Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:1254

Publicerad den 20 december 2021
Lag om ändring i spellagen (2018:1138)
Utfärdad den 16 december 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 18 kap. 2 § spellagen (2018:1138) ska ha följande lydelse.

1)

Bet. 2021/22:FiU35, rskr. 2021/22:107.

2 §

Spelmyndigheten har också tillsyn över att sådan verksamhet som avses i 1 kap. 2 § första stycket 15 lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism följer den lagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:1254

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Andreas Hamrén
(Finansdepartementet)