Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:193

Publicerad den 18 mars 2022
Lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Utfärdad den 17 mars 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 1 kap. 2 och 8 §§ lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:88, bet. 2021/22:FiU19, rskr. 2021/22:186.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU, i den ursprungliga lydelsen.

3) I denna lag betyder

3)

Senaste lydelse 2021:481.

 1. blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES:

  1. i 4 a kap., ett företag som avses i artikel 4.1.58 i värdepappersbolagsförordningen,

  2. i övrigt, ett företag som avses i artikel 4.1.33 i tillsynsförordningen,

 2. dotterföretag:

  1. i 3 a och 4 a kap., ett företag som avses i artikel 4.1.51 i värdepappersbolagsförordningen,

  2. i 6 kap. 1 §, i fråga om värdepappersföretagskoncerner som avses i artikel 7 eller 8 i värdepappersbolagsförordningen, ett företag som avses i a,

  3. i övrigt, ett företag som avses i artikel 4.1.16 i tillsynsförordningen,

 3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

 4. holdingföretag med blandad verksamhet:

  1. i 6 kap. 1 och 8 §§ och 8 kap. 2 och 4 §§, i fråga om värdepappersföretagskoncerner som avses i artikel 53 i värdepappersbolagsdirektivet, ett företag som avses i artikel 4.1.26 i samma direktiv,

  2. i övrigt, ett företag som avses i artikel 4.1.22 i tillsynsförordningen,

 5. institut: ett sådant företag som avses i artikel 4.1.3 i tillsynsförordningen och ett sådant bolag som avses i 7 g,

 6. konsoliderad situation: detsamma som i artikel 4.1.47 i tillsynsförordningen,

 7. kreditinstitut:

  1. ett kreditinstitut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

  2. Svenska skeppshypotekskassan,

  3. ett värdepappersbolag med tillstånd att som sidotjänst ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen enligt 2 kap. 2 § första stycket 8 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

  4. ett svenskt aktiebolag som är ett sådant värdepappersföretag som avses i artikel 1.2 a eller b i värdepappersbolagsförordningen,

  5. ett värdepappersbolag för vilket ett beslut av Finansinspektionen enligt 3 a § gäller,

  6. ett svenskt aktiebolag som är ett sådant värdepappersföretag som avses i artikel 1.5 i värdepappersbolagsförordningen, och

  7. ett svenskt aktiebolag som är ett sådant värdepappersföretag som avses i artikel 4.1.1 b i tillsynsförordningen,

 8. litet och icke-sammanlänkat värdepappersbolag: ett värdepappersbolag som anses vara ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag enligt artikel 12.1 i värdepappersbolagsförordningen,

 9. moderföretag:

  1. i 3 a och 4 a kap., 6 kap. 2 § andra stycket och 7 a kap. 1 §, ett företag som avses i 4.1.42 i värdepappersbolagsförordningen,

  2. i 10 kap. 2 § 3, i fråga om moderföretag som avses i 6 kap. 2 § andra stycket, ett företag som avses i a,

  3. i övrigt, ett företag som avses i artikel 4.1.15 i tillsynsförordningen,

 10. på gruppnivå: detsamma som i artikel 4.1.48 i tillsynsförordningen,

 11. på undergruppsnivå: detsamma som i artikel 4.1.49 i tillsynsförordningen,

 12. systemrisk: detsamma som i 1 kap. 2 § 12 lagen (2014:966) om kapitalbuffertar,

 13. värdepappersbolag: ett värdepappersbolag som avses i 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden, utom sådana värdepappersbolag som avses i 7 c–g,

 14. värdepappersföretagskoncern: detsamma som i artikel 4.1.25 i värdepappersbolagsförordningen,

 15. värdepappersinriktat holdingföretag: ett företag som avses i artikel 4.1.23 i värdepappersbolagsförordningen,

 16. värdepappersinriktat moderholdingföretag inom EES: ett företag som avses i artikel 4.1.57 i värdepappersbolagsförordningen.

Termer och uttryck i övrigt i denna lag har samma betydelse som i tillsynsförordningen.

4) Finansinspektionen ska bevilja godkännande, om

4)

Senaste lydelse 2021:481.

 1. arbetsfördelningen inom gruppen är sådan att kraven i tillsynsförordningen, denna lag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar kan uppfyllas på grupp- eller undergruppsnivå,

 2. organisationsstrukturen inte hindrar en effektiv tillsyn över att instituten inom gruppen uppfyller de krav som avses i 1 på individuell nivå och grupp- och undergruppsnivå,

 3. den som ska ingå i ledningen för holdingföretaget har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av företaget och även i övrigt är lämplig för uppgiften, och

 4. när holdingföretaget har ett eller flera kreditinstitut som avses i 2 § första stycket 7 a eller g eller motsvarande utländska företag inom EES som dotterföretag,

  1. information lämnas om större ägare i institutet,

  2. den som har eller kan förväntas komma att få ett kvalificerat innehav i institutet bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av institutet, och

  3. institutets nära förbindelser med andra företag inte hindrar en effektiv tillsyn av institutet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:193

Denna lag träder i kraft den 1 april 2022.

På regeringens vägnar

MAX ELGER
Fredrik Opander
(Finansdepartementet)