Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:411

Publicerad den 18 maj 2022
Lag om ändring i minerallagen (1991:45)
Utfärdad den 12 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 7 a7 c §§ minerallagen (1991:45) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:201, bet.2021/22:NU25, rskr.2021/22:276.

2) Trots vad som sägs i 5 § ska undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020 och fortfarande är giltiga den 9 juni 2022 gälla i fem år från dagen för beslutet.

2)

Senaste lydelse 2021:120.

Första stycket gäller inte undersökningstillstånd som avser olja eller gasformiga kolväten eller som grundas på en ansökan om stenkol och där stenkol uttryckligen anges i tillståndet.

3) Tillstånd som har förlängts enligt 6 § och som är giltiga den 9 juni 2022 ska gälla i ytterligare två år från den dag då giltighetstiden enligt beslutet om förlängning annars skulle ha löpt ut.

3)

Senaste lydelse 2021:120.

Om ett tillstånd enligt första stycket har förlängts med en tid som understiger tre år ska tillståndet förlängas på ansökan av tillståndshavaren med ytterligare viss tid så att den sammanlagda förlängningen blir högst fem år. Detta gäller dock endast om förutsättningarna i 6 § är uppfyllda.

Första och andra styckena gäller inte undersökningstillstånd som avser olja eller gasformiga kolväten eller som grundas på en ansökan om stenkol och där stenkol uttryckligen anges i tillståndet.

4) Tillstånd som har förlängts enligt 7 § första stycket och som är giltiga den 9 juni 2022 ska gälla i ytterligare två år från den dag då giltighetstiden enligt beslutet om förlängning annars skulle ha löpt ut.

4)

Senaste lydelse 2021:120.

Om ett tillstånd enligt första stycket har förlängts med en tid som understiger fyra år ska tillståndet förlängas på ansökan av tillståndshavaren med ytterligare viss tid så att den sammanlagda förlängningen blir högst sex år. Detta gäller dock endast om förutsättningarna i 7 § första stycket är uppfyllda.

Tillstånd som har förlängts enligt 7 § andra stycket och som är giltiga den 9 juni 2022 ska gälla i ytterligare två år från den dag då giltighetstiden enligt beslutet om förlängning annars skulle ha löpt ut.

Om ett tillstånd enligt tredje stycket har förlängts med en tid som understiger fem år kan tillståndet förlängas på ansökan av tillståndshavaren med ytterligare viss tid så att den sammanlagda förlängningen blir högst sju år. Detta gäller dock endast om förutsättningarna i 7 § andra stycket är uppfyllda.

Första–fjärde styckena gäller inte undersökningstillstånd som avser olja eller gasformiga kolväten eller som grundas på en ansökan om stenkol och där stenkol uttryckligen anges i tillståndet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:411

Denna lag träder i kraft den 10 juni 2022.

På regeringens vägnar

KARL-PETTER THORWALDSSON
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)