Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:499

Publicerad den 26 maj 2022
Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Utfärdad den 19 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 4 § lagen (2010:751) om betaltjänster ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302.

2) I denna lag betyder

2)

Senaste lydelse 2021:494.

  • debitera: att medel dras från ett konto,

  • elektroniskt kommunikationsnät: detsamma som i 1 kap. 7 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation,

  • elektronisk kommunikationstjänst: detsamma som i 1 kap. 7 § lagen om elektronisk kommunikation,

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:499

Denna lag träder i kraft den 3 juni 2022.

På regeringens vägnar

MAX ELGER
Fredrik Opander
(Finansdepartementet)