Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:597

Publicerad den 31 maj 2022
Lag om ändring i lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar
Utfärdad den 25 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar

1)

Prop. 2021/22:153, bet. 2021/22:NU21, rskr. 2021/22:309.

dels att 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

Denna lag innehåller bestämmelser om särskild förvaltning och om inlösen av elektriska anläggningar.

I lagen avses med

  • elektrisk anläggning: en starkströmsanläggning för överföring av el med de särskilda föremål som finns i anläggningen och som behövs för driften av den,

  • nätföretag: den som ställer en starkströmsledning till förfogande för överföring av el för någon annans räkning,

  • nätmyndigheten: den myndighet som regeringen enligt 1 kap. 5 § ellagen (1997:857) har utsett att handlägga de frågor som ligger på nätmyndigheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:597

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH
Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)