Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:636

Publicerad den 1 juni 2022
Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Utfärdad den 25 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 3 § sparbankslagen (1987:619)2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:125, bet. 2021/22:KU36, rskr. 2021/22:316.

2)

Lagen omtryckt 1996:1005.

3) Av antalet huvudmän ska hälften, i enlighet med närmare föreskrifter i reglementet, väljas av kommunfullmäktige eller regionfullmäktige inom sparbankens verksamhetsområde. Återstoden utses av huvudmännen själva bland insättarna i sparbanken. Kravet på att dessa huvudmän ska vara insättare gäller dock inte vid huvudmannaval i samband med sparbankens bildande. En huvudman som står i tur att avgå får inte delta i valet för besättande av hans eller hennes egen plats.

3)

Senaste lydelse 2019:861.

Ska flera korporationer förrätta val av huvudmän ska, om inte särskilda skäl föranleder något annat, fördelningen av antalet mandat mellan dem ske efter det invånarantal som de företräder.

Bestämmelserna i lagen (2022:629) om proportionella val i kommuner och regioner ska tillämpas också på kommunfullmäktiges och regionfullmäktiges val av huvudmän.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:636

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MAX ELGER
Fredrik Opander
(Finansdepartementet)