Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:644

Publicerad den 1 juni 2022
Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Utfärdad den 25 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen (2010:2043) att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2021:130) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:74, bet. 2021/22:FiU36, rskr. 2021/22:304.

2. Bestämmelserna i 4 kap. 17 c § i den nya lydelsen tillämpas även vid återköp eller överföring enligt 11 kap. 5 § försäkringsavtalslagen (2005:104) i fråga om försäkringar där försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade bär placeringsrisken och där försäkringsavtalet har ingåtts före ikraftträdandet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:644

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MAX ELGER
Johan Hedberg
(Finansdepartementet)