Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1118

Publicerad den 30 juni 2022
Lag om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451)
Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 27 § produktsäkerhetslagen (2004:451) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441.

2) Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs i ett enskilt fall för att denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ska följas.

2)

Senaste lydelse 2011:1215. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

Ett föreläggande får beslutas även om en vara ska anses säker enligt 11 § eller en vara eller tjänst uppfyller sådana kriterier som anges i 12 §, om det visar sig att varan eller tjänsten trots detta är farlig.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1118

Denna lag träder i kraft den 25 juli 2022.

På regeringens vägnar

MAX ELGER
Mikael Pauli
(Finansdepartementet)