Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1143

Publicerad den 30 juni 2022
Lag om ändring i spellagen (2018:1138)
Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16 kap. 3 § spellagen (2018:1138) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441.

3 §

För att säkerställa att en licenshavares spelsystem, affärssystem, rutiner, dragningsutrustning och fysiska lotter uppfyller de krav som avses i 1 § innan de används i spelverksamheten ska de bedömas av ett organ som ackrediterats för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1143

Denna lag träder i kraft den 25 juli 2022.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Andreas Hamrén
(Finansdepartementet)