Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1584

Publicerad den 1 december 2022
Lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
Utfärdad den 24 november 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 4 a § och 10 kap. 4 §, och närmast före 1 kap. 4 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:41, bet. 2022/23:KU8, rskr. 2022/23:24.

Riksbanken

Riksbanken får tillhandahålla och ta ut avgifter för likviditets- och kreditfaciliteter som avses i artikel 412.1 i tillsynsförordningen.

Riksbanken ska fatta beslut om likviditets- och kreditfaciliteter efter att Finansinspektionen har fått tillfälle att lämna synpunkter.

Riksbanken får meddela föreskrifter om avgifter enligt 1 kap. 4 a §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1584

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

NIKLAS WYKMAN
Fredrik Opander
(Finansdepartementet)