Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Handelskammarförordning (1990:733)

Handelskammarförordningen

Utfärdad den 14 juni 1990
Utkom från trycket den 27 juni 1990

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller föreskrifter om auktorisation av handelskamrar m.m. i anslutning till lagen (1990:515) om auktorisation av handelskamrar.

Ansökan om auktorisation

Ansökan om auktorisation av en handelskammare skall vara ställd till regeringen men ges in till kommerskollegium.

Till ansökan om auktorisation skall det fogas bestyrkta kopior av de stadgar och andra bestämmelser som gäller för handelskammarföreningen och handelskammaren samt, där det är möjligt, de verksamhetsberättelser och bokslut som senast upprättats i verksamheten.

Kommerskollegium skall bereda ärenden om auktorisation och tillsammans med eget yttrande överlämna handlingarna i sådana ärenden till regeringen.

Under beredningen skall kollegiet höra lokala och regionala näringslivsorganisationer och myndigheter, berörda handelskamrar samt Svenska handelskammarförbundet.

Ändring av stadgar

Frågor om fastställelse av stadgeändringar enligt 8 § lagen (1990:515) om auktorisation av handelskamrar prövas av kommerskollegium.

Vissa dokument för handelsändamål

De auktoriserade handelskamrar som Kommerskollegium efter samråd med Tullverket utser får utfärda

  1. sådana ursprungscertifikat som avses i artikel 11.2 i konventionen den 3 november 1923 (SÖ 1926:9) som rör förenkling av tullformaliteterna och i artikel 61.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen,

  2. efter Tullverkets godkännande, varucertifikat EUR.1 enligt de bestämmelser om förmånstull som avses i artikel 56.2 d och e i förordning (EU) nr 952/2013,

  3. sådana särskilda certifikat som rör införsel och leverans till Sverige av en i tredje land tillverkad vara som kan behövas för att tillverkningslandet med hänsyn till där gällande exportrestriktioner ska medge utförsel av varan, och

  4. de intyg om faktiskt utövande av verksamhet som krävs för att en egenföretagare eller anställd ska kunna styrka sin rätt att på motsvarande sätt som avses i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer tillfälligt eller genom etablering utöva ett reglerat yrke i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz.

Uppdrag som avses i första stycket får endast meddelas en handelskammare som har tillräckliga personella och andra resurser för verksamhet med det särskilda slag av dokument som det är fråga om. Är förutsättningarna inte längre uppfyllda, ska uppdraget återkallas.

I fråga om certifikat som avses i första stycket 1 ska handelskamrarna tillämpa förordningförordning (EU) nr 952/2013 och de förordningar som meddelas med stöd av den förordningen.

Samråd med Tullverket enligt första stycket behöver inte ske i fråga om intyg som avses i första stycket 4.

SFS 2016:289

En handelskammare som fått sådant uppdrag som anges i 6 § skall utse en eller flera personer som är ansvariga för verksamheten, liksom personer som har rätt att företräda kammaren vid utfärdandet av dokument som avses i 6 § första stycket.

En handelskammare har rätt att ta ut skälig ersättning av den som anlitar kammaren för att få ett sådant dokument som avses i 6 §.

Närmare föreskrifter om skyldighet för handelskamrar att lämna uppgifter om utfärdade dokument enligt 6 § första stycket och om där avsedd verksamhet i övrigt får meddelas av kommerskollegium efter samråd med Tullverket.

SFS 1999:510

Tillsyn

I fråga om verksamhet som avses i 6 § och annan intygsgivning för handelsändamål står auktoriserade handelskamrar under tillsyn av Kommerskollegium. Vad avser utfärdande av varucertifikat EUR.1 enligt 6 § första stycket 2 står dock auktoriserade handelskammare under tillsyn av Tullverket.

Den i 12 § lagen (1990:515) om auktorisation av handelskamrar avsedda berättelsen skall lämnas till kollegiet.

SFS 2004:692

Auktoriserade handelskamrar skall lämna kommerskollegium de upplysningar om sin verksamhet som behövs för den i 10 § angivna tillsynen.

Överklagande

Beslut varigenom kommerskollegium har avslagit en framställning om fastställande av ändring i stadgar för en handelskammarförening eller för en auktoriserad handelskammare får överklagas hos regeringen. Beslut i övriga frågor får inte överklagas.

Bilaga

SFS 2007:730

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1990:733

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1990, då kungörelsen (1916:599) angående auktoriserade handelskamrar skall upphöra att gälla.

SFS 1994:1737

Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

(Lagen 1994:1500 har enligt förordning 1994:2063 trätt i kraft d. 1 jan. 1995.)

SFS 1999:510

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 2004:692

Denna förordning träder i kraft d. 15 sept. 2004.

SFS 2007:730

Denna förordning träder i kraft d. 20 okt. 2007.

SFS 2016:182

Denna förordning träder i kraft d. 15 april 2016.

SFS 2016:289

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2016.