Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Konkurrensförordning (2008:604)

Konkurrensförordningen

Denna förordning upphör enligt F (2021:87) att gälla den 1 mars 2021.

Denna förordning innehåller bestämmelser om

 • verkställighetsföreskrifter till konkurrenslagen (2008:579),

 • föreskrifter om behörig myndighet i vissa fall,

 • föreskrifter om underrättelse om vissa avgöranden, och

 • föreskrifter om länsstyrelsernas uppgifter på konkurrensområdet.

En anmälan till Konkurrensverket enligt 4 kap. 6 eller 7 § konkurrenslagen (2008:579) ska göras skriftligen.

Konkurrensverket får

 1. meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas i en sådan anmälan som anges i 2 §, och

 2. fastställa blanketter för anmälan.

Innan Konkurrensverket beslutar om förbud enligt 4 kap. 1 § eller åläggande enligt 4 kap. 2 § konkurrenslagen (2008:579), ska verket ge den som avses med beslutet tillfälle att yttra sig över ett utkast till beslut.

SFS 2017:989

I rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget anges i enskilda artiklar uppgifter som en nationell konkurrensmyndighet har. I den mån motsvarande uppgifter enligt bestämmelser i konkurrenslagen (2008:579) ges till Konkurrensverket eller allmän domstol är myndigheten konkurrensmyndighet enligt den tillämpliga artikeln.

När det gäller sådana uppgifter som en nationell konkurrensmyndighet har enligt enskilda artiklar i rådets förordning, och som saknar motsvarighet i konkurrenslagen, ska Konkurrensverket vara konkurrensmyndighet.

SFS 2016:241

Konkurrensverket är sådan behörig myndighet som avses i rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer1) .

1)

EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (Celex 32004R0139).

Konkurrensverket ska vidta de åtgärder som ankommer på en medlemsstat enligt artiklarna 4, 9 och 22 i rådets förordning.

När en allmän domstol meddelar en dom eller ett slutligt beslut som gäller tillämpningen av artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ska en kopia av domen eller beslutet samma dag skickas till Konkurrensverket. Konkurrensverket ska utan dröjsmål överlämna kopian till Europeiska kommissionen.

SFS 2016:241

Länsstyrelserna ska i länet verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna.

Länsstyrelserna ska därvid särskilt

 1. informera om konkurrensfrågor,

 2. uppmärksamma Konkurrensverket på förhållanden som tyder på överträdelser av konkurrensbestämmelserna,

 3. uppmärksamma regleringar som hindrar en effektiv konkurrens,

 4. lämna förslag till och, efter samråd med Konkurrensverket, följa upp avregleringsåtgärder,

 5. uppmärksamma olika typer av hinder för en effektiv konkurrens i offentlig förvaltning och lämna förslag till åtgärder för att undanröja dessa, samt

 6. verka för att konkurrensaspekter beaktas hos länsstyrelsen och i regionala och lokala organ.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:604

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2008.

2. Genom förordningen upphävs

a) konkurrensförordningen (1993:173),

b) förordningen (2004:226) om underrättelse till Konkurrensverket om dom eller slutligt beslut som gäller tillämpningen av artikel 81 eller 82 i EG-fördraget, och

c) förordningen (2004:411) om konkurrensmyndigheter enligt rådets förordning (EG) nr 1/2003.

SFS 2010:646

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2010.

SFS 2016:241

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2016.

SFS 2017:989

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

SFS 2021:87

(Publicerad d. 10 febr. 2021)

Anmärkt författning:

Lag (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden.