Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lotterilag (1994:1000)

Lotterilagen

Utfärdad den 9 juni 1994

Lagens tillämpningsområde

Denna lag skall tillämpas på lotterier som anordnas för allmänheten.

Ett lotteri skall anses anordnat för allmänheten även när det som villkor för deltagande krävs medlemskap i en viss sammanslutning, om denna väsentligen har till uppgift att anordna lotterier eller när lotteriet annars med hänsyn till omfattningen eller till villkoren för deltagande är att jämställa med ett lotteri som är anordnat för allmänheten.

Lagen skall tillämpas också på lotterier i form av bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel och kortspel som inte anordnas för allmänheten, om spelet anordnas i förvärvssyfte.

Lagen gäller inte svenska statens premieobligationslån.

Den tillämpas inte heller på automatspel som inte ger vinst eller ger vinst bara i form av frispel. Föreskrifter om sådant automatspel finns i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel.

Den tillämpas inte heller på spel enligt kasinolagen (1999:355).

SFS 1999:358

Bestämmelser om skyldighet för anordnare av vissa lotterier att medverka till att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism finns i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

SFS 2017:634

Definitioner

Med lotteri avses i denna lag en verksamhet där en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få.

Till lotteri hänförs

 1. lottning, gissning, vadhållning och liknande förfaranden,

 2. marknads- och tivolinöjen,

 3. bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel, kedjebrevsspel och liknande spel.

Vid bedömningen av om en verksamhet är ett lotteri skall hänsyn tas till verksamhetens allmänna karaktär och inte endast till den större eller mindre grad av slump som finns i det enskilda fallet.

Med vinst avses i denna lag även rätt till fortsatt spel.

SFS 1996:1168

Med egentligt lotteriavses i denna lag ett sådant lotteri som anges i3 § andra stycket 1 och 2 med undantag för vadhållning i samband med hästtävling och sådan vadhållning i samband med idrottstävling som bedrivs i mer än en kommun.

Med lottförsäljningsautomat avses en automat som inte är utrustad med en slumpvalsgenerator eller ett elektroniskt minne och som efter betalning förser deltagaren med en lottsedel som antingen är en vinstlott eller en nitlott.

SFS 1996:1168

Med bingospel avses i denna lag ett lotteri

 1. som förutsätter att deltagaren är närvarande på spelplatsen och där köper en bingobricka,

 2. där vinstmöjligheterna är beroende av om de nummer som dras sammanfaller med numren på bingobrickan, och

 3. där deltagaren genast gör anspråk på sin vinst.

Med automatspel avses i denna lag spel på mekaniska eller elektroniska spelautomater.

I denna lag avses med

 1. varuspelsautomat: en spelautomat som betalar ut vinst i form av varor och där vinstmöjligheterna helt eller delvis beror på slumpen,

 2. penningautomat: en spelautomat som betalar ut vinst i form av pengar och där vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på slumpen,

 3. värdeautomat: en spelautomat som betalar ut vinst bara i form av värdebevis, spelpolletter eller liknande och där vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på slumpen.

SFS 2012:85

Med kedjebrevsspel avses i denna lag spel i vilka vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på antalet deltagare som efter hand inträder i spelet.

Med prisbasbeloppavses i denna lag prisbasbeloppet enligt2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

SFS 2010:1258

Krav på tillstånd och typgodkännande

Lotterier får anordnas bara efter tillstånd, om något annat inte följer av denna lag.

Hänvisad författning:

Ang. tillståndsmyndighet se 39 § ff.

Rättsfall:

Proportionalitetsbedömning på hasardspelsområdet ska göras på grundval av såväl syftet med lagstiftningen vid tidpunkten för dess antagande som lagstiftningens verkningar i samband med dess tillämpning C-464/15 Admiral Casinos & Entertainment. En nationell lagstiftning om beviljande av koncessioner för hasardspel omfattas inte av tillämpningsområdet av art. 47 i direktiv 2004/18C-225/15 Politanò p. 34.

Allmänna förutsättningar för tillstånd och registrering

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2017-0634

Tillstånd att anordna ett lotteri får lämnas endast om det kan antas att verksamheten kommer att bedrivas på ett från allmän synpunkt lämpligt sätt, som även säkerställer att nödvändiga sociala och hälsomässiga skyddshänsyn tas, samt enligt meddelade föreskrifter, villkor och bestämmelser.

SFS 2016:1222

Prövning av lämplighet för att motverka penningtvätt eller finansiering av terrorism

Rubriken införd g. SFS2017-0634

För anordnare av speltjänster som omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller följande.

Den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får inte ges tillstånd att anordna lotterier enligt denna lag eller registreras för att anordna lotterier enligt 17 §. Om anordnaren är en juridisk person, gäller detta förbud den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller ingår i dess ledning.

Med ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

SFS 2017:634

Tillståndstid

Tillstånd att anordna lotteri skall avse en viss tid och ett visst område där lotteriverksamheten får bedrivas. Om det inte finns särskilda skäl till annat, skall området utgöras av det område där den sammanslutning som söker tillstånd huvudsakligen är verksam.

Tillstånd skall lämnas till den som anordnar lotteriet.

Tillstånd med villkor

Tillståndsmyndigheten får förena ett lotteritillstånd med särskilda villkor samt med kontroll- och ordningsbestämmelser.

Föreståndare

För varje tillståndspliktigt lotteri som anordnas av en juridisk person skall det finnas en föreståndare som tillståndsmyndigheten godkänner.

Tillståndsmyndigheten får medge undantag från kravet på föreståndare, om det är uppenbart att någon sådan inte behövs.

Typgodkännande

Förslutna lotter och bingobrickor som används i ett lotteri skall vara av godkänd typ. Detsamma gäller teknisk utrustning som används för insatser, vinstdragning eller kontroll av egentliga lotterier och bingospel.

Ett beslut om typgodkännande får förenas med villkor.

Egentliga lotterier

(Ang. basbelopp se anm. vid 8 §.) SFS1994-1000

Vem som kan få tillstånd

Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får lämnas till en svensk juridisk person som är en ideell förening och som

 1. enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet,

 2. bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål,

 3. inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak, och

 4. för sin verksamhet behöver lotteriinkomster.

Tillstånd får lämnas också till en annan juridisk person än en ideell förening eller en juridisk person som har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål utom landet, om det finns särskilda skäl för det.

Rättsfall:

Ang. förenligheten med gemenskapsrätten av nationella spellagstiftningar, se C-275/92 Schindler, C-124/97 Läärä, C-67/98 Zenatti, C-243/01 Gambelli m.fl., C-338/04, C-359/04, C-360/04 Placanica m.fl., C-65/05 kommissionen/Grekland. Ang. tekniska föreskrifter, se C-267/03 Lindberg.

Förutsättningar för tillstånd

Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får ges, om

 1. värdet av vinsterna i lotteriet motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde,

 2. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs, och

 3. det kan antas att lotteriet kommer att ge sökanden skälig avkastning och att denna kommer att användas för det aktuella allmännyttiga ändamålet.

Till grund för beräkningen av vinsternas värde enligt första stycket 1 får läggas en bedömning av ett sannolikt vinstutfall. Detta gäller för lotterier som har en i förväg fastställd vinstplan och som bedrivs i flera län.

Kravet enligt första stycket 3 på skälig avkastning gäller inte om det finns särskilda skäl för annat.

Om lotterna skall säljas i en lottförsäljningsautomat krävs vidare att

 1. en vinstplan är fastställd i förväg,

 2. vinsterna har dragits i förväg inför en av tillståndsmyndigheten godkänd kontrollant, och att

 3. automaten inte betalar ut någon vinst.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 16 § upphävd g. Lag 2001:1044.

SFS 2003:346

Lotterier som kräver registrering

En sådan sammanslutning som avses i 15 § och som är verksam huvudsakligen inom en enda kommun får efter registrering anordna egentliga lotterier under en treårsperiod, om

 1. lotterierna bedrivs bara inom den eller de kommuner där sammanslutningen är verksam,

 2. lotterierna inte bedrivs från en fast försäljningsplats som tillhandahålls av ett serviceföretag,

 3. insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som anordnas under treårsperioden uppgår till högst 20 prisbasbelopp,

 4. en vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett prisbasbelopp,

 5. värdet av vinsterna i varje lotteri motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde,

 6. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs, och

 7. det för lotterierna finns föreståndare som registreringsmyndigheten godkänt.

Registreringsmyndigheten får medge undantag från kravet på föreståndare enligt första stycket 7 om det är uppenbart att någon sådan inte behövs.

För lotteri som avses i 16 § fjärde stycket gäller vidare där angivna särskilda förutsättningar.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 17 § upphävd g. Lag 2001:1044.

SFS 2010:1258

[Upphävd g. Lag (2002:592).]

SFS 2002:592

Lotterier som inte behöver tillstånd

En sådan sammanslutning som avses i 15 § första stycket får anordna egentliga lotterier utan tillstånd, om

 1. lotteriet anordnas i samband med

  a) en tillställning eller en sammankomst som sammanslutningen anordnar eller deltar i eller

  b) ett bingospel som sammanslutningen anordnar,

 2. lotteriet bedrivs bara inom det för tillställningen, sammankomsten eller bingospelet avsedda området,

 3. värdet av varje insats uppgår till högst 1/6 000 prisbasbelopp,

 4. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp,

 5. det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst 35 procent

  och högst 50 procent av insatsernas värde, om antalet insatser och vinster samt värdet av dessa är bestämda enligt en uppgjord plan,

 6. vinstandelen anges på lottsedlarna eller lottlistorna eller i den lokal där lotteriet bedrivs,

 7. lottköparen vid lottköpet får veta var och när vinsterna skall dras och på vilket sätt resultatet av dragningen görs tillgängligt för allmänheten, om vinstdragningen inte redan har ägt rum, och

 8. vinsterna dras offentligt före tillställningens, sammankomstens eller bingospelets slut för dagen, om vinstdragningen inte redan har ägt rum före lottförsäljningen.

Försäljning av lotter genom påteckning på lottlistor får, trots vad som sägs i första stycket 2, påbörjas fyra veckor innan tillställningen eller sammankomsten äger rum.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 19 § upphävd g. Lag 2001:1044.

SFS 2010:1258

Egentliga lotterier får även i andra fall än som anges i 19 § anordnas utan tillstånd, om

 1. lotteriet anordnas i samband med

  a) en offentlig nöjestillställning,

  b) en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål, eller

  c) en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål,

 2. lotteriet bedrivs bara inom det för tillställningen eller sammankomsten avsedda området,

 3. vinsterna utgörs bara av varor eller tjänster,

 4. värdet av varje insats uppgår till högst 1/6 000 prisbasbelopp,

 5. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp,

 6. vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet,

 7. det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde, om antalet insatser och vinster samt värdet av dessa är bestämda enligt en uppgjord plan, och

 8. vinstandelen anges på lottsedlarna eller anslås i den lokal där lotteriet bedrivs.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 20 § upphävd g. Lag 2001:1044.

SFS 2010:1258

I samband med utgivandet av en tryckt periodisk skrift får det utan tillstånd anordnas ett egentligt lotteri där pristagare utses i en tävling som har anordnats i skriften, om

 1. det som villkor för att delta i lotteriet inte fordras att skriften innehas eller att insats betalas, och

 2. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp.

SFS 2010:1258

Lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor

Rubriken införd g. SFS2002-0592

Lotterier som anordnas i samband med sändning i radio eller television eller på annat sätt förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor är att anse som egentliga lotterier. Detta gäller dock inte vadhållning i samband med hästtävling och sådan vadhållning i samband med idrottstävling som bedrivs i mer än en kommun. Det gäller inte heller kedjebrevsspel eller liknande spel.

SFS 2002:592

Ett sådant egentligt lotteri som avses i 21 a § får inte anordnas utan särskilt tillstånd utom i fall som anges i 21 c §.

Tillstånd får ges till sådan sammanslutning som avses i 15 §.

Tillstånd får ges endast om kraven i 16 § i tillämpliga delar är uppfyllda.

Tillstånd att anordna egentliga lotterier i kommersiell radio, närradio eller andra trådsändningar av television än vidaresändningar enligt radio- och tv-lagen (2010:696) får lämnas bara om det kan antas att marknaden för lokala lotterier inte försämras.

Rättsfall:

Fråga om var och av vem ett Internetbaserat lotteri anordnats H 2011:858.

SFS 2010:771

I samband med sändning i radio eller television får det utan tillstånd anordnas ett egentligt lotteri där pristagare utses i en tävling som har anordnats i sändningen, om

 1. det som villkor för att delta i lotteriet inte fordras att insats betalas, och

 2. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp.

SFS 2010:1258

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får, beträffande tillståndspliktiga lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor, meddela föreskrifter i fråga om folkbokföring för deltagande, andra krav för anordnande av lotteri samt krav på utrustning som används av anordnaren.

SFS 2016:1222

Bingospel

Tillstånd att anordna bingospel får ges till en sådan sammanslutning som avses i 15 §, om

 1. värdet av högsta vinsten inte överstiger ett prisbasbelopp,

 2. värdet av vinsterna i spelet motsvarar minst 35 procent av insatsernas värde,

 3. vinstplanen anslås i spellokalen, och

 4. det kan antas att bingospelet kommer att ge sammanslutningen skälig avkastning, om det inte finns särskilda skäl för något annat.

Förekommer det spel på värdeautomater i spellokalen skall vid bedömningen enligt första stycket 4 även den avkastning som sådant spel kan antas komma att ge sammanslutningen beaktas.

Om det finns särskilda skäl för det får värdet av högsta vinsten uppgå till högre belopp än som anges i första stycket 1, dock högst sex prisbasbelopp.

Tillstånd får lämnas för högst tre år åt gången.

SFS 2010:1258

[Upphävd g. Lag (2002:592).]

SFS 2002:592

Vid prövning av frågor om tillstånd enligt 22 § till bingospel skall särskild hänsyn tas till sammanslutningens behov av inkomster från bingospel för sin verksamhet.

Om utrymmet för bingospel på marknaden är begränsat skall vid bedömningen av behovet av inkomster från bingospel hänsyn främst tas till omfattningen av ungdomsverksamheten i sammanslutningar vars ändamål naturligen kan förenas med ungdomsverksamhet. Företräde skall dessutom ges sammanslutning som bedriver verksamhet som främjar förståelsen för och underlättar anpassningen av handikappade barn och ungdomar i samhället.

Automatspel

Tillstånd till automatspel får lämnas bara ifråga om varuspelsautomat, penningautomat och värdeautomat.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 24 a § upphävd g. Lag 2001:1044.

SFS 2009:1090

Automatspel

Spel på varuspelsautomater

Tillstånd att anordna spel på varuspelsautomater får lämnas, om

 1. spelet anordnas i samband med en offentlig nöjestillställning i form av tivoli eller liknande,

 2. värdet av spelarens insats uppgår till högst 1/7 000 prisbasbelopp,

 3. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/300 prisbasbelopp,

 4. varje spelautomat förses med tillståndshavarens namn,

 5. det kan antas att spelautomaten inte kommer att användas för något annat ändamål än den enligt ansökan är avsedd för, och

 6. det kan antas att god ordning kommer att råda inom den lokal eller på den plats där spelet skall bedrivas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela sådana föreskrifter om spelplats, speltid och märkning av spelautomaterna som avviker från första stycket 1 och 4.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 25 § upphävd g. Lag 2001:1044.

SFS 2010:1258

Spel på penningautomater och värdeautomater

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2009-1090

Tillstånd att anordna spel på penningautomater och värdeautomater får lämnas om spelet anordnas på fartyg i internationell trafik.

SFS 2009:1090

  Tillstånd att anordna spel på värdeautomater i andra fall än som avses i 26 § får ges, om

 1. spelet anordnas i samband med hotell- och restaurangverksamhet, om det för rörelsen finns serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) eller i samband med bingospel,

 2. värdet av spelarnas insats uppgår till högst 1/7 000 prisbasbelopp per spel,

 3. värdet av högsta vinsten uppgår till högst etthundra gånger insatsen,

 4. högst fem värdeautomater placeras på varje spelplats,

 5. värdet av vinsterna i spelet motsvarar minst 85 procent av insatsernas värde,

 6. spelautomaterna kan kontrolleras genom tele- och databaserade kommunikationssystem,

 7. varje spelautomat förses med tillståndshavarens namn eller något annat kännetecken,

 8. det kan antas att spelautomaten inte kommer att användas för något annat ändamål än den enligt ansökan är avsedd för, och

 9. det kan antas att god ordning kommer att råda inom den lokal eller på den plats där spelet ska bedrivas.

Tillstånd enligt första stycket får bara lämnas till ett spelföretag som ägs av staten.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 27 § upphävd g. Lag 2001:1044.

SFS 2010:1626

Innehav av penningautomater och värdeautomater

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2009-1090

Penningautomater, värdeautomater och varuspelsautomater får innehas bara efter tillstånd.

Sådana automater får dock innehas utan särskilt tillstånd

 1. av den som har tillstånd enligt

  25, 26 eller 27 § att anordna sådant automatspel, om automaten omfattas av speltillståndet,

 2. av automatinnehavares dödsbo under en tid av längst ett år från dödsfallet och av automatinnehavares konkursbo längst intill dess konkursen har avslutats, eller

 3. av den som har fått sitt tillstånd att inneha automaten återkallat, till dess att tre månader har förflutit från det att beslutet om återkallelsen vann laga kraft.

Tillstånd får förenas med särskilda villkor samt med kontroll- och ordningsbestämmelser.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 28 § upphävd g. Lag 2001:1044.

SFS 2009:1090

Införsel till landet av penningautomater, värdeautomater och varuspelsautomater är tillåten endast för den som har rätt att enligt 28 § första stycket eller andra stycket 1 inneha sådan automat.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 29 § upphävd g. Lag 2001:1044.

SFS 2009:1090

  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva undantag från 28 § första stycket och 29 § i fråga om penningautomater, värdeautomater och varuspelsautomater som innehas

 1. på fartyg i internationell trafik för spel på fartyget, eller

 2. i yrkesmässig verksamhet för tillverkning, reparation eller liknande.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 30 § upphävd g. Lag 2001:1044.

SFS 2009:1090

I fråga om rätten att hantera oförtullade penningautomater, värdeautomater och varuspelsautomater gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

SFS 2009:1090

Roulettspel och tärningsspel

Tillstånd att anordna roulettespel och tärningsspel får ges, om

 1. spelet anordnas i samband med

  a) en offentlig nöjestillställning inom en nöjespark eller liknande anläggning,

  b) hotell- och restaurangverksamhet, om det för rörelsen finns serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) eller om det ändå kan antas att spelet utan olägenhet kan anordnas i samband med verksamheten, eller

  c) trafik på fartyg i internationell trafik,

 2. värdet av spelarnas insats på varje särskild vinstmöjlighet uppgår till högst 1/6 000 prisbasbelopp,

 3. värdet av högsta vinsten på varje särskild vinstmöjlighet uppgår till högst 1/200 prisbasbelopp, och

 4. den som söker tillstånd bedöms vara lämplig att driva verksamheten.

SFS 2010:1626

Vid prövningen enligt 32 § 4 skall tillståndsmyndigheten beakta sökandens erfarenheter på området, ekonomiska förhållanden, vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt samt andra omständigheter av betydelse.

I fråga om aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska eller ideella föreningar skall prövningen även omfatta

 1. verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning har ett bestämmande inflytande över verksamheten,

 2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som till följd av eget eller närståendes ekonomiska intresse har en väsentlig gemenskap med den juridiska personen som är grundad på andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse, och

 3. bolagsmännen i handelsbolag.

Som närstående till en styrelseledamot eller en styrelsesuppleant anses den som enligt 4 kap. 3 § första stycket konkurslagen (1987:672) är att anse som närstående till gäldenären.

Kortspel

Tillstånd att anordna kortspel får ges, om

 1. spelet anordnas i ett sådant sammanhang som avses i 32 § 1,

 2. värdet av spelarens insats på varje särskild vinstmöjlighet uppgår till högst 1/600 prisbasbelopp,

 3. värdet av högsta vinsten på varje särskild vinstmöjlighet uppgår till högst 1/400 prisbasbelopp, och

 4. den som söker tillstånd uppfyller kraven i 32 § 4 enligt 33 §.

SFS 2010:1258

Förbud att delta i vissa lotterier

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1994-1000

Förbud att delta i lotterier

Den som anordnar lotteri får inte låta någon som är under 18 år delta i lotteriet. Detsamma gäller den som är ombud för den som anordnar lotteriet.

Första stycket gäller inte för lotterier anordnade enligt 17 §, 1921 §§ och 21 c §.

Åldersgränsen enligt första stycket eller den högre gräns som enligt villkor i tillstånd gäller för ett lotteri ska tydligt anges på platser där försäljning av spelprodukter sker.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 35 § upphävd g. Lag 2001:1044.

SFS 2016:1222

Anställda eller funktionärer hos den som anordnar bingospel, annat automatspel än spel på värdeautomat i Sverige, roulettspel, tärningsspel eller kortspel får inte delta i lotteriet.

SFS 1996:1168

Förbjudna förfaranden

Det är inte tillåtet för den som anordnar ett lotteri enligt denna lag att lämna kredit för insatser i lotteriet. Detsamma gäller för den som är ombud för den som anordnar lotteriet.

Om det finns synnerliga skäl, får Lotteriinspektionen beträffande ett visst lotteri medge undantag från förbudet i första stycket.

SFS 2004:1066

En vinst som betalas ut i samband med spel på en varuspelsautomat får inte lösas in mot en annan vara eller mot kontanter av

 1. den som anordnat lotteriet,

 2. den som innehar den plats där lotteriet tillhandahålls,

 3. den som bedriver näringsverksamhet där, eller

 4. ombud för sådana personer som avses i 1–3.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 37 a § upphävd g. Lag 2001:1044.

SFS 2001:1045

Det är inte tillåtet att i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte

 1. främja deltagande i ett inom landet anordnat lotteri som inte är tillåtet eller ett utom landet anordnat lotteri, eller

 2. utan medgivande av anordnaren sälja lotter, ta emot insatser eller förmedla vinster i ett tillåtet lotteri.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge undantag från förbudet enligt första stycket 1 att främja deltagande i ett utom landet anordnat lotteri, om

 1. lotteriet anordnas som ett led i ett internationellt samarbete på lotteriområdet med svenskt deltagande, och

 2. den utländska lotterianordnaren har rätt enligt det egna landets regler att anordna lotteri eller vadhållning samt att samarbeta internationellt.

Rättsfall:

Den svenska lotterilagstiftningen och dess tillämpning ansågs motsvara EG-domstolens krav R 2004:95 – Den som mot ersättning upplåtit plats på sin hemsida för en s.k. banner (annonser) med länk till ett utländskt vadhållningsföretag ansågs ha handlat i strid mot 1 st. p. 1 R 2004:96 – Talan av spelbolag av innebörd att fastställa att 38 § 1 st. p. 1 ej skulle tillämpas i förhållande till bolagen kunde ej tas upp till prövning (förhandsavgörande av EG-domstolen) H 2007:718, anm. även vid RB 15:3 – Ang. oddsuppgifter resp. annonser i kvällstidningar avseende utländska spelbolag R 2010:115 I och II anm. vid TF 1:3 – Ang. utländskt spelbolags logotyp i sponsringsmeddelanden i tv HFD 2011:46 anm. vid YGL 1:1.

SFS 2003:346

Tillståndsmyndigheter

Egentliga lotterier

Den kommunala nämnd som kommunen bestämmer prövar frågor om tillstånd enligt 16 §, när lotteriet skall anordnas av en sammanslutning som är verksam huvudsakligen inom endast en kommun.

Registrering enligt 17 § skall göras hos den kommunala nämnd som kommunen bestämmer.

Länsstyrelsen prövar frågor om tillstånd enligt 16 §, när lotteriet ska bedrivas i flera kommuner inom ett län.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för tillståndsprövningen enligt första stycket.

SFS 2012:85

Lotteriinspektionen prövar frågor om tillstånd enligt 16 § när lotteriet skall bedrivas i flera län.

Lotteriinspektionen prövar också frågor om tillstånd i fall då särskilt tillstånd krävs enligt 21 b §.

SFS 2002:592

Bingospel

Länsstyrelsen prövar frågor om tillstånd enligt 22 §. Om bingospelet ska bedrivas i flera län eller om 22 § tredje stycket ska tillämpas prövas dock frågan om tillstånd av Lotteriinspektionen.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för tillståndsprövningen enligt första stycket.

SFS 2012:85

Automatspel, roulettspel, tärningsspel och kortspel

Lotteriinspektionen prövar frågor om tillstånd att anordna

 1. spel på varuspelsautomater enligt 25 §,

 2. spel på penningautomater och värdeautomater enligt 26 §,

 3. roulettspel och tärningsspel enligt 32 § och

 4. kortspel enligt 34 §.

SFS 2009:1090

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer prövar frågor om tillstånd enligt 27 § att anordna spel på värdeautomater. Innan sådant tillstånd lämnas skall berörd kommun ges tillfälle att yttra sig.

Lotterier i andra fall

Regeringen får meddela särskilt tillstånd att anordna lotteri i andra fall och annan ordning än som anges i 11–13 §§, 15–24 §§ och 32–34 §§. Sådant tillstånd får dock inte avse kedjebrevsspel eller liknande spel.

Tillstånd att anordna lotteri enligt första stycket får endast meddelas spelföretag som ägs av staten eller spelföretag där staten har det rättsligt bestämmande inflytandet.

Tillstånd enligt första stycket får meddelas endast om anordnaren inte omfattas av förbud enligt 10 a §.

SFS 2017:634

Typgodkännande

Lotteriinspektionen prövar frågor om typgodkännande enligt 14 §.

Tillstånd till innehav av vissa spelautomater

Lotteriinspektionen prövar frågor om tillstånd enligt 28 § att inneha penningautomater, värdeautomater och varuspelsautomater.

SFS 2009:1090

Tillsyn och kontroll

Rubriken införd g. SFS1994-1000

Marknadsföring

Vid marknadsföring av lotteri till konsumenter ska måttfullhet iakttas.

Marknadsföring enligt första stycket får inte rikta sig särskilt till barn eller ungdomar som inte har fyllt 18 år.

SFS 2016:1222

Marknadsföring som strider mot 47 a § ska vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen (2008:486) anses som otillbörlig mot konsumenter.

SFS 2016:1222

Tillsyn och kontroll

Central och lokal tillsyn

Lotteriinspektionen har den centrala tillsynen över att denna lag och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs. Lotteriinspektionen utövar också den närmare tillsynen över sådana lotterier som anordnas efter tillstånd av inspektionen och regeringen.

Den kommunala tillstånds- och registreringsmyndigheten samt länsstyrelsen har den närmare tillsynen över sådana lotterier som får anordnas efter tillstånd av eller registrering hos myndigheten.

Länsstyrelser och kommuner skall hjälpa Lotteriinspektionen att utöva den centrala tillsynen.

Tillsyn och andra åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Rubriken införd g. SFS2017-0634

Lotteriinspektionen utövar tillsyn över att sådan anordnare av lotterier som avses i 1 kap. 2 § första stycket 15 lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism följer den lagen.

SFS 2017:634

För att en anordnare av lotterier som omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska få tillhandahålla lotterier genom ombud, måste ombudet vara registrerat hos Lotteriinspektionen. Anordnaren ska ansöka om registrering av ombudet hos Lotteriinspektionen.

Med ombud avses den som efter medgivande av anordnaren säljer lotter, tar emot insatser eller förmedlar vinster i ett lotteri.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. de villkor som ska gälla för att tillhandahålla lotterier genom ombud,

 2. den information som ansökan om registrering ska innehålla, och

 3. undantag från kravet på registrering av ombud.

SFS 2017:634

När anordnaren får kännedom om att förändringar har skett i förhållande till en ansökan enligt 48 b §, ska anordnaren anmäla förändringen till Lotteriinspektionen.

SFS 2017:634

Om ansökan uppfyller kraven i 48 b § ska Lotteriinspektionen registrera ombudet.

Om anordnaren eller ombudet begär det eller ombudet inte längre uppfyller kraven i 48 b §, ska Lotteriinspektionen avregistrera ombudet.

SFS 2017:634

Kontrollanter

Tillståndsmyndigheten respektive registreringsmyndigheten skall utse en kontrollant för sådana egentliga lotterier som avses i 16, 17 och 21 a §§ samt fastställa arvodet till kontrollanten. Arvodet skall betalas av den som anordnar lotterierna.

Den som efter registrering anordnar lotterier enligt 17 § skall senast den 15 februari varje år till kontrollanten redovisa de lotterier som har anordnats under föregående kalenderår. Kontrollanten skall senast den 1 april varje år och vid utgången av varje tillståndsperiod lämna registreringsmyndigheten uppgift om insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som har anordnats under perioden.

SFS 2002:592

Upplysningsskyldighet

Den som har tillstånd enligt denna lag eller med stöd av 17 § anordnar lotterier efter registrering är skyldig att på begäran av tillsynsmyndigheten lämna de upplysningar och tillhandahålla de handlingar eller annat som behövs för tillsynen.

Ett ombud som avses i 48 b § är skyldig att på begäran av Lotteriinspektionen lämna de upplysningar och tillhandahålla de handlingar som behövs för tillsynen av anordnaren.

SFS 2017:634

Om det är nödvändigt för tillsyn enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, får Lotteriinspektionen genomföra en undersökning på plats hos någon som har tillstånd att anordna lotterier eller är registrerad för att anordna lotterier eller hos ombud som avses i 48 b §.

SFS 2017:634

För anordnare av speltjänster som omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller följande.

Om den som har tillstånd enligt denna lag eller anordnar lotterier med stöd av 17 § får kännedom om att förändringar har skett i den krets som har ett kvalificerat innehav i anordnaren eller ingår i dess ledning, ska tillståndshavaren eller den registreringsskyldige snarast anmäla förändringen till den myndighet som har meddelat tillstånd eller till registreringsmyndigheten.

Med ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

SFS 2017:634

Varning och återkallelse av tillstånd

Om tillståndshavaren inte följer föreskrifterna i denna lag eller föreskrifter, villkor eller bestämmelser som har meddelats med stöd av lagen, får den myndighet som har lämnat tillståndet meddela varning eller återkalla tillståndet.

Tillståndet får också återkallas eller ändras om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns eller har ändrats.

Beslut om varning och återkallelse av tillstånd gäller omedelbart, om inte annat bestäms.

Förelägganden och förbud

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag och de föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen skall följas.

Ett sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Ingripanden vid överträdelser av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Rubriken införd g. SFS2017-0634

För anordnare av speltjänster som omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller följande.

Om den som har tillstånd enligt denna lag eller med stöd av 17 § anordnar lotterier väsentligen har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet, får den myndighet som har lämnat tillståndet eller registrerat anordnaren

 1. i fråga om verksamhet som drivs av en fysisk person, återkalla tillståndet eller förelägga den registrerade att upphöra med verksamheten,

 2. i fråga om verksamhet som drivs av en juridisk person, förelägga denne att göra rättelse och, om rättelse inte görs, återkalla tillståndet eller förelägga den registrerade att upphöra med verksamheten.

Om den som har ett kvalificerat innehav av andelar i anordnaren väsentligen åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet, får den myndighet som har lämnat tillstånd till anordnaren eller registrerat anordnaren förelägga denne att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat eller, om innehavaren är en juridisk person, att byta ut den diskvalificerade personen i dess ledning.

Med ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

SFS 2017:634

Lotteriinspektionen får ingripa mot en anordnare av lotterier som överträder en bestämmelse i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

SFS 2017:634

Vid en överträdelse enligt 52 b § får Lotteriinspektionen ingripa genom att utfärda ett föreläggande om att göra rättelse.

Vid en överträdelse som är allvarlig, upprepad eller systematisk får Lotteriinspektionen förelägga anordnaren att upphöra med verksamheten eller, om inspektionen har meddelat tillstånd, återkalla tillståndet.

Om det är tillräckligt får Lotteriinspektionen i stället för ingripande enligt andra stycket meddela varning.

Lotteriinspektionen får bestämma att beslut enligt andra stycket ska gälla omedelbart.

SFS 2017:634

Varning får förenas med sanktionsavgift.

Om anordnaren är en fysisk person får sanktionsavgift enligt första stycket beslutas endast om personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

SFS 2017:634

Om anordnaren är en juridisk person får Lotteriinspektionen även ingripa mot en person som ingår i anordnarens styrelse, är dess verkställande direktör eller på motsvarande sätt företräder anordnaren, eller är ersättare för någon av dem, om anordnaren har befunnits ansvarig för en överträdelse som avses i 52 b §.

Ett ingripande får ske endast om anordnarens överträdelse är allvarlig, upprepad eller systematisk och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom

 1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre år och högst tio år, inte får upprätthålla en funktion som avses i första stycket hos anordnaren eller i en motsvarande verksamhet, eller

 2. beslut om sanktionsavgift.

SFS 2017:634

Vid ingripande enligt 52 c–52 e §§ ska 7 kap. 13–24 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism tillämpas.

SFS 2017:634

Lotteriinspektionen ska underrätta registreringsmyndigheten eller den myndighet som har meddelat tillståndet när ett beslut att förelägga anordnaren att upphöra med verksamheten har fattats och när beslutet har fått laga kraft.

Tillståndet ska återkallas eller avregistrering ske när Lotteriinspektionen har fattat ett beslut som ska gälla omedelbart eller när ett beslut har fått laga kraft.

SFS 2017:634

Avgifter

Avgifter får tas ut i ärenden om tillstånd, registrering, typgodkännande och tillsyn enligt denna lag.

I ärenden hos en kommunal nämnd skall avgiften betalas enligt den taxa som fullmäktige bestämmer.

I andra fall skall avgift betalas enligt de föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Straffbestämmelser

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

 1. olovligen anordnar lotteri, eller

 2. olovligen innehar en penningautomat, värdeautomat eller varuspelsautomat.

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms också den som olovligen i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte uppsåtligen främjar deltagande i ett utom landet anordnat lotteri, om främjandet särskilt avser deltagande från Sverige.

I ringa fall döms inte till ansvar.

Är brottet grovt döms till fängelse i högst två år.

Rättsfall:

Äldre rätt: Ansvar enl. 6 och 10 §§ i 1939 års LotteriF, i annan ordning än TF stadgar, ådömt chefredaktör för daglig tidning H 1961:715 – Ang. betydelsen av rättsvillfarelse H 1972:625 – Ang. bedrägeri mot köpare av tombolalotter H 1947:674, 1964:268.

Då ändringar i lotterilagen som utgjorde tekniska föreskrifter enligt EG-direktiv inte hade notifierats enligt direktivet, ogillades åtal för dobbleri alt. brott mot lotterilagen H 2006:246H 2008:92 anm. vid RB 49:14 – Straffbestämmelsen för främjande av utländskt lotteri ansågs i visst fall strida mot EU-rätten och kunde därför inte tillämpas H 2012:1073.

En kontrollerad expansiv politik på området för hasardspel kan vara helt i överensstämmelse med målet att locka över spelare som ägnar sig åt förbjuden och dold spel- och vadhållningsverksamhet till tillåten och reglerad verksamhet C-338/04, C-359/04 och C-360/04 Placanica m.fl., p. 55.

SFS 2009:1090

Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud enligt denna lag får inte dömas till straff enligt 54 § för en gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

Om flera har medverkat till brott som avses i 54 § gäller bestämmelserna i 23 kap. brottsbalken.

Bestämmelserna i 54 och 56 §§ skall inte tillämpas, om gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Om olovlig införsel av vara och försök till det finns bestämmelser i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Hänvisad författning:

Jfr BrB 16:14 och 14 a.

SFS 2000:1252

Insatser som tagits emot vid brott enligt denna lag skall förklaras förverkade. Även annat utbyte av sådant brott skall förklaras förverkat. Detsamma gäller utrustning, handlingar och annan egendom som har varit föremål för ett sådant brott. Om en spelautomat förverkas skall även dess innehåll förklaras förverkat. Förverkande får inte ske om det är uppenbart oskäligt.

Utrustning, handlingar och annan egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras förverkade, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid sådana brott, om brottet har fullbordats.

Förverkande kan, utöver vad som framgår av 36 kap. 5 § brottsbalken, ske hos den som yrkesmässigt tillhandahållit egendomen. I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat.

Rättsfall:

Fråga om förverkande av spelautomater m.m. som varit uthyrda till personer som anordnat olovligt spel med dem (äldre lag) H 1984:837.

SFS 2005:306

Överklagande

Ett beslut enligt denna lag av en kommunal nämnd, en länsstyrelse eller Lotterinspektionen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Beslut om sanktionsföreläggande får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Hänvisad författning:

Ang. 1 st. se Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar14 § under FörvProc – Ang. inhämtande av yttrande från Lotteriinspektionen se LotteriF (1994:1451)9 §, anm. efter denna lag.

SFS 2017:634

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:1000

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1995, då lotterilagen (1982:1011) skall upphöra att gälla.

2. Tillstånd att anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel som har beviljats enligt äldre föreskrifter upphör att gälla senast d. 1 juli 1995.

3. Andra tillstånd än som avses i 2 och som har meddelats enligt äldre föreskrifter fortsätter att gälla. I fråga om sådana tillstånd tillämpas äldre föreskrifter. Tillstånd som gäller lottförsäljningsautomater vilka inte är tillåtna enligt den nya lagen får förlängas längst till och med d. 31 dec. 1999. Registrering av lotterier enligt äldre föreskrifter fortsätter att gälla. Om registrering sker enligt den nya lagen upphör den gamla registreringen att gälla.

4. Lagen får tillämpas från och med d. 1 okt. 1994 i fråga om tillstånd till lotterier som skall anordnas efter d. 1 jan. 1995. Därvid skall frågor om tillstånd som enligt den nya lagen prövas av Lotteriinspektionen, före ikraftträdandet prövas av Lotterinämnden.

5. Äldre föreskrifter gäller i fråga om överklagande av beslut som i andra fall än som avses i 4 har meddelats före lagens ikraftträdande.

SFS 1996:860

Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 1996.

SFS 1996:1168

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997.

2. Verksamhet som före ikraftträdandet av denna lag inte är att anse som lotteri men som kommer att kräva tillstånd enligt de nya föreskrifterna får fortsätta att bedrivas till och med d. 31 dec. 1997 under förutsättning att den som anordnar verksamheten senast d. 2 jan. 1997 underrättar Lotteriinspektionen om verksamhetens art. Detta gäller dock inte sådan verksamhet som enligt de nya föreskrifterna utgör automatspel.

SFS 1998:1475

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1999:358

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 27 § d. 1 okt. 1999, och i övrigt d. 1 juli 1999.

2. I fråga om sådana tillstånd att anordna spel på varuspelsautomater som har beviljats före d. 1 juli 1999 gäller äldre bestämmelser till utgången av år 2000.

3. Den som vid lagens ikraftträdande innehar en varuspelsautomat med tillstånd enligt 25 § får inneha automaten utan tillstånd som avses i 28 § till utgången av år 2001.

SFS 2000:1252

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2001:270

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2001.

SFS 2001:1044

(Utkom d. 14 dec. 2001.)

SFS 2001:1045

Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2002.

SFS 2002:592

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2002.

SFS 2003:346

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2004:1066

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2005:306

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2007:635

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2007. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2005.

SFS 2009:1090

Denna lag träder i kraft d. 27 dec. 2009.

SFS 2010:771

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2010.

SFS 2010:1258

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:1626

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2012:85

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2012.

SFS 2016:1222

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2017.

SFS 2017:634

1. Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2017.

2. Anordnare som vid lagens ikraftträdande tillhandahåller lotterier genom ombud ska ansöka om registrering av ombuden senast d. 2 febr. 2018. Har ansökan gjorts senast den dagen, får anordnaren fortsätta att tillhandahålla lotterierna genom ombud i avvaktan på att beslutet i registreringsfrågan får laga kraft.

3. Anordnare som vid lagens ikraftträdande tillhandahåller lotterier genom ombud får, om Lotteriinspektionen inte beviljar registrering av ombudet, under tre månader efter det att beslutet i registreringsfrågan fick laga kraft, genom ombudet fullfölja åtaganden som uppkommit före det att Lotteriinspektionens beslut fick laga kraft.

4. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträdandet.

Anmärkt författning:

Lotteriförordning (1994:1451).