Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2004-0046

Lag (2004:46) om värdepappersfonder

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2013:563.

Inledande bestämmelser

Definitioner

I denna lag betyder

 1. alternativ investeringsfond: detsamma som i 1 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

 2. behörig myndighet: utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över fondföretag eller förvaltningsbolag,

 3. derivatinstrument: optioner, terminer och swappar samt andra likartade finansiella instrument,

 4. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

 5. egna medel: detsamma som i artikel 2.1 l i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/91/EU,

 6. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett fondbolags, ett förvaltningsbolags eller ett fondföretags etablering av flera driftställen ska anses som en enda filial,

 7. finansiellt instrument: överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt annan rättighet eller förpliktelse avsedd för handel på värdepappersmarknaden,

 8. fondbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt 4 § att driva fondverksamhet,

 9. fondföretag: ett utländskt företag

  1. som i sitt hemland har tillstånd för verksamhet där det enda syftet är att göra kollektiva investeringar i sådana tillgångar som anges i 5 kap. 1 § andra stycket, med kapital från allmänheten,

  2. som tillämpar principen om riskspridning, och

  3. vars andelar på begäran av innehavarna återköps eller inlöses med medel ur företagets tillgångar,

 10. fondföretags hemland: det land där fondföretaget har fått sådant tillstånd som avses i 9 a,

 11. fondverksamhet: förvaltning av en värdepappersfond, försäljning och inlösen av andelar i fonden samt därmed sammanhängande administrativa åtgärder,

 12. företagsgrupp: koncern enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU, eller grupp som enligt erkända internationella redovisningsregler ska lämna motsvarande redovisning,

 13. förvaltningsbolag: ett utländskt företag som i sitt hemland har tillstånd att förvalta fondföretag,

 14. förvaltningsbolags hemland: det land där bolaget har sitt säte,

 15. förvaringsinstitut: en bank eller ett annat kreditinstitut som förvarar tillgångarna i en värdepappersfond och som sköter in- och utbetalningar avseende fonden,

 16. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet beräknat på det sätt som anges i 1 a § representerar 10 procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

 17. matarfond: en värdepappersfond vars medel placeras i enlighet med tillstånd enligt 5 a kap. 6 §,

 18. matarfondföretag: ett fondföretag som i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i artikel 58 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG,

 19. mottagarfond: en värdepappersfond som

  1. har minst en matarfond eller ett matarfondföretag bland sina andelsägare,

  2. inte är en matarfond, och

  3. vars medel inte placeras i en matarfond eller ett matarfondföretag,

 20. mottagarfondföretag: ett fondföretag som

  1. i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG,

  2. har minst en matarfond eller ett matarfondföretag bland sina andelsägare,

  3. inte är ett matarfondföretag, och

  4. inte placerar medel i en matarfond eller ett matarfondföretag,

 21. reglerad marknad: detsamma som i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

 22. penningmarknadsinstrument: statsskuldväxlar, bankcertifikat samt sådana andra finansiella instrument som normalt omsätts på penningmarknaden, är likvida och har ett värde som vid varje tidpunkt exakt kan fastställas,

 23. specialfond: detsamma som i 1 kap. 11 § 24 lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

 24. startkapital: detsamma som i artikel 2.1 k i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG,

 25. värdepappersfond: en fond vars andelar kan lösas in på begäran av andelsägare och som består av finansiella tillgångar, om den bildats genom kapitaltillskott från allmänheten och ägs av dem som skjutit till kapital samt förvaltas enligt bestämmelserna i 5 kap. eller 5 a kap., och

 26. överlåtbart värdepapper:

  1. aktier och andra värdepapper som motsvarar aktier samt depåbevis för aktier,

  2. obligationer och andra skuldförbindelser, med undantag av penningmarknadsinstrument, samt depåbevis för skuldförbindelser, och

  3. värdepapper av annat slag som ger rätt att förvärva sådana överlåtbara värdepapper som anges i a och b genom teckning eller utbyte.

Överlåtbart värdepapper omfattar inte tekniker och instrument som avses i 5 kap. 1 § tredje stycket.

Med återköp eller inlösen av andelar enligt första stycket 9 och 25 jämställs att andelarna är upptagna till handel på en reglerad marknad, om det är säkerställt att andelarnas noterade värde inte i väsentlig mån avviker från det värde som avses i 4 kap. 10 § tredje stycket.

SFS 2022:1725

Vid bedömningen av om ett innehav utgör ett kvalificerat innehav enligt 1 § första stycket 16 ska följande bestämmelser i 4 kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument tillämpas:

 • 2 § första stycket 1 om depåbevis,

 • 4 § om beräkning av innehavet,

 • 5 § andra stycket om beräkning av antalet aktier eller röstetal,

 • 12 § 1 och 2 om undantag för aktier som innehas för clearing och avveckling eller förvaltas för någon annans räkning,

 • 13 § om aktier som ingår i handelslager,

 • 14 § om aktier som innehas av marknadsgaranter, samt

 • 16 och 17 §§ om undantag för vissa moderföretag.

Vid bedömningen ska också tillämpas föreskrifter

 • om aktier som innehas av marknadsgaranter, som har meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 3 lagen om handel med finansiella instrument eller 23 kap. 15 § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och

 • om undantag för vissa moderföretag, som har meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 4 lagen om handel med finansiella instrument.

Aktier som ett värdepappersinstitut som avses i 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden eller ett kreditinstitut som avses i 1 kap. 4 b § samma lag och som driver finansieringsrörelse innehar till följd av verksamhet enligt 2 kap. 1 § 6 samma lag ska dock inte beaktas vid bedömningen, under förutsättning att

 1. rösträtten inte utnyttjas eller används på annat sätt för att ingripa i emittentens förvaltning, samt

 2. aktierna avyttras inom ett år från förvärvet.

Tredje stycket ska tillämpas även på aktier som innehas under motsvarande förutsättningar av ett utländskt värdepappersföretag eller av ett utländskt kreditinstitut som driver finansieringsrörelse.

SFS 2017:1188

Ett fondbolag och ett annat företag skall anses ha nära förbindelser, om

 1. det ena företaget direkt eller indirekt genom dotterföretag äger minst 20 procent av kapitalet eller disponerar över minst 20 procent av samtliga röster i det andra företaget,

 2. det ena företaget direkt eller indirekt utgör moderföretag till det andra eller det finns en annan likartad förbindelse mellan företagen, eller

 3. båda företagen är dotterföretag till eller har en likartad förbindelse med en och samma juridiska person eller står i ett motsvarande förhållande till en och samma fysiska person.

Nära förbindelser har även en fysisk person och ett fondbolag, om

 1. den fysiska personen

  a) äger minst 20 procent av kapitalet i fondbolaget,

  b) disponerar över minst 20 procent av samtliga röster i fondbolaget, eller

  c) på annat sätt har sådant inflytande över fondbolaget att personens ställning motsvarar den som ett moderföretag har i förhållande till ett dotterföretag, eller

 2. det finns en annan likartad förbindelse mellan denna person och fondbolaget.

Allmänna bestämmelser om tillståndsplikt

Fondverksamhet får drivas bara med stöd av denna lag.

Ett svenskt aktiebolag får av Finansinspektionen ges tillstånd att driva fondverksamhet. Bolaget kan därutöver ges tillstånd

 1. för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument, och

 2. att ta emot medel med redovisningsskyldighet om bolaget avser att föra investeringssparkonto enligt lagen (2011:1268) om investeringssparkonto..

Medel som tas emot med redovisningsskyldighet ska omedelbart avskiljas från bolagets egna tillgångar.

SFS 2017:1143

Ett fondbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder förvalta en alternativ investeringsfond.

För sådan verksamhet som avses i första stycket gäller lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Ett fondbolag som är registrerat som förvaltare av godkända riskkapitalfonder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder1) eller av godkända fonder för socialt företagande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den 17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande2) får även driva sådan verksamhet som avses där.

1)

EUT L 115, 25.4.2013, s. 1 (Celex 32013R0345).

2)

EUT L 115, 25.4.2013, s. 18 (Celex 32013R0346).

SFS 2013:563

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt) finns bestämmelser om att ett fondbolag får utveckla och distribuera PEPP-produkter.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 5 a § nu 5 b §.

SFS 2022:1755

Särskilda bestämmelser för penningmarknadsfonder

Rubriken har denna placering enl. Lag 2022:1755. SFS2018-0542

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 av den 14 juni 2017 om penningmarknadsfonder finns bestämmelser som avviker från eller kompletterar denna lag.

SFS 2022:1755

Utländska företags verksamhet i Sverige

Ett förvaltningsbolag som hör hemma inom EES och som i sitt hemland har tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG, får

 1. driva verksamhet från filial i Sverige med början två månader efter det att Finansinspektionen från en behörig myndighet i förvaltningsbolagets hemland har tagit emot en underrättelse som innehåller

  a) en plan för den avsedda verksamheten i Sverige med uppgift om filialens organisation och vilka tjänster som ska erbjudas, och

  b) uppgift om filialens adress och ansvariga ledning, och

 2. driva verksamhet genom att från sitt hemland erbjuda och tillhandahålla tjänster i Sverige med början så snart Finansinspektionen från en behörig myndighet i förvaltningsbolagets hemland har tagit emot en underrättelse som innehåller en plan för den avsedda verksamheten med uppgift om vilka tjänster som ska erbjudas.

Om de tjänster som ska erbjudas enligt första stycket innefattar förvaltning av en värdepappersfond, ska verksamhetsplanen också innehålla uppgift om

 1. förvaltningsbolagets system för riskhantering, och

 2. vilka åtgärder förvaltningsbolaget vidtagit för att uppfylla kraven i 6 c §.

Finansinspektionen får besluta att verksamhet får påbörjas tidigare än vad som anges i första stycket 1.

Ett förvaltningsbolag får driva verksamhet i Sverige bara i den utsträckning verksamheten omfattas av förvaltningsbolagets verksamhetstillstånd i hemlandet.

SFS 2011:882

Om ett förvaltningsbolag avser att ändra något som angetts i en underrättelse enligt 6 § efter det att verksamheten inletts, ska bolaget skriftligen underrätta Finansinspektionen innan ändringen genomförs. Har bolaget inrättat en filial enligt 6 § första stycket 1, ska en sådan underrättelse lämnas minst en månad innan ändringen genomförs.

SFS 2011:882

Ett förvaltningsbolag som får driva verksamhet i Sverige enligt 6 § får av Finansinspektionen ges tillstånd att förvalta en värdepappersfond. Tillstånd ges i form av godkännande av fondbestämmelserna enligt 4 kap. 9 §. Tillstånd ska ges om

 1. förvaltningsbolaget i sitt hemland har tillstånd att förvalta fondföretag av motsvarande slag som den värdepappersfond som ska förvaltas,

 2. förvaltningsbolaget till Finansinspektionen har lämnat det avtal med förvaringsinstitutet som avses i 3 kap. 3 § och, i förekommande fall, uppgifter om uppdrag som lämnats till någon annan att förvalta värdepappersfonden eller sköta därmed sammanhängande administration,

 3. fondbestämmelserna uppfyller kraven i 4 kap. 8 och 9 §§, och

 4. det finns skäl att anta att bolaget kommer att driva verksamheten enligt denna lag och andra författningar som gäller för förvaltning av en värdepappersfond.

Uppgifter enligt första stycket 2 behöver inte lämnas om förvaltningsbolaget redan förvaltar en värdepappersfond och tidigare lämnat samma uppgifter till Finansinspektionen.

Om ett förvaltningsbolag avser att göra ändringar av betydelse beträffande något som avses i första stycket 2 efter det att verksamheten inletts, ska bolaget underrätta Finansinspektionen om detta.

SFS 2017:1143

Ett förvaltningsbolag som förvaltar en värdepappersfond efter tillstånd enligt 6 b § ska här i landet tillhandahålla funktioner för att utföra följande uppgifter:

 1. behandla order om att teckna och lösa in andelar och göra utbetalningar till andelsägarna,

 2. tillhandahålla investerare information om hur order kan göras och hur inlösen betalas,

 3. hantera klagomål,

 4. tillhandahålla den information som förvaltningsbolaget är skyldigt att tillhandahålla,

 5. tillhandahålla investerare relevant information om de uppgifter som funktionerna utför enligt 1–4, och

 6. fungera som kontaktpunkt för kommunikation med Finansinspektionen.

Uppgifterna ska utföras av förvaltningsbolaget eller en tredje part som omfattas av regler och tillsyn för de uppgifter som ska utföras, eller av båda. Om en tredje part utför någon av uppgifterna ska

 1. detta dokumenteras genom ett skriftligt avtal där det anges vilka av uppgifterna som inte utförs av förvaltningsbolaget, och

 2. förvaltningsbolaget tillhandahålla den tredje parten alla relevanta uppgifter och handlingar.

SFS 2022:195

För den förvaltning av en värdepappersfond som ett förvaltningsbolag utför efter att ha fått tillstånd enligt 6 b § gäller 2 kap. 15 c–15 f §§, 3 kap., 4 kap. 1–3 och 8–28 §§, 5 kap. 1 och 3–26 §§, 5 a kap., 8 kap. och 9 kap. Det som anges där om fondbolag ska i stället gälla förvaltningsbolaget.

Vid sådan förvaltning som avses i första stycket ska det som anges i 9 kap. 1 § första stycket 1 i stället avse fall när förvaltningsbolagets tillstånd återkallats av behörig myndighet i bolagets hemland eller Finansinspektionen enligt 12 kap. 15 § tredje stycket beslutat att bolaget inte längre får förvalta en värdepappersfond.

SFS 2022:195

Ett fondföretag som hör hemma inom EES och i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034, får marknadsföra andelar i företaget i Sverige utan tillstånd enligt denna lag. Verksamheten får inledas den dag behörig myndighet i företagets hemland har meddelat företaget att en underrättelse om marknadsföringen lämnats över till Finansinspektionen.

Om fondföretaget avser att ändra något som angetts i underrättelsen om marknadsföring efter det att verksamheten inletts, ska företaget minst en månad innan ändringen genomförs skriftligen underrätta Finansinspektionen. Fondföretaget ska även underrätta Finansinspektionen om ändringar i handlingar som lämnats tillsammans med underrättelsen.

Om fondföretaget har lämnat in en anmälan till behörig myndighet i hemlandet om att företaget upphör att marknadsföra andelar i Sverige, ska företaget upphöra med alla erbjudanden om eller placeringar av sådana andelar här i landet från och med den dag då anmälan lämnades in.

SFS 2022:195

Ett fondföretag som i Sverige marknadsför andelar enligt 7 § ska här i landet tillhandahålla funktioner för att utföra följande uppgifter:

 1. behandla order om att teckna och lösa in andelar och göra utbetalningar till andelsägarna,

 2. tillhandahålla investerare information om hur order kan göras och hur inlösen betalas,

 3. hantera klagomål,

 4. tillhandahålla den information som fondföretaget enligt reglerna i hemlandet är skyldigt att tillhandahålla,

 5. tillhandahålla investerare relevant information om de uppgifter som funktionerna utför enligt 1–4, och

 6. fungera som kontaktpunkt för kommunikation med Finansinspektionen.

Uppgifterna ska utföras av fondföretaget eller en tredje part som omfattas av regler och tillsyn för de uppgifter som ska utföras, eller av båda. Om en tredje part utför någon av uppgifterna ska

 1. detta dokumenteras genom ett skriftligt avtal där det anges vilka av uppgifterna som inte utförs av fondföretaget, och

 2. fondföretaget tillhandahålla den tredje parten alla relevanta uppgifter och handlingar.

Förutv. 8 § upphävd g. Lag 2013:563.

SFS 2022:195

Ett fondföretag som i Sverige marknadsför andelar enligt 7 § får upphöra med marknadsföringen bara om fondföretaget

 1. lämnar ett allmänt erbjudande om inlösen utan avgift av andelar i företaget som innehas av investerare här i landet, offentliggör erbjudandet under minst 30 arbetsdagar och riktar det individuellt till alla kända andelsägare,

 2. offentliggör avsikten att upphöra med marknadsföringen här i landet, och

 3. avslutar eller ändrar avtal med finansiella mellanhänder eller ombud med verkan från och med den dag då fondföretaget anmäler till behörig myndighet i hemlandet att marknadsföringen upphör.

Informationen enligt första stycket 1 och 2 ska tydligt beskriva konsekvenserna för andelsägarna om de inte godtar erbjudandet om inlösen av andelar.

Förutv. 9 § upphävd g. Lag 2013:563.

SFS 2022:195

Ett fondföretag som har upphört att i Sverige marknadsföra andelar i företaget enligt 7 § ska tillhandahålla kvarvarande andelsägare här i landet den information som företaget enligt reglerna i hemlandet är skyldigt att tillhandahålla.

Bestämmelserna i 10 kap. 1, 2 och 3 §§ och 12 kap. 17 och 17 a §§ gäller även för ett sådant fondföretag.

SFS 2022:195

För förvaltningsbolags och fondföretags verksamhet i Sverige tillämpas 2 kap. 19 § första stycket och 2021 §§ på motsvarande sätt.

Utöver det som anges i första stycket tillämpas på motsvarande sätt

För filialer till förvaltningsbolag och fondföretag gäller i övrigt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

SFS 2017:690

Ett fondföretag får här i landet använda samma beteckning för sin verksamhet som företaget använder i sitt hemland.

Finansinspektionen får, om det finns risk för förväxling, kräva att beteckningen skall följas av ett förklarande tillägg.

Allmänna bestämmelser för fondbolag m.m.

Förutsättningar för tillstånd

Tillstånd för ett svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet får ges bara om

 1. bolaget har sitt huvudkontor i Sverige,

 2. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas enligt bestämmelserna i denna lag och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet,

 3. den som har eller kan förväntas komma att få ett kvalificerat innehav i bolaget bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett fondbolag,

 4. den som ska ingå i styrelsen för bolaget eller vara verkställande direktör i det, eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av ett fondbolag och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift,

 5. fondbestämmelserna har godkänts för den eller de värdepappersfonder som bolaget avser att förvalta, och

 6. bolaget uppfyller de villkor som i övrigt anges i denna lag.

Rättsfall:

Fråga om ledningsprövning för fondbolag HFD 2013:74.

SFS 2013:563

Vid bedömningen enligt 1 § 3 av om en innehavare är lämplig ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas om det finns skäl att anta att

 1. innehavaren kommer att motverka att fondbolagets verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet, eller

 2. innehavet har samband med eller kan öka risken för

  1. penningtvätt enligt 1 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, eller

  2. finansiering av terrorism enligt 6 § terroristbrottslagen (2022:666) eller försök till sådant brott, avseende terroristbrott enligt 4 § samma lag.

Om den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget är ett blandat finansiellt holdingföretag ska det vid bedömningen av innehavarens anseende särskilt beaktas om dess ledning uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

Om bolaget har eller kan förväntas komma att få nära förbindelser med någon annan, får tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av bolaget.

Om förvaringsinstitutet är en i Sverige etablerad filial till ett kreditinstitut med säte i ett annat land inom EES, får Finansinspektionen som ett villkor för tillståndet föreskriva att de tillgångar som ingår i en värdepappersfond ska förvaras här i landet. Detta gäller dock inte om tillgångarna ska förvaras hos ett utländskt förvaringsinstitut enligt 3 kap. 2 § tredje stycket.

SFS 2022:673

För fondbolag gäller det som är föreskrivet om aktiebolag i allmänhet om inte annat följer av denna lag.

Ett fondbolag ska ha en styrelse med minst tre ledamöter samt en verkställande direktör.

I fråga om europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag ska vad som sägs om styrelsen eller dess ledamöter i följande bestämmelser tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:

 • 2 kap. 1 § 4 om ledningsprövning,

 • 2 kap. 18 § första stycket 1 om förbud mot att handla med en värdepappersfond,

 • 2 kap. 20 a § om meddelandeförbud, och

 • 10 kap. 10 § om rätt för Finansinspektionen att sammankalla styrelsen samt närvara vid sådant sammanträde och delta i överläggningarna.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag framgår att de i tredje stycket angivna bestämmelserna om styrelsen eller dess ledamöter ska tillämpas också på ett europabolags lednings- eller förvaltningsorgan eller dess ledamöter.

Ett fondbolag ska ha minst en revisor.

SFS 2013:563

Vid tillämpningen av 5 kap. 40 och 41 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) ska fondbolag anses som publika aktiebolag.

Vid tillämpningen av 9 kap. 17 § och 10 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551) om jäv för revisor och lekmannarevisor ska fondbolag anses som aktiebolag som avses i 9 kap. 13 eller 14 § samma lag.

SFS 2015:823

För fondbolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad finns det bestämmelser om uppdragstid för revisorn i 9 kap. 21 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Anmärkning om flytt:

Förutv. 3 b § upphävd g. Lag 2009:710.

SFS 2016:436

För andra fondbolag än sådana som avses i 3 b § gäller följande i fråga om uppdragstid för revisorn.

Uppdraget som revisor får gälla högst sju år i följd. Revisorn får därefter inte delta i revisionen om inte minst fyra år har förflutit sedan han eller hon lämnade uppdraget.

Om revisorn är ett registrerat revisionsbolag gäller, i stället för andra stycket, att den huvudansvariga revisorn ska bytas ut senast efter sju år. Han eller hon får därefter inte delta i revisionen om inte minst tre år har förflutit sedan han eller hon var huvudansvarig för revisionen.

SFS 2016:436

Ett fondbolag skall ha ett startkapital som vid tidpunkten för beslut om tillstånd motsvarar minst 125 000 euro.

Samråd med andra behöriga myndigheter

Finansinspektionen skall innan den beslutar om tillstånd samråda med behörig myndighet i ett annat land inom EES om bolaget

 1. är dotterbolag till ett förvaltningsbolag, värdepappersföretag, kreditinstitut eller försäkringsföretag med auktorisation i det landet,

 2. är dotterbolag till moderföretaget till ett förvaltningsbolag, värdepappersföretag, kreditinstitut eller försäkringsföretag med auktorisation i det landet, eller

 3. kontrolleras av samma fysiska eller juridiska personer som har ägarkontroll över ett förvaltningsbolag, värdepappersföretag, kreditinstitut eller försäkringsföretag med auktorisation i det landet.

Ansökan om tillstånd

Ansökan om tillstånd får inte göras innan bolaget har registrerats i aktiebolagsregistret eller i europabolagsregistret.

Till ansökan skall fogas en plan för den tilltänkta verksamheten (verksamhetsplan) som också innehåller en översiktlig beskrivning av fondbolagets organisation.

I fråga om europabolag som har sitt säte i en annan stat gäller, i stället för vad som anges i första stycket, att ansökan om tillstånd får göras om bolagsstämman har fattat beslut om att bolagets säte skall flyttas till Sverige.

SFS 2004:590

Ett bolag skall inom sex månader från det att en fullständig ansökan har lämnats in underrättas om Finansinspektionens beslut i tillståndsfrågan.

Ett fondbolag får inleda sin verksamhet så snart tillstånd enligt 1 kap. 4 § har getts.

Kapitalkrav under pågående verksamhet

Ett fondbolags egna medel får under pågående verksamhet inte understiga det minsta startkapital som bolaget skall ha enligt 4 §.

Ett fondbolag som förvaltar en fondförmögenhet som överstiger ett belopp motsvarande 250 miljoner euro skall utöver det startkapital som anges i 4 § ha ytterligare egna medel. Dessa ytterligare medel skall motsvara minst 0,02 procent av det belopp med vilket fondförmögenheten överstiger ett belopp motsvarande 250 miljoner euro. I fondförmögenheten inräknas tillgångar som fondbolaget har uppdragit åt någon annan att förvalta men inte tillgångar som fondbolaget förvaltar på uppdrag från någon annan. Fondbolagets egna medel, startkapitalet inberäknat, behöver dock inte vara högre än motsvarande 10 miljoner euro.

Ett fondbolag får ersätta hälften av de ytterligare medel som avses i första stycket med en garanti för motsvarande belopp om garantin lämnats av

 1. ett kreditinstitut eller försäkringsföretag med säte inom EES, eller

 2. ett kreditinstitut eller försäkringsföretag med säte utanför EES, som står under tillsyn som är likvärdig med den som fastställs i gemenskapslagstiftningen.

Ett fondbolags egna medel får, trots det som anges i 8 och 9 §§, inte understiga det belopp som framgår av artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014. Vid tillämpningen av den artikeln ska det som anges där om värdepappersföretag gälla för fondbolag.

SFS 2021:491

[[Ny beteckning – 11 § – och lydelse g. Lag (2017:1143).]]

SFS 2017:1143

Tillsyn på gruppnivå

Rubriken införd g. SFS2017-1143

Bestämmelser om tillsyn på gruppnivå finns i

SFS 2021:491

Filialverksamhet inom EES

Avser ett fondbolag som förvaltar värdepappersfonder att inrätta en filial i ett annat land inom EES, ska bolaget underrätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas. Underrättelsen ska innehålla

 1. en plan för den avsedda verksamheten med uppgift om filialens organisation och vilka tjänster som ska erbjudas, och

 2. uppgift om i vilket land filialen ska inrättas samt om filialens adress och ansvariga ledning.

Om de tjänster som ska erbjudas innefattar förvaltning av ett fondföretag som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034, i det land där filialen ska inrättas, ska planen också innehålla uppgift om

 1. fondbolagets system för riskhantering, och

 2. åtgärder som fondbolaget vidtagit för att i fondföretagets hemland kunna tillhandahålla funktioner för att utföra följande uppgifter:

  1. behandla order om att teckna och lösa in andelar och göra utbetalningar till andelsägarna,

  2. tillhandahålla investerare information om hur order kan göras och hur inlösen betalas,

  3. hantera klagomål,

  4. tillhandahålla den information som fondföretaget enligt reglerna i hemlandet är skyldigt att tillhandahålla,

  5. tillhandahålla investerare relevant information om de uppgifter som funktionerna utför enligt a–d, och

  6. fungera som kontaktpunkt för kommunikation med den behöriga myndigheten i fondföretagets hemland.

Uppgifterna enligt andra stycket 2 ska utföras av fondbolaget eller en tredje part som omfattas av regler och tillsyn för de uppgifter som ska utföras, eller av båda. Om en tredje part utför någon av uppgifterna ska

 1. detta dokumenteras genom ett skriftligt avtal där det anges vilka av uppgifterna som inte utförs av fondbolaget, och

 2. fondbolaget tillhandahålla den tredje parten alla relevanta uppgifter och handlingar.

SFS 2022:195

Finner Finansinspektionen i fall som avses i 12 § att det inte finns skäl att ifrågasätta fondbolagets administrativa struktur eller finansiella situation, ska inspektionen inom två månader från det att underrättelsen togs emot lämna över den till behörig myndighet i det land där filialen ska inrättas. Tillsammans med underrättelsen ska inspektionen lämna uppgift om det investerarskydd som gäller för fondbolagets kunder.

Om underrättelsen avser sådana tjänster som anges i 12 § andra stycket, ska Finansinspektionen även lämna över ett intyg om att fondbolaget har tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG. I intyget ska omfattningen av fondbolagets tillstånd beskrivas och uppgift lämnas om huruvida det finns några begränsningar för vilka slag av värdepappersfonder som bolaget får förvalta.

Finansinspektionen ska underrätta fondbolaget när inspektionen lämnar över underrättelsen.

Om Finansinspektionen finner att det inte finns förutsättningar för att lämna över den underrättelse som avses i första stycket, ska inspektionen meddela beslut om det inom två månader från det att underrättelsen togs emot.

SFS 2011:882

Om ett fondbolag som avses i 12 § ska ändra något som angetts i fondbolagets underrättelse till Finansinspektionen efter det att filialen inrättats, ska fondbolaget skriftligen underrätta inspektionen minst en månad innan ändringen genomförs.

Om Finansinspektionen finner att ändringen inte får göras, ska inspektionen meddela beslut och underrätta fondbolaget om det inom 15 arbetsdagar efter det att underrättelsen kom in till inspektionen. Behörig myndighet i det andra landet ska omedelbart underrättas om beslutet.

Vid ändring av investerarskydd som avses i 13 § första stycket ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i det land där filialen finns om ändringen. Detsamma gäller vid ändring av de uppgifter som lämnats i det intyg som avses i 13 § andra stycket.

Om Finansinspektionen ingriper mot ett fondbolag enligt 12 kap. med anledning av att bolaget har genomfört en ändring som inte får göras, ska inspektionen utan onödigt dröjsmål underrätta behörig myndighet i det land där filialen finns om de åtgärder som inspektionen vidtagit.

SFS 2022:195

Gränsöverskridande verksamhet inom EES

Avser ett fondbolag som förvaltar värdepappersfonder att erbjuda och tillhandahålla tjänster i ett annat land inom EES utan att inrätta filial där, ska bolaget underrätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas. Underrättelsen ska innehålla

 1. en plan för den avsedda verksamheten med uppgift om vilka tjänster som ska erbjudas, och

 2. uppgift om i vilket land verksamheten ska drivas.

Om de tjänster som ska erbjudas innefattar förvaltning av ett fondföretag som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034, i det land där verksamheten ska drivas, ska planen också innehålla uppgift om

 1. fondbolagets system för riskhantering, och

 2. åtgärder som fondbolaget vidtagit för att i fondföretagets hemland kunna tillhandahålla funktioner för att utföra följande uppgifter:

  1. behandla order om att teckna och lösa in andelar och göra utbetalningar till andelsägarna,

  2. tillhandahålla investerare information om hur order kan göras och hur inlösen betalas,

  3. hantera klagomål,

  4. tillhandahålla den information som fondföretaget enligt reglerna i hemlandet är skyldigt att tillhandahålla,

  5. tillhandahålla investerare relevant information om de uppgifter som funktionerna utför enligt a–d, och

  6. fungera som kontaktpunkt för kommunikation med den behöriga myndigheten i fondföretagets hemland.

Uppgifterna enligt andra stycket 2 ska utföras av fondbolaget eller en tredje part som omfattas av regler och tillsyn för de uppgifter som ska utföras, eller av båda. Om en tredje part utför någon av uppgifterna ska

 1. detta dokumenteras genom ett skriftligt avtal där det anges vilka av uppgifterna som inte utförs av fondbolaget, och

 2. fondbolaget tillhandahålla den tredje parten alla relevanta uppgifter och handlingar.

SFS 2022:195

Finansinspektionen ska inom en månad från det att en underrättelse som avses i 15 § togs emot lämna över den till behörig myndighet i det land där verksamheten ska drivas. Tillsammans med underrättelsen ska inspektionen lämna uppgift om det investerarskydd som gäller för fondbolagets kunder.

Om underrättelsen avser sådana tjänster som anges i 15 § andra stycket, ska Finansinspektionen även lämna över ett intyg om att fondbolaget har tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG. I intyget ska omfattningen av fondbolagets tillstånd beskrivas och uppgift lämnas om huruvida det finns några begränsningar för vilka slag av värdepappersfonder som bolaget får förvalta.

SFS 2011:882

Om ett fondbolag som avses i 15 § ska ändra något som angetts i fondbolagets underrättelse till Finansinspektionen efter det att verksamheten påbörjats, ska fondbolaget skriftligen underrätta inspektionen innan ändringen genomförs.

Vid ändring av de uppgifter som lämnats i det intyg som avses i 15 a § andra stycket ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i det land där verksamheten drivs om ändringen.

SFS 2011:882

Avser ett fondbolag som förvaltar värdepappersfonder att marknadsföra andelar i en sådan fond i ett annat land inom EES, ska bolaget underrätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas. Bestämmelser om vilka uppgifter och handlingar som underrättelsen ska innehålla finns i kommissionens förordning (EU) nr 584/2010 av den 1 juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG vad gäller den skriftliga anmälans och fondföretagsintygets form och innehåll, elektronisk kommunikation mellan behöriga myndigheter i samband med anmälan, förfaranden för kontroller på plats och utredningar samt informationsutbyte mellan behöriga myndigheter.

Underrättelsen ska även innehålla

 1. den information som är nödvändig, inbegripet fondbolagets adress, för att behörig myndighet i det land där verksamheten ska drivas ska kunna fakturera eller meddela bolaget eventuella avgifter som myndigheten tar ut, och

 2. uppgift om de funktioner som behövs för att utföra de uppgifter som avses i artikel 92.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034.

Finansinspektionen ska inom tio arbetsdagar från det att en fullständig underrättelse togs emot lämna över den till behörig myndighet i det land där verksamheten ska drivas. Tillsammans med underrättelsen ska inspektionen även lämna ett intyg om att värdepappersfonden uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034. Finansinspektionen ska meddela fondbolaget när inspektionen lämnar över underrättelsen.

Fondbolaget ska offentliggöra de handlingar som lämnats tillsammans med underrättelsen.

SFS 2022:195

Ett fondbolag som avser att ändra något som har angetts i en underrättelse enligt 15 c § efter det att verksamheten inletts, ska skriftligen anmäla detta till Finansinspektionen och behörig myndighet i det land där verksamheten drivs minst en månad innan ändringen genomförs.

Om en planerad ändring skulle innebära att fondbolaget inte längre uppfyller kraven i denna lag eller andra författningar som reglerar verksamheten, ska Finansinspektionen senast 15 arbetsdagar efter det att en anmälan togs emot besluta att ändringen inte får genomföras och underrätta fondbolaget om det. Inspektionen ska utan onödigt dröjsmål underrätta behörig myndighet i det andra landet om beslutet.

Om Finansinspektionen ingriper mot ett fondbolag enligt 12 kap. med anledning av att bolaget har genomfört en ändring som inte får göras, ska inspektionen utan onödigt dröjsmål underrätta behörig myndighet i det land där verksamheten drivs om de åtgärder som inspektionen vidtagit.

SFS 2022:195

Ett fondbolag som avser att upphöra med sin marknadsföring enligt 15 c § i ett annat land inom EES, ska anmäla detta till Finansinspektionen.

Anmälan ska innehålla de uppgifter om fondbolagets erbjudande, offentliggörande och avslutade eller ändrade avtal som avses i artikel 93a.1 första stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034.

Finansinspektionen ska senast 15 arbetsdagar efter det att en fullständig anmälan togs emot lämna över den till behörig myndighet i det land där verksamheten drivs och till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta fondbolaget när anmälan har överlämnats.

SFS 2022:195

Om ett fondbolag har upphört att marknadsföra andelar i en värdepappersfond i ett annat land inom EES, ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i det landet om ändringar i de handlingar som har lämnats tillsammans med underrättelsen om marknadsföring enligt 15 c §.

SFS 2022:195

Övriga fall av filialverksamhet utomlands

I andra fall än som avses i 12 § ska ett fondbolag som planerar att inrätta en filial utomlands ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen. Ett sådant tillstånd ska ges om det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas enligt bestämmelserna i denna lag och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet.

Ansökan om tillstånd ska innehålla den information som anges i 12 § första stycket.

SFS 2011:882

Krav på organisation av verksamheten

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2011-0882

Ett fondbolag ska ha sunda rutiner för

 1. förvaltning av verksamheten och redovisning,

 2. intern kontroll, och

 3. drift och förvaltning av sina informationssystem.

Fondbolaget ska särskilt

 • upprätta och tillämpa regler för styrelseledamöters och anställdas egna affärer med finansiella instrument,

 • dokumentera samtliga transaktioner som bolaget har genomfört för en värdepappersfonds räkning eller för ett sådant fondföretags räkning som avses i 12 § andra stycket eller 15 § andra stycket, och

 • ha en organisation som minskar risken för intressekonflikter som kan påverka fondandelsägares eller andra kunders intressen negativt.

SFS 2013:563

Skyldigheten enligt 8 kap. 46 a § aktiebolagslagen (2005:551) för styrelsen i ett publikt aktiebolag att årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete gäller även för styrelsen i ett fondbolag som är ett privat aktiebolag. Detsamma gäller skyldigheten enligt 8 kap. 46 b § samma lag för styrelsen i ett publikt aktiebolag att i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan bolagsorganen.

Styrelsens ordförande ska bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som anges i denna paragraf.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 17 a § nu 17 b §.

SFS 2014:558

Ett fondbolag som förvaltar ett fondföretag som avses i 12 § andra stycket eller 15 § andra stycket ska vidta åtgärder för att säkerställa att verksamheten drivs enligt tillämpliga bestämmelser om fondföretagets bildande och drift i fondföretagets hemland.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 17 a §. Förutv. 17 b § nu 17 c §.

SFS 2014:558

Ett fondbolag ska ha ett ersättningssystem som främjar en sund och effektiv riskhantering.

Inom ramen för ersättningssystemet ska fondbolaget upprätta och tillämpa en ersättningspolicy.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 17 c § nu 17 f §.

SFS 2016:892

Ett fondbolag ska tillhandahålla ändamålsenliga rapporteringssystem för anställda som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser av bestämmelser som gäller för verksamheten.

SFS 2018:326

En anställd hos ett fondbolag som har gjort en anmälan till Finansinspektionen eller Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om misstänkta överträdelser av bestämmelser som gäller för verksamheten får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt någon tystnadsplikt, om anmälaren hade anledning att anta att en överträdelse hade skett.

Detsamma gäller om en anställd har gjort en anmälan via det rapporteringssystem som avses i 17 d §.

SFS 2016:892

Uppföranderegler

Rubriken har denna placering enl. Lag 2016:892. SFS2016-0892

Ett fondbolag ska driva sin verksamhet på ett hederligt, rättvist och professionellt sätt och även i övrigt så att allmänhetens förtroende för fondmarknaden upprätthålls.

Fondbolaget ska ha tillräckliga resurser och rutiner för att verksamheten ska kunna fungera väl. Bolaget ska vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra att fondandelsägares intressen påverkas negativt av intressekonflikter.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 17 c §, dessförinnan 17 b §.

SFS 2016:892

Ett fondbolag som i sin verksamhet lämnar råd till kunder om fondandelar i andra fall än det som avses i 7 kap. 1 § första stycket 3 ska när det utför sådana tjänster tillämpa 8 kap. 12 och 15 §§ och 9 kap. 36, 10, 17, 21, 23, 23 a och 2729 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

SFS 2021:969

Principer för aktieägarengagemang

Rubriken införd g. SFS2019-0287

Ett fondbolag som förvaltar en värdepappersfond eller ett fondföretag vars medel placeras i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES, ska anta principer för sitt aktieägarengagemang i fråga om sådana aktier. Av principerna ska det framgå hur fondbolaget integrerar aktieägarengagemanget i placeringsstrategin för fonden.

Principerna ska beskriva hur fondbolaget

 1. övervakar relevanta frågor om bolag som det placerar i (portföljbolag), däribland bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolagsstyrning,

 2. för dialoger med företrädare för portföljbolag,

 3. utövar rösträtt och andra rättigheter som är knutna till aktieinnehavet,

 4. samarbetar med andra aktieägare,

 5. kommunicerar med relevanta intressenter i portföljbolag, och

 6. hanterar faktiska och potentiella intressekonflikter.

SFS 2019:287

Ett fondbolag ska varje år redogöra för hur principerna för aktieägarengagemang som avses i 17 h § har tillämpats.

Redogörelsen ska innehålla

 1. en allmän beskrivning av fondbolagets röstningsbeteende i portföljbolagen,

 2. en förklaring av de viktigaste omröstningarna, och

 3. uppgift om i vilka frågor som fondbolaget har använt sig av råd eller röstningsrekommendationer från en röstningsrådgivare.

Av redogörelsen ska det också framgå hur fondbolaget har röstat på portföljbolagens stämmor. Omröstningar som är obetydliga på grund av ämnet eller storleken på aktieinnehavet behöver dock inte redovisas.

SFS 2019:287

Ett fondbolag får avstå från att uppfylla ett eller flera av kraven i 17 h och 17 i §§, om bolaget tydligt anger skälen för det.

SFS 2019:287

Principerna för aktieägarengagemang enligt 17 h §, den årliga redogörelsen enligt 17 i § och uppgifter enligt 17 j § ska hållas tillgängliga utan kostnad på fondbolagets webbplats.

SFS 2019:287

Förvärvsförbud vid insyn i daglig handel

Den som har insyn i ett fondbolags dagliga handel får inte för egen räkning förvärva finansiella instrument från en värdepappersfond som bolaget förvaltar eller sälja finansiella instrument till fonden eller i övrigt handla med fonden om han eller hon samtidigt är

 1. styrelseledamot eller suppleant,

 2. revisor eller revisorssuppleant, eller

 3. innehavare av en ledande befattning.

Förbudet gäller också för den som i övrigt genom ett förvaltningsuppdrag eller liknande har insyn i fondbolagets dagliga handel.

Förbudet omfattar inte köp och försäljning av andelar i fonden för egen räkning.

Styrelsen ska skriftligen underrätta den som har en sådan ledande befattning i fondbolaget som nämns i första stycket 3 och den som har insyn i fondbolagets dagliga handel enligt andra stycket om förbudet.

SFS 2013:563

Tystnadsplikt

Enskildas förhållanden till en värdepappersfond, ett fondbolag eller ett förvaringsinstitut får inte obehörigen röjas. Detsamma gäller en uppgift i en anmälan eller en utsaga om en misstänkt överträdelse av en bestämmelse som gäller för ett fondbolags verksamhet, om uppgiften kan avslöja anmälarens identitet.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

SFS 2016:892

Uppgiftsskyldighet

Ett fondbolag och ett förvaringsinstitut är skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form.

Om skyldighet för fondbolag och förvaringsinstitut att lämna uppgifter till överförmyndaren finns bestämmelser i 16 kap. 10 a § föräldrabalken.

SFS 2018:1790

Meddelandeförbud

Rubriken införd g. SFS2005-0496

Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter enligt 20 § får besluta att fondbolaget eller förvaringsinstitutet samt bolagets eller institutets styrelseledamöter och anställda inte får röja för kunden eller för någon utomstående att uppgifter har lämnats enligt 20 § eller att det pågår en förundersökning, ett ärende om rättslig hjälp i brottmål eller ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder.

Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott inte ska äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige.

Förbudet ska vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål eller om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder får dock förbudet tidsbegränsas endast om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om rättslig hjälp eller den utländska myndighet som har utfärdat utredningsordern samtycker till detta.

Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet, ska undersökningsledaren eller åklagaren besluta att förbudet ska upphöra.

SFS 2017:1007

Ansvarsbestämmelse

Rubriken införd g. SFS2005-0496

Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot ett meddelandeförbud enligt 20 a §.

SFS 2005:496

Skadestånd

Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att fondbolaget överträtt denna lag eller fondbestämmelserna, ska fondbolaget ersätta skadan.

SFS 2016:892

Förvaringsinstitut

Allmänna bestämmelser om förvaringsinstitut

Rubriken införd g. SFS2016-0892

Ett fondbolag ska för varje värdepappersfond som bolaget förvaltar se till att det utses ett förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet ska ha sitt säte i Sverige eller, om det är en i Sverige etablerad filial, i ett annat land inom EES.

SFS 2016:892

Förvaringsinstitutet ska handla hederligt, rättvist, oberoende och professionellt samt uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse.

Förvaringsinstitutet ska hålla verksamheten som förvaringsinstitut åtskild från verksamheter som kan komma i konflikt med fondbolagets eller fondandelsägarnas intressen.

Förvaringsinstitutet ska identifiera, hantera och övervaka eventuella intressekonflikter. Sådana konflikter ska redovisas för fondens andelsägare.

SFS 2016:892

Skriftligt avtal

Rubriken införd g. SFS2016-0892

Fondbolaget och förvaringsinstitutet ska ingå ett skriftligt avtal som reglerar förhållandet mellan parterna. Avtalet ska bland annat reglera det informationsutbyte och den samordning som krävs för att institutet ska kunna utföra sina uppgifter för fondens räkning i enlighet med kraven i denna lag och andra författningar.

SFS 2016:892

Förvaringsinstitutets uppgifter

Rubriken införd g. SFS2016-0892

Allmänna uppgifter

Rubriken införd g. SFS2016-0892

Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets instruktioner som avser värdepappersfonden om de inte strider mot bestämmelserna i denna lag eller annan författning eller mot fondbestämmelserna samt se till att

 1. försäljning, inlösen och makulering av andelar i fonden genomförs enligt denna lag och fondbestämmelserna,

 2. värdet av andelarna i fonden beräknas enligt denna lag och fondbestämmelserna,

 3. ersättningar för transaktioner som berör en fonds tillgångar betalas in till fonden utan dröjsmål, och

 4. fondens intäkter används enligt bestämmelserna i denna lag och fondbestämmelserna.

SFS 2016:892

Övervakning av penningflöden

Rubriken införd g. SFS2016-0892

Förvaringsinstitutet ska övervaka värdepappersfondens penningflöden.

Förvaringsinstitutet ska särskilt se till att alla betalningar från investerare har tagits emot och att alla likvida medel i fonden har bokförts på likvidkonton som har öppnats i fondens namn eller i fondbolagets eller förvaringsinstitutets namn för fondens räkning.

Likvidkonton enligt andra stycket ska öppnas hos en centralbank, ett kreditinstitut med säte inom EES eller en bank som har auktoriserats i ett land utanför EES.

Likvidkonton ska föras i enlighet med principerna i artikel 16 i kommissionens direktiv 2006/73/EG av den 10 augusti 2006 om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet, i den ursprungliga lydelsen.

Om likvidkontot har öppnats i förvaringsinstitutets namn för fondens räkning, får medel som tillhör förvaringsinstitutet eller sådana enheter som avses i tredje stycket inte finnas på samma konto.

SFS 2016:892

Förvaring av tillgångarna i en värdepappersfond

Rubriken införd g. SFS2016-0892

Förvaringsinstitutet ska

 1. depåförvara

  a) alla finansiella instrument som kan registreras på ett konto för finansiella instrument som har öppnats hos förvaringsinstitutet, och

  b) alla finansiella instrument som fysiskt kan levereras till förvaringsinstitutet, samt

 2. kontrollera att fondbolaget, för värdepappersfondens räkning, har äganderätt till övriga tillgångar samt föra och hålla ett uppdaterat register över dem.

Förvaringsinstitutet, eller en uppdragstagare som utför uppgifterna i första stycket, får inte återanvända tillgångarna i en värdepappersfond för egen räkning.

Tillgångarna i en värdepappersfond som depåförvaras enligt första stycket 1 får återanvändas endast för fondens räkning och under förutsättning att

 1. förvaringsinstitutet följer fondbolagets instruktioner,

 2. återanvändningen gagnar andelsägarnas intressen, och

 3. transaktionen omfattas av en likvid säkerhet av hög kvalitet

  a) som tagits emot av fonden inom ramen för ett avtal om säkerhetsöverlåtelse (återköpsavtal), och

  b) vars marknadsvärde vid varje tidpunkt med marginal uppgår till minst marknadsvärdet av de återanvända tillgångarna.

SFS 2016:892

För att fullgöra sina uppgifter enligt 6 § första stycket 1 ska förvaringsinstitutet se till att alla finansiella instrument registreras på ett separat konto hos institutet i värdepappersfondens namn, eller i fondbolagets namn för fondens räkning, och i enlighet med principerna i artikel 16 i direktiv 2006/73/EG, i den ursprungliga lydelsen.

För att fullgöra sina uppgifter enligt 6 § första stycket 2 ska förvaringsinstitutet lägga uppgifter eller handlingar från fondbolaget samt andra tillgängliga handlingar till grund för sin bedömning av äganderätten till tillgångarna.

SFS 2016:892

Förteckning över tillgångarna i värdepappersfonden

Rubriken införd g. SFS2016-0892

Förvaringsinstitutet ska regelbundet ge fondbolaget en fullständig förteckning över samtliga tillgångar som ingår i värdepappersfonden.

SFS 2016:892

Förbud mot att ta upp eller bevilja lån eller gå i borgen

Rubriken införd g. SFS2016-0892

Förvaringsinstitutet får inte för en värdepappersfond ta upp eller bevilja lån eller gå i borgen.

SFS 2016:892

Uppdragsavtal

Rubriken införd g. SFS2016-0892

Allmänna krav på uppdragsavtal

Rubriken införd g. SFS2016-0892

Förvaringsinstitutet får inte uppdra åt någon annan att utföra andra uppgifter än depåförvaring av tillgångar och kontroll av äganderätten enligt 6 § första stycket.

Delegering enligt första stycket förutsätter att förvaringsinstitutet

 1. kan visa att det finns ett objektivt skäl för delegering av uppgifterna och att avsikten inte är att kringgå kraven i denna lag eller annan författning,

 2. har handlat med den skicklighet, aktsamhet och omsorg som krävs vid valet av uppdragstagare, och

 3. regelbundet övervakar uppdragstagaren och dennes rutiner avseende delegerade uppgifter.

SFS 2016:892

Övriga villkor för uppdragsavtal

Rubriken införd g. SFS2016-0892

Förvaringsinstitutet ska, utöver det som anges i 10 § andra stycket och om inget annat följer av 12 §, förvissa sig om att uppdragstagaren

 1. har den struktur och den sakkunskap som krävs i förhållande till uppdraget,

 2. om uppdraget avser depåförvaringsuppgifter,

  a) omfattas av en effektiv reglering, inbegripet minimikapitalkrav och effektiv tillsyn över verksamheten i den berörda jurisdiktionen, och

  b) omfattas av regelbunden extern granskning för att säkerställa att de finansiella instrumenten finns i uppdragstagarens besittning,

 3. håller de anförtrodda tillgångarna åtskilda från egna och andras tillgångar så att de alltid går att identifiera,

 4. har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att tillgångarna i värdepappersfonden, om uppdragstagaren blir insolvent, inte ska vara tillgängliga för utdelning eller realisering till uppdragstagarens fordringsägare, och

 5. uppfyller de allmänna skyldigheter och respekterar de förbud som anges i 2, 3, 6 och 7 §§.

SFS 2016:892

Särskilda bestämmelser vid uppdragsavtal avseende depåförvaringsuppgifter utanför EES

Rubriken införd g. SFS2016-0892

Om lagstiftningen i ett land utanför EES kräver att vissa finansiella instrument depåförvaras av en lokal enhet och det endast finns lokala enheter som inte uppfyller kraven i 11 § 2 a, får förvaringsinstitutet trots det uppdra depåförvaringsuppgifter åt en sådan enhet. Detta får dock ske endast i den omfattning som är nödvändig enligt det landets lagstiftning och endast så länge det inte finns lokala enheter som uppfyller dessa krav.

För delegering enligt första stycket krävs dessutom att

 1. fondandelsägarna, innan de gjorde sin investering, har blivit informerade om att delegeringen är nödvändig enligt det landets lagstiftning, de omständigheter som motiverar delegeringen och de risker som är förknippade med delegeringen, och

 2. fondbolaget har gett instruktioner till förvaringsinstitutet att delegera depåförvaringen av de finansiella instrumenten till en lokal enhet.

SFS 2016:892

Vidaredelegering

Rubriken införd g. SFS2016-0892

En uppdragstagare får i sin tur uppdra åt någon annan att utföra uppgifter enligt 10 § (vidaredelegering), om samtliga villkor som ställs upp för förvaringsinstitutets delegering är uppfyllda.

SFS 2016:892

Förvaringsinstitutets ansvar för förluster och annan skada

Rubriken införd g. SFS2016-0892

Ansvar för förlust av finansiella instrument som depåförvaras

Rubriken införd g. SFS2016-0892

Om förvaringsinstitutet eller en uppdragstagare har förlorat finansiella instrument som depåförvaras enligt 6 § första stycket 1, ska institutet utan onödigt dröjsmål återlämna finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet till fondbolaget för värdepappersfondens räkning.

Förvaringsinstitutet är inte ansvarigt enligt första stycket om institutet kan visa att förlusten är orsakad av en yttre händelse utanför institutets rimliga kontroll, och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts.

Ett avtal är ogiltigt i den utsträckning det utesluter eller begränsar förvaringsinstitutets ansvar enligt första stycket.

SFS 2016:892

Ansvar för övriga skador

Rubriken införd g. SFS2016-0892

Om fondandelsägarna tillfogats annan skada än sådan som avses i 14 § genom att förvaringsinstitutet eller en uppdragstagare uppsåtligen eller av oaktsamhet har överträtt denna lag eller andra författningar som reglerar verksamheten, ska institutet ersätta skadan.

Ett avtal är ogiltigt i den utsträckning det utesluter eller begränsar förvaringsinstitutets ansvar enligt första stycket.

SFS 2016:892

Ansvar vid uppdragsavtal

Rubriken införd g. SFS2016-0892

Ett uppdragsavtal avseende förvaring av tillgångar och kontroll av äganderätten enligt 6 § fråntar inte förvaringsinstitutet dess ansvar för förluster och annan skada enligt denna lag. Detta gäller även om uppdragstagaren har vidaredelegerat uppgiften enligt 13 §.

SFS 2016:892

Allmänna bestämmelser för värdepappersfonder

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2013-0563

Värdepappersfondens rättsliga ställning

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2013-0563

En värdepappersfond kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Fonden kan inte heller föra talan inför domstol eller någon annan myndighet.

Egendom som ingår i en värdepappersfond får inte utmätas.

Fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden.

Lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt ska inte tillämpas på delägarskap i en värdepappersfond.

SFS 2013:563

Förvaltningen av en värdepappersfond

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2013-0563

Fondbolaget företräder andelsägarna i alla frågor som rör en värdepappersfond. Fondbolaget handlar vid förvaltningen av fonden i eget namn och ska därvid ange fondens beteckning.

Fondbolaget får använda tillgångarna i en värdepappersfond för att fullgöra förpliktelser som ingåtts som ett led i förvaltningen av fonden och för att ställa säkerhet för fullgörandet av sådana förpliktelser.

Vid förvaltningen av en värdepappersfond ska fondbolaget handla uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse.

Fondbolaget ska handla oberoende av förvaringsinstitutet.

SFS 2013:563

Fondbolaget får inte ha hand om egendom som ingår i en värdepappersfond som bolaget förvaltar.

SFS 2013:563

Uppdragsavtal

I syfte att effektivisera ett fondbolags verksamhet får bolaget uppdra åt någon annan att utföra visst arbete eller vissa funktioner som ingår i fondverksamheten eller motsvarande verksamhet som avser fondföretag som har sådant tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG. Ett sådant uppdrag får inte vara av sådan omfattning eller karaktär att fondbolaget lämnar ifrån sig all verksamhet eller så stor del av verksamheten att fondbolaget inte längre har möjlighet att ta till vara andelsägarnas gemensamma intressen eller i övrigt inte kan uppfylla de skyldigheter som följer av denna lag. Ett lämnat uppdrag fråntar aldrig fondbolaget dess ansvar enligt denna lag.

Uppdragstagaren måste ha tillfredsställande sakkunskap och kompetens med hänsyn till uppdragets innehåll.

Fondbolaget ska i ett avtal med uppdragstagaren som avser förvaltningen av en värdepappersfond eller av ett fondföretag som har sådant tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG eller därmed sammanhängande administration förbehålla sig rätten att övervaka den anförtrodda verksamheten, att ge de anvisningar som behövs för en sund förvaltning samt att med omedelbar verkan säga upp avtalet, om en sådan uppsägning är i andelsägarnas gemensamma intresse.

SFS 2013:563

Omfattar ett uppdrag enligt 4 § att någon för fondbolagets räkning ska förvalta tillgångarna i en värdepappersfond eller i ett fondföretag som har sådant tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG, ska avtalet innehålla riktlinjer för placering av fondmedlen. Fondbolaget ska tillförsäkra sig en rätt att regelbundet se över och vid behov ändra dessa riktlinjer.

Ett förvaltningsuppdrag får ges till

 1. företag som står under Finansinspektionens tillsyn och som har fått inspektionens tillstånd att förvalta värdepappersfonder eller att utföra diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument,

 2. företag med säte i ett annat land inom EES, om företaget står under tillsyn av behörig myndighet i hemlandet och har tillstånd att driva verksamhet motsvarande den som avses i 1,

 3. annat utländskt företag under förutsättning att

  a) företaget står under tillsyn av behörig myndighet i hemlandet,

  b) företaget har tillstånd att driva verksamhet motsvarande den som avses i 1, och

  c) ett samarbete kan ske mellan Finansinspektionen och behörig myndighet i hemlandet.

Allmän anmärkning:

Ang. EES se s. R 96.

SFS 2013:563

Ett förvaltningsuppdrag får inte ges till förvaringsinstitutet eller något annat företag vars intressen kan komma i konflikt med fondbolagets eller andelsägarnas intressen.

Avser ett fondbolag att uppdra åt någon annan att för bolagets räkning förvalta en värdepappersfond eller ett fondföretag som har sådant tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG eller sköta därmed sammanhängande administration ska bolaget anmäla detta och ge in uppdragsavtalet till Finansinspektionen.

Om Finansinspektionen finner att ett uppdragsavtal strider mot denna lag, eller att avtalet hindrar en effektiv tillsyn av fondbolaget, ska inspektionen förelägga fondbolaget att hos motparten begära de ändringar som behövs för att avtalet ska uppfylla lagens krav.

SFS 2013:563

Fondbestämmelser

För varje värdepappersfond ska det finnas fondbestämmelser som upprättas av fondbolaget.

Fondbestämmelserna ska ange

 1. namnet på fonden, fondbolaget och förvaringsinstitutet,

 2. grunderna för fondens placeringsinriktning och för placeringen av fondmedlen, med särskild upplysning om huruvida medel ska placeras i sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 §,

 3. vilka andelsklasser som ska finnas och vilka villkor som är förenade med dem,

 4. om utdelning ska ske och, i så fall, grunderna och sättet för utdelning,

 5. grunderna för beräkning av fondens och fondandelarnas värde, inklusive de värderingsprinciper som används vid värderingen av onoterade tillgångar och sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 § andra stycket,

 6. grunderna för beräkning av försäljnings- och inlösenpris för fondandelarna,

 7. om justerat fondandelsvärde tillämpas enligt 10 b § och, i så fall, vilken metod som används för beräkningen,

 8. var och hur försäljning och inlösen av fondandelar ska ske,

 9. grunderna för beräkning av fondbolagets och förvaringsinstitutets ersättning från fonden,

 10. fondbolagets avgifter för försäljning, förvaltning och inlösen av andelar,

 11. hur pantsättning av fondandelar ska gå till,

 12. fondens räkenskapsår,

 13. när och var försäljnings- och inlösenpriset för fondandelarna samt fondens halvårsredogörelse och årsberättelse ska offentliggöras, samt

 14. var ändringar av fondbestämmelserna ska tillkännages.

För fonder där fondmedlen placeras enligt bestämmelserna i 5 kap. 8 §, ska det dessutom anges de emittenter eller garanter som gett ut eller garanterat sådana skuldförbindelser som fondmedlen till mer än 35 procent av fondens värde avses att placeras i.

SFS 2023:234

Fondbestämmelserna och ändringar i dem ska godkännas av Finansinspektionen.

Fondbestämmelser för en ny fond ska godkännas om bestämmelserna är skäliga för fondandelsägarna.

Ändringar i fondbestämmelserna ska godkännas om

 1. bestämmelserna även efter ändringarna är skäliga för andelsägarna,

 2. ändringarna inte strider mot andelsägarnas gemensamma intresse, och

 3. en underrättelse som ska lämnas till andelsägare enligt 9 a § uppfyller kraven i andra stycket den paragrafen.

Finansinspektionen ska underrätta fondbolaget om sitt beslut med anledning av ansökan om godkännande av fondbestämmelser eller ändringar i dem inom två månader från det att en fullständig ansökan har lämnats in till inspektionen.

SFS 2011:882

Vid godkännande av fondbestämmelser eller ändringar i dem får Finansinspektionen besluta att fondbestämmelserna inte får tillämpas förrän en viss tid förflutit efter beslutet om godkännande.

Vid godkännande av ändringar i fondbestämmelserna får Finansinspektionen besluta att berörda fondandelsägare ska underrättas om ändringarna. En sådan underrättelse ska innehålla lämplig information om syftet med ändringarna och vilka konsekvenser de kan få för andelsägarna. I förekommande fall ska underrättelsen även innehålla information om rätten till inlösen enligt 9 b §.

SFS 2011:882

Om en ändring av fondbestämmelserna är av väsentlig betydelse för fondandelsägare, ska Finansinspektionen besluta att berörda andelsägare ska ha rätt att få sina fondandelar inlösta innan de ändrade fondbestämmelserna börjar tillämpas, utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper med anledning av begärd inlösen. Möjlighet att begära inlösen ska ges under minst 30 dagar från dagen för underrättelse enligt 9 a §.

SFS 2011:882

Fondandelar och inlösen av fondandelar

Andelarna i en värdepappersfond ska vara lika stora och medföra lika rätt till den egendom som ingår i fonden, om inte annat följer av andra stycket.

I en värdepappersfond får det finnas andelar av olika slag (andelsklasser). Andelarna i en andelsklass ska vara lika stora och medföra lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Andelsklasser i en och samma fond får vara förenade med

 1. villkor för

  1. utdelning,

  2. avgifter,

  3. lägsta teckningsbelopp,

  4. distribution av andelar,

  5. valutasäkring, och

  6. i vilken valuta andelarna tecknas och inlöses, och

 2. villkor som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 15.

Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet fondandelar. Om det finns andelsklasser ska värdet av en fondandel dock bestämmas med beaktande av de villkor som är förenade med andelsklassen. Om fondbolaget har tillstånd som avses i 10 b § får värdet av en fondandel justeras enligt den paragrafen.

Fondens värde beräknas enligt de grunder som anges i fondbestämmelserna. Den egendom som ingår i fonden ska värderas med ledning av gällande marknadsvärde.

Fondbolaget ska fortlöpande och minst en gång varje vecka beräkna och på lämpligt sätt offentliggöra fondandelsvärdet.

SFS 2023:234

Fondbolaget får utfärda en fondandel bara om det är säkerställt att betalning tillförs värdepappersfonden inom rimlig tid.

SFS 2013:563

Ett fondbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen tillämpa ett justerat fondandelsvärde för att motverka att de befintliga eller kvarvarande fondandelsägarna påverkas negativt av transaktionskostnader som uppstår för en värdepappersfond vid betydande nettoflöden in i eller ut ur fonden.

Tillstånd får ges bara om

 1. fondbolaget har den organisation, de system och den kompetens som krävs för att beräkna och använda det justerade fondandelsvärdet, och

 2. det förfarande som fondbolaget tillämpar

  1. är förenligt med fondandelsägarnas gemensamma intresse, och

  2. ger betryggande möjligheter till insyn och kontroll.

SFS 2023:234

Fondbolaget ska föra eller låta föra ett register över samtliga innehavare av andelar i fonden.

Är lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument tillämplig på andelarna i fonden, förs registret av en svensk värdepapperscentral. Fondbolaget har rätt till insyn i registret.

Om lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument inte är tillämplig på andelarna i fonden, ska den som för registret anteckna inskränkningar enligt 13 kap. 19 § första stycket 4 eller 14 kap. 21 § första stycket 4 föräldrabalken där.

Fondbolaget ska till varje fondandelsägare skriftligen bekräfta att dennes fondandelsinnehav har registrerats. Av bekräftelsen ska det framgå värdepappersfondens och, i förekommande fall, andelsklassens beteckning samt namnen på fondbolaget och förvaringsinstitutet. Vidare ska det framgå var informationsbroschyren enligt 15 §, faktabladet enligt 16 a § samt årsberättelsen och halvårsredogörelsen enligt 18 § finns att tillgå.

SFS 2018:326

Har en fondandelsägare lämnat sina andelar för förvaltning till någon som har fått tillstånd till registrering som förvaltare, får förvaltaren på andelsägarens uppdrag anges i det register som avses i 11 § första stycket i stället för andelsägaren. I registret ska det särskilt anmärkas att fondandelen förvaltas för någon annans räkning. Förvaltaren ska skyndsamt till andelsägaren eller den som förvaltaren har antecknat i andelsägarens ställe lämna den information förvaltaren får från fondbolaget, om inte andelsägaren avstått från sådan information. Information som avser ändring av fondbestämmelser enligt 9 b § eller 5 a kap. 7 § eller som avser fusion enligt 8 kap. 8 § ska dock alltid lämnas till andelsägaren eller den som förvaltaren har antecknat i andelsägarens ställe.

Om registret förs av någon annan än en svensk värdepapperscentral, ska Finansinspektionen pröva frågor om tillstånd till registrering som förvaltare.

Ett tillstånd att registreras som förvaltare får förenas med särskilda villkor för att tillgodose allmänna och enskilda intressen. Ett tillstånd ska återkallas av Finansinspektionen, om ett villkor för tillståndet har åsidosatts och avvikelsen är betydande eller om förutsättningarna för tillståndet inte längre uppfylls.

SFS 2016:58

En fondandel ska, på begäran av dess ägare, omedelbart lösas in om det finns medel tillgängliga i värdepappersfonden. Om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av egendom som ingår i fonden, ska försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt.

Första stycket gäller dock inte om fondandelarna är upptagna till handel på en reglerad marknad och det är säkerställt att andelarnas noterade värde inte i väsentlig mån avviker från det värde som avses i 10 § tredje stycket.

Under den tid som ett förvaringsinstitut förvaltar en värdepappersfond enligt 9 kap. 1 § första eller andra stycket eller 5 a kap. 34 eller 42 § får fondandelar inte säljas eller lösas in.

SFS 2013:563

Ett fondbolag får senarelägga försäljning och inlösen av fondandelar, om det finns särskilda skäl för åtgärden och den är motiverad av hänsyn till fondandelsägarnas intresse.

Fondbolaget ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen samt berörda investerare och andelsägare om åtgärden. Bolaget ska också underrätta behöriga myndigheter i andra länder inom EES där fondandelar marknadsförs.

Fondbolaget ska sedan orsakerna till senareläggningen upphört underrätta Finansinspektionen om detta.

SFS 2011:882

Finansinspektionen får besluta att ett fondbolag ska senarelägga försäljning och inlösen av fondandelar om det är i fondandelsägarnas eller allmänhetens intresse.

SFS 2011:882

Är lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument inte tillämplig på andelarna i fonden, tillämpas i fråga om överlåtelse eller pantsättning av en fondandel i stället 31 § lagen (1936:81) om skuldebrev. I så fall ska vad som i den bestämmelsen sägs om gäldenären gälla fondbolaget eller, om fondandelarna är förvaltarregistrerade, förvaltaren.

SFS 2016:58

Information om värdepappersfonder

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2013-0563

Informationsbroschyr och faktablad

För varje värdepappersfond ska det finnas en aktuell informationsbroschyr.

Informationsbroschyren ska innehålla

 1. fondbestämmelserna,

 2. de ytterligare uppgifter som behövs för att man ska kunna bedöma fonden och den risk som är förenad med att investera i den,

 3. en tydlig och lättbegriplig förklaring av fondens riskprofil,

 4. uppgifter om det arbete eller de funktioner som fondbolaget får uppdra åt någon annan att utföra enligt 4 och 5 §§,

 5. uppgifter om vilka tillgångsslag fondmedlen får placeras i,

 6. för det fall fondmedlen får placeras i derivatinstrument, uppgifter om i vilket syfte och hur det möjliga resultatet av användningen av derivat instrument kan påverka fondens riskprofil, och

 7. uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy.

För en värdepappersfond som hänvisar till ett referensvärde som avses i artikel 3.1.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014 finns det i artikel 29.2 ytterligare bestämmelser om informationsbroschyrens innehåll.

Bestämmelser om vad en informationsbroschyr ska innehålla finns även i

 1. artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

 2. artiklarna 6–9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn, och

 3. artiklarna 5–7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088.

SFS 2021:1217

I informationsbroschyren och i allt övrigt marknadsföringsmaterial avseende fonden ska följande uppgifter anges på en framträdande plats:

 1. fondens placeringsinriktning, för det fall medel i fonden placeras i andra tillgångar än överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument eller om fonden är en indexfond enligt 5 kap. 7 §,

 2. om fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av, och

 3. om fonden har tillstånd enligt 5 kap. 8 §, de emittenter eller garanter som gett ut eller garanterat sådana skuldförbindelser som fondmedlen till mer än 35 procent av fondens värde placerats i eller avses att placeras i.

SFS 2013:563

För varje värdepappersfond ska det finnas ett aktuellt faktablad.

Faktabladet ska på ett lättbegripligt sätt och i sammanfattning innehålla den grundläggande information som behövs för att investerare ska kunna bedöma fonden och den risk som är förenad med att investera i den.

Innehållet i faktabladet ska vara rättvisande och tydligt och får inte vara vilseledande. Det ska stämma överens med relevanta delar i informationsbroschyren.

Utöver det som följer av andra och tredje styckena ska faktabladet innehålla en upplysning om att information om fondbolagets ersättningspolicy är tillgänglig på en angiven webbplats och att en papperskopia kan fås kostnadsfritt på begäran.

Bestämmelser om hur faktabladet för en värdepappersfond ska vara utformat och om dess innehåll finns i kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 av den 1 juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG rörande basfakta för investerare och villkor som ska uppfyllas när faktablad med basfakta för investerare eller prospekt tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats3) .

3)

EUT L 176, 10.7.2010, s. 1 (Celex 32010R0583).

SFS 2016:892

Ett faktablad ska anses uppfylla kraven i denna lag om det upprättas, tillhandahålls, ändras och översätts enligt kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter).

SFS 2022:1725

Fondbolaget ska, på begäran av en andelsägare eller den som avser att köpa andelar i en värdepappersfond, lämna kompletterande information om riskhanteringen för fonden, innehållande de kvantitativa gränser som gäller för placeringen av fondmedlen, de metoder som valts för förvaltningen samt den senaste utvecklingen av risknivåer och avkastning från de viktigaste kategorierna av tillgångar som fondmedlen placeras i.

SFS 2013:563

Årsberättelse och halvårsredogörelse

Fondbolaget ska för varje värdepappersfond som det förvaltar lämna

 1. en årsberättelse inom fyra månader från räkenskapsårets utgång, och

 2. en halvårsredogörelse för räkenskapsårets första sex månader inom två månader från halvårets utgång.

Årsberättelser och halvårsredogörelser ska innehålla den information som behövs för att man ska kunna bedöma varje värdepappersfonds utveckling och ställning. Handlingarna ska på begäran kostnadsfritt skickas till andelsägarna och finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Fondbolaget ska i samband med att bolaget lämnar sådan information som avses i 22 § tillfråga andelsägarna om de vill ha årsberättelsen och halvårsredogörelsen.

Utöver det som anges i andra stycket ska årsberättelsen innehålla uppgifter om det sammanlagda ersättningsbeloppet för räkenskapsåret, fördelat på fasta och rörliga ersättningar, som fondbolaget betalat ut till sin personal samt om efterlevnaden och väsentliga förändringar av fondbolagets ersättningspolicy.

SFS 2021:105

Bestämmelser om vad en årsberättelse ska innehålla finns även i

 1. artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365,

 2. artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088, och

 3. artiklarna 5–7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852.

Bestämmelser om vad en halvårsredogörelse ska innehålla finns även i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365.

SFS 2021:1217

Fondbolagets revisorer ska granska de räkenskaper som ligger till grund för årsberättelsen för en värdepappersfond. Revisionsberättelsen, med eventuella anmärkningar, ska i sin helhet återges i årsberättelsen.

Om Finansinspektionen förordnat en revisor enligt 10 kap. 7 § ska revisorn delta i granskningen.

SFS 2013:563

Tillgång till information

Informationsbroschyren, faktabladet, den senaste årsberättelsen och, i förekommande fall, den halvårsredogörelse som publicerats därefter ska på begäran kostnadsfritt tillhandahållas den som avser att köpa andelar i en värdepappersfond. Denne ska, med undantag för de fall som avses i 9 kap. 18 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, även utan begäran tillhandahållas faktabladet i god tid innan avtal ingås.

Bestämmelser om tillgång till information vid marknadsföring av andelar i en värdepappersfond finns även i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1156 av den 20 juni 2019 om underlättande av gränsöverskridande distribution av företag för kollektiva investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013, (EU) nr 346/2013 och (EU) nr 1286/2014.

Om information som anges i 16, 16 a och 28 §§, 5 a kap. 24 § samt artikel 4.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1156 inte lämnas, ska även marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket den lagen.

SFS 2022:195

Informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser skall ges in till Finansinspektionen så snart de färdigställts.

Information om kostnader

Fondbolaget ska varje år skriftligen informera varje andelsägare i en värdepappersfond om hur stort belopp av de totala kostnaderna för fonden under det närmast föregående året som hänför sig till andelsinnehavet. I informationen ska det anges hur stor del av beloppet som avser förvaltningskostnader, inklusive kostnader för förvaring av fondtillgångarna.

I fråga om fondandelar som enligt 12 § lämnats till någon annan för förvaltning ska informationen ges till förvaltaren. Fondbolaget får ange ett sammanlagt belopp för alla andelar i en värdepappersfond som lämnats för förvaltning till samma förvaltare.

SFS 2013:563

I fråga om andelsinnehav som är placerade enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande skall den information som anges i 22 § lämnas till det pensionssparinstitut som administrerar sparandet.

Om andelsinnehaven är registrerade i institutets namn (förvaltarregistrerade), skall fondbolaget i stället informera om vilka kostnadsbelopp som dagligen belastat fonden under det närmast föregående kalenderåret, redovisade per fondandel. I informationen skall det anges hur stor del av beloppen som avser förvaltningskostnader, inklusive kostnader för förvaring av fondtillgångarna.

SFS 2021:105

Information om aktivitetsgrad i fondförvaltning

Rubriken införd g. SFS2019-0540

Ett fondbolag ska för varje värdepappersfond som bolaget förvaltar och vars förvaltning kan jämföras med ett relevant jämförelseindex lämna information om aktivitetsgraden i fondförvaltningen i förhållande till jämförelseindexet. Informationen ska beskriva hur förvaltningen av fonden bedrivs och varför det jämförelseindex som används är relevant.

SFS 2019:540

Om en värdepappersfond som avses i 25 § har funnits i minst två år, ska även volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning anges. Detta ska anges för varje år under de senaste tio åren eller den kortare tid som fonden har funnits. En förklaring till det uppnådda aktivitetsmåttet ska lämnas.

SFS 2019:540

Ett fondbolag ska för varje värdepappersfond som bolaget förvaltar och vars förvaltning inte kan jämföras med ett relevant jämförelseindex lämna information om varför en sådan jämförelse inte är möjlig.

SFS 2019:540

Informationen enligt 25–27 §§ ska finnas tillgänglig på fondbolagets webbplats. Därutöver ska informationen lämnas i fondens informationsbroschyr och årsberättelse.

SFS 2019:540

Förvaltning av värdepappersfonder

Spridning och hantering av risker

Varje värdepappersfond ska ha en lämplig fördelning av placeringar med hänsyn till den riskspridning som är förenad med fondens placeringsinriktning enligt fondbestämmelserna.

Medel i en värdepappersfond får, med de begränsningar som följer av detta kapitel, placeras i likvida finansiella tillgångar som utgörs av överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar samt på konto i kreditinstitut. I fonden får det också ingå likvida medel som behövs för förvaltningen av fonden.

Ett fondbolag får använda sig av tekniker och instrument som hänför sig till överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen av tillgångarna i en värdepappersfond. Om fondbolaget använder sig av derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen, ska de bestämmelser i detta kapitel som gäller för derivatinstrument tillämpas.

SFS 2008:282

Ett fondbolag ska ha ett system för riskhantering som gör det möjligt för fondbolaget att vid varje tidpunkt kontrollera och bedöma den risk som är knuten till de positioner som tas i en värdepappersfond och hur positionerna påverkar fondens riskprofil. Fondbolaget ska inte ensidigt eller mekaniskt förlita sig på kreditbetyg som har utfärdats av kreditvärderingsinstitut för att bedöma kreditvärdigheten hos fondens tillgångar.

Om fondbolaget investerar i sådana derivatinstrument som avses i 12 § andra stycket, ska bolagets system för riskhantering även möjliggöra en exakt och oberoende bedömning av värdet på dessa derivatinstrument.

Fondbolaget ska för varje värdepappersfond det förvaltar till Finansinspektionen regelbundet lämna information om riskhanteringen.

SFS 2014:1017

Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2008-0282

  Medel i en värdepappersfond får placeras i penningmarknadsinstrument som är, eller i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli,

 1. upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES, eller

 2. föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.

En förutsättning för placeringar enligt första stycket är att marknaden finns angiven i fondbestämmelserna eller är godkänd av Finansinspektionen för sådana placeringar.

Allmän anmärkning:

Ang. EES se s. R 96.

SFS 2008:282

Medel i en värdepappersfond får placeras i andra penningmarknadsinstrument än dem som anges i 3 § om reglerna för emissionen eller emittenten av instrumenten medför ett särskilt skydd för investeraren och det är instrument som

 1. getts ut eller garanteras av en stat, av en delstat, av en central, regional eller lokal myndighet i ett land inom EES, av en centralbank i ett land inom EES, av Europeiska centralbanken, av Europeiska unionen, av Europeiska investeringsbanken eller av en mellanstatlig organisation i vilken en eller flera stater inom EES är medlemmar, eller

 2. getts ut av ett företag vars finansiella instrument omsätts på en marknad som anges i 3 § första stycket, eller

 3. getts ut eller garanteras av ett organ som antingen är föremål för tillsyn i enlighet med de kriterier som fastställs i gemenskapslagstiftningen eller som omfattas av och följer sådana tillsynsregler som motsvarar dessa kriterier, eller

 4. getts ut av ett bolag som tillhör de kategorier som godkänts av Finansinspektionen, förutsatt att investeringar i sådana instrument omfattas av ett skydd för investerarna som är likvärdigt med det som följer av punkterna 1–3 och som

  a) har kapital och reserver som uppgår till ett belopp som motsvarar minst 10 miljoner euro och lägger fram och offentliggör redovisning i enlighet med rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG,

  b) är en enhet, som inom en grupp företag som omfattar ett eller flera företag som har gett ut aktier som är inregistrerade vid en reglerad marknad, ägnar sig åt gruppens finansiering, eller

  c) är en enhet som ägnar sig åt att finansiera värdepapperisering som omfattas av kreditförstärkning från en bank.

SFS 2007:562

I en värdepappersfond får det ingå andra överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument än de som anges i 3 och 4 §§, dock högst till 10 procent av fondens värde.

Om upptagande till handel eller regelbunden handel enligt 3 § inte har skett inom ett år från emissionen och de förvärvade värdepapperen eller instrumenten inte ryms inom gränsen enligt första stycket, ska de avyttras så snart det lämpligen kan ske. Skälig hänsyn ska då tas till fondandelsägarnas intressen.

Om det i en fond ingår överlåtbara värdepapper som ännu inte är, men som inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel eller föremål för regelbunden handel enligt 3 § eller sådana andra överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i första stycket, ska fondbolaget informera Finansinspektionen om detta, om värdet av dessa överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument överstiger 10 procent av fondens värde.

SFS 2008:282

I en värdepappersfond får, om inte annat följer av andra stycket eller 19–22 §§, överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument från en och samma emittent inte uppgå till mer än 5 procent av fondens värde.

Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument från en och samma emittent får dock uppgå till

 1. högst 35 procent av fondens värde om de är utgivna eller garanterade av en stat, av en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av en mellanstatlig organisation i vilken en eller flera stater inom EES är medlemmar,

 2. högst 25 procent av fondens värde om de består av skuldförbindelser utgivna enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer eller av motsvarande utländska skuldförbindelser, under förutsättning att det sammanlagda värdet av fondens innehav av sådana skuldförbindelser är högst 80 procent av fondens värde, och

 3. högst 10 procent av fondens värde i andra fall än som sägs under 1 eller 2, under förutsättning att det sammanlagda värdet av sådana tillgångar som har högre värde än som sägs i första stycket är högst 40 procent av fondens värde.

I en värdepappersfond får det inte ingå överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som getts ut av emittenter i en och samma företagsgrupp till sammanlagt mer än 20 procent av fondens värde.

Rättsfall:

Fondbestämmelser ansågs ej oskäliga för andelsägarna när värdepappersfonds medel vid förvärvstidpunkten placerats så att dess innehav motsvarade i lag angivna maximigränser för värdepapper från en och samma emittent HFD 2017:19.

SFS 2008:282

Bestämmelserna i 6 § gäller inte för en värdepappersfond vars medel enligt fondbestämmelserna skall placeras i aktier eller skuldförbindelser i syfte att efterbilda sammansättningen av ett visst aktieindex eller index för skuldförbindelser (indexfond), om indexet har godkänts för detta ändamål av Finansinspektionen. Inspektionen får godkänna ett index om det

 1. har en tillräckligt diversifierad sammansättning,

 2. utgör en lämplig referens för den marknad det hänför sig till, och

 3. offentliggörs på lämpligt vis.

I en indexfond får det, med de begränsningar som följer av 19 och 20 §§, ingå aktier eller skuldförbindelser som getts ut av en och samma emittent eller av emittenter i en och samma företagsgrupp till högst 20 procent av fondens värde. Om det råder exceptionella marknadsförhållanden på den marknad som indexet avser får sådana placeringar, efter tillstånd av Finansinspektionen, uppgå till 35 procent av fondens värde. Placeringar upp till denna gräns får bara tillåtas i fråga om aktier eller skuldförbindelser utgivna av en enda emittent eller av emittenter inom en enda företagsgrupp.

Bestämmelserna i 6 § gäller inte för värdepappersfonder där medlen, efter tillstånd av Finansinspektionen, får placeras i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanterats av en stat, av en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom EES är medlemmar. Skuldförbindelserna måste dock komma från minst sex olika emissioner och de som kommer från en och samma emission får inte överstiga 30 procent av fondens värde.

Frågan om tillstånd enligt första stycket prövas i samband med att Finansinspektionen godkänner fondbestämmelserna. Tillstånd får ges bara om fondandelsägarna kan anses bli tillförsäkrade ett skydd som är likvärdigt med det som tillkommer andelsägare i värdepappersfonder för vilka de gränser som anges i 6, 21 och 22 §§ är tillämpliga.

Oavsett det som sägs i 6 § får sådana överlåtbara värdepapper eller penningmarknadsinstrument som är förenade med rätt till nyteckning förvärvas till en värdepappersfond om förvärvet grundas på tidigare innehav.

SFS 2008:282

Placeringar på konto hos kreditinstitut

Medel i en värdepappersfond får placeras på konto hos svenska kreditinstitut och utländska kreditinstitut med säte inom EES samt hos andra utländska kreditinstitut om dessa omfattas av tillsynsregler som motsvarar dem som fastställs i gemenskapslagstiftningen.

Kontot får ha en bindningstid om högst tolv månader. Oavsett bindningstiden måste emellertid villkoren för kontot vara sådana att det finns möjlighet att genom uppsägning göra medlen omedelbart tillgängliga för fonden.

I en värdepappersfond får det, med de begränsningar som följer av 21 och 22 §§, ingå insättningar i ett och samma kreditinstitut eller i kreditinstitut som ingår i en och samma företagsgrupp till högst 20 procent av fondens värde.

Derivatinstrument

Medel i en värdepappersfond får placeras i derivatinstrument, om dessa omsätts på en reglerad marknad enligt 3 § och

 1. underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till

  • någon av de tillgångar som medel i en värdepappersfond får placeras i enligt 1 § andra stycket första meningen,

  • finansiella index,

  • räntesatser,

  • växelkurser, eller

  • utländska valutor, och

 2. sådana underliggande tillgångar enligt fondbestämmelserna får ingå i fonden.

Medel får också placeras i derivatinstrument enligt första stycket som handlas direkt mellan parterna, om

 1. motparten omfattas av tillsyn och tillhör de kategorier av företag som godkänts som motparter av Finansinspektionen, och

 2. derivatinstrumenten är föremål för en daglig, tillförlitlig och kontrollerbar värdering och de vid varje tidpunkt på fondbolagets begäran kan säljas, lösas in eller avslutas genom en utjämnande transaktion till ett rimligt värde.

SFS 2008:282

De gränser som anges i 6 § tillämpas, med de ytterligare begränsningar som kan följa av 21 och 22 §§, på motsvarande sätt i fråga om exponeringar mot emittent som gett ut de överlåtbara värdepapper eller penningmarknadsinstrument som utgör underliggande tillgång i derivatinstrument. Det gäller dock inte i fråga om indexbaserade derivatinstrument.

En värdepappersfonds sammanlagda exponeringar som hänför sig till derivatinstrument får inte överskrida fondens värde.

Exponeringarna ska beräknas med hänsyn till värdet av underliggande tillgångar, motpartsrisken, kommande marknadsrörelser, derivatinstrumentens återstående löptid och den tid som finns tillgänglig för att lösa in instrumenten.

Om ett överlåtbart värdepapper eller ett penningmarknadsinstrument innefattar ett derivatinstrument, ska även detta beaktas vid beräkning av exponeringar enligt första och andra styckena.

SFS 2008:282

I en värdepappersfond får, med de ytterligare begränsningar som kan följa av 21 och 22 §§, exponeringen mot en och samma motpart vid transaktioner med sådana derivatinstrument som avses i 12 § andra stycket uppgå till högst 10 procent av fondens värde, när motparten är ett sådant kreditinstitut som anges i 10 §. I andra fall får exponeringen uppgå till högst 5 procent av fondens värde.

Fondandelar

Medel i en värdepappersfond får placeras i andelar i

 1. andra värdepappersfonder,

 2. fondföretag som uppfyller förutsättningarna i 1 kap. 7 § och

 3. specialfonder och utländska alternativa investeringsfonder som uppfyller förutsättningarna i 4 kap. 2 eller 3 § eller 5 kap. 6 § första stycket 1 eller tredje stycket eller 11 § första stycket 1 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, såvida fonderna

  1. gör kollektiva investeringar i sådana tillgångar som anges i detta kapitel med kapital från allmänheten,

  2. tillämpar principen om riskspridning,

  3. är öppna för utträde och ger andelsägarna ett skydd som är likvärdigt det som ges andelsägare i en värdepappersfond, och

  4. för varje räkenskapsår lämnar årsberättelse och halvårsredogörelse som innehåller sådan information som är nödvändig för att man ska kunna bedöma tillgångarna, ansvarsfrågor, avkastning och händelser som inträffat under den aktuella rapporteringsperioden.

Medel i en värdepappersfond får placeras i andra fonder eller fondföretag enligt första stycket bara om dessa, enligt sina fondbestämmelser eller sin bolagsordning, får placera högst 10 procent av sina medel i andelar i andra fonder eller fondföretag.

SFS 2022:1725

I en värdepappersfond får det, med de begränsningar som följer av 19 §, ingå andelar i en och samma fond eller ett och samma fondföretag med högst 20 procent av värdepappersfondens värde.

Placeringar i sådana andelar som avses i 15 § första stycket 3 får sammanlagt uppgå till högst 30 procent av en värdepappersfonds värde.

Medel i en värdepappersfond får placeras i andelar i en annan fond eller i ett fondföretag även om värdepappersfonden därigenom kommer att överskrida någon av de gränser som anges i 6,11,14,21 och 22 §§.

Om en betydande del av medlen i en värdepappersfond placeras i fondandelar enligt 15 §, skall informationsbroschyren och faktabladet rörande värdepappersfonden samt årsberättelsen för fonden innehålla uppgifter både om den högsta avgift som får tas ut för förvaltningen av fonden och om den högsta avgift som får tas ut för förvaltningen av de fonder eller fondföretag i vars fondandelar medlen placeras.

Om medel i en värdepappersfond placeras i andelar i en fond eller fondföretag som i sin tur förvaltas, direkt eller genom uppdrag, av samma fondbolag som värdepappersfonden eller av en fondförvaltare som direkt eller indirekt har samma ledning eller ägare som värdepappersfondens fondbolag, får fondbolaget inte ta ut någon avgift för förvärv eller inlösen av andelarna i den fond eller det fondföretag som fondmedlen har placerats i.

Övriga placeringsbegränsningar

Tillgångarna i 6 och 7 §§ samt i 16 § första stycket får inte överstiga

 1. för aktier utan rösträtt, 10 procent av sådana aktier som en enskild emittent gett ut,

 2. för obligationer och andra skuldförbindelser, 10 procent av de instrument som getts ut av en och samma emittent om de inte är utgivna eller garanterade av en stat, av en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom EES är medlemmar,

 3. för penningmarknadsinstrument, 10 procent av de instrument som getts ut av en och samma emittent om de inte är utgivna eller garanterade av en stat, av en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom EES är medlemmar, och

 4. för andelar i andra fonder eller fondföretag, 25 procent av andelarna i fonden eller fondföretaget.

De gränsvärden som anges i första stycket 2–4 behöver inte iakttas vid förvärvstillfället, om bruttomängden av skuldförbindelserna eller penningmarknadsinstrumenten eller nettomängden av de andelar som är föremål för emission då inte kan beräknas.

Ett fondbolag får inte till en värdepappersfond förvärva aktier med sådan rösträtt som gör det möjligt för fondbolaget att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett företag.

Om ett fondbolag förvaltar flera värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder eller andra alternativa investeringsfonder, gäller bestämmelsen i första stycket det sammanlagda aktieinnehavet i fonderna och fondföretagen.

SFS 2013:563

Bestämmelserna i 6 § första stycket och andra stycket 3 samt 11 och 14 §§ får inte tillämpas så att exponeringar mot ett och samma företag eller mot företag i en och samma företagsgrupp tillsammans överstiger 20 procent av fondens värde.

Bestämmelserna i 6,11,13 och 14 §§ får inte tillämpas så att exponeringar mot ett och samma företag eller mot företag i en och samma företagsgrupp tillsammans överstiger 35 procent av fondens värde.

Lån m.m.

Fondbolaget får inte i fondverksamheten

 1. ta upp eller bevilja penninglån,

 2. gå i borgen, eller

 3. sälja överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument eller fondandelar som inte ingår i fonden.

Fondbolaget får trots första stycket ta kortfristiga lån till ett belopp motsvarande högst 10 procent av fondens värde.

SFS 2008:282

Undantag för nya fonder

Finansinspektionen får för en värdepappersfond tillåta avvikelser från de villkor som anges i 6, 7, 8, 11, 14, 16, 21 eller 22 § och från fondbestämmelserna under sex månader från det att verksamheten påbörjades, ändrade fondbestämmelser började tillämpas eller en fusion genomfördes.

SFS 2011:882

Bestämmelser som inte gäller för penningmarknadsfonder

Rubriken införd g. SFS2018-0542

Av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 följer att bestämmelserna i 1, 3–12, 14–22, 24 och 25 §§ inte gäller för en värdepappersfond som har auktoriserats som penningmarknadsfond enligt den förordningen.

SFS 2018:542

Rättelse

Om värdet av tillgångar i en värdepappersfond kommer att överskrida någon av gränserna i detta kapitel skall rättelse vidtas så snart det lämpligen kan ske. Skälig hänsyn skall då tas till fondandelsägarnas intressen.

Investeringar i värdepapperiseringspositioner

Rubriken införd g. SFS2019-1218

Om ett fondbolag exponeras för en värdepapperisering som inte längre uppfyller de krav som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012, ska fondbolaget agera och vidta korrigeringsåtgärder i de berörda fondandelsägarnas intresse, när det är lämpligt.

SFS 2019:1218

Matarfonder och mottagarfonder

Kapitlet infört g. (prop. 2010/11:135, bet. 2010/11:FiU38). SFS2011-0882

Placeringsbestämmelser

Rubriken införd g. SFS2011-0882

Bestämmelserna i 5 kap. 1 andra stycket, 3–12 och 15–22 §§ gäller inte för en matarfond. I stället ska bestämmelserna i denna paragraf tillämpas.

Medel i en matarfond får placeras i andelar i

 • en värdepappersfond som inte är en matarfond och vars medel inte placeras i en matarfond eller ett matarfondföretag, eller

 • ett fondföretag som har sådant tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG och som inte är ett matarfondföretag och vars medel inte placeras i en matarfond eller ett matarfondföretag.

Placeringen ska uppgå till minst 85 procent av matarfondens värde.

SFS 2011:882

Utöver placering enligt 1 § får det i en matarfond ingå

 • likvida medel som behövs för förvaltningen av fonden, och

 • derivatinstrument som avses i 5 kap. 1 § tredje stycket och 12 §. Derivatinstrument får användas bara i syfte att skydda värdet på tillgångarna i matarfonden.

SFS 2011:882

Vid tillämpning av 5 kap. 13 § andra stycket ska en matarfonds sammanlagda exponeringar som hänför sig till derivatinstrument läggas samman med

 1. mottagarfondens eller mottagarfondföretagets motsvarande exponeringar, i proportion till matarfondens placeringar i mottagarfonden eller mottagarfondföretaget, eller

 2. mottagarfondens eller mottagarfondföretagets högsta möjliga exponeringar hänförliga till derivatinstrument enligt fondbestämmelserna, i proportion till matarfondens placeringar i mottagarfonden eller mottagarfondföretaget.

SFS 2011:882

Mottagarfondföretag och matarfondföretag

Rubriken införd g. SFS2011-0882

Det som anges om en mottagarfond eller ett fondbolag som förvaltar en mottagarfond i 5–7, 9, 11–14, 16, 20, 23–25, 29–31, 33, 37–39, 41, 42, 45 och 46 §§ gäller på motsvarande sätt för ett mottagarfondföretag eller ett förvaltningsbolag som förvaltar ett mottagarfondföretag.

Det som anges om en matarfond eller ett fondbolag som förvaltar en matarfond i 18, 22, 47, 50, 51, 53 och 54 §§ gäller på motsvarande sätt för ett matarfondföretag eller ett förvaltningsbolag som förvaltar ett matarfondföretag.

SFS 2011:882

Ansökan och tillstånd

Rubriken införd g. SFS2011-0882

Avser ett fondbolag att placera en värdepappersfonds medel enligt 1 § ska bolaget ansöka om Finansinspektionens tillstånd till detta.

Följande handlingar ska lämnas tillsammans med ansökan:

 1. nya eller ändrade fondbestämmelser för fonden,

 2. den avsedda mottagarfondens fondbestämmelser,

 3. fondernas informationsbroschyrer och faktablad,

 4. det avtal eller de rutiner som avses i 9 och 11 §§,

 5. det avtal mellan förvaringsinstituten som avses i 16 §,

 6. det avtal mellan revisorerna som avses i 20 §,

 7. i förekommande fall, den underrättelse som ska lämnas till andelsägarna enligt 7 §, och

 8. om fondmedlen ska placeras i ett fondföretag, intyg från behörig myndighet i företagets hemland om att det uppfyller kraven i 1 § andra stycket.

SFS 2011:882

Tillstånd att placera medel enligt 1 § ges av Finansinspektionen i form av godkännande av fondbestämmelserna enligt 4 kap. 9 § första stycket. Tillstånd ska ges om kraven i detta kapitel är uppfyllda och fondbestämmelserna i övrigt uppfyller kraven i 4 kap. 8 § och 9 § andra eller tredje stycket.

Om ansökan avser en ändring av fondbestämmelserna som innebär att placering ska ske i en annan mottagarfond eller att en värdepappersfonds placeringsinriktning ändras till sådan som avses i 1 §, ska Finansinspektionen underrätta fondbolaget om sitt beslut inom 15 arbetsdagar från det att en fullständig ansökan lämnats in. Om ansökan avser fondbestämmelser för en ny fond eller fondbestämmelser som ändras på annat sätt än som en följd av den nya placeringsinriktningen ska Finansinspektionen underrätta fondbolaget om sitt beslut inom den frist som anges i 4 kap. 9 § fjärde stycket.

SFS 2011:882

Underrättelse till andelsägarna

Rubriken införd g. SFS2011-0882

Om Finansinspektionen har godkänt ändring av fondbestämmelserna som avses i 6 § andra stycket första meningen, har fondandelsägarna rätt att få sina fondandelar inlösta innan de ändrade fondbestämmelserna börjar tilllämpas, utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper med anledning av begärd inlösen. Möjlighet att begära inlösen ska ges under minst 30 dagar från dagen för underrättelse enligt andra stycket.

Fondbolaget ska underrätta andelsägarna om den ändrade placeringsinriktningen. Av underrättelsen ska det framgå

 1. att Finansinspektionen har godkänt ändringen av fondbestämmelserna,

 2. när de ändrade fondbestämmelserna ska börja tillämpas, och

 3. att andelsägarna har rätt till inlösen på sätt som anges i första stycket.

Tillsammans med underrättelsen ska fondbolaget lämna matarfondens och mottagarfondens faktablad.

SFS 2011:882

Informationsutbyte och samordning

Rubriken införd g. SFS2011-0882

Om matarfonden och mottagarfonden förvaltas av skilda fondbolag, ska det fondbolag som förvaltar mottagarfonden till det fondbolag som förvaltar matarfonden lämna den information som behövs för att det senare ska kunna uppfylla kraven i denna lag och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet.

SFS 2011:882

För att säkerställa sådant utbyte av information som avses i 8 § och övrig samordning mellan matarfonden och mottagarfonden, ska det finnas ett avtal mellan fondbolagen. Avtalet ska innehålla åtminstone sådana uppgifter som anges i artiklarna 8–13 i kommissionens direktiv 2010/44/EU av den 1 juli 2010 om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG när det gäller vissa bestämmelser avseende fusioner mellan fonder, master/feederfondföretag och anmälningsförfarande4) .

4)

EUT L 176, 10.7.2010, s. 28 (Celex 32010L0044).

Avtalet ska på begäran kostnadsfritt tillhandahållas andelsägarna i matarfonden.

Placeringen av medel enligt 1 § får inte ske förrän avtalet har börjat gälla.

SFS 2011:882

Om en matarfonds medel placeras i en mottagarfond, ska det i det avtal som avses i 9 § föreskrivas att svensk lag är tillämplig på avtalet och att svenska domstolar ska pröva tvister med anledning av avtalet.

Om en matarfonds medel placeras i ett mottagarfondföretag, ska det i det avtal som avses i 9 § föreskrivas antingen

 1. att svensk lag är tillämplig på avtalet och att svenska domstolar ska pröva tvister med anledning av avtalet, eller

 2. att lagstiftningen i mottagarfondföretagets hemland är tillämplig på avtalet och att det landets domstolar ska pröva tvister med anledning av avtalet.

SFS 2011:882

Om matarfonden och mottagarfonden förvaltas av samma fondbolag, ska fondbolaget upprätta skriftliga rutiner som säkerställer samordning mellan fonderna. Rutinerna ska innehålla åtminstone sådana uppgifter som anges i artiklarna 15–19 i kommissionens direktiv 2010/44/EU.

SFS 2011:882

Ett fondbolag som förvaltar en matarfond ska till förvaringsinstitutet för fonden vidarebefordra sådan information om mottagarfonden som institutet behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter.

SFS 2011:882

Ett fondbolag som förvaltar en matarfond ska effektivt övervaka förvaltningen av mottagarfonden. Fondbolaget får då förlita sig på den information som det får från det fondbolag som förvaltar mottagarfonden, mottagarfondens förvaringsinstitut eller revisor, om det inte finns anledning att ifrågasätta informationens tillförlitlighet.

SFS 2011:882

Ersättningar

Rubriken införd g. SFS2011-0882

Om ett fondbolag som förvaltar en matarfond eller någon som handlar på uppdrag av fondbolaget tar emot provision eller annan ersättning i samband med placering av matarfondens medel i andelar i mottagarfonden, ska denna ersättning tillföras matarfondens tillgångar.

SFS 2011:882

Förvaringsinstitut

Rubriken införd g. SFS2011-0882

Om matarfonden och mottagarfonden har skilda förvaringsinstitut, ska förvaringsinstituten utbyta den information och ha den samordning som behövs för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter.

SFS 2011:882

För att säkerställa sådant utbyte av information och sådan samordning som avses i 15 § ska det finnas ett avtal mellan förvaringsinstituten för matarfonden och mottagarfonden. Avtalet ska innehålla åtminstone sådana uppgifter som anges i artikel 24 i kommissionens direktiv 2010/44/EU.

Placeringen av medel enligt 1 § får inte ske förrän avtalet har börjat gälla.

SFS 2011:882

Om en matarfonds medel placeras i en mottagarfond, ska det i det avtal som avses i 16 § föreskrivas att svensk lag är tillämplig på avtalet och att svenska domstolar ska pröva tvister med anledning av avtalet.

Om en matarfonds medel placeras i ett mottagarfondföretag, ska det i det avtal som avses i 16 § föreskrivas att det lands lag som är tillämpligt på det avtal som avses i 9 § ska tillämpas även på avtalet enligt 16 § och att domstolarna i det landet ska pröva tvister med anledning av avtalet.

Om det saknas förutsättningar för avtal enligt 9 § ska det, i stället för vad som anges i andra stycket, i ett avtal enligt 16 § föreskrivas antingen

 1. att svensk lag är tillämplig på avtalet och att svenska domstolar ska pröva tvister med anledning av avtalet, eller

 2. att lagstiftningen i mottagarfondföretagets hemland är tillämplig på avtalet och att det landets domstolar ska pröva tvister med anledning av avtalet.

SFS 2011:882

Förvaringsinstitutet för en mottagarfond ska omedelbart underrätta Finansinspektionen, det fondbolag som förvaltar matarfonden och förvaringsinstitutet för matarfonden om det upptäcker fel eller försummelser i förvaltningen av mottagarfonden som bedöms få negativa konsekvenser för matarfonden.

SFS 2011:882

Revisorer

Rubriken införd g. SFS2011-0882

Om de fondbolag som förvaltar matarfonden respektive mottagarfonden har olika revisorer, ska revisorerna utbyta den information och ha den samordning som behövs för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter.

SFS 2011:882

För att säkerställa sådant utbyte av information och sådan samordning som avses i 19 § ska det finnas ett avtal mellan revisorerna för matarfonden och mottagarfonden. Avtalet ska innehålla åtminstone sådana uppgifter som anges i artikel 27 i kommissionens direktiv 2010/44/EU.

Placeringen av medel enligt 1 § får inte ske förrän avtalet har börjat gälla.

SFS 2011:882

Om en matarfonds medel placeras i en mottagarfond, ska det i det avtal som avses i 20 § föreskrivas att svensk lag är tillämplig på avtalet och att svenska domstolar ska pröva tvister med anledning av avtalet.

Om en matarfonds medel placeras i ett mottagarfondföretag, ska det i det avtal som avses i 20 § föreskrivas att det lands lag som är tillämpligt på det avtal som avses i 9 § ska tillämpas även på avtalet enligt 20 § och att domstolarna i det landet ska pröva tvister med anledning av avtalet.

Om det saknas förutsättningar för avtal enligt 9 § ska det, i stället för vad som anges i andra stycket, i ett avtal enligt 20 § föreskrivas antingen

 1. att svensk lag är tillämplig på avtalet och att svenska domstolar ska pröva tvister med anledning av avtalet, eller

 2. att lagstiftningen i mottagarfondföretagets hemland är tillämplig på avtalet och att det landets domstolar ska pröva tvister med anledning av avtalet.

SFS 2011:882

Om en matarfond har ett annat räkenskapsår än mottagarfonden, ska den revisor som granskar räkenskaperna för mottagarfonden upprätta en särskild granskningsrapport som omfattar tiden från utgången av mottagarfondens räkenskapsår till utgången av matarfondens räkenskapsår.

SFS 2011:882

I revisionsberättelsen för en matarfond ska revisionsberättelsen för mottagarfonden beaktas. I revisionsberättelsen ska det anges om det finns avvikelser i revisionsberättelsen för mottagarfonden och vilka konsekvenser de får för matarfonden.

SFS 2011:882

Information om matarfonder och mottagarfonder

Rubriken införd g. SFS2011-0882

I allt marknadsföringsmaterial avseende matarfonden ska det anges att fondmedlen till minst 85 procent av fondens värde placeras i andelar i en mottagarfond.

SFS 2011:882

Ett fondbolag som förvaltar en matarfond ska på begäran kostnadsfritt lämna eller skicka mottagarfondens informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse i pappersform till matarfondens andelsägare och den som avser att köpa andelar i matarfonden.

SFS 2011:882

Om en matarfonds medel placeras i ett mottagarfondföretag, ska det fondbolag som förvaltar matarfonden ge in mottagarfondföretagets aktuella informationsbroschyr, faktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse till Finansinspektionen.

SFS 2011:882

Finansinspektionens underrättelseskyldighet

Rubriken införd g. SFS2011-0882

Finansinspektionen ska underrätta det fondbolag som förvaltar en matarfond om varje ingripande enligt 12 kap. mot det fondbolag som förvaltar mottagarfonden eller enligt 15 kap. lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse mot förvaringsinstitutet för mottagarfonden med anledning av åsidosättande av kraven i detta kapitel.

Finansinspektionen ska även underrätta det fondbolag som förvaltar en matarfond om en revisors rapport enligt 10 kap. 8 § som gäller det fondbolag som förvaltar mottagarfonden.

Om ett matarfondföretags medel placeras i en mottagarfond, ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i matarfondföretagets hemland om ingripanden eller en revisors rapport som avses i första och andra styckena.

SFS 2011:882

Om en behörig myndighet har underrättat Finansinspektionen om ett ingripande eller en revisors rapport som rör ett mottagarfondföretag, ska inspektionen omedelbart underrätta varje fondbolag som förvaltar en berörd matarfond.

SFS 2011:882

Senareläggning av försäljning och inlösen av fondandelar

Rubriken införd g. SFS2011-0882

Ett fondbolag som förvaltar en matarfond får senarelägga försäljning och inlösen av andelar i fonden under den tid som andelar i mottagarfonden är föremål för sådan senareläggning. I sådana fall gäller 4 kap. 13 a § andra och tredje styckena.

SFS 2011:882

Upplösning av en mottagarfond

Rubriken införd g. SFS2011-0882

En matarfond ska upplösas om mottagarfonden upplöses, såvida inte Finansinspektionen, efter ansökan av det fondbolag som förvaltar matarfonden, godkänner att

 1. matarfondens medel placeras i en annan mottagarfond enligt 6 §, eller

 2. fondbestämmelserna ändras på annat sätt enligt 4 kap. 9 §.

SFS 2011:882

Underrättelse om att matarfonden ska upplösas eller en fullständig ansökan enligt 30 § 1 eller 2 ska ges in till Finansinspektionen senast två månader från det att fondbolaget som förvaltar matarfonden fått information om att mottagarfonden ska upplösas.

Om fondbolaget fått sådan information mer än fem månader före den dag då upplösningen av mottagarfonden ska inledas, ska underrättelsen eller den fullständiga ansökan dock ges in senast tre månader före den dag då upplösningen av mottagarfonden ska inledas.

SFS 2011:882

Finansinspektionen ska underrätta fondbolaget om sitt beslut i en fråga som avses i 30 § 1 eller 2 inom 15 arbetsdagar från det att en fullständig ansökan har lämnats in.

SFS 2011:882

Fondbolaget som förvaltar matarfonden ska underrätta det fondbolag som förvaltar mottagarfonden om Finansinspektionens beslut i en fråga som avses i 30 § 1 eller 2.

SFS 2011:882

Om matarfonden ska upplösas enligt 30 § ska förvaltningen övertas av förvaringsinstitutet. Övertagandet får ske tidigast tre månader från det att de ändrade förhållandena kungjorts enligt 35 §, om inte Finansinspektionen beslutar att övertagandet får ske tidigare.

SFS 2011:882

Information om att matarfonden ska upplösas och förvaltningen övertas av förvaringsinstitutet ska utan dröjsmål kungöras av fondbolaget i Post- och Inrikes Tidningar samt finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.

Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta om undantag från kravet på kungörande, om det finns särskilda skäl för det.

SFS 2011:882

Ett förvaringsinstitut som har övertagit förvaltningen av en matarfond enligt 34 § ska snarast upplösa fonden genom att sälja tillgångarna i fonden och skifta ut nettobehållningen till fondandelsägarna.

För förvaringsinstitutets förvaltning av matarfonden gäller 9 kap. 3 §, 5 § andra stycket och 6 § i tillämpliga delar.

SFS 2011:882

Medel som tillfaller matarfonden när mottagarfonden upplöses får bestå av pengar eller finansiella instrument. De tillgångar som mottagits får förvaltas till dess matarfonden ska upplösas eller fondmedlen placeras i enlighet med tillstånd som avses i 30 § 1 eller 2.

SFS 2011:882

Fusion eller delning av en mottagarfond

Rubriken införd g. SFS2011-0882

En matarfond ska upplösas om mottagarfonden fusioneras eller delas, såvida inte Finansinspektionen, efter ansökan av det fondbolag som förvaltar matarfonden, godkänner att

 1. matarfondens medel placeras i en annan mottagarfond enligt 6 §, eller

 2. fondbestämmelserna ändras på annat sätt enligt 4 kap. 9 §.

Om det fondbolag som förvaltar matarfonden avser att efter fusionen eller delningen placera matarfondens medel i samma mottagarfond och ändring av fondbestämmelserna inte krävs, ska fondbolaget i stället för det som anges i första stycket anmäla detta till Finansinspektionen.

SFS 2011:882

Underrättelse om att matarfonden ska upplösas, en fullständig ansökan enligt 38 § första stycket 1 eller 2, eller en anmälan enligt 38 § andra stycket ska ges in till Finansinspektionen senast en månad från det att fondbolaget som förvaltar matarfonden fått information om att mottagarfonden ska fusioneras eller delas.

Om fondbolaget fått sådan information mer än fyra månader före den dag då fusionen eller delningen ska genomföras, ska underrättelsen, den fullständiga ansökan eller anmälan dock ges in senast tre månader före den dag då fusionen eller delningen ska genomföras.

SFS 2011:882

Finansinspektionen ska underrätta fondbolaget om sitt beslut i en fråga som avses i 38 § första stycket 1 eller 2 inom 15 arbetsdagar från det att en fullständig ansökan har lämnats in.

SFS 2011:882

Fondbolaget som förvaltar matarfonden ska underrätta det fondbolag som förvaltar mottagarfonden om Finansinspektionens beslut i en fråga som avses i 38 § första stycket 1 eller 2.

SFS 2011:882

Om matarfonden ska upplösas enligt 38 § ska förvaltningen övertas av förvaringsinstitutet. Övertagandet får ske tidigast tre månader från det att de ändrade förhållandena kungjorts enligt 43 §, om inte Finansinspektionen beslutar att övertagandet får ske tidigare.

Fondbolaget ska utan dröjsmål underrätta det fondbolag som förvaltar mottagarfonden om beslutet att upplösa matarfonden.

SFS 2011:882

Information om att matarfonden ska upplösas och förvaltningen övertas av förvaringsinstitutet ska utan dröjsmål kungöras av fondbolaget i Post- och Inrikes Tidningar samt finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.

Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta om undantag från kravet på kungörande, om det finns särskilda skäl för det.

SFS 2011:882

Ett förvaringsinstitut som har övertagit förvaltningen av en matarfond enligt 42 § ska snarast upplösa fonden genom att sälja tillgångarna i fonden och skifta ut nettobehållningen till fondandelsägarna.

För förvaringsinstitutets förvaltning av matarfonden gäller 9 kap. 3 §, 5 § andra stycket och 6 § i tillämpliga delar.

SFS 2011:882

Fondbolaget som förvaltar matarfonden ska begära inlösen av fondandelarna i mottagarfonden om Finansinspektionen har avslagit en ansökan om godkännande som avses i 38 § första stycket 1 eller 2 eller inte har meddelat beslut i frågan senast arbetsdagen före den sista dag då andelar i mottagarfonden får lösas in innan fusionen eller delningen genomförs.

Sådan inlösen ska också ske om matarfonden ska upplösas enligt 38 § eller om det behövs för att säkerställa andelsägarnas rätt till inlösen av andelar i matarfonden enligt 7 § eller 4 kap. 9 b §.

SFS 2011:882

Medel som tillfaller matarfonden när andelar i mottagarfonden inlöses enligt 45 § får bestå av pengar eller finansiella instrument. De tillgångar som mottagits får förvaltas till dess matarfonden ska upplösas eller fondmedlen placeras i enlighet med tillstånd som avses i 38 § första stycket 1 eller 2.

SFS 2011:882

Särskilda bestämmelser om mottagarfonder och mottagarfondföretag

Rubriken införd g. SFS2011-0882

En mottagarfond som har minst två matarfonder som andelsägare behöver inte vara öppen för kapitaltillskott från allmänheten.

SFS 2011:882

Ett mottagarfondföretag vars andelar inte marknadsförs här i landet på annat sätt än att de innehas av en eller flera matarfonder behöver inte uppfylla kraven i 1 kap. 7 §.

Ett fondbolag som inte marknadsför andelar i en mottagarfond i ett annat land inom EES på annat sätt än att de innehas av ett eller flera matarfondföretag behöver inte uppfylla kraven i 2 kap. 15 c § första stycket.

SFS 2011:882

Ett fondbolag som förvaltar en mottagarfond ska till Finansinspektionen lämna uppgift om varje matarfond eller matarfondföretag vars medel placeras i mottagarfonden.

Om en sådan uppgift avser ett matarfondföretag, ska Finansinspektionen lämna uppgiften till behörig myndighet i matarfondföretagets hemland.

SFS 2011:882

Ett fondbolag som förvaltar en mottagarfond får inte ta ut någon avgift av matarfonden för försäljning eller inlösen av andelar i mottagarfonden.

SFS 2011:882

Ett fondbolag som förvaltar en mottagarfond ska på begäran lämna den information som avses i 4 kap. 20 § även till förvaringsinstitutet och revisorn för matarfonden.

SFS 2011:882

En fusion eller en delning av en mottagarfond får genomföras tidigast 60 dagar från det att den information som avses i 8 kap. 8 eller 25 § lämnats till

 1. andelsägarna i mottagarfonden, och

 2. behörig myndighet i matarfondföretagets hemland, om mottagarfonden har ett matarfondföretag som andelsägare.

SFS 2011:882

Om en mottagarfond ska delas har det fondbolag som förvaltar en matarfond rätt att lösa in andelarna i mottagarfonden innan delningen genomförs. Fondbolaget ska ges möjlighet att begära inlösen under minst 30 dagar från dagen för underrättelsen om delningen enligt 8 kap. 25 §.

SFS 2011:882

En mottagarfond får upplösas enligt 9 kap. 2 § tidigast tre månader från det att det kungjorts enligt 9 kap. 4 § första stycket att förvaltningen av fonden ska övertas av förvaringsinstitutet och en underrättelse om övertagandet lämnats till

 1. det fondbolag som förvaltar matarfonden,

 2. Finansinspektionen, om mottagarfonden har en matarfond som andelsägare, och

 3. behörig myndighet i matarfondföretagets hemland, om mottagarfonden har ett matarfondföretag som andelsägare.

SFS 2011:882

[Förvaltning av specialfonder]

SFS 2013:563

upphävd genom

SFS 2013:563

upphävd genom

SFS 2013:563

upphävd genom

SFS 2013:563

Portföljförvaltning avseende finansiella instrument

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2007-0562

Ett fondbolag som enligt 1 kap. 4 § har tillstånd för portföljförvaltning avseende finansiella instrument får, efter tillstånd av Finansinspektionen,

 1. ta emot fondandelar för förvaring, dock inte sådana fondandelar som ingår i en värdepappersfond, ett fondföretag eller en alternativ investeringsfond som förvaltas av fondbolaget,

 2. ta emot medel med redovisningsskyldighet, och

 3. lämna investeringsråd avseende sådana finansiella instrument som avses i 5 kap.

Medel som tas emot med redovisningsskyldighet enligt första stycket 2 ska omedelbart avskiljas från bolagets egna tillgångar.

SFS 2017:1143

Ett fondbolag får inte placera en investerares tillgångar i andelar i en värdepappersfond, en alternativ investeringsfond eller ett fondföretag som fondbolaget förvaltar, direkt eller på uppdrag av någon annan fondförvaltare, om inte investeraren har godkänt detta på förhand.

SFS 2013:563

Ett fondbolag som utför diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument ska i denna förvaltning och när det utför tjänster enligt 1 § första stycket tillämpa 8 kap. 9–12, 14–16 och 22 §§ och 9 kap. 1, 3–6, 9, 10, 12–23 a, 25 a–29, 30 a och 40 §§, 41 § första stycket och 43 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

SFS 2021:969

Fusion och delning av värdepappersfonder m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2013-0563

Vad en fusion innebär

Rubriken införd g. SFS2011-0882

Två eller flera värdepappersfonder får läggas samman genom att samtliga tillgångar och skulder i en eller flera av fonderna överförs till en annan fond mot vederlag till andelsägarna i den eller de överlåtande fonderna (fusion). Vid fusionen upplöses den eller de överlåtande fonderna.

Fusion kan ske

 1. mellan den övertagande värdepappersfonden på ena sidan och en eller flera överlåtande värdepappersfonder på den andra (absorption), eller

 2. mellan två eller flera överlåtande värdepappersfonder genom att de bildar en ny övertagande värdepappersfond (kombination).

SFS 2011:882

Fusionsvederlag

Rubriken införd g. SFS2011-0882

Vederlaget till andelsägarna i den eller de överlåtande värdepappersfonderna (fusionsvederlaget) ska bestå av andelar i den övertagande värdepappersfonden. Om det behövs för att genomföra fusionen, får fusionsvederlaget även bestå av pengar. Den delen av vederlaget får dock uppgå till högst tio procent av värdet av andelsägarnas andelar i den överlåtande fonden.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 2 § nu 26 §.

SFS 2011:882

Fusionsplan

Rubriken införd g. SFS2011-0882

Det eller de fondbolag som förvaltar de värdepappersfonder som ska ingå i fusionen ska upprätta en fusionsplan som är gemensam för fonderna.

Fusionsplanen ska innehålla uppgifter om

 1. vilka fonder som ska ingå i fusionen och vilket slag av fusion enligt 1 § andra stycket som avses,

 2. bakgrunden till och syftet med fusionen,

 3. fusionens sannolika konsekvenser för fondandelsägarna,

 4. vilka metoder som ska användas för värdering av tillgångar och skulder vid tidpunkten för beräkning av utbytesförhållandet enligt 4 §,

 5. vilken metod som ska användas för beräkning av det utbytesförhållande som avses i 4 §,

 6. den planerade tidpunkten för genomförandet av fusionen, och

 7. tillämpliga regler för överföring av tillgångar och utbyte av fondandelar.

Vid kombination ska fusionsplanen även innehålla den övertagande värdepappersfondens fondbestämmelser.

SFS 2011:882

Det eller de fondbolag som avses i 3 § ska fastställa tidpunkten för beräkning av utbytesförhållandet mellan andelar i den överlåtande och den övertagande värdepappersfonden samt, i förekommande fall, kontant ersättning. Tidpunkten ska fastställas till en dag som infaller före den dag då fusionen genomförs.

SFS 2011:882

Utlåtande av förvaringsinstitut

Rubriken införd g. SFS2011-0882

Varje förvaringsinstitut för de värdepappersfonder som ska ingå i fusionen ska i ett utlåtande för var och en av de fonder vars tillgångar institutet förvarar bekräfta att uppgifterna i fusionsplanen enligt 3 § andra stycket 1, 6 och 7 är förenliga med bestämmelserna i denna lag och fondernas fondbestämmelser.

SFS 2011:882

Revisorsgranskning

Rubriken införd g. SFS2011-0882

En revisor ska granska

 1. de metoder som ska användas för värdering av tillgångar och skulder vid tidpunkten för beräkning av utbytesförhållandet enligt 4 §,

 2. den kontanta ersättningen per andel, och

 3. den metod som ska användas för beräkning av det utbytesförhållande som avses i 4 §.

Revisorn ska upprätta ett yttrande över granskningen.

När fusionen har genomförts ska revisorn lämna uppgifter om det fastställda utbytesförhållandet till Finansinspektionen.

Den revisor som utför granskningen ska vara en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

SFS 2011:882

Det eller de fondbolag som förvaltar de värdepappersfonder som ska ingå i fusionen ska på begäran lämna revisorns yttrande enligt 6 § kostnadsfritt till andelsägarna i de överlåtande och övertagande värdepappersfonderna.

SFS 2011:882

Information till fondandelsägare

Rubriken införd g. SFS2011-0882

När tillstånd till fusionen har getts ska de fondbolag som förvaltar värdepappersfonderna som ingår i fusionen tillhandahålla lämplig och rättvisande information om fusionen till andelsägarna i fonderna.

Av informationen ska det framgå

 1. bakgrunden till och syftet med fusionen,

 2. de konsekvenser fusionen kan få för andelsägarna,

 3. vilka rättigheter andelsägarna har i samband med fusionen enligt 11 §, och

 4. uppgifter om förfarandet och den planerade tidpunkten för genomförandet av fusionen.

Tillsammans med informationen till andelsägarna i en överlåtande värdepappersfond ska den övertagande värdepappersfondens faktablad lämnas. Om faktabladet ändrats i samband med fusionen ska det också lämnas till andelsägarna i den övertagande värdepappersfonden.

Informationen enligt första–tredje styckena ska även tillhandahållas den som innan fusionen genomförs tecknar andelar i någon av värdepappersfonderna samt den som begär sådan information som avses i 4 kap. 20 § första stycket.

SFS 2011:882

Tillstånd till fusion

Rubriken införd g. SFS2011-0882

Det fondbolag som förvaltar en överlåtande värdepappersfond ska ansöka om tillstånd till fusion hos Finansinspektionen.

Följande handlingar ska lämnas tillsammans med ansökan:

 1. fusionsplan enligt 3 §,

 2. utlåtande av förvaringsinstitut enligt 5 §,

 3. revisorns yttrande enligt 6 §, och

 4. den information som ska tillhandahållas andelsägarna enligt 8 §.

Om en ansökan inte är fullständig, ska Finansinspektionen senast tio arbetsdagar från det att en ansökan har lämnats in begära att fondbolaget kompletterar den.

SFS 2011:882

Finansinspektionen ska ge tillstånd till en fusion om

 1. kraven enligt 3, 5, 6, 8 och 9 §§ är uppfyllda, och

 2. andelarna i den övertagande värdepappersfonden får marknadsföras i de länder där andelarna i den överlåtande värdepappersfonden marknadsförs enligt 2 kap. 15 c §.

Finansinspektionen ska inom 20 arbetsdagar från det att en fullständig ansökan har lämnats in underrätta fondbolaget om sitt beslut i tillståndsfrågan.

SFS 2011:882

Fondandelsägarnas rättigheter vid en fusion

Rubriken införd g. SFS2011-0882

Andelsägarna i de värdepappersfonder som ska ingå i en fusion har rätt att få sina fondandelar inlösta innan fusionen genomförs, utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper med anledning av begärd inlösen.

I stället för inlösen av fondandelarna får andelsägarna låta byta dessa mot andelar i en annan värdepappersfond eller ett annat fondföretag med liknande placeringsinriktning som förvaltas av samma fondbolag eller av ett bolag som direkt eller indirekt har samma ledning eller ägare som fondbolaget.

Möjlighet att begära inlösen eller utbyte av fondandelar enligt första och andra styckena ska ges under minst 30 dagar från den dag information om fusionen lämnas till andelsägarna enligt 8 §. Möjligheten ska upphöra senast fem arbetsdagar före dagen för beräkning av utbytesförhållandet enligt 4 §.

SFS 2011:882

Senareläggning av försäljning och inlösen av fondandelar

Rubriken införd g. SFS2011-0882

Finansinspektionen får, efter ansökan av ett fondbolag eller utan sådan ansökan, tillåta eller kräva att ett fondbolag senarelägger försäljning och inlösen av andelar i en värdepappersfond som ingår i en fusion, om det är motiverat med hänsyn till fondandelsägarnas intressen. En sådan senareläggning får inte påverka andelsägarnas rättigheter enligt 11 §.

Finansinspektionen ska underrätta behörig myndighet i ett land där fondandelar marknadsförs enligt 2 kap. 15 c § om sitt beslut. Fondbolaget ska underrätta andelsägarna om beslutet.

Så snart orsakerna till senareläggningen upphört ska fondbolaget anmäla detta till Finansinspektionen.

SFS 2011:882

Kostnader i samband med en fusion

Rubriken införd g. SFS2011-0882

Värdepappersfonder som ingår i en fusion och andelsägarna i fonderna får inte belastas med kostnader som uppkommer i samband med förberedandet och genomförandet av fusionen.

SFS 2011:882

Fusionens rättsverkningar

Rubriken införd g. SFS2011-0882

En fusion får genomföras tidigast tre månader från det att Finansinspektionen gett tillstånd till fusionen.

Vid genomförandet av fusionen inträder följande rättsverkningar.

 1. Den överlåtande värdepappersfondens tillgångar och skulder överförs till den övertagande värdepappersfonden.

 2. Andelsägarna i den överlåtande värdepappersfonden blir andelsägare i den övertagande värdepappersfonden och har, i förekommande fall, rätt till kontant utbetalning av fusionsvederlag.

 3. Den överlåtande värdepappersfonden upplöses.

SFS 2011:882

En fusion som fått rättsverkan enligt 14 § får inte förklaras ogiltig.

SFS 2011:882

Underrättelse och offentliggörande

Rubriken införd g. SFS2011-0882

Det fondbolag som förvaltar den övertagande värdepappersfonden ska underrätta förvaringsinstitutet för fonden när överföringen av tillgångar och skulder enligt 14 § andra stycket 1 har slutförts.

Fondbolaget ska underrätta Finansinspektionen när fusionen har genomförts och offentliggöra genomförandet på sin webbplats.

SFS 2011:882

Gränsöverskridande fusion

Rubriken införd g. SFS2011-0882

En värdepappersfond får läggas samman med ett fondföretag som i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (gränsöverskridande fusion).

SFS 2011:882

Vid en gränsöverskridande fusion mellan en överlåtande värdepappersfond och ett övertagande fondföretag gäller följande bestämmelser i detta kapitel:

1 § om vad en fusion innebär,

2 § om fusionsvederlag,

3 § om fusionsplan,

5 § om utlåtande av förvaringsinstitut,

6 och 7 §§ om revisorsgranskning,

8 § om information till fondandelsägare,

9 och 19–21 §§ om tillstånd till fusion,

11 § om fondandelsägarnas rättigheter vid en fusion,

12 § om senareläggning av försäljning och inlösen av fondandelar,

13 § om kostnader i samband med en fusion, och

14 § andra stycket och 15 § om fusionens rättsverkningar.

Det som anges om en övertagande värdepappersfond eller ett fondbolag som förvaltar en sådan fond i 1–3 och 5 §§, 8 § tredje stycket första meningen och 14 § andra stycket gäller på motsvarande sätt för ett övertagande fondföretag eller ett förvaltningsbolag som förvaltar ett sådant fondföretag.

SFS 2011:882

Tillsammans med en ansökan enligt 9 § ska det övertagande fondföretagets informationsbroschyr och faktablad samt den information som ska tillhandahållas dess andelsägare lämnas.

SFS 2011:882

Finansinspektionen ska omedelbart lämna över en kopia av den fullständiga ansökan enligt 9 § till behörig myndighet i det övertagande fondföretagets hemland.

SFS 2011:882

Finansinspektionen ska godkänna att en överlåtande värdepappersfond får ingå i en gränsöverskridande fusion om

 1. kraven enligt 3, 5, 6, 8, 9 och 19 §§ är uppfyllda,

 2. behörig myndighet i det övertagande fondföretagets hemland inte har meddelat att den har invändningar mot den information som ska lämnas till andelsägarna i fondföretaget, och

 3. andelarna i det övertagande fondföretaget får marknadsföras i de länder där andelarna i den överlåtande värdepappersfonden marknadsförs enligt 2 kap. 15 c § samt här i landet.

Finansinspektionen ska inom 20 arbetsdagar från det att en fullständig ansökan har lämnats in underrätta fondbolaget om sitt beslut.

Finansinspektionen ska underrätta behörig myndighet i det övertagande fondföretagets hemland om beslutet.

SFS 2011:882

Vid en gränsöverskridande fusion där en värdepappersfond är övertagande fond gäller följande bestämmelser i detta kapitel:

4 § om tidpunkt för beräkning av utbytesförhållande,

7 § om revisorns yttrande,

8 och 23 §§ om information till fondandelsägare,

11 § om fondandelsägarnas rättigheter vid en fusion,

12 § om senareläggning av försäljning och inlösen av fondandelar,

13 § om kostnader i samband med en fusion,

14 § första stycket om tidpunkt för genomförande av en fusion, samt

16 § om underrättelse och offentliggörande.

SFS 2011:882

Finansinspektionen ska, efter det att behörig myndighet i det överlåtande fondföretagets hemland överlämnat en kopia av ansökan om tillstånd till fusionen, bedöma om informationen till andelsägarna i den övertagande värdepappersfonden uppfyller kraven i 8 §. Finansinspektionen får senast 15 arbetsdagar från det att kopian av ansökan överlämnats begära att det fondbolag som förvaltar den övertagande värdepappersfonden förtydligar informationen. Inspektionen ska omgående underrätta behörig myndighet i det överlåtande fondföretagets hemland om en sådan begäran.

Finansinspektionen ska senast 20 arbetsdagar från det att fondbolaget har lämnat in kompletterande information underrätta behörig myndighet i det överlåtande fondföretagets hemland om huruvida informationen uppfyller kraven.

SFS 2011:882

[Upphävd g. Lag (2013:563).]

SFS 2013:563

Delning av värdepappersfonder

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2013-0563

Ett fondbolag får, efter tillstånd av Finansinspektionen, dela en värdepappersfond. Tillstånd till en delning ska lämnas om åtgärden kan anses förenlig med fondandelsägarnas intressen.

Ett fondbolag som har fått tillstånd till en delning ska genast underrätta andelsägarna om den planerade åtgärden och Finansinspektionens beslut. Denna information ska också finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. En delning får genomföras tidigast tre månader från dagen för Finansinspektionens beslut. Om det kan antas att det ligger i andelsägarnas intressen eller det annars finns skäl för det får inspektionen besluta att delningen får genomföras tidigare.

SFS 2022:1725

Ombildningsförbud

Rubriken införd g. SFS2011-0882

En värdepappersfond får inte ombildas till en specialfond eller någon annan typ av alternativ investeringsfond.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 2 §.

SFS 2013:563

Upphörande och överlåtelse av förvaltningen av en värdepappersfond

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2013-0563

Ett fondbolags förvaltning av en värdepappersfond ska omedelbart tas över av fondens förvaringsinstitut om

 1. Finansinspektionen har återkallat fondbolagets tillstånd att driva fondverksamhet,

 2. beslut har fattats om att fondbolaget ska gå i tvångslikvidation, eller

 3. fondbolaget har försatts i konkurs.

Om ett fondbolag vill upphöra med förvaltningen av en värdepappersfond, ska förvaltningen övertas av förvaringsinstitutet vid den tidpunkt då verksamheten upphör.

Har en värdepappersfond varken andelsägare eller fondförmögenhet får fondbolaget, i stället för det som anges i andra stycket, efter tillstånd av Finansinspektionen avveckla fonden. Fondbolaget ska tillsammans med en ansökan om sådant tillstånd lämna ett intyg från bolagets revisor om att fonden saknar andelsägare och inte har några tillgångar eller skulder.

Ett fondbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen överlåta förvaltningen av en värdepappersfond till ett annat fondbolag.

Ett övertagande enligt andra eller fjärde stycket får ske tidigast tre månader från det att de ändrade förhållandena kungjorts enligt 4 §, om inte Finansinspektionen beslutar att övertagandet får ske tidigare.

SFS 2013:563

Ett förvaringsinstitut som har övertagit förvaltningen av en värdepappersfond från ett fondbolag ska snarast överlåta förvaltningen av fonden till ett annat fondbolag om Finansinspektionen tillåter det. I annat fall ska värdepappersfonden upplösas genom att tillgångarna i fonden säljs och nettobehållningen i fonden skiftas ut till fondandelsägarna.

SFS 2013:563

Om en fondandelsägare inte har anmält sitt innehav inom fem år efter det att medel som utskiftats enligt 2 § har kunnat lyftas, har fondandelsägaren förlorat sin rätt att lyfta medlen. Sådana medel samt andra restbelopp som inte har kunnat skiftas ut till andelsägarna skall tillfalla allmänna arvsfonden.

Information om följande förändringar i fråga om en värdepappersfond ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar samt finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet, nämligen att

 1. förvaltningen av fonden ska överlåtas till en annan fondförvaltare,

 2. förvaltningen av fonden ska övertas av förvaringsinstitutet, och

 3. förvaringsinstitutet har beslutat att överlåta förvaltningen av fonden till en fondförvaltare eller att upplösa fonden.

Kungörandet ska i fall som avses i första stycket 1 göras av det överlåtande fondbolaget och i övriga fall av förvaringsinstitutet.

Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta om undantag från kravet på kungörande, om det finns särskilda skäl för det.

SFS 2013:563

Om förvaltningen av en värdepappersfond har övertagits av en ny förvaltare, ska denne fullgöra de förpliktelser avseende fonden som tidigare förvaltare har på grund av denna lag.

Ett förvaringsinstitut får inte utöva rösträtt för aktier som ingår i en värdepappersfond som institutet förvaltar.

SFS 2013:563

För sin förvaltning med anledning av upphörande eller överlåtelse av en värdepappersfond har ett förvaringsinstitut rätt till skälig ersättning ur fonden. Ersättningens storlek ska bestämmas av Finansinspektionen.

SFS 2013:563

Tillsyn

Kapitlet infört g. (prop. 2007/08:57, bet. 2007/08:FiU30). Förutv. 10 kap. samtidigt upphävt. SFS2008-0282

Tillsynen och dess omfattning

Rubriken införd g. SFS2008-0282

Finansinspektionen har tillsyn över fondbolag, förvaltningsbolag som avses i 1 kap. 6 §, fondföretag som avses i 1 kap. 7 § samt förvaringsinstitut.

För fondbolag och svenska förvaringsinstitut omfattar tillsynen att verksamheten drivs enligt denna lag, andra författningar som reglerar företagets verksamhet, fondbestämmelserna, företagets bolagsordning, stadgar eller reglemente och interna instruktioner som har sin grund i en författning som reglerar företagets verksamhet.

För förvaltningsbolag och fondföretag samt förvaringsinstitut som driver verksamhet från filial i Sverige omfattar tillsynen att företaget följer de lagar och andra författningar som gäller för företagets verksamhet i Sverige samt, när en värdepappersfond förvaltas enligt 1 kap. 6 b §, det som anges i fondbestämmelserna.

SFS 2013:563

Fondbolag, förvaltningsbolag och fondföretag som avses i 1 § första stycket samt förvaringsinstitut ska lämna Finansinspektionen upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter enligt föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag.

Företagen ska, utöver det som anges i första stycket, lämna Finansinspektionen de upplysningar som inspektionen begär.

SFS 2008:282

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om att vissa uppgifter som enligt 2 § första stycket ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån.

SFS 2014:486

För övervakningen av att denna lag följs, liksom föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och andra författningar som reglerar verksamheten, får Finansinspektionen begära att

 1. en fysisk eller juridisk person tillhandahåller uppgifter, handlingar eller annat, och

 2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken kommer till förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

Finansinspektionen får förelägga den som inte följer en begäran enligt första stycket att fullgöra sin skyldighet.

SFS 2018:542

Platsundersökning

Rubriken införd g. SFS2008-0282

Finansinspektionen får när det är nödvändigt genomföra en undersökning hos

 1. ett fondbolag,

 2. ett förvaltningsbolag eller fondföretag som driver verksamhet i Sverige, samt

 3. ett förvaringsinstitut.

Finansinspektionen får även genomföra en undersökning hos ett företag som har fått i uppdrag av ett fondbolag eller ett förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige att utföra visst arbete eller vissa funktioner, om det behövs för tillsynen av fondbolaget eller förvaltningsbolaget.

SFS 2011:882

Samarbete och utbyte av information

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2012-0191

Finansinspektionen ska, i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med

 • andra behöriga myndigheter,

 • Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten,

 • Europeiska bankmyndigheten,

 • Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten,

 • Europeiska systemrisknämnden, och

 • Europeiska centralbanken.

Rättsfall:

Ang. omfattningen av den tystnadsplikt som åligger nationella finansiella tillsynsmyndigheter (begreppet ’konfidentiell information’) C-15/16 Baumeister.

SFS 2019:726

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 21.5, 101.8 och 108.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG.

SFS 2012:191

Finansinspektionen ska inom ramen för sin befogenhet, efter begäran från en behörig myndighet i ett annat land inom EES, lämna eller kontrollera information som behövs för att den utländska myndigheten ska kunna utöva sin tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG. Den utländska myndigheten får närvara vid en undersökning som utförs av Finansinspektionen.

SFS 2011:882

Finansinspektionen ska inom ramen för sin befogenhet, efter begäran från en behörig myndighet i ett annat land, lämna eller kontrollera information som behövs för att den utländska myndigheten ska kunna utöva sin tillsyn. Detta gäller dock bara i den utsträckning det följer av ett avtal om samarbete som Finansinspektionen, med stöd av regeringens bemyndigande, har ingått med den utländska myndigheten.

Om en begäran avser rättslig hjälp i brottmål, gäller i stället lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.

SFS 2010:1861

Revision

Rubriken införd g. SFS2008-0282

Finansinspektionen har rätt att förordna en eller flera revisorer att tillsammans med övriga revisorer delta i revisionen av ett fondbolag. Inspektionen får när som helst återkalla ett sådant förordnande och utse en ny revisor.

Revisorn har rätt att få skäligt arvode av bolaget för sitt arbete. Storleken på arvodet beslutas av Finansinspektionen.

SFS 2008:282

En revisor ska omedelbart rapportera till Finansinspektionen om han eller hon när ett uppdrag i ett fondbolag fullgörs får kännedom om förhållanden som

 1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av någon författning som reglerar bolagets verksamhet,

 2. kan påverka bolagets fortsatta drift negativt, eller

 3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultaträkningen fastställs eller till anmärkning enligt 9 kap. 33 eller 34 § aktiebolagslagen (2005:551).

Revisorn har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon får kännedom om förhållanden som avses i första stycket när ett uppdrag som revisorn har i fondbolagets moderföretag eller dotterföretag eller ett företag som har en likartad förbindelse med fondbolaget fullgörs.

SFS 2008:282

Skyldigheten enligt 8 § att rapportera till Finansinspektionen gäller i fondbolag också för särskilda granskare som avses i 10 kap. 21 § aktiebolagslagen (2005:551).

SFS 2008:282

Sammankallande av styrelse eller stämma

Rubriken införd g. SFS2008-0282

Finansinspektionen får sammankalla styrelsen i ett fondbolag. Inspektionen får även begära att styrelsen kallar till extra stämma. Om styrelsen inte rättar sig efter en sådan begäran, får inspektionen utfärda kallelsen.

Finansinspektionen får närvara vid en stämma och vid ett sådant styrelsesammanträde som inspektionen har sammankallat samt delta i överläggningarna.

SFS 2008:282

Avgifter till Finansinspektionen

Rubriken införd g. SFS2008-0282

Fondbolag samt förvaltningsbolag och fondföretag som anges i 1 § första stycket ska betala en årlig avgift för

 1. Finansinspektionens verksamhet enligt

  1. denna lag,

  2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131,

  3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1156,

  4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088, och

  5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852, samt

 2. Statistiska centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar, anmälningar och underrättelser enligt denna lag och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131.

SFS 2022:195

upphävd genom

SFS 2008:282

upphävd genom

SFS 2008:282

upphävd genom

SFS 2008:282

upphävd genom

SFS 2008:282

upphävd genom

SFS 2008:282

upphävd genom

SFS 2008:282

upphävd genom

SFS 2008:282

upphävd genom

SFS 2008:282

upphävd genom

SFS 2008:282

upphävd genom

SFS 2008:282

upphävd genom

SFS 2008:282

upphävd genom

SFS 2008:282

upphävd genom

SFS 2008:282

upphävd genom

SFS 2008:282

upphävd genom

SFS 2008:282

upphävd genom

SFS 2008:282

upphävd genom

SFS 2008:282

upphävd genom

SFS 2008:282

Särskilt om prövningen av ägares lämplighet

Kapitlet infört g. (prop. 2007/08:57, bet. 2007/08:FiU30). Förutv. 11 kap. nu 13 kap. SFS2008-0282

Om ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett fondbolag skulle medföra att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett kvalificerat innehav, krävs tillstånd av Finansinspektionen för förvärvet. Detsamma gäller ett förvärv som innebär att ett kvalificerat innehav ökas

 1. så att det uppgår till eller överstiger 20, 30 eller 50 procent av aktiekapitalet eller röstetalet för samtliga aktier, eller

 2. så att fondbolaget blir dotterbolag.

Tillstånd enligt första stycket ska inhämtas före förvärvet. Ansökan om tillstånd ska göras skriftligen. Om förvärvet har gjorts genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller på annat liknande sätt, krävs i stället tillstånd för att förvärvaren ska få behålla aktierna. Förvärvaren ska då ansöka om tillstånd inom sex månader efter förvärvet.

Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att en fullständig ansökan kom in till inspektionen skicka en bekräftelse till förvärvaren om att ansökan har tagits emot.

SFS 2011:882

Frågan om tillstånd enligt 1 § till förvärv i ett fondbolag får avgöras först efter samråd med behörig myndighet i ett annat land inom EES, om förvärvaren är

 1. ett i det landet auktoriserat värdepappersföretag, kreditinstitut, företag för elektroniska pengar, försäkringsföretag eller ett förvaltningsbolag som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG,

 2. ett moderföretag till ett sådant företag som avses i 1, eller

 3. en fysisk eller juridisk person som kontrollerar ett sådant företag som avses i 1.

SFS 2011:882

Tillstånd ska ges till förvärv som avses i 1 §, om förvärvaren bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av ett fondbolag och det kan antas att det tilltänkta förvärvet är ekonomiskt sunt. Hänsyn ska tas till förvärvarens sannolika påverkan på verksamheten i fondbolaget.

Vid bedömningen enligt första stycket ska förvärvarens anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas

 1. om den som till följd av förvärvet kommer att ingå i styrelsen för fondbolaget eller vara verkställande direktör i detta bolag eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av ett fondbolag och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift,

 2. om det finns skäl att anta att förvärvaren kommer att motverka att fondbolagets verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med denna lag och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet, och

 3. om det finns skäl att anta att förvärvet har samband med eller kan öka risken för

  1. penningtvätt enligt 1 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, eller

  2. finansiering av terrorism enligt 6 § terroristbrottslagen (2022:666) eller försök till sådant brott, avseende terroristbrott enligt 4 § samma lag.

Om förvärvaren är ett blandat finansiellt holdingföretag, ska det vid bedömningen av förvärvarens anseende särskilt beaktas om dess ledning uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

Om förvärvet skulle leda till nära förbindelser mellan fondbolaget och någon annan, ska tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av bolaget.

SFS 2022:673

Finansinspektionens beslut i en fråga om tillstånd till förvärv som avses i 1 § ska meddelas inom 60 arbetsdagar från det att den bekräftelse som avses i 1 § tredje stycket skickades (bedömningsperioden). Om Finansinspektionen begär kompletterande uppgifter, får bedömningsperioden förlängas.

Finansinspektionen ska anses ha beviljat tillstånd till förvärvet, om inspektionen inte inom bedömningsperioden har meddelat beslut i fråga om ansökan.

Om Finansinspektionen beviljar tillstånd till ett förvärv, får inspektionen besluta en viss tid inom vilken förvärvet ska genomföras. Inspektionen får besluta att förlänga tiden.

SFS 2011:882

Den som har beslutat att avyttra ett kvalificerat innehav eller en så stor del av ett kvalificerat innehav att innehavet därigenom kommer att understiga någon av de i 1 § första stycket angivna gränserna, ska skriftligen underrätta Finansinspektionen om detta.

SFS 2011:882

När ett fondbolag får kännedom om ett förvärv eller en avyttring av aktier i bolaget som kräver tillstånd enligt 1 § eller underrättelse enligt 4 §, ska bolaget snarast anmäla förvärvet eller avyttringen till Finansinspektionen.

När ett fondbolag i andra fall får kännedom om att det har nära förbindelser med någon annan, ska bolaget snarast anmäla det till Finansinspektionen.

Ett fondbolag ska årligen till Finansinspektionen anmäla namnen på de aktieägare som har ett kvalificerat innehav av aktier i bolaget samt storleken på innehaven.

SFS 2008:282

Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav i ett fondbolag, ska den juridiska personen snarast anmäla ändringar av vilka som ingår i dess ledning till Finansinspektionen.

SFS 2008:282

Finansinspektionen får besluta att ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier vid stämman inte får företräda fler aktier än som motsvarar ett innehav som inte är kvalificerat

 1. om ägaren motverkar eller kan antas komma att motverka att fondbolagets verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet,

 2. om ägaren i väsentlig utsträckning har åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet,

 3. om ägaren är ett blandat finansiellt holdingföretag och dess ledning inte uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat, eller

 4. om det finns skäl att anta att innehavet har samband med eller kan öka risken för

  1. penningtvätt enligt 1 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, eller

  2. finansiering av terrorism enligt 6 § terroristbrottslagen (2022:666) eller försök till sådant brott, avseende terroristbrott enligt 4 § samma lag.

Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier inte har ansökt om tillstånd till ett förvärv som avses i 1 §, får Finansinspektionen besluta att innehavaren vid stämman inte får företräda aktierna till den del de omfattas av ett krav på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av Finansinspektionen har ett kvalificerat innehav av aktier, får innehavaren inte företräda aktierna vid stämman till den del innehavet står i strid med beslutet.

SFS 2022:673

Finansinspektionen får förelägga en ägare som avses i 7 § första stycket att avyttra så stor del av aktierna att innehavet därefter inte är kvalificerat. En ägare som avses i 7 § andra eller tredje stycket får föreläggas att avyttra så stor del av aktierna att innehavet inte står i strid med inspektionens beslut.

SFS 2008:282

Finansinspektionen får, utöver det som anges i 7 och 8 §§, besluta att en ägare i ett fondbolag som inte följer bestämmelserna i 1 eller 4 § ska betala en sanktionsavgift som bestäms i enlighet med 12 kap. 8–9 §§.

SFS 2016:892

Aktier som omfattas av ett förbud enligt 7 § eller föreläggande enligt 8 § ska inte räknas med när det krävs samtycke av ägare till en viss del av aktierna i fondbolaget för att ett beslut ska bli giltigt eller en befogenhet ska få utövas. Detta gäller dock inte om en förvaltare har förordnats enligt 10 §.

SFS 2008:282

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen ansöka om att tingsrätten förordnar en lämplig person att som förvaltare företräda sådana aktier som enligt 7 § inte får företrädas av ägaren. En sådan ansökan prövas av tingsrätten i den ort där ägaren har sin hemvist. Om ägaren inte har hemvist i Sverige prövas ansökan av Stockholms tingsrätt.

En förvaltare har rätt till skälig ersättning för arbete och utlägg. Ersättningen ska betalas av ägaren till aktierna och ska på begäran förskotteras av fondbolaget. Om den betalningsskyldige inte godtar förvaltarens anspråk, fastställs ersättningen av tingsrätten.

SFS 2008:282

Om ett fondbolag har nära förbindelser med någon annan och detta hindrar en effektiv tillsyn av fondbolaget, får Finansinspektionen förelägga innehavare av aktier som medför att förbindelserna är nära att avyttra så stor del av aktierna att så inte längre är fallet.

Finansinspektionen får även besluta att den eller de som omfattas av ett föreläggande enligt första stycket inte får företräda aktierna vid stämman. I så fall ska bestämmelserna i 10 § tillämpas.

SFS 2008:282

Ingripanden

Kapitlet infört g. (prop. 2007/08:57, bet. 2007/08:FiU30). Förutv. 12 kap. nu 14 kap. SFS2008-0282

Ingripanden mot fondbolag och förvaringsinstitut samt vissa fysiska personer

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2016-0892

Om ett fondbolag eller ett förvaringsinstitut har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna lag, andra författningar som reglerar bolagets eller institutets verksamhet, fondbestämmelserna, bolagsordningen eller interna instruktioner som har sin grund i en författning som reglerar bolagets eller institutets verksamhet, ska Finansinspektionen ingripa.

Finansinspektionen ska då utfärda ett föreläggande att inom viss tid begränsa eller minska riskerna i verksamheten i något avseende eller vidta någon annan åtgärd för att komma till rätta med situationen, meddela ett förbud att verkställa beslut eller genom att göra en anmärkning. Om ett fondbolags överträdelse är allvarlig, ska bolagets tillstånd återkallas eller, om det är tillräckligt, varning meddelas.

SFS 2016:892

Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i ett fondbolags styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, om fondbolaget

 1. har fått tillstånd att driva fondverksamhet genom att lämna falska uppgifter eller på annat otillbörligt sätt,

 2. tillhandahåller diskretionär portföljförvaltning i strid med 1 kap. 4 §,

 3. påbörjar marknadsföring av en av bolaget förvaltad värdepappersfond i ett annat land inom EES innan en underrättelse om detta gjorts hos Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 15 c §,

 4. inte uppfyller grundläggande krav på organisation och drift av verksamheten enligt 2 kap. 17 eller 17 f § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 11 avseende dessa bestämmelser,

 5. åsidosätter sina skyldigheter eller på annat sätt överträder det som anges om uppdragsavtal i någon av 4 kap. 4–6 §§ eller 7 § första stycket,

 6. påbörjar förvaltning och marknadsföring av en värdepappersfond utan att fondbestämmelserna godkänts enligt 4 kap. 9 §,

 7. vid upprepade tillfällen låter bli att upprätta eller tillhandahålla informationsbroschyr, faktablad, årsberättelse och halvårsberättelse i enlighet med 4 kap. 15–21 §§,

 8. vid upprepade tillfällen placerar medel i en värdepappersfond i strid med det som anges i någon av 5 kap. 1, 3–22, 24 eller 25 §§ eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 21, 22, 24 och 25 avseende dessa bestämmelser,

 9. inte uppfyller kraven på hantering av risker i 5 kap. 2 § första eller andra stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 23 avseende dessa bestämmelser,

 10. i strid med 11 kap. 5 § första stycket låter bli att till Finansinspektionen anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där,

 11. i strid med 11 kap. 5 § tredje stycket låter bli att till Finansinspektionen anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier i bolaget samt storleken på innehavet, eller

 12. har befunnits ansvarigt för en allvarlig, upprepad eller systematisk överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Om en sådan person som anges i första stycket omfattas av tillstånds- eller underrättelseskyldighet enligt 11 kap. 1 eller 4 § för förvärv eller avyttring av aktier i bolaget, ska första stycket 10 och 11 inte gälla för den personen i fråga om dessa aktier.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om bolagets överträdelse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom

 1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år, eller, för upprepade allvarliga överträdelser, permanent inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett fondbolag, eller ersättare för någon av dem, eller

 2. beslut om sanktionsavgift.

SFS 2023:234

Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i ett förvaringsinstituts styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, om förvaringsinstitutet

 1. låter bli att övervaka en värdepappersfonds penningsflöden i strid med 3 kap. 5 §,

 2. låter bli att förvara en värdepappersfonds tillgångar eller på annat sätt överträder det som anges i 3 kap. 6 och 7 §§, eller

 3. låter bli att utföra sina övriga uppgifter i strid med 3 kap. 4 och 8 §§.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om institutets överträdelse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom beslut om sanktionsavgift.

SFS 2016:892

Vid valet av sanktion ska Finansinspektionen ta hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den pågått. Särskild hänsyn ska tas till överträdelsens art, skador som uppstått och graden av ansvar.

Finansinspektionen får avstå från ingripande om en överträdelse är ringa eller ursäktlig, om fondbolaget eller förvaringsinstitutet gör rättelse eller om den fysiska personen verkat för att bolaget eller institutet gör rättelse eller om någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot bolaget, institutet eller den fysiska personen och dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

SFS 2016:892

Utöver det som anges i 2 § ska i försvårande riktning beaktas om fondbolaget, förvaringsinstitutet eller den fysiska personen tidigare har begått en överträdelse. Vid denna bedömning bör särskild vikt fästas vid om överträdelserna är likartade och den tid som har gått mellan de olika överträdelserna.

I förmildrande riktning ska beaktas om

 1. bolaget, institutet eller den fysiska personen i väsentlig mån genom ett aktivt samarbete har underlättat Finansinspektionens utredning, och

 2. bolaget eller institutet snabbt upphört med överträdelsen, eller den fysiska personen snabbt verkat för att överträdelsen ska upphöra, sedan den anmälts till eller påtalats av Finansinspektionen.

SFS 2016:892

Om någon som ingår i ett fondbolags styrelse eller är verkställande direktör inte uppfyller de krav som anges i 2 kap. 1 § 4, ska Finansinspektionen återkalla bolagets tillstånd. Detta får dock ske bara om inspektionen först har beslutat att påtala för fondbolaget att personen inte uppfyller kraven och han eller hon ändå finns kvar i styrelsen eller som verkställande direktör efter det att en av inspektionen bestämd tid på högst tre månader har gått ut.

I stället för att återkalla tillståndet, får Finansinspektionen besluta att en styrelseledamot eller verkställande direktör inte längre får vara det. Inspektionen får då förordna en ersättare. Ersättarens uppdrag gäller till dess bolaget har utsett en ny styrelseledamot eller verkställande direktör.

Det som sägs i första och andra styckena om verkställande direktör ska tillämpas även på en ersättare för verkställande direktör.

SFS 2008:282

Finansinspektionen ska återkalla ett fondbolags tillstånd om bolaget

 1. har fått tillståndet genom att lämna falska uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt,

 2. inte inom ett år från det att tillstånd beviljades har börjat driva sådan verksamhet som tillståndet avser,

 3. har förklarat sig avstå från tillståndet, eller

 4. under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan verksamhet som tillståndet avser.

I de fall som avses i första stycket 1, 2 och 4 får i stället varning meddelas om det är tillräckligt.

SFS 2008:282

Innan Finansinspektionen återkallar tillståndet för ett fondbolag som förvaltar fondföretag som avses i 2 kap. 12 § andra stycket eller 15 § andra stycket, ska inspektionen samråda med behörig myndighet i fondföretagets hemland.

SFS 2011:882

Finansinspektionen ska omedelbart underrätta behöriga myndigheter i de andra länder inom EES där ett fondbolag marknadsför andelar i en värdepappersfond som bolaget förvaltar, när någon åtgärd enligt 1, 3 eller 4 § har vidtagits mot bolaget.

SFS 2011:882

Om en behörig myndighet har underrättat Finansinspektionen om att ett fondbolag eller ett förvaringsinstitut överträtt föreskrifter som gäller i det landet för sådana bolag eller institut, får inspektionen vidta de åtgärder som anges i 1, 2 och 3 §§ mot bolaget eller i 1 och 2 §§ mot institutet, om det föreligger någon omständighet som avses där. Inspektionen ska underrätta den behöriga myndigheten om vilka åtgärder som vidtas.

SFS 2016:892

Sanktionsavgift

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2016-0892

Om ett fondbolag har meddelats beslut om anmärkning eller varning enligt 1 § får Finansinspektionen besluta att fondbolaget ska betala en sanktionsavgift. Detsamma gäller om fondbolaget har meddelats beslut om återkallelse eller varning i ett fall som avses i 4 § första stycket 1.

Om ett förvaringsinstitut har meddelats beslut om anmärkning enligt 1 §, får Finansinspektionen besluta att förvaringsinstitutet ska betala en sanktionsavgift.

SFS 2016:892

Sanktionsavgiften för ett fondbolag eller ett förvaringsinstitut ska fastställas till högst det högsta av

 1. ett belopp som per den 17 september 2014 i kronor motsvarade fem miljoner euro,

 2. tio procent av bolagets eller institutets omsättning eller, i förekommande fall, motsvarande omsättning på koncernnivå närmast föregående räkenskapsår, eller

 3. två gånger den vinst som bolaget eller institutet gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Sanktionsavgiften får inte bestämmas till ett lägre belopp än 5 000 kronor. Om överträdelsen har skett under fondbolagets eller förvaringsinstitutets första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

Avgiften tillfaller staten.

SFS 2017:645

Sanktionsavgiften för en fysisk person ska fastställas till högst det högsta av

 1. ett belopp som per den 17 september 2014 i svenska kronor motsvarade fem miljoner euro,

 2. två gånger den vinst som den fysiska personen erhållit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

 3. två gånger de kostnader som den fysiska personen undvikit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Avgiften tillfaller staten.

SFS 2016:892

När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till sådana omständigheter som anges i 2 och 2 a §§ samt till fondbolagets, förvaringsinstitutets eller den fysiska personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst som fondbolaget, förvaringsinstitutet eller den fysiska personen har erhållit till följd av regelöverträdelsen eller de kostnader som undvikits.

SFS 2016:892

Sanktionsföreläggande

Rubriken införd g. SFS2016-0892

Frågor om ingripanden mot fysiska personer för överträdelser enligt 1 a eller 1 b § tas upp av Finansinspektionen genom sanktionsföreläggande.

Ett sanktionsföreläggande innebär att den fysiska personen föreläggs att inom en viss tid godkänna ett ingripande enligt 1 a § fjärde stycket 1 eller 2 eller 1 b § tredje stycket som är bestämt till tid eller belopp.

När föreläggandet har godkänts, gäller det som ett domstolsavgörande som fått laga kraft. Ett godkännande som görs efter den tid som angetts i föreläggandet är utan verkan.

SFS 2016:892

Ett sanktionsföreläggande ska innehålla uppgift om

 1. den fysiska person som föreläggandet avser,

 2. överträdelsen och de omständigheter som behövs för att känneteckna den,

 3. de bestämmelser som är tillämpliga på överträdelsen, och

 4. den sanktion som föreläggs personen.

Föreläggandet ska också innehålla en upplysning om att ansökan om sanktion kan komma att ges in till domstol, om föreläggandet inte godkänns inom den tid som Finansinspektionen anger.

SFS 2016:892

Om ett sanktionsföreläggande inte har godkänts inom angiven tid, får Finansinspektionen ansöka hos domstol om att sanktion ska beslutas. En sådan ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av Finansinspektionens beslut om ingripande mot fondbolaget eller förvaringsinstitutet för samma överträdelse.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 2016:892

Ett sanktionsföreläggande enligt 9 a § är utan verkan, om föreläggandet inte har delgetts den som det riktas mot inom två år från den tidpunkt då överträdelsen ägde rum. I ett sådant fall får inte heller någon sanktion enligt 9 c § första stycket beslutas.

SFS 2023:827

Förseningsavgift

Rubriken införd g. SFS2008-0282

Om ett fondbolag inte i tid lämnar de upplysningar som det är skyldigt att göra enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 32, får Finansinspektionen besluta att bolaget ska betala en förseningsavgift på högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

SFS 2023:234

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift och förseningsavgift

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2016-0892

En sanktionsavgift eller förseningsavgift ska betalas till Finansinspektionen inom trettio dagar efter det att ett beslut om att ta ut avgiften fått laga kraft eller sanktionsföreläggandet godkänts eller den längre tid som anges i beslutet eller föreläggandet.

SFS 2016:892

Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift eller förseningsavgift får verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser, om avgiften inte har betalats inom den tid som anges i 11 §.

SFS 2016:892

Om sanktionsavgiften eller förseningsavgiften inte betalas inom den tid som anges i 11 §, ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

SFS 2016:892

En sanktionsavgift eller förseningsavgift som har beslutats faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet fick laga kraft eller sanktionsföreläggandet godkändes.

SFS 2016:892

Ingripande mot förvaltningsbolag och fondföretag

Rubriken införd g. SFS2008-0282

Om ett förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige efter anmälan enligt 1 kap. 6 § åsidosätter sina skyldigheter enligt denna lag eller andra författningar som reglerar bolagets verksamhet i Sverige eller fondbestämmelserna för en värdepappersfond som förvaltas enligt 1 kap. 6 b §, får Finansinspektionen förelägga bolaget att göra rättelse.

Om förvaltningsbolaget inte följer föreläggandet, ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i bolagets hemland.

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen vidta sådana åtgärder som avses i 1 § andra stycket första meningen eller förbjuda förvaltningsbolaget att påbörja nya transaktioner i Sverige. Inspektionen får också besluta att bolaget inte längre får förvalta en värdepappersfond. Innan en åtgärd enligt detta stycke vidtas ska inspektionen underrätta behörig myndighet i bolagets hemland. I brådskande fall får inspektionen dock vidta en sådan åtgärd utan föregående föreläggande enligt första stycket eller underrättelse till hemlandsmyndigheten. Denna, Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska då underrättas så snart som möjligt.

Om Finansinspektionen har vidtagit en åtgärd enligt tredje stycket utan föregående föreläggande eller underrättelse till hemlandsmyndigheten och kommissionen därefter har beslutat att åtgärden ska undanröjas, ska inspektionen göra det.

SFS 2012:191

Om ett förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige efter anmälan enligt 1 kap. 6 § har fått sitt verksamhetstillstånd återkallat i hemlandet, ska Finansinspektionen genast förbjuda bolaget att påbörja nya transaktioner i Sverige.

SFS 2008:282

Om ett fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 § åsidosätter sina skyldigheter enligt denna lag eller andra författningar som reglerar företagets verksamhet i Sverige, får Finansinspektionen förelägga företaget att göra rättelse. Om rättelse inte sker, får inspektionen förbjuda företaget att påbörja nya transaktioner i Sverige.

Finansinspektionen ska underrätta behörig myndighet i företagets hemland om åtgärder som vidtagits med stöd av denna paragraf.

SFS 2011:882

Om Finansinspektionen har skäl att anta att ett fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 § vid marknadsföringen åsidosätter sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG i annat fall än som avses i 17 §, ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i företagets hemland.

Om rättelse inte sker och detta innebär att investerares intressen i Sverige skadas, får Finansinspektionen förelägga fondföretaget att göra rättelse eller förbjuda fondföretaget att påbörja nya transaktioner i Sverige. Innan en sådan åtgärd vidtas ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i företagets hemland. Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska omedelbart underrättas när en sådan åtgärd vidtagits.

SFS 2012:191

[Upphävd g. Lag (2013:563).]

SFS 2013:563

Ingripande mot den som saknar tillstånd m.m.

Rubriken införd g. SFS2008-0282

Om någon driver sådan verksamhet som omfattas av denna lag utan att vara berättigad till det, ska Finansinspektionen förelägga denne att upphöra med verksamheten.

Om det är osäkert om lagen är tillämplig på en viss verksamhet, får inspektionen förelägga den som driver verksamheten att lämna de upplysningar om verksamheten som inspektionen behöver för att bedöma om så är fallet.

Ett föreläggande enligt denna paragraf som avser ett utländskt företag får riktas mot såväl företaget som den som i Sverige är verksam för företagets räkning.

Finansinspektionen får även ingripa mot någon som driver fondverksamhet utan att vara berättigad till det genom beslut om sanktionsavgift enligt bestämmelserna i detta kapitel.

SFS 2016:892

Vite

Rubriken införd g. SFS2008-0282

Ett föreläggande eller förbud enligt denna lag får förenas med vite.

SFS 2008:282

Bemyndiganden

Beteckning g. Tidigare beteckning 11 kap. SFS2008-0282

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta om det tar emot medel med redovisningsskyldighet enligt 1 kap. 4 § eller 7 kap. 1 §,

 2. hur ett förvaltningsbolag eller fondföretag ska tillhandahålla information om de uppgifter som avses i 1 kap. 6 c § första stycket och 8 § första stycket,

 3. på vilket språk ett förvaltningsbolag eller fondföretag ska tillhandahålla funktionerna i 1 kap. 6 c § första stycket och 8 § första stycket,

 4. på vilket språk ett fondföretag ska tillhandahålla information enligt 1 kap. 9 § första stycket 1 och 2 och 9 a § första stycket,

 5. hur ett fondföretag ska offentliggöra avsikten att upphöra med marknadsföringen av andelar i företaget enligt 1 kap. 9 § första stycket 2,

 6. hur medel för distanskommunikation får användas när ett fondföretag som har upphört med marknadsföring i Sverige av andelar i företaget ska tillhandahålla kvarvarande andelsägare här i landet information enligt 1 kap. 9 a § första stycket,

 7. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2 kap. 4 §,

 8. vilka poster som får räknas in i egna medel enligt 2 kap. 8–10 §§,

 9. på vilket språk underrättelsen enligt 2 kap. 15 c § första stycket ska skrivas,

 10. hur fondbolaget ska offentliggöra handlingarna enligt 2 kap. 15 c § fjärde stycket,

 11. vad ett fondbolag ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 2 kap. 17, 17 c och 17 f§§,

 12. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som följer av 2 kap. 17 g §,

 13. hur uppgifter enligt 2 kap. 20 § första stycket ska lämnas,

 14. vilken information som ska lämnas i underrättelsen till andelsägare enligt 4 kap. 9 a § och på vilket sätt underrättelsen ska lämnas,

 15. villkor som en andelsklass får vara förenad med enligt 4 kap. 10 § andra stycket 2 och under vilka förutsättningar en andelsklass får vara förenad med ett visst villkor,

 16. utformningen och tillämpningen av metoder för justerat fondandelsvärde enligt 4 kap. 10 b § och vilka krav som ska uppfyllas när ett justerat fondandelsvärde beräknas och används,

 17. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt 4 kap. 20 §,

 18. på vilket språk informationen enligt 4 kap. 20 § ska tillhandahållas,

 19. hur volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning enligt 4 kap. 26 § ska beräknas,

 20. hur informationen enligt 4 kap. 28 § ska presenteras,

 21. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en värdepappersfond får placeras i enligt 5 kap. 1 § andra stycket första meningen,

 22. vilka tekniker och instrument ett fondbolag får använda enligt 5 kap. 1 § tredje stycket samt villkor och gränser för sådan användning,

 23. det system för riskhantering ett fondbolag ska ha enligt 5 kap. 2 § första och andra styckena,

 24. kriterier för indexfonder enligt 5 kap. 7 §,

 25. beräkning av exponeringar enligt 5 kap. 13 och 14 §§,

 26. på vilket sätt underrättelsen till andelsägarna enligt 5 a kap. 7 § ska lämnas,

 27. vilka fel och försummelser som ska rapporteras enligt 5 a kap. 18 §,

 28. förutsättningar för överföring av finansiella instrument och förvaltning enligt 5 a kap. 37 och 46 §§,

 29. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som följer av bestämmelserna i 7 kap. 3 §,

 30. vad informationen enligt 8 kap. 8 § ska innehålla, hur den ska utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informationen,

 31. på vilket språk de handlingar som ska lämnas tillsammans med ansökan enligt 8 kap. 19 § ska upprättas,

 32. vilka upplysningar fondbolag, förvaltningsbolag, fondföretag samt förvaringsinstitut ska lämna till Finansinspektionen enligt 10 kap. 2 § första stycket och när upplysningarna ska lämnas, och

 33. sådana avgifter som avses i 10 kap. 11 §.

SFS 2023:234

Regeringen får meddela föreskrifter om handläggningen av tillståndsärenden enligt 11 kap. 1, 3 och 3 a §§.

SFS 2011:882

Överklagande

Beteckning g. Tidigare beteckning 12 kap. SFS2008-0282

Finansinspektionens beslut enligt 10 kap. 10 § samt 12 kap. 9 a § och 19 § andra stycket får inte överklagas.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller återkallelse ska gälla omedelbart.

Hänvisad författning:

Ang. 2 st. se Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar14 § inf. under FörvProc.

SFS 2018:815

Om Finansinspektionen i ett ärende om tillstånd enligt 1 kap. 4 eller 5 § inte meddelar beslut inom sex månader från det att ansökan gavs in, ska inspektionen underrätta sökanden om skälen för detta. Sökanden får därefter begära förklaring av domstol att ärendet onödigt uppehålls.

Om Finansinspektionen inte lämnar över en underrättelse som avses i 2 kap. 12 § till behörig myndighet i utlandet inom två månader från det att underrättelsen togs emot och inte heller inom samma tid meddelar beslut enligt 2 kap. 13 § fjärde stycket, ska inspektionen underrätta sökanden om skälen för detta. Sökanden får därefter begära förklaring av domstol att ärendet onödigt uppehålls.

En begäran om en förklaring som avses i första eller andra stycket ska göras hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Om Finansinspektionen inte har meddelat ett beslut som avses i första stycket inom sex månader från det att en förklaring har lämnats, ska ansökan anses ha avslagits. Om en underrättelse som avses i andra stycket inte har lämnats över inom två månader från det att en förklaring har lämnats, ska beslut enligt 2 kap. 13 § fjärde stycket anses ha meddelats.

SFS 2013:105

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:46

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder.

SFS 2004:73

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2004:590

Denna lag träder i kraft d. 8 okt. 2004.

SFS 2005:496

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2005:931

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:542

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2006:569

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2006:573

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2006:611

Denna lag träder i kraft d. 18 aug. 2006.

SFS 2006:1386

Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2007.

SFS 2007:562

1. Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2007.

2. Fondbolag som vid ikraftträdandet av denna lag har tillstånd att förvalta någon annans finansiella instrument enligt 1 kap. 4 § skall anses ha tillstånd för portföljförvaltning avseende finansiella instrument enligt samma paragraf och att lämna investeringsråd enligt 7 kap. 1 § första stycket 3.

SFS 2008:6

Denna lag träder i kraft d. 15 febr. 2008.

SFS 2008:282

1. Denna lag träder i kraft d. 23 juli 2008.

2. En fråga om ingripande enligt 12 kap. bedöms enligt äldre bestämmelser, om någon omständighet som föranleder frågan om ingripande hänför sig till tiden före ikraftträdandet av denna lag. Detta gäller dock inte om en tillämpning av de nya bestämmelserna skulle leda till ett mindre strängt ingripande.

SFS 2008:912

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:360

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2009.

SFS 2009:499

Denna lag träder i kraft d. 30 juni 2009.

SFS 2009:710

(Utkom d. 30 juni 2009.)

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 2 kap. 3 b § lagen (2004:46) om investeringsfonder ska upphöra att gälla d. 15 juli 2009.

SFS 2010:842

Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2010.

SFS 2010:1861

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2011.

SFS 2011:882

1. Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2011.

2. Ett fondföretag som vid lagens ikraftträdande driver verksamhet som inte fordrar tillstånd enligt äldre lydelse av 1 kap. 9 §, men för vilken tillstånd krävs enligt den nya lydelsen av paragrafen, får fortsätta att driva verksamheten fram till d. 31 dec. 2011 eller, om en ansökan om tillstånd dessförinnan har getts in, till dess att ansökan har prövats slutligt.

3. För investeringsfonder vars fondbestämmelser har godkänts senast d. 31 juli 2011 får äldre bestämmelser om faktablad tillämpas fram till d. 1 juli 2012. För sådana investeringsfonder behöver faktabladet inte upprättas enligt bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 förrän d. 1 juli 2012.

4. Bestämmelserna i 5 a kap. 9, 16 och 20 §§ ska inte gälla för specialfonder vars placeringsinriktning innebär att fondens medel placeras i en viss investeringsfond enligt 6 kap. 3 § och vars fondbestämmelser har godkänts av Finansinspektionen före ikraftträdandet. Om fondbestämmelserna ändras efter ikraftträdandet så att specialfondens medel ska placeras i en annan investeringsfond, ska dock bestämmelserna gälla.

5. I fråga om ansökningar om tillstånd enligt 2 kap. 1 § eller 11 kap. 1 § som har kommit in till Finansinspektionen före lagens ikraftträdande ska äldre bestämmelser gälla.

6. Den som vid lagens ikraftträdande innehar aktier i ett fondbolag i sådan omfattning att han eller hon skulle ha varit skyldig att ansöka om tillstånd enligt 11 kap. 1 § första stycket om aktierna hade förvärvats efter lagens ikraftträdande ska, om tillstånd inte tidigare har meddelats, anmäla sitt innehav till Finansinspektionen senast d. 1 nov. 2011.

7. En fråga om ingripande enligt 12 kap. 15 eller 17 a § bedöms enligt äldre bestämmelser om någon omständighet som föranleder frågan om ingripande hänför sig till tiden före ikraftträdandet av denna lag. Detta gäller dock inte om en tillämpning av de nya bestämmelserna skulle leda till ett mindre strängt ingripande.

SFS 2012:191

Denna lag träder i kraft d. 15 maj 2012.

SFS 2012:192

Denna lag träder i kraft d. 15 maj 2012.

SFS 2012:645

Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 2012.

SFS 2013:105

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013.

SFS 2013:563

1. Denna lag träder i kraft d. 22 juli 2013.

2. Fondbolag, värdepappersbolag och svenska kreditinstitut som vid ikraftträdandet av denna lag har tillstånd att driva verksamhet avseende specialfonder får, om en ansökan om tillstånd som AIF-förvaltare enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder har getts in till Finansinspektionen senast d. 22 juli 2014, fortsätta att driva denna verksamhet enligt äldre bestämmelser till dess att ansökan har prövats slutligt. Om tillstånd vägras, ska bolaget eller institutet upphöra med verksamheten.

3. Ett värdepappersbolag eller svenskt kreditinstitut som vid ikraftträdandet av denna lag förvaltar en specialfond får, efter Finansinspektionens tillstånd, överlåta förvaltningen av fonden till en AIF-förvaltare om överlåtelsen sker och AIF-förvaltaren har tillstånd enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder senast d. 22 juli 2014 eller, om AIF-förvaltaren är etablerad i ett annat land inom EES, överlåtelsen sker och AIF-förvaltaren har tillstånd enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU senast d. 22 juli 2014. För sådana överlåtelser gäller äldre bestämmelser i 9 kap. 4 och 5 §§ lagen (2004:46) om investeringsfonder.

4. Ett förvaltningsbolag som vid ikraftträdandet av denna lag har tillstånd att driva verksamhet från filial i Sverige enligt 1 kap. 8 § lagen (2004:46) om investeringsfonder får, om en ansökan om tillstånd enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder har getts in till Finansinspektionen senast d. 22 juli 2014, fortsätta att driva denna verksamhet enligt äldre bestämmelser till dess att ansökan har prövats slutligt. Om tillstånd vägras, ska förvaltningsbolaget upphöra med verksamheten.

5. Ett fondföretag som vid ikraftträdandet av denna lag har tillstånd att marknadsföra andelar i företaget i Sverige enligt 1 kap. 9 § lagen (2004:46) om investeringsfonder får, om en ansökan om tillstånd enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder har getts in till Finansinspektionen senast d. 22 juli 2014, fortsätta att driva denna verksamhet enligt äldre bestämmelser till dess att ansökan har prövats slutligt. Om tillstånd vägras, ska fondföretaget upphöra med verksamheten.

SFS 2013:1052

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014.

SFS 2014:486

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2014.

SFS 2014:558

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2014.

SFS 2014:981

Denna lag träder i kraft d. 2 aug. 2014.

SFS 2014:1017

Denna lag träder i kraft d. 21 dec. 2014.

SFS 2015:823

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016.

2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter d. 31 dec. 2015.

SFS 2016:58

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2016.

SFS 2016:436

1. Denna lag träder i kraft d. 17 juni 2016.

2. För ett uppdrag som revisor som vid ikraftträdandet har innehafts i mer än tre år ska den tid som anges i 2 kap. 3 c § andra stycket första meningen räknas från den årsstämma som hållits tre år före ikraftträdandet.

SFS 2016:892

1. Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2016.

2. Bestämmelserna om information om ersättningspolicy i informationsbroschyr och faktablad i 4 kap. 15 och 16 a §§ ska tillämpas från och med d. 1 jan. 2017.

3. Äldre föreskrifter gäller för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet.

SFS 2017:645

1. Denna lag träder i kraft d. 1 aug 2017.

2. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträdandet.

SFS 2017:690

Denna lag träder i kraft d. 3 jan. 2018.

SFS 2017:1007

Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 2017.

SFS 2017:1143

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.

2. Bestämmelserna i 4 kap. 24 § tredje och fjärde styckena tillämpas första gången i fråga om årsberättelsen för det räkenskapsår som inleds närmast efter d. 31 dec. 2017.

SFS 2017:1188

(Utkom d. 8 dec. 2017.)

SFS 2018:326

Denna lag träder i kraft d. 25 maj 2018.

SFS 2018:542

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018 i fråga om 2 kap. 17 g §, 4 kap. 10 §, 12 kap. 1 a och 10 §§ och 13 kap. 1 § och i övrigt d. 21 juli 2018.

2. Ett fondbolag eller ett förvaltningsbolag som d. 21 juli 2018 förvaltar en värdepappersfond vars fondbestämmelser har godkänts av Finansinspektionen och för vilken det även krävs auktorisation enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131, får fortsätta förvalta fonden till och med d. 21 jan. 2019. För att fortsätta förvalta fonden efter det datumet krävs auktorisation enligt den förordningen. Om en ansökan om auktorisation har getts in till Finansinspektionen senast d. 21 jan. 2019, får fondbolaget eller förvaltningsbolaget dock fortsätta förvalta fonden till dess att ansökan har prövats slutligt.

SFS 2018:815

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:1790

Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2019.

SFS 2018:2026

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2019:279

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2019.

SFS 2019:287

1. Denna lag träder i kraft d. 10 juni 2019.

2. En årlig redogörelse enligt 2 kap. 17 i § ska hållas tillgänglig första gången 2020.

SFS 2019:540
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020.

 2. Bestämmelserna i 4 kap. 28 § tillämpas i fråga om årsberättelsen första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2019.

SFS 2019:726

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020

SFS 2019:1218

Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2020.

SFS 2021:105
 1. Denna lag träder i kraft d. 10 mars 2021.

 2. Den upphävda 4 kap. 24 § ska fortfarande gälla för information i en årsberättelse som lämnas före d. 1 jan. 2023.

SFS 2021:469

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2021.

SFS 2021:491

Denna lag träder i kraft d. 26 juni 2021.

SFS 2021:969

Denna lag träder i kraft d. 28 febr. 2022.

SFS 2021:1217

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2022.

SFS 2022:195

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2022.

SFS 2022:673

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2022.

SFS 2022:1725

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2023.

SFS 2022:1755

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2023.

SFS 2023:234
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2023.

 2. Ett fondbolag eller ett förvaltningsbolag som förvaltar en värdepappersfond och som vid utgången av juni 2023 tillämpar justerat försäljnings- och inlösenpris för fondandelarna ska få fortsätta att göra det

  • fram till d. 31 dec. 2023, eller

  • om en ansökan om ändring av fondbestämmelser som avser bestämmelserna i 4 kap. 8 § andra stycket 7 i den nya lydelsen har getts in före d. 31 dec. 2023, till dess att ansökan har prövats slutligt eller till den senare tidpunkt som Finansinspektionen bestämmer.

SFS 2023:827

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2024.

Lag 2004:46

Författare: Patrik Ståhl

Författare: Jan Lombach

Författare till den ursprungliga kommentaren.

Författare: Patrik Ståhl

Lagen (2004:46) om investeringsfonder, LVF, ersatte den 1 april 2004 lagen (1990:1114) om värdepappersfonder efter två betänkanden av Värdepappersfondsutredningen (SOU 2002:56 och SOU 2002:104). Genom lagen implementeras ett antal ändringar i rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (UCITS-direktivet) som har beslutats genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/107/EG av den 21 januari 2002 om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) i syfte att införa regler för förvaltningsbolag och förenklade prospekt och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/108/EG av den 21 januari 2002 om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), vad gäller fondföretags investeringar.

Tidigare lagstiftning rörande fonder, vilka förvaltar aktier och andra värdepapper, lämnades genom aktiefondslagen (1974:931) (prop. 1974:128) och lagen (1990:1114) om värdepappersfonder (prop. 1989/90:153). Större ändringar i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder skedde genom SFS 1992:1320 (prop. 1992/93:90), vilka bl.a. föranleddes av Sveriges inträde i EES.

Lagen (2004:46) om värdepappersfonder har genomgått större förändringar i samband med genomförandet av direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (UCITS IV-direktivet) samt i samband med genomförandet av direktiv 2014/91/EU av den 23 juli 2014 om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar (fondföretag) i överlåtbara värdepapper när det gäller förvaringsinstitutsfunktioner, ersättningspolicy och sanktioner (UCITS V-direktivet). Införandet av direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1065/2010 (AIFM-direktivet) medförde bl.a. att begreppet investeringsfonder som samlingsnamn för värdepappersfonder och specialfonder utmönstrades. Namnet på lagen (2004:46) om investeringsfonder ändrades i samma lagstiftningsärende till lagen (2004:46) om värdepappersfonder på grund av att specialfonder genom de lagändringar som infördes kom att regleras i den nya lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Övergångsbestämmelser till lagen återfinns i lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder. Förarbeten: SOU 2002:56, prop. 2002/03:150, 2003/04:FiU14, prop. 2003/04:112, 2003/04:LU26, prop. 2007/08:150, 2008/09:CU2.

Lagen om investeringsfonder har sedan ikraftträdandet ändrats genom SFS 2004:73 – 2003/04:FiU14, SFS 2004:590prop. 2003/04:112, SFS 2005:496prop. 2004/05:144, SFS 2005:931prop. 2005/06:25, SFS 2006:542prop. 2005/06:45, SFS 2006:569prop. 2005/06:186, SFS 2006:573prop. 2005/06:97, SFS 2006:611prop. 2005/06:150, SFS 2006:1386prop. 2006/07:5, SFS 2007:562prop. 2006/07:115, SFS 2008:6prop. 2007/08:15, SFS 2008:282prop. 2007/08:57, SFS 2008:912prop. 2007/08:150, SFS 2009:360prop. 2008/09:155, SFS 2009:499prop. 2008/09:150, SFS 2009:710prop. 2008/09:180, SFS 2010:842prop. 2009/10:204, SFS 2010:1861prop. 2010/11:17, SFS 2011:882prop. 2010/11:135, SFS 2012:191prop. 2011/12:70, SFS 2012:192 – 2011/12:FiU38, SFS 2012:645 – 2012/13:FiU16, SFS 2013:105prop. 2012/13:45, SFS 2013:563prop. 2012/13:155, SFS 2013:1052prop. 2013/14:30, SFS 2014:486prop. 2013/14:161, SFS 2014:558prop. 2013/14:86, SFS 2014:981prop. 2013/14:228, SFS 2014:1017prop. 2013/14:108, SFS 2015:823prop. 2015/16:3, SFS 2016:58prop. 2015/16:10, SFS 2016:436prop. 2015/16:162, SFS 2016:892prop. 2015/16:170, SFS 2017:645prop. 2016/17:173.

Författare: Patrik Ståhl

Begreppet avser, såvitt gäller länder inom EES, den eller de myndigheter som utsetts för att fullgöra uppgifter enligt UCITS-direktivet, t.ex. att meddela tillstånd och utöva tillsyn. Såvitt gäller länder utom EES avser begreppet myndigheter med motsvarande uppgifter. Se prop. 2002/03:150 s. 295.

Författare: Patrik Ståhl

Derivatinstrument kan i vid mening beskrivas som finansiella avtal vars värde beror på en eller flera underliggande tillgångar. Optioner, terminer och swappar utgör vanliga exempel på derivatinstrument men begreppet innefattar även andra instrument med likartade egenskaper. Se prop. 2002/03:150 s. 295. De närmare förutsättningarna för att ett derivatinstrument ska vara en tillåten tillgång i en värdepappersfond följer av 5 kap. 12 § och 24 kap. 8–10 §§ FFFS 2013:9.

Det bör noteras att överlåtbara värdepapper eller penningmarknadsinstrument inte är derivatinstrument även om de är konstruerade för att ha likartade egenskaper som ett derivatinstrument (t.ex. aktieindexobligationer och warranter). Sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument anses ”innefatta derivat” och omfattas av särskilda regler, se 5 kap. 13 § sista stycket och 24 kap. 12 § FFFS 2013:9.

Författare: Patrik Ståhl

Fondbolags egna medel ska enligt 5 kap. 3 § FFFS 2013:9 beräknas i enlighet med de poster som ingår i kapitalbasen för värdepappersbolag enligt artiklarna 25–91 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (Tillsynsförordningen) samt 3 kap. 1 och 3–11 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar. Reglerna innebär att ett fondbolags egna medel består av alla poster och instrument som utgör kärnprimärkapital (se artikel 26–35 Tillsynsförordningen), primärkapital (se artikel 51–55 Tillsynsförordningen) och supplementärkapital (se artikel 62–65 Tillsynsförordningen). Reglerna torde innebära att alla poster som utgör eget kapital, kapitaldelen av obeskattade reserver och även vissa efterställda skulder kan räknas in i egna medel. Ej balanserade vinstmedel får endast räknas in efter godkännande från Finansinspektionen och under förutsättning av att överskottet verifierats av revisor och avdrag skett för förutsebara kostnader och utdelningar (se artikel 26 Tillsynsförordningen). Till skillnad från vad som gäller för kapitalbasen hos kreditinstitut och värdepappersbolag finns inget krav på att en del av de egna medlen ska bestå kärnprimärkapital respektive kärnprimär- och primärkapital (undantaget fall då fondbolag med tillstånd till diskretionär portföljförvaltning ska tillämpa kapitalbaskravet i Tillsynsförordningen enligt 2 kap. 10-10 a §§). Avdrag från egna medel ska göras för bl.a. förluster för innevarande räkenskapsår och immateriella tillgångar (se artiklarna 36–49, 56–60 och 66–70 Tillsynsförordningen).

Författare: Patrik Ståhl

Definitionen innebär att flera driftställen som etableras i ett och samma land ska behandlas som en filial vid tillämpningen av LVF.

Författare: Patrik Ståhl

Finansinspektionen har i beslutet FI Dnr 10-9365 (Västernorrlandsfonden) ansett att rekvisitet ”avsedd för handel på värdepappersmarknaden” gäller generellt för alla de finansiella instrument som räknas upp i punkten. Att ett finansiellt instrument ska vara avsett för handel på värdepappersmarknaden innebär t.ex. att värdepapper som omfattas av spridningsförbud enligt 1 kap. 7–8 §§ aktiebolagslagen inte är finansiella instrument.

Författare: Patrik Ståhl

Definitionen av fondföretag innefattar alla utländska fonder som motsvarar svenska värdepappersfonder och specialfonder. Fondföretag som inte är auktoriserade enligt UCITS-direktivet uppfyller emellertid också definitionen av alternativ investeringsfond, och deras verksamhet i Sverige regleras således av reglerna i lagen om alternativa investeringsfonder. Se prop. 2012/13:155 s. 529–530.

Författare: Patrik Ståhl

Se bilaga II till direktiv 2009/65 (UCITS IV-direktivet) för en mer detaljerad specifikation över vilka aktiviteter som ingår i fondverksamhet.

Författare: Patrik Ståhl

Definitionen av förvaltningsbolag innefattar både bolag inom EES och utom EES. Det är dock endast förvaltningsbolag som hör hemma inom EES som har möjlighet att bedriva verksamhet i Sverige, se 1 kap. 6 §.

Författare: Patrik Ståhl

Av 1 kap. 1 § 26 b framgår att finansiella instrument som motsvarar definitionen av penningmarknadsinstrument inte utgör överlåtbara värdepapper.

Författare: Patrik Ståhl

Med penningmarknaden avses marknaden för kortfristig upplåning där lånen normalt har en löptid på upp till ett år. Denna marknad ska skiljas från obligationsmarknaden som avser mer långfristig upplåning. Se prop. 2007/08:57 s. 54. Den maximala löptiden för att en skuldförbindelse ska vara ett penningmarknadsinstrument preciseras i 24 kap. 3 § FFFS 2013:9.

Författare: Patrik Ståhl

Kravet på att penningmarknadsinstrument ska vara likvida preciseras i 24 kap. 4 § FFFS 2013:9 där det anges att instrumenten ska kunna säljas till en begränsad kostnad inom en tillfredställande kort tidsram med beaktande av fondbolagets skyldighet, enligt 4 kap. 13 § första stycket, att på begäran omedelbart kunna lösa in andelar. Att fondbolagets skyldighet att på begäran kunna verkställa inlösen ska beaktas torde innebära att det nu aktuella likviditetskravet kan variera från fond till fond utifrån vilka möjligheter fonden har att verkställa inlösen av fondandelar och att hänsyn kan tas till både likviditeten i den enskilda fondens övriga placeringar och, sannolikt även, diversifieringen av andelsägandet i fonden.

Författare: Patrik Ståhl

Med startkapital avser fondbolagets aktiekapital, se 5 kap. 2 § FFFS 2013:9.

Författare: Patrik Ståhl

Definitionen av överlåtbart värdepapper skiljer sig något från motsvarande definition i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Detta beror på att UCITS-direktivet har en särskild, något snävare, definition av begreppet än det direktiv som ligger till grund för definitionen i lagen om värdepappersmarknaden. Se prop. 2007/08:57 s. 89. En annan skillnad är att definitionen i LVF inte kräver att aktuella värdepapper ska kunna ”bli föremål för handel på kapitalmarknaden”. Ett motsvarande krav har dock av Finansinspektionen ansetts följa av definitionen av finansiella instrument i 1 kap. 1 § 7. Se Finansinspektionens beslut Dnr 10-9365 (Västernorrlandsfonden).

Författare: Patrik Ståhl

Förekomsten av nära förbindelser ska beaktas av Finansinspektionen vid prövning av en ansökan om verksamhetstillstånd eller ägarprövning samt i myndighetens löpande tillsyn. Det krävs inget särskilt tillstånd för att etablera en nära förbindelse.

Författare: Patrik Ståhl

Fondbolag och fondföretag, som får driva verksamhet enligt lagen om värdepappersfonder, är undantagna från tillståndsplikt enligt 2 kap. 5 § 10 lagen om värdepappersmarknaden. De investeringstjänster och -verksamheter som ingår i fondbolagets fondverksamhet eller sidotillstånd kräver således inte några ytterligare tillstånd.

Författare: Patrik Ståhl

Närmare föreskrifter om ansökan om tillstånd finns i 2 kap. FFFS 2013:9.

Författare: Patrik Ståhl

Tillståndet innefattar rätt att utföra fondverksamhet på uppdrag av andra fondbolag och förvaltningsbolag, s.k. insourcing. Ett fondbolag kan således, inom ramen för fondverksamhetstillståndet, åta sig uppdrag att t.ex. förvalta eller distribuera värdepappersfonder och fondföretag (som är auktoriserade enligt UCITS-direktivet). Se prop. 2010/11:135 s. 262.

Författare: Patrik Ståhl

Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument i förevarande lag motsvarar i sak investeringstjänsten med samma beteckning i 2 kap. 1 § 4 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Se prop. 2006/07:115 s. 671.

Författare: Patrik Ståhl

Tillståndet är avsett att möjliggöra för fondbolag att föra investeringssparkonton med förvaring av fondandelar och kontanta medel, se vidare lagen (2011:1268) om investeringssparkonton samt prop. 2017/18:5 s. 58 ff.

Till skillnad från tillståndet att ta emot medel med redovisningsskyldighet, enligt 7 kap. 2 §, förutsätter tillståndet enligt denna punkt inte att fondbolaget också har tillstånd till diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.

Författare: Patrik Ståhl

Om detta inte sker riskerar uppdragsgivaren att förlora de insatta medlen vid en eventuell konkurs. Se vidare prop. 2002/03:150 s. 325. Regeln torde vara näringsrättslig. Vad som gäller civilrättsligt mellan fondbolaget och uppdragsgivaren följer av allmänna regler.

Författare: Patrik Ståhl

Fondbolag saknar möjlighet att utnyttja reglerna om registrering i 2 kap. lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Även om fondbolaget endast förvaltar AIF-fonder som understiger tröskelvärdena i 2 kap. 2 § LAIF krävs följaktligen tillstånd enligt lagen. Registrering enligt förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande är dock tillräckligt för den typ av riskkapitalfonder som anges i sista stycket. Se prop. 2012/13:155 s. 529.

Författare: Patrik Ståhl

Fondbolag kan efter tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder även få tillstånd till sidoverksamhet enligt 3 kap. 2 § LAIF.

Författare: Patrik Ståhl

Förvaltning av nu aktuella riskkapitalfonder kräver, till skillnad från andra alternativa investeringsfonder, inte att fondbolaget har tillstånd enligt LAIF. Se prop. 2012/13:155 s. 529.

Författare: Patrik Ståhl

Bestämmelsen upplyser om EU:s förordning om penningmarknadsfonder. Förordningen är tillämplig på värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder som investerar i kortfristiga tillgångar och som har som mål att erbjuda en avkastning, i linje med penningmarknadsräntan eller att bibehålla värdet på de investeringar som gjorts i fonden. Denna typ av fonder ska enligt förordningen ha ett särskilt tillstånd för att få etableras, förvaltas eller marknadsföras inom EU. Förordningen innehåller också regler avseende förvaltningen av dessa fonder som gäller utöver och, i förekommande fall, istället för LVF och LAIF.

Författare: Patrik Ståhl

Förfarandet vid gränsöverskridande verksamhet inom EES följer av artikel 17–18 i UCITS IV-direktivet och innebär att verksamheten kan bedrivas utan tillstånd från värdmedlemsstaten (s.k. passporting). Den gränsöverskridande verksamheten kan inledas efter att den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten har underrättats om saken.

Författare: Patrik Ståhl

Kravet i UCITS IV-direktivet att verksamhetsplanen ska innehålla dessa uppgifter har en generell utformning. Det framgår inte uttryckligen att kravet endast är hänförligt till verksamhet som innefattar fondförvaltning i ett annat land. Uppgifterna är dock till sin karaktär sådana att de endast är relevanta när den gränsöverskridande verksamheten avser fondförvaltning. Se prop. 2010/11:135 s. 108–109.

Författare: Patrik Ståhl

Till skillnad från vad som gäller för den underrättelse som lämnas när verksamheten inleds enligt 6 § ska denna underrättelse lämnas direkt till Finansinspektionen och inte via den behöriga myndigheten i förvaltningsbolagets hemland.

Författare: Patrik Ståhl

Förutsättningarna för tillstånd följer av artikel 20.3 i UCITS IV-direktivet, där det också framgår att den behöriga myndigheten (Finansinspektionen) saknar möjlighet att ställa ytterligare krav på förvaltningsbolaget.

Författare: Patrik Ståhl

Om förvaltningsbolaget inte har tillstånd i sitt hemland att förvalta fonder av den typ som bolaget önskar förvalta i Sverige bör bolaget inte godkännas som förvaltare av värdepappersfonden i Sverige. Finansinspektionen ska inte behöva göra någon fullständig prövning av bolagets kapacitet, utan ska i stället kunna använda sig av intyget samt eventuellt begäran om klargöranden från bolagets hemland för sin bedömning. Se prop. 2010/11:135 s. 110.

Författare: Patrik Ståhl

Artikel 20.1 i UCITS IV-direktivet anger att redan ingiven dokumentation ska vara tillräcklig om förvaltningsbolaget redan förvaltar ett fondföretag av samma typ i värdmedlemsstaten. Den svenska lagstiftaren har emellertid ansett att det relevanta borde vara att förvaltningsbolaget redan givit in den dokumentation som skulle vara relevant för ansökan. Stycket har därför getts en utformning som avviker något från direktivet. Se prop. 2010/11:135 s. 286.

Författare: Patrik Ståhl

Underlåtenhet att följa bestämmelsen kan utgöra grund för Finansinspektionen att inte meddela tillstånd enligt 6 b §, jfr artikel 19.6, 20.3 och 15 i UCITS IV-direktivet.

Författare: Patrik Ståhl

Klagomål ska kunna lämnas på svenska. Se prop. 2010/11:135 s. 287.

Författare: Patrik Ståhl

Information ska kunna lämnas på begäran av såväl Finansinspektionen som allmänheten. Se prop. 2010/11:135 s. 287.

Författare: Patrik Ståhl

Informationen ska enligt FFFS 2013:9 tillhandahållas på ett varaktigt medium och på svenska.

Författare: Patrik Ståhl

Regeln innefattar inte något krav på att fondföretaget eller den tredje parten behöver vara fysiskt närvarande i Sverige för att utföra uppgifterna enligt första stycket i bestämmelsen, se artikel 92.2 i UCITS-direktivet 2009/65/EG.

Författare: Patrik Ståhl

Bestämmelsen anger de regler i LVF som blir tillämpliga när ett förvaltningsbolag förvaltar en värdepappersfond och baseras på artikel 19.3 i UCITS IV-direktivet. I övrigt gäller lagstiftningen i förvaltningsbolagets hemland.

Författare: Patrik Ståhl

Se även 1 kap. 2–4 §§ FFFS 2013:9.

Författare: Patrik Ståhl

Bestämmelsen reglerar möjligheten att marknadsföra och sälja andelar i fondföretag etablerade i andra länder inom EES som är auktoriserade enligt UCITS-direktivet. Med marknadsföring avses alla former av främjande av försäljning i Sverige som sker på fondföretagets initiativ eller för fondföretagets räkning, t.ex. genom reklam i massmedia, marknadsföring per telefon, post eller internet samt vid evenemang för investerare. Även muntlig information omfattas av begreppet. Ett fondföretag anses dock inte marknadsföra sig i Sverige endast genom att utfärda andelar till en i Sverige bosatt investerare, om investeringen sker helt på initiativ av investeraren eller någon som handlar för dennes räkning. Begreppet marknadsföring behandlas utförligt i prop. 2010/11:135 s. 130–136.

Det kan antas att det i enlighet med vad som anges om marknadsföring av alternativa investeringsfonder i förarbetena till LAIF (se prop. 2012/13:155 s. 230) är tillåtet att, utan föregående underrättelse, marknadsföra ett fondföretag som ännu inte bildats eller blivit auktoriserad enligt UCITS-direktivet. När fondföretaget väl auktoriserats enligt UCITS-direktivet krävs det emellertid en underrättelse för att marknadsföringen ska kunna fortgå.

Författare: Patrik Ståhl

Villkoren för marknadsföring av andelarna i fondföretaget framgår av 8-10 §§ samt Europaparlamentet och Rådets förordning (2019/1156) om gränsöverskridande distribution och marknadsföring av andelar i företag för kollektiva investeringar. Reglerna kompletteras av ESMA:s riktlinjer om marknadsföringskommunikation (ESMA34-45-1272). Kontrollen av att villkoren för marknadsföring efterlevs är en fråga för Finansinspektionens löpande tillsyn. Finansinspektionen saknar möjlighet att förbjuda ett fondföretag från att inleda marknadsföringen på grund av att åtgärderna inte vidtagits. Jfr prop. 2010/11:135 s. 288.

Författare: Patrik Ståhl

Förbudet att fortsätta marknadsföringen av andelar i företaget efter denna tidpunkt omfattar alla nya eller ytterligare, direkta eller indirekta, erbjudanden om eller placeringar av andelar som var föremål för anmälan om upphörande, se prop. 2021/22:102 s 159.

Författare: Patrik Ståhl

Informationen ska enligt FFFS 2013:9 tillhandahållas på ett varaktigt medium och på svenska.

Författare: Patrik Ståhl

Regeln innefattar inte något krav på att fondföretaget eller den tredje parten behöver vara fysiskt närvarande i Sverige för att utföra uppgifterna enligt första stycket i bestämmelsen, se artikel 92.2 i UCITS IV-direktivet.

Författare: Patrik Ståhl

Erbjudandet behöver bara riktas till kända andelsägare. Om andelarna är okända på grund av att en distributör är noterad i andelsägarregistret får erbjudandet rikta sig till distributören, se prop. 2021/22:102 s. 160. Erbjudandet ska enligt FFFS 2013:9 vara på svenska och lämnas genom ett varaktigt medium.

Författare: Patrik Ståhl

Offentliggörandet ska enligt FFFS 2013:9 ske via fondbolagets hemsida och på svenska språket.

Författare: Patrik Ståhl

Faktablad ska enligt FFFS 2013:9 tillhandahållas på svenska även efter att marknadsföringen upphört. Annan information får tillhandahållas på svenska eller engelska.

Författare: Patrik Ståhl

Finansinspektionen bör föreskriva att fondens beteckning ska följas av ett förklarande tillägg vid risk för förväxling med svensk värdepappersfond eller annan typ av verksamhet. Se prop. 2002/03:150 s. 301.

Författare: Patrik Ståhl

Reglerna om prövning av ägares lämplighet är utformade på motsvarande sätt som i annan lagstiftning på finansmarknadsområdet. Grundläggande förarbeten finns i prop. 1992/93:89 s. 195–200 och prop. 2008/09:155 s. 133–134. Se även 6 kap. FFFS 2013:9 för föreskrifter om ägarprövningen.

Författare: Patrik Ståhl

Se 6 kap. FFFS 2013:9 för närmare föreskrifter om ledningsprövning.

Författare: Patrik Ståhl

Samma bedömningskriterier för ägarprövningen gäller vid tillståndsansökan som vid ett senare förvärv av ett kvalificerat innehav, se 11 kap. 3 §.

Författare: Patrik Ståhl

Om det inte kan klarläggas vilka övriga företag som ingår i fondbolagets företagsgrupp anses det inte finnas förutsättningar för effektiv tillsyn. Bestämmelsen kan också bli tillämplig om lagstiftning i ett tredje land, som gäller för fysiska eller juridiska personer med vilka fondbolaget har nära förbindelser, kan utgöra hinder för Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Se vidare prop. 2002/03:150 s. 159–160 samt prop. 1995/96:173 s. 88.

Författare: Patrik Ståhl

Bestämmelserna avser redovisning av personalkostnader samt pensioner och liknande förmåner och blir endast tillämpliga på fondbolag som är ”större företag” enligt definitionen i 1 kap. 3 § årsredovisningslagen (1995:1554).

Författare: Patrik Ståhl

Den maximala uppdragstiden för revisorer i dessa fondbolag är, precis som enligt 3 c §, sju år. Till skillnad från vad som anges i 3 c § är emellertid även uppdragstiden för ett registrerat revisonsbolag begränsat enligt vad som närmare följer av förordning 537/2014 (EU:s revisionsförordning).

Författare: Patrik Ståhl

Startkapitalet behöver således inte vara på plats redan vid tiden för ansökan om tillstånd, jfr 2 kap. 6 §.

Författare: Patrik Ståhl

Med startkapital avses fondbolagets aktiekapital, se 5 kap. 2 § FFFS 2013:9. Kapitalkravet i svenska kronor bestäms utifrån den valutakurs som gäller den dag Finansinspektionen meddelar tillstånd och påverkas inte av valutakursförändringar som sker efter tillståndsdagen.

Författare: Patrik Ståhl

Planen bör ha det innehåll som behövs för att underlätta inspektionens beslut om tillstånd och därvid beskriva fondbolagets organisation och tilltänkta verksamhet. Se prop. 2002/03:150 s. 302. Närmare bestämmelser om verksamhetsplanens innehåll finns i 2 kap. 5–33 § FFFS 2013:9. Enligt 33 kap. 2–3 §§ FFFS 2013:9 ska ett fondbolag löpande uppdatera verksamhetsplanen med de ändringar som sker i verksamheten samt, utan dröjsmål, till Finansinspektionen lämna uppgifter om ändringar i verksamhetsplanen som är av större betydelse.

Författare: Patrik Ståhl

Bestämmelsen syftar till att möjliggöra för europabolag, som bedriver fondverksamhet enligt tillstånd i annat land, att flytta sitt säte till Sverige utan avbrott i verksamheten. Tillståndet i bolagets tidigare hemland upphör vid flytten av sätet och ett nytt tillstånd i Sverige måste således kunna meddelas i omedelbar anslutning till flytten. Se prop. 2003/04:112 s. 161.

Författare: Patrik Ståhl

Av 2 kap. 2–4 §§ FFFS 2013:9 framgår vad ansökan ska innehålla.

Författare: Patrik Ståhl

Om beslut inte meddelas inom sex månader ska Finansinspektionen enligt 14 kap. 2 § underrätta sökanden om skälen till detta. Sökanden har möjlighet att begära en förklaring från förvaltningsdomstol om att ärendet onödigt uppehålls. Att något beslut om tillstånd inte meddelas inom tidsgränsen innebär emellertid inte att sökanden har rätt att inleda verksamheten. Se prop. 2002/03:150 s. 302.

Författare: Patrik Ståhl

Bestämmelserna innebär sammantaget att det gällande kapitalkravet under pågående verksamhet är det högsta av i) startkapitalet med tillägg av ett belopp baserat på det förvaltade kapitalets storlek enligt 9 § eller ii) 25 procent av de fasta omkostnaderna under föregående räkenskapsår (eller enligt prognos om verksamheten är nystartad) enligt 10 §.

Författare: Patrik Ståhl

Kapitalkravet enligt bestämmelsen är startkapitalet med tillägg av 0,02 procent av det förvaltade kapitalet, till den del kapitalet överstiger 250 miljoner euro. Kapitalkravet enligt bestämmelsen kan dock aldrig vara högre än 10 miljoner euro. Valutaomvandling ska ske enligt vid var tid gällande EUR/SEK-kurs.

Författare: Patrik Ståhl

Kapital som förvaltas på uppdrag av annat fondbolag eller fondföretag samt kapital som förvaltas med stöd av sidotillstånd för diskretionär portföljförvaltning ska exkluderas vid beräkning av kapitalkrav enligt bestämmelsen.

Författare: Patrik Ståhl

Hänvisningen till artikel 13 i förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersbolag innebär att fondbolag i vart fall ska ha en kapitalbas som uppgår till minst en fjärdedel av bolagets fasta omkostnader under det föregående året. Finansinspektionen har vid väsentliga ändringar i verksamheten möjlighet att besluta om ett justerat kapitalkrav. Kapitalkravet kan, beroende på vad som är befogat i det enskilda fallet, både höjas och sänkas.

De fasta omkostnaderna ska bestämmas utifrån de redovisningsregler som fondbolaget tillämpar samt Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/488 vad gäller kapitalbaskrav för företag baserade på fasta omkostnader.

Författare: Patrik Ståhl

Stycket avser situationen att ett fondbolag ingår i en konsoliderad situation enligt angivna regelverk. Reglerna om gruppbaserad tillsyn tillämpas då även på fondbolaget. Se bl.a. prop. 2013/14:228 s. 323 och prop. 2005/06:43 s. 248.

Författare: Patrik Ståhl

Fondbolag får, efter det underrättelseförfarande som beskrivs i 12–13 §§ och 15–15 a §§ förvalta fondföretag etablerade i andra medlemsstater, givet att denna förvaltning omfattas av bolagets tillstånd i Sverige. Tillståndet att bedriva fondverksamhet enligt LVF är generellt (och alltså inte begränsat till viss typ av förvaltning) och det torde därmed omfatta alla typer av fondföretag auktoriserade enligt UCITS-direktivet, oavsett förvaltningsinriktning eller juridisk form. Se prop. 2010/11:135 s. 103–105. Förfarandet ger fondbolaget en generell rätt att förvalta fondföretag i den andra medlemsstaten. Förvaltningen av ett visst fondföretag förutsätter dock tillstånd från den behöriga myndigheten i värdlandet. Ett sådant tillstånd får endast vägras under de förutsättningar som anges i artikel 20.3 i UCITS IV-direktivet.

Författare: Patrik Ståhl

Endast förvaltning som fondbolaget är primärt ansvarigt för omfattas av bestämmelsen. Om förvaltningen sker på uppdrag av ett förvaltningsbolag behöver de angivna åtgärderna inte vidtas. Se prop. 2010/11:135 s. 291.

Författare: Patrik Ståhl

Med system för riskhantering avses detsamma som i 5 kap. 2 § och 8 kap. FFFS 2013:9. Se prop. 2010/11:135 s. 291.

Författare: Patrik Ståhl

Klagomål ska kunna lämnas på det officiella språket i fondföretagets hemland. Se artikel 15 i UCITS IV-direktivet.

Författare: Patrik Ståhl

Intyget ligger, tillsammans med kompletterande uppgifter, som Finansinspektionen är skyldig att lämna enligt 5 § förordningen (2013:588) om värdepappersfonder, till grund för den behöriga myndigheten i värdlandets bedömning av om fondbolaget uppfyller kraven för att förvalta fondföretag i landet. Se vidare prop. 2010/11:135 s. 103–105.

Författare: Patrik Ståhl

Se kommentar till 12 § andra stycket.

Författare: Patrik Ståhl

Se kommentar till 13 §.

Författare: Patrik Ståhl

Bestämmelsen innebär att svenska fondbolag, efter ett underrättelseförfarande mellan Finansinspektionen och den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten, får marknadsföra värdepappersfonder i andra länder inom EES. Marknadsföring får enligt direktivet ske så snart Finansinspektionen underrättat den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten och meddelat fondbolaget om att sådan underrättelse skett. Det kan noteras att UCITS-direktivet endast föreskriver att medlemsstaterna ska tillåta marknadsföring från fondbolag etablerade i andra länder. Reglerna om hur marknadsföringen ska bedrivas varierar dock mellan medlemsstater och det förekommer i flera länder administrativa avgifter för de utländska fonder som får marknadsföras i landet. Ett mottagarfondföretag som inte söker kapital från allmänheten i en annan medlemsstat på annat sätt än att den har ett eller flera matarfondföretag i medlemsstaten, behöver dock inte anmäla att den marknadsför andelar i en annan medlemsstat. För svensk del innebär detta att ett fondbolag som förvaltar en mottagarfond inte behöver underrätta Finansinspektionen om att det avser att erbjuda och tillhandahålla tjänster i ett annat land inom EES när tjänster endast tillhandahålls ett eller flera matarfondföretag. Se prop. 2010/11:135 s. 149.

Författare: Patrik Ståhl

Bestämmelser om underrättelsen finns i bilaga I till förordning (EU) nr 584/2010 samt 3 kap. 3–4 §§ FFFS 2013:9.

Kompletterande regler om gränsöverskridande marknadsföring finns i Europaparlamentet och Rådets förordning (2019/1156) om gränsöverskridande distribution och marknadsföring av andelar i företag för kollektiva investeringar. Förordningen kompletteras av ESMA:s riktlinjer om marknadsföringskommunikation (ESMA34-45-1272). Information om eventuell nationell lagstiftning som gäller vid marknadsföring i en viss medlemsstat ska finnas offentliggjord på webbplatsen för den behöriga myndigheten i medlemsstaten.

Författare: Patrik Ståhl

Begreppet arbetsdagar ska förstås med ledning av prop. 2004/05:142 s. 144 där det anges att arbetsdagar är alla årets dagar förutom lördagar, söndagar och andra allmänna helgdagar, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Författare: Patrik Ståhl

Se bilaga II till förordning (EU) nr 584/2010.

Författare: Patrik Ståhl

Offentliggörandet ska enligt 3 kap. 5 § FFFS 2013:9 ske på fondbolagets webbplats eller på en annan webbplats som fondbolaget hänvisar till i underrättelsen.

Författare: Patrik Ståhl

Bestämmelsen avser inrättandet av filial i land utom EES och anger endast vad som gäller enligt svensk rätt. Utländsk lag och utländska myndigheter kan ställa ytterligare krav. Se prop. 2002/03:150 s. 305.

Författare: Patrik Ståhl

Avsikten är att kraven enligt bestämmelsen ska motsvara artikel 12 i UCITS IV-direktivet. Den närmare innebörden av kravet på sunda rutiner framgår av 7, 10–13 och 15 kap. FFFS 2013:9. Det kan noteras att reglerna om sunda rutiner i 17 § inte gäller för förvaltningsbolag och fondföretag som bedriver gränsöverskridande verksamhet i Sverige, se 1 kap. 10 §.

Författare: Patrik Ståhl

7 kap. §§ FFFS 2013:9 innehåller detaljerade regler om fondbolagets organisation och interna styrning och kontroll. Föreskrifterna ställer krav bl.a. rörande den organisatoriska strukturen, styrelsens och den verkställande direktörens uppgifter och ansvar samt på inrättande av funktioner för regelefterlevnad, riskhantering och internrevision (kontrollfunktioner). Finansinspektionen har meddelat ett flertal sanktioner som, helt eller delvis, haft sin grund i överträdelser av aktuella regler, se t.ex. FI Dnr 10-7704 (Folksam LO Fond AB), FI Dnr 10-7926 (Lannebo Fonder AB) och FI Dnr 11-2840 (Cicero Fonder AB).

Författare: Patrik Ståhl

13 kap. FFFS 2013:9 innehåller krav på att fondbolag ska ha interna regler och rutiner för egna affärer som utförs av s.k. relevanta personer (personkretsen innefattar styrelseledamöter, verkställande direktör, anställda och uppdragstagare inom fondverksamheten). En branschrekommendation på området finns utgiven av Fondbolagens förening.

Författare: Patrik Ståhl

7 kap. FFFS 2013:9 innehåller detaljerade regler om hur s.k. portföljtransaktioner ska dokumenteras och bevaras.

Författare: Patrik Ståhl

15 kap. FFFS 2013:9 innehåller detaljerade regler på området. Reglerna kräver bl.a. att fondbolag ska vidta åtgärder för att identifiera omständigheter som kan ge upphov till intressekonflikter med väsentlig risk för negativ påverkan på andelsägare och kunder samt att sådana intressekonflikter ska hanteras. Finansinspektionen har identifierat och kommenterat ett antal typfall av intressekonflikter i fondbolag i rapport 2004:8 (”Intressekonflikter i fondbolag”). Vidare har Finansinspektionen meddelat flera sanktioner som delvis har haft sin grund i bristande hantering av intressekonflikter i verksamhet bestående av förvaltning av fonder, se t.ex. FI Dnr 10-7704 (Folksam LO Fond AB), FI Dnr 11-9769 (Skandinavisk Fondkommission AB), FI Dnr 16-3001 (Solidar Fonder AB) samt FI Dnr 22-4684 (Celina Fondförvaltning AB).

Författare: Patrik Ståhl

Bestämmelsen har införts till följd av artikel 19 i UCITS IV-direktivet, där det framgår att ett fondbolag som förvaltar ett fondföretag ska följa vissa regler i fondföretagets hemland i förvaltningen. Att dessa utländska regler överträds kan genom bestämmelsen leda till sanktioner enligt LVF. Tillsynen över att reglerna efterlevs utövas i princip av behöriga myndigheten i värdlandet. Kapitel IIX i UCITS IV-direktivet föreskriver att samarbete och informationsutbyte ska ske mellan värd- och hemlandsmyndigheten.

Författare: Patrik Ståhl

Ersättningssystemet ska omfatta särskilt reglerad personal enligt definition i 1 kap. 9 § FFFS 2013:9. Systemet ska innefatta en ersättningspolicy. För detaljerade regler om ersättningssystemets utformning, se 8 a kap. FFFS 2013:9.

Författare: Patrik Ståhl

Rapporteringssystemet ska vara tillgängligt för anmälningar av misstänkta överträdelser av alla bestämmelser som gäller för fondbolaget, dvs. inte endast överträdelser av LVF.

Författare: Patrik Ståhl

Ansvarsfrihet gäller såväl för tystnadsplikt enligt lag som för avtalsrättsliga åtaganden om tystnadsplikt. Se prop. 2015/16:170 s. 142.

Författare: Patrik Ståhl

Rekvisitet ”hade anledning att anta” anger vilket krav på kunskapsunderlag hos den anställda som krävs för ansvarsfrihet enligt bestämmelsen. Kravet ställs inte upp i förhållande till den anställdes kunskap om de sakförhållanden som överträdelsen består utav, utan i förhållande till om det skett en överträdelse som sådan. Det bör dock krävas att någon omständighet, som tyder på en överträdelse, kan konstateras objektivt. Se vidare prop. 2015/16:170 s. 80–82.

Författare: Patrik Ståhl

Avsikten är att kraven enligt bestämmelsen ska motsvara artikel 14 i UCITS IV-direktivet. Den närmare innebörden av bestämmelsen framgår av 14 och 16–21 kap. FFFS 2013:9. Reglerna gäller för förvaltningsbolag och fondföretag som bedriver verksamhet i Sverige från filial men inte vid annan gränsöverskridande verksamhet, se 1 kap. 10 §.

Författare: Patrik Ståhl

Allmänna uppföranderegler finns i 16 kap. FFFS 2013:9. 17–20 kap. FFFS 2013:9 innehåller detaljerade regler om hantering av order om teckning och inlösen av fondandelar respektive portföljtransaktioner i fonden. 21 kap. FFFS 2013:9 innehåller regler om s.k. incitament, vilka framförallt reglerar vilka möjligheter fondbolag har att i samband med förvaltningen av en värdepappersfond, eller i därmed sammanhängande administration, betala eller ta emot avgifter och andra förmåner från tredje parter. Finansinspektionens rapport 2004:8 (”Intressekonflikter i fondbolag”) behandlar frågor om incitament i form av s.k. soft commissions. Vidare har Finansinspektionen i skrivelsen FI Dnr 14-6664 (”Hantering av kostnad för analys i fonder”) gjort ett ställningstagande beträffande hur reglerna om hantering av portföljtransaktioner och incitament ska tillämpas vid inköp av extern analys.

Författare: Patrik Ståhl

Bestämmelsen gäller när ett fondbolag lämnar rådgivning om fondandelar inom ramen för tillståndet till fondverksamhet. Denna rådgivning kräver inte tillstånd enligt 7 kap. 1 §. Det är inom ramen för fondverksamheten tillåtet att lämna råd om såväl andelar i värdepappersfonder som förvaltas av fondbolaget som andelar i värdepappersfonder och utländska fondföretag, auktoriserade enligt UCITS-direktivet, som förvaltas av andra fondbolag eller utländska förvaltningsbolag.

Författare: Patrik Ståhl

Branschrekommendationer kring hur fondbolag kan utforma och redovisa sina principer för aktieägarengagemang finns i Fondbolagens förenings ”Riktlinjer för fondbolagens aktieägarengagemang”.

Författare: Patrik Ståhl

Skyldigheten att anta principer för aktieägarengagemang gäller endast om värdepappersfondens medel placeras i aktier som både är upptagna till handel på en reglerad marknad och utgivna av bolag inom EES. En fond som endast investerar i bolag utanför EES behöver alltså inte anta principer enligt lagrummet, även om ett eller flera av bolagen som fonden investerar i har noterat sina värdepapper inom EES.

Författare: Patrik Ståhl

Vad som avses med röstningsrådgivare framgår av lagen (2019:284) om röstningsrådgivare.

Författare: Patrik Ståhl

Bestämmelsen innebär att fondbolag kan avstå från att tillämpa reglerna i 17 h och 17 i §§ om bolaget redovisar en godtagbar förklaring.

Författare: Patrik Ståhl

Bestämmelsen föreskriver att personer som ingår i fondbolagets styrelse och ledning, eller som har insyn i bolagets dagliga värdepappershandel, inte får genomföra värdepappersaffärer direkt med en fond som förvaltas av bolaget. Förbudet torde omfatta handel som sker uppsåtligen eller av oaktsamhet och därmed normalt inte börstransaktioner, där parterna i regel är okända för varandra (jfr prop. 1974:128 s. 149). Då bestämmelsen inte är straffsanktionerad ankommer det på fondbolaget att söka beivra den förbjudna handeln.

Författare: Patrik Ståhl

Med ledande befattningshavare avses chef för bolagets bokföring eller medelsförvaltning samt innehavare av annan ledande befattning, t.ex. personer som är verksamma i nivån närmast under bolagsledningen. Se prop. 2002/03:150 s. 305.

Författare: Patrik Ståhl

Underrättelse ska ske utan dröjsmål efter det att förbudet blivit tillämpligt, se prop. 1974:128 s. 148.

Författare: Patrik Ståhl

Bestämmelsen föreskriver att sekretess gäller för enskildas förhållanden till en värdepappersfond, ett fondbolag eller ett förvaringsinstitut samt för anmälningar av misstänkta överträdelser av de bestämmelser som gäller för fondbolagets verksamhet. Sekretessen hindrar endast röjanden som sker obehörigen.

Omfattningen av sekretessen är avsedd att motsvara banksekretessen, vilket innebär att avsteg kan vara tillåtna t.ex. om röjandet är nödvändigt för att uppfylla skyldighet som följer av lag, eller av kundens uppdrag, eller om röjandet sker med samtycke från kunden eller internt hos fondbolaget för dess lojala intressen. Se prop. 2015/16:170 s. 142 samt prop. 2002/03:139 s. 478-479.

Författare: Patrik Ståhl

Bestämmelsen innebär att uppgiftsskyldighet alltid föreligger om uppgifterna begärs under en svensk förundersökning och om begäran görs av undersökningsledaren. Pågår inte någon sådan förundersökning eller begärs uppgifterna av någon annan än undersökningsledaren, är fondbolaget eller förvaringsinstitutet således inte skyldigt att lämna ut uppgifter enligt denna bestämmelse. Se prop. 2002/03:150 s. 306.

Författare: Patrik Ståhl

Skadeståndsansvaret mot fondandelsägare är oberoende av fel eller försummelse från fondbolagets sida. Skadeståndslagen (1972:207) är subsidiär till bestämmelsen. Se prop. 1989/90:153 s. 76. Bestämmelsen är inte tillämplig på den verksamhet som fondbolag bedriver med stöd i sidotillstånd enligt 7 kap. 1 §.

Författare: Patrik Ståhl

Bestämmelsen innebär att det åligger fondbolaget att utse ett förvaringsinstitut för varje förvaltad värdepappersfond. En fond kan endast ha ett förvaringsinstitut. Av 1 kap. 1 § 15 följer att endast banker och kreditinstitut får utses till förvaringsinstitut. Detaljerade krav på förfarandet vid utseende av förvaringsinstitut finns i artikel 21 och 22 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/438. Det kan noteras att förvaringsinstitutet också ska godkännas av Finansinspektionen genom godkännandet av värdepappersfondens fondbestämmelser.

Författare: Patrik Ståhl

Förvaringsinstitut måste identifiera verksamheter där andra kunder alternativt förvaringsinstitutet självt kan ha intressen som står i konflikt med verksamheten som förvaringsinstitut, t.ex. handel med värdepapper för egen och kunds räkning eller investeringsrådgivning. Även kundförhållandet med fondbolaget kan leda till konfliktsituationer, t.ex. på grund av att förvaringsinstitutet i sin kontrollerande funktion har att värna fondandelsägarnas intressen framför fondbolagets intressen. Verksamheten ska då organiseras så att kontrollen inte påverkas av kundrelationen med fondbolaget. Se vidare prop. 2015/16:170 s. 57–59 och 143–144.

Författare: Patrik Ståhl

Artikel 23 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/438 innehåller, för det fall det finns en ägarkoppling mellan fondbolaget och förvaringsinstitutet, ytterligare krav på fondbolagets hantering av intressekonflikter. Om fondbolaget och förvaringsinstitutet ingår i samma koncern ställer artikel 24 i förordningen krav på visst minsta antal oberoende styrelseledamöter i fondbolaget respektive förvaringsinstitutet.

Författare: Patrik Ståhl

Redovisningen av förvaringsinstitutets intressekonflikter bör ske i fondens informationsbroschyr. Se prop. 2016/17:170 s. 144. Detta torde innebära att förvaringsinstitutet ska underrätta fondbolaget om de intressekonflikter som blivit identifierade varefter fondbolaget ska redovisa konflikterna på föreskrivet sätt.

Författare: Patrik Ståhl

Detaljerade regler om avtalets innehåll finns i artikel 2.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/438.

Författare: Patrik Ståhl

Förvaringsinstitutets uppgifter kan sammanfattas i att förvara fondens tillgångar och sköta in- och utbetalningar från fonden, jfr 1 kap. 1 § 15. I utförandet av dessa uppgifter fyller förvaringsinstitutet också en kontrollerande funktion enligt vad som närmare framgår av 3 kap. 4 och 5 §§ och artikel 3–11 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/438 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG vad gäller krav avseende förvaringsinstitut. Förvaringsinstitut anses ha en skyldighet att anmäla väsentliga överträdelser till Finansinspektionen, vilket dock torde bli aktuellt först efter att ett upptrappningsförfarande tillämpats i förhållande till fondbolaget, jfr prop. 1989/90:153 s. 61 samt skäl 4, artikel 2.2 m) och artikel 14.4 förordning 2016/438.

Författare: Patrik Ståhl

Förvaringsinstitutet har en kontrollerande funktion när det verkställer fondbolagets instruktioner och ska bl.a. övervaka att fondbolaget iakttar de investeringsrestriktioner och gränser för finansiell hävstång som gäller för fonden. Artikel 6 förordning 2016/438 innehåller detaljerade regler om denna verksamhet.

Författare: Patrik Ståhl

Förvaringsinstitutets uppgifter i samband med teckning och inlösen av fondandelar framgår av artikel 4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/438.

Författare: Patrik Ståhl

Förvaringsinstitutets uppgifter i samband med beräkning av fondandelsvärde framgår av artikel 5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/438.

Författare: Patrik Ståhl

Förvaringsinstitutets uppgifter i samband med avveckling av transaktioner framgår av artikel 7 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/438.

Författare: Patrik Ståhl

Förvaringsinstitutet ska enligt denna punkt se till att fondens medel används i enlighet med lag och fondbestämmelser. De närmare uppgifterna i dessa avseenden framgår av artikel 8 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/438.

Författare: Patrik Ståhl

Detaljerade regler om förvaringsinstitutets övervakning av penningflöden finns i artiklarna 9–11 förordning 2016/438.

Författare: Patrik Ståhl

Det vanligaste torde vara att fondens likvidkonton öppnas hos förvaringsinstitutet. Om ett likvidkonto öppnas hos annan måste förvaringsinstitutet tillse att det kan uppfylla sina skyldigheter med avseende på kontot, vilket bl.a. förutsätter att det får tillgång till information om de transaktioner som sker på kontot. Se vidare prop. 2015/16:170 s. 145–146.

Författare: Patrik Ståhl

Med konto i förvaringsinstitutets namn avses ett konto hos någon annan än förvaringsinstitutet, se prop. 2015/16:170 s. 145.

Författare: Patrik Ståhl

Registret har ingen sakrättslig betydelse, se prop. 2015/16:170 s. 146.

Författare: Patrik Ståhl

Med återanvändning avses alla typer av överföringar av depåförvarade tillgångar, inklusive pantsättning, försäljning och utlåning. Den nu aktuella begränsningen är endast tillämplig när avtalet om återanvändningen ingås av förvaringsinstitutet. Fondbolagets möjligheter att återanvända tillgångarna framgår av 5 kap. och värdepappersfondens fondbestämmelser. Se vidare prop. 2015/16:170 s. 52–54 samt 146–147.

Författare: Patrik Ståhl

Första stycket avser tillgångar som kan depåförvaras. Alla tillgångar som depåförvaras ska hållas åtskilda från förvaringsinstitutets, fondbolagets och andras tillgångar hos förvaringsinstitutet. Det spelar ingen roll om förvaring sker på ett eller flera konton, så länge kravet på åtskillnad är uppfyllt. Se prop. 2015/16:170 s. 147. Detaljerade regler om depåförvaring av tillgångar finns i artikel 13 förordning 2016/438.

Författare: Patrik Ståhl

Andra stycket avser tillgångar som inte kan depåförvaras. Det blir i dessa fall aktuellt för förvaringsinstitutet att basera sin bedömning av äganderätten på de handlingar som finns tillgängliga i det enskilda fallet. Det kan vara fråga om handlingar och dokumentation från fondbolaget men också externa bevis, t.ex. uppgifter om rättigheter och skyldigheter enligt ett OTC-derivatkontrakt som inhämtas från fondens motpart. Förvaringsinstitutet ska enligt artikel 14 förordning 2016/438 få tillgång till handlingarna utan dröjsmål och ha tillräcklig information för att förvissa sig om värdepappersfondens äganderätt. Detaljerade regler finns i artikel 14 förordning 2016/438.

Författare: Patrik Ståhl

Förteckningen ska avse samtliga tillgångar i värdepappersfonden, inkl. tillgodohavanden på likvidkonton. Se prop. 2015/16:170 s. 148.

Författare: Patrik Ståhl

Uppdrag som endast avser supportfunktioner till förvaringsinstitutets uppgifter anses inte utgöra delegering och omfattas således inte av reglerna om uppdragsavtal. Detsamma gäller utnyttjande av sådana funktioner hos värdepapperscentraler som utgör huvudtjänster enligt avsnitt A i bilagan till Europaparlamentet och Rådets förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler. Se vidare prop. 2015/16:170 s. 60–61.

Författare: Patrik Ståhl

Förvaringsinstitutets kontrollerande uppgifter enligt 4 och 5 §§ kan således inte delegeras.

Författare: Patrik Ståhl

Detaljerade regler om delegering av förvaringsinstitutets uppgifter finns i artikel 15–17 förordning 2016/438. För svenska förvaringsinstitut kan krav på anmälan av avtalet om delegering till Finansinspektionen följa av 8 kap. 14 § lagen om värdepappersmarknaden eller 6 kap. 7 § lagen (2004:297) om bank och finansieringsrörelse.

Författare: Patrik Ståhl

Uppdragstagarens struktur och sakkunskap ska stå i proportion till arten av och komplexiteten hos de tillgångar som anförtros uppdragstagaren. Se prop. 2015/16:170 s. 148.

Författare: Patrik Ståhl

Det som anges hindrar inte att uppdragstagaren förvarar tillgångarna på ett samlingskonto som innehåller tillgångar från flera fonder, så länge det går att identifiera vilka tillgångar som hör till vilken fond.

Författare: Patrik Ståhl

Förvaringsinstitutet ska säkerställa separationsrätt i det fall uppdragstagaren hamnar på obestånd.

Författare: Patrik Ståhl

Kravet på att investerarna ska informeras innan deras investering innebär att sådan delegering som avses i bestämmelsen inte är möjlig avseende en existerande fond med andelsägare (som inte vederbörligen informerats innan sin investering). Informationen ska lämnas i informationsbroschyren. Se vidare prop. 2015/16:170 s. 62–63.

Författare: Patrik Ståhl

Kraven för vidaredelegering är i allt väsentligt desamma som för delegering i första ledet. Det är förvaringsinstitutets ansvar att se till att vidaredelegeringen sker enligt gällande krav.

Författare: Patrik Ståhl

Artikel 18 i förordning 2016/438 preciserar när ett finansiellt instrument ska anses vara förlorat samt vilka åtgärder som ett fondbolag ska vidta för att konstatera förlust av ett finansiellt instrument.

Författare: Patrik Ståhl

Med finansiella instrument av samma slag avses identiska instrument. En A-aktie anses t.ex. inte vara av samma slag som en B-aktie. Se prop. 2015/16:170 s. 150.

Författare: Patrik Ståhl

Förvaringsinstitutet torde ha rätt att välja om institutets skyldighet enligt bestämmelsen ska fullgöras genom överlämnande av finansiella instrument av samma slag eller genom utgivande av värdeersättning. Det får antas att eventuell värdeersättning ska bestämmas utifrån den förlorade tillgångens värde när ersättningen utges (i annat fall skulle storleken på fondens kompensation skilja sig åt beroende på om förvaringsinstitutet väljer att återlämna i finansiella instrument eller utge värdeersättning). Bestämmelsen utesluter inte att förvaringsinstitutet, enligt 15 § eller allmänna regler om skadestånd, kan var ansvarigt för andra skadeverkningar av förlusten av de finansiella instrumenten eller för sådan värdeförlust som uppkommer när återlämnade/värdeersättning inte fullgörs utan onödigt dröjsmål.

Författare: Patrik Ståhl

Förvaringsinstitutets ansvar vid förlust av finansiella instrument är ett s.k. kontrollansvar som gäller oavsett om förvaringsinstitutet har agerat i strid med LVF eller fondbestämmelserna. Om förlust av finansiella instrument kan konstateras presumeras förvaringsinstitutet vara ansvarigt såvida institutet inte visar att förlusten av instrumentet är en följd av yttre händelser utom institutets rimliga kontroll. Artikel 19 i kommissionens förordning 2016/438 preciserar närmare under vilka omständigheter förvaringsinstitutet är befriat från ansvar. Se vidare prop. 2015/16:170 s. 65.

Författare: Patrik Ståhl

Bestämmelsen innebär att förvaringsinstitutets ansvar mot värdepappersfonden varken kan begränsas genom avtal mellan fondbolaget och förvaringsinstitutet eller genom fondens fondbestämmelser.

Författare: Patrik Ståhl

Talan om ersättning för skada kan väckas såväl av enskilda fondandelsägare som av fondbolaget för värdepappersfondens räkning, se prop. 2015/16:170 s. 66.

Författare: Patrik Ståhl

Förvaringsinstitutet har, till skillnad från fondbolaget, inte något strikt ansvar för skada vid överträdelser av LVF. Ansvaret förutsätter att det skett en culpös överträdelse av en relevant författning. Det kan noteras att bestämmelsen inte är tillämplig på överträdelser av värdepappersfondens fondbestämmelser. I regel lär överträdelser av fondbestämmelserna emellertid stå i strid med 4–9 §§ och således ändå kunna leda till ansvar enligt bestämmelsen. Skyldighet att ersätta skada som uppkommer vid överträdelse av värdepappersfondens fondbestämmelser kan även följa av allmänna regler om skadestånd.

Författare: Patrik Ståhl

Se kommentar till 14 §.

Författare: Patrik Ståhl

LVF innehåller ingen möjlighet för förvaringsinstitutet att friskriva sig för ansvar för delegerade depåförvaringsutgifter (jfr 9 kap. 21 § LAIF).

Författare: Patrik Ståhl

Värdepappersfonder är inte självständiga rättssubjekt (juridiska personer) och kan därmed inte förvärva rättigheter och skyldigheter. Fondens tillgångar och skulder ägs istället gemensamt av andelsägarna. Det gemensamma ägandet kan civilrättsligt sägas regleras av fondbestämmelserna. Att fonden inte är något självständigt rättssubjekt medför att den inte kan försättas i konkurs. Se prop. 2002/03:150 s. 307.

Författare: Patrik Ståhl

Bestämmelsen innebär att fondens tillgångar inte kan mätas ut varken för en skuld som ingår i fonden eller för en andelsägares egna skulder. Andelsägarnas borgenärer kan dock få utmätning i fondandelarna. Vad gäller skulder som ingår i fonden kan det noteras att utmätningsförbudet, i kombination med det faktum att en fond inte kan försättas i konkurs, innebär att en motpart/kreditgivare till fonden måste betinga sig säkerhet för att säkerställa fullgörelse av dennes anspråk mot fonden. Finansinspektionen kan dock återkalla tillståndet för ett fondbolag som inte fullgör sina förpliktelser, se prop. 2002/03:150 s. 225 ff. Även skadeståndsskyldighet enligt allmänna regler kan komma ifråga.

Författare: Patrik Ståhl

En första åtgärd bör vara att förmå fondbolaget att ändra uppdragsavtalet så att det uppfyller lagens krav. Om så inte sker har Finansinspektionen möjlighet enligt 12 kap. 1 § att förbjuda fondbolaget att ingå avtalet eller – om avtal redan har ingåtts – vidta någon annan åtgärd för att komma till rätta med situationen. Se prop. 2002/03:150 s. 309 och prop. 2007/08:57 s. 95 f.

Författare: Patrik Ståhl

Viss del av utdelningen kan lämnas till ideella ändamål. Se prop. 1989/90:153 s. 56.

Författare: Patrik Ståhl

Punkten medger att fondbestämmelserna får innehålla villkor för tillämpning av justerat fondandelsvärde (s.k. swing pricing) för att motverka att befintliga eller kvarvarande fondandelsägare påverkas negativt av transaktionskostnader. Swing pricing innebär att fondens andelsvärde justeras om fonden, en viss handelsdag, har ett nettoinflöde eller ett nettoutflöde. Justering sker med en justeringsfaktor varigenom andelsvärdet ökar om fonden har ett nettoinflöde och minskar om fonden har ett nettoutflöde. Genom justeringen belastas de andelsägare vars order ger upphov till nettoflödet med kostnader motsvarande vad handelsdagens nettoflöde typiskt sett antas ge upphov till för fonden.

LVF medger endast partiell swing pricing, d.v.s. nettoflödet behöver överstiga ett på förhand fastställt tröskelvärde, Villkor som innebär att justering sker vid varje handelstillfälle är inte tillåtet.

Fondbestämmelserna ska enligt 23 kap. 12a § FFFS 2013:9 ange hur det justerade fondandelsvärdet beräknas och används, inkl. metoden för att fastställa tröskelvärde för när justering av andelsvärdet ska ske samt högsta möjliga justeringsfaktor. Att ange det faktiska tröskelvärdet i fondbestämmelserna är olämpligt mot bakgrund av att fondbolaget förutsätts regelbundet se över och, vid behov, justera tröskelnivån, se Finansinspektionens besluts-PM ”Ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om likviditetsverktyg för fonder” (FI Dnr 22-25593), s 16-18. Enligt 29 kap. 17 § FFFS 2013:9 ska informationsbroschyren innehålla en mer detaljerad beskrivning av metoden samt dess effekter för andelsägarna.

Finansinspektionen har behandlat användning av swing pricing som ett verktyg för likviditetsriskhantering i bl.a. skrivelserna ”FI-tillsyn 22: Likviditetsriskhantering i fonder” (FI Dnr 21-4539) samt ”Uppföljning av FI:s krav och rekommendationer om god likviditetsriskhantering i fonder” (FI Dnr 22-10304).

Författare: Patrik Ståhl

Bestämmelsen föreskriver ett allmänt krav på att fondbestämmelserna skall vara skäliga för fondandelsägarna. Det bör bli fråga om en allmän bedömning av om fondbestämmelserna kan anses vara skäliga för framtida fondandelsägare. Sedan år 2011 uppställs inget särskilt krav på att även ändringar i fondbestämmelserna ska vara skäliga. Istället föreskrivs att Finansinspektionen ska godkänna ändringar om fondbestämmelserna så länge bestämmelserna även efter genomförda ändringar är skäliga för andelsägarna och ändringarna inte strider mot andelsägarnas gemensamma intresse. Enligt förarbetena (prop. 2010/11:135 s. 298 ff.) bör fondbolagets bedömning att en ändring av fondbestämmelserna ligger i andelsägarnas gemensamma intresse godtas om den inte förefaller oriktig. Detta även om ändringen är väsentlig. Däremot bör det inte få göras genomgripande ändringar i fondbestämmelserna i avseenden som typiskt sett kan anses ha varit styrande för en andelsägares investering i fonden. Exempel på ändringar som anses stå i strid med andelsägarnas gemensamma intresse är fundamentala förändringar av fondens placeringsinriktning t.ex. från ränte- till aktiefond, markanta höjningar av risknivån eller avskaffande av etisk inriktning.

Författare: Patrik Ståhl

De fall som bör bli aktuella är när en ändring bedöms vara av väsentlig betydelse för fondandelsägarna. Finansinspektionen skall även bestämma hur underrättelsen skall ske, genom kungörelse eller genom meddelande fondandelsägarna. Se prop. 2002/03:150 s. 310.

Författare: Patrik Ståhl

Finansinspektionen har för närvarande inte utnyttjat bemyndigandet enligt denna punkt.

Författare: Patrik Ståhl

Justerat fondandelsvärde (s.k. swing pricing) enligt 10b § kan tillämpas även om det finns andelsklasser i fonden, dock under förutsättning att det sker för alla andelsklasser, se prop. 2022/23:65 s. 36. Det är således inte möjligt att i en och samma fond använda justerat fondandelsvärde som metod för att motverka negativa effekter av transaktionskostnader i en andelsklass men en alternativ metod (t.ex. avgifter vid teckning- och inlösen) i en annan klass. Det finns däremot inget hinder mot att kombinera flera olika metoder under förutsättning att den kumulativa effekten är förenlig med andelsägarnas gemensamma intressen.

Författare: Patrik Ståhl

Om fonden tillämpar justerat fondandelsvärde (swing pricing) ska offentliggörande enligt bestämmelsen ske av det justerade andelsvärdet, se prop. 2022/23:65 s. 37.

Författare: Patrik Ståhl

Tillstånd ges genom att Finansinspektionen godkänner fondbestämmelserna för fonden enligt 9 §.

Författare: Patrik Ståhl

Justerat fondandelsvärde (swing pricing) får användas i syfte att motverka att andelsägarna påverkas negativt av transaktionskostnader. Begreppet transaktionskostnader innefattar i detta sammanhang inte bara courtage och transaktionsrelaterade avgifter och skatter, utan även indirekta kostnader som ligger i skillnad mellan köp- och säljkurs (s.k. spread) respektive marknadspåverkan som uppstår till följd av att fonden behöver omsätta större volymer, se prop. 2022/23:65 s. 37. Metoden som används för att beräkna kostnaderna behöver dels vara förenlig med andelsägarnas gemensamma intresse, dels vara transparant och utformad på ett sätt som möjliggör uppföljning och kontroll.

Vad som i lagtexten anges om syftet med justerat fondandelsvärde torde inte påverka relevansen av Finansinspektionens uttalanden i bl.a. ”FI-tillsyn 22: Likviditetsriskhantering i fonder” (FI Dnr 21-4539) samt ”Uppföljning av FI:s krav och rekommendationer om god likviditetsriskhantering i fonder” (FI Dnr 22-10304) om att metodiken kan vara ett viktigt verktyg för hantering av likviditetsrisk i fonder.

Författare: Patrik Ståhl

Justeringen av fondandelsvärdet förutsätter att fonden har ett betydande nettoflöde. Med nettoflöde avses nettot av fondens insättningar och uttag under en viss handelsdag. Begreppet ”betydande” är avsett att fånga in nettoflöden som inte är oväsentliga för den enskilda fonden, se prop. 2022/23:65 s.37. Fondbolaget ska fastställa ett tröskelvärde för vad som är ett betydande nettoflöde i en fond. Tröskelvärdet bör läggas på en nivå där fondbolaget uppskattar att den förväntas köpa eller sälja tillgångar för att hantera en begäran om inlösen, se Finansinspektionens besluts-PM ”Ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om likviditetsverktyg för fonder” (FI Dnr 22-25593), s 17.

Regleringen innebär att det inte är känt i förväg huruvida en andelstransaktion kommer ske till justerat fondandelsvärde eller ej. Detta är alltid beroende av den totala relationen mellan teckning och inlösen i fonden en viss handelsdag. Regleringen innebär vidare att endast s.k. partiell swing pricing är tillåten, d.v.s. det är inte möjligt att generellt tillämpa justerat fondandelsvärde på all handel i fonden.

Författare: Patrik Ståhl

Omfattningen av kraven på organisation, system och kompetens beror på vad som krävs för att hantera den metod som fondbolaget valt att använda för justerat fondandelsvärde, se prop. 2022/23:65 s.37.

Författare: Patrik Ståhl

Förfarandet ska vara transparent för t.ex. fondandelsägarna och Finansinspektionen samt möjligt att i efterhand följa upp och kontrollera, se prop. 2022/23:65 s.37. 7 kap. FFFS 2013:9 innehåller krav på att fondbolag ska ha lämpliga rutiner som säkerställer korrekt och enhetlig tillämpning av förfarandet. Transparens mot andelsägarna ska bl.a. säkerställas genom att beskrivningar av fondens metod för justering av fondandelsvärde och dess effekter för andelsägarna intas i informationsbroschyr och årsberättelse enligt villkor i FFFS 2013:9.

Regleringen om rätt till omedelbar inlösen innebär i kombination med vad som föreskrivs i 4 kap. 10 § LVF, om veckovis beräkning och offentliggörande av andelsvärde, att värdepappersfonder måste vara öppna för inlösen minst en gång per vecka. Se bl.a. prop. 2010/11:135 s. 244.

Författare: Patrik Ståhl

De ytterligare informationskraven i förordning 2016/1011aktualiseras dels om det finns ett index som används för att mäta värdepappersfondens resultat eller för att beräkna fondens resultatbaserade avgifter, dels om värdepappersfonden förvaltas i syfte att efterlikna avkastningen av ett index eller ha motsvarande tillgångsallokering (d.v.s. om fonden är en indexfond enligt 5 kap. 7 §). Om en värdepappersfond använder ett index på detta sätt ska informationsbroschyren innehålla uppgift om vem det är som kontrollerar tillhandahållandet av indexet.

Författare: Patrik Ståhl

Bestämmelsen medger att ett fondbolag får upprätta ett faktablad enligt den s.k. PRIIPS-förordningen (PRIIPS-faktablad) istället för ett sådant faktablad som avses i 16a § (UCITS-faktablad). PRIIPS-förordningen är direkt tillämplig och innehåller en reglering som gör det obligatoriskt att tillhandahålla en icke-professionell kund enligt begreppsbildningen i direktiv 2014/65/EU (MiFID II) ett PRIIPS-faktablad vid försäljning eller rådgivning om finansiella produkter, inkl. värdepappersfonder.

Sammantaget innebär regleringen om faktablad i LVF och PRIIPS-förordningen att det

i) när en värdepappersfond erbjuds en icke-professionell kund är obligatoriskt att tillhandahålla ett PRIIPS-faktablad och tillåtet/valfritt att därutöver tillhandahålla ett UCITS-faktablad, samt

ii) när en värdeappersfond erbjuds en professionell kund är möjligt att välja mellan att erbjuda kunden ett PRIIPS-faktablad eller ett UCITS-faktablad.

Författare: Patrik Ståhl

Bestämmelsen är av näringsrättslig art vilket t.ex. innebär att underlåtenhet att följa den inte utan vidare kan åberopas av andelsägaren som grund för ogiltigförklarande av andelsköp. Dock kan skadeståndsreglerna i 2 kap. 21 § bli tillämpliga. Se prop. 1989/90:153 s. 69.

Författare: Patrik Ståhl

Förordningen kompletteras av ESMA:s riktlinjer om marknadsföringskommunikation (ESMA34-45-1272).

Författare: Patrik Ståhl

Fondbolagens förening har meddelat riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information. Riktlinjerna baseras på en överenskommelse mellan föreningen och Konsumentverket och kan antas motsvara god marknadsföringssed på området.

Författare: Patrik Ståhl

Ett index är ett relevant jämförelseindex för en värdepappersfond om indexet ger en god representation av fondens långsiktiga (strategiska) investeringsinriktning med avseende på val av tillgångsslag (såsom aktier eller räntebärande värdepapper) eller marknad (såsom bransch eller geografi) eller med avseende på avkastnings- och riskprofil generellt. Med riskprofil avses fondens förväntade avkastningsfluktuationer under normala marknadsförhållanden. Se prop. 2018/19:62 s. 50.

Om förvaltningen av fonden inte kan jämföras med ett relevant jämförelseindex ska information i stället lämnas enligt 27 §.

Författare: Patrik Ståhl

Informationen ska på ett allmänt plan beskriva varför det valda jämförelseindexet är relevant och hur förvaltningen av fonden bedrivs i förhållande till indexet. Avsikten är att en investerare, utifrån informationen, ska kunna göra en bedömning av om storleken på fondens årliga avgift kan anses vara motiverad. Om det är fråga om aktiv förvaltning bör beskrivningen avse vad förvaltaren gör för att försöka överträffa indexets avkastning. Om det istället är fråga om passiv förvaltning bör beskrivningen avse vad förvaltaren gör för att följa indexets utveckling. Se prop. 2018/19:62 s. 49–50.

Författare: Patrik Ståhl

Värdepappersfonder som funnits i mer än två år ska lämna kvantitativa och kvalitativa uppgifter om den faktiskt uppnådda aktivitetsgraden. Kvantitativa uppgifter ska lämnas enligt nyckeltalet aktiv risk (”tracking error”) som mäter volatiliteten i fondens avkastning i förhållande till dess jämförelseindex. Se prop. 2018/19:62 s. 50. Finansinspektionen har meddelat föreskrifter om hur aktiv risk ska beräknas, se 29 kap. 17 a § och 31 kap. 37 § FFFS 2013:9.

Författare: Patrik Ståhl

Kravet på att informationen ska finnas tillgänglig på fondbolagets webbplats kan uppfyllas genom att fondens informationsbroschyr och årsberättelse finns tillgängliga på fondbolagets webbplats. Se prop. 2018/19:62 s. 51.

Författare: Patrik Ståhl

Finansinspektionen har meddelat föreskrifter om hur informationen i fondens informationsbroschyr och årsberättelse ska utformas, se 29 kap. 17 a § och 31 kap. 37 § samt 50 a § FFFS 2013:9.

Författare: Patrik Ståhl

Likvida medel omfattar placeringar på konto i kreditinstitut och likvida penningsmarknadsinstrument som omsätts dagligen. Likvida medel, som behövs för förvaltningen av fonden, får enligt bestämmelsen ingå i fonden även om det inte finns uttryckligt stöd i fondbestämmelserna. Likvida medel kan behövas i förvaltningen vid t.ex. stora in- eller utflöden ur fonden eller när det finns behov av en brygga mellan olika placeringar. Finansinspektionen har enligt promemorian av den 3 april 2007, ”Likvidhantering och insättning på konto”, tolkat den aktuella regeln som att det är tillåtet att ha en mindre del av fondförmögenheten placerad i likvida medel (tumregel 10 procent) och att innehavstiden ska vara begränsad till en kortare period (vilket under normala omständigheter skulle vara maximalt en vecka). Om fonden har större behov av likvida medel, än vad som är tillåtet enligt den nu aktuella regeln, kan tillgångsslagen konto hos kreditinstitut och penningmarknadsinstrument läggas till i fondbestämmelserna. Se även prop. 2002/03:150 s. 312.

Författare: Patrik Ståhl

Begreppet tekniker och instrument för att effektivisera förvaltningen precisers i 24 kap. 13 § FFFS 2013:9. Exempel på tekniker och instrument som får antas innefattas i begreppet är derivatinstrument, blankning, värdepappersutlåning och deltagande som garant i nyemissioner. Av 1 kap. 1 § 26 p. framgår att tekniker och instrument för att effektivisera förvaltningen inte omfattas av definitionen av överlåtbara värdepapper. Om en värdepappersfond använder de nu aktuella teknikerna och instrumenten för att skapa hävstång i fonden ska det enligt 25 kap. 21 § FFFS 2013:9 anges i fondbestämmelserna.

Författare: Patrik Ståhl

Ytterligare kriterier för att en värdepappersfond ska få placera i överlåtbara värdepapper respektive penningmarknadsinstrument följer av 24 kap. 1–4 §§ FFFS 2013:9.

Författare: Patrik Ståhl

Med en reglerad marknad avses detsamma som i definitionen i 1 kap. 5 § 20 p. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Författare: Patrik Ståhl

Se vidare 24 kap. 5–7 §§ FFFS 2013:9.

Författare: Patrik Ståhl

Vad som utgör en företagsgrupp definieras i 1 kap. 1 § 12 p.

Författare: Patrik Ståhl

Se vidare 24 kap. 14 § FFFS 2013:9.

Författare: Patrik Ståhl

Bestämmelsen tar sikte på vissa obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanterats av en stat, en kommun eller myndighet m.m. i ett land inom EES och som därför anses vara förknippade med en lägre risk. Av denna anledning medges undantag beträffande dessa skuldförbindelser från de huvudsakliga placeringsbestämmelserna. Se prop. 2002/03:150 s. 315.

Författare: Patrik Ståhl

Begreppet ”emission” i det nu aktuella sammanhanget avser en emission i dess helhet, dvs. både en ursprunglig emission och eventuella senare, ytterligare emissioner vars villkor är identiska med denna. Se prop. 2002/03:150 s. 315.

Författare: Patrik Ståhl

Bestämmelsen är fristående från den allmänna regeln, i 5 kap. 1 § andra stycket, om att det i en värdepappersfond får ingå likvida medel som behövs för förvaltningen. Till skillnad från den allmänna regeln om likviditetshantering förutsätter tillämpningen av bestämmelsen att placeringar på konto i kreditinstitut anges som ett tillåtet tillgångsslag i värdepappersfondens fondbestämmelser. Bestämmelsen bör således utnyttjas om värdepappersfondens behov av placeringar på konto i kreditinstitut går utöver vad som ryms inom likviditetshantering enligt den allmänna regeln. Se prop. 2002/03:150 s. 316 samt även Finansinspektionens promemoria av den 3 april 2007 ”Likvidhantering och insättning på konto”.

Författare: Patrik Ståhl

En sådan uppsägning kan vara förenad med särskild avgift eller medföra en lägre ränta på de insatta medlen. Se prop. 2002/03:150 s. 316.

Författare: Patrik Ståhl

Ytterligare kriterier för att en värdepappersfond ska få investera i derivatinstrument framgår av 24 kap. 8–10 §§ FFFS 2013:9.

Författare: Patrik Ståhl

Då vissa derivatinstrument inte har någon underliggande tillgång utan i stället är hänförliga till t.ex. en procentsats används lokutionen “hänför sig till”. Se prop. 2002/03:150 s. 317.

Författare: Patrik Ståhl

Av 24 kap. 11 § FFFS 2013:9, framgår vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att ett index ska anses utgöra ett finansiellt index.

Författare: Patrik Ståhl

Det innebär att medel i värdepappersfonden inte får placeras i t.ex. råvaruderivat. Se prop. 2002/03:150 s. 317.

Författare: Patrik Ståhl

Av 24 kap. 10 § FFFS 2013:9 framgår vad som avses.

Författare: Patrik Ståhl

Beräkningen av sammanlagda exponeringar preciseras i 25 kap. FFFS 2013:9. Tillämpningsföreskrifterna från Finansinspektionen förändrades väsentligt i samband med implementeringen av UCITS IV-direktivet (år 2011) och lagtexten kan idag uppfattas som något missvisande. Värdepappersfonder kan enligt nu gällande föreskrifter tillämpa flera olika beräkningsmetoder för sammanlagda exponeringar. Fondbolaget ska för varje fond välja den mest lämpliga metoden för att beräkna sammanlagda exponeringar av åtagandemetoden eller en absolut eller relativ Value-at-Risk-modell eller annan avancerad riskbedömningsmodell. Det kan noteras att tillämpning av en Value-at-Risk eller annan avancerad riskbedömningsmetod kräver särskilt tillstånd från Finansinspektionen (vilket lämnas genom godkännande av fondbestämmelserna). Vid tillämpning av åtagandemetoden gäller att den exponering som skapas till följd av derivatinstrument inte får överstiga fondens värde (fondens totala sammanlagda exponering torde således kunna uppgå till 200 procent). Vid tillämpning av Value-at-Risk-metoderna begränsas istället den förlust som fonden sannolikt kan drabbas av under en angiven tidsperiod enligt teoretiska modeller.

Författare: Patrik Ståhl

Av 24 kap. 12 § FFFS 2013:9 framgår vad som avses.

Författare: Patrik Ståhl

Riskexponeringen har inte med derivatinstrumentets underliggande tillgång att göra, utan är förknippad med risken att motparten i derivatkontraktet ska fallera. Det spelar inte någon roll om derivatinstrumenten har olika underliggande tillgångar. Se prop. 2002/03:150 s. 318.

Författare: Patrik Ståhl

Fondföretagen behöver dock inte vara anmälda enligt 1 kap. 7 §. Se prop. 2002/03:150 s. 319.

Författare: Patrik Ståhl

Något krav på tillstånd för innehav av andelar i närstående fonder finns inte. Se prop. 2002/03:150 s. 320. Förbudet gäller endast uttag av avgifter vid teckning och inlösen av andelar och omfattar alltså inte uttag av förvaltningsavgift för medel som placerats i egna fonder.

Författare: Patrik Ståhl

Bestämmelsen avser de fall där det på förhand är svårt att avgöra t.ex. hur många obligationer som kommer att ges ut. Se prop. 2002/03:150 s. 321.

Författare: Patrik Ståhl

De angivna lagrummen lämnar begränsningar för vilken exponering en fond får ta mot ett och samma företag till följd av innehav av överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument, placeringar på konto respektive genom att använda företaget som motpart i s.k. OTC-derivat. En fond kan emellertid med en kombination av placeringar i olika tillgångsslag få en större exponering mot ett enskilt företag än vad som formellt sett är möjligt enligt begränsningsreglerna för respektive placering, vilket bestämmelsen avser att begränsa. Bestämmelsen begränsar också möjligheten att kombinera exponeringar i enskilda företag för att skapa en större exponering mot en företagsgrupp. Se prop. 2002/03:150 s. 321.

Författare: Patrik Ståhl

De angivna lagrummen lämnar begränsningar för vilken exponering en fond får ta mot ett och samma företag till följd av innehav av överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument, placeringar på konto, derivatinstrument respektive genom att använda företaget som motpart i s.k. OTC-derivat. En fond kan emellertid med en kombination av placeringar i olika tillgångsslag få en större exponering mot ett enskilt företag än vad som formellt sett är möjligt enligt begränsningsreglerna för respektive placering, vilket bestämmelsen avser att begränsa. Bestämmelsen begränsar också möjligheten att kombinera exponeringar i enskilda företag för att skapa en större exponering mot en företagsgrupp. Den angivna gränsnivån (35 procent) sammanfaller med indexfondernas maximala riskexponering under exceptionella marknadsförhållanden. Se prop. 2002/03:150 s. 321 f.

Författare: Patrik Ståhl

Bestämmelsen är en följd av EU:s förordning om penningmarknadsfonder som anger att vissa delar av UCITS-direktivet inte ska tillämpas på penningmarknadsfonder. Medlen i dessa fonder ska istället placeras enligt reglerna i förordningen.

Författare: Patrik Ståhl

Bestämmelsen omfattar överskridanden av de angivna gränserna till följd av kursförändringar, uppköp eller dylikt, dvs. utan fondens egen förskyllan. Se prop. 1989/90:153 s. 65.

Författare: Patrik Ståhl

Hänsyn kan tas till det förhållande att överskridandet inte förväntas bli varaktigt. Vid en försäljning bör det mest gynnsamma tillfället ur aktieandelsägarnas perspektiv kunna avvaktas. Se prop. 1989/90:153 s. 65.

Författare: Patrik Ståhl

Oavsett om värdepappersfonden är en matarfond eller inte, har fondbolaget ansvaret för investeringarna gentemot andelsägarna. Eftersom nästan alla matarfondens medel investeras i en annan fond minskar emellertid insynen i investeringarna. Denna paragraf innehåller därför regler som syftar till att matarfondföretaget ska kunna hålla sig informerat om hur mottagarfondföretagets förvaltning sköts. Se prop. 2010/11:135 s. 157.

Författare: Patrik Ståhl

Om detta inte sker riskerar uppdragsgivaren att förlora de insatta medlen vid en eventuell konkurs. Se vidare prop. 2002/03:150 s. 325. Regeln torde vara näringsrättslig. Vad som gäller civilrättsligt mellan fondbolaget och uppdragsgivaren följer av allmänna regler.

Författare: Patrik Ståhl

Sammanläggning får ske av två eller fler fonder. Fonderna behöver inte förvaltas av samma fondbolag. Se prop. 2010/11:135 s. 321.

Författare: Patrik Ståhl

De behöriga myndigheterna i EES-länderna får inte kräva att ytterligare uppgifter ska inkluderas i fusionsplanen. Däremot kan det överlåtande och det övertagande fondföretaget besluta att ta med ytterligare uppgifter i fusionsplanen. Se prop. 2010/11:135 s. 201.

Författare: Patrik Ståhl

En fond får delas i två eller fler fonder. Se prop. 1992/93:206 s. 58. De genom delning skapade fonderna bör ha likartad sammansättning av tillgångar och vara ungefär lika stora. Se prop. 1992/93:206 s. 24.

Författare: Patrik Ståhl

Avsikten är att frågan om det ligger i andelsägarnas intresse eller annars finns skäl att besluta om att en delning ska få genomföras tidigare än efter tremånadersfristen ska avgöras utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall. Ett exempel där kortare tidsfrist bör vara möjlig är om en delning av fonden skulle öka fondandelsägarnas handlingsutrymme och de skulle gynnas av ett skyndsamt förlopp. Se vidare prop. 2022/23:8 s 42.

Författare: Patrik Ståhl

Förvaltningsbolag och fondföretag står primärt under tillsyn i hemlandet, men det kan i vissa fall finnas skäl för Finansinspektionen att se över deras verksamhet. Se prop. 2002/03:150 s. 326. Finansinspektionen har givits utökade befogenheter att utöva tillsyn över dessa företag i samband med implementeringen av UCITS IV-direktivet. Se prop. 2010/11:135 s. 115 ff.

Författare: Patrik Ståhl

De huvudsakliga föreskrifterna som meddelats med stöd av lagen är FFFS 2013:9.

Författare: Patrik Ståhl

Finansinspektionen torde endast få övervaka ett fondbolags efterlevnad av andra författningar än LVF om Finansinspektionen är tillsynsmyndighet över den aktuella författningen. Se prop. 2017/18:148 s. 62.

Författare: Patrik Ståhl

Med ”uppgiftslämnandet” avses samtliga de upplysningar som Finansinspektionen kan begära att någon lämnar, dvs. såväl uppgifter och handlingar som annat. Se prop. 2007/08:57 s. 93.

Författare: Patrik Ståhl

Rätten att utföra platsundersökningar avser bara ett företags kontorslokaler och liknande och alltså inte inspektioner i privatbostäder, se prop. 2007/08:57 s. 93.

Författare: Patrik Ståhl

Huvudansvaret för tillsynen över en filial till ett förvaltningsbolag som hör hemma inom EES vilar på behörig myndighet i bolagets hemland. För att en behörig myndighet skall kunna skaffa sig all den information som den behöver för att uppfylla sitt tillsynsansvar finns denna möjlighet att inspektera en filial i Sverige efter anmälan till Finansinspektionen. Se prop. 2002/03:150 s. 326.

Författare: Patrik Ståhl

Se EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).

Författare: Patrik Ståhl

I den utsträckning det följer av ett avtal om samarbete med en utländsk myndighet ska Finansinspektionen lämna de uppgifter som den myndigheten behöver för att utöva sin tillsyn. Finansinspektionen ska i varje enskilt fall bedöma om det finns lagliga förutsättningar att lämna uppgifter, med hänsyn till bl.a. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och personuppgiftslagen (1998:204). Bestämmelsen är endast tillämplig på avtal som Finansinspektionen har ingått med utländska myndigheter på uppdrag av regeringen med stöd av 10 kap 3 § regeringsformen. Den utländska myndigheten ska utöva tillsyn som motsvarar den som Finansinspektionen utövar enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Författare: Patrik Ståhl

Se även 13 kap. 1 § 11 p. med tillhörande kommentar.

Författare: Patrik Ståhl

Bestämmelserna om ägarprövning har, efter förebild av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, samlats i ett eget kapitel. Kapitlet stämmer överens med motsvarande bestämmelser i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (24 kap.). För kommentarer hänvisas därför till kommentarerna till sistnämnda lagrum.

Författare: Patrik Ståhl

Bestämmelsen behandlar Finansinspektionens skyldighet att samråda med utländska tillsynsmyndigheter i vissa fall då aktierna i ett fondbolag byter ägare.

Författare: Patrik Ståhl

Finansinspektionen har i samband med implementeringen av UCITS IV-direktivet tilldelats ökade möjligheter att ingripa mot ett förvaltningsbolag. Ingripande ska kunna ske, inte bara om bolaget inte följer författningar som reglerar dess verksamhet i Sverige, utan även om bolaget åsidosätter sina skyldigheter enligt fondbestämmelserna. Se prop. 2010/11:135 s. 116.

Författare: Patrik Ståhl

Bestämmelserna om ingripanden har, efter förebild av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, samlats i ett eget kapitel. Vilken sanktion som ska användas avgörs i första hand av hur allvarlig överträdelsen är. Vid valet av sanktion bör den sanktion användas som i det enskilda fallet framstår som mest ändamålsenlig och verkningsfull, se vidare prop. 2007/08:57 s. 74 ff. och 95 f. Finansinspektionen har i samband med implementeringen av direktiv 2014/91 (UCITS V-direktivet) tilldelats utökade ingripandebefogenheter mot fondbolag, bolag som driver verksamhet utan tillstånd och mot vissa ägare. Det har därutöver införts möjligheter att ingripa mot styrelseledamöter och verkställande direktörer (och deras ställföreträdare) i fondbolag. Se prop. 2015/16:170 s. 90 ff.

Författare: Patrik Ståhl

Kan exempelvis bli aktuellt om riskerna är för stora i förhållande till det kapital som ett fondbolag har eller att bolaget förvaltar avancerade fonder men har uppenbara brister i sin riskhantering. Se prop. 2007/08:57 s 74 ff. och 96.

Författare: Patrik Ståhl

Möjligheten att utfärda verkställighetsförbud torde komma i fråga främst när det är angeläget att förhindra beslut av mer övergripande karaktär. För att beslut ska kunna träffas av verkställighetsförbud fordras även att beslutet är tillräckligt formaliserat, se vidare prop. 2007/08:57 s. 74 ff. och 96.

Författare: Patrik Ståhl

Paragrafen har utformats efter förebild av 25 kap. 2 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, se vidare prop. 2007/08:57 s. 74 ff. och 97, prop. 2006/07:115 s. 500 f. och 637 samt prop. 2002/03:139 s. 384 och 548 f.

Författare: Patrik Ståhl

Paragrafen har utformats efter förebild av 25 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, se vidare prop. 2007/08:57 s. 74 ff. och 97 samt prop. 2006/07:115 s. 503 f. och 637 f.

Författare: Patrik Ståhl

Paragrafen har utformats efter förebild av 25 kap. 5 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, se vidare prop. 2007/08:57 s. 76 ff. och 98 f.

Författare: Patrik Ståhl

Allmänt kan sägas att en längre försening i regel är allvarligare än en försening med bara någon dag. Å andra sidan kan även mindre förseningar vid upprepade tillfällen vara allvarliga. Vid bestämmande av avgiftens storlek ska hänsyn också tas till fondbolagets storlek, se vidare prop. 2007/08:57 s. 82 och 101.

Författare: Patrik Ståhl

Frågor om utdömande av vite prövas av Förvaltningsrätten i Stockholm och med iakttagande av förfarandet i lagen (1985:206) om viten. Se prop. 2002/03:150 s. 330.

Författare: Patrik Ståhl

Se förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet.

Författare: Patrik Ståhl

Enligt 14 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar innebär detta att beslutet skall överklagas vid en förvaltningsrätt.

Författare: Patrik Ståhl

Finansinspektionen kan i brådskande fall meddela interimistiska beslut. Det måste då särskilt anges i beslutet att det skall gälla omedelbart. Om Finansinspektionens beslut överklagas kan domstolen, med stöd av 28 § förvaltningsprocesslagen (1971:291), förordna om inhibition.