Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31971D0306.pdf

31971D0306

71/306/EEG: Rådets beslut av den 26 juli 1971 om inrättande av en rådgivande kommitté för offentliga bygg- och anläggningskontraktEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 185 , 16/08/1971 s. 0015 - 0015

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 1 s. 0110

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1971(II) s. 0622

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 1 s. 0110

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1971(II) s. 0693

"Grekisk specialutgåva

" Område 17 Volym 1 s. 0017

Spansk specialutgåva: Område 17 Volym 1 s. 0019

Portugisisk specialutgåva: Område 17 Volym 1 s. 0019RÅDETS BESLUT av den 26 juli 1971 om inrättande av en rådgivande kommitté för offentliga bygg- och anläggningskontrakt (71/306/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

med beaktande av följande:Tillämpningen av de bestämmelser som rådet antagit för offentliga bygg- och anläggningskontrakt kan förorsaka problem som det är önskvärt att behandla gemensamt.

Det är lämpligt att för detta ändamål inrätta en kommitté som består av företrädare för medlemsstaterna från medlemsstaternas myndigheter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En rådgivande kommitté för offentliga bygg- och anläggningskontrakt inrättas härmed inom kommissionen.

Artikel 2

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artiklarna 169 och 170 i fördraget skall kommittén på initiativ av kommissionen eller på begäran av en medlemsstat regelbundet behandla problem som uppstår vid tillämpningen av de bestämmelser som antagits av rådet vad avser offentliga bygg- och anläggningskontrakt, inbegripet särskilda fall som uppkommer inom området. Kommittén skall särskilt undersöka skälen till att företag som uppfyller de kriterier som föreskrivs av rådet inte har tillfrågats eller har tilldelats kontraktet fastän de lämnat det bästa anbudet.

Artikel 3

Kommittén skall bestå av företrädare för medlemsstaterna från dessa staters myndigheter.

Medlemmarna i kommittén skall utses av medlemsstaterna och varje medlemsstat skall utse en ledamot och en suppleant.

Kommitténs ordförande skall vara en tjänsteman från kommissionen. Ordföranden får bistås av kommissionens tjänstemän. Sekretariattjänster skall tillhandahållas av kommissionen.

Artikel 4

Kommittén skall sammankallas av sin ordförande antingen på dennes initiativ eller på begäran av en av sina medlemmar.

Artikel 5

Kommitténs diskussioner skall protokollföras.

Artikel 6

Kommittén skall utarbeta sin egen arbetsordning.

Utfärdat i Bryssel den 26 juli 1971.

På rådets vägnar

A. MORO

Ordförande

(1) EGT nr 62, 12.4.1965, s. 883/65 och 889/65.

(2) EGT nr 13, 29.1.1965, s. 150/65 och EGT nr 63, 13.4.1965, s. 929/65.