Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31989L0440.pdf

31989L0440

Rådets direktiv 89/440/EEG av den 18 juli 1989 om ändring av direktiv 71/305/EEG om samordning av förfarandena vid tilldelning av offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbetenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 210 , 21/07/1989 s. 0001 - 0021

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 5 s. 0003

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 5 s. 0003RÅDETS DIREKTIV av den 18 juli 1989 om ändring av direktiv 71/305/EEG om samordning av förfarandena vid tilldelning av offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbeten (89/440/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 57.2, 66 och 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

i samverkan med Europaparlamentet(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Åtgärder behöver vidtas i syfte att efter hand etablera den inre marknaden under tiden fram till den 31 december 1992. Den inre marknaden är ett område utan inre gränser, inom vilket fri rörlighet garanteras för varor, människor, tjänster och kapital.

Europeiska gemenskapernas råd har dragit slutsatser om behovet att inrätta en sådan marknad vid på varandra följande sessioner.

Vitboken angående genomförandet av den inre marknaden fastställer särskilt en tidtabell och ett handlingsprogram för att öppna marknaden för den offentliga upphandlingen av bygg- och anläggningsarbeten.

Det hänvisas till kommissionens meddelande till rådet av den 19 juni 1986 angående offentlig upphandling inom gemenskapen.

Kontrakt på offentliga bygg- och anläggningsarbeten regleras av rådets direktiv 71/305/EEG den 26 juli 1971 om samordning av förfarandena vid tilldelning av offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbeten(3), senast ändrat genom anslutningsakten för Spanien och Portugal, och rådets direktiv 72/277/EEG den 26 juli 1972 med detaljerade föreskrifter om publicering av meddelanden om upphandling av bygg- och anläggningsarbeten samt koncessioner i Europeiska gemenskapernas officiella tidning(4), av förklaring från medlemsstaternas regeringsrepresentanter den 26 juli 1971 vid sammanträde inom rådet angående förfaranden som skall tillämpas vid upphandling av offentliga bygg- och anläggningsarbeten(5), och av rådets beslut 71/306/EEG av den 26 juli 1971 om inrättande av en rådgivande kommitté för offentlig upphandling(6), i dess lydelse enligt beslut 77/63/EEG(7).

För att garantera verklig etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster på marknaden för offentlig upphandling av bygg- och anläggningsarbeten, är det nödvändigt att förbättra och utöka garantierna som tillkommit i direktiven i syfte att åstadkomma insyn i förfaranden för tilldelning av sådana kontrakt, och att därmed göra det möjligt att närmare övervaka att förbudet mot begränsningar efterlevs och att samtidigt minska olikheterna i konkurrensvillkor för entreprenörer från olika medlemsstater.

Detta direktiv utgör inte något hinder mot tillämpningen av i synnerhet fördragets artikel 36.

Innebörden av offentliga bygg- och anläggningsarbeten bör anges tydligt, så att man i synnerhet tar hänsyn till nya former av sådana kontrakt, och vidare bör fastställas kriterier för vilka subjekt som faller under direktiv 71/305/EEG.

Förteckningen över organ och kategorier av organ i bilaga 1 skall vara så fullständig som möjligt.

Det är också nödvändigt att utöka bestämmelserna i direktiv 71/305/EEG till att omfatta arbeten som åtnjuter statligt stöd utan att kunna hänföras till artikel 1.

Mot bakgrund av den ökande förekomsten av koncessioner inom området för offentlig upphandling av bygg- och anläggningsarbeten och med hänsyn till de speciella egenskaperna hos dessa bör reglerna för annonsering införas i direktiv 71/305/EEG.

Det är nödvändigt att klargöra omfattningen av undantagen för vissa sektorer, så att olikheterna inte ökar vid tillämpningen av direktiv 71/305/EEG på grund av skilda tolkningar av undantagsreglerna i olika medlemsstater.

Tröskelvärdet över vilket kontrakt som hänförs till direktiv 71/305/EEG sattes 1971 till 1 miljon ecu; mot bakgrund av kostnadsökningarna för byggnadsarbeten och intresset för anbudsgivning hos små och medelstora företag vad gäller medelstora entreprenader, bör nu tröskelvärdet sättas till 5 miljoner ecu.

För att avskaffa förfaranden som begränsar konkurrens i allmänhet och andra medlemsstaters företags deltagande i entreprenader i synnerhet är det nödvändigt att förbättra dessa entreprenörers möjligheter att delta i förfaranden för tilldelning av kontrakt.

Det är önskvärt att bestämmelser införs för ett förhandlat förfarande, sådant det redan existerar hos några medlemsstater, i syfte att begränsa tillämpningen av undantagsförfarande enligt artikel 9 i direktiv 71/305/EEG.

Förhandlat förfarande bör anses som ett undantag och därför bara tillämpas i särskilda fall.

De upphandlande myndigheterna bör åläggas att upplysa sökande och anbudsgivare som ej antagits om vad i deras ansökan eller anbud som varit skälen till avslaget, och att upprätta en rapport om hur tilldelningen av kontrakt har handlagts.

Det är nödvändigt att anpassa gemensamma regler på det tekniska området till den nya politiken om standardisering inom gemenskapen.

För att garantera utvecklingen av effektiv konkurrens om entreprenader inom hela gemenskapen, så att inhemska företag och företag från andra medlemsstater kan lämna anbud på lika villkor, och så att större intresse skapas för deltagande av flera entreprenörer, bör insynen förbättras i förfarandena för anbudstävlan. De upphandlande myndigheter bör också åläggas att tillkännage kommande projekt inom offentliga bygg- och anläggningsarbeten och att på samma sätt publicera alla väsentliga uppgifter om hur kontrakt har blivit tilldelade.

För att förbättra möjligheterna till deltagande i kontrakt och tillåta ett större antal entreprenörer att slutföra och utforma sina anbud inom rimlig tid särskilt för större projekt, som i allmänhet är tekniskt och organisatoriskt av betydligt komplex natur, bör tidsfristerna för mottagande av anbudsansökningar och anbud förlängas.

Det är ett allmänt intresse att stimulera till tekniska framsteg inom sektorn för bygg- och anläggningsarbeten, så att överföringen av teknologi och kunskap från en medlemsstat till en annan kommer inte bara allmänheten tillgodo utan också byggindustrin.

Inom gemenskapen pågår arbetet på mallar för specifikationer med sikte på funktionella krav snarare än detaljerade tekniska föreskrifter, och entreprenörer inom gemenskapen bör omgående ges tillfälle att föreslå alternativa lösningar på vissa villkor.

De upphandlande myndigheterna måste ges möjlighet att informera sig om varje del av entreprenaden som anbudsgivaren ämnar lägga ut på underleverantörer, för att närmare kunna bedöma hur entreprenörerna avser att genomföra arbetena.

Det kan visa sig ändamålsenligt att föreskriva ökad insyn i bestämmelserna för anställningsskydd och anställningsvillkor i det medlemsland, där arbetena skall utföras.

Nationella bestämmelser för att möta regionala utvecklingsbehov, som kräver beaktande vid tilldelningen av offentliga kontrakt för bygg- och anläggningsarbeten, bör anpassas till målen för gemenskapen och fördragets principer.

Bestämmelser bör införas i direktiv 71/305/EEG om statistik, som gör det möjligt att förbättra och systematisera informationen om sättet, på vilket de upphandlande myndigheterna tilldelar sina kontrakt.

Spanien har nyligen antagit lagstiftning för att genomföra direktiv 71/305/EEG. Eftersom ytterligare ändringar på detta stadium skulle påverka den privata sektorns anpassning negativt, bör Spanien ges mera tid för genomförandet av föreliggande direktiv.

Portugal behöver en övergångsperiod av liknande skäl.

Grekland kommer att anpassa sin lagstiftning till direktiv 71/305/EEG. Införlivandet av ytterligare gemenskapsregler skulle för närvarande påverka den offentliga upphandlingen av bygg- och anläggningsarbeten negativt, i synnerhet beträffande vissa ekonomiskt betydelsefulla faktorer såsom stabilitet, insyn och upprätthållandet av handelsvillkor på medellång sikt.

Till följd av de slutsatser man formulerat vid nämnda sessioner i Europeiska gemenskapernas råd och i Vitboken och mot bakgrund av nämnda meddelande från kommissionen till rådet, bör direktiv 77/305/EEG ändras och direktiv 72/277/EEG upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 71/305/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 skall ersättas med följande:

"Artikel 1

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) Offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbeten: skrivna avtal med ekonomiska villkor mellan en entreprenör och en av de nedan under b upphandlande myndigheterna, som omfattar utförandet eller såväl projekteringen som utförandet av arbeten hänförliga till någon av de i bilaga 2 angivna verksamheterna eller arbete som anges nedan under c, eller utförandet oavsett medel av arbete som motsvarar de av den upphandlande myndigheten angivna kraven.

b) Upphandlande myndigheter: statliga, regionala eller lokala myndigheter, organ som lyder under offentlig rätt, sammanslutningar bildade av en eller flera sådana myndigheter eller organ som lyder under offentlig rätt.

Ett organ som lyder under offentlig rätt är varje organ

- som har tillkommit i det särskilda syftet att tillgodose allmänna intressen och inte har industriell eller kommersiell karaktär, och

- som är juridisk person, och

- som till större delen finansieras av staten eller regionala eller lokala myndigheter, eller av andra organ som lyder under offentlig rätt; eller som står under administrativ tillsyn av sådana organ; eller som har en administrativ, verkställande eller övervakande styrelse, där fler än hälften av medlemmarna utses av staten, regional eller lokal myndighet, eller av andra organ som lyder under offentlig rätt.

Förteckningarna över organ eller kategorier därav som lyder under offentlig rätt och som uppfyller villkoren i andra stycket återfinns i bilaga 1. Dessa förteckningar skall vara så fullständiga som möjligt och kan revideras enligt artikel 30b. För ändamålet skall medlemsstaterna regelbundet informera kommissionen om varje ändring i deras förteckningar över organ och kategorier.

c) Entreprenad: resultatet av ett byggnads-eller anläggningsarbete i sin helhet, vilket i sig själv kan fullgöra en teknisk eller ekonomisk funktion.

d) Koncession: ett kontrakt av samma typ som angivits i a utom det att ersättningen för utförda arbeten består i antingen enbart av rätten till nyttjande av anläggningen eller i en kombination av denna rätt och betalning.

e) Öppet förfarande: inhemskt förfarande, varvid alla entreprenörer som så önskar får lämna in anbud.

f) Selektivt förfarande: inhemskt förfarande, varvid endast de av den upphandlande myndigheten därtill uppmanade entreprenörerna får lämna in anbud.

g) Förhandlat förfarande: inhemskt förfarande, varvid de upphandlande myndigheterna tillfrågar vissa utvalda entreprenörer och förhandlar om kontraktsvillkoren med en eller flera av dem.

h) Anbudsgivare: entreprenör som lämnar in anbud; anbudssökande: entreprenör som ansöker om att få lämna anbud vid selektivt och förhandlat förfarande."

2. Följande artiklar skall införas:

"Artikel 1a

1. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att de upphandlande myndigheterna skall följa detta direktiv eller garantera att det följs, om dessa till mer än 50 % finansierar ett kontrakt som tilldelas av annat organ än dem själva.

2. Punkt 1 skall gälla endast kontrakt som täcks av klass 50, grupp 502 av NACE-nomenklaturen och kontrakt som rör uppförande av sjukhus, anläggningar för sport, rekreation och fritid och av byggnader för skolor, universitet och administration.

Artikel 1b

1. Då de upphandlande myndigheterna sluter koncessionsavtal om offentliga bygg- och anläggningsarbeten enligt artikel 1 d, skall reglerna om publicering enligt artikel 12.3, 12.6, 12.7, 12.9 - 13 och artikel 15a gälla för kontraktet om värdet uppgår till minst 5 000 000 ecu.

2. Den upphandlande myndigheten får

- antingen ålägga koncessionshavaren att anlita underentreprenörer intill minst 30 % av det totala värdet av den entreprenad som omfattas av koncessionen och samtidigt öppna möjlighet för anbudssökande att öka denna andel. Vilken minsta andel som gäller skall anges i koncessionsavtalet,

- eller ålägga anbudssökande till koncessionsavtal att i förekommande fall ange i sina anbud vilken andel av entreprenadens totalvärde under koncessionen, som de avser att lägga ut på underentreprenörer.

3. När koncessionshavaren själv är en av de upphandlande myndigheterna enligt artikel 1 b, måste han följa bestämmelserna i detta direktiv såvitt gäller arbeten som skall utföras av underentreprenörer.

4. Medlemsstaterna skall se till att koncessionshavare som inte är en upphandlande myndighet tillämpar bestämmelserna om publicering i artikel 12.4, 12.6, 12.7, 12.9 - 13 och i artikel 15b, då det gäller kontrakt med underentreprenörer med ett värde av minst 5 000 000 ecu. Bestämmelserna om publicering skall inte tillämpas för kontrakt som uppfyller villkoren i artikel 5.3.

Företag som har slutit sig samman för att få koncessionen eller till dem anknutna företag skall inte anses vara underentreprenörer.

Med anknutna företag menas varje företag, där koncessionshavaren utövar ett bestämmande inflytande, direkt eller indirekt, eller där det anknutna företaget har sådant inflytande över koncessionshavaren, eller också där företaget och koncessionshavaren gemensamt står under bestämmande inflytande av ett annat företag på grund av ägande, finansiellt delägarskap eller de regler som det styrs av. Ett bestämmande inflytande skall antas föreligga hos ett företag, om det direkt eller indirekt i förhållande till ett annat företag

- äger större delen av det tecknade kapitalet i företaget, eller

- kontrollerar röstmajoriteten för andelarna i företaget, eller

- äger utse fler än hälften av medlemmarna i företagets förvaltande, verkställande eller övervakande organ.

En klar och begriplig förteckning över dessa företag skall bifogas ansökan om koncessionen. Förteckningen skall göras aktuell så snart ändringar inträffar i ovan nämnda förhållanden."

3. Artikel 2 skall upphöra att gälla.

4. Artikel 3.1, 3.2 och 3.3 skall upphöra att gälla och punkterna 4 och 5 i den artikeln skall ersättas med följande:

"4. Detta direktiv skall inte gälla

a) entreprenadkontrakt som tilldelas av transport- företag som tillhandahåller land-, luft-, sjötransporter eller transporter på inre vattenvägar;

b) entreprenadkontrakt tilldelade av de upphandlande myndigheterna såvitt kontrakten angår framställning, transport och distribution av dricksvatten, inte heller de som tilldelas av upphandlande myndigheter, vars huvudsakliga verksamheter utgörs av produktion och distribution av energi;

c) entreprenadkontrakt som sekretessbeläggs eller när deras utförande måste förenas med särskilda säkerhetsåtgärder enligt lagar eller andra författningar i den berörda medlemsstaten, eller om hänsyn till medlemsstatens grundläggande säkerhet så kräver.`

5. Artikel 4 skall ersättas med följande:

"Artikel 4

Detta direktiv skall ej tillämpas på offentliga upphandlingskontrakt som är underkastade andra procedurregler och tilldelade:

a) Enligt en internationell överenskommelse, ingången i överensstämmelse med Romfördraget, mellan en medlemsstat och ett eller flera icke-medlemsländer, vilken omfattar arbeten avsedda för gemensamt genomförande eller drift mellan signatärstaterna. Alla avtal skall överlämnas till kommissionen, vilken kan konsultera Rådgivande kommittén för offentlig upphandling, som skapats genom beslut 71/306/EEG(1), ändrat genom beslut 77/63/EEG(2).

b) Företag i en medlemsstat eller ett icke-medlems-land för att uppfylla ett internationellt avtal om stationering av trupper.

c) I enlighet med en internationell organisations särskilda procedurregler.

(1) EGT nr L 185, 16.8.1971, s. 15.

(2) EGT nr L 13, 15.1.1977, s. 15.".

6. Följande artikel skall införas:

"Artikel 4a

1. Bestämmelserna i detta direktiv skall gälla offentliga bygg- och anläggningsarbeten med ett uppskattat värde exklusive mervärdeskatt som uppgår till minst 5 000 000 ecu.

2. Tröskelvärdet uttryckt i respektive länders valutor skall normalt revideras vartannat år från och med den 1 januari 1993. Den tillämpade växelkursen skall vara den genomsnittliga dagskursen för den nationella valutan uttryckt i ecu under de 24 månader före den sista oktober som föregår omräkningen per den 1 januari. Värdena skall publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning i början av november.

3. Då en entreprenad är uppdelad i flera delar, som var och en är föremål för kontrakt, måste alla ingå i beräkningen av beloppet i punkt 1. Om det sammanlagda värdet av delarna uppgår till minst det i punkt 1 angivna beloppet, skall bestämmelsen däri gälla för samtliga delar. De upphandlande myndigheterna skall kunna frångå bestämmelsen för delar med ett uppskattat värde exklusive mervärdeskatt under 1 000 000 ecu, under förutsättning att det totalt uppskattade värdet för undantagna delar i konsekvens härmed inte överstiger 20 % av det uppskattade totalvärdet av samtliga delar.

4. Entreprenad eller kontrakt får inte delas upp i syfte att undvika tillämpningen av föregående punkter.

5. Vid beräkning av belopp enligt punkt 1 och artikel 5 skall hänsyn tas inte bara till värdet av de offentliga kontrakten för bygg- och anläggningsarbeten, utan också till det uppskattade värdet av material och utrustning som krävs för genomförandet, och som de upphandlande myndigheterna ställer till entreprenörens förfogande."

7. Artikel 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

1. Vid tilldelningen av offentliga kontrakt för bygg- och anläggningsarbeten skall de upphandlande myndigheterna tilllämpa de förfaranden, som fastställts i artikel 1 e, f och g och anpassats till detta direktiv.

2. De upphandlande myndigheterna får tilldela sina kontrakt på offentliga bygg- och anläggningsarbeten i förhandlat förfarande efter publicering av meddelande om upphandling och efter urval av anbudssökande i enlighet med offentliggjorda kvalitativa kriterier i följande fall:

a) Då inkomna anbud i öppet eller selektivt förfarande ej är godtagbara, eller om anbuden är oacceptabla med hänsyn till nationella bestämmelser motsvarande dem i avdelning IV, såvida inte de ursprungliga kontraktsvillkoren väsentligt ändras. I dessa fall skall de upphandlande myndigheterna inte publicera ett meddelande om upphandling, som i det förhandlade förfarandet omfattar alla företag som uppfyller kraven i artiklarna 23 - 28 och som i ett föregående öppet eller selektivt förfarande har lämnat in anbud som motsvarar de formella kraven i anbudsförfarandet.

b) Då de ifrågavarande arbetena enbart utförs för att tjäna forskning, experiment eller utveckling och inte för att uppnå kommersiell lönsamhet eller täcka forsknings- och utvecklingskostnader.

c) I undantagsfall då arbetenas art eller därmed förknippade risker inte tillåter en uppskattning av totalvärdet i förväg.

3. De upphandlande myndigheterna får tilldela sina kontrakt på offentliga bygg- och anläggningsarbeten i förhandlat förfarande utan att dessförinnan publicera ett meddelande om upphandling i följande fall:

a) Då det vid öppet eller selektivt förfarande inte kommer in några anbud alls eller några lämpliga anbud såvida kontraktets ursprungliga villkor inte väsentligt ändras, under förutsättning att en rapport lämnas till kommissionen om den så begär.

b) Då av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt arbetena bara kan utföras av en viss entreprenör.

c) I den mån det är nödvändigt i sådana fall, då synnerlig brådska orsakad av exceptionella omständigheter som inte kunnat förutses av de upphandlande myndigheterna, gör det omöjligt att iaktta de fastställda tidsfristerna för öppet, selektivt eller enligt punkt 2 ovan förhandlat förfarande. De omständigheter som åberopas för att rättfärdiga synnerlig brådska, får inte i något fall vara hänförliga till de upphandlande myndigheterna.

d) Då det gäller ytterligare arbeten som inte ingår i det ursprungligen avsedda projektet eller i det först slutna kontraktet, men som genom oförutsedda omständigheter har blivit nödvändiga för utförandet av de däri beskrivna arbetena under förutsättning att kontraktet tilldelas samma entreprenör

- när sådana arbeten av tekniska eller finansiella skäl inte kan avskiljas från huvudkontraktet utan stora olägenheter för de upphandlande myndigheterna, eller

- när sådana arbeten, även om de skulle kunna skiljas från genomförandet av den ursprungliga entreprenaden, är absolut nödvändiga för senare skeden,

dock att det totala värdet av tilldelade kontrakt på tillkommande arbeten inte får överstiga 50 % av värdet på det ursprungliga kontraktet.

e) Då det gäller nya arbeten bestående av upprepning av liknande arbeten som anförtrotts det företag, vilket av samma upphandlande myndighet blivit tilldelat ett tidigare kontrakt, förutsatt att sådana arbeten är förenliga med ett grundläggande projekt, för vilket ett första kontrakt tilldelats enligt förfarandena som avses i punkt 4.

Så snart det första projektet är aktuellt för anbudsgivning måste ett meddelande ges ut om att detta upphandlingsförfarande kan komma till användning, och den totalt uppskattade kostnaden för tillkommande arbeten skall räknas in av de upphandlande myndigheterna vid tillämpningen av bestämmelserna i artikel 4a. Detta förfarande får bara användas under tre år efter undertecknandet av det ursprungliga kontraktet.

4. I alla andra fall skall de upphandlande myndigheterna tilldela sina kontrakt för offentliga bygg- och anläggningsarbeten i öppet eller selektivt förfarande."

8. Följande artikel skall införas:

"Artikel 5a

1. De upphandlande myndigheterna skall inom 15 dagar efter det att begäran inkommit från anbudssökande eller anbudsgivare, vars ansökan eller anbud har underkänts, informera denne om orsakerna till detta och då det gäller anbud om namnet på den anbudsgivare som tilldelats kontraktet.

2. De upphandlande myndigheterna skall upplysa anbudssökande eller anbudsgivare som begär det om skälen till att man beslutat att inte tilldela kontrakt, inför vilket man utlyst anbudstävlan, eller till att man tar om förfarandet från början. De skall också informera Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer om beslutet.

3. För varje kontrakt som tilldelas skall de upphandlande myndigheterna upprätta en skriftlig rapport, vilken skall innehålla åtminstone följande:

- Namn och adress för den upphandlande myndigheten, föremålet och värdet av kontraktet.

- Namnen på anbudssökande eller anbudsgivare som kommer i fråga och motiven för urvalet.

- Namnen på anbudssökande och anbudsgivare som avvisats och motiven därför.

- Namnet på den anbudsgivare som valts och skälen till att hans anbud föredragits och, om den är känd, uppgift om vilken andel av entreprenaden som den utsedda anbudsgivaren kan ha för avsikt att lägga ut på underentreprenör.

- Vid förhandlat förfarande, vilka omständigheter enligt artikel 5 som motiverat valet av förfarande.

Denna rapport eller de väsentliga delarna av den skall på begäran tillställas gemenskapen."

9. Artiklarna 7 - 9 skall upphöra att gälla.

10. Artikel 10 skall ersättas med följande:

"Artikel 10

1. De tekniska specifikationerna som definieras i bilaga 3 skall anges i de allmänna eller specifika avtalsdokumenten.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av lagligen bindande nationella tekniska bestämmelser såvitt dessa stämmer överens med gemenskapslagstiftningen, skall sådana tekniska specifikationer anges av de upphandlande myndigheterna genom hänvisning till nationella standarder som uppfyller europeiska standarder eller genom hänvisning till europeiska tekniska godkännanden eller till gemensamma tekniska specifikationer.

3. Den upphandlande myndigheten får avvika från punkt 2 om

a) standarderna, europeiska tekniska godkännanden eller gemensamma tekniska specifikationer inte innefattar några bestämmelser för att skapa likformighet, eller om de tekniska medlen saknas för att åstadkomma en nöjaktig anpassning av en produkt till dessa standarder, europeiska tekniska godkännanden eller gemensamma tekniska specifikationer,

b) användningen av dessa standarder, europeiska tekniska godkännanden eller gemensamma tekniska specifikationer skulle tvinga den upphandlande myndigheten att anskaffa produkter eller material, som är oförenliga med befintlig utrustning eller skulle medföra orimliga kostnader eller orimliga tekniska svårigheter, men avsteget får bara göras som ett led i en klart definierad och dokumenterad plan i syfte att inom viss tid gå över till europeiska standarder, europeiska tekniska godkännanden eller gemensamma tekniska specifikationer,

c) projektet är av klart innovativ karaktär för vilket bruket av europeisk standard, europeiska tekniska godkännanden eller gemensamma tekniska specifikationer inte skulle vara lämpligt.

4. Upphandlande myndigheter som vill åberopa punkt 3 skall om möjligt dokumentera sina skäl i det i Europeiska gemenskapernas officiella tidning publicerade meddelandet om upphandling eller i avtalsdokumenten, och i alla händelser ange dessa skäl i sin interna dokumentation, och de skall på begäran tillhandahålla medlemsstaterna och kommissionen sådan information.

5. Om europeiska standarder, europeiska tekniska godkännanden eller gemensamma tekniska specifikationer saknas gäller i stället följande om de tekniska specifikationerna:

a) De skall anges genom hänvisning till nationella tekniska specifikationer, med erkänd förenlighet med de grundläggande krav som anges i gemenskapens direktiv för teknisk harmonisering enligt reglerna i dessa direktiv och i synnerhet enligt reglerna i rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om byggprodukter(1).

b) De får anges genom hänvisning till nationella tekniska specifikationer hänförliga till ritningar, metoder för prisberäkning, utförande av arbeten och materialanvändning.

c) De får anges genom hänvisning till andra dokument.

I detta fall är det lämpligt att hänvisningarna görs i följande ordning:

i) Nationella standarder som uppfyller internationella standarder som godtas i det land, där den upphandlande myndigheten finns.

ii) Andra nationella standarder och nationella tekniska godkännanden i det land, där den upphandlande myndigheten finns.

iii) Övriga standarder.

6. Såvida inte sådana specifikationer är motiverade av kontraktsföremålet, skall medlemsstaterna förbjuda att det i kontrakten införs tekniska specifikationer, som anger produkter av ett visst märke, ursprung eller framställning och som därför gynnar eller utesluter vissa företag. I synnerhet förbjuds angivande av varumärken, patent, typbeteckningar eller specifika ursprung eller framställningar. Emellertid får en sådan specifikation förekomma om den följs av "eller likvärdig", där de upphandlande myndigheterna inte kan beskriva kontraktsföremålet på annat sätt med tillräcklig precision och begriplighet för alla berörda.

(1) EGT nr L 40, 11.2.1989, s. 12.".

11. Artikel 11 skall upphöra att gälla.

12. Artiklarna 12 - 15 skall ersättas med följande:

"Artikel 12

1. Upphandlande myndigheter skall genom ett meddelande i förhand ange de viktigaste aspekterna av de entreprenadkontrakt de ämnar tilldela, i de fall kontraktens uppskattade värde motsvarar minst vad som fastställts i artikel 4a.1.

2. Upphandlande myndigheter som önskar tilldela ett offentligt kontrakt på bygg- och anläggningsarbeten i ett öppet, selektivt eller enligt villkoren i artikel 5.2 förhandlat förfarande, måste tillkännage sin avsikt i ett meddelande.

3. Upphandlande myndigheter som önskar tilldela ett entreprekontrakt i form av koncession, skall tillkännage sin avsikt i ett meddelande.

4. Koncessionshavare som inte är upphandlande myndighet och som önskar tilldela ett entreprenadkontrakt som skall genomföras av underentreprenörer enligt artikel 1b.4 skall tillkännage sin avsikt i ett meddelande.

5. Upphandlande myndigheter som har tilldelat ett kontrakt skall tillkännage sitt beslut i ett meddelande om tilldelning av kontrakt. Emellertid får publiceringen av viss information angående tilldelning av kontrakt underlåtas i vissa fall, om utlämnandet skulle strida mot lag eller på annat sätt stå i motsättning till det allmännas intresse, skada legitima kommersiella intressen, offentliga eller privata, eller som skulle hindra en rättvis konkurrens mellan entreprenörer.

6. De upphandlande myndigheterna skall sända meddelandena enligt föregående punkter så fort som möjligt och på lämpligaste sätt till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer. Vid sådant skyndsamt förfarande som beskrivs i artikel 15 skall meddelandet sändas per telex, telegram eller telefax.

a) Meddelandet enligt punkt 1 skall sändas snarast möjligt efter beslut om godkännande av riktlinjerna för de entreprenadkontrakt som de upphandlande myndigheterna ämnar tilldela.

b) Meddelandet enligt punkt 5 skall sändas senast 48 dagar efter tilldelningen av kontraktet i fråga.

7. Meddelandena enligt punkterna 1 - 5 skall utformas enligt förlagorna i bilagorna 4 - 6 och skall innehålla de uppgifter som förtecknats i bilagorna.

I öppna, selektiva och förhandlade förfaranden får de upphandlande myndigheterna inte ställa några villkor utöver dem som angivits i artiklarna 25 och 26 i samband med att att man kräver information om entreprenörernas ekonomiska och tekniska kvalifikationer vid urvalet av dem (punkt 11 i bilaga 4 B, punkt 10 i bilaga 4 C och punkt 9 i bilaga 4 D).

8. Meddelandena enligt punkterna 1 och 5 ovan skall i sin helhet publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och i TED databank på gemenskapernas officiella språk, varvid endast originaltexten är autentisk.

9. Meddelandena enligt punkterna 2, 3 och 4 skall i sin helhet publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och TED databank på sitt originalspråk. En sammanfattning av de viktigare delarna av varje meddelande skall publiceras på de andra officiella språken för gemenskapen, varvid endast originaltexten är autentisk.

10. Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer skall publicera meddelandena senast 12 dagar efter avsändandet. Vid skyndsamt förfarande enligt artikel 15 skall denna frist minskas till fem dagar.

11. Meddelandet får inte publiceras i de officiella tidningarna eller i annan press i det land där de upphandlande myndigheterna finns före den ovannämnda dagen för avsändandet, och det måste innehålla uppgift om detta datum. Det får inte innehålla annan information än den som publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

12. De upphandlande myndigheterna måste kunna styrka att avsändandet har skett viss dag.

13. Kostnaden för publicering av meddelanden i Europeiska gemenskapernas officiella tidning skall bäras av gemenskaperna. Inget meddelande får vara längre än en sida i tidningen, dvs. ca 650 ord. Varje utgåva av tidningen som innehåller ett eller flera meddelanden om upphandling skall återge förlagan eller förlagorna som ligger till grund för det eller de publicerade meddelandena.

Artikel 13

1. Vid öppet upphandlingsförfarande skall fristen för mottagande av anbud bestämmas av de upphandlande myndigheterna till minst 52 dagar från det meddelandet avsänts.

2. Tidsfristen för mottagande av anbud enligt punkt 1 får förkortas till 36 dagar om den upphandlande myndigheten har publicerat ett anbudsmeddelande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning upprättat i enlighet med artikel 12.1 och förlagorna i bilaga 4 A.

3. Förutsatt att de har begärts i god tid, måste kontraktshandlingar och kringdokument sändas till leverantörerna av de upphandlande myndigheterna eller behöriga organen inom sex dagar från mottagandet av begäran.

4. Förutsatt att den begärts i god tid, skall tilläggsinformation med anknytning till kontraktshandlingarna tillhandahållas av de upphandlande myndigheterna senast sex dagar före det sista datum som fastställts för mottagande av anbud.

5. Om kontraktshandlingar, kringdokument och tilläggsinformation är alltför skrymmande för att kunna tillhandahållas inom tidsfristen enligt punkterna 3 och 4, eller om anbud inte kan avges utan ett besök eller genomgång på platsen av dokument hänförliga till kontraktshandlingarna, skall tidsfristerna enligt punkterna 1 och 2 utsträckas i motsvarande mån.

Artikel 14

1. Vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande enligt artikel 5.2. skall den av de upphandlande myndigheterna fastställda fristen för mottagande av ansökan att få lämna in anbud vara minst 37 dagar från det meddelandet om upphandling avsänts.

2. De upphandlande myndigheterna skall samtidigt och skriftligen uppmana de utvalda anbudssökandena att lämna in sina anbud. Till uppmaningen skall fogas kontraktshandlingar och kringdokument. Uppmaningen skall innehålla åtminstone följande information:

a) I förekommande fall adressen till det organ från vilket kontraktshandlingar och kringdokument kan beställas och sista datum för sådan beställning; vidare belopp och betalningsvillkor i samtliga fall då avgift skall erläggas för sådana dokument.

b) Sista datum för mottagande av anbud, adress till vilken anbud skall sändas och det eller de språk de skall avfattas på.

c) Hänvisning till publicerat meddelande om upphandling.

d) Uppgift om vilka dokument som skall bifogas anbudet, antingen för att styrka de av anbudssökanden enligt artikel 12.7 lämnade kontrollerbara uppgifterna, eller för att utöka den enligt samma artikel föreskrivna informationen på samma villkor som fastställts i artiklarna 25 och 26.

e) Kriterierna för tilldelning av kontraktet om de ej framgår av meddelandet om upphandling.

3. Vid selektivt förfarande skall den av de upphandlande myndigheterna fastställda tidsfristen för mottagande av anbud vara minst 40 dagar från avsändandet av den skriftliga uppmaningen att lämna in anbud.

4. Fristen för mottagande av anbud enligt punkt 3 får förkortas till 26 dagar, om de upphandlande myndigheterna har publicerat ett anbudsmeddelande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning upprättat enligt artikel 12.1 och förlagorna i bilaga 4 A.

5. Begäran om att få delta inom ramen för ett anbudsförfarande får framställas per brev, telegram, telex, telefax eller telefon. Om det sker på något av de fyra sista sätten måste bekräftelse sändas per brev före utgången av fristen enligt punkt 1.

6. Förutsatt att den har begärts i god tid måste ytterligare information hänförlig till kontraktsdokumenten tillhandahållas av de upphandlande myndigheterna senast sex dagar före sista datum som fastställts för mottagande av anbud.

7. Då anbud inte kan avges utan ett besök på platsen eller utan genomgång på platsen av dokument hänförliga till upphandlingen, skall tidsfristen enligt punkterna 3 och 4 utsträckas i motsvarande mån.

Artikel 15

1. Om tidsfristerna enligt artikel 14 på grund av brådska inte kan iakttas, får de upphandlande myndigheterna fastställa följande frister:

a) En frist för mottagande av anbudsansökningar, som inte får vara kortare än 15 dagar från det meddelandet om upphandling avsänts.

b) En frist för mottagande av anbud, som inte får vara kortare än 10 dagar från datumet för uppmaning att lämna in anbud.

2. Förutsatt att den har begärts i god tid, måste tilläggsinformation med anknytning till kontraktsdokumenten tillhandahållas av de upphandlande myndigheterna senast fyra dagar före sista datum, som fastställts för mottagande av anbud.

3. Anbudsansökningar och uppmaningar att lämna in anbud måste kommuniceras på snabbast möjliga sätt. Då anbudsansökningar görs per telegram, telex, telefax eller telefon, måste bekräftelse sändas per brev senast före utgången av tidsfristen enligt punkt 1."

13. Följande artiklar skall införas:

"Artikel 15a

Upphandlande myndigheter som önskar tilldela ett kontrakt om koncession på bygg- och anläggningsarbeten enligt artikel 1 d skall fastställa en tidsfrist för mottagande av ansökningar om koncessionen, som inte får vara kortare än 52 dagar från det meddelandet om upphandling avsänts.

Artikel 15b

Då kontrakt om bygg- och anläggningsarbeten tilldelas av en koncessionshavare som inte är upphandlande myndighet, får den av koncessionshavaren fastställda tidsfristen för mottagande av anbudsansökningar inte vara kortare än 37 dagar från det meddelandet om upphandling avsänts och fristen för mottagandet av anbud inte vara kortare än 40 dagar från det meddelandet om upphandling eller uppmaningen att lämna in anbud avsänts."

14. Artiklarna 16 - 18 skall upphöra att gälla.

15. Artiklarna 19 och 20 skall ersättas med följande:

"Artikel 19

De upphandlande myndigheterna får i Europeiska gemenskapernas officiella tidning publicera meddelanden om offentlig bygg- och anläggningsarbeten, vilka inte är underkastade publiceringsskyldighet enligt detta direktiv.

Artikel 20

Kontrakt skall tilldelas med utgångspunkt från de kriterier som fastställts i kapitel 2 av denna avdelning med hänsyn till artikel 20a, efter det att de tilldelande myndigheterna kontrollerat lämpligheten hos de anbudsgivare, som inte skall uteslutas enligt artikel 23 till följd av kriterierna i artiklarna 25 - 28 för ekonomisk och finansiell ställning liksom teknisk kunskap eller förmåga."

16. Följande artiklar skall införas:

"Artikel 20a

Då kriteriet för tilldelning är lägsta pris, får de upphandlande myndigheterna ta hänsyn till alternativa anbud från anbudslämnarna, om dessa alternativ uppfyller de av de upphandlande myndigheterna ställda minimikraven.

De upphandlande myndigheterna skall ange i kontraktshandlingarna vilka minimikrav som måste uppfyllas av de alternativa anbuden liksom i förekommande fall ge anvisningar för hur dessa skall presenteras. I meddelandet om upphandling skall anges huruvida alternativa anbud kommer i beaktande.

De upphandlande myndigheterna får inte avvisa ett förslag till alternativ endast på den grunden att det har utformats med tekniska specifikationer angivna genom hänvisning till nationella standarder som överförts från europeiska standarder, europeiska tekniska godkännanden eller gemensamma tekniska specifikationer enligt artikel 10.2 eller genom hänvisning till nationella tekniska specifikationer enligt artikel 10.5 a och b.

Artikel 20b

De upphandlande myndigheterna får i kontraktsdokumenten begära, att anbudsgivaren i anbudet anger till vilken del han ämnar lägga ut kontraktet på underentreprenörer.

En sådan angivelse inverkar inte på frågan om huvudentreprenörens ansvar."

17. Artikel 22 skall ersättas med följande:

"Artikel 22

1. Vid selektivt och förhandlat förfarande skall de upphandlande myndigheterna på grundval av de uppgifter som lämnats beträffande entreprenörens personliga ställning och av information som krävs för bedömningen huruvida anbudssökande uppfyller de ekonomiska och tekniska minimikraven välja ut dem, som de önskar uppmana till anbudsgivning eller till förhandlingar, förutsatt att de fyller kraven i artiklarna 23 och 28.

2. Då de upphandlande myndigheterna tilldelar ett kontrakt i selektivt förfarande, får de ange ungefärligen hur många som kommer att uppmanas till anbudsgivning. I så fall skall uppgiften finnas i meddelandet om upphandling. Antalet skall bestämmas mot bakgrund av entreprenadarbetets art. Antalet måste vara minst 5 och får uppgå till 20.

I alla händelser måste antalet uppmanade sökande vara tillräckligt stort för att garantera verklig konkurrens.

3. Då de upphandlande myndigheterna tilldelar ett kontrakt i förhandlat förfarande enligt artikel 5.2, får antalet entreprenörer som inbjuds till förhandling inte vara mindre än tre, förutsatt att tillräckligt många lämpliga sökande finns att tillgå.

4. Varje medlemsstat skall se till att de upphandlande myndigheterna ger uppmaningar att lämna anbud utan diskriminering till kvalificerade entreprenörer i andra medlemsstater som uppfyller de nödvändiga kraven på samma villkor som till inhemska entreprenörer."

18. Följande artikel skall införas:

"Artikel 22a

1. Den upphandlande myndigheten får ange eller kan åläggas av en medlemsstat att ange i kontraktshandlingarna den eller de myndigheter, hos vilken anbudsgivaren kan erhålla relevanta uppgifter om skyldigheter enligt bestämmelser om anställningsskydd och gällande arbetslagstiftning i medlemsstaten, regionen eller orten, där arbetena skall utföras, vilka skall tillämpas på arbetena på platsen så länge entreprenaden pågår.

2. Den upphandlande myndigheten som tillhandahåller informationen enligt punkt 1 skall kräva av anbudsgivare eller av dem som deltar i ett kontraktsförfarande att de bekräftar att de vid utformningen av sitt anbud har tagit hänsyn till skyldigheter enligt bestämmelser om anställningsskydd och gällande arbetslagstiftning på platsen för arbetenas utförande. Detta skall inte inverka på tillämpningen av artikel 29.5 om granskning av onormalt låga anbud."

19. Artikel 24 skall ersättas med följande:

"Artikel 24

En entreprenör som vill delta i en offentlig upphandling av bygg- och anläggningsarbeten får åläggas att visa att han är införd i yrkes- eller handelsregister under gällande villkor enligt lagstiftningen i den medlemsstat där han är etablerad:

- i Belgien registre du commerce - Handelsregister

- i Danmark Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

- i Tyskland Handelsregister och Handwerksrolle

- i Grekland edlig utsaga inför notarius publicus om att vederbörande verkar yrkesmässigt inom sektor för offentlig upphandling av bygg- och anläggningsarbeten

- i Spanien Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Industria y Energía

- i Frankrike registre de commerce och répertoire des métiers

- i Italien Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato

- i Luxemburg registre aux firmes och rôle de la Chambre des métiers

- i Nederländerna Handelsregister

- i Portugal Commissão de Alvarás de Empresas de Obras Públicas e Particulares (CAEOPP)

- i Storbritannien och Irland kan entreprenören åläggas att förete ett intyg från Registrar of Companies eller Registrar of Friendly Societies eller om så inte sker, att förete ett intyg om att den berörde under ed har försäkrat att han bedriver yrkesmässig verksamhet i branschen i det land där han är etablerad, på en viss plats och under angiven firma."

20. Artikel 29.3 skall upphöra att gälla och artikel 29.4 och 29.5 skall ersättas med följande:

"4. Punkt 1 skall inte tillämpas då en medlemsstat grundar sin tilldelning av kontrakt på andra kriterier såvitt gäller förtursregler för vissa anbudsgivare i kraft vid tiden för detta direktivs antagande, under förutsättning att de åberopade reglerna står i överensstämmelse med fördraget.

5. Om anbud för ett visst kontrakt förefaller onormalt lågt i förhållande till kontraktets värde, skall de upphandlande myndigheterna innan de förkastar dessa anbud kräva en skriftlig redogörelse för de delar av anbuden de anser betydelsefulla i sammanhanget och kontrollera dessa delar med hänsyn till de förklaringar som inkommer.

De upphandlande myndigheterna får ta hänsyn till förklaringar som motiveras på objektiva grunder, inklusive ekonomi i byggnadssätt eller i valda tekniska lösningar, speciellt förmånliga omständigheter som gynnar anbudsgivaren vid arbetenas utförande, eller originaliteten i anbudsgivarens förslag till utförande.

Om de handlingar som hänför sig till kontraktet anger att tilldelning kommer att ske efter lägsta anbud, måste de upphandlande myndigheterna informera kommissionen om de anbud som förkastas på grund av att de anses för låga.

Om gällande nationell lag så medger får de upphandlande myndigheterna emellertid intill utgången av år 1992 undantagsvis, utan diskriminering på grund av nationalitet, förkasta anbud som är onormalt låga i förhållande till kontraktets värde, och då vara befriade från skyldigheten att följa proceduren i första stycket av denna punkt, om antalet anbud för ett visst kontrakt är så stort, att iakttagandet av proceduren skulle medföra betydande dröjsmål och riskera det allmännas intresse av entreprenadens genomförande. Ifall detta undantagsförfarande tillämpas skall det anges i meddelandet enligt artikel 12.5."

21. Följande artiklar skall införas i avdelning V:

"Artikel 29a

1. Intill den 31 december 1992 skall detta direktiv ej utgöra hinder mot tillämpningen av nationella bestämmelser om upphandling av offentliga bygg- och anläggningsarbeten, vilka har till ändamål att minska regionala olikheter och att stimulera skapandet av arbetstillfällen i mindre utvecklade områden och i industriella regioner på tillbakagång, under förutsättning att dessa bestämmelser är förenliga med fördraget och särskilt principerna om icke-diskriminering på grund av nationalitet, fri etableringsrätt och frihet att tillhandahålla tjänster och vidare är förenliga med gemenskapens internationella förpliktelser.

2. Punkt 1 skall inte påverka tillämpningen av artikel 29.4.

Artikel 29b

1. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de i artikel 29.4 och artikel 29a avsedda nationella bestämmelserna och om hur de tillämpas.

2. De berörda medlemsstaterna skall årligen lämna kommissionen en rapport om tillämpningen av nämnda bestämmelserna. Rapporterna skall framläggas för Rådgivande kommittén för offentlig upphandling."

22. Följande artiklar skall införas:

"Artikel 30a

1. För att tillåta bedömning av resultatet av direktivets tilllämpning skall medlemsstaterna sända en statistisk rapport till kommissionen över de kontrakt som tilldelats av de upphandlande myndigheterna senast den 31 oktober 1993 för föregående år och därefter den 31 oktober vartannat år.

För Grekland, Spanien och Portugal skall dock den 31 oktober 1993 ersättas av den 31 oktober 1995.

2. Rapporten skall åtminstone innehålla redogörelse för antal och värden för kontrakt som tilldelats av varje upphandlande myndighet eller kategori av upphandlande myndigheter och som ligger ovanför tröskelvärdet, med uppdelning så långt det är möjligt på förfarande, typ av arbeten och nationalitet hos den entreprenör som har fått kontraktet, vidare i fall av förhandlat förfarande, med uppdelning enligt artikel 5, uppgift om antal och värden för kontrakt som tilldelats varje medlemsstat eller tredje land.

3. Kommissionen skall bestämma arten av varje ytterligare statistisk information som krävs enligt detta direktiv i samråd med Rådgivande kommittén för offentlig upphandling.

Artikel 30b

1. Bilaga 1 till detta direktiv skall ändras av kommissionen när det är nödvändigt, särskilt med anledning av underrättelserna från medlemsstaterna, för att

a) från bilaga 1 avföra sådana organ som lyder under offentlig rätt, och som inte längre uppfyller kraven enligt artikel 1 b,

b) i bilagan införa organ som lyder under offentlig rätt, och som uppfyller dessa krav.

2. Ändringar i bilaga 1 skall göras av kommissionen efter hörande av Rådgivande kommittén för offentliga bygg- och anläggningsarbeten.

Ordföranden i kommittén skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget, om det behövs efter omröstning, inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är.

Yttrandet skall protokollföras. Dessutom skall varje medlemsstat kunna kräva, att dess ståndpunkt anges i protokollet.

Kommissionen skall ta största hänsyn till kommitténs yttrande. Den skall underrätta kommittén om på vilket sätt hänsyn tagits till detta.

3. Ändrade versioner av bilaga 1 skall publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning."

23. Artikel 31 skall upphöra att gälla.

24. Bilagorna 1 och 2 till direktiv 71/305/EEG skall ersättas med bilagorna 1 - 6 till detta direktiv.

Artikel 2

Direktiv 77/277/EEG av den 26 juli 1972 skall upphöra att gälla.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall rätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast ett år efter dagen för anmälan(8). De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Grekland, Spanien och Portugal skall dock sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 mars 1992.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna texterna till de grundläggande bestämmelser i nationell lagstiftning, oavsett om det är lagar eller andra författningar, som de antar för att genomföra detta direktiv.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 juli 1989.

På rådets vägnar

R. DUMAS

Ordförande

(1) EGT nr C 167, 27.6.1988, s. 76 och EGT nr C 69, 20.3.1989, s. 69.

(2) EGT nr C 319, 30.11.1987, s. 55.

(3) EGT nr L 185, 16.8.1971, s. 5.

(4) EGT nr L 176, 3.8.1972, s. 12.

(5) EGT nr C 82, 16.8.1971, s. 13.

(6) EGT nr L 185, 16.8.1971, s. 15.

(7) EGT nr L 13, 15.1.1977, s. 15.

(8) Detta direktiv anmäldes till medlemsstaterna den 19 juli 1989.

BILAGA 1

FÖRTECKNING ÖVER ORGAN OCH KATEGORIER AV ORGAN SOM LYDER UNDER OFFENTLIG RÄTT ENLIGT VAD SOM ANGES I ARTIKEL 1 b

I. I BELGIEN:

- le Fonds des Routes 1955-69 - het Wegenfonds

- la Régie des Voies Aériennes - de Regie de Luchtwegen

- socialbyråer

- kyrkoråd

- l'Office Régulateur de la Navigation Intérieure - de Dienst voor regeling van de binnenvaart

- la Régie des services frigorifiques de l'Etat belge - de Regie der Belgische Rijkskoelen Vriesdiensten.

II. I DANMARK:

andre forvaltningssubjekter.

III. I TYSKLAND:

bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts; landesunmittelsbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts som i budgethänseende står under statlig tillsyn.

IV. I GREKLAND:

andra juridiska personer som lyder under offentlig rätt, vars upphandling av offentliga bygg- och anläggningsarbeten står under statlig tillsyn.

V. I SPANIEN:

andra juridiska personer, vars tilldelning av kontrakt styrs av offentliga bestämmelser.

VI. I FRANKRIKE:

- offentliga administrativa organ på nationell, departemental och lokal nivå

- universitet, offentliga vetenskapliga och kulturella organ och andra institutioner såsom de definieras i lagen om riktlinjer för högre utbildning nr 68 - 978 av den 12 november 1968.

VII. I IRLAND:

andra offentliga myndigheter vars upphandling av offentliga bygg-och anläggningsarbeten står under statlig tillsyn.

VIII. I ITALIEN:

- statliga universitet, statliga universitetsinstitutioner, konsortier för utvecklingsarbete vid universitet

- högre vetenskaps- och kulturinstitut, astronomiska, astrofysiska, geofysiska eller vulkanologiska observatorier

- Enti di riforma fondiaria

- välfärds- och välgörenhetsinstitutioner av alla slag.

IX. I LUXEMBURG:

offentliga organ under tillsyn av regeringen, kommunsammanslutningar eller kommuner.

X. I NEDERLÄNDERNA:

- Waterschappen

- instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in Artikel 15 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1960), academische zickenhuizen

- Nederlandse Centrale Organisatie voor toegepast naturwetenschappelijk Onderzock (TNO) och organisationer som lyder under denna.

XI. I PORTUGAL:

juridiska personer som lyder under offentlig rätt, vilkas offentliga upphandling av bygg- och anläggningsarbeten står under statlig tillsyn.

XIII. I STORBRITANNIEN:

- undervisningsmyndigheter

- brandmyndigheter

- hälsomyndigheter

- polismyndigheter

- Commission for the New Towns

- new towns corporations

- Scottish Special Housing Association

- Northern Ireland Housing Executive

BILAGA 2

FÖRTECKNING ÖVER YRKESOMRÅDEN

>Plats för tabell>

BILAGA 3

DEFINITION AV VISSA TEKNISKA SPECIFIKATIONER

I detta direktiv avses med

1. Teknisk specifikation: de fullständiga tekniska kraven, som särskilt framgår av kontraktshandlingarnas angivelser av krav på arbete, material, produkt eller vara, vilka möjliggör en sådan beskrivning därav, att arbetet, produkten eller varan uppfyller det av den upphandlande myndigheten avsedda ändamålet. De tekniska kraven skall omfatta nivån för kvalitet, prestanda, säkerhet eller dimensioner inklusive kraven på material, produkter, eller varor med avseende på kvalitetssäkerhet, terminologi, symboler, tester och testmetoder, emballage, märkning och klassificering. De skall också omfatta regler med avseende på utformning och kostnadsberäkning, test, inspektion och godkännande av arbeten, metoder eller konstruktionsteknik, liksom för alla andra tekniska villkor, som de upphandlande myndigheterna kan förskriva med hänvisning till allmänna eller särskilda bestämmelser rörande avslutade arbeten och de material eller delar som dessa medför.

2. Standard: en teknisk specifikation godkänd av ett erkänt standardiseringsorgan för återkommande och kontinuerlig tillämpning, dock att standarden i princip ej är tvingande.

3. Europeisk standard: de standarder som antagits av Europeiska organisationen för standardisering (CEN) eller Europeiska organisationen för standardisering inom elektroteknik (CENELEC) såsom "europa-standard (EN)" eller "harmoniseringsdokument (HD)" enligt de gemensamma bestämmelserna för dessa organisationer.

4. Europeiskt tekniskt godkännande: ett positivt tekniskt utlåtande om användningen av en produkt, grundat på hur den uppfyller väsentliga krav för byggnadsarbeten, genom sina egenskaper och angivna villkor för tillämpning och användning. Det europeiska godkännandet skall meddelas av ett särskilt organ utsett av medlemsstaten.

5. Gemensam teknisk specifikation: en teknisk specifikation som upprättats i överensstämmelse med ett förfarande som har erkänts av medlemsstaterna i syfte att åstadkomma enhetlig tillämpning i alla gemenskapsstaterna och som har publicerats i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

6. Väsentliga krav: krav avseende säkerhet, hälsoskydd och vissa andra hänsyn till det allmännas intresse, vilka kan ha samband med byggnadsarbetena.

BILAGA 4

FÖREBILDER FÖR MEDDELANDEN OM UPPHANDLING

A. Förhandsinformation

1. Namn, adress, telegramadress, telefon-, telex- och telefaxnummer till den upphandlande myndigheten.

2. a) Plats för arbetet.

b) Slag och omfattning av de tjänster som skall tillhandahållas och i förekommande fall de huvudsakliga kännetecknen hos olika moment i entreprenaden.

c) Om tillgängligt: uppskattat värde av efterfrågade tjänster.

3. a) Beräknat datum för påbörjandet av upphandlingsförfarande för kontraktet eller kontrakten.

b) Om känt: beräknat datum för arbetets påbörjande.

c) Om känt: beräknad tidsplan för slutförande av arbetet.

4. Om känt: villkoren för arbetets finansiering och för bestämning av priset och/eller hänvisningar till de bestämmelser, där dessa villkor anges.

5. Annan information.

6. Datum då meddelandet avsänts.

7. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet.

B. Öppet förfarande

1. Namn, adress, telegramadress, telefon-, telex- och telefaxnummer till den upphandlande myndigheten.

2. a) Det valda upphandlingsförfarandet.

b) Typ av kontrakt för vilket anbud infordras.

3. a) Plats för arbetet.

b) Slag och omfattning av de tjänster som skall tillhandahållas och en allmän beskrivning av arbetet.

c) Om arbetet eller kontraktet är uppdelat i flera delar, omfattningen av de olika delarna och uppgift huruvida entreprenörerna kan lämna anbud på en, flera eller alla delarna.

d) Uppgifter om ändamålet med arbetet eller kontraktet, varvid det senare också inbegriper projektering.

4. Förekommande tidsfrist för slutförande.

5. a) Namn och adress på det organ från vilket kontrakts- och kringdokument kan beställas.

b) I förekommande fall belopp och betalningsvillkor beträffande avgift för sådana dokument.

6. a) Sista datum för mottagande av anbud.

b) Adress dit de skall sändas.

c) Det eller de språk de skall avfattas på.

7. a) I förekommande fall de personer som får närvara vid anbudsöppnandet.

b) Datum, tid på dagen och plats för anbudsöppnandet.

8. Eventuellt krävda depositioner och garantier.

9. Huvudsakliga villkor för finansiering och betalning och/eller hänvisningar till de bestämmelser som reglerar villkoren.

10. I förekommande fall den rättsliga form, som den utvalda gruppen entreprenörer bör ikläda sig vid tilldelning av kontrakt.

11. Ekonomiska och tekniska minimikrav som ställs på den entreprenör som tilldelas kontraktet.

12. Den tid under vilken anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud.

13. Kriterier för tilldelning av kontrakt. Om dessa är andra än lägsta pris skall de nämnas, om de inte anges i kontraktshandlingarna.

14. I förekommande fall förbud mot alternativa anbud.

15. Annan information.

16. Datum för publicering av förhandsinformation i Europeiska gemenskapernas officiella tidning eller uppgift om att sådan publicering inte har ägt rum.

17. Datum då meddelandet avsänts.

18. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet.

C. Selektivt förfarande

1. Namn, adress, telefonnummer, telex- och telefaxnummer till den upphandlande myndigheten.

2. a) Det valda upphandlingsförfarandet.

b) I förekommande fall skälet för det skyndsamma förfarandet.

c) Typ av kontrakt för vilket anbud infordras.

3. a) Plats för arbetet.

b) Slag och omfattning av de tjänster som skall tillhandahållas och en allmän beskrivning av arbetet.

c) Om arbetena enligt kontraktet består av flera delar, uppgift om delarnas omfattning och om entreprenörerna kan lämna anbud på en, flera eller alla delar.

d) Uppgift om ändamålet med arbetet eller kontraktet, varvid det senare även omfattar projektering.

4. Förekommande tidsfrist för slutförande.

5. I förekommande fall den rättsliga form, som den utvalda gruppen entreprenörer måste ikläda sig vid tilldelning av kontrakt.

6. a) Sista datum för mottagande av anbudsansökningar.

b) Adress dit de skall sändas.

c) Det eller de språk de skall avfattas på.

7. Sista datum för avsändande av uppmaning att lämna in anbud.

8. Eventuellt krävda depositioner och garantier.

9. Huvudsakliga villkor för finansiering och betalning och/eller hänvisningar till de bestämmelser som reglerar villkoren.

10. Information om anbudsgivarens personliga ställning och de ekonomiska och tekniska minimikrav som ställs på entreprenör som tilldelas kontraktet.

11. Kriterier för tilldelning av kontrakt, om de inte anges i uppmaningen att lämna in anbud.

12. I förekommande fall förbud mot alternativa anbud.

13. Annan information.

14. Datum för publicering av förhandsinformation i Europeiska gemenskapernas officiella tidning eller uppgift om att sådan publicering inte har ägt rum.

15. Datum då meddelandet har avsänts.

16. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet.

D. Förhandlat förfarande

1. Namn, adress, telegramadress, telefon-, telex- och telefaxnummer till den upphandlande myndigheten.

2. a) Det valda upphandlingsförfarandet.

b) I förekommande fall skälet för det skyndsamma förfarandet.

c) Typ av kontrakt för vilket anbud infordras.

3. a) Plats för arbetet.

b) Slag och omfattning av de tjänster som skall tillhandahållas och en allmän beskrivning av arbetet.

c) Om arbetet eller kontraktet består av flera delar, uppgift om delarnas omfattning och om entreprenörerna kan lämna anbud på en, flera eller alla delar.

d) Uppgift om ändamålet med arbetet eller kontraktet, varvid det senare även omfattar projektering.

4. Förekommande tidsfrist för slutförande.

5. I förekommande fall den rättsliga form, som den utvalda gruppen entreprenörer måste ikläda sig vid tilldelning av kontrakt.

6. a) Sista datum för mottagande av anbud.

b) Adress dit de skall sändas.

c) Det eller de språk på vilka anbuden skall vara avfattade.

7. Eventuellt krävda depositioner och garantier.

8. Huvudsakliga villkor för finansiering och betalning och/eller hänvisningar till de bestämmelser som reglerar villkoren.

9. Information om anbudsgivarens personliga ställning och upplysningar och formella uppgifter nödvändiga för bedömningen av de ekonomiska och tekniska minimikrav som ställs på honom.

10. I förekommande fall förbud mot alternativa anbud.

11. I förekommande fall namn och adresser till leverantörer som redan utvalts av den upphandlande myndigheten.

12. I förekommande fall datum för tidigare publiceringar i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

13. Annan information.

14. Datum för publicering av förhandsinformation i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

15. Datum då meddelandet har avsänts.

16. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet.

E. Tilldelning av kontrakt

1. Namn och adress för den tilldelande myndigheten.

2. Det valda upphandlingsförfarandet.

3. Datum för tilldelning av kontrakt.

4. Kriterier för tilldelning av kontrakt.

5. Antalet mottagna anbud.

6. Namn och adresser till utvalda entreprenör(er).

7. Slag och omfattning av tillhandahållna tjänster, allmän beskrivning av kontraktets slutliga sammansättning.

8. Pris eller prisklass (maximum/minimum) som bestämts.

9. I förekommande fall andel till värde och omfattning av kontraktet som avses bli utlagd på underentreprenörer.

10. Annan information.

11. Datum för publicering av meddelandet om upphandlingsförfarandet i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

12. Datum då det nu ifrågavarande meddelandet har avsänts.

13. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet.

BILAGA 5

FÖREBILD FÖR MEDDELANDE OM KONCESSIONSAVTAL FÖR OFFENTLIGA BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN

1. Namn, adress, telegramadress, telefon-, telex-och telefaxnummer till den upphandlande myndigheten.

2. a) Plats för arbetet.

b) Koncessionens föremål, slag och omfattning av de tjänster som skall tillhandahållas.

3. a) Senaste datum för mottagande av anbudsansökningar.

b) Adressen dit de skall sändas.

c) Det eller de språk som de skall avfattas på.

4. Personliga, tekniska och finansiella villkor som måste uppfyllas av sökandena.

5. Kriterierna för tilldelning av kontraktet.

6. I förekommande fall den minsta andelen av de kontrakterade arbetena som tilldelas tredje man.

7. Annan information.

8. Datum då meddelandet avsänts.

9. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet.

BILAGA 6

FÖREBILD FÖR MEDDELANDE OM SÅDANA KONTRAKT OM BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN SOM TILLDELAS AV KONCESSIONSHAVAREN

1. a) Plats för arbetet.

b) Slag och omfattning av de tjänster som skall tillhandahållas och en allmän beskrivning av arbetet.

2. Förekommande tidsfrist för slutförande.

3. Namn och adress till det organ varifrån kontraktshandlingar och kringdokument kan beställas.

4. a) Senaste datum för mottagande av anbudsansökningar och/eller mottagande av anbud.

b) Adressen dit de skall sändas.

c) Det eller de språk som de skall avfattas på.

5. Eventuellt krävda depositioner och garantier.

6. De ekonomiska och tekniska kraven för kontraktet.

7. Kriterierna för tilldelning av kontraktet.

8. Annan information.

9. Datum då meddelandet har avsänts.

10. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet.

UTTALANDE

beträffande artikel 5.4 i direktiv 71/305/EEG

Rådet och kommissionen uttalar att i öppna och selektiva förfaranden all förhandling med anbudssökande och anbudsgivare angående sådana grundläggande kontraktsförhållanden, i fråga om vilka ändringar skulle kunna snedvrida konkurrensen, och i synnerhet angående priset, är utesluten. Emellertid får diskussioner föras med anbudssökandena eller anbudsgivarna, men enbart i syfte att klargöra eller komplettera anbuden eller kraven från de upphandlande myndigheterna, och under förutsättning att detta ej medför diskriminering.