Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänsterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 209 , 24/07/1992 s. 0001 - 0024

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 3 s. 0139

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 3 s. 0139Rådets direktiv 92/50/EEG

av den 18 juni 1992

om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 57.2 sista satsen och artikel 66 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Europeiska rådet har fattat beslut om nödvändigheten att förverkliga en inre gemensam marknad.

Åtgärder behöver vidtas för att stegvis införa denna inre marknad under perioden fram till och med den 31 december 1992. Den inre marknaden är ett område utan inre gränser med garanterad fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital.

För att uppnå detta mål krävs samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av samhällstjänster.

Vitboken om fullbordandet av den inre marknaden innehåller såväl handlingsprogram som tidsplan för öppnandet av upphandlingsområdet, även inom tjänstesektorn, i den mån detta inte redan omfattas av rådets direktiv 71/305/EEG av den 26 juli 1971 om samordning av förfarandena vid tilldelning av offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbeten(4) och rådets direktiv 77/62/EEG av den 21 december 1976 om samordning av förfarandet vid offentlig upphandling av varor(5).

Detta direktiv bör tillämpas av alla upphandlande enheter som avses i direktiv 71/305/EEG.

Det är nödvändigt att undanröja hinder för den fria rörligheten för tjänster. Tjänster skall därför kunna tillhandahållas av såväl fysiska som juridiska personer. Detta direktiv skall dock inte påverka tillämpningen på nationell nivå av bestämmelser om villkoren för att utöva en verksamhet eller ett yrke, förutsatt att dessa bestämmelser är förenliga med gemenskapslagstiftningen.

Med hänsyn till tillämpningen av upphandlingsförfarandena och till kontrollverksamheten är den lämpligaste beskrivningen av tjänstesektorn en uppdelning på kategorier som motsvarar bestämda kategorier i en gemensam klassificering. I bilagorna 1 A och 1 B till detta direktiv hänvisas till Förenta nationernas CPC-nomenklatur (gemensam produktklassificering). Denna nomenklatur kan i framtiden komma att ersättas av en gemenskapsnomenklatur. Det bör därför införas bestämmelser om en anpassning av CPC-nomenklaturen i bilagorna 1 A och 1 B till följd av en sådan åtgärd.

Detta direktiv skall endast omfatta tillhandahållande av tjänster på grund av avtal därom. Tillhandahållande av tjänster på annan grund, t.ex. enligt lagar eller andra författningar eller anställningsavtal, omfattas inte av detta direktiv.

Enligt fördragets artikel 130f är uppmuntran av forskning och utveckling ett medel för att stärka den vetenskapliga och teknologiska grunden för europeisk industri och öppnandet av den offentliga upphandlingen kommer att bidra till uppnåendet av detta mål. Bidrag till finansieringen av forskningsprogram bör inte omfattas av detta direktiv. Det är följaktligen endast sådana avtal om forsknings- och utvecklingstjänster som uteslutande är till nytta för den upphandlande myndigheten i dess egen verksamhet som skall omfattas av detta direktiv.

Avtal om förvärv eller hyra av fast egendom eller rättigheter till sådan är av särskild karaktär och det är därför olämpligt att tillämpa upphandlingsregler i sådana fall.

Anskaffandet av vissa audiovisuella tjänster inom radio- och TV-området styrs av överväganden som inte lämpligen låter sig förenas med tillämpningen av upphandlingsregler.

Skiljemanna- och förlikningstjänster tillhandahålls vanligen av organ eller personer som valts, eller om vilka det har uppnåtts enighet, på ett sätt som inte kan underkastas upphandlingsregler.

Detta direktiv omfattar inte sådana finansiella tjänster som rör instrumenten för valuta- och penningpolitiken, statsskuldsförvaltning, valutapolitik och annan politiskt beslutad verksamhet som innefattar transaktioner med värdepapper och andra finansiella instrument. Avtal i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller överförande av säkerheter och andra finansiella instrument ligger således utanför detta direktivs tillämpningsområde. Likaledes undantas verksamhet, som utförs av centralbanker.

Inom tjänstesektorn bör samma undantag gälla i fråga om statssäkerhet och sekretess samt om företräde för andra upphandlingsbestämmelser, t.ex. sådana som följer av internationella avtal, som de som avses i direktiven 71/305/EEG och 77/62/EEG.

Detta direktiv skall inte påverka tillämpningen av artiklarna 55, 56 och 66 i fördraget.

I vissa fall kan offentlig upphandling av tjänster, särskilt i fråga om fastighetsförvaltning, även omfatta bygg- och anläggningsarbeten. Det framgår av direktiv 71/305/EEG att endast sådana kontrakt som avser slutförande av ett arbete skall betraktas som offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbeten.

Om sådana arbeten är accessoriska och inte det egentliga föremålet för kontraktet är de inte tillräcklig grund för att kontraktet skall betraktas som ett offentligt upphandlingskontrakt för bygg- och upphandlingsarbeten.

Detta direktiv bör inte påverka bestämmelserna om tjänstekontrakt i rådets direktiv 90/531/EEG av den 17 september 1990 om upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna(6).

Kontrakt med en angiven ensamleverantör får under vissa förhållanden helt eller delvis undantas från detta direktiv.

För att undvika onödiga formaliteter bör detta direktiv inte gälla mindre kontrakt under ett fastställt tröskelvärde. Detta tröskelvärde kan i princip vara detsamma som vid offentliga varuupphandlingskontrakt. Beräkningen av kontraktets värde, offentliggörandet och metoden för anpassning av tröskelvärdena bör överensstämma med vad som föreskrivs i övriga gemenskapsdirektiv om offentlig upphandling.

För att undanröja sådan praxis som är allmänt konkurrensbegränsande och i synnerhet begränsar kontraktsdeltagandet för medborgare i andra medlemsstater bör tjänsteleverantörernas tillträde till anbudsförfarandena förbättras.

Under en övergångsperiod skall detta direktiv endast tillämpas fullt ut på tjänster för vilka potentialen för handel över nationsgränserna kan komma att utnyttjas helt till följd av bestämmelserna i direktivet. Kontrakt avseende andra tjänster bör övervakas under viss tid, innan beslut tas om att detta direktiv skall tillämpas fullt ut även på dessa. Formerna för denna övervakning bör fastställas. De bör vara sådana att de samtidigt gör det möjligt för samtliga berörda att ta del av relevant information.

Bestämmelserna för offentlig upphandling av tjänster bör i största möjliga utsträckning överensstämma med motsvarande bestämmelser för upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten.

Bestämmelserna om offentlig upphandling i direktiven 71/305/EEG och 77/62/EEG kan vara lämpliga även inom detta område, om nödvändiga anpassningar görs för att ta hänsyn till vissa särskilda förhållanden vid upphandling av tjänster, som t.ex. val av förhandlat förfarande, formgivningstävling, alternativa utföranden, juridisk form för tjänsteleverantörerna, begränsning av viss verksamhet till särskilda yrkesgrupper, registrering och kvalitetssäkring.

Förhandlat förfarande kan användas, om detta tillkännages i förhand, då en tjänst som skall tillhandahållas inte kan beskrivas med tillräcklig precision, vilket särskilt gäller intellektuella tjänster, vilket innebär att upphandling av en sådan tjänst inte kan ske genom val av det fördelaktigaste anbudet enligt bestämmelserna för de öppna och selektiva förfarandena.

Relevanta gemenskapsregler om ömsesidigt erkännande av betyg, intyg och annan dokumenterad behörighet skall tillämpas när bevis om särskild behörighet krävs för deltagande i ett upphandlingsförfarande eller i en projekttävlan.

För att uppnå målen för detta direktiv krävs det inte några förändringar i de nuvarande nationella villkoren för priskonkurrens mellan dem som tillhandahåller vissa slag av tjänster.

En granskning av tillämpningen av detta direktiv bör ske senast tre år efter den dag som fastställts för införlivandet med nationell lagstiftning av bestämmelserna om offentlig upphandling. Denna granskning bör särskilt syfta till att utröna om direktivet fullt ut kan tillämpas på ett bredare spektrum av tjänster.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) offentliga tjänsteavtal: skriftliga avtal med ekonomiska villkor mellan en tjänsteleverantör och en upphandlande myndighet, med undantag av

i) offentliga varuupphandlingskontrakt i den mening som avses i artikel 1 a i direktiv 77/62/EEG eller offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbeten i den mening som avses i artikel 1 a i direktiv 71/305/EEG,

ii) kontrakt som tilldelas inom de sektorer som avses i artiklarna 2, 7, 8 och 9 i direktiv 90/531/EEG eller som uppfyller villkoren i artikel 6.2 i samma direktiv,

iii) kontrakt avseende förvärv eller hyra, oavsett finansieringsform, av mark, befintliga byggnader eller annan fast egendom eller rättigheter till sådan (dock skall varje form av kontrakt om finansiella tjänster som sluts samtidigt med, före eller efter förvärvs- eller hyreskontraktet omfattas av detta direktiv),

iv) kontrakt avseende anskaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av programmaterial som ingås av radio- och TV-bolag samt kontrakt avseende sändningstid,

v) kontrakt avseende telefoni-, telex-, mobiltelefoni-, personsöknings- och satellittjänster,

vi) kontrakt avseende skiljemanna- och förlikningstjänster,

vii) kontrakt avseende finansiella tjänster i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller överförande av värdepapper eller andra finansiella instrument samt centralbankstjänster,

viii) anställningsavtal,

ix) kontrakt avseende forsknings- och utvecklingstjänster, med undantag av sådana som uteslutande är till nytta för den upphandlande myndigheten i dess egen verksamhet, förutsett att den tillhandahållna tjänsten betalas uteslutande av den upphandlande myndigheten.

b) upphandlande myndigheter: statliga, regionala eller lokala myndigheter, organ som lyder under offentlig rätt och sammanslutningar av en eller flera av dessa myndigheter eller organ som lyder under offentlig rätt.

Med organ som lyder under offentlig rätt avses varje organ som

- tillkommit för att tillgodose allmännyttiga behov och inte är av industriell eller kommersiell karaktär,

- är en juridisk person, och

- till större delen finansieras av staten eller regionala eller lokala myndigheter eller av andra organ som lyder under offentlig rätt, eller vars förvaltning granskas av sådana organ eller i vars förvaltnings-, styrelse- eller tillsynsorgan mer än hälften av ledamöterna utses av statliga, regionala eller lokala myndigheter eller av andra organ som lyder under offentlig rätt.

Förteckningar över organ, eller kategorier därav, som lyder under offentlig rätt och som uppfyller villkoren i andra stycket i denna punkt återfinns i bilaga 1 till direktiv 71/305/EEG. Dessa förteckningar skall vara så uttömmande som möjligt och kan revideras enligt det förfarande som fastställs i artikel 30b i det direktivet.

c) tjänsteleverantör: varje fysisk eller juridisk person, inklusive offentliga organ, som erbjuder tjänster.

Med anbudsgivare avses en tjänsteleverantör som lämnat in ett anbud och med anbudssökande en tjänsteleverantör som har sökt inbjudan att delta i ett selektivt eller förhandlat förfarande.

d) öppet förfarande: inhemskt förfarande, varvid alla tjänsteleverantörer som så önskar får lämna in anbud.

e) selektivt förfarande: inhemskt förfarande, varvid endast de tjänsteleverantörer som tillfrågats av den upphandlande myndigheten får lämna in anbud.

f) förhandlat förfarande: inhemskt förfarande, varvid de upphandlande myndigheterna tillfrågar vissa utvalda tjänsteleverantörer och förhandlar om kontraktsvillkoren med en eller flera av dem.

g) formgivningstävling: inhemskt förfarande, varvid den upphandlande myndigheten - framför allt inom områdena fysisk planering, stadsplanering, arkitektur och byggnadsteknik samt databehandling - kan förvärva ett planerings- eller projekteringsunderlag som valts av en jury efter det att tävling, med eller utan priser, utlysts.

Artikel 2

Om ett offentligt kontrakt är avsett att omfatta såväl varor enligt definitionen i direktiv 77/62/EEG och tjänster enligt definitionen i bilagorna 1 A och 1 B till detta direktiv, skall bestämmelserna i detta direktiv tillämpas, om värdet av de aktuella tjänsterna överstiger värdet av de varor som omfattas av kontraktet.

Artikel 3

1. De upphandlande myndigheterna skall tillämpa förfaranden som uppfyller bestämmelserna i detta direktiv, då de ingår offentliga upphandlingskontrakt eller organiserar formgivningstävlingar.

2. De upphandlande myndigheterna skall säkerställa att ingen diskriminering förekommer mellan olika tjänsteleverantörer.

3. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de upphandlande myndigheterna följer bestämmelserna i detta direktiv, eller säkerställer att de följs, då de med mer än 50 % tillskjuter medel till ett tjänstekontrakt som tilldelats av ett annat organ i samband med ett kontrakt avseende bygg- och anläggningsarbeten enligt definitionen i artikel 1a.2 i direktiv 71/305/EEG.

Artikel 4

1. Detta direktiv skall tillämpas på offentliga kontrakt avseende tjänster som tilldelas av upphandlande myndigheter inom försvarssektorn, med undantag av sådana kontrakt som omfattas av bestämmelserna i fördragets artikel 223.

2. Detta direktiv skall inte tillämpas på sekretessbelagda tjänster eller sådana tjänster som enligt gällande lagar och andra författningar i den aktuella medlemsstaten inte får utföras utan särskilda säkerhetsåtgärder eller då detta krävs med hänsyn till skyddet av denna stats grundläggande intressen.

Artikel 5

Detta direktiv skall inte tillämpas på offentliga kontrakt som omfattas av andra förfaranderegler och som tilldelas

a) enligt ett internationellt avtal som slutits mellan en medlemsstat och ett eller flera tredje länder och som avser tjänster som är avsedda för signatärstaternas gemensamma genomförande eller utnyttjande av ett projekt; varje sådant avtal skall anmälas till kommissionen som kan samråda med Rådgivande kommittén för offentlig upphandling, som inrättats genom rådets beslut(7),

b) företag i en medlemsstat eller i ett tredje land enligt ett internationellt avtal om stationering av trupper,

c) enligt en internationell organisations särskilda förfarande.

Artikel 6

Detta direktiv skall inte tillämpas på offentliga kontrakt avseende tjänster som tilldelas ett organ som självt är en upphandlande myndighet enligt artikel 1 b genom en ensamrätt som det åtnjuter enligt utfärdade lagar eller andra författningar som överensstämmer med fördraget.

Artikel 7

1. Detta direktiv skall tillämpas på offentliga kontrakt avseende tjänster vilkas uppskattade värde, exklusive mervärdeskatt, uppgår till minst 200000 ecu.

2. Vid beräkningen av det uppskattade värdet av ett kontrakt skall den upphandlande myndigheten medräkna den uppskattade sammanlagda ersättningen till tjänsteleverantören med beaktande av bestämmelserna i punkterna 3 - 8.

3. Valet av beräkningsmetod får inte ske i syfte att kringgå detta direktiv och ej heller får en given kvantitet tjänster som krävs vid en upphandling delas upp i syfte att kringgå tillämpningen av denna artikel.

4. Vid beräkningen av det uppskattade kontraktsvärdet för följande slag av tjänster skall i tillämplig utsträckning beaktas

- i fråga om försäkringstjänster: betalbar premie,

- i fråga om banktjänster och andra finansiella tjänster: avgifter, provision och ränta samt andra ersättningsformer,

- i fråga om kontrakt i vilka projektering ingår: det arvode eller den provision som skall betalas.

Om tjänsterna delas in i flera deltjänster, som var och en omfattas av kontrakt, skall värdet av varje deltjänst beaktas vid beräkningen av det belopp som avses ovan.

Om värdet av deltjänsterna inte understiger detta belopp skall bestämmelserna i detta direktiv tillämpas på samtliga deltjänster. De upphandlande myndigheterna får avstå från att tillämpa punkt 1 på varje deltjänst vars uppskattade värde, exklusive mervärdesskatt, understiger 80000 ecu, förutsatt att det sammanlagda värdet av dessa undantagna deltjänster inte överstiger 20 % av det sammanlagda värdet av alla deltjänster.

5. I fråga om kontrakt där det inte anges något totalpris skall beräkningen av det uppskattade kontraktsvärdet baseras på

- i fråga om tidsbegränsade kontrakt med en löptid på högst 48 månader: det samlade kontraktsvärdet för hela löptiden,

- i fråga om ej tidsbegränsade kontrakt eller kontrakt med över 48 månaders löptid: månadsbetalningen multiplicerad med 48.

6. I fråga om regelbundet återkommande kontrakt eller kontrakt som skall förnyas inom given tid får kontraktsvärdet baseras på

- antingen den faktiska sammanlagda kostnaden för liknande kontrakt som avser samma kategorier av tjänster och som tilldelats under föregående beskattningsår eller under de tolv föregående månaderna, om möjligt med justering för beräknade förändringar av kvantitet eller värde under de tolv månader som följer på det ursprungliga kontraktet, eller

- den uppskattade sammanlagda kostnaden under de tolv månader som följer på den först utförda tjänsten eller under kontraktets löptid, om denna överstiger tolv månader.

7. Om ett föreslaget kontrakt innehåller optionsrätt skall kontraktsvärdet baseras på högsta tillåtna totalkostnad med utnyttjande av optionsklausulerna.

8. Tröskelvärdenas värden i nationella valutor skall revideras vartannat år med verkan från den 1 januari 1994. Beräkningen av dessa värden skall baseras på dessa valutors dagliga genomsnittsvärde uttryckt i ecu under de sista 24 månaderna fram till sista augusti omedelbart före revisionen från den 1 januari. Värdena skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning i början av november.

Den beräkningsmetod som anges i föregående stycke skall på kommissionens initiativ tas upp till prövning inom Rådgivande kommittén för offentlig upphandling i princip två år efter det att den tillämpats för första gången.

AVDELNING II

Tillämpning på de två huvudgrupperna av tjänster

Artikel 8

Kontrakt som avser tjänster som återfinns i förteckningen i bilaga 1 A skall upphandlas enligt bestämmelserna i avdelning III - VI.

Artikel 9

Kontrakt som avser tjänster som återfinns i förteckningen i bilaga 1 B skall upphandlas enligt artiklarna 14 och 16.

Artikel 10

Kontrakt som avser tjänster som återfinns såväl i bilaga 1 A som i bilaga 1 B skall, om värdet av de tjänster som finns förtecknade i bilaga 1 A överstiger värdet av de tjänster som finns förtecknade i bilaga 1 B, upphandlas enligt bestämmelserna i avdelning III - VI. I motsatt fall skall kontrakten tilldelas enligt artiklarna 14 och 16.

AVDELNING III

Regler om val av förfaranden och bestämmelser i övrigt vid upphandling genom formgivningstävlingar

Artikel 11

1. Vid tilldelning av offentliga kontrakt avseende tjänster skall de upphandlande myndigheterna tillämpa de förfaranden som definieras i artikel 1 d, e och f anpassade till detta direktivs syfte.

2. De upphandlande myndigheterna får upphandla tjänster genom förhandlat förfarande efter föregående publicering av ett meddelande om upphandling i följande fall:

a) Då lämnade anbud i öppet eller selektivt förfarande inte uppfyller bestämmelserna, eller om anbuden inte kan godtas med hänsyn till nationella bestämmelser som överensstämmer med artiklarna 23 - 28, såvida inte de ursprungliga kontraktsvillkoren väsentligt ändras. I dessa fall får de upphandlande myndigheterna avstå från att publicera ett meddelande om upphandling, om det förhandlade förfarandet omfattar samtliga anbudsgivare som uppfyller kraven i artiklarna 29 - 35 och som under det tidigare, öppna eller selektiva, anbudsförfarandet har lämnat anbud som överensstämmer med de formella kraven för anbudsförfarandet.

b) I undantagsfall då tjänsternas art eller därmed förknippade risker inte tillåter en uppskattning av totalvärdet i förväg.

c) Då arten av de tjänster som skall upphandlas - särskilt intellektuella tjänster och tjänster i kategori 6 i bilaga 1 A - är sådan att kontraktsspecifikationerna inte kan upprättas med tillräcklig noggrannhet för att kontraktet skall kunna tilldelas genom att det bästa anbudet väljs enligt bestämmelserna för öppna eller selektiva förfaranden.

3. De upphandlande myndigheterna får tilldela kontrakt om samhällstjänster genom förhandlat förfarande utan att dessförinnan publicera ett meddelande om upphandling i följande fall:

a) Då det vid öppet eller selektivt förfarande inte lämnats några anbud, eller inte lämnats några godtagbara anbud, förutsatt att de ursprungliga kontraktsvillkoren inte ändras väsentligt och att en rapport lämnas till kommissionen om den så begär.

b) Då av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av skyddande av ensamrätt tjänsterna bara kan tillhandahållas av en viss tjänsteleverantör.

c) Då kontraktet i fråga följer på en formgivningstävling och enligt tillämpliga regler skall tilldelas vinnaren eller en av vinnarna av denna tävlan. I det senare fallet skall samtliga vinnare inbjudas att delta i förhandlingarna.

d) I den mån det är oundgängligen nödvändigt då synnerlig brådska orsakad av omständigheter som de upphandlande myndigheterna inte kunnat förutse gör det omöjligt att iaktta tidsfristerna för öppna, selektiva eller förhandlade förfaranden enligt artiklarna 17 - 20. De omständigheter som åberopas som skäl för synnerlig brådska får inte i något fall vara hänförliga till de upphandlande myndigheterna.

e) Då det gäller ytterligare tjänster som inte ingår i det ursprungligen avsedda projektet eller i det först slutna kontraktet, men som genom oförutsedda omständigheter blivit nödvändiga för utförandet av den däri beskrivna tjänsten under förutsättning att kontraktet tilldelas samma entreprenör

- när sådana ytterligare tjänster av tekniska eller ekonomiska skäl inte kan avskiljas från huvudkontraktet utan stora olägenheter för de upphandlande myndigheterna, eller

- när sådana tjänster, även om de kan skiljas från utförandet av det ursprungliga kontraktet, är oundgängligen nödvändiga för att uppdraget skall kunna slutföras helt.

Det totala, uppskattade värdet av de kontrakt som tilldelas för ytterligare tjänster får dock inte överstiga 50 % av värdet på det ursprungliga kontraktet.

f) Då det gäller nya tjänster som består i en upprepning av liknande tjänster och som anförtros den tjänsteleverantör som av samma upphandlande myndighet har tilldelats ett tidigare kontrakt, förutsatt att dessa tjänster är förenliga med ett grundläggande projekt för vilket ett första kontrakt tilldelats enligt de förfaranden som avses i punkt 4. Så snart det första projektet är aktuellt för anbudsgivning måste ett meddelande ges ut om att förhandlat förfarande kan komma att användas och den totala uppskattade kostnaden för tillkommande tjänster skall medräknas av de upphandlande myndigheterna vid tillämpningen av bestämmelserna i artikel 7. Detta förfarande får bara användas under tre år efter undertecknandet av det första kontraktet.

4. I alla andra fall skall de upphandlande myndigheterna upphandla tjänster genom öppet eller selektivt förfarande.

Artikel 12

1. De upphandlande myndigheterna skall inom femton dagar efter det att begäran inkommit underrätta varje anbudssökande eller anbudsgivare, som skriftligt begär detta, om orsakerna till att hans ansökan eller anbud förkastats samt, i fråga om anbud, på begäran också underrätta om namnet på den anbudsgivare som tilldelats kontraktet.

2. De upphandlande myndigheterna skall upplysa anbudssökande eller anbudsgivare som begär detta om skälen till att man beslutat att inte avsluta en upphandling för vilken anbud begärts eller att upprepa förfarandet. De skall också informera Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer om beslutet.

3. För varje upphandling som avslutats skall de upphandlande myndigheterna upprätta en skriftlig rapport, som minst skall innehålla följande:

- Den upphandlande myndighetens namn och adress, föremålet för och värdet av kontraktet.

- Namnen på anbudssökande eller anbudsgivare som kommer i fråga och skälen för urvalet.

- Namnen på anbudssökande och anbudsgivare som avvisats och skälen för detta.

- Namnet på den anbudsgivare som valts och skälen till att hans anbud föredragits och, om detta är känt, uppgift om vilken andel av kontraktet som den utsedda anbudsgivaren avser att lägga ut på underentreprenörer.

- Vid förhandlat förfarande, vilka omständigheter enligt artikel 11 som motiverat valet av detta förfarande.

Denna rapport eller de väsentliga delarna av den skall tillställas kommissionen på dess begäran.

Artikel 13

1. Denna artikel skall tillämpas på formgivningstävlingar som anordnas som ett led i ett förfarande för att tilldela ett kontrakt om tjänster med ett uppskattat värde, exklusive mervärdeskatt, på minst det värde som avses i artikel 7.1.

2. Denna artikel skall tillämpas på alla projekttävlingar där det sammanlagda beloppet av tävlingspriserna och ersättningarna till deltagarna uppgår till minst 200000 ecu.

3. Bestämmelserna för en formgivningstävling skall motsvara kraven i denna artikel och meddelas till dem som är intresserade av att delta i tävlingen.

4. Rätten att delta i en formgivningstävling får inte begränsas

- till en medlemsstats territorium, eller till en del av detta territorium,

- med hänvisning till att, enligt lagstiftningen i den medlemsstat där tävlingen anordnas, deltagarna måste vara antingen fysiska eller juridiska personer.

5. Om deltagarantalet i en formgivningstävling är begränsat, skall de upphandlande myndigheterna fastställa klara och icke-diskriminerande kriterier för urvalet. Antalet kandidater som inbjuds att delta skall under alla omständigheter vara så stort att verklig konkurrens säkerställs.

6. Juryn skall uteslutande bestå av fysiska personer utan anknytning till tävlingsdeltagarna. Om det krävs särskilda yrkesmässiga kvalifikationer av tävlingsdeltagarna, skall minst en tredjedel av juryledamöterna ha samma eller likvärdiga kvalifikationer.

Juryn skall vara självständig i sina beslut eller yttranden. Dessa skall avse anonymt inlämnade projekt och uteslutande ha till grund de kriterier som angavs i den inbjudan som avses i artikel 15.3.

AVDELNING IV

Gemensamma bestämmelser på det tekniska området

Artikel 14

1. De tekniska definitioner som anges i bilaga 2 skall återges i de allmänna eller specifika avtalsdokumenten.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av lagligen bindande nationella bestämmelser, förutsatt att dessa överensstämmer med gemenskapslagstiftningen, skall de tekniska specifikationerna anges av de upphandlande myndigheterna genom hänvisning till nationella standarder som antagits för att följa Europastandarder eller genom hänvisning till europeiska tekniska godkännanden eller till gemensamma tekniska specifikationer.

3. Den upphandlande myndigheten får avvika från punkt 2, om

a) standarder, europeiska tekniska godkännanden eller gemensamma tekniska specifikationer inte innefattar några bestämmelser för att skapa likformighet, eller om tekniska medel saknas för att åstadkomma en nöjaktig anpassning av en produkt till dessa standarder, europeiska tekniska godkännanden eller gemensamma tekniska specifikationer,

b) tillämpningen av punkt 2 skulle påverka tillämpningen av rådets direktiv 86/361/EEG av den 24 juli 1986 om inledningsskedet av det ömsesidiga erkännandet av typgodkännande för teleterminalutrustning(8) eller rådets beslut 87/95/EEG av den 22 december 1986 om standardisering inom området informationsteknologi och telekommunikation(9) eller andra av gemenskapens rättsakter inom specifika tjänste- eller varusektorer,

c) användningen av dessa standarder, europeiska tekniska godkännanden eller gemensamma tekniska specifikationer skulle tvinga den upphandlande myndigheten att använda produkter eller material som är oförenliga med den utrustning som redan är i bruk eller skulle medföra orimliga kostnader eller orimliga tekniska svårigheter, dock endast under förutsättning att denna avvikelse är ett led i en klart definierad och dokumenterad plan om övergång till Europastandarder, europeiska tekniska godkännanden eller gemensamma tekniska specifikationer inom en viss tid.

d) projektet i fråga är av rent innovativt slag, och det därför inte vore ändamålsenligt att använda befintliga Europastandarder, europeiska tekniska godkännanden eller gemensamma tekniska specifikationer.

4. Upphandlande myndigheter som åberopar punkt 3 skall alltid, då så är möjligt, införa skälen till detta i det meddelande om upphandling som offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning eller i kontraktshandlingarna och de skall i samtliga fall införa dessa skäl i sin interna dokumentation och på begäran vidarebefordra dessa upplysningar till övriga medlemsstater och till kommissionen.

5. Om det saknas Europastandarder, europeiska tekniska godkännanden eller gemensamma tekniska specifikationer

a) skall de tekniska specifikationerna fastställas med hänvisning till nationella tekniska specifikationer som erkänts uppfylla de grundläggande kraven i gemenskapsdirektiven om teknisk harmonisering, enligt de förfaranden som fastställs i dessa direktiv och särskilt enligt de förfaranden som fastställs i direktiv 89/106/EEG(10),

b) får de tekniska specifikationerna fastställas med hänvisning till nationella tekniska specifikationer som avser projektering, beräkningsmetoder, utförande av bygg- och anläggningsarbeten och materialanvändning,

c) får de tekniska specifikationerna fastställas med hänvisning till andra handlingar.

I det senare fallet är det lämpligt att, i fallande ordning, hänvisa till

i) nationella standarder som införts för att genomföra internationella standarder som godtas av den stat den upphandlande myndigheten tillhör,

ii) andra nationella standarder och nationella tekniska godkännanden i den stat den upphandlande myndigheten tillhör,

iii) varje annan standard.

6. Om inte föremålet för kontraktet motiverar att avvikelse görs, skall medlemsstaterna förbjuda att det i villkoren för ett kontrakt införs sådana tekniska specifikationer som anger produkter av särskilt märke, ursprung eller framställning och som därför gynnar eller utesluter vissa tjänsteleverantörer. I synnerhet skall det vara förbjudet att ange varumärken, patent, typbeteckningar och specifika ursprung eller framställningar. Dock får sådana specifikationer godkännas om de följs av uttrycket "eller likvärdig" i de fall då de upphandlande myndigheterna inte på annat sätt kan beskriva kontraktsföremålet med tillräcklig precision och begriplighet för alla berörda.

AVDELNING V

Gemensamma regler för publicering

Artikel 15

1. De upphandlande myndigheterna skall genom ett preliminärt förhandsmeddelande, som skall publiceras snarast möjligt efter budgetårets början, offentliggöra den planerade sammanlagda upphandlingen inom var och en av de tjänstekategorier som anges i bilaga 1 A för de följande tolv månaderna, om det totala uppskattade värdet, med beaktande av bestämmelserna i artikel 7, är minst 750000 ecu.

2. Upphandlande myndigheter som önskar tilldela ett kontrakt om samhällstjänster genom öppet, selektivt eller, på de villkor som fastställs i artikel 11, förhandlat förfarande skall tillkännage sin avsikt genom ett meddelande.

3. Upphandlande myndigheter som önskar genomföra en formgivningstävling skall tillkännage sin avsikt genom ett meddelande.

Artikel 16

1. Upphandlande myndigheter som har tilldelat ett offentligt kontrakt eller anordnat formgivningstävling skall sända ett meddelande om resultatet till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer.

2. Dessa meddelanden skall publiceras

- i fråga om offentliga kontrakt om tjänster som upptas i bilaga 1 A: enligt artiklarna 17 - 20,

- i fråga om formgivningstävlingar: enligt artikel 17.

3. I fråga om offentliga kontrakt om tjänster som förtecknas i bilaga 1 B skall de upphandlande myndigheterna i meddelandet ange om de samtycker till att det publiceras.

4. Kommissionen skall utfärda riktlinjer för upprättande av regelbundna rapporter på grundval av de meddelanden som avses i punkt 3 och för publicering av dessa rapporter enligt det förfarande som fastställs i artikel 40.3.

5. Undantag från publicering av sådan information kan göras, om utlämnande av upplysningar om kontraktstilldelning skulle hindra upprätthållandet av lag och ordning, på annat sätt strida mot samhällsintresset eller skada ett visst, offentligt eller privat, företags legitima handelsintressen eller den tillbörliga konkurrensen mellan tjänsteleverantörer.

Artikel 17

1. Meddelandena skall utformas enligt förlagorna i bilagorna 3 och 4 och innehålla de uppgifter som föreskrivs i dessa förlagor. De upphandlande myndigheterna får inte ställa några villkor utöver dem som anges i artiklarna 31 och 32, när de begär upplysningar med anledning av de ekonomiska och tekniska minimikrav som är en förutsättning för att tjänsteleverantörerna skall komma i fråga vid urvalet (punkt 13 i bilaga 3 B, punkt 13 i bilaga 3 C och punkt 12 i bilaga 3 D).

2. De upphandlande myndigheterna skall snarast möjligt och på lämpligaste sätt sända meddelandena till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer. Vid det påskyndade förfarande som avses i artikel 20 skall meddelandena sändas med telex, telegram eller telefax.

Det meddelande som avses i artikel 15.1 skall sändas snarast möjligt efter början av varje budgetår.

Det meddelande som avses i artikel 16.1 skall sändas senast 48 dagar efter det att det aktuella kontraktet har tilldelats eller den aktuella formgivningstävlingen har avslutats.

3. De meddelanden som avses i artiklarna 15.1 och 16.1 skall publiceras i sin helhet i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och i TED databank på gemenskapernas officiella språk, varvid endast versionen på originalspråket är autentisk.

4. De meddelanden som avses i artikel 15.2 - 3 skall publiceras i sin helhet på originalspråket i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och i TED databank. En sammanfattning av de viktigare delarna av varje meddelande skall publiceras på gemenskapernas övriga officiella språk, varvid endast versionen på originalspråket är autentisk.

5. Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer skall publicera meddelandena senast tolv dagar efter avsändandet. Vid skyndsamt förfarande enligt artikel 20 skall denna frist minskas till fem dagar.

6. Meddelanden får inte publiceras i de officiella tidningarna eller i annan press i de upphandlande myndigheternas hemstat före den dag de avsänds till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer och de skall innehålla en uppgift om detta datum. De får inte innehålla annan information än den som publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

7. De upphandlande myndigheterna måste kunna styrka att avsändandet har skett viss dag.

8. Kostnaden för publiceringen av meddelandena i Europeiska gemenskapernas officiella tidning skall bäras av gemenskaperna. Inget meddelande får vara längre än en sida i tidningen, dvs. cirka 650 ord. Varje utgåva av tidningen som innehåller ett eller flera meddelanden skall återge förlagan eller förlagorna som ligger till grund för det eller de publicerade meddelandena.

Artikel 18

1. Vid öppet upphandlingsförfarande skall fristen för mottagande av anbud bestämmas av de upphandlande myndigheterna till minst 52 dagar från det att meddelandet avsänts.

2. Tidsfristen för mottagande av anbud enligt punkt 1 får förkortas till 36 dagar, om de upphandlande myndigheterna har publicerat ett sådant upphandlingsmeddelande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning som föreskrivs i artikel 15.1 utformat enligt förlagan i bilaga 3 A.

3. Förutsatt att begäran har inkommit i god tid, skall de upphandlande myndigheterna eller de behöriga avdelningarna sända kontraktshandlingar och kringdokument till tjänsteleverantörerna inom sex dagar från mottagandet av begäran.

4. Förutsatt att begäran har inkommit i tid skall de upphandlande myndigheterna tillhandahålla tilläggsinformation med anknytning till kontraktshandlingarna senast sex dagar före det sista datum som fastställts för mottagande av anbud.

5. Om kontraktshandlingar, kringdokument och tilläggsinformation är alltför skrymmande för att kunna tillhandahållas inom de tidsfrister som fastställs i punkterna 3 och 4, eller om anbud inte kan lämnas utan ett besök eller genomgång på platsen av dokument som är hänförliga till kontraktshandlingarna skall de tidsfrister som fastställs i punkterna 1 och 2 utsträckas i motsvarande mån.

Artikel 19

1. Vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande enligt artikel 11.2 skall den av de upphandlande myndigheterna fastställda fristen för mottagande av ansökan att få delta i anbudsgivningen vara minst 37 dagar från det att meddelandet om upphandling avsänts.

2. De upphandlande myndigheterna skall samtidigt och skriftligen uppmana de utvalda anbudssökandena att lämna in sina anbud. Till uppmaningen skall fogas kontraktshandlingar och kringdokument. Uppmaningen skall innehålla åtminstone följande information:

a) I förekommande fall adressen till det organ från vilket kontraktshandlingar och kringdokument kan beställas och sista datum för sådan beställning; vidare belopp och betalningsvillkor i samtliga fall då avgift skall erläggas för sådana dokument.

b) Sista datum för mottagande av anbud, adress till vilken anbud skall sändas och det eller de språk de skall avfattas på.

c) Hänvisning till publicerat meddelande om upphandling.

d) Uppgift om eventuella dokument som skall bifogas anbudet, antingen för att styrka de kontrollerbara uppgifter som anbudssökanden lämnat enligt artikel 17.1 eller för att komplettera den information, som föreskrivs i samma artikel, på samma villkor som fastställs i artiklarna 31 och 32.

e) Kriterierna för tilldelning av kontraktet, om de ej framgår av meddelandet om upphandling.

3. Vid selektivt förfarande skall den tidsfrist för mottagande av anbud som fastställs av de upphandlande myndigheterna vara minst 40 dagar från avsändandet av den skriftliga uppmaningen att lämna in anbud.

4. Fristen för mottagande av anbud får avkortas till 26 dagar, om de upphandlande myndigheterna har publicerat ett upphandlingsmeddelande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning som upprättats enligt artikel 15.1 och förlagan i bilaga 3 A.

5. Ansökan om att få delta i ett anbudsförfarande får framställas per brev, telegram, telex, telefax eller telefon. Om det sker på något av de fyra sista sätten måste bekräftelse sändas per brev före utgången av den frist som fastställs i punkt 1.

6. Förutsatt att den har begärts i god tid, måste ytterligare information som rör kontraktsdokumenten tillhandahållas av de upphandlande myndigheterna senast sex dagar före det sista datum som fastställts för mottagande av anbud.

7. Då anbud inte kan avges utan ett besök på platsen eller utan genomgång på platsen av dokument som hänför sig till kontraktsdokumenten, skall tidsfristen enligt punkterna 3 och 4 utsträckas i motsvarande mån.

Artikel 20

1. Om de tidsfrister som fastställs i artikel 19 inte kan iakttas på grund av brådska, får de upphandlande myndigheterna fastställa följande frister:

a) En frist för mottagande av ansökningar om att få delta i anbudsgivningen, som inte får vara kortare än 15 dagar från det att meddelandet om upphandling avsänts.

b) En frist för mottagande av anbud, som inte får vara kortare än 10 dagar från datum för uppmaningen att lämna in anbud.

2. Förutsatt att den har begärts i god tid, måste ytterligare information som rör kontraktsdokumenten tillhandahållas av de upphandlande myndigheterna senast fyra dagar före det sista datum som fastställts för mottagande av anbud.

3. Anbudsansökningar och uppmaningar att lämna in anbud måste kommuniceras på snabbast möjliga sätt. Då anbudsansökningar görs per telegram, telex, telefax eller telefon, måste bekräftelse sändas per brev senast före utgången av den tidsfrist som anges i punkt 1.

Artikel 21

De upphandlande myndigheterna får i Europeiska gemenskapernas officiella tidning publicera meddelanden om offentlig upphandling av tjänster som inte är underkastade publiceringsskyldighet enligt detta direktiv.

Artikel 22

Villkoren för upprättande, översändande, mottagande, översättning, arkivering och distribution av de meddelanden som avses i artiklarna 15, 16 och 17 och av de statistiska rapporter som föreskrivs i artiklarna 16.4 och 39 och de villkor som avser den nomenklatur som föreskrivs i bilaga 1 A - B samt hänvisningarna i meddelandena till särskilda kategorier i denna nomenklatur inom de tjänstekategorier som upptas i dessa bilagor kan ändras enligt det förfarande som fastställs i artikel 40.3.

AVDELNING VI

KAPITEL 1

Gemensamma regler för deltagande

Artikel 23

Anbud skall prövas enligt de kriterier som fastställs i kapitel 3, med beaktande av artikel 24, efter det att de upphandlande myndigheterna, enligt kriterierna i artiklarna 31 - 32, har kontrollerat lämpligheten hos de tjänsteleverantörer som inte skall uteslutas enligt artikel 29.

Artikel 24

1. Skall det anbud antas som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, får de upphandlande myndigheterna ta hänsyn till alternativa utföranden från anbudsgivare, om dessa alternativ uppfyller de av de upphandlande myndigheterna ställda minimikraven. De upphandlande myndigheterna skall i kontraktshandlingarna ange vilka minimikrav som måste uppfyllas av de alternativa anbuden samt eventuella särskilda krav för presentationen av dessa. Om alternativa anbud inte godkänns, skall de upphandlande myndigheterna ange detta i meddelandet om upphandling.

De upphandlande myndigheterna får inte förkasta ett förslag till alternativ enbart på den grunden att det har utformats enligt tekniska specifikationer angivna med hänvisning till nationella standarder för införlivande av Europastandarder, europeiska tekniska godkännanden eller gemensamma tekniska specifikationer enligt artikel 14.2 eller genom hänvisning till nationella tekniska specifikationer enligt artikel 14.5 a - b.

2. Om de upphandlande myndigheterna har tillåtit alternativa anbud enligt punkt 1, får de inte förkasta något sådant anbud enbart på den grunden att det, om det antas, skulle få formen av ett kontrakt om varuupphandling och inte av ett offentligt kontrakt om tjänster enligt detta direktiv.

Artikel 25

De upphandlande myndigheterna får i kontraktsdokumenten begära att anbudsgivaren i sitt anbud skall ange till vilken del han ämnar lägga ut kontraktet på underleverantörer.

En sådan angivelse skall inte påverka huvudleverantörens ansvar.

Artikel 26

1. Anbud kan lämnas in av grupper av tjänsteleverantörer. Dessa grupper får inte åläggas att anta någon särskild juridisk form för att kunna lämna anbud. Den utvalda gruppen får dock åläggas att göra så, när den har blivit tilldelad kontraktet.

2. Anbudssökande eller anbudsgivare, som enligt lagstiftningen i den medlemsstat där de är etablerade är berättigade att utföra den aktuella tjänsteverksamheten, får inte avvisas uteslutande på den grunden att det, enligt lagstiftningen i den medlemsstat där upphandlingen görs, krävs att de skall vara antingen fysiska eller juridiska personer.

3. Juridiska personer får åläggas att i anbudet eller ansökan om deltagande ange namn och relevanta yrkesmässiga kvalifikationer för den personal som skall ansvara för utförandet av tjänsterna.

Artikel 27

1. Vid selektivt och förhandlat förfarande skall de upphandlande myndigheterna, på grundval av de uppgifter som lämnats beträffande tjänsteleverantörernas förhållanden och av den information och de formella förfaranden som krävs för bedömningen av om de uppfyller de ekonomiska och tekniska minimikraven, välja ut de anbudssökande med kvalifikationer enligt artiklarna 29 - 35 som de önskar uppmana till anbudsgivning eller förhandlingar.

2. Då de upphandlande myndigheterna upphandlar genom selektivt förfarande, får de ange ungefärligen hur många som kommer att uppmanas till anbudsgivning. I så fall skall denna uppgift finnas i meddelandet om upphandling. Antalet skall bestämmas med hänsyn till arten av de tjänster som skall levereras. Antalet måste vara minst fem och högst tjugo.

Under alla omständigheter skall antalet uppmanade anbudssökande vara tillräckligt stort för att garantera verklig konkurrens.

3. Då de upphandlande myndigheterna upphandlar genom förhandlat förfarande enligt artikel 11.2 får antalet deltagare i förhandlingarna inte vara mindre än tre, förutsatt att det finns ett tillräckligt antal lämpliga deltagare.

4. Varje medlemsstat skall se till att de upphandlande myndigheterna, när de ger uppmaningar att delta i anbudsgivning eller förhandlingar, inte diskriminerar eller tillämpar andra villkor för medborgare i andra medlemsstater som uppfyller de nödvändiga kraven.

Artikel 28

1. Den upphandlande myndigheten får ange, eller kan av en medlemsstat åläggas att ange, i kontraktshandlingarna hos vilken eller vilka myndigheter anbudsgivare kan erhålla relevanta uppgifter om de skyldigheter som är tillämpliga på de tjänster som levereras på platsen under hela kontraktstiden enligt bestämmelser om anställningsskydd och gällande arbetslagstiftning i den medlemsstat, region eller ort, där tjänsterna skall utföras.

2. Den upphandlande myndighet som tillhandahåller den information som avses i punkt 1 skall kräva av anbudsgivare eller av dem som deltar i ett upphandlingsförfarande att de skall bekräfta att de vid utformningen av sina anbud har tagit hänsyn till skyldigheterna enligt bestämmelser om anställningsskydd och gällande arbetslagstiftning på den plats där tjänsterna skall utföras. Detta skall inte påverka tillämpningen av artikel 37 om granskning av onormalt låga anbud.

KAPITEL 2

Kriterier för kvalitativt urval

Artikel 29

En tjänsteleverantör kan uteslutas från deltagande i ett kontraktsförfarande, om han

a) är i konkurs eller likvidation, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått i ackordsuppgörelse med borgenärer, har avbrutit sin näringsverksamhet eller befinner sig i en motsvarande situation till följd av något liknande förfarande enligt lagar och andra författningar,

b) är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller för något annat liknande förfarande enligt lagar och andra författningar,

c) har fällts för brott mot yrkesetiken enligt lagakraftvunnen dom,

d) har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, som på något sätt kan styrkas av den upphandlande myndigheten,

e) inte har fullgjort sina skyldigheter att erlägga socialförsäkringsavgifter enligt lagstiftningen i det land där han är etablerad eller i det land där den upphandlande myndigheten finns,

f) inte har fullgjort sin skyldighet att erlägga skatter enligt lagstiftningen i det land där han är etablerad eller i det land där den upphandlande myndigheten finns,

g) i allvarlig omfattning lämnat oriktiga uppgifter i den information som krävs enligt detta kapitel, eller underlåtit att lämna sådana uppgifter.

Om den upphandlande myndigheten kräver bevis av tjänsteleverantören att inget av de punkt 1 a, b, c, e eller f beskrivna fallen föreligger, skall den godta som tillräckligt bevis

- för a, b eller c, framläggandet av utdrag ur ett officiellt register eller, om detta inte går, av ett likvärdigt dokument, som utfärdats av en rättslig eller administrativ myndighet i ursprungslandet eller i det land personen kommer från, som visar att kraven i dessa avseenden är uppfyllda,

- för e eller f, ett intyg från behörig myndighet i den berörda medlemsstaten.

Om landet i fråga inte utfärdar sådana dokument eller intyg, får de ersättas med en utsaga under ed av vederbörande inför en rättslig eller administrativ myndighet, en notarie eller en behörig bransch- eller handelsorganisation i ursprungslandet eller i det land personen i fråga kommer från.

Medlemsstaterna skall inom den tid som anges i artikel 44 ange vilka myndigheter och organ som är behöriga att utfärda sådana dokument och intyg och utan dröjsmål underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om detta.

Artikel 30

1. Om anbudssökande eller anbudsgivare skall ha särskild auktorisation eller vara medlemmar av en särskild organisation i sina hemländer för att få utföra den aktuella tjänsten, får den upphandlande myndigheten kräva att de skall styrka denna auktorisation eller detta medlemskap.

2. Varje anbudssökande eller anbudsgivare kan åläggas att styrka att han, enligt etableringsstatens föreskrifter, är upptagen i yrkes- eller handelsregister eller att lämna en försäkran eller ett intyg enligt nedanstående punkt 3.

3. Relevanta yrkes- och handelsregister samt försäkringar och intyg är

- i Belgien: "Registre du commerce"/"Handelsregister" och "Ordres professionnels"/"Beroepsorden",

- i Danmark: "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen",

- i Tyskland: "Handelsregister", "Handwerksrolle" och "Vereinsregister",

- i Grekland: tjänsteleverantören kan åläggas att genom edlig utsaga inför notarie försäkra att han utövar den aktuella näringsverksamheten; i de fall som regleras i den nationella lagstiftningen om de forskningstjänster som anges i bilaga 1 A: yrkesregistret "Μητρώο Μελετητών" och "Μητρώο Γραφείων Μελετητών",

- i Spanien: "Registro central de empresas consultoras y de servicios del ministerio de Economía y Hacienda",

- i Frankrike: "Registre du commerce" och "Répertoire des métiers",

- i Italien: "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato", "Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato" eller "Consiglio nazionale degli ordini professionali",

- i Luxemburg: "Registre aux firmes" och "Rôle de la Chambre des métiers",

- i Nederländerna: "Handelsregister",

- i Portugal: "Registro nacional das Pessoas Colectivas",

- i Storbritannien och Irland: tjänsteleverantören kan åläggas att uppvisa intyg från "Registrar of Companies" eller "Registrar of Friendly Societies" eller, om han inte är upptagen i dessa register, ett intyg om att han under ed förklarat att han utövar den aktuella näringsverksamheten i sin etableringsstat på viss plats och under angiven firma.

Artikel 31

1. Bevis om tjänsteleverantörens finansiella och ekonomiska ställning kan som regel utgöras av en eller flera av följande referenser:

a) Relevanta intyg från banker eller bevis om relevant ansvarsförsäkring för verksamheten.

b) Uppvisande av tjänsteleverantörens balansräkningar eller utdrag ur dessa, om offentliggörande av balansräkningarna krävs enligt bolagslagstiftningen i det land där tjänsteleverantören är etablerad.

c) Uppgift om företagets samlade omsättning och om dess omsättning i samband med sådana tjänster som kontraktet avser under de tre föregående räkenskapsåren.

2. De upphandlande myndigheterna skall i meddelandet om upphandling eller i uppmaningen till anbudsgivning specificera vilken eller vilka av de referenser som nämns i punkt 1 som de har valt samt vilka andra referenser som skall företes.

3. Om en tjänsteleverantör har godtagbart skäl för att inte förete de referenser som de upphandlande myndigheterna begär, får han dokumentera sin ekonomiska och finansiella ställning på varje annat sätt som den upphandlande myndigheten finner lämpligt.

Artikel 32

1. Tjänsteleverantörernas förmåga att utföra tjänsterna kan bedömas mot bakgrund av framför allt deras yrkesmässiga färdigheter, effektivitet, erfarenhet och tillförlitlighet.

2. Bevis om tjänsteleverantörens tekniska kapacitet får ges i en eller flera av följande former beroende på de upphandlade tjänsternas art, mängd och ändamål:

a) Tjänsteleverantörens utbildningsmässiga och yrkesmässiga kvalifikationer och/eller motsvarande uppgifter beträffande företagsledningen och särskilt den eller de personer som skall ansvara för tillhandahållandet av tjänsterna.

b) En förteckning över de viktigaste tjänster som levererats under de tre föregående åren med uppgift om belopp, datum och privata eller offentliga mottagare

- i de fall det gäller upphandling från myndigheter skall bevis lämnas i form av intyg som utfärdats eller attesterats av behörig myndighet,

- i de fall det gäller privata köpare skall köparen bekräfta leveransen eller, om detta inte är möjligt, tjänsteleverantören intyga att leveransen ägt rum.

c) Uppgift om vilka tekniker och tekniska organ som anlitas, även om de inte direkt tillhör företaget, särskilt sådana som ansvarar för kvalitetssäkring.

d) Uppgift om årsgenomsnitt för antal anställda på företaget och antal anställda med ledningsfunktion under de tre föregående åren.

e) Uppgift om vilka verktyg och maskinell och teknisk utrustning tjänsteleverantören förfogar över för utförandet av tjänsterna.

f) En beskrivning av vilka åtgärder för kvalitetssäkring tjänsteleverantören har vidtagit och av hans resurser för undersökningar och forskning.

g) I de fall de tjänster som skall levereras är av komplex natur eller undantagsvis är avsedda för ett speciellt ändamål: kontroll av tjänsteleverantörens tekniska kapacitet och, i tillämpliga fall, hans resurser för undersökningar och forskning samt åtgärder för kvalitetssäkring; denna kontroll skall utföras antingen av den upphandlande myndigheten eller av ett behörigt officiellt organ i det land där tjänsteleverantören är etablerad, förutsatt att detta organ ger sitt samtycke.

h) Uppgift om hur stor del av kontraktet tjänsteleverantören eventuellt avser att lägga ut på underleverantörer.

3. Den upphandlande myndigheten skall i meddelandet eller i uppmaningen att lämna anbud specificera vilka referenser den önskar erhålla.

4. Den information som avses i artikel 31 och i punkterna 1 - 3 i denna artikel skall begränsas till vad som har samband med föremålet för kontraktet och den upphandlande myndigheten skall ta hänsyn till tjänsteleverantörernas legitima intresse att skydda tekniska hemligheter och handelshemligheter.

Artikel 33

Om de upphandlande myndigheterna kräver uppvisande av intyg som utfärdats av oberoende organ om tjänsternas överensstämmelse med vissa kvalitetssäkringsstandarder, skall de hänvisa till kvalitetssäkringssystem som bygger på relevanta Europastandarder i EN 29000-serien certifierade av organ som uppfyller Europastandarder i EN 45000-serien. De skall godkänna likvärdiga intyg från organ som är etablerade i andra medlemsstater. De skall även godta andra bevis om likvärdiga kvalitetssäkringsåtgärder som lämnas av tjänsteleverantörer som inte har möjlighet att få sådana intyg utfärdade eller att erhålla dem inom gällande tidsfrister.

Artikel 34

De upphandlande myndigheterna kan inom de ramar som anges i artiklarna 29 - 32 uppmana tjänsteleverantörerna att komplettera eller förtydliga ingivna intyg och dokument.

Artikel 35

1. De medlemsstater som har officiella förteckningar över godkända tjänsteleverantörer skall anpassa dessa till artikel 29 a - d och g och till artiklarna 30 - 32.

2. Tjänsteleverantörer som är upptagna i sådana förteckningar får inför varje kontrakt hos den upphandlande myndigheten förete ett registreringsintyg utfärdat av behörig myndighet. Intyget skall innehålla de referenser som möjliggjort registreringen och klassificeringen enligt förteckningen.

3. För upphandlande myndigheter i andra medlemsstater skall en registrering i en officiell förteckning över tjänsteleverantörer, som styrkts av det behöriga organet, endast förutsätta lämplighet hos tjänsteleverantören för tjänster enligt hans klassificering i de avseenden som behandlas i artikel 29 a - d och g, artikel 30, artikel 31 b - c och artikel 32 a.

Information som kan utläsas från registrering i officiella förteckningar får inte ifrågasättas. Då det gäller erläggande av socialförsäkringsavgifter kan det dock krävas att varje registrerad tjänsteleverantör skall lämna ytterligare intyg varje gång ett kontrakt erbjuds.

De upphandlande myndigheterna i andra medlemsstater skall endast tillämpa ovanstående bestämmelser till förmån för tjänsteleverantörer som är etablerade i den medlemsstat som för den officiella förteckningen.

4. För registrering av tjänsteleverantörer från andra medlemsstater i en officiell förteckning får det inte krävas ytterligare bevis eller uppgifter utöver vad som krävs av inhemska tjänsteleverantörer och under inga förhållanden fler än vad som föreskrivs i artiklarna 29 - 33.

5. De medlemsstater som har officiella förteckningar skall vara skyldiga att till övriga medlemsstater meddela adressen till det organ, dit begäran om registrering skall sändas.

KAPITEL 3

Kriterier för tilldelning av kontrakt

Artikel 36

1. Utan att detta påverkar nationella lagar och andra författningar om ersättning för vissa tjänster kan de upphandlande myndigheterna tillämpa följande kriterier vid tilldelning av kontrakt:

a) När prövning av anbud skall göras till förmån för det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, olika kriterier beroende på kontraktets art, t.ex. kvalitet, teknisk förtjänst, estetiska och funktionella förtjänster, tekniskt bistånd och kundservice.

b) Uteslutande lägsta pris.

2. Om kontraktet skall tilldelas det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, skall de upphandlande myndigheterna i kontraktshandlingarna eller i meddelandet om upphandling ange vilka kriterier de avser att tillämpa, om möjligt efter angelägenhetsgrad, med det viktigaste först.

Artikel 37

Om anbudssummor för ett visst kontrakt förefaller vara orimligt låga i förhållande till den tjänst som skall presteras, skall de upphandlande myndigheterna innan de förkastar sådana anbud kräva en skriftlig förklaring för de delar av anbuden de anser vara betydelsefulla i sammanhanget och kontrollera dessa delar med hänsyn till de förklaringar som inkommit.

De upphandlande myndigheterna får ta hänsyn till förklaringar som motiveras på objektiva grunder, inklusive besparingar genom valet av metod för utförandet av tjänsten, valda tekniska lösningar, exceptionellt förmånliga villkor som anbudsgivaren kan utnyttja vid utförandet av tjänsten eller originaliteten i utformningen av anbudsgivarens projekt.

Om det i kontraktshandlingarna anges att kontraktet skall tilldelas anbudet med lägsta pris, måste de upphandlande myndigheterna informera kommissionen om de anbud som förkastas på grund av att de ansetts för låga.

AVDELNING VII

Slutbestämmelser

Artikel 38

Beräkningen av tidsfristerna skall göras enligt rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971 om regler för perioder, datum och frister(11).

Artikel 39

1. För att möjliggöra en bedömning av resultaten av tillämpningen av detta direktiv skall medlemsstaterna sända en statistisk rapport till kommissionen över de kontrakt som tilldelats av de upphandlande myndigheterna senast den 31 oktober 1995 för föregående år och därefter senast den 31 oktober vartannat år.

2. Rapporten skall åtminstone innehålla antal och värden för kontrakt som tilldelats av varje upphandlande myndighet eller kategori av upphandlande myndigheter och som ligger ovanför tröskelvärdet, med uppdelning så långt det är möjligt på förfaranden, tjänstekategorier och nationaliteter hos de tjänsteleverantörer som tilldelats kontrakten samt, i fråga om förhandlade förfaranden, med uppdelning enligt artikel 11 på antal och värden som tilldelats varje medlemsstat eller tredje land.

3. Kommissionen skall enligt det förfarande som fastställs i artikel 40.3 bestämma arten av varje ytterligare statistisk information som krävs till följd av detta direktiv.

Artikel 40

1. Kommissionen skall biträdas av Rådgivande kommittén för offentlig upphandling, som inrättats genom beslut 71/306/EEG.

2. I fråga om telekommunikationstjänster som omfattas av kategori 5 i bilaga 1 A skall kommissionen även biträdas av Rådgivande kommittén för telekommunikationsupphandling, som inrättats genom direktiv 90/531/EEG.

3. När förfarandet i detta stycke skall tillämpas, skall kommissionens representant förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är, i tillämpliga fall genom omröstning.

Yttrandet skall protokollföras och dessutom har varje medlemsstat rätt att begära att få sin uppfattning tagen till protokollet.

Kommissionen skall ta största hänsyn till det yttrande som kommittén avgett. Den skall underrätta kommittén om det sätt på vilket dess yttrande har beaktats.

4. De kommittéer som anges i punkterna 1 och 2 skall på initiativ av kommissionen eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat granska varje fråga som rör tillämpningen av detta direktiv.

Artikel 41

Artikel 1.1 i rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten(12) skall ersättas med följande: "1. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att garantera att en upphandlande myndighets beslut vid upphandlingsförfaranden, som omfattas av direktiv 71/305/EEG, 77/62/EEG och 92/50/EEG(13), kan prövas effektivt och, i synnerhet, skyndsamt på de villkor som fastställs i följande artiklar, särskilt artikel 2.7, om det hävdas att sådana beslut har inneburit överträdelse av gemenskapsrätten för offentlig upphandling eller av nationella regler om införande av sådan."

Artikel 42

1. Artikel 5.1 c i direktiv 77/62/EEG skall ersättas med följande: "c) Tröskelvärdena uttryckta i nationella valutor och det i GATT-avtalet fastställda tröskelvärdet uttryckt i ecu skall i princip justeras vartannat år med verkan från den 1 januari 1988. Beräkningen av dessa värden skall grundas på de genomsnittliga dagskurserna för de nationella valutorna uttryckta i ecu och på den genomsnittliga dagskursen för ecun uttryckt i särskilda dragningsrätter (SDR) under de 24 månader fram till och med den sista augusti som omedelbart föregår justeringen den 1 januari. Dessa värden skall publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning i början av november."

2. Artikel 4a.2 i direktiv 71/305/EEG skall ersättas med följande: "2 a) Tröskelvärdena uttryckta i nationella valutor skall normalt justeras vartannat år med verkan från den 1 januari 1992. Beräkningen av dessa värden skall grundas på de genomsnittliga dagskurserna för dessa valutor uttryckta i ecu under de 24 månader fram till och med den sista augusti som omedelbart föregår justeringen den 1 januari. Dessa värden skall publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning i början av november.

b) Den beräkningsmetod som fastställs i punkt a skall revideras av Rådgivande kommittén för offentlig upphandling på förslag från kommissionen i princip två år efter det att den tillämpats för första gången."

Artikel 43

Senast tre år efter utgången av tidsfristen för att följa detta direktiv skall kommissionen i nära samarbete med de kommittéer som anges i artikel 40.1 - 2 granska hur tillämpningen har skett, inklusive verkningarna av att direktivet tillämpats på upphandling av de tjänster som finns förtecknade i bilaga 1 A samt bestämmelserna om tekniska standarder. Den skall särskilt undersöka möjligheterna att fullt ut tillämpa direktivet på upphandling av de övriga tjänster som finns förtecknade i bilaga 1 B och den inverkan tjänsteutförande i egen regi kan ha på ett verkligt öppnande av upphandlingen inom denna sektor. Kommissionen skall framställa de förslag som är nödvändiga för att anpassa detta direktiv med hänsyn till de resultat som framkommit.

Artikel 44

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 juli 1993. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar sådana bestämmelser skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 45

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 18 juni 1992.

På rådets vägnar

Vitor Martins

Ordförande

(1) EGT nr C 23, 31.1.1991, s. 1 och

EGT nr C 250, 25.9.1991, s. 4.

(2) EGT nr C 158, 17.6.1991, s. 90 och

EGT nr C 150, 15.6.1992.

(3) EGT nr C 191, 22.7.1991, s. 41.

(4) EGT nr L 185, 16.8.1971, s. 5. Detta direktiv är senast ändrat genom direktiv 90/531/EEG (EGT nr L 297, 29.10.1990, s. 1).

(5) EGT nr L 13, 15.1.1977, s. 1. Detta direktiv är senast ändrat genom direktiv 90/531/EEG (EGT nr L 297, 29.10.1990, s. 1).

(6) EGT nr C 297, 29.10.1990, s. 1.

(7) EGT nr L 185, 16.8.1971, s. 15. Detta beslut är ändrat genom beslut 77/63/EEG (EGT nr L 13, 15.1.1977, s. 15).

(8) EGT nr L 217, 5.8.1986, s. 21. Ändrat genom direktiv 91/263/EEG (EGT nr L 128, 23.5.1991, s. 1).

(9) EGT nr L 36, 7.2.1987, s. 31.

(10) EGT nr. L 40, 11.2.1989, s. 12.

(11) EGT nr L 124, 8.6.1971, s. 1.

(12) EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 33.

(13) EGT nr L 209, 24.7.1992, s. 1.

BILAGA I A

Tjänster som omfattas av artikel 8

>Plats för tabell>

BILAGA I B

Tjänster som omfattas av artikel 9

>Plats för tabell>

BILAGA II

Definition av vissa tekniska specifikationer

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. teknisk specifikation: de fullständiga tekniska kraven, som särskilt framgår av kontraktshandlingarnas angivelser av krav på arbete, material, produkt eller vara, vilka möjliggör en sådan beskrivning därav, att arbetet, produkten eller varan uppfyller det av den upphandlande myndigheten avsedda ändamålet. De tekniska kraven skall omfatta nivån för kvalitet, prestanda, säkerhet eller dimensioner inklusive kraven på material, produkter eller varor med avseende på kvalitetssäkring, terminologi, symboler, tester och testmetoder, emballage, märkning och klassificering. De skall också omfatta regler med avseende på utformning och kostnadsberäkning, test, inspektion och godkännande av arbeten, metoder eller konstruktionsteknik, liksom för alla andra tekniska villkor, som de upphandlande myndigheterna kan föreskriva med hänvisning till allmänna eller särskilda bestämmelser rörande avslutade arbeten, inklusive ingående material eller delar.

2. standard: en teknisk specifikation, som godkänts av ett erkänt standardiseringsorgan för återkommande och kontinuerlig tillämpning, men som normalt inte är tvingande.

3. europeisk standard: en standard som antagits av Europeiska standardiseringskommittén (CEN) eller Europeiska elektriska standardiseringskommittén (CENELEC) såsom "Europastandard (EN)" eller "harmoniseringsdokument (HD)" enligt de gemensamma bestämmelserna för dessa organisationer eller av Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (ETSI) som "europeisk telekommunikationsstandard (ETS)".

4. europeiskt tekniskt godkännande: ett positivt tekniskt utlåtande om användningen av en produkt, grundat på hur den uppfyller väsentliga krav för bygg- och anläggningsarbeten genom sina egenskaper och angivna villkor för tillämpning och användning. Det europeiska godkännandet skall meddelas av ett organ, som av en medlemsstat särskilt utsetts för detta ändamål.

5. gemensam teknisk specifikation: en teknisk specifikation, som upprättats enligt ett förfarande som har erkänts av medlemsstaterna i syfte att åstadkomma enhetlig tillämpning i samtliga medlemsstater, och som har publicerats i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

6. väsentliga krav: krav avseende säkerhet, hälsoskydd och vissa andra hänsyn till det allmännas intresse, vilka kan ha samband med bygg- och anläggningsarbetena.

BILAGA III

Förlagor till meddelanden om upphandling

A. Förhandsinformation

1. Den upphandlande myndighetens namn, adress, telegramadress, telefon-, telex- och telefaxnummer samt, i tillämpliga fall, motsvarande uppgifter för det organ som kan lämna kompletterande information.

2. Uppskattad sammanlagd upphandling inom var och en av tjänstekategorierna i bilaga 1 A.

3. Preliminärt datum för inledning av upphandlingsförfarandet inom varje kategori.

4. Övriga upplysningar.

5. Datum då meddelandet avsänts.

6. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet.

B. Öppet förfarande

1. Den upphandlande myndighetens namn, adress, telegramadress, telefon-, telex- och telefaxnummer.

2. Tjänstekategori, beskrivning, CPC-referensnummer.

3. Plats för leverans eller utförande.

4. a) Uppgift om huruvida utförandet av tjänsten enligt lag eller annan författning är förbehållet en bestämd yrkeskategori.

b) Hänvisning till nämnda lag eller författning.

c) Uppgift om huruvida juridiska personer skall ange namn och yrkesmässiga kvalifikationer för den personal som skall ansvara för utförandet av tjänsten.

5. Uppgift om huruvida anbudsgivare kan lämna anbud på en del av den aktuella tjänsten.

6. I tillämpliga fall, förbud mot alternativa utföranden.

7. Kontraktets varaktighet eller tidsfrist för slutförande av tjänsten.

8. a) Namn på och adress till det organ, hos vilket de nödvändiga handlingarna kan beställas.

b) Sista datum för sådana beställningar.

c) I tillämpliga fall, belopp som skall erläggas för dessa handlingar samt betalningsvillkor.

9. a) Personer som är berättigade att närvara vid öppnandet av anbuden.

b) Dag, tid och plats för öppnandet.

10. I tillämpliga fall, eventuella erforderliga depositioner och garantier.

11. Huvudsakliga villkor för finansiering och betalning och/eller hänvisningar till de bestämmelser av vilka dessa villkor framgår.

12. I tillämpliga fall, den rättsliga form som en grupp av tjänsteleverantörer, som tilldelas kontrakt, skall anta.

13. Uppgifter om tjänsteleverantörens egna förhållanden samt de uppgifter och formella förfaranden som är nödvändiga för att kunna bedöma om han uppfyller de ekonomiska och tekniska minimikraven.

14. Den tid under vilken anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud.

15. Kriterier för tilldelning av kontraktet, om möjligt rangordnade. Andra kriterier än lägsta pris skall anges, om de inte framgår av kontraktshandlingarna.

16. Övriga upplysningar.

17. Datum då meddelandet avsänts.

18. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet.

C. Selektivt förfarande

1. Den upphandlande myndighetens namn, adress, telegramadress, telefon-, telex- och telefaxnummer.

2. Tjänstekategori, beskrivning, CPC-referensnummer.

3. Plats för leverans eller utförande.

4. a) Uppgift om huruvida utförandet av tjänsten enligt lag eller annan författning är förbehållet en bestämd yrkeskategori.

b) Hänvisning till nämnda lag eller författning.

c) Uppgift om huruvida juridiska personer skall ange namn och yrkesmässiga kvalifikationer för den personal som skall ansvara för utförandet av tjänsten.

5. Uppgift om huruvida anbudsgivare kan lämna anbud på en del av den aktuella tjänsten.

6. Antal (eller lägsta och högsta antal) tjänsteleverantörer som förutses komma att uppmanas att lämna anbud.

7. I tillämpliga fall, förbud mot alternativa anbud.

8. Kontraktets varaktighet eller tidsfrist för slutförande av tjänsten.

9. I tillämpliga fall, den rättsliga form som en grupp av tjänsteleverantörer, som tilldelas kontrakt, skall anta.

10. a) I tillämpliga fall, skälen till att påskyndat förfarande har valts.

b) Sista datum då anbudsansökningar skall ha inkommit.

c) Adress de skall sändas till.

d) Det eller de språk de skall avfattas på.

11. Sista datum för avsändande av uppmaningar att lämna anbud.

12. I tillämpliga fall, eventuella erforderliga depositioner och garantier.

13. Uppgifter om tjänsteleverantörens egna förhållanden samt de uppgifter och formella förfaranden som är nödvändiga för att kunna bedöma om han uppfyller de ekonomiska och tekniska minimikraven.

14. Kriterier för tilldelning av kontraktet, om möjligt med rangordning, om dessa uppgifter inte framgår av uppmaningen att lämna anbud.

15. Övriga upplysningar.

16. Datum då meddelandet avsänts.

17. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet.

D. Förhandlat förfarande

1. Den upphandlande myndighetens namn, adress, telegramadress, telefon-, telex- och telefaxnummer.

2. Tjänstekategori, beskrivning, CPC-referensnummer.

3. Plats för leverans eller utförande.

4. a) Uppgift om huruvida utförandet av tjänsten enligt lag eller annan författning är förbehållet en bestämd yrkeskategori.

b) Hänvisning till nämnda lag eller författning.

c) Uppgift om huruvida juridiska personer skall ange namn och yrkesmässiga kvalifikationer för den personal som skall ansvara för utförandet av tjänsten.

5. Uppgift om huruvida anbudsgivare kan lämna anbud på en del av den aktuella tjänsten.

6. Antal (eller lägsta och högsta antal) tjänsteleverantörer som förutses komma att uppmanas att lämna anbud.

7. I tillämpliga fall, förbud mot alternativa anbud.

8. Kontraktets varaktighet eller tidsfrist för slutförande av tjänsten.

9. I tillämpliga fall, den rättsliga form som en grupp av tjänsteleverantörer, som tilldelas kontrakt, skall anta.

10. a) I tillämpliga fall, skälen till att skyndsamt förfarande har valts.

b) Sista datum då anbudsansökningar skall ha inkommit.

c) Adress de skall sändas till.

d) Det eller de språk de skall avfattas på.

11. I tillämpliga fall, eventuella erforderliga depositioner och garantier.

12. Uppgifter om tjänsteleverantörens egna förhållanden samt de uppgifter och formella förfaranden som är nödvändiga för att kunna bedöma om han uppfyller de ekonomiska och tekniska minimikraven.

13. I tillämpliga fall, namn på och adresser till tjänsteleverantörer som redan utvalts av den upphandlande myndigheten.

14. Övriga upplysningar.

15. Datum då meddelandet avsänts.

16. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet.

17. Datum för tidigare offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

E. Meddelande om tilldelning av kontrakt

1. Den upphandlande myndighetens namn och adress.

2. Det valda upphandlingsförfarandet och, för det fall förhandlat förfarande utan föregående annonsering valts, skälen därtill (artikel 11.3).

3. Tjänstekategori, beskrivning, CPC-referensnummer.

4. Datum då upphandlingen avslutats.

5. Kriterier för tilldelningen av kontraktet.

6. Antal inkomna anbud.

7. Tjänsteleverantörens (tjänsteleverantörernas) namn och adress.

8. Pris eller prisklass (minimum/maximum) som bestämts.

9. I tillämpliga fall, andel till värde och omfattning som kan komma att läggas ut på underleverantörer.

10. Övriga upplysningar.

11. Datum för publicering av meddelandet om upphandling i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

12. Datum då meddelandet avsänts.

13. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet.

14. I fråga om kontrakt om tjänster som upptas i bilaga 1 B, den upphandlande myndighetens godkännande av att meddelandet offentliggörs (artikel 16.3).

BILAGA IV

A. Meddelande om formgivningstävling

1. Den upphandlande myndighetens namn, adress, telegramadress, telefon-, telex- och telefaxnummer samt, i tillämpliga fall, motsvarande uppgifter för det organ som kan lämna kompletterande information.

2. Projektbeskrivning.

3. Slag av tävlan (öppen eller sluten).

4. Vid öppna tävlingar: sista datum då bidragen skall ha inkommit.

5. Vid slutna tävlingar:

a) planerat deltagarantal,

b) i tillämpliga fall, antal deltagare som redan har utvalts,

c) kriterier vid valet av deltagare,

d) sista datum då ansökningar att få delta skall ha inkommit.

6. I tillämpliga fall, uppgift om huruvida deltagandet är förbehållet en viss yrkeskategori.

7. De kriterier som kommer att tillämpas vid bedömningen av bidragen.

8. I tillämpliga fall, namn på valda juryledamöter.

9. Uppgift om huruvida juryns beslut är bindande för den upphandlande myndigheten.

10. I tillämpliga fall, antal priser och värdet av dessa.

11. I tillämpliga fall, uppgifter om ersättning till samtliga deltagare.

12. Uppgift om huruvida vinnarna kan tilldelas eventuella följdkontrakt.

13. Övriga upplysningar.

14. Datum då meddelandet avsänts.

15. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet.

B. Resultat av formgivningstävling

1. Den upphandlande myndighetens namn, adress, telegramadress, telefon-, telex- och telefaxnummer.

2. Projektbeskrivning.

3. Sammanlagt deltagarantal.

4. Antal utländska deltagare.

5. Tävlingsvinnare.

6. I förekommande fall, pris(er).

7. Övriga upplysningar.

8. Hänvisning till meddelandet om formgivningstävling.

9. Datum då meddelandet avsänts.

10. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet.