Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 93/36/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandet vid offentlig upphandling av varorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 199 , 09/08/1993 s. 0001 - 0053

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 4 s. 0126

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 4 s. 0126RÅDETS DIREKTIV 93/36/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandet vid offentlig upphandling av varor

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

i samarbete med Europaparlamentet (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

Rådets direktiv 77/62/EEG av den 21 december 1976 om samordning av förfarandet vid offentlig upphandling av varor (4), har ändrats ett flertal gånger. I samband med ytterligare ändringar bör det nämnda direktivet för tydlighetens skull omarbetas.

Det förefaller särskilt viktigt att så långt möjligt samordna utformningen av det här direktivet med bestämmelserna om offentlig upphandling i rådets direktiv 93/37/EEG om samordning av förfarandena vid upphandling av offentliga kontrakt för bygg- och anläggningsarbeten (5) och rådets direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster (6).

Den samordning som skall göras berör särskilt införandet av den funktionella definitionen av upphandlande myndigheter, möjligheten att välja mellan tillämpning av öppet eller selektivt förfarande, kravet att ange skälen för förkastande av anbudssökande eller anbudsgivare, reglerna om utarbetande av rapporter om tillämpningen av de olika tilldelningsförfarandena, villkoren för hänvisning till de allmänna reglerna på det tekniska området, publicering och deltagande, förtydliganden angående kriterier för tilldelning av kontrakt och införande av förfarandet för den rådgivande kommittén.

Det är även nödvändigt att göra vissa redaktionella ändringar för att förtydliga de befintliga bestämmelserna.

För att uppnå fri rörlighet för varor vad gäller offentlig upphandling av varor i medlemsstaterna genom statliga, regionala eller lokala myndigheter eller andra organ under offentlig rätt, krävs inte bara att man undanröjer hinder, utan också att man samordnar nationella förfaranden för offentlig upphandling av bygg- och anläggningsarbeten.

Vid samordningen skall största möjliga hänsyn tas till rådande förfaranden och administrativ praxis i varje medlemsstat.

Gemenskapen är part i överenskommelsen om statlig upphandling (7), nedan kallad "GATT-överenskommelsen".

I bilaga 1 till detta direktiv finns en förteckning över de upphandlande myndigheter som omfattas av GATT-överenskommelsen. Det är nödvändigt att uppdatera denna bilaga i enlighet med de ändringar som inkommit från medlemsstaterna.

Detta direktiv skall inte tillämpas på vissa upphandlingskontrakt som tilldelas inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna, vilka omfattas av direktiv 90/531/EEG (8).

Utan att det påverkar tillämpningen av tröskelvärdet för offentliga upphandlingar enligt GATT-överenskommelsen, kan offentliga upphandlingskontrakt undantas från den konkurrens som föreskrivs i detta direktiv om de inte uppgår till 200 000 ecu, och det är lämpligt att undanta dem från samordningsåtgärder.

Särbestämmelser måste införas för undantagsfall, där reglerna om samordning inte nödvändigtvis måste tillämpas. Sträng restriktivitet måste uttryckligen gälla beträffande undantagen.

Förhandlat förfarande bör anses som ett undantag och därför bara tillämpas i särskilda fall.

Det är nödvändigt att på det tekniska området fastställa gemensamma regler som tar hänsyn till gemenskapspolitiken vad gäller standarder och specifikationer.

För att en effektiv konkurrens skall kunna utvecklas inom det offentliga upphandlingsområdet, måste respektive myndigheters meddelanden om upphandling annonseras inom hela gemenskapen. Meddelanden om upphandling måste ge leverantörerna inom gemenskapen möjlighet att avgöra om kontrakten är av intresse för dem. Korrekt och tillräcklig information måste lämnas om de varor som skall upphandlas och om de villkor som är knutna till upphandlingen. Särskilt vid selektivt upphandlingsförfarande skall annonseringen stimulera leverantörer från medlemsstaterna till att efterfråga underlag hos upphandlingsmyndigheterna för att kunna lämna anbud under tillämpliga villkor.

Kompletterande information om kontrakten skall såsom brukligt hos medlemsstaterna lämnas i avtalsdokument för varje kontrakt eller motsvarande.

Det är nödvändigt att fastställa gemensamma regler för deltagande i offentlig upphandling, både vad gäller kvalitativa urvalskriterier och kriterier för prövning av kontrakt.

Det är lämpligt att möjliggöra anpassning, mot bakgrund av ändrade tekniska krav, av vissa tekniska förhållanden vad gäller meddelanden och statistiska rapporter som krävs enligt detta direktiv. I bilaga 2 till detta direktiv hänvisas till en nomenklatur. Gemenskapen kan vid behov revidera eller ersätta den gemensamma nomenklaturen, och det är nödvändigt att göra det möjligt att i överensstämmelse därmed anpassa hänvisningen till nomenklaturen.

Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas förpliktelser i fråga om de i bilaga 5 angivna tidsfristerna för överföring till nationell lagstiftning och för genomförande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) "offentliga varuupphandlingskontrakt": skrivna avtal med ekonomiska villkor mellan en leverantör (fysisk eller juridisk person) och en av de nedan under b angivna upphandlande myndigheterna, som omfattar köp, leasning, hyra eller hyrköp med eller utan köpoption av produkter. Leveransen kan vidare omfatta projektering och installation,

b) "upphandlande myndigheter": statliga, regionala eller lokala myndigheter, organ som lyder under offentlig rätt, sammanslutningar bildade av en eller flera sådana myndigheter eller organ som lyder under offentlig rätt.

"ett organ som lyder under offentlig rätt" är varje organ:

- som har tillkommit i det särskilda syftet att tillgodose allmänna intressen och inte har industriell eller kommersiell karaktär,

och

- som är juridisk person,

och

- som till större delen finansieras av staten eller regionala eller lokala myndigheter, eller av andra organ som lyder under offentlig rätt; eller som står under administrativ tillsyn av sådana organ; eller som har en administrativ, verkställande eller övervakande styrelse, där fler än hälften av medlemmarna utses av staten eller regionala eller lokala myndigheter, eller av andra organ som lyder under offentlig rätt.

Förteckningarna över organ eller kategorier därav som lyder under offentlig rätt och som uppfyller villkoren i andra stycket återfinns i bilaga 1 till direktiv 93/37/EEG. Dessa förteckningar skall vara så fullständiga som möjligt och kan revideras enligt artikel 35 i direktiv 93/37/EEG.

c) - "anbudsgivare": leverantör, som lämnar in anbud;

- "anbudssökande": leverantör, som ansöker om att få lämna anbud vid selektivt upphandlingsförfarande,

d) "öppet förfarande": inhemskt förfarande, varvid alla leverantörer som så önskar får lämna in anbud,

e) "selektivt förfarande": inhemskt förfarande, varvid endast de leverantörer kan lämna in anbud som de upphandlande myndigheterna uppmanat till detta,

f) "förhandlat förfarande": inhemskt förfarande, varvid de upphandlande myndigheterna tillfrågar vissa utvalda leverantörer och förhandlar kontraktsvillkoren med en eller flera av dem.

Artikel 2

1. Detta direktiv skall inte gälla:

a) kontrakt som tilldelas inom de områden som anges i artikel 2, 7, 8 och 9 i direktiv 90/531/EEG eller som uppfyller villkoren i artikel 6.2 i det direktivet,

och

b) upphandlingskontrakt som sekretessbeläggs eller när deras utförande måste förenas med särskilda säkerhetsåtgärder enligt lagar eller andra författningar i den berörda medlemsstaten, eller om hänsyn till medlemsstatens grundläggande säkerhet så kräver.

2. När en upphandlande myndighet enligt artikel 1 b ger annan, oavsett dennes juridiska status, än den som gör upphandlingen speciella eller exklusiva rättigheter att verka inom det offentliga tjänsteområdet, måste det i tillståndet föreskrivas att den upphandlande skall iaktta principen om förbud mot diskriminering på grund av nationalitet vid upphandlingen.

Artikel 3

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 2, 4 och 5.1 skall detta direktiv gälla för alla varor som omfattas av artikel 1 a, även dem som omfattas av kontrakt tilldelade av upphandlande myndigheter inom försvarssektorn, men med undantag för produkter som täcks av bestämmelserna i Romfördragets artikel 223.1 b.

Artikel 4

Detta direktiv skall inte tillämpas på offentlig upphandling som är underkastad andra förfaranden enligt följande:

a) Enligt internationell överenskommelse som i överensstämmelse med fördraget slutits mellan en medlemsstat och ett eller flera icke-medlemsland/länder, och som omfattar varor avsedda för gemensamt genomförande eller drift mellan signatärstaterna. Varje avtal skall överlämnas till kommissionen, vilken kan konsultera Rådgivande kommittén för offentlig upphandling, som inrättats genom beslut 71/306/EEG (9).

b) Företag i en medlemsstat eller ett icke-medlemsland som verkar enligt ett internationellt avtal om stationering av trupper.

c) Enligt särskilda upphandlingsförfaranden i en internationell organisation.

Artikel 5

1. a) Avdelningarna II, III och IV samt artikel 6 och 7 skall gälla offentlig varuupphandling som

- görs av de i artikel 1 b angivna upphandlande myndigheterna inklusive upphandling som görs av de upphandlande myndigheterna inom försvarssektorn enligt förteckningen i bilaga 1 såvitt gäller produkter som inte förtecknats i bilaga 2, om det uppskattade värdet exklusive mervärdesskatt uppgår till minst 200 000 ecu,

- görs av de upphandlande myndigheterna enligt förteckning i bilaga 1, och vars uppskattade värde exklusive mervärdesskatt uppgår till minst det tröskelvärde som fastställts i överensstämmelse med GATT-överenskommelsen. Då det gäller upphandlande myndigheter inom försvarssektorn skall detta bara gälla för upphandling av produkter enligt bilaga 2.

b) Detta direktiv omfattar offentlig upphandling av varor, vars uppskattade värde uppgår till eller överstiger det tröskelvärde som gäller vid tidpunkten för publicering av meddelandet enligt artikel 9.2.

c) Tröskelvärdena uttryckta i respektive länders valutor liksom tröskelvärdet enligt GATT-överenskommelsen uttryckt i ecu skall i princip revideras vartannat år fr.o.m. den 1 januari 1988. Den tillämpade växelkursen för nationella valutor skall vara den genomsnittliga dagskursen uttryckt i ecu respektive det genomsnittliga ecu-värdet uttryckt i SDR under de 24 månader före den sista augusti som föregår omräkningen per den 1 januari.

Beräkningsmetoden som den fastställs i denna punkt skall ses över på kommissionens initiativ av Rådgivande kommittén för offentlig upphandling i princip två år efter dess första tillämpning.

d) Det tröskelvärde som fastställs i c) och tröskelvärdena uttryckta i respektive länders valutor och, vad gäller det tröskelvärde som fastställs i GATT-överenskommelsen, dess värde uttryckt i ecu, skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning i början av november efter den omräkning som avses i första delen av c).

2. Då det gäller kontrakt om leasning, hyra eller hyrköp av produkter skall grunden för beräkning av det uppskattade kontraktsvärdet vara

- för kontrakt på bestämd tid som uppgår till högst 12 månader, det fulla värdet för denna tid, och där tiden är längre än 12 månader, det fulla värdet inklusive varans uppskattade restvärde,

- för kontrakt på obestämd tid eller för de fall kontraktens varaktighet är oviss, månadskostnaden multiplicerad med 48.

3. Då det gäller normala upphandlingskontrakt eller kontrakt som skall förnyas inom viss angiven tid, skall det uppskattade kontraktsvärdet justeras med hänsyn till

- antingen det sammanlagda faktiska värdet av liknande kontrakt som slutits under föregående budgetår eller under de föregående 12 månaderna, om möjligt jämkat med hänsyn till förväntade ändringar i kvantitet eller värde under de 12 månader som följer på slutandet av det ursprungliga kontraktet,

- eller det uppskattade totala värdet under de 12 månader som följer på första leverans alternativt under kontraktstiden om denna är längre än 12 månader.

Valet av beräkningsmetod får inte göras i avsikt att kringgå bestämmelserna i detta direktiv.

4. Om en föreslagen upphandling av varor av samma slag kan leda till att kontrakt tilldelas samtidigt för skilda delar, skall deras beräknade totalvärde vara grund för tillämpningen av punkt 1 och 2.

5. I de fall en föreslagen upphandling innehåller optionsklausuler skall grunden för beräkning av uppskattat kontraktsvärde vara den högsta möjliga förväntade summan av köpet, leasningen, hyran eller hyrköpet, optionsklausulerna medräknade.

6. Ett anskaffningsbehov av en viss mängd varor får inte uppdelas i syfte att kringgå bestämmelserna i detta direktiv.

Artikel 6

1. Vid tilldelningen av offentliga varuupphandlingskontrakt skall de upphandlande myndigheterna tillämpa de förfaranden, som fastställs i artikel 1 d), e) och f), i de fall som räknas upp nedan.

2. De upphandlande myndigheterna får tilldela varukontrakt i ett förhandlat förfarande om godtagbara anbud ej lämnas vid öppet eller selektivt förfarande, eller om lämnade anbud är oacceptabla med hänsyn till nationella bestämmelser motsvarande dem i avdelning IV, under förutsättning att de ursprungliga kontraktsvillkoren inte väsentligt ändrats. I dessa fall skall de upphandlande myndigheterna publicera ett meddelande, såvida de inte låter sådana förhandlade förfaranden omfatta alla företag, som uppfyller kraven i artiklarna 20 P24 och som under det föregående öppna eller selektiva förfarandet har lämnat anbud enligt de formella reglerna för anbudsförfarandet.

3. De upphandlande myndigheterna får upphandla sina varor genom förhandlat förfarande utan att dessförinnan publicera ett meddelande i följande fall:

a) Då det vid öppet eller selektivt förfarande inte lämnas några anbud alls eller några lämpliga anbud under förutsättning att kontraktets ursprungliga villkor inte väsentligt ändrats och att en rapport lämnas till kommissionen.

b) Då de berörda produkterna framställs enbart för att tjäna forskning, experiment, studier eller utveckling skall denna bestämmelse inte utsträckas till att omfatta produktion i syfte att uppnå kommersiell lönsamhet eller för att täcka forsknings- och utvecklingskostnader.

c) Då av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt produkterna bara kan tillverkas eller levereras av en viss leverantör.

d) I den utsträckning det är absolut nödvändigt när man inte kan iaktta de fastställda tidsfristerna i de öppna, selektiva eller förhandlade förfaranden som avses i punkt 2, till följd av synnerlig brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses av de upphandlande myndigheterna i fråga. De omständigheter som åberopas som skäl för synnerlig brådska får ej i något fall vara hänförliga till de upphandlande myndigheterna.

e) Då det gäller ytterligare leveranser från den ursprunglige leverantören, vilka är avsedda antingen som delersättning för normala leveranser eller installationer, eller som utökning av redan förekommande leveranser eller installationer, om ett byte av leverantör skulle tvinga den upphandlande myndigheten att anskaffa materiel med andra tekniska egenskaper, som skulle medföra oförenlighet eller orimliga tekniska svårigheter vid drift och underhåll. Varaktigheten av sådana kontrakt liksom av återkommande kontrakt får som allmän regel inte överstiga tre år.

4. I alla andra fall skall de upphandlande myndigheterna upphandla sina varor genom öppet förfarande eller selektivt förfarande.

Artikel 7

1. De upphandlande myndigheterna skall inom 15 dagar efter det att begäran inkommit från anbudssökande eller anbudsgivare, vars ansökan eller anbud har förkastats, informera denne om orsakerna till detta och då det gäller anbud om namnet på den anbudsgivare som erhållit kontraktet.

2. De upphandlande myndigheterna skall upplysa anbudssökande eller anbudsgivare som begär det om skälen till att man beslutat att inte avsluta en inledd upphandling eller till att man tar om upphandlingen från början. De skall också informera Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer om beslutet.

3. För varje upphandling som avslutats skall de upphandlande myndigheterna upprätta en skriftlig rapport, vilken skall innehålla åtminstone följande:

- Namn och adress för den upphandlande myndigheten, föremålet och värdet av kontraktet.

- Namnen på anbudssökande eller anbudsgivare som kommer i fråga och motiven för urvalet.

- Namnen på anbudssökande och anbudsgivare som avvisats och motiven därför.

- Namnet på den anbudsgivare som valts och skälen till att hans anbud antagits och, om den är känd, uppgift om vilken andel av entreprenaden som den utsedda anbudsgivaren kan ha för avsikt att lägga ut på underentreprenör.

- Vid förhandlat förfarande, vilka omständigheter enligt artikel 6 som utgör skäl för valet av förfarande.

Denna rapport eller de väsentliga delarna av den skall på begäran tillställas kommissionen.

AVDELNING II

GEMENSAMMA TEKNISKA REGLER

Artikel 8

1. De tekniska specifikationer som definieras i bilaga 3 skall anges i de allmänna eller specifika avtalsdokumenten.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av lagligen bindande nationella tekniska bestämmelser såvitt dessa stämmer överens med gemenskapslagstiftningen, skall de tekniska specifikationer som nämns i punkt 1 anges av de upphandlande myndigheterna genom hänvisning till nationella standarder som uppfyller europeiska standarder eller genom hänvisning till europeiska tekniska godkännanden eller till gemensamma tekniska specifikationer.

3. Den upphandlande myndigheten får avvika från punkt 2 om

a) standarderna, europeiska tekniska godkännanden eller gemensamma tekniska specifikationer inte innefattar några bestämmelser för att skapa likformighet, eller om de tekniska medlen saknas för att åstadkomma en nöjaktig anpassning av en produkt till dessa standarder, europeiska tekniska godkännanden eller gemensamma tekniska specifikationer,

b) tillämpningen av punkt 2 skulle påverka tillämpningen av rådets direktiv 86/361/EEG av den 24 juli 1986 om inledningsskedet av det ömsesidiga erkännandet av typgodkännande för teleterminalutrustning (10), eller rådets beslut nr 87/95/EEG av den 22 december 1986 om standardisering inom området för informationsteknologi och telekommunikationer (11), eller andra dokument för gemenskapen på speciella tjänste- eller produktområden,

c) användningen av dessa standarder, europeiska tekniska godkännanden eller gemensamma tekniska specifikationer skulle tvinga den upphandlande myndigheten att anskaffa produkter eller material, som är oförenliga med befintlig utrustning eller skulle medföra orimliga kostnader eller orimliga tekniska svårigheter, men endast om avsteget görs som ett led i en klart definierad och dokumenterad strategi i syfte att inom viss tid gå över till europeiska standarder, europeiska tekniska godkännanden eller gemensamma tekniska specifikationer,

d) projektet är av klart innovativ karaktär och för vilket bruket av europeisk standard, europeiska tekniska godkännanden eller gemensamma tekniska specifikationer inte skulle vara lämpligt.

4. Upphandlande myndigheter som vill åberopa punkt 3 skall om möjligt dokumentera sina skäl för det i Europeiska gemenskapernas officiella tidning publicerade meddelandet om upphandling eller i avtalsdokumenten, och i alla händelser ange dessa skäl i sin interna dokumentation, och de skall på begäran tillhandahålla medlemsstaterna och kommissionen sådan information.

5. Om europeiska standarder, europeiska tekniska godkännanden eller gemensamma tekniska specifikationer saknas gäller i stället följande om de tekniska specifikationerna:

a) De skall anges genom hänvisning till nationella tekniska specifikationer, med erkänd förenlighet med de grundläggande krav som anges i gemenskapens direktiv för teknisk harmonisering enligt reglerna i dessa direktiv och i synnerhet enligt reglerna i rådets direktiv 89/106/EEG (12).

b) De får anges genom hänvisning till nationella tekniska specifikationer hänförliga till ritningar, metoder för prisberäkning, utförande av arbeten och materialanvändning.

c) De får anges genom hänvisning till andra dokument. I detta fall är det lämpligt att hänvisningarna görs i följande ordning:

i) Nationella standarder som uppfyller internationella standarder som godtas i det land, där den upphandlande myndigheten finns.

ii) Andra nationella standarder och nationella tekniska godkännanden i det land, där den upphandlande myndigheten finns.

iii) Övriga standarder.

6. Såvida inte sådana specifikationer är motiverade av kontraktsföremålet, skall medlemsstaterna förbjuda att det i kontrakten införs tekniska specifikationer, som anger produkter av ett visst märke, ursprung eller framställning och som därför gynnar eller utesluter vissa leverantörer eller produkter. I synnerhet förbjuds angivande av varumärken, patent, typbeteckningar eller specifika ursprung eller framställningar. Emellertid får en sådan specifikation förekomma om den följs av orden "eller likvärdig", där de upphandlande myndigheterna inte kan beskriva kontraktsföremålet på annat sätt med tillräcklig precision och full begriplighet för alla berörda.

AVDELNING III

GEMENSAMMA REGLER FÖR PUBLICERING

Artikel 9

1. De upphandlande myndigheterna skall snarast möjligt efter början av sitt budgetår genom ett meddelande på förhand ange sin beräknade upphandling per varuområde under de närmaste 12 månaderna, där det uppskattade värdet enligt artikel 5 i detta direktiv är minst 750 000 ecu.

Produktområdet skall fastställas av de upphandlande myndigheterna genom en hänvisning till nomenklaturen "Classification of Products According to Activities" (CPA). Kommissionen skall fastställa villkoren för hänvisning i meddelandet till bestämda kategorier i nomenklaturen i enlighet med det förfarande som anges i artikel 32.2.

2. Upphandlande myndigheter som önskar upphandla genom ett öppet, selektivt eller förhandlat förfarande i de fall som avses i artikel 6.2, måste annonsera sin avsikt i ett meddelande.

3. Upphandlande myndigheter som har avslutat en upphandling skall tillkännage sitt beslut i ett meddelande om avslutad upphandling. Emellertid får publicering av viss information angånde tilldelning av kontrakt underlåtas i vissa fall, om utlämnandet skulle strida mot lag eller på annat sätt stå i motsättning till det allmännas intresse eller skada legitima kommersiella intressen, offentliga eller privata, eller skulle hindra en sund konkurrens mellan leverantörer.

4. Meddelandena skall utformas enligt förlagorna i bilaga 4 och skall innehålla de uppgifter som förtecknats i dessa förlagor. De upphandlande myndigheterna kan inte kräva några andra villkor än dem som fastställs i artikel 22 och 23 när de begär in uppgifter om de ekonomiska och tekniska standarder som krävs av leverantörer för att de skall komma i fråga för urval (punkt 11 i bilaga 4 B, punkt 9 i bilaga 4 C och punkt 8 i bilaga 4 D).

5. De upphandlande myndigheterna skall sända meddelandena så fort som möjligt och på lämpligaste sätt till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer. Vid sådant påskyndat förfarande som beskrivs i artikel 12 skall meddelandet sändas per telex, telegram eller telefax.

Meddelandet enligt punkt 1 skall sändas snarast möjligt efter början av varje budgetår.

Meddelandet enligt punkt 3 skall sändas senast 48 dagar efter tilldelningen av kontraktet i fråga.

6. Meddelandena enligt punkterna 1 och 3 skall i sin helhet publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och i TED databank på gemenskapernas officiella språk, varvid endast texten på originalspråket är autentisk.

7. Meddelandena enligt punkt 2 skall i sin helhet publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och TED databank på sitt originalspråk. En sammanfattning av de viktigare delarna av varje meddelande skall publiceras på gemenskapens officiella språk, varvid endast texten på originalspråket är autentisk.

8. Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer skall publicera meddelandena senast 12 dagar efter avsändandet. Vid skyndsamt förfarande enligt artikel 12 skall denna frist minskas till fem dagar.

9. Meddelandena får inte publiceras i de officiella tidningarna eller i annan press i det land där de upphandlande myndigheterna finns före dagen för avsändandet till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, och de måste innehålla uppgift om detta datum. De får inte innehålla annan information än den som publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

10. De upphandlande myndigheterna måste kunna styrka att avsändandet har skett viss dag.

11. Kostnaden för publicering av meddelanden i Europeiska gemenskapernas officiella tidning skall bäras av gemenskaperna. Inget meddelande får vara längre än en sida i tidningen, dvs. ca 650 ord. Varje utgåva av tidningen som innehåller ett eller flera meddelanden om upphandling skall återge förlagan eller förlagorna som ligger till grund för det eller de publicerade meddelandena.

Artikel 10

1. Vid öppet upphandlingsförfarande skall fristen för mottagande av anbud bestämmas av de upphandlande myndigheterna till minst 52 dagar från det meddelandet avsänts.

2. Förutsatt att de har begärts i god tid, måste kontraktshandlingar och kringdokument sändas till leverantörerna av de upphandlande myndigheterna eller de behöriga organen inom sex dagar från mottagandet av begäran.

3. Förutsatt att den begärts i god tid, skall tilläggsinformation med anknytning till kontraktshandlingarna tillhandahållas av de upphandlande myndigheterna senast sex dagar före det sista datum som fastställts för mottagande av anbud.

4. Om kontraktshandlingar, kringdokument och tilläggsinformation är alltför skrymmande för att kunna tillhandahållas inom tidsfristen enligt punkterna 2 eller 3, eller om anbud inte kan avges utan ett besök eller genomgång på platsen av dokument hänförliga till kontraktshandlingarna, skall tidsfristerna enligt punkt 1 utsträckas i motsvarande mån.

Artikel 11

1. Vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande enligt artikel 6.2. skall den av de upphandlande myndigheterna fastställda fristen för mottagande av ansökan att få lämna in anbud vara minst 37 dagar från det meddelandet om upphandling avsänts.

2. De upphandlande myndigheterna skall samtidigt och skriftligen uppmana de utvalda anbudssökandena att lämna in sina anbud. Till uppmaningen skall fogas kontraktshandlingar och kringdokument. Uppmaningen skall innehålla åtminstone följande information:

a) Om det är lämpligare, adressen till det organ från vilket kontraktshandlingar och kringdokument kan beställas och sista datum för sådan beställning; vidare belopp och betalningsvillkor i samtliga fall då avgift skall erläggas för sådana dokument.

b) Sista datum för mottagande av anbud, adress till vilken anbud skall sändas och det eller de språk de skall avfattas på.

c) Hänvisning till publicerat meddelande om upphandling.

d) Uppgift om vilka dokument som skall bifogas anbudet, antingen för att styrka de av anbudssökanden enligt artikel 9.4 lämnade kontrollerbara uppifterna, eller för att utöka den enligt samma artikel föreskrivna informationen på samma villkor som fastställs i artiklarna 22 och 23.

e) Kriterierna för prövning av anbud om de ej framgår av meddelandet om upphandling.

3. Vid selektivt förfarande skall den av de upphandlande myndigheterna fastställda tidsfristen för mottagande av anbud vara minst 40 dagar från avsändandet av den skriftliga uppmaningen att lämna in anbud.

4. Begäran om att få delta inom ramen för ett anbudsförfarande får framställas per brev, telegram, telex, telefax eller telefon. Om det sker på något av de fyra sista sätten måste bekräftelse sändas per brev före utgången av fristen enligt punkt 1.

5. Förutsatt att den har begärts i god tid måste ytterligare information hänförlig till kontraktsdokumenten tillhandahållas av de upphandlande myndigheterna senast sex dagar före sista datum som fastställts för mottagande av anbud.

6. Då anbud inte kan lämnas utan ett besök på platsen eller utan genomgång på platsen av dokument hänförliga till upphandlingen, skall tidsfristen enligt punkt 3 utsträckas i motsvarande mån.

Artikel 12

1. Om tidsfristerna enligt artikel 11 på grund av brådska inte kan iakttas, får de upphandlande myndigheterna fastställa följande frister:

a) En frist för mottagande av anbudsansökningar, som inte får vara kortare än 15 dagar från det meddelandet om upphandling avsänts.

b) En frist för mottagande av anbud, som inte får vara kortare än 10 dagar från datumet för uppmaning att lämna in anbud.

2. Förutsatt att den har begärts i god tid, måste tilläggsinformation med anknytning till kontraktsdokumenten tillhandahållas av de upphandlande myndigheterna senast fyra dagar före sista datum, som fastställts för mottagande av anbud.

3. Anbudsansökningar och uppmaningar att lämna in anbud måste göras på snabbast möjliga sätt. Då anbudsansökningar görs per telegram, telex, telefax eller telefon, måste bekräftelse sändas per brev senast före utgången av tidsfristen enligt punkt 1.

Artikel 13

De upphandlande myndigheterna får i Europeiska gemenskapernas officiella tidning publicera meddelanden om offentlig upphandling av varor, vilka inte är underkastade publiceringsskyldighet enligt detta direktiv.

Artikel 14

Villkoren för upprättande, översändande, mottagande, översättning, insamling och distribution av de meddelanden som avses i artikel 9 och av de statistiska rapporter som föreskrivs i artikel 31 samt av nomenklaturen som föreskrivs i artikel 9 och i bilaga 2 och 4 kan ändras i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 32.2. Villkoren för hänvisning i meddelandena till bestämda kategorier i nomenklaturen kan fastställas i enlighet med samma förfarande.

AVDELNING IV

Kapitel 1

Gemensamma regler för deltagande

Artikel 15

1. Anbud skall prövas med utgångspunkt i de kriterier som fastställs i kapitel 3 av denna avdelning med hänsyn till artikel 16, efter det att de upphandlande myndigheterna kontrollerat lämpligheten hos de leverantörer, som inte skall uteslutas enligt artikel 20 till följd av kriterierna i artiklarna 22, 23 och 24 för ekonomisk och finansiell ställning liksom teknisk förmåga.

2. De upphandlande myndigheterna skall till fullo respektera den konfidentiella naturen hos all information från leverantörerna.

Artikel 16

1. Då anbudsprövningen görs med utgångspunkt i lägsta pris, får de upphandlande myndigheterna ta hänsyn till alternativa utföranden från anbudslämnarna, om dessa alternativ uppfyller de av de upphandlande myndigheterna ställda minimikraven.

De upphandlande myndigheterna skall ange i kontraktshandlingarna vilka minimikrav som måste uppfyllas av de alternativa utförandena liksom i förekommande fall ge anvisningar för hur dessa skall presenteras. I meddelandet om upphandling skall anges om alternativa utföranden inte är tillåtna.

De upphandlande myndigheterna får inte avvisa ett förslag till alternativ endast på den grunden att det har utformats med tekniska specifikationer angivna genom hänvisning till nationella standarder som överförts från europeiska standarder, eller genom hänvisning till europeiska tekniska godkännanden eller gemensamma tekniska specifikationer enligt artikel 8.2 eller nationella tekniska specifikationer enligt artikel 8.5 a och b.

2. Upphandlande myndigheter som har tillåtit alternativa utföranden enligt punkt 1 får inte avvisa ett alternativ endast med motiveringen att det, om det antogs, skulle leda till ett tjänsteupphandlingskontrakt i stället för ett offentligt varuupphandlingskontrakt i detta direktivs mening.

Artikel 17

De upphandlande myndigheterna får i kontraktsdokumenten begära, att anbudsgivaren i anbudet anger till vilken del han ämnar lägga ut kontraktet på underentreprenörer.

En sådan angivelse inverkar inte på frågan om huvudleverantörens ansvar.

Artikel 18

Anbud kan lämnas av grupper av leverantörer. Dessa grupper skall inte i och för sig vara ålagda att anta någon viss legal form för att lämna in anbud. Emellertid kan den utvalda gruppen bli ålagd att göra så i den mån ändringen krävs för att gruppen tillfredsställande skall kunna genomföra kontraktet.

Artikel 19

1. Vid selektivt och förhandlat förfarande skall de upphandlande myndigheterna på grundval av de uppgifter som lämnats beträffande leverantörens personliga ställning och av information som krävs för bedömningen av huruvida anbudssökande uppfyller de ekonomiska och tekniska minimikraven välja ut dem, som de önskar uppmana till anbudsgivning eller till förhandlingar, förutsatt att de uppfyller kraven i artiklarna 20 P24.

2. Då de upphandlande myndigheterna tilldelar ett kontrakt i selektivt förfarande, får de ange ungefärligen hur många leverantörer som kommer att uppmanas till anbudsgivning. I så fall skall uppgiften finnas i meddelandet om upphandling. Antalet skall bestämmas mot bakgrund av arten av de varor som skall levereras. Antalet måste vara minst 5 och får uppgå till 20.

I alla händelser måste antalet uppmanade sökande vara tillräckligt stort för att garantera verklig konkurrens.

3. Då de upphandlande myndigheterna tilldelar ett kontrakt i förhandlat förfarande enligt artikel 6.2, får antalet entreprenörer som inbjuds till förhandling inte vara mindre än tre, förutsatt att tillräckligt många lämpliga sökande finns att tillgå.

4. Varje medlemsstat skall se till att de upphandlande myndigheterna ger uppmaningar att lämna anbud utan diskriminering till kvalificerade entreprenörer i andra medlemsstater som uppfyller de nödvändiga kraven och på samma villkor som till inhemska entreprenörer.

Kapitel 2

Kriterier för kvalitativt urval

Artikel 20

1. Den leverantör kan uteslutas från deltagande i en upphandling som

a) är i konkurs eller likvidation, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått i ackordsuppgörelse med borgenärer, är ålagd att tills vidare inte driva näringsverksamhet eller befinner sig i en motsvarande situation, till följd av något liknande förfarande enligt nationella lagar och förordningar,

b) är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller för något annat liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar,

c) har fällts för brott mot yrkesetiken enligt lagakraftvunnen dom,

d) har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, som på något sätt kan styrkas av den upphandlande myndigheten,

e) inte har fullgjort skyldigheter att erlägga sociala försäk- ringsavgifter enligt författningsföreskrifter i det egna landet eller i det land där den upphandlande myndigheten finns,

f) inte har fullgjort skyldigheter att betala skatter enligt bestämmelser i det egna landet eller i det land där den upphandlande myndigheten finns,

g) har gjort sig skyldig till någon allvarlig brist i sin informationsplikt enligt detta kapitel.

2. Om den upphandlande myndigheten kräver bevis av leverantören att inget av de i punkt 1 a, b, c, e eller f beskrivna fallen är tillämpligt på honom, skall den godta som tillräckligt bevis

- vad gäller a, b, eller c, framläggandet av utdrag ur kriminalregistret eller, om detta inte går, av ett likvärdigt dokument utgivet av en rättslig eller administrativ myndighet i ursprungslandet eller det land personen kommer från, som visar att dessa krav är uppfyllda,

- vad gäller e eller f, ett intyg från den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten.

3. Om landet i fråga inte ger ut de dokument eller intyg som avses i punkt 2, eller om dessa inte täcker samtliga fall angivna i punkt 1 a, b eller c, kan de ersättas av en utsaga under ed eller, i medlemsstater som saknar bestämmelser om utsaga under ed, av en högtidlig försäkran av vederbörande inför en behörig rättslig eller administrativ myndighet, notarius publicus eller en behörig yrkes- eller handelsorganisation i ursprungslandet eller i det land personen kommer från.

4. Medlemsstaterna skall ange myndigheter och organ med behörighet att utfärda de dokument, intyg eller försäkringar som anges i punkt 2 och 3, och de skall utan dröjsmål underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen om detta.

Artikel 21

1. En leverantör som vill delta i ett offentligt varuupphandlingskontrakt kan åläggas att visa att han är upptagen i yrkes- eller handelsregister på föreskrivet vis i det medlemsland där han är etablerad, eller att avlägga en utsaga under ed eller uppvisa ett intyg enligt punkt 2 nedan.

2. De relevanta yrkes- eller handelsregistren, försäkringarna eller intygen är

- i Belgien: "Registre du commerce/Handelsregister",

- i Danmark: "Aktieselskabsregistret", "Foreningsregistret" och "Handelsregistret",

- i Tyskland: "Handelsregister" och "Handwerksrolle"

- i Grekland: `Âéïôå÷íéêü Þ Âéïìç÷áíéêü Þ Åìðïñéêü ÅðéìåëçôÞñéï`

- i Spanien: "Registro Mercantil" eller, vad gäller personer som inte är registrerade, ett intyg om att den berörde under ed har försäkrat att han bedriver yrkesmässig verksamhet i branschen i fråga,

- i Frankrike: "Registre du commerce" och "Répertoire des métiers",

- i Italien: "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato" och "Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato",

- i Luxemburg: "Registre aux firmes" och "Rôle de la Chambre des métiers",

- i Nederländerna: "Handelsregister",

- i Portugal: "Registo Nacional das Pessoas Colectivas",

- i Storbritannien och Irland kan leverantören åläggas att förete ett intyg från Registrar of Companies eller Registrar of Friendly Societies om att han är legitimerad såsom medlem eller registrerad eller, om han inte är sålunda legitimerad, att förete ett intyg om att han under ed har försäkrat att han bedriver yrkesmässig verksamhet i branschen i det land där han är etablerad, på en viss plats och under viss firma.

Artikel 22

1. Bevis om leverantörens finansiella och ekonomiska ställning kan som regel utgöras av en eller flera av följande referenser:

a) Relevanta intyg från banker.

b) Uppvisande av leverantörens balansräkningar eller utdrag ur dem, om offentliggörande av balansräkning krävs enligt lag i det land där leverantören är etablerad.

c) Uppgift om leverantörens totala omsättning och omsättning av varor som är föremål för upphandlingskontraktet för de tre föregående räkenskapsåren.

2. De upphandlande myndigheterna skall i meddelandet eller i uppmaningen till anbudsgivning specifiera vilken eller vilka referenser av dem som anges i punkt 1 de har valt, samt vilka referenser som skall uppges utöver de i punkt 1 angivna.

3. Om en leverantör har godtagbart skäl för att inte förete de av den upphandlande myndigheten begärda referenserna, får han dokumentera sin ekonomiska och finansiella ställning så som den upphandlande myndigheten anser lämpligt.

Artikel 23

1. Bevis om leverantörens tekniska kapacitet får ges i en eller flera av följande former beroende på de levererade varornas art, mängd och ändamål:

a) En förteckning över de huvudsakliga leveranser som gjorts under de tre senaste åren, med angivelse av belopp, datum och privata eller offentliga mottagare

- i de fall det gäller upphandling från myndigheter, skall bevis lämnas i form av intyg utgivna eller kontrasignerade av behörig myndighet,

- i de fall det gäller privata köpare skall leveransen bekräftas av köparen - alternativt, om detta inte låter sig göra, skall leverantören på ett enkelt sätt bekräfta att leveransen ägt rum.

b) En beskrivning av leverantörens tekniska resurser, åtgärder för att garantera kvalitet samt hans forsknings- och utvecklingsresurser.

c) Namnet på de tekniker och tekniska organ som, vare sig de direkt hör till leverantören eller inte, anlitas i synnerhet för kvalitetskontroll.

d) Prover, beskrivningar och/eller fotografier av de varor som skall levereras, varvid äktheten måste styrkas om den upphandlande myndigheten så begär.

e) Intyg från officiella institutioner för kvalitetskontroll eller från erkänd expertis på området som visar att varorna, som skall vara klart identifierade genom hänvisning till vissa specifikationer eller standarder, överensstämmer med specifikationerna eller standarderna ifråga.

f) I de fall varorna som skall levereras är av komplex natur eller undantagsvis är avsedda för ett speciellt ändamål, krävs kontroll utförd av de upphandlande myndigheterna själva eller för deras räkning av ett behörigt officiellt organ i leverantörslandet om organet i fråga samtycker till detta; kontrollerna skall utvisa leverantörens tillverkningskapacitet och om nödvändigt dennes forsknings- och utvecklingsresurser samt resurser för kvalitetskontroll.

2. Den upphandlande myndigheten skall i meddelandet eller i uppmaningen att lämna in anbud specificera vilka referenser den önskar erhålla.

3. Omfattningen av den i artikel 22 och i denna artikels punkt 1 och 2 behandlade informationen måste begränsas till kontraktets föremål, och den upphandlande myndigheten måste ta hänsyn till leverantörernas legitima intresse av att skydda sina tekniska hemligheter eller sina affärshemligheter.

Artikel 24

Inom de begränsningar som anges i artiklarna 20 P23 kan den upphandlande myndigheten uppmana leverantörerna att komplettera de ingivna intygen och dokumenten eller att förtydliga dem.

Artikel 25

1. Medlemsstater som har officiella förteckningar över godkända leverantörer måste anpassa dem till artikel 20.1 a Pd och g samt till artiklarna 21, 22 och 23.

2. Leverantörer som registreras i de officiella förteckningarna får inför varje kontrakt för den upphandlande myndigheten påläggas att förete ett registreringsintyg utfärdat av behörig myndighet. Intyget skall innehålla de referenser som möjliggjort registreringen och klassificeringen av företaget.

3. Registrering i officiella förteckningar över leverantörer vilken styrkts av ett behörigt organ skall för upphandlande myndigheter i andra medlemsstater innebära en presumtion för lämplighet motsvarande leverantörens klassificering bara såvitt rör artiklarna 20.1 a Pd och g, 21, 22.1 b och e samt 23.1 a.

Information som kan utläsas från registrering i officiella förteckningar får inte ifrågasättas. Då det gäller erläggande av obligatoriska socialförsäkringsavgifter kan emellertid krävas ett ytterligare intyg från leverantören så snart ett kontrakt erbjuds.

De upphandlande myndigheterna i andra medlemsstater skall tillämpa bestämmelserna i första och andra stycket till förmån endast för leverantörer etablerade i den medlemsstat, där den officiella förteckningen förs.

4. För registrering av leverantörer från andra medlemsstater i en officiell förteckning får inte krävas bevis eller uppgifter utöver vad som krävs av inhemska leverantörer, och under inga förhållanden fler än som föreskrivs i artiklarna 20 P23.

5. Medlemsstater som har en officiell förteckning skall till övriga medlemsstater och till kommissionen, som skall vidarebefordra dessa upplysningar, meddela adressen till det organ, där begäran om registrering görs.

Kapitel 3

Kriterier för prövning av anbud

Artikel 26

1. De omständigheter som den upphandlande myndigheten skall ta hänsyn till vid prövningen av anbud skall vara

a) antingen enbart det lägsta priset, eller,

b) då tilldelning sker till förmån för det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, olika kriterier hänförliga till kontraktet, t.ex. pris, leveransdatum, driftkostnader, driftkostnadseffektivitet, kvalitet, estetiska och funktionella egenskaper, teknisk förtjänst, service efter upphandlingen och tekniskt underhåll.

2. I det fall som avses i punkt 1 b skall de upphandlande myndigheterna i kontraktshandlingarna eller i meddelandet ange alla de omständigheter som de avser att ta hänsyn till vid prövningen, om möjligt i rangordning.

Artikel 27

Om anbuden för ett visst kontrakt förefaller onormalt låga i förhållande till de varor som skall levereras, skall de upphandlande myndigheterna innan de förkastar dessa anbud kräva en skriftlig förklaring för de delar av anbuden de anser betydelsefulla i sammanhanget och kontrollera dessa delar med hänsyn till de förklaringar som inkommer.

De upphandlande myndigheterna får ta hänsyn till förklaringar beträffande ekonomi i tillverkningsprocessen eller i valda tekniska lösningar, speciellt förmånliga omständigheter som gynnar anbudsgivaren vid leveransen av varorna, eller originaliteten i anbudsgivarens förslag till leverantörer.

Om de handlingar som hänför sig till kontraktet anger att tilldelning kommer att ske efter lägsta anbud, måste de upphandlande myndigheterna informera kommissionen om de anbud som förkastas på grund av att de anses för låga.

AVDELNING V

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 28

När de upphandlande myndigheter som avses i bilaga 1 eller senare tillkomna enheter gör en upphandling, skall, i den mån rättelser, ändringar eller tillägg har gjorts, medlemsstaterna i sina inbördes förbindelser tillämpa lika gynnsamma villkor som de. tillämpar mot tredje land vid GATT-överenskommelsens tillämpning, i synnerhet villkoren i artiklarna V och VI i den överenskommelsen rörande selektiv upphandling, information och granskning. Medlemsstaterna skall för detta ändamål samråda inom Rådgivande kommittén för offentlig upphandling angående de åtgärder som krävs enligt överenskommelsen.

Artikel 29

1. Kommissionen skall i samråd med Rådgivande kommittén för offentlig upphandling se över hur detta direktiv tillämpas, och den skall där det är lämpligt underställa rådet nya förslag särskilt i syfte att samordna medlemsstaternas åtgärder för att följa detta direktiv.

2. Kommissionen skall se över detta direktiv och varje ny åtgärd som kan ha tillkommit enligt vad som sägs i punkt 1, med hänsyn tagen till resultaten av kommande förhandlingar enligt artikel IX.6 i GATT-överenskommelsen, och den skall om nödvändigt framställa lämpliga förslag till rådet.

3. Kommissionen skall komplettera bilaga 1 på grundval av alla sådana rättelser, ändringar eller tillägg som avses i artikel 28 och skall se till att den aktuella versionen publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 30

Beräkningen av tidsfrister skall göras enligt rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971 om reglerna för bestämning av perioder, datum och frister (13).

Artikel 31

1. För att tillåta bedömning av resultaten av direktivets tillämpning skall medlemsstaterna sända en statistisk rapport till kommissionen över tilldelade varuupphandlingskontrakt

a) senast den 31 oktober varje år för det föregående året då det gäller de upphandlande myndigheterna enligt förteckningen i bilaga 1,

b) senast den 31 oktober 1991 P för Grekland, Spanien och Portugal senast den 31 oktober 1995 P och därefter den 31 oktober vartannat år för det föregående året då det gäller de övriga upphandlande myndigheterna enligt artikel 1.

2. Den statistiska rapporten skall ange åtminstone

a) antal och värde av de upphandlingar som avslutats av varje upphandlande myndighet och som ligger ovanför tröskelvärdet och, för de upphandlande myndigheter som anges i bilaga 1, även kontraktsvärden under tröskelvärdet,

b) antal och värde av de upphandlingar som avslutats av varje upphandlande myndighet och som ligger ovanför tröskelvärdet med uppdelning på förfarande, produktslag och utvalda leverantörers nationalitet samt, i fall av förhandlade förfaranden uppdelade enligt artikel 6 med en förteckning över antal och värde av kontrakt tilldelade per medlemsstat och tredje land, och dessutom, vad gäller de upphandlande myndigheter som avses i bilaga 1, antal och värde av kontrakt tilldelade varje land som undertecknat GATT-överenskommelsen om statlig upphandling.

3. Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 32.2 besluta om varje ytterligare statistisk information som krävs enligt detta direktiv.

Artikel 32

1. Kommissionen skall biträdas av Rådgivande kommittén för offentlig upphandling, som inrättats genom beslut 71/306/EEG.

2. När förfarandet i denna punkt skall tillämpas skall kommissionens företrädare förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget, om det behövs efter omröstning, inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är.

Yttrandet skall protokollföras och dessutom har varje medlemsstat rätt att begära att få sin uppfattning tagen till protokollet.

Kommissionen skall ta största hänsyn till det yttrande som kommittén avgett. Den skall underrätta kommittén om det sätt på vilket dess yttrande har beaktats.

3. Den kommitté som anges i punkt 1 skall på kommissionens initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat undersöka alla frågor som rör tillämpningen av detta direktiv.

Artikel 33

Direktiv 77/62/EEG (14) skall upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas förpliktelser vad gäller de tidsfrister för överföring till nationell lagstiftning och för genomförande som anges i bilaga 5.

Hänvisningar till de upphävda direktiven skall tolkas som hänvisningar till detta direktiv och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga 6.

Artikel 34

1. Medlemsstaterna skall före den 14 juni 1994 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall se till att de till kommissionen överlämnar texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 35

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 14 juni 1993.

På rådets vägnar

J. TRØJBORG

Ordförande

(1) EGT nr C 277, 26.10.1992, s. 1.

(2) EGT nr C 72, 15.3.1993, s. 73 och beslut av den 26 maj 1993 (ännu inte offentliggjort i EGT).

(3) EGT nr C 332, 16.12.1992, s. 72.

(4) EGT nr L 13, 15.1.1977, s. 1. Direktivet är senast ändrat genom direktiv 92/50/EEG (EGT nr L 209, 24.7.1992, s. 1).

(5) EGT nr L 199, 9.8.1993, s. 54.

(6) EGT nr L 209, 24.7.1992, s. 1.

(7) EGT nr L 71, 17.3.1980, s. 44 och EGT nr L 345, 9.12.1987, s. 24.

(8) EGT nr L 297, 29.10.1990, s. 1.

(9) EGT nr L 185, 16.8.1971, s. 15 Beslutet är ändrat genom beslut 77/63/EEG (EGT nr L 13, 15.1.1977, s. 15).

(10)

(11) EGT nr L 36, 7.2.1987, s. 31.

(12) EGT nr L 40, 11.2.1989, s. 12.

(13) EGT nr L 124, 8.6.1971, s. 1.

(14)

(15) EGT nr L 217, 5.8.1986, s. 21. Direktivet är ändrat genom direktiv 91/263/EEG (EGT nr L 128, 23.5.1991, s. 1).

(16) EGT nr L 36, 7.2.1987, s. 31.

(17) EGT nr L 40, 11.2.1989, s. 12.

(18) EGT nr L 124, 8.6.1971, s. 1.

(19)

(20) EGT nr C 277, 26.10.1992, s. 1.

(21)

(22) EGT nr C 332, 16.12.1992, s. 72.

(23)

(24) EGT nr L 199, 9.8.1993, s. 54.

(25) EGT nr L 209, 24.7.1992, s. 1.

(26)

(27) EGT nr L 297, 29.10.1990, s. 1.

(28)

(29)

(30) EGT nr L 36, 7.2.1987, s. 31.

(31) EGT nr L 40, 11.2.1989, s. 12.

(32) EGT nr L 124, 8.6.1971, s. 1.

(33)

(34) EGT nr L 124, 8.6.1971, s. 1.

(35) Inbegripet de bestämmelser som har ändrat det direktivet, nämligen - direktiv 80/767/EEG (EGT nr L 215, 18.8.1980, s. 1), - direktiv 88/295/EEG (EGT nr L 127, 20.5.1988, s. 1), - artikel 35.1 i direktiv 90/531/EEG (EGT nr L 297, 29.10.1990, s. 1), - artikel 42.1 i direktiv 92/50/EEG (EGT nr L 209, 24.7.1992, s. 1).

BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER DE UPPHANDLANDE MYNDIGHETER SOM OMFATTAS AV GATT-ÖVERENSKOMMELSEN OM STATLIG UPPHANDLING

BELGIEN

>Plats för tabell>

DANMARK

>Plats för tabell>

TYSKLAND

1. Auswärtiges Amt

2. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung

3. Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft

4. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

5. Bundesministerium der Finanzen

6. Bundesministerium für Forschung und Technologie

7. Bundesministerium des Inneren (nur ziviles Material)

8. Bundesministerium für Gesundheit

9. Bundesministerium für Frauen und Jugend

10. Bundesministerium für Familie und Senioren

11. Bundesministerium der Justiz

12. Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau

13. Bundesministerium für Post- und Telekommunikation (8)

14. Bundesministerium für Wirtschaft

15. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit

16. Bundesministerium der Verteidigung (9)

17. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

NB: I enlighet med existerande nationella förpliktelser måste de enheter som tas upp i denna förteckning i överensstämmelse med särskilda förfaranden tilldela vissa grupper kontrakt för att undanröja svårigheter som orsakades av det senaste kriget.

FRANKRIKE

1. Huvudsakliga upphandlande enheter

A. Allmänna budgeten

- Premier ministre

- Ministère d'État, ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports

- Ministère d'État, ministère de l'économie, des finances et du budget

- Ministère d'État, ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer

- Ministère d'État, ministère des affaires étrangères

- Ministère de la justice

- Ministère de la défense (10)

- Ministère de l'intérieur et de la centralisation

- Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire

- Ministère des affaires européennes

- Ministère d'État, ministère de la fonction publique et des réformes administratives

- Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

- Ministère de la coopération et du développement

- Ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire

- Ministère des départements et territoires d'outre-mer

- Ministère de l'agriculture et de la forêt

- Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (11)

- Ministère chargé des relations avec le Parlement

- Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale

- Ministère de la recherche et de la technologie

- Ministère du commerce extérieur

- Ministère délégué auprès du ministère d'État, ministère de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget

- Ministère délégué auprès du ministère d'État, ministère des affaires étrangères, chargé de la francophonie

- Ministère délégué auprès du ministère d'État, ministère des affaires étrangeres

- Ministère délégué auprès du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé de l'aménagement du territoire et des reconversions

- Ministère délégué auprès du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat

- Ministère délégué auprès du ministère de l'industrie et de l'aménegement du territoire, chargé du tourisme

- Ministère délégué auprès du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer

- Ministère délégué auprès du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire, chargé de la communication

- Ministère délégué auprès du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées

- Secrétariat d'État chargé des droits des femmes

- Secrétariat d'État chargé des anciens combattants et des victimes de guerre

- Secrétariat d'État chargé de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs

- Secrétariat d'État auprès du premier ministre, chargé du plan

- Secrétariat d'État auprès du premier ministre, chargé de l'environnement

- Secrétariat d'État auprès du premier ministre

- Secrétariat d'État auprès du premier ministre, chargé de l'action humanitaire

- Secrétariat d'État auprès du ministère d'État, ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique

- Secrétariat d'État auprès du ministère d'État, ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports

- Secrétariat d'État auprès du ministère d'État, ministère de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation

- Secrétariat d'État auprès du ministère des affaires étrangères, chargé des relations culturelles internationales

- Secrétariat d'État auprès du ministère de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales

- Secrétariat d'État auprès du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux

- Secrétariat d'État auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle

- Secrétariat d'État auprès du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire, chargé des grands travaux

- Secrétariat d'État auprès du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille

- Secrétariat d'État auprès du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie

B. Budgetbilagor

Bland annat:

- Imprimerie nationale

C. Särskilda konton i statskassan

Bland annat:

- Fonds forestier national

- Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels

- Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme

- Caisse autonome de la reconstruction

2. Nationella administrativa offentliga organ

- Académie de France à Rome

- Académie de marine

- Académie des sciences d'outre-mer

- Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

- Agences financières de bassins

- Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)

- Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

- Agence nationale pour l'emploi (ANPE)

- Agence nationale pour l'indeminisation des Français d'outre-mer (ANIFOM)

- Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

- Bibliothèque nationale

- Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

- Bureau d'études des postes et télécommunications d'outre-mer (BEPTOM)

- Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (CAECL)

- Caisse des dépôts et consignations

- Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM)

- Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

- Caisse nationale des autoroutes (CNA)

- Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

- Caisse nationale des monuments historiques et des sites

- Caisse nationale des télécommunications (12)

- Caisse de garantie du logement social

- Casa de Velasquez

- Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet

- Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture

- Centre d'études supérieures de sécurité sociale

- Centres de formation professionnelle agricole

- Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

- Centre national de la cinématographie française

- Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée

- Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts

- Centre national et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée (CNEFASES)

- Centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager agricole

- Centre national des lettres

- Centre national de documentation pédagogique

- Centre national des ouvres universitaires et scolaires (CNOUS)

- Centre national d'opthalmologie des quinze-vingts

- Centre national de préparation au professorat de travaux manuels éducatifs et d'enseigenment ménager

- Centre national de promotion rurale de Marmilhat

- Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

- Centre régional d'éducation populaire d'Île-de-France

- Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

- Centres régionaux des ouvres universitaires (CROUS)

- Centres régionaux de la propriété forestière

- Centre de sécurite sociale des travailleurs migrants

- Chancelleries des universités

- Collèges d'État

- Commission des opérations de bourse

- Conseil supérieur de la pêche

- Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

- Conservatoire national des arts et métiers

- Conservatoire national supérieur de musique

- Conservatoire national supérieur d'art dramatique

- Domaine de Pompadour

- École centrale - Lyon

- École centrale des arts et manufactures

- École française d'archéologie d'Athènes

- École française d'Extrême-Orient

- École française de Rome

- École des hautes études en sciences sociales

- École nationale d'administration

- École nationale de l'aviation civile (ENAC)

- École nationale des Chartes

- École nationale d'équitation

- École nationale du génie rural, des eaux et forêts (ENGREF)

- Écoles nationales d'ingénieurs

- École nationale d'ingénieurs des techniques et industries agricoles et alimentaires

- Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

- École nationale d'ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires

- École nationale d'ingénieurs des travaux des eaux et forêts (ENITEF)

- École nationale de la magistrature

- Écoles nationales de la marine marchande

- École nationale de la santé publique (ENSP)

- École nationale de ski et d'alpinisme

- École nationale supérieure agronomique - Montpellier

- École nationale supérieure agronomique - Rennes

- École nationale supérieure des arts décoratifs

- École nationale supérieure des arts et industries - Strasbourg

- École nationale supérieure des arts et industries textiles - Roubaix

- Écoles nationales supérieure d'arts et métiers

- École nationale supérieure des beaux-arts

- École nationale supérieure des bibliothécaires

- École nationale supérieure de céramique industrielle

- École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

- École nationale supérieure d'horticulture

- École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires

- École nationale supérieure du paysage (rattachée à l'École nationale supérieure d'horticulture)

- École nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées (ENSSA)

- Écoles nationales vétérinaires

- École nationale de voile

- Écoles normales d'instituteurs et d'institurices

- Écoles normales nationales d'apprentissage

- Écoles normales supérieures

- École polytechnique

- École technique professionnelle agricole et forestière de Maymac (Corrèze)

- École de sylviculture - Crogny (Aube)

- École de viticulture et d'onologie de la Tour Blance (Gironde)

- École de viticulture - Avize (Marne)

- Établissement national de convalescents de Saint-Maurice

- Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

- Établissement national de bienfaisance Koenigs-Wazter

- Fondation Carnegie

- Fondations Singer-Polignac

- Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles

- Hôpital-hospice national Dufresne-Sommeiller

- Institut de l'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT)

- Institut français d'archéologie orientale du Caire

- Institut géographique national

- Institut industriel du Nord

- Institut international d'administration publique (IIAP)

- Institut national agronomique de Paris-Grignon

- Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (INAOVEV)

- Institut national d'astronomie et de géophysique (INAG)

- Institut national de la consommation (INC)

- Institut national d'éducation populaire (INEP)

- Institut natinal d'études démographiques (INED)

- Institut national des jeunes aveugles - Paris

- Institut national des jeunes sourds - Bordeaux

- Institut national des jeunes sourds - Chambéry

- Institut national des jeunes sourds - Metz

- Institut national des jeunes sourds - Paris

- Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.P3)

- Institut national de promotion supérieure agricole

- Institut national de la propriété industrielle

- Institut national de la recherche agronomique (INRA)

- Institut natinal de recherche pédagogique (INRP)

- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

- Institut national des sports

- Instituts nationaux polytechniques

- Instituts nationaux des sciences appliquées

- Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen

- Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

- Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

- Instituts régionaux d'administration

- Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen

- Lycées d'État

- Musée de l'armée

- Musée Gustave Moreau

- Musée de la marine

- Musée national J.J. Henner

- Musée national de la Légion d'honneur

- Musée de la poste

- Muséum national d'histoire naturelle

- Musée Auguste Rodin

- Observatoire de Paris

- Office de coopération et d'accueil universitaire

- Office français de protection des réfugiés et apatrides

- Office national des anciens combattants

- Office national de la chasse

- Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

- Office national d'immigration (ONI)

- ORSTOM - Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération

- Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

- Palais de la découverte

- Parcs nationaux

- Réunion des musées nationaux

- Syndicats des transports parisiens

- Thermes nationaux - Aix-les-Bains

- Universités

3. Övriga nationella offentliga organ

- Union des groupements d'achats publics (UGAP)

IRLAND

1. Huvudsakliga upphandlande enheter

- Office of Public Works

2. Övriga myndigheter

- President's Establishment

- Houses of the Oireachtas (Parliament)

- Department of the Taoiseach (Prime Minister)

- Central Statistics Office

- Department of the Gaeltacht (Irish-speaking areas)

- National Gallery of Ireland

- Department of Finance

- State Laboratory

- Office of the Comptroller and Auditor General

- Office of the Attorney general

- Office of the Director of Public Prosecutions

- Valuation Office

- Civil Service Commission

- Office of the Ombudsman

- Office of the Revenue Commissioners

- Department of Justice

- Commissioners of Charitable Donations and Bequests for Ireland

- Department of the Environment

- Department of Education

- Department of the Marine

- Department of Agriculture and Food

- Department of Labour

- Department of Industry and Commerce

- Department of Tourism and Transport

- Department of Communications

- Department of Defence (13)

- Department of Foreign Affairs

- Department of Social Welfare

- Department of Health

- Department of Energy

ITALIEN

1. Ministero del tesoro (14)

2. Ministero delle finanze (15)

3. Ministero di grazia e giustizia

4. Ministero degli affari esteri

5. Ministero della pubblica istruzione

6. Ministero dell'interno

7. Ministero dei lavori pubblici

8. Ministero dell'agricoltura e delle foreste

9. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

10. Ministero del lavoro e della previdenza sociale

11. Ministero della sanità

12. Ministero per i beni culturali e ambientali

13. Ministero della difesa (16)

14. Ministero del bilancio e della programmazione economica

15. Ministero delle partecipazioni statali

16. Ministero del turismo e dello spettacolo

17. Ministero del commercio con l'estero

18. Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (17)

19. Ministero dell'ambiente

20. Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

NB: Denna överenskommelse skall inte hindra tillämpningen av bestämmelserna i den italienska lagen nr 835 av den 6 oktober 1950 (italienska republikens officiella tidning nr 245 av den 24 oktober 1950) samt i ändringar av denna som gäller den dag då denna överenskommelse antas.

LUXEMBURG

1. Ministère d'État: service central des imprimés et des fournitures de l'État

2. Ministère de l'agriculture: administration des services techniques de l'agriculture

3. Ministère de l'éducation nationale: lycées d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique

4. Ministère de la famille et de la solidarité sociale: maisons de retraite

5. Ministère de la force publique: armée (18) - gendarmerie - police

6. Ministère de la justice: établissements pénitentiaires

7. Ministère de la santé publique: hôpital neuropsychiatrique

8. Ministère des travaux publics: bâtiments publics - ponts et chaussées

9. Ministère des communications: postes et télécommunications (19)

10. Ministère de l'énergie: centrales électriques de la Haute- et de la Basse-Sûre

11. Ministère de l'environnement: commissariat général à la protection des eaux

NEDERLÄNDERNA

A. Ministerier och centrala statliga organ

1. Ministerie van algemene Zaken

2. Ministerie van Buitenlandse Zaken

3. Ministerie van Justitie

4. Ministerie van Binnenlandse Zaken

5. Ministerie van Financiën

6. Ministerie van Economische Zaken

7. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

8. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

9. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

10. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

11. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

12. Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

13. Kabinet voor Nederlands Antilliaanse en Arubaanse Zaken

14. Hogere Colleges van Staat

B. Centrala upphandlingsbyråer

Enheter under A gör i allmänhet sin egen särskilda upphandling. Övrig allmän upphandling sker via de enheter som listas nedan.

1. Directoraat-generaal Rijkswaterstaat

2. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Landmacht (20)

3. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Luchtmacht (21)

4. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Marine (22)

STORBRITANNIEN

Cabinet Office

Civil Service College

Civil Service Commission

Civil Service Occupational Health Service

Office of the Minister for the Civil Service

Parliamentary Counsel Office

Central Office of Information

Charity Commission

Crown Prosecution Service

Crown Estate Commissioners

Customs and Excise Department

Department for National Savings

Department of Education and Science

University Grants Committee

Department of Employment

Employment Appeals Tribunal

Industrial Tribunals

Office of Manpower Economics

Department of Energy

Department of Health

Central Council for Education and Training in Social Work

Dental Estimates Board

English National Board for Nursing, Midwifery and Health Visitors

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

National Health Service Authorities

Prescriptions Pricing Authority

Public Health Laboratory Service Board

Regional Medical Service

United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Department of Social Security

Attendance Allowance Board

Occupational Pensions Board

Social Security Advisory Committee

Supplementary Benefits Appeal Tribunals

Department of the Environment

Building Research Establishment

Commons Commissioners

Countryside Commission

Fire Research Station (Boreham Wood)

Historic Buildings and Monuments Commission

Local Valuation Panels

Property Services Agency

Rent Assessment Panels

Royal Commission on Environmental Pollution

Royal Commission on Historical Monuments of England

Royal Fine Art Commission (England)

Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

Legal Secretariat to the Law Officers

Department of Trade and Industry

Laboratory of the Government Chemist

National Engineering Laboratory

National Physical Laboratory

Warren Spring Laboratory

National Weights and Measures Laboratory

Domestic Coal Consumers' Council

Electricity Consultative Councils for England and Wales

Gas Consumers' Council

Transport Users Consultative Committee

Monopolies and Mergers Commission

Patent Office

Department of Transport

Coastguard Services

Transport and Road Research Laboratory

Transport Tribunal

Export Credits Guarantee Department

Foreign and Commonwealth Office

Government Communications Headquarters

Wilton Park Conference Centre

Government Actuary's Department

Home Office

Boundary Commission for England

Gaming Board and Local Review Committees

Inspectors of Constabulary

Parole Board and Local Review Committees

House of Commons

House of Lords

Inland Revenue, Board of

Intervention Board for Agricultural Produce

Lord Chancellor's Department

Council on tribunals

County Courts (England and Wales)

Immigration Appellate Authorities

Immigration Adjudicators

Immigration Appeals Tribunal

Judge Advocate-General and Judge Advocate of the Fleet

Lands Tribunal

Law Commission

Legal Aid Fund (England and Wales)

Pensions Appeals Tribunals

Public Trustee Office

Office of the Social Security Commissioners

Special Commissioners for Income Tax (England and Wales)

Supreme Court (England and Wales)

Court of Appeal: Civil and Criminal Divisions

Courts Martial Appeal Court

Crown Court

High Court

Value Added Tax Tribunals

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Ministry Advisory Services

Agricultural Development and Advisory Service

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

Agricultural Land Tribunals

Agricultural Science Laboratoris

Agricultural Wages Board and Committees

Cattle Breeding Centre

Plant Variety Rights Office

Royal Botanic Gardens, Kew

Ministry of Defence (23)

Meteorological Office

Procurement Executive

National Audit Office

National Investment Loans Office

Northern Ireland Court Service

Coroners Courts

County Courts

Crown Courts

Enforcement of Judgements Office

Legal Aid Fund

Magistrates Court

Pensions Appeals Tribunals

Supreme Court of Judicature and Courts of Criminal Appeal

Northern Ireland, Department of Agriculture

Northern Ireland, Department for Economic Development

Northern Ireland, Department of Education

Northern Ireland, Department of the Environment

Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

Northern Ireland, Department of Health and Social Services

Northern Ireland Office

Crown Solicitor's Office

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

Northern Ireland Forensic Science Laboratory

Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland

Police Authority for Northern Ireland

Probation Board for Northern Ireland

State Pathologist Service

Office of Arts and Libraries

British Library

British Museum

British Museum (Natural History)

Imperial War Museum

Museums and Galleries Commission

National Gallery

National Maritime Museum

National Portrait Gallery

Science Museum

Tate Gallery

Victoria and Albert Museum

Wallace Collection

Office of Fair Trading

Office of Population Censuses and Surveys

National Health Service Central Register

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health

Service Commissioners

Overseas Development Administration

Overseas Development and National Research Institute

Paymaster General's Office

Postal Business of the Post Office

Privy Council Office

Public Record Office

Registry of Friendly Societies

Royal Commission on Historical Manuscripts

Royal Hospital, Chelsea

Royal Mint

Scotland, Crown Office and Procurator

Fiscal Service

Scotland, Department of the Registers of Scotland

Scotland, General Register Office

National Health Service Central Register

Scotland, Lord Advocate's Department

Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer

Scottish Courts Administration

Accountant of Court's Office

Court of Justiciary

Court of Session

Lands Tribunal for Scotland

Pensions Appeal Tribunals

Scottish Land Court

Scottish Law Commission

Sheriff Courts

Social Security Commissioners' Office

Scottish Office

Central Services

Department of Agriculture and Fisheries for Scotland

Artificial Insemination Service

Crofters Commission

Red Deer Commission

Royal Botanic Garden, Edinburgh

Industry Department for Scotland

Scottish Electricity Consultative Councils

Scottish Development Department

Rent Assessment Panel and Committees

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

Royal Fine Art Commission for Scotland

Scottish Education Department

National Galleries of Scotland

National Library of Scotland

National Museums of Scotland

Scottish and Health Departments

HM Inspectorate of Constabulary

Local Health Councils

Mental Welfare Commission for Scotland

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland

Parole Board for Scotland and Local Review Committees

Scottish Antibody Production Unit

Scottish Council for Postgraduate Medical Education

Scottish Crime Squad

Scottish Criminal Record Office

Scottish Fire Service Training School

Scottish Health Boards

Scottish Health Service - Common Services Agency

Scottish Health Service Planning Council

Scottish Police College

Scottish Record Office

HM Stationery Office

HM Treasury

Central Computer and Telecommunications Agency

Chessington Computer Centre

Civil Service Catering Organisation

National Economic Development Council

Rating of Government Property Department

Welsh Office

Ancient Monuments (Wales) Commission

Council for the Education and Training of Health Visitors

Local Government Boundary Commission for Wales

Local Valuation Panels and Courts

National Health Service Authorities

Rent Control Tribunals and Rent Assessment Panels and Committees

GREKLAND

1. Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò

2. Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò & ÈñçóêåõìÜôùí

3. Õðïõñãåßï Åìðïñßïõ

4. Õðïõñãåßï Âéïìç÷áíßáò-ÅíÝñãåéáò-Ôå÷íïëïãßáò

5. Õðïõñãåßï ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò

6. Õðïõñãåßï Ðñïåäñåßáò ôçò ÊõâÝñíçóçò

7. Õðïõñãåßï Áéãáßïõ

8. Õðïõñãåßï Åîùôåñéêþí

9. Õðïõñãåßï Äéêáéïóýíçò

10. Õðïõñãåßï Åîùôåñéêþí

11. Õðïõñãåßï Åñãáóßáò

12. Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý êáé Åðéóôçìþí

13. Õðïõñãåßï ÐåñéâÜëëïíôïò ×ùñïôáîßáò & Äçìïóßùí ¸ñãùí

14. Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí

15. Õðïõñãåßï Ìåôáöïñþí êáé Åðéêïéíùíéþí

16. Õðïõñãåßï Õãåßáò Ðñüíïéáò & Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí

17. Õðïõñãåßï Ìáêåäïíßáò-ÈñÜêçò

18. Ãåíéêü Åðéôåëåßï Óôñáôïý (24)

19. Ãåíéêü Åðéôåëåßï Íáõôéêïý (25)

20. Ãåíéêü Åðéôåëåßï Áåñïðïñßáò (26)

21. Õðïõñãåßï Ãåùñãßáò

22. ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Ôýðïõ êáé Ðëçñïöïñéþí

23. ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ÍÝáò ÃåíåÜò

24. Ãåíéêü ×çìåßï ôïõ ÊñÜôïõò

25. ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ËáúêÞò Åðéìüñöùóçò

26. ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Éóüôçôáò ôùí Äýï Öýëùí

27. ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí

28. ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Áðüäçìïõ Åëëçíéóìïý

29. ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Âéïìç÷áíßáò

30. ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ¸ñåõíáò êáé Ôå÷íïëïãßáò

31. ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Áèëçôéóìïý

32. ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Äçìïóßùí ¸ñãùí

33. ÅèíéêÞ ÓôáôéóôéêÞ Õðçñåóßá

34. Ãåíéêüò Ïñãáíéóìüò Ðñüíïéáò

35. Ïñãáíéóìüò ÅñãáôéêÞò Åóôßáò

36. Åèíéêü Ôõðïãñáöåßï

37. ÅëëçíéêÞ ÅðéôñïðÞ ÁôïìéêÞò ÅíÝñãåéáò

38. Ôáìåßï ÅèíéêÞò Ïäïðïéßáò

39. Åèíéêü Êáðïäéóôñéáêü ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí

40. ÐáíåðéóôÞìéï Áéãáßïõ

41. ÁñéóôïôÝëåéï ÐáíåðéóôÞìéï Èåóóáëïíßêçò

42. Äçìïêñßôåéï ÐáíåðéóôÞìéï ÈñÜêçò

43. ÐáíåðéóôÞìéï Éùáííßíùí

44. ÐáíåðéóôÞìéï Ðáôñþí

45. Ðïëõôå÷íåßï ÊñÞôçò

46. Óéâéôáíßäåéïò Ó÷ïëÞ

47. ÐáíåðéóôÞìéï Ìáêåäïíßáò (ÏéêïíïìéêÝò & Êïéí/êÝò ÅðéóôÞìåò)

48. ÁéãéíÞôåéï Íïóïêïìåßï

49. Áñåôáßåéï Íïóïêïìåßï

50. Åèíéêü ÊÝíôñï Äçìüóéáò ÄéïéêÞóåùò

51. ÅëëçíéêÜ Ôá÷õäñïìåßá

52. Ïñãáíéóìüò Äéá÷åßñéóçò Äçìüóéïõ Õëéêïý

53. Ïñãáíéóìüò Ãåùñãéêþí Áóöáëßóåùí

54. Ïñãáíéóìüò Ó÷ïëéêþí Êôéñßùí

SPANIEN

1. Ministerio de Asuntos Exteriores

2. Ministerio de Justicia

3. Ministerio de Defensa (27)

4. Ministerio de Economia y Hacienda

5. Ministerio del Interior

6. Ministerio de Obras Públicas y Transportes

7. Ministerio de Educación y Ciencia

8. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

9. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

10. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

11. Ministerio para las Administraciones Públicas

12. Ministerio de Cultura

13. Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno

14. Ministerio de Sanidad y Consumo

15. Ministerio de Asuntos Sociales

16. Ministerio del Portavoz del Gobierno

PORTUGAL

Presidência do Conselho de Ministros

1. Auditoria Jurídica da Presidência do Conselho de Ministros

2. Centro de Estudos e Formação Autárquica

3. Centro de Estudos Técnicos e Apoio Legislativo

4. Centro de Gestão da Rede Informática do Governo

5. Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência

6. Conselho Permanente de Concertação Social

7. Departamento de Formação e Aperfeiçoamento Profissional

8. Gabinete de Macau

9. Gabinete do Serviço Cívico dos Objectores de Consciência

10. Instituto da Juventude

11. Instituto Nacional de Administração

12. Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros

13. Secretariado para a Modernização Administrativa

14. Serviço Nacional de Protecção Civil

15. Serviços Sociais da Presidência do Conselho de Ministros

Ministério da Administração Interna

1. Direcção-Geral de Viação

2. Gabinete de Estudos e Planeamento de Instalaçães

3. Governos Civis

4. Guarda Fiscal

5. Guarda Nacional Republicana

6. Polícia de Segurança Pública

7. Secretaria-Geral

8. Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral

9. Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

10. Serviço de Informação e Segurança

11. Serviço Nacional de Bombeiros

Ministério da Agricultura

1. Agência do Controlo das Ajudas Comunitárias ao Sector do Azeite

2. Direcção-Geral da Hidráulica e Engenharia Agrícola

3. Direcção-Geral da Pecuária

4. Direcção-Geral das Florestas

5. Direcção-Geral de Planeamento e Agricultura

6. Direcção-Geral dos Mercados Agrícolas e da Indústria Agro-alimentar

7. Direcção Regional de Agricultura da Beira Interior

8. Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral

9. Direcção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho

10. Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes

11. Direcção Regional de Agricultura do Alentejo

12. Direcção Regional de Agricultura do Algarve

13. Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste

14. Gabinete para os Assuntos Agrícolas Comunitários

15. Inspecção Geral e Auditoria de Gestão

16. Instituto da Vinha e do Vinho

17. Instituto de Qualidade Alimentar

18. Instituto Nacional de Investigação Agrária

19. Instituto Regulador Orientador dos Mercados Agrícolas

20. Obra Social - Secretaria Geral

21. Rede de Informação de Contabilidades Agrícolas

22. Secretaria Geral

23. IFADAP - Instituto Financeiro de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas

24. INGA - Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola

Ministério do Ambiente e Recursos Naturais

1. Direcção-Geral da Qualidade do Ambiente

2. Direcção-Geral dos Recursos Naturais

3. Gabinete dos Assuntos Europeus

4. Gabinete de Estudos e Planeamento

5. Gabinete de Protecção e Segurança Nuclear

6. Instituto Nacional do Ambiente

7. Instituto Nacional de Defasa do Consumidor

8. Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica

9. Secretaria-Geral

10. Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza

11. Gabinete do Saneamento Básico da Costa do Estoril

12. Delegações Regionais

13. Instituto Nacional da Água

Ministério do Comércio e Turismo

1. Comissão de Aplicação de Coimas em Matéria Económica

2. Direcção-Geral de Concorrência e Preços

3. Direcção-Geral de Inspecção Económica

4. Direcção-Geral do Comércio Externo

5. Direcção-Geral do Comércio Interno

6. Direcção-Geral do Turismo

7. Fundo de Turismo

8. Gabinete para os Assuntos Comunitários

9. ICEP - Instituto do Comércio Externo de Portugal

10. Inspecção Geral de Jogos

11. Instituto de Promoção Turística

12. Instituto Nacional de Formação Turística

13. Regiões de turismo

14. Secretaria-Geral

15. ENATUR - Empresa Nacional de Turismo, EP

16. AGA - Administração-Geral do Açúcar e do Álcool, EP

Ministério da Defesa Nacional (28)

1. Estado-Maior General das Forças Armadas

2. Estado-Maior da Força Aérea

3. Comando Logístico-Administrativo da Força Aérea

4. Estado-Maior do Exército

5. Estado-Maior da Armada

6. Direcção-Geral do Material Naval

7. Direcção das Infra-Estruturas Navais

8. Direcção de Abastecimento

9. Fábrica Nacional de Cordoaria

10. Hospital da Marinha

11. Arsenal do Alfeite

12. Instituto Hidrográfico

13. Direcção-Geral de Armamento

14. Direcção-Geral de Pessoal e Infra-estruturas

15. Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional

16. Instituto de Defesa Nacional

17. Secretaria-Geral

Ministério da Educação

1. Auditoria Jurídica

2. Direcção-Geral da Administração Escolar

3. Direcção-Geral da Extenso Educativa

4. Direcção-Geral do Ensino Superior

5. Direcção-Geral dos Desportos

6. Direcção-Geral dos Ensinos Básico e Secundário

7. Direcção Regional de Educação de Lisboa

8. Direcção Regional de Educação do Algarve

9. Direcção Regional de Educação do Centro

10. Direcção Regional de Educação do Norte

11. Direcção Regional de Educação do Sul

12. Editorial do Ministério da Educação

13. Gabinete Coordenador do Ingresso no Ensino Superior

14. Gabinete de Estudos e Planeamento

15. Gabinete de Gestão Financeira

16. Gabinete do Ensino Tecnológico, Artístico e Profissional

17. Inspecção Geral de Educação

18. Instituto de Cultura da Língua Portuguesa

19. Instituto de Inovação Educacional

20. Instituto dos Assuntos Sociais da Educação

21. Secretaria-Geral

Ministério do Emprego e Segurança Social

1. Auditoria Jurídica

2. Caixa Nacional de Seguros e Doenças Profissionais

3. Caixas de Previdência Social

4. Casa Pia de Lisboa

5. Centro Nacional de Pensões

6. Centros Regionais de Segurança Social

7. Comissão para a Igualdade e Direitos das Mulheres

8. Departamento de Estatística

9. Departamento de Estudos e Planeamento

10. Departamento de Relações Internacionais e Convenções da Segurança Social

11. Departamento para Assuntos do Fundo Social Europeu

12. Departamento para os Assuntos Europeus e Relações Externas

13. Direcção-Geral da Acção Social

14. Direcção-Geral da Família

15. Direcção-Geral das Relações de Trabalho

16. Direcção-Geral de Apoio Técnico à Gestão

17. Direcção-Geral de Higiene e Segurança no Trabalho

18. Direcção-Geral do Emprego e Formação Profissional

19. Direcção-Geral dos Regimes de Segurança Social

20. Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social

21. Inspecção Geral da Segurança Social

22. Inspecção Geral do Trabalho

23. Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social

24. Instituto do Emprego e Formação Profissional

25. Instituto Nacional para o Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores

26. Secretaria-Geral

27. Secretariado Nacional de Reabilitação

28. Serviços Sociais do MESS

29. Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Ministério das Finanças

1. ADSE - Direcção-Geral de Protecção aos Funcionários e Agentes da Administração Pública

2. Auditoria Jurídica

3. Direcção-Geral da Administração Pública

4. Direcção-Geral da Contabilidade Pública e Intendência Geral do Orçamento

5. Direcção-Geral da Junta de Crédito Público

6. Direcção-Geral das Alfândegas

7. Direcção-Geral das Contribuições e Impostos

8. Direcção-Geral do Património do Estado

9. Direcção-Geral do Tesouro

10. Gabinete de Estudos Económicos

11. Gabinete dos Assuntos Europeus

12. GAFEEP - Gabinete para a análise do Financiamento do Estado e das Empresas Públicas

13. Inspecção Geral de Finanças

14. Instituto de Informática

15. Junta de Crédito Público

16. Secretaria-Geral

17. SOFE - Serviços Sociais do Ministério das Finanças

Ministério da Indústria e Energia

1. Delegação Regional da Indústria e Energia de Lisboa e Vale do Tejo

2. Delegação Regional da Indústria e Energia do Alentejo

3. Delegação Regional da Indústria e Energia do Algarve

4. Delegação Regional da Indústria e Energia do Centro

5. Delegação Regional da Indústria e Energia do Norte

6. Direcção-Geral da Indústria

7. Direcção-Geral da Energia

8. Direcção-Geral de Geologia e Minas

9. Gabinete de Estudos e Planeamento

10. Gabinete para a Pesquisa e Exploração do Petróleo

11. Gabinete para os Assuntos Comunitários

12. Instituto Nacional da Propriedade Industrial

13. Instituto Português da Qualidade

14. LNETI - Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial

15. Secretaria-Geral

Ministério da Justiça

1. Centro de Estudos Judiciários

2. Centro de Identificação Civil e Criminal

3. Centros de Observação e Acção Social

4. Conselho Superior de Magistratura

5. Conservatória dos Registos Centrais

6. Direcção-Geral dos Registos e Notariado

7. Direcção-Geral dos Serviços de Informática

8. Direcção-Geral dos Serviços Judiciários

9. Direcção-Geral dos Serviços Prisionais

10. Direcção-Geral dos Serviços Tutelares de Menores

11. Estabelecimentos Prisionais

12. Gabinete de Direito Europeu

13. Gabinete de Documentação e Direito Comparado

14. Gabinete de Estudos e Planeamento

15. Gabinete de Gestão Financeira

16. Gabinete de Planeamento e Coordenação do Combate à Droga

17. Hospital-prisão de S. João de Deus

18. Instituto Corpus Christi

19. Instituto da Guarda

20. Instituto de Reinserção Social

21. Instituto de S. Domingos de Benfica

22. Instituto Nacional da Política e Ciências Criminais

23. Instituto Navarro Paiva

24. Instituto Padre António Oliveira

25. Instituto S. Fiel

26. Instituto S. José

27. Instituto Vila Fernando

28. Instituto de Criminologia

29. Instituto de Medicina Legal

30. Polícia Judiciária

31. Secretaria-Geral

32. Serviços Sociais

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

1. Conselho de Mercados de Obras Públicas e Particulares

2. Direcção-Geral de Aviação Civil

3. Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais

4. Direcção-Geral dos Transportes Terrestres

5. Gabinete da Travessia do Tejo

6. Gabinete de Estudos e Planeamento

7. Gabinete do Nó Ferroviário de Lisboa

8. Gabinete do Nó Ferroviário do Porto

9. Gabinete para a Navegabilidade do Douro

10. Gabinete para as Comunidades Europeias

11. Inspecção Geral de Obras Públicas, Transportes e Comunicações

12. Junta Autónoma das Estradas

13. Laboratório Nacional de Engenharia Civil

14. Obra Social do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

15. Secretaria-Geral

Ministério dos Negócios Estrangeiros

1. Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e Administração Financeira

2. Direcção-Geral das Comunidades Europeias

3. Direcção-Geral da Cooperação

4. Instituto de Apoio à Emigração e às Comunidades Portuguesas

5. Instituto de Cooperação Económica

6. Secretaria-Geral

Ministério do Planeamento e Administração do Território

1. Academia das Ciências

2. Auditoria Jurídica

3. Centro Nacional de Informação Geográfica

4. Comissão Coordenadora da Região Centro

5. Comissão Coordenadora da Região de Lisboa e Vale do Tejo

6. Comissão Coordenadora da Região do Alentejo

7. Comissão Coordenadora da Região do Algarve

8. Comissão Coordenadora da Região Norte

9. Departamento Central de Planeamento

10. Direcção-Geral da Administração Autárquica

11. Direcção-Geral do Desenvolvimento Regional

12. Direcção-Geral do Ordenamento do Território

13. Gabinete Coordenador do projecto do Alqueva

14. Gabinete de Estudos e Planeamento da Administração do Território

15. Gabinete para os Aeroportos da Região Autónoma da Madeira

16. Inspecção Geral de Administração do Território

17. Instituto Nacional de Estatísticas

18. Instituto António Sérgio de Sector Cooperativo

19. Instituto de Investigação Científica e Tropical

20. Instituto Geográfico e Cadastral

21. Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica

22. Secretaria-Geral

(1) Icke-militärt material som tas upp i bilaga II.

(2) Endast postärenden.

(3) Utom "Post- og Telegrafvæsenets" teletjänster.

(4) Utom "Danske Statsbaner".

(5) Icke-militärt material som tas upp i bilaga II.

(6) Utom teleutrustning.

(7) Icke-militärt material som tas upp i bilaga II.

(8) Icke-militärt material som tas upp i bilaga II.

(9) Endast postärenden.

(10) Endast postärenden.

(11) Icke-militärt material som tas upp i bilaga II.

(12) Fungerar som central upphandlande enhet för de flesta av de övriga ministerierna eller enheterna.

(13) Ej inbegripet upphandling som görs av tobaks- och saltmonopolen.

(14) Icke-militärt material som tas upp i bilaga II.

(15) Endast postärenden.

(16) Icke-militärt material som tas upp i bilaga II.

(17) Endast postärenden.

(18) Icke-militärt material som tas upp i bilaga II.

(19) Icke-militärt material som tas upp i bilaga II.

(20) Icke-militärt material som tas upp i bilaga II.

(21) Icke-militärt material som tas upp i bilaga II.

(22) Icke-militärt material som tas upp i bilaga II.

BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER DE PRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 5 ANGÅENDE KONTRAKT TILLDELADE AV DE UPPHANDLANDE MYNDIGHETERNA INOM FÖRSVARSSEKTORN

>Plats för tabell>

BILAGA III

DEFINITION AV VISSA TEKNISKA SPECIFIKATIONERI

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. teknisk specifikation: fullständiga tekniska krav, som särskilt framgår av kontraktshandlingarnas angivelser av krav på material, produkt eller vara, vilka möjliggör en sådan beskrivning därav, att materialet, produkten eller varan uppfyller det av den upphandlande myndigheten avsedda ändamålet. De tekniska kraven skall omfatta nivån för kvalitet, prestanda, säkerhet eller dimensioner inklusive kraven på material, produkter, eller varor med avseende på kvalitetssäkerhet, terminologi, symboler, tester och testmetoder, emballage, märkning och klassificering.

2. standard: teknisk specifikation godkänd av ett erkänt standardiseringsorgan för återkommande och kontinuerlig tillämpning, dock att standarden i princip ej är tvingande.

3. europeisk standard: standard som antagits av Europeiska organisationen för standardisering (CEN) eller Europeiska organisationen för standardisering inom elektroteknik (CENELEC) såsom "europastandard (EN)" eller "harmoniseringsdokument (HD)" enligt de gemensamma bestämmelserna för dessa organisationer.

4. europeiskt tekniskt godkännande: positivt tekniskt utlåtande om användningen av en produkt, grundat på hur den uppfyller väsentliga krav för byggnadsarbeten, genom sina egenskaper och angivna villkor för tillämpning och användning. Det europeiska godkännandet skall meddelas av ett särskilt organ utsett av medlemsstaten.

5. gemensam teknisk specifikation: teknisk specifikation som upprättats i överensstämmelse med ett förfarande som har erkänts av medlemsstaterna i syfte att åstadkomma enhetlig tillämpning i alla gemenskapsstaterna och som har publicerats i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

BILAGA IV

FÖRLAGOR TILL UPPHANDLINGSMEDDELANDEN

A. Förhandsinformation

1. Namn, adress, telegramadress, telefon-, telex- och telefaxnummer till den upphandlande myndigheten och till den serviceenhet, varifrån tilläggsinformation kan erhållas, om det inte är den samma.

2. Slag och mängd eller värde av de varor som skall levereras. CPA-referensnummer.

3. Beräknat startdatum för upphandlingsförfarandet (om känt).

4. Annan information.

5. Datum för avsändande av meddelandet om upphandling.

6. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet om upphandling.

B. Öppet förfarande

1. Namn, adress, telegramadress, telefon-, telex- och telefaxnummer till den upphandlande myndigheten.

2. a) Det valda upphandlingsförfarandet.

b) Typ av kontrakt som anbud infordras för.

3. a) Plats för leverans.

b) Slag och mängd av de varor som skall levereras. CPA-referensnummer.

c) Uppgift huruvida leverantörerna kan lämna anbud på en del av de efterfrågande varorna.

4. Förekommande tidsfrist för leverans.

5. a) Namn och adress på det organ från vilket kontraktsdokument och tillkommande dokument kan beställas.

b) Sista datum för sådan beställning.

c) I förekommande fall belopp och betalningsvillkor för avgift för sådana dokument.

6. a) Sista datum för mottagande av anbud.

b) Adress dit anbuden skall sändas.

c) Det eller de språk som anbuden skall vara avfattade på.

7. a) De personer som får närvara vid anbudsöppnandet.

b) Datum, tid och plats för anbudsöppnandet.

8. Eventuellt krävda depositioner och garantier.

9. Huvudsakliga villkor för finansiering och betalning och/eller hänvisningar till de bestämmelser som reglerar villkoren.

10. I förekommande fall den legala form, som den utvalda gruppen leverantörer bör ikläda sig vid tilldelning av kontrakt.

11. Information om leverantörens personliga ställning samt nödvändig information och formella uppgifter för bedömningen av de ekonomiska och tekniska minimikrav, som ställs på leverantören.

12. Den tid då anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud.

13. Kriterier för tilldelning av kontrakt. Om dessa är andra än lägsta pris skall de nämnas, om de inte anges i kontraktshandlingarna.

14. I förekommande fall förbud mot alternativa anbud.

15. Annan information.

16. Datum för publicering av förhandsinformation i Europeiska gemenskapernas officiella tidning eller uppgift om att sådan publicering inte har ägt rum.

17. Datum för avgivande av meddelandet om upphandling.

18. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet om upphandlingen.

C. Selektivt förfarande

1. Namn, adress, telegramadress, telefon-, telex- och telefaxnummer till den upphandlande myndigheten.

2. a) Det valda upphandlingsförfarandet.

b) I förekommande fall skälet för det påskyndade förfarandet.

c) Typ av kontrakt som anbud infordras för.

3. a) Plats för leverans.

b) Slag och mängd av de varor som skall levereras. CPA-referensnummer.

c) Uppgift om leverantörerna kan lämna anbud på en del av de efterfrågade varorna.

4. Eventuell tidsfrist för leverans.

5. I förekommande fall den legala form, som den utvalda gruppen leverantörer måste ikläda sig vid tilldelning av kontrakt.

6. a) Sista datum för mottagande av anbudsansökningar.

b) Adress dit anbuden skall sändas.

c) Det eller de språk som anbuden skall vara avfattade på.

7. Sista datum för avsändande av anbudsinfordran.

8. Eventuellt krävda depositioner och garantier.

9. Information om leverantörens personliga ställning samt nödvändig information och formella uppgifter för bedömningen av de ekonomiska och tekniska minimikrav, som ställs på leverantören.

10. Kriterier för tilldelning av kontrakt, om de inte anges i anbudsinfordran.

11. Planerat antal eller största och minsta antal leverantörer från vilka anbud kommer att infordras.

12. I förekommande fall förbud mot alternativa utföranden.

13. Annan information.

14. Datum för publicering av förhandsinformation i Europeiska gemenskapernas officiella tidning eller uppgift om att sådan publicering inte har ägt rum.

15. Datum för avsändande av meddelandet om upphandling.

16. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet om upphandling.

D. Förhandlat förfarande

1. Namn, adress, telegramadress, telefon-, telex- och telefaxnummer till den upphandlande myndigheten.

2. a) Det valda upphandlingsförfarandet.

b) I förekommande fall skälet för det påskyndade förfarandet.

c) I förekommande fall typ av kontrakt som anbud infordras för.

3. a) Plats för leverans.

b) Slag och mängd av de varor som skall levereras. CPA-referensnummer.

c) Uppgift om leverantörerna kan lämna anbud på en del av de efterfrågade varorna.

4. Eventuell tidsfrist för leverans.

5. I förekommande fall den legala form, som den utvalda gruppen leverantörer måste ikläda sig vid tilldelning av kontrakt.

6. a) Sista datum för mottagande av anbudsansökningar.

b) Adress dit anbudsansökningarna skall sändas.

c) Det eller de språk som anbudsansökningarna skall vara avfattade på.

7. Eventuellt krävda depositioner och garantier.

8. Information om anbudsgivarens personliga ställning samt nödvändig information och formella uppgifter för bedömningen av de ekonomiska och tekniska minimikrav som ställs på honom.

9. Planerat antal eller största och minsta antal leverantörer från vilka anbud kommer att infordras.

10. I förekommande fall förbud mot alternativa utföranden.

11. I förekommande fall namn och adress till leverantörer som redan valts ut av den upphandlande myndigheten.

12. I förekommande fall datum för tidigare publiceringar i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

13. Annan information.

14. Datum för avsändande av meddelandet om upphandling.

15. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet om upphandling.

E. Tilldelning av kontrakt

1. Namn, adress, för den upphandlande myndigheten.

2. Det valda upphandlingsförfarandet. Vid förhandlat förfarande utan föregående publicering av meddelande, motivering (artikel 6.3).

3. Datum för tilldelning av kontrakt.

4. Kriterier för prövning av anbud.

5. Antalet mottagna anbud.

6. Namn och adresser till leverantörer.

7. Slag och mängd av varor, där så ske kan, per leverantör. CPA-referensnummer.

8. Pris eller prisklass (maximum/minimum) som bestämts.

9. I förekommande fall andel till värde och omfattning av kontraktet som avses bli utlagd på underentreprenörer.

10. Annan information.

11. Datum för publicering i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

12. Datum för avsändande av meddelandet om upphandling.

13. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet om upphandling.

BILAGA V

>Plats för tabell>

(1) EG-9: 24.6.1978

GR: 1.1.1983

ES, PO: 1.1.1986

(2) EG-9: 1.1.1981

GR: 1.1.1983

ES, PO: 1.1.1986 (3) EG-9: 1.1.1989

GR, ES, PO: 1.3.1992

(4) EG-9: 1.1.1983

ES: 1.1.1996

GR, PO: 1.1.1998 (5) EG-12: 1.7.1993

(6) EG-10: 1.1.1983

(7) EG-12: 1.1.1986

BILAGA VI

>Plats för tabell>