Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31993L0038.pdf

31993L0038

Rådets direktiv 93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorernaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 199 , 09/08/1993 s. 0084 - 0138

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 4 s. 0177

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 4 s. 0177RÅDETS DIREKTIV 93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 57.2 sista satsen, artikel 66, artikel 100a och artikel 113,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

i samarbete med Europaparlamentet (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och (3)

med beaktande av följande:

1. Det är nödvändigt att vidta åtgärder med tanke på det pågående införandet av den inre marknaden under perioden fram till och med den 31 december 1992. Den inre marknaden är ett område utan inre gränser, inom vilket fri rörlighet garanteras för varor, personer, tjänster och kapital.

2. Restriktioner, som utgör hinder för fri rörlighet av varor och tjänster i samband med upphandlingskontrakt inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna, är förbjudna enligt artiklarna 30 och 59 i fördraget.

3. Artikel 97 i Euratom-fördraget förbjuder varje form av restriktion på grund av nationalitet beträffande bolag under en medlemsstats jurisdiktion, som önskar att delta i uppförandet av atomanläggningar i vetenskapligt eller industriellt syfte inom gemenskapen.

4. För att uppnå dessa mål krävs samordning av de upphandlingsförfaranden som enheterna inom dessa sektorer tillämpar.

5. Vitboken om fullbordandet av den inre marknaden innehåller såväl åtgärdsprogram som tidsplan för öppnandet av upphandlingsområdet inom de sektorer som inte omfattas av rådets direktiv 71/305/EEG av den 26 juli 1971 för samordning av förfarandena vid tilldelning av offentliga upphandlingskontrakt (4), och rådets direktiv 77/62/EEG av den 21 december 1976 om samordning av förfarandet vid offentlig upphandling av varor (5).

6. Vitboken om fullbordande av den inre marknaden innehåller också ett åtgärdsprogram och en tidsplan för öppnandet av tjänsteupphandlingsmarknaden.

7. Till de sektorer som är undantagna hör bl.a. vatten- och energiförsörjningen samt transporter och, beträffande direktiv 77/62/EEG, även telekommunikationssektorn.

8. Huvudorsaken till varför dessa sektorer blev undantagna var att de organ, som tillhandahåller sådana tjänster, i vissa fall lyder under offentlig rätt, i andra fall under privaträtt.

9. För att säkerställa ett verkligt öppnande av upphandlingsområdet och en rättvis balans beträffande tillämpningen av reglerna för upphandling inom dessa sektorer krävs att de aktuella organen definieras utifrån andra kriterier än genom hänvisning till deras juridiska form.

10. Eftersom problemen rörande upphandling inom de fyra nämnda sektorerna är likartade, kan de här behandlas gemensamt.

11. En av huvudorsakerna till att det inte råder fri konkurrens inom gemenskapen i dess helhet beträffande olika organs upphandling inom dessa sektorer, är att marknaderna på dessa områden är slutna, till följd av att de nationella myndigheterna tillåter särskilda rättigheter eller ensamrätt beträffande leverans, tillhandahållande eller drift av nät till förmån för berörd tjänst, utnyttjande av ett bestämt geografiskt område i ett särskilt syfte, tillhandahållande eller drift av offentliga telekommunikationsnät eller tillhandahållande av offentliga telekommunikationstjänster.

12. En annan orsak till att det inte råder fri konkurrens inom gemenskapen i dess helhet beträffande dessa områden, grundar sig på det faktum att de nationella myndigheterna på olika sätt kan utöva inflytande på dessa organ, dels genom ekonomiska intressen, dels genom att vara representerade i dessa organs administrativa, verkställande eller övervakande styrelser.

13. Detta direktiv skall inte tillämpas på dessa organs verksamhet, som antingen faller utanför vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna, eller som visserligen faller inom dessa sektorer, men som är konkurrensutsatt på en marknad utan etableringshinder.

14. Det är lämpligt att de upphandlande enheterna tillämpar gemensamma bestämmelser för upphandling i fråga om vattenförsörjningen. Vissa upphandlande enheter har hittills omfattats av direktiven 71/305/EEG och 77/62/EEG när det gäller verksamhetsområden som vattenbyggnadsprojekt, konstbevattning, dränering eller bortledande och rening av avloppsvatten.

15. De upphandlingsregler som föreslås för upphandling av varor är inte tillämpliga i samband med upphandling av vatten med tanke på nödvändigheten av att hämta vattnet från källor nära förbrukningsområdet.

16. När särskilda villkor är uppfyllda, kan exploatering av ett bestämt geografiskt område med syfte att undersöka förekomsten av eller utvinna olja, gas, kol eller andra fasta bränslen bli föremål för alternativa uppgörelser, som ändå kan göra det möjligt att uppnå samma mål beträffande öppnandet av upphandlingsområdet. Kommissionen måste försäkra sig om, att dessa villkor uppfylls av de medlemsstater som tillämpar dessa alternativa uppgörelser.

17. Kommissionen har meddelat att den tänker vidta åtgärder för att undanröja de hinder som föreligger för gränsöverskridande handel med elektricitet senast 1992. Enligt de upphandlingsregler som föreslås för upphandling av varor, är det inte möjligt att övervinna nuvarande hinder för upphandling av energi och bränslen inom energisektorn. Med tanke på detta bör upphandling av energi inte omfattas av detta direktiv, även om man bör ha i åtanke att rådet kommer att ta upp detta undantag till förnyad prövning utifrån kommissionens rapport och förslag.

18. Rådets förordningar (EEG) nr 3975/87 (6) och (EEG) nr 3976/87 (7), direktiv 87/601/EEG (8) och beslut 87/602/EEG (9) är avsedda att öka konkurrens mellan upphandlande enheter som sysslar med civila flygtransporter, varför det för närvarande inte är lämpligt att låta detta direktiv omfatta dessa upphandlande enheter, även om man vid ett senare tillfälle bör se över detta förhållande utifrån den utveckling som skett beträffande konkurrensen.

19. Med tanke på konkurrenssituationen inom gemenskapens sjöfartsnäring, vore det olämpligt för större delen av kontrakten inom denna sektor, att underkastas detaljerade upphandlingsförfaranden. Beträffande rederier med färjetrafik till havs bör detta förhållande omprövas. En rad färjor som går i kust- och flodtrafik, och drivs av offentliga myndigheter, skall inte längre vara undantagna från bestämmelserna i direktiven 71/305/EEG och 77/62/EEG.

20. Det är lämpligt att göra det lättare att uppfylla bestämmelserna beträffande verksamheter som inte omfattas av detta direktiv.

21. Bestämmelserna för offentlig upphandling av tjänster bör i stora drag överensstämma med de bestämmelser om upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten som anges i detta direktiv.

22. Det är nödvändigt att undanröja hinder för den fria rörligheten för tjänster. Tjänster skall därför kunna tillhandahållas av såväl fysiska som juridiska personer. Detta direktiv skall dock inte påverka tillämpningen på nationell nivå av bestämmelser om villkoren för att utöva en verksamhet eller ett yrke, förutsatt att dessa bestämmelser är förenliga med gemenskapslagstiftningen.

23. Tjänsteområdet beskrivs bäst vad avser tillämpningen av procedurbestämmelser och övervakningsändamål genom att tjänsterna delas in i olika kategorier som motsvarar särskilda avdelningar i den gemensamma klassifikationen. Bilagorna 16 A och 16 B till detta direktiv hänvisar till Förenta nationernas CPC-nomenklatur (Central Product Classification). Denna nomenklatur kommer troligen att i framtiden ersättas av gemenskapens nomenklatur. Det är nödvändigt att vidta åtgärder för att anpassa hänvisningarna i CPC-nomenklaturen i bilagorna 16 A och 16 B i enlighet därmed.

24. Detta direktiv skall endast omfatta tillhandahållande av tjänster på grund av avtal därom. Tillhandahållande av tjänster på annan grund, t.ex. enligt lagar eller andra författningar eller anställningsavtal, omfattas inte av detta direktiv.

25. Enligt fördragets artikel 130f är uppmuntran av forskning och utveckling ett medel för att stärka den vetenskapliga och teknologiska grunden för europeisk industri, och öppnandet av den offentliga upphandlingen kommer att bidra till uppnåendet av detta mål. Bidrag till finansieringen av forskningsprogram bör inte omfattas av detta direktiv. Det är följaktligen endast sådana avtal om forsknings- och utvecklingstjänster som uteslutande är till nytta för den upphandlande myndigheten i utövandet av dess egen verksamhet, under förutsättning att den tjänst som tilhandahålls helt bekostas av den upphandlande enheten, som skall omfattas av detta direktiv.

26. Kontrakt för förvärv eller arrende av mark, befintliga byggnader eller annan fast egendom har särskild karaktär som gör att upphandlingsreglerna inte är tillämpliga.

27. Skiljemanna- och förlikningstjänster tillhandahålls vanligen av organ eller personer som valts, eller om vilka det har uppnåtts enighet, på ett sätt som inte kan underkastas upphandlingsreglerna.

28. Tjänstekontrakt som omfattas av detta direktiv innefattar inte kontrakt i samband med utgivning eller omsättning av värdepapper och andra finansiella instrument.

29. Detta direktiv skall inte tillämpas på upphandlingskontrakt som förklarats sekretessbelagda eller som kan påverka grundläggande statliga säkerhetsintressen eller som har slutits enligt andra regler som införts genom existerande internationella överenskommelser eller internationella organisationer.

30. Kontrakt med en angiven ensamleverantör får under vissa förhållanden helt eller delvis undantas från detta direktiv.

31. Gemenskapens eller medlemsstaternas existerande internationella åtaganden skall inte påverkas av bestämmelserna i detta direktiv.

32. Det är lämpligt att utesluta vissa tjänstekontrakt som tilldelats ett anknutet företag som har som sin huvudsakliga verksamhet vad avser tjänster att tillhandahålla dessa till den grupp som den tillhör snarare än att erbjuda dem på marknaden.

33. Full tillämpning av detta direktiv skall under en övergångstid begränsas till kontrakt för de tjänster för vilka dessa bestämmelser kan göra det möjligt att utnyttja alla möjligheter till att öka handeln över gränserna. Kontrakt för andra tjänster behöver övervakas under en viss tid innan beslut fattats om full tillämpning av nämnda direktiv. Mekanismen för sådan övervakning behöver införas genom detta direktiv och samtidigt bör det göra det möjligt för dem som är intresserade att få tillgång till alla relevanta upplysningar.

34. Gemenskapsregler om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis skall tillämpas, när det krävs dokumentatoin för deltagande i ett tilldelningsförfarande eller i en formgivningstävling.

35. Produkter, bygg- och anläggningsarbeten eller tjänster skall beskrivas med hänvisning till europeiska specifikationer för att säkerställa att en produkt, ett arbete eller en tjänst kan användas av den upphandlande enheten för det ändamål den är avsedd. En sådan hänvisning kan kompletteras med specifikationer som inte ändrar de tekniska eller andra lösningar som finns i den europeiska specifikationen.

36. Vid tillämpning av detta direktiv gäller principen om likvärdighet eller ömsesidigt erkännande av nationella standarder, tekniska specifikationer och framställningsmetoder.

37. Företag inom gemenskapen skall kunna tilldelas tjänstekontrakt i tredje land. Gemenskapen skall försöka ändra på det som gör att en sådan situation enligt lag eller på annat sätt begränsas, och det skall under vissa förhållanden vara möjligt att vidta åtgärder för att ge tillträde till tjänsteupphandlingskontrakt som omfattas av detta direktiv för företag i det berörda tredje landet eller för anbud med ursprung i detta land.

38. När upphandlande enheter kommit överens med anbudsgivarna om tidsfrist för att ta emot anbud skall de ta hänsyn till principen om icke-diskriminering. Om det det inte finns någon sådan överenskommelse är det nödvändigt att införa sådana bestämmelser.

39. Det kan visa sig användbart att få till stånd en ökad insyn angående de krav som gäller anställningsskydd och anställningsvillkor i den medlemsstat där arbetena skall utföras.

40. Det är lämpligt att man tar hänsyn till nationella bestämmelser beträffande krav på regional utveckling vid offentlig upphandling och att detta ingår i gemenskapens målsättning i enlighet med principerna i fördraget.

41. De upphandlande enheterna får inte avvisa onormalt låga anbud innan de skriftligen begärt närmare förklaringar om anbudets olika delar.

42. Inom vissa gränser skall ett anbud som har sitt ursprung inom gemenskapen ges förtur före ett likvärdigt anbud som har sitt ursprung i tredje land.

43. Detta direktiv får inte påverka gemenskapens ställningstagande i pågående eller kommande internationella förhandlingar.

44. Utifrån resultaten av sådana internationella förhandlingar skall detta direktiv kunna utvidgas till att omfatta anbud från tredje land enligt rådsbeslut.

45. De regler som berörda myndigheter skall tillämpa, skall utgöra grunden för en god affärssed och vara så smidiga som möjligt.

46. Som motvikt till denna smidighet och för att främja det ömsesidiga förtroendet måste ett minimum av insyn garanteras och lämpliga metoder införas för att kontrollera tillämpningen av detta direktiv.

47. Det är nödvändigt att anpassa direktiven 71/305/EEG och 77/62/EEG för att fastslå klart avgränsade tillämpningsområden. Tillämpningsområdet för direktiv 71/305/EEG får inte inskränkas, med undantag för kontrakt inom vatten- och telekommunikationssektorerna. Tillämpningsområdet för direktiv 77/62/EEG får inte inskränkas, med undantag för vissa kontrakt inom vattensektorn. Tillämpningsområdet för direktiven 71/305/EEG och 77/62/EEG får dock inte utvidgas till att omfatta kontrakt som tilldelas av befraktare som tillhandahåller land-, luft-, sjötransporter eller transporter på inre vattenvägar, och som faller under statens administration, även om det rör sig om ekonomisk verksamhet av industriell eller kommersiell karaktär. Dock skall vissa kontrakt som tilldelas av befraktare som tillhandahåller land-, luft-, sjötransporter eller transporter på inre vattenvägar och som faller under statens administration och som utför civila transporttjänster, omfattas av dessa direktiv.

48. Detta direktiv skall tas upp till förnyad prövning utifrån vunna erfarenheter.

49. Öppnandet av upphandlingsområdet, den 1 januari 1993, inom de sektorer som omfattas av detta direktiv, kan få negativa verkningar för ekonomin i Spanien. Den ekonomiska situationen i Grekland och Portugal kommer att utsättas för ännu hårdare tryck. Det är lämpligt att dessa medlemsstater garanteras nödvändig tid att genomföra detta direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. Offentliga myndigheter: staten, regionala eller lokala myndigheter, organ som lyder under offentlig rätt, eller sammanslutningar bestående av en eller flera av dessa myndigheter eller organ som lyder under offentlig rätt.

Ett organ anses lyda under offentlig rätt, när

- det har tillkommit i syfte att tillgodose det allmännas intressen, som inte har kommersiell eller industriell karaktär, och

- det är en juridisk person, och

- dess verksamhet till största delen är finansierad av staten, regionala eller lokala myndigheter, eller av andra organ som lyder under offentlig rätt, eller står under administrativ tillsyn av sådana organ, eller har en administrativ, verkställande eller övervakande styrelse, där minst hälften av medlemmarna utses av staten, regionala eller lokala myndigheter, eller av andra organ som lyder under offentlig rätt.

2. Offentliga företag: varje företag över vilket de offentliga myndigheterna har ett direkt eller indirekt avgörande inflytande till följd av ägarförhållande, ekonomiska intressen eller gällande regler. Avgörande inflytande anses föreligga, när de offentliga myndigheterna, direkt eller indirekt, i förhållande till företaget

- äger större delen av det bundna företagskapitalet, eller

- kontrollerar röstmajoriteten för företagets ägarbevis, eller

- äger utse fler än hälften av medlemmarna i företagets administrativa, verkställande eller övervakande ledningsorgan.

3. Anknutna företag: företag vars årsräkenskaper konsolideras med den upphandlande enhetens enligt kraven i rådets sjunde direktiv 83/349/EEG (10) av den 13 juni 1983, grundad på artikel 54.3 g i Europeiska gemenskapernas fördrag om koncernredovisning eller vad avser enheter som inte är underkastade detta direktiv, företag som den upphandlande enheten kan utöva ett bestämmande inflytande över, direkt eller indirekt, enligt artikel 2, eller som kan utöva ett bestämmande inflytande över den upphandlande enheten eller vilken tillsammans med den upphandlande enheten underkastas ett bestämmande inflytande från ett annat företag på grund av ett ägar-förhållande, ekonomiskt engagemang eller regler som styr detta.

4. Varu-, bygg- och anläggnings-, samt tjänstekontrakt: skrivna avtal med ekonomiska villkor mellan en av de i artikel 2 nämnda upphandlande enheterna och en leverantör, entreprenör eller tjänsteproducent vilka har följande syften:

a) Beträffande varukontrakt: köp, leasning, hyra eller hyrköp med eller utan köpoptioner av varor.

b) Beträffande bygg- och anläggningskontrakt: antingen utförande eller såväl utförande som projektering, eller genomförande, på vilket sätt det än må ske, av bygg- eller anläggningsverksamhet enligt vad som nämns i bilaga 11. Dessa kontrakt kan dessutom omfatta varor och tjänster som är nödvändiga för utförandet.

c) Beträffande tjänstekontrakt: upphandling av tjänster som inte omfattas av a och b, med undantag av:

i) förvärv eller hyra, oavsett finansieringsform, av mark, befintliga byggnader eller annan fast egendom eller rättigheter till sådan (dock skall varje form av kontrakt om finansiella tjänster som sluts samtidigt med, före eller efter förvärvs- eller hyreskontraktet omfattas av detta direktiv),

ii) kontrakt avseende telefoni-, telex-, mobiltelefoni-, personsöknings- och satellittjänster,

iii) kontrakt avseende skiljemanna- och förlikningstjänster,

iv) kontrakt avseende utfärdande, försäljning, förvärv eller överförande av värdepapper eller andra finansiella instrument,

v) anställningsavtal,

vi) kontrakt avseende forsknings- och utvecklingstjänster, med undantag av sådana som uteslutande är till gagn för den upphandlande enheten i utövandet av dess egen verksamhet, förutsatt att den tillhandahållna tjänsten uteslutande betalas av den upphandlande enheten.

Kontrakt som innefattar tillhandahållande av tänster och varor skall betraktas som varukontrakt om det totala varuvärdet är högre än värdet på de tjänster som ingår i kontraktet.

5. Ramavtal: avtal som ingås mellan en av de i artikel 2 nämnda upphandlande enheterna och en eller flera leverantörer eller entreprenörer, och vars syfte är att fastställa villkoren, speciellt beträffande priser och i förekommande fall planerad kvantitet, för de kontrakt som skall slutas under en viss period.

6. Anbudsgivare: leverantör eller entreprenör som har lämnat anbud; anbudssökande: den som har ansökt om att få lämna anbud vid selektivt eller förhandlat förfarande. Tjänsteproducenter kan antingen vara fysiska eller juridiska personer innefattande upphandlande enheter enligt artikel 2.

7. Öppet, selektivt eller förhandlat förfarande: de upphandlingsförfaranden som används av upphandlande enheter, varvid

a) vid öppet förfarande, alla intresserade leverantörer och entreprenörer kan lämna anbud,

b) vid selektivt förfarande, endast de anbudssökande som blivit uppmanade av de upphandlande enheterna kan lämna anbud,

c) vid förhandlat förfarande, de upphandlande enheterna tillfrågar vissa utvalda leverantörer och entreprenörer och förhandlar om kontraktsvillkoren med en eller flera av dem.

8. Tekniska specifikationer: de tekniska krav som särskilt framgår av kontraktshandlingarnas beskrivning av arbeten, material, produkt, leverans eller tjänst, och gör det möjligt att objektivt beskriva arbete, material, produkt, leverans eller tjänst på ett sådant sätt att det uppfyller det av den upphandlande enheten avsedda ändamålet. Dessa tekniska föreskrifter kan omfatta kvalitet, prestanda, säkerhet eller dimensioner, såväl som krav beträffande material, produkt, leverans eller tjänst avseende kvalitetsgaranti, terminologi, symboler, tester och testmetoder, emballage, märkning och etikettering. Beträffande bygg- och anläggningskontrakt kan de även omfatta regler för ritningar och kostnadsberäkningar, villkor för kontroll, besiktning och godkännande av arbeten, byggteknik och byggmetoder samt alla övriga villkor av teknisk beskaffenhet, som den upphandlande enheten utifrån allmänna eller särskilda bestämmelser kan fastställa beträffande de avslutade arbetena och de material eller delar därav, som ingår.

9. Standard: en teknisk specifikation godkänd av ett erkänt standardiseringsorgan för återkommande och kontinuerlig tillämpning, dock att standarden i princip inte är tvingande.

10. Europeisk standard: de standarder som antagits av Europeiska organisationen för standardisering CEN eller Europeiska organisationen för standardisering inom elområdet CENELEC såsom "Europastandard (EN)" eller "harmoniseringsdokument (HD)" enligt de gemensamma bestämmelserna för dessa organisationer, eller av Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder ETSI enligt deras egna regler som "Europeisk telekommunikationsstandard (ETS)".

11. Gemensam teknisk specifikation: en teknisk specifikation upprättad enligt ett av medlemsstaterna godkänt förfarande i syfte att åstadkomma enhetlig tillämpning i alla medlemsstater och publicerad i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

12. Europeiskt typgodkännande: godkännandet av en produkts lämplighet beträffande ett visst användningsområde på grundval av en teknisk bedömning som bygger på att produkten uppfyller de krav som gäller för bygg- och anläggningsarbeten i fråga om produktens inneboende egenskaper och de villkor som gäller för dess användning enligt bestämmelserna i rådets direktiv 89/106/EEG (11) av den 21 december 1988 om anpassning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande byggprodukter. Europeiskt typgodkännande utfärdas av ett av medlemsstaterna för detta ändamål godkänt organ.

13. Europeisk specifikation: en gemensam teknisk specifikation, ett europeiskt typgodkännande eller en nationell standard som inför en europeisk standard.

14. Offentligt telekommunikationsnät: den offentliga telekommunikationsstruktur som möjliggör överförande mellan bestämda nätterminaler med hjälp av trådförbindelse, radiovågor, optiska medel eller andra elektromagnetiska medel.

Nätterminaler: hela systemet av fysiska förbindelser och tekniska anslutningsspecifikationer som ingår i det offentliga telekommunikationsnätet och som är nödvändigt för tillgång till det offentliga nätet och effektiv kommunikation genom detta.

15. Offentliga telekommunikationstjänster: telekommunikationstjänster som medlemsstaterna uttryckligen har anförtrott en eller flera telekommunikationsbolag att erbjuda.

Telekommunikationstjänster: tjänster som helt eller delvis består i överförande och sändande av signaler via det offentliga kommunikationsnätet med hjälp av telekommunikationsteknik, med undantag av radio- och tv-sändningar.

16. Formgivningstävling: nationella förfaranden som gör det möjligt för den upphandlande enheten att upphandla en plan eller formgivning som valts ut av en jury efter att ha deltagit i en tävling med eller utan prisutdelning, huvudsakligen inom området för arkitekt- och ingenjörstjänster eller databehandling.

Artikel 2

1. Detta direktiv gäller upphandlande enheter som

a) är offentliga myndigheter eller offentliga företag och bedriver någon av de verksamheter som är nämnda i punkt 2,

b) ifall de inte är offentliga myndigheter eller offentliga företag, dock bedriver någon av de verksamheter som nämns i punkt 2 eller någon kombination av dessa, och vars verksamhet bygger på särskilda rättigheter eller ensamrätt, beviljad av en behörig myndighet i någon av medlemsstaterna.

2. Detta direktiv gäller följande former av verksamhet:

a) Tillhandahållande och drift av fasta nät i syfte att betjäna allmänheten i samband med produktion, transport eller distribution av

i) dricksvatten,

ii) elektricitet, eller

iii) gas eller värme,

eller leverans av dricksvatten, elektricitet, gas eller värme till dylika nät.

b) Utnyttjande av ett geografiskt område i syfte att

i) undersöka förekomsten av eller utvinna olja, gas, kol eller andra fasta bränslen, eller

ii) tillhandahålla flygplatser och hamnar, även för inre vattenvägar, eller andra terminaler för transporter med flyg eller båt.

c) Drift av nät i syfte att betjäna allmänheten beträffande transporter med järnväg, automatiska system, spårvagnar, trådbussar, bussar eller linbana.

Beträffande transporttjänster skall ett nät anses föreligga, när verksamheten styrs av villkor fastställda av en behörig myndighet i någon av medlemsstaterna. Till villkoren räknas bl.a. den trafikerade rutten, befintlig kapacitet eller antalet turer.

d) Tillhandahållande eller drift av offentliga telekommunikationsnät eller tillhandahållande av en eller flera offentliga telekommunikationstjänster.

3. Med särskilda rättigheter eller ensamrätt som nämns i punkt 1 b, avses rättigheter, beroende av tillstånd lämnade av behörig myndighet i berörd medlemsstat i enlighet med lag eller annan författning och som resulterar i, att ett eller flera företag förbehålls rätten att bedriva sådan verksamhet som anges i punkt 2.

En upphandlande enhet skall i synnerhet anses åtnjuta särskilda rättigheter eller ensamrätt, när

a) den i samband med anläggande av de nät och anordningar, som beskrivs i punkt 2, kan utnyttja rätt till expropriation eller bruksrätt eller kan placera nätutrustning på, under eller över allmän väg,

b) den enligt punkt 2 a levererar dricksvatten, elektricitet, gas eller värme till ett nät som sköts av ett företag som självt åtnjuter särskilda rättigheter eller ensamrätt beviljade av behörig myndighet i berörd medlemsstat.

4. Tillhandahållande av busstransport i form av allmänna kommunikationer skall inte betraktas som verksamhet av det slag som avses i punkt 2 c, när andra företag fritt kan erbjuda samma tjänster, antingen rent generellt eller i ett visst geografiskt område, på samma villkor som de upphandlande enheterna.

5. När en annan upphandlande enhet än en offentlig myndighet i syfte att betjäna allmänheten levererar dricksvatten, elektricitet, gas eller värme till något nät, skall detta inte betraktas som en verksamhet av det slag som avses i punkt 2 a, när

a) beträffande vatten och elektricitet:

- den berörda upphandlande enhetens produktion av dricksvatten eller elektricitet äger rum, därför att förbrukningen av detta är nödvändig för utövande av annan verksamhet än den som avses i punkt 2, och

- leverans till det offentliga nätet endast är avhängigt den upphandlande enhetens egen förbrukning och inte har överstigit 30 % av dess totala produktion av dricksvatten eller energi, beräknat på de tre sista årens genomsnitt, innevarande år medräknat.

b) beträffande gas eller värme:

- den berörda upphandlande enhetens produktion av gas eller värme är en oundviklig följd av utövandet av annan verksamhet än den som avses i punkt 2, och

- leverans till det offentliga nätet endast syftar till ett ekonomiskt utnyttjande av denna produktion och uppgår till högst 20 % av den upphandlande enhetens omsättning, beräknat på de tre närmast föregående årens genomsnitt, innevarande år medräknat.

6. De i bilagorna 1-10 uppräknade upphandlande enheterna uppfyller ovan nämnda kriterier. Medlemsstaterna skall meddela kommissionen ändringar i deras listor, för att dessa skall vara så fullständiga som möjligt. Kommissionen skall revidera bilagorna 1 och 10 i enlighet med förfarandet i artikel 32.

Artikel 3

1. En medlemsstat kan begära att kommissionen föreskriver att utnyttjandet av ett geografiskt område, i syfte att undersöka förekomsten av eller utvinna olja, gas, kol eller andra fasta bränslen, inte skall betraktas som en verksamhet av det slag som avses i artikel 2.2 b i, eller att de upphandlande enheterna inte skall anses ha särskilda rättigheter eller ensamrätt av det slag som avses i artikel 2.3 b, i samband med utövandet av en eller flera av dessa former av verksamhet, under förutsättning att samtliga nedanstående villkor är uppfyllda beträffande gällande nationella bestämmelser för sådan verksamhet:

a) Andra företag skall i de fall det krävs tillstånd för att utnyttja ett sådant geografiskt område, på samma villkor som de upphandlande enheterna fritt kunna ansöka om sådant tillstånd.

b) Den tekniska och finansiella kapacitet som krävs för att ett företag skall få bedriva en viss verksamhet, skall fastställas innan någon utvärdering görs av kvalifikationerna hos de sökande som konkurrerar om tillståndet.

c) Tillstånd att bedriva dessa former av verksamhet skall beviljas utifrån objektiva kriterier beträffande det sätt som undersökningen eller utvinningen skall utföras på. Dessa kriterier skall fastställas och offentliggöras innan ansökan om tillstånd lämnas och skall tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt.

d) Samtliga villkor och krav beträffande utövandet av eller upphörandet av verksamhet, inklusive bestämmelser om verksamhetskrav, avgifter och myndigheternas kapitalinsatser eller intäkter, skall fastställas och göras tillgängliga innan ansökan om tillstånd lämnas och tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt. Varje ändring av dessa villkor och krav skall gälla samtliga berörda myndigheter och genomföras på ett icke-diskriminerande sätt. Verksamhetskraven behöver dock inte fastställas förrän strax före beviljandet av tillstånd.

e) Upphandlande enheter är inte enligt några lagar, regler, administrativa krav, överenskommelser eller avtal skyldiga att lämna information om var de ämnar göra eller för närvarande gör sina upphandlingar, med undantag för nationella myndigheters begäran därom och då endast inom ramarna för de syften som anges i artikel 36 i fördraget.

2. De medlemsstater som tillämpar bestämmelserna i punkt 1, skall, med hjälp av villkor i meddelade tillstånd eller med andra åtgärder, säkerställa att de upphandlande enheterna

a) iakttar principerna om icke-diskriminering och upphandling i konkurrens beträffande varor, bygg- och anläggningsarbeten, särskilt vad rör de upplysningar som enheten skall lämna till företagen beträffande planerade upphandlingar,

b) meddelar kommissionen de upplysningar som berör tilldelningen av kontrakt, på de villkor som denna fastställer enligt artikel 40.

3. Beträffande de individuella medgivanden eller tillstånd som är utfärdade före det datum då medlemsstaterna börjar tillämpa detta direktiv i enlighet med artikel 45, gäller inte punkt 1 a, b och c, om andra vid denna tidpunkt fritt kan söka tillstånd att utnyttja ett område i syfte att undersöka förekomsten av eller utvinna olja, gas, kol eller andra fasta bränslen, om det kan ske på ett icke-diskriminerande sätt och utifrån objektiva kriterier. Punkt 1 d skall inte gälla, när villkor och krav är fastställda, tillämpade eller ändrade före ovannämnda datum.

4. En medlemsstat som önskar tillämpa bestämmelserna i punkt 1 skall meddela kommissionen detta. I samband därmed skall den meddela kommissionen om existerande lagar och andra författningar, avtal och överenskommelser beträffande de villkor som avses i punkt 1 och 2.

Kommissionen skall fatta beslut i enlighet med det förfarande som är fastslaget i artikel 40.5 P8. Den skall offentliggöra beslutet och motiveringarna till detta i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall varje år avge rapport till rådet beträffande genomförandet av denna artikel och även undersöka tillämpningen av den inom ramen för den rapport som föreskrivs i artikel 36.

Artikel 4

1. Vid offentlig upphandling av varor, bygg- och anläggningsarbeten och tjänster eller genom anordnande av formgivningstävling skall den upphandlande enheten använda sig av förfaranden som är anpassade till bestämmelserna i detta direktiv.

2. De upphandlande enheterna skall se till, att det inte förekommer någon diskriminering mellan olika leverantörer, entreprenörer eller tjänsteproducenter.

3. I samband med utskick av tekniska specifikationer till intresserade leverantörer och entreprenörer inför kvalifikationsbedömning och val av leverantörer och entreprenörer och i samband med tilldelningen av kontrakt, kan de upphandlande enheterna ställa krav för att skydda konfidentiellt innehåll i de upplysningar de lämnar.

4. Detta direktiv skall inte begränsa leverantörernas, entreprenörernas eller tjänsteproducenternas rätt att kräva att de upphandlande enheterna i överensstämmelse med nationell lagstiftning skall respektera konfidentiellt innehåll i de upplysningar de lämnar.

Artikel 5

1. Upphandlande enheter kan betrakta ett ramavtal som ett kontrakt i enlighet med artikel 1.4 och tilldela detta enligt bestämmelserna i detta direktiv.

2. När upphandlande enheter har upphandlat ett ramavtal i enlighet med detta direktiv, kan de stödja sig på artikel 20.2 i, när de tilldelar kontrakt som bygger på detta ramavtal.

3. När ett ramavtal inte har upphandlats i enlighet med detta direktiv, kan de upphandlande enheterna inte stödja sig på artikel 20.2 i.

4. Upphandlande enheter får inte missbruka ramavtal i syfte att förhindra, begränsa eller störa konkurrens.

Artikel 6

1. Detta direktiv skall inte gälla kontrakt eller formgivningstävlingar som de upphandlande enheterna ingår eller anordnar för annat syfte än de i artikel 2.2 angivna verksamheterna, eller för sådana verksamheter i tredje land under villkor som inte innebär fysiskt utnyttjande av nät eller geografiskt område inom gemenskapen.

2. Detta direktiv skall dock gälla kontrakt eller formgivningstävlingar som tilldelas eller anordnas av upphandlande enheter, vilka bedriver någon av de verksamheter som avses i artikel 2.2 a i och som

a) har samband med vattenbyggnadsprojekt, konstbevattning och dränering, förutsatt att dricksvattenförsörjningen utgör minst 20 % av den totala vattenmängden, som tillhandahålls av dessa projekt eller konstbevattnings- och dräneringsanläggningar,

b) har samband med bortledande eller rening av avloppsvatten.

3. De upphandlande enheterna skall på kommissionens begäran till kommissionen anmäla om varje form av verksamhet, som de anser vara undantagen enligt punkt 1. Kommissionen får, i informationssyfte, regelbundet i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra förteckningar över de verksamhetskategorier, som den anser vara undantag. Därvidlag skall kommissionen ta hänsyn till varje känslig kommersiell aspekt, som de upphandlande enheterna kan ange i samband med att de lämnar dessa upplysningar.

Artikel 7

1. Detta direktiv skall inte gälla kontrakt som tilldelats med tanke på återförsäljning eller uthyrning till tredje man, förutsatt att den upphandlande enheten inte åtnjuter särskilda rättigheter eller ensamrätt beträffande försäljning eller uthyrning av de varor som kontraktet omfattar, och om andra företag fritt kan sälja och hyra ut dem på samma villkor som den upphandlande enheten.

2. De upphandlande enheterna skall på kommissionens begäran till kommissionen anmäla samtliga varukategorier eller typer av verksamhet som de anser vara undantagna enligt punkt 1. Kommissionen får, i informationssyfte, regelbundet i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra förteckningar över de varukategorier och de typer av verksamhet som den anser vara undantag. Därvidlag skall kommissionen ta hänsyn till varje känslig kommersiell aspekt, som de upphandlande enheterna kan ange i samband med att de lämnar dessa upplysningar.

Artikel 8

1. Detta direktiv skall inte gälla kontrakt som upphandlande enheter, vilka bedriver någon av de verksamheter som avses i artikel 2.2 d, tilldelar på upphandlingar som uteslutande syftar till att göra det möjligt för dem att tillhandahålla en eller flera telekommunikationstjänster, om andra enheter fritt kan erbjuda samma tjänster i samma geografiska område och på i stort sett samma villkor.

2. De upphandlande enheterna skall på kommissionens begäran till kommissionen anmäla de tjänster som de anser vara undantagna enligt punkt 1. Kommissionen får, i informationssyfte, regelbundet i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra förteckningar över de tjänster som den anser vara undantagna. Därvidlag skall kommissionen ta hänsyn till varje känslig kommersiell aspekt som de upphandlande enheterna kan ange i samband med att de lämnar dessa upplysningar.

Artikel 9

1. Detta direktiv gäller inte kontrakt

a) som upphandlande enheter, uppräknade i bilaga 1, tilldelar på upphandling av vatten,

b) som upphandlande enheter, uppräknade i bilagorna 2 P5, tilldelar på leverans av energi eller av bränslen avsedda för energiproduktion.

2. Rådet skall ta upp bestämmelserna i punkt 1 till förnyad prövning, när det mottagit en rapport från kommissionen tillsammans med lämpliga förslag.

Artikel 10

Detta direktiv skall inte gälla kontrakt som av medlemsstaterna förklarats sekretessbelagda, om deras verkställighet skall åtföljas av särskilda säkerhetsåtgärder i enlighet med gällande lagar och andra författningar i berörda medlemsstat, eller när skyddet av denna stats grundläggande säkerhetsintressen så kräver.

Artikel 11

Detta direktiv skall inte gälla tjänstekontrakt som tilldelats en enhet som i sig själv är en upphandlande myndighet enligt artikel 1 b i rådets direktiv 92/50 av den 18 juni 1992 om samordning av förfaranden vid offentlig upphandling av tjänster (12) grundat på ensamrätt som den åtnjuter enligt en offentliggjord lag eller andra författningar som är förenliga med Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskaperna.

Artikel 12

Detta direktiv skall inte gälla kontrakt som regleras av andra regler för upphandling och som tilldelas

1. enligt ett internationellt avtal som ingåtts, mellan en medlemsstat och tredje land - ett eller flera - i överensstämmelse med fördraget och som avser varor, bygg- och anläggningsarbeten, tjänster eller formgivningstävlingar som är avsedda för signatärstaternas gemensamma genomförande eller utnyttjande av ett projekt. Varje sådant avtal skall meddelas kommissionen, som kan rådgöra med Rådgivande kommittén för offentlig upphandling, som inrättats enligt rådets beslut 71/306/EEG (13), eller med Rådgivande kommittén för telekommunikationsupphandling, i enlighet med artikel 39, när det rör sig om avtal som berör kontrakt tilldelade av upphandlande enhet som bedriver någon av de verksamheter som avses i artikel 2.2 d,

2. företag i en medlemsstat eller ett tredje land i enlighet med internationella avtal beträffande stationering av trupper,

3. enligt de särbestämmelser som gäller för internationella organisationer.

Artikel 13

1. Detta direktiv skall inte gälla för tjänstekontrakt som:

a) en upphandlande enhet tilldelar ett anknutet företag,

b) upphandlas för ett gemensamt projekt bestående av ett antal upphandlande enheter för verksamhet enligt artikel 2.2 som tilldelas en av de upphandlande enheterna eller ett företag som är anknutet till en av dessa upphandlande enheter,

förutsatt att minst 80 % av den genomsnittliga omsättningen för detta företag vad avser tjänster inom gemenskapen under de senaste tre åren härrör från tillhandahållandet av sådana tjänster till företag som de är anknutna till.

Då mer än ett företag som är anknutet till den upphandlande enheten tillhandahåller samma tjänster eller liknande tjänster skall den totala omsättning som härrör från tillhandahållande av tjänster från dessa företag tas med i beräkningen.

2. De upphandlande enheterna skall på kommissionens begäran meddela följande information om tillämpningen av bestämmelserna i artikel 1:

- Namn på de berörda företagen.

- Art och värde på de berörda tjänstekontrakten.

- Sådana bevis som kan bedömas nödvändiga av kommissionen på att sambandet mellan företagen som tilldelats kontraktet och den upphandlande enheten uppfyller kraven i denna artikel.

Artikel 14

1. Detta direktiv skall gälla kontrakt, vars uppskattade värde, exklusive mervärdesskatt, uppgår till minst

a) 400 000 ecu för varuupphandlingskontrakt och tjänstekontrakt, som tilldelats av enheter, som bedriver verksamhet som avses i artikel 2.2 a, b och c,

b) 600 000 ecu för varuupphandlingskontrakt och tjänstekontrakt, som tilldelats av enheter, som bedriver verksamhet som avses i artikel 2.2 d,

c) 5 miljoner ecu för bygg- och anläggningskontrakt.

2. Vid beräkningen av värdet av ett tjänstekontrakt skall den upphandlande enheten ta med den totala ersättningen till tjänsteproducenten med hänsyn till bestämmelserna i artiklarna 3-13.

3. Vid beräkning av värdet av en upphandling av finansiella tjänster skall hänsyn tas till följande värden:

- För försäkringstjänster: premie att betalas.

- För banktjänster och andra finansiella tjänster: avgifter, provisioner, ränta och andra former av ersättning.

- Kontrakt som berör formgivning: den ersättning eller den provision som skall betalas.

4. För varuupphandlingskontrakt som avser leasing, hyra eller hyrköp, skall värdet av kontrakten beräknas enligt följande:

a) För kontrakt på bestämd tid som sträcker sig över högst 12 månader, det uppskattade totala värdet av kontraktet för den angivna tiden, eller, om tiden överstiger 12 månader, kontraktets totala värde, inklusive det uppskattade restvärdet.

b) För kontrakt på obestämd tid, eller när kontraktens löptid inte kan fastställas, de förväntade totala delbetalningarna som skall erläggas de första fyra åren.

5. För tjänstekontrakt som inte anger totalkostnad skall grunden för beräkningen av kontraktets värde vara:

- för kontrakt med bestämd löptid, då denna är 48 månader eller kortare, det fulla värdet under kontraktets löptid,

- för kontrakt med obestämd löptid eller en löptid som överstiger 48 månader månadsvärdet multiplicerat med talet 48.

6. När ett planerat varu- eller tjänstekontrakt uttryckligen innehåller optionsklausuler, skall kontraktets värde beräknas utifrån det högsta tillåtna totala värdet vid köp, leasing, hyra eller hyrköp, inklusive optionsklausulerna.

7. När det är fråga om varuupphandling under en viss period genom en rad kontrakt, som skall tilldelas en eller flera leverantörer eller tjänsteproducenter, eller om kontrakt, som skall förnyas, skall värdet av kontrakten beräknas enligt följande:

a) Det totala värdet av kontrakt av liknande karaktär som tilldelats under det senaste räkenskapsåret eller de föregående 12 månaderna, och i de fall detta är möjligt, korrigerade beträffande förväntade ändringar i kvantitet eller värde under de följande 12 månaderna.

b) Det samlade värdet av de kontrakt som skall tilldelas under 12 månader efter det att det första kontraktet blivit tilldelat, eller under hela kontraktstiden, om denna överstiger 12 månader.

8. Grunden för beräkning av det uppskattade värdet av ett kontrakt som innefattar både varor och tjänster skall vara det fulla värdet av varor och tjänster oberoende av deras respektive värden. Beräkningen skall innefatta värdet av lokalisering och installation.

9. Värdet av ett ramavtal skall beräknas utifrån det högsta uppskattade värdet av samtliga kontrakt som är planerade under perioden i fråga.

10. Värdet av bygg- och anläggningskontrakt skall med tanke på punkt 1 beräknas utifrån arbetets totala värde. Med arbete avses här bygg- och anläggningsarbeten i deras helhet och som i sig själva skall fylla en ekonomisk och teknisk funktion.

I synnerhet när ett varukontrakt, bygg- och anläggningskontrakt eller tjänstekontrakt är uppdelat i flera delar, skall värdet av varje del tas med i beräkningen när man uppskattar det värde som avses i punkt 1. När delarnas samlade värde är lika med eller överstiger det värde som anges i punkt 1. När delarnas samlade värde är lika med eller överstiger det värde som är fastställt i punkt 1, skall bestämmelserna i den punkten tillämpas på samtliga delar. Beträffande bygg- och anläggningskontrakt kan dock de upphandlande enheterna avvika från punkt 1 när det gäller delar av arbetet om det uppskattade värdet, exklusive mervärdesskatt, understiger 1 miljon ecu, under förutsättning att det samlade värdet av dessa delar inte överstiger 20% av delarnas totala värde.

11. Vad avser tillämpningen av punkt 1, skall de upphandlande enheterna i det uppskattade värdet av bygg- och anläggningskontrakt ta med i beräkningen värdet av varor och tjänster, som är nödvändiga för slutförandet av det kontrakt som de erbjuder entreprenören.

12. Värdet av varor som inte är nödvändiga för slutförandet av en viss bygg- och anläggningsupphandling eller tjänsteupphandling får inte räknas in i värdet av denna upphandling. Detta direktiv tillämpas till följd därav inte vid upphandling av dessa varor eller tjänster.

13. Upphandlande enheter får inte kringgå detta direktiv genom att dela upp kontrakten eller genom att använda särskilda metoder för att beräkna kontraktens värde.

AVDELNING II

Tillämpning på de två huvudgrupperna av tjänster

Artikel 15

Varukontrakt, bygg- och anläggningskontrakt och kontrakt som avser de tjänster som är angivna i bilaga 16 A kan upphandlas i enlighet med bestämmelserna i avdelningarna III, IV och V.

Artikel 16

Kontrakt som avser tjänster angivna i bilaga 16 B skall upphandlas enligt artiklarna 18 och 24.

Artikel 17

Kontrakt som avser tjänster angivna i både bilaga 16 A och bilaga 16 B skall tilldelas enligt bestämmelserna i avdelning III, IV och V, om värdet av tjänsterna i bilaga 16 A är högre än värdet av tjänsterna som anges i bilaga 16 B. Då detta inte är fallet skall de tilldelas enligt artiklarna 18 och 24.

AVDELNING III

Tekniska specifikationer och standarder

Artikel 18

1. De upphandlande enheterna skall ange de tekniska specifikationerna i de allmänna dokumenten eller respektive kontraktshandlingarna.

2. De tekniska specifikationerna skall definieras i enlighet med europeiska specifikationer, när sådana finns.

3. Saknas europeiska specifikationer skall de tekniska specifikationerna, så långt möjligt är, definieras i enlighet med andra standarder, som tillämpas inom gemenskapen.

4. De upphandlande enheterna skall definiera de tillläggskrav som är nödvändiga för att komplettera de europeiska specifikationerna eller andra standarder. Därvidlag skall de ge företräde till specifikationer som tar fasta på funktionsduglighet före design eller egenskapsbeskrivningar, såvida inte den upphandlande enheten har objektiva skäl att anse att sådana specifikationer är inadekvata för syftet med kontraktet.

5. Tekniska specifikationer som anger varor av ett visst märke eller ursprung eller speciell framställning, och som gynnar eller utesluter vissa företag, får inte användas, såvida inte sådana specifikationer är oundgängliga med tanke på syftet med kontraktet. I synnerhet förbjuds angivande av varumärke, patent, typbeteckning, specifika ursprung eller framställningar. Dock får en sådan specifikation förekomma om den följs av "eller likvärdig", när syftet med kontraktet inte kan beskrivas på annat sätt med tillräcklig precision och begriplighet för alla berörda.

6. Upphandlande enheter får avvika från punkt 2 om följande gäller:

a) Det är tekniskt omöjligt att på ett tillfredsställande sätt fastställa om en vara överensstämmer med europeiska specifikationer.

b) Tillämpningen av punkt 2 skulle förhindra tillämpningen av rådets direktiv 86/361/EEG av den 24 juli 1986 om inledningsskedet av det ömsesidiga erkännandet av typgodkännande för teleterminalutrustning (14), eller rådets beslut 87/95/EEG av den 22 december 1986 om standardisering inom området för informationsteknologi och telekommunikation (15).

c) Användningen av dessa specifikationer, i samband med anpassningen av gällande tillämpning till europeiska specifikationer, skulle tvinga den upphandlande enheten att anskaffa varor som är oförenliga med sådana som redan är i bruk, eller skulle medföra orimliga kostnader eller orimliga tekniska svårigheter. Upphandlande enheter får endast utnyttja denna avvikelse som ett led i en klart definierad och dokumenterad plan i syfte att inom en viss tid övergå till europeiska specifikationer.

d) Den gällande europeiska specifikationen är inte lämpad för den tilltänkta användningen eller tar inte hänsyn till tekniska utvecklingar som skett sedan den antagits. Upphandlande enheter som utnyttjar denna avvikelse, skall meddela berörd standardiseringsmyndighet, eller något annat organ, som har rätt att ompröva de europeiska specifikationerna, om varför de anser den europeiska specifikationen olämplig och begära att den omprövas.

e) Om projektet i fråga är av rent innovativt slag, där europeiska specifikationer inte går att tillämpa.

7. I de meddelanden som skall offentliggöras enligt artikel 21.1 a, skall det anges om avvikelse enligt punkt 6 har gjorts.

8. Denna artikel gäller inte tvingande tekniska föreskrifter, om dessa är förenliga med gemenskapsrätten.

Artikel 19

1. De upphandlande enheterna skall på begäran av leverantörer, entreprenörer eller tjänsteproducenter som är intresserade av att tilldela ett kontrakt, tillhandahålla de tekniska specifikationer som regelbundet anges i deras varu-, bygg- och anläggningskontrakt samt tjänstekontrakt, eller de tekniska specifikationer, som de har för avsikt att tillämpa i samband med kontrakt, som omfattas av periodiska meddelanden enligt artikel 22.

2. Om sådana tekniska specifikationer finns angivna i dokument tillgängliga för intresserade leverantörer eller entreprenörer, är det tillräckligt att hänvisa till dessa dokument.

AVDELNING IV

Upphandlingsförfaranden

Artikel 20

1. Upphandlande enheter kan välja ett av de förfaranden som beskrivs i artikel 1.7, förutsatt att, om inte annat följer av punkt 2, uppmaning till anbudsgivning har gjorts i enlighet med artikel 21.

2. De upphandlande enheterna kan i följande fall välja ett av förfarandena utan att dessförinnan uppmana till anbudsgivning:

a) Om det i samband med uppmaning till anbudsgivning inte inkommit några anbud eller inte inkommit några godtagbara anbud, under förutsättning att det ursprungliga kontraktet inte väsentligt ändrats.

b) Om ett kontrakt enbart avser forskning, experiment, studier eller utveckling och inte syftar till att ge avkastning eller till att täcka kostnaderna för forskning och utveckling, och så långt tilldelning av särskilda kontrakt inte påverkar konkurrerande tilldelning av påföljande kontrakt som särskilt avser detta.

c) Om kontraktet av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av skyddande av ensamrätt endast kan fullföljas av en viss leverantör, entreprenör eller tjänsteproducent.

d) I nödvändig mån i sådana fall, då synnerlig brådska orsakad av omständigheter, som inte kunnat förutses av de upphandlande enheterna, gör det omöjligt att iaktta de fastställda tidsfristerna i andra förfaranden.

e) Då det gäller varuupphandlingskontrakt beträffande tillkommande leveranser från den ursprungliga leverantören, antingen det rör sig om delvis utbyte av normala leveranser eller installationer, eller utökning av redan gjorda leveranser eller befintliga installationer, när ett byte av leverantör skulle medföra, att den upphandlande enheten skulle tvingas anskaffa utrustning som på grund av olikheter beträffande tekniska egenskaper skulle innebära oförenlighet och stora tekniska svårigheter för drift och underhåll.

f) Då det gäller tillkommande arbeten som inte ingick i det ursprungligen antagna projektet, eller i det först tecknade kontraktet, men som genom oförutsedda omständigheter blivit nödvändiga för att slutföra kontraktet, under förutsättning att dessa kontrakt tilldelas den ursprungliga entreprenören

- när sådana arbeten av tekniska eller finansiella skäl inte kan avskiljas från huvudkontraktet utan stora olägenheter för de upphandlande enheterna, eller

- när sådana arbeten eller tjänster, även om de skulle avskiljas från det ursprungligen utformade kontraktet, är absolut nödvändiga för senare skeden.

g) Då det gäller nya arbeten bestående av upprepning av liknande arbeten som anförtrotts det företag, vilket av samma upphandlande enhet blivit tilldelat ett tidigare kontrakt, förutsatt att sådana arbeten är förenliga med ett grundläggande projekt, för vilket ett första kontrakt tilldelats efter uppmaning till anbudsgivning. Så snart som det första projektet är aktuellt för anbudsgivning, måste ett meddelande utfärdas om att ett visst upphandlingsförfarande kan komma att användas, och den totala uppskattade kostnaden för tillkommande arbeten skall räknas in av de upphandlande enheterna vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 14.

h) För varor som är noterade och köps på en råvarumarknad.

i) För kontrakt som skall tilldelas utifrån ett ramavtal, under förutsättning att villkoren i artikel 5.2 är uppfyllda.

j) Vid förmånliga inköp, när det är möjligt för den upphandlande enheten att göra inköp genom att utnyttja särskilt förmånliga erbjudanden som gäller under mycket begränsad tid, och när priset ligger långt under det normala marknadspriset.

k) Vid inköp på särskilt förmånliga villkor, antingen från en leverantör som har för avsikt att lägga ner sin affärsverksamhet eller från konkursförvaltare, efter uppgörelse med fordringsägare eller motsvarande förfarande i enlighet med nationell lagstiftning.

l) När det berörda tjänstekontraktet är en del av en uppföljning av en formgivningstävling anordnad i överensstämmelse med bestämmelserna i detta direktiv och i enlighet med gällande regler måste tilldelas vinnaren eller en av vinnarna i denna tävling. I det senare fallet skall alla vinnarna inbjudas att delta i förhandlingarna.

Artikel 21

1. För varu-, bygg- och anläggningskontrakt eller tjänstekontrakt kan uppmaning till anbudsgivning ske

a) genom meddelande utfärdat i överensstämmelse med bilaga 12 A, B eller C, eller

b) genom periodiskt meddelande i förhand utfärdat i överensstämmelse med bilaga 14, eller

c) genom meddelande om användandet av ett kvalifikationssystem utfärdat i överensstämmelse med bilaga 13.

2. När uppmaning till anbudsgivning görs med hjälp av periodiskt meddelande i förhand

a) skall det av meddelandet framgå, vilka varor, bygg- och anläggningsarbeten eller tjänster kontraktet avser,

b) skall det i meddelandet anges, att kontrakten tilldelas genom selektivt eller förhandlat förfarande utan ytterligare offentliggörande eller uppmaning till anbudsgivning, och att intresserade företag uppmanas att skriftligen meddela sitt intresse,

c) skall de upphandlande enheterna därefter, men innan man påbörjar arbetet med att välja anbudsgivare eller deltagare i en förhandling, uppmana samtliga anbudssökande att bekräfta sitt intresse utifrån mer detaljerade upplysningar beträffande kontraktet i fråga.

3. När uppmaning till anbudsgivning gjorts genom meddelande om användandet av ett kvalifikationssystem, skall anbudsgivare i ett selektivt förfarande eller deltagarna i ett förhandlat förfarande utses bland de anbudssökande som kvalificerat sig enligt detta system.

4. För formgivningstävlingar skall tävlingen utlysas genom ett meddelande upprättat i enlighet med bilaga 17.

5. De meddelanden som avses i denna artikel skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 22

1. De upphandlande enheterna skall minst en gång om året med hjälp av periodiskt meddelande i förhand, offentliggöra följande:

a) Beträffande varuupphandlingskontrakt: för varje produktområde den totala upphandlingen som beräknas tilldelas under de kommande 12 månaderna, och för vilka det uppskattade värdet enligt artikel 14 uppgår till minst 750 000 ecu.

b) Beträffande bygg- och anläggningskontrakt: de väsentligaste upplysningarna beträffande planerade kontrakt, om det uppskattade värdet inte ligger under det tröskelvärde som är fastställt i artikel 12.1.

c) Beträffande tjänstekontrakt: det uppskattade totala värdet av ett tjänstekontrakt i de olika kategorierna av tjänster angivna i bilaga 16 A som de avser att tilldela under de kommande 12 månaderna, då ett sådant uppskattat totalt värde med hänsyn tagen till bestämmelserna i artikel 14 motsvarar eller är högre än 750 000 ecu.

2. Meddelandet skall utformas i överensstämmelse med bilaga 14 och offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

3. När meddelandet används i syfte att uppmana till anbudsgivning enligt artikel 21 b, får det inte ha varit offentliggjort mer än högst 12 månader före det datum då den i artikel 21.2 c avsedda uppmaningen har avsänts. De upphandlande enheterna skall dessutom rätta sig efter de tidsfrister som fastställts i artikel 26.2.

4. De upphandlande enheterna kan bl.a. offentliggöra periodiska meddelanden i förhand som rör omfattande projekt utan att upprepa den information som tidigare lämnats i periodiskt meddelande i förhand, när det klart framgår, att det rör sig om tilläggsmeddelanden.

Artikel 23

1. Denna artikel skall gälla formgivningstävlingar anordnade som en del av ett förfarande som är ett led i en tjänsteupphandling för vilken det uppskattade värdet exklusive mervärdesskatt inte är lägre än det värde som anges i artikel 14.1.

2. Denna artikel skall gälla för alla formgivningstävlingar då det totala värdet av prissumman och ersättningar till deltagarna är minst 400 000 ecu för formgivningstävlingar anordnade av enheter som utövar en verksamhet som anges i artikel 2.2 a, 2.2 b och 2.2 c och 600 000 ecu för formgivningstävlingar anordnade av enheter som utövar en verksamhet som anges i artikel 2.2 d.

3. Reglerna för att anordna en formgivningstävling skall överensstämma med kraven i denna artikel och skall meddelas dem som är intresserade av att delta i tävlingen.

4. Rätten att delta i formgivningstävlingar skall inte begränsas

- genom hänvisning till ett territorium eller en del av en medlemsstats territorium,

- på den grunden att deltagarna enligt lagstiftning i den medlemsstat där tävlingen arrangeras skall vara antingen fysiska eller juridiska personer.

5. Då en formgivningstävling begränsas till ett visst antal tävlande skall de upphandlande myndigheterna ange klara och icke-diskriminerande urvalskriterier. Under alla omständigheter skall antalet deltagare som inbjuds att delta vara tillräckligt för att säkerställa en verklig tävlan.

6. Juryn skall vara sammansatt uteslutande av fysiska personer som är oberoende av tävlingsdeltagarna. Om en särskild yrkeskvalifikation krävs av tävlingsdeltagarna i en tävling skall minst en tredjedel av deltagarna ha samma kvalifikation eller motsvarande.

Juryn skall vara självständig i sina beslut och yttranden. Dessa skall fattas utifrån de projekt som inlämnats anonymt och endast på grunder enligt kriterierna som anges i bilaga 17.

Artikel 24

1. Upphandlande enheter som har tecknat kontrakt eller anordnat en formgivningstävling skall inom två månader efter det att kontraktet tilldelats, på de villkor som kommissionen skall fastställa enligt det förfarande som beskrivs i artikel 40, meddela kommissionen resultatet av anbudsförfarandet genom att lämna dessa upplysningar i ett meddelande i överensstämmelse med bilaga 15 eller bilaga 18.

2. Upplysningarna i avsnitt I i bilaga 15 eller bilaga 18 skall offentliggöras i Europeiska gemenskapens officiella tidning. I samband därmed skall kommissionen ta hänsyn till varje känslig kommersiell aspekt som de upphandlande enheterna kan ange, när de lämnar dessa upplysningar i enlighet med punkterna 6 och 9 i bilaga 15.

3. Upphandlande myndigheter som upphandlar tjänster inom kategori 8 i bilaga 16 A enligt vilken artikel 20.2 b är tillämplig behöver beträffande punkt 3 i bilaga 15 bara ange huvudavsnittet i denna enligt klassificeringen i bilaga 17. Upphandlande enheter som upphandlar tjänster inom kategori 8 i bilaga 16 A på vilken artikel 20.2 b inte är tillämplig kan på grund av affärssekretess begränsa informationen som föreskrivs i punkt 3 i bilaga 15. Emellertid måste de säkerställa att information som offentliggörs under denna punkt inte är mindre begränsad än den som finns i meddelandet om utlysning av tävling offentliggjord enligt artikel 20.1 eller att ett kvalificeringssystem används som inte är mindre detaljerat än den kategori som hänvisas till i artikel 30.7. I de fall som anges i bilaga 16 B kan de upphandlande enheterna ange i meddelandet om de samtycker till dess offentliggörande.

4. Upplysningarna i avsnitt II i bilaga 15 skall inte offentliggöras, med undantag för statistiska uppgifter och då i koncentrerad form.

Artikel 25

1. De upphandlande enheterna skall kunna visa, när de i artiklarna 20 och 24 angivna meddelandena har avsänts.

2. Meddelandet skall i sin helhet offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och i TED databank på sitt originalspråk. En sammanfattning av de viktigare delarna av varje meddelande skall publiceras på de andra officiella språken för gemenskapen, varvid endast originaltexten är autentisk.

3. Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer skall offentliggöra meddelandena senast 12 dagar efter avsändandet. I undantagsfall och på uppmaning av de upphandlande enheterna skall byrån bemöda sig om att publicera det meddelande som avses i artikel 21.1 a, inom fem dagar, under förutsättning att meddelandet sänts till byrån med hjälp av elektronisk post, telex eller telefax. Varje utgåva av Europeiska gemenskapernas officiella tidning som innehåller ett eller flera meddelanden, skall återge den eller de förlagor efter vilka det publicerade meddelandet eller meddelandena är utfärdade.

4. Kostnaden för publicering av meddelanden i Europeiska gemenskapernas officiella tidning skall bäras av gemenskaperna.

5. Kontrakt eller formgivningstävling som offentliggörs via meddelanden i Europeiska gemenskapernas officiella tidning i enlighet med artikel 21.1 eller 21.1.4, får inte på något sätt offentliggöras innan detta meddelande sänts till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer under förutsättning att meddelandet sänts till byrån med hjälp av elektronisk post, telex eller telefax. Varje utgåva av Europeiska gemenskapernas officiella tidning som innehåller ett eller flera meddelanden, skall återge den eller de förlagor efter vilka det publicerade meddelandet eller meddelandena är utfärdade.

Artikel 26

1. Vid öppet upphandlingsförfarande skall den av de upphandlande enheterna fastställda tidsfristen för mottagande av anbud vara minst 52 dagar från det meddelandet om upphandling avsänts. Denna tidsfrist kan dock förkortas till 36 dagar, om de upphandlande enheterna har offentliggjort ett meddelande enligt artikel 22.1.

2. Beträffande selektivt och förhandlat upphandlingsförfarande, när man på förhand uppmanat till anbudsgivning, skall följande bestämmelser tillämpas:

a) Tidsfristen för mottagande av ansökan om deltagande till följd av ett meddelande som offentliggjorts i enlighet med artikel 21.1 a, eller till följd av en uppmaning från en upphandlande enhet i enlighet med artikel 21.2 c, skall i regel vara minst fem veckor från det meddelandet om upphandling avsänts och får inte i något fall understiga den tidsfrist som gäller för offentliggörande enligt artikel 25.3 förlängd med 10 dagar.

b) Tidsfristen för mottagande av anbud kan fastställas enligt överenskommelse mellan den upphandlande enheten och de utvalda anbudssökande, under förutsättning att samtliga anbudsgivare har haft samma tid på sig att förbereda och skicka in anbud.

c) När det inte är möjligt att uppnå överenskommelse beträffande tidsfristen för mottagande av anbud, skall den upphandlande enheten fastställa en tidsfrist som i allmänhet skall uppgå till minst tre veckor och inte i något fall får understiga 10 dagar från det uppmaning till anbudsgivning lämnats. Tidsfristen skall dock vara så pass lång att hänsyn kan tas till de faktorer som nämns i artikel 28.3.

Artikel 27

I kontraktshandlingarna kan den upphandlande enheten uppmana anbudsgivaren att i sitt anbud ange vilka delar av kontraktet han eventuellt har för avsikt att överlåta till underleverantör eller underentreprenör.

Detta meddelande berör inte frågan om huvudentreprenörens ansvar.

Artikel 28

1. De upphandlande enheterna skall i normala fall skicka kontraktshandlingarna och kringdokumenten till leverantörerna, entreprenörerna eller tjänsteproducenterna inom sex dagar efter det att de mottagit begäran därom, förutsatt att begäran inkommit i god tid.

2. Förutsatt att begäran inkommit i god tid, skall de upphandlande enheterna skicka tilläggsinformation med anknytning till kontraktshandlingarna senast sex dagar före sista datum för mottagande av anbud.

3. Då anbud kan lämnas först efter genomgång av en omfattande dokumentation, som t.ex. långa tekniska specifikationer, eller efter besök på platsen eller efter genomgång på platsen av handlingar som berör upphandlingen, skall hänsyn tas till detta när tidsfristen bestäms.

4. De upphandlande enheterna skall samtidigt och skriftligen uppmana alla godkända anbudssökande att lämna in sina anbud. Till uppmaningen skall fogas kontraktshandlingar och kringdokument. Den skall innehålla åtminstone följande upplysningar:

a) Adressen där ytterligare handlingar kan beställas, och sista datum för sådan beställning; vidare belopp och betalningsvillkor i de fall, då avgift skall betalas för sådana handlingar.

b) Sista datum för mottagande av anbud, adress till vilken anbud skall sändas och det språk de skall vara avfattade på.

c) Hänvisning till samtliga anbudsmeddelanden som offentliggjorts.

d) Uppgift om varje dokument som skall bifogas.

e) Kriterier för tilldelning av kontrakt om de ej framgår av meddelandet om upphandling.

f) Andra särskilda villkor för anbudsdeltagande.

5. Anbudsansökan och uppmaning till anbudsgivning skall meddelas på snabbast möjliga sätt. Då anbudsansökningar görs via telegram, telex, telefax, telefon eller med något annat elektroniskt hjälpmedel, skall de bekräftas skriftligen före utgången av tidsfristen enligt artikel 26.1, eller den tidsfrist som de upphandlande enheterna fastställt i enlighet med artikel 26.2.

Artikel 29

1. Den upphandlande enheten kan i kontraktshandlingarna upplysa om eller kan av en medlemsstat åläggas att upplysa om, hos vilken eller vilka myndigheter anbudsgivaren kan få adekvata upplysningar om vilka förpliktelser som gäller under kontraktstiden beträffande bestämmelser om anställningsskydd och arbetsvillkor i den medlemsstat, region eller på den plats, där arbetet skall utföras.

2. Den upphandlande enhet som enligt punkt 1 skall tillhandahålla upplysningar, skall uppmana anbudsgivarna eller de som deltar i ett upphandlingsförfarande att bekräfta, att de vid utformandet av anbudet har tagit hänsyn till de förpliktelser som gäller beträffande bestämmelser om anställningsskydd och arbetsvillkor på den plats, där arbetet skall utföras. Detta gäller inte bestämmelserna i artikel 34.5 beträffande granskningen av onormalt låga anbud.

AVDELNING V

Kvalifikationer, urval och tilldelning

Artikel 30

1. Upphandlande enheter kan, om de så önskar, inrätta och tillämpa ett system för kvalifikation av leverantörer, entreprenörer eller tjänsteproducenter.

2. Detta system som kan omfatta olika grader av kvalifikation, skall tillämpas utifrån objektiva regler och kriterier som skall fastställas av den upphandlande enheten. Den upphandlande enheten skall tillämpa europeisk standard där så är lämpligt. Dessa regler och kriterier kan vid behov uppdateras.

3. Dessa kvalifikationskriterier och regler skall tillhandahållas på begäran av intresserade leverantörer, entreprenörer eller tjänsteproducenter. Uppdateringen av dessa kriterier och regler skall meddelas berörda leverantörer, entreprenörer eller tjänstepoducenter. Om en upphandlande enhet anser, att vissa andra upphandlande enheters och organs kvalifikationssystem uppfyller de krav som ställs, skall den meddela berörda leverantörer, entreprenörer eller tjänsteproducenter namnen på dessa andra upphandlande enheter eller organ.

4. Upphandlande enhet skall inom rimlig tid underrätta de sökande om de bedöms vara kvalificerade. Om beslutet tar längre tid än sex månader efter det att ansökan inlämnats, skall den upphandlande enheten inom loppet av två månader efter inlämnandet underrätta den sökande om orsakerna till varför tidsfristen blivit förlängd och meddela datum för när denna ansökan kommer att bli godkänd eller avvisad.

5. När de upphandlande enheterna fattar sitt beslut om huruvida en sökande är kvalificerad, eller när de uppdaterar sina kvalifikationskriterier och regler, får de inte

- ställa administrativa, tekniska eller finansiella krav på endast vissa leverantörer, entreprenörer eller tjänsteproducenter,

- kräva tester och bevis som redan föreligger i objektiva utvärderingar.

6. Sökande vars kvalifikationer inte godkänns, skall underrättas om detta beslut och om orsaken till detta. Bedömningen skall bygga på de kvalifikationskriterier som avses i punkt 2.

7. En lista över godkända leverantörer, entreprenörer eller tjänsteproducenter skall upprättas och den kan delas upp i kategorier allt efter typ av kontrakt, som kvalifikationen gäller.

8. Upphandlande enheter kan endast utifrån de kriterier som avses i punkt 2 frånta en leverantör, entreprenör eller tjänsteproducent hans status som kvalificerad. Avser man att frånta någon denna status, måste man på förhand skriftligen underrätta leverantören, entreprenören eller tjänsteproducenten om detta med angivande av orsakerna till denna åtgärd.

FORTSÄTTNING AV TEXTEN UNDER DOK.NR: 393L0038.1

9. Kvalifikationssystemet skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning genom ett meddelande i enlighet med bilaga 13, där det skall framgå vad som är syftet med detta kvalifikationssystem och var reglerna för dess tillämpning finns att tillgå. När systemet gäller i mer än tre år, skall meddelandet årligen offentliggöras. När systemet gäller i kortare tid än tre år, räcker det med ett meddelande vid periodens början.

Artikel 31

1. Upphandlande enheter som utser anbudssökande i samband med selektivt förfarande eller deltagare i förhandlat förfarande, skall göra detta i enlighet med de objektiva kriterier och regler, som de har fastställt, och som de skall hålla tillgängliga för intresserade leverantörer, entreprenörer eller tjänsteproducenter.

2. Dessa kriterier kan omfatta de kriterier som tillämpas vid uteslutning enligt artikel 23 i direktiv 71/305/EEG och i artikel 20 i direktiv 77/62/EEG.

3. Kriterierna kan bedömas utifrån den upphandlande enhetens objektiva behov av att begränsa antalet anbudssökande till en nivå som anses rimlig med tanke på speciella förhållanden i samband med upphandlingsförfarandet och på de resurser som behövs för att genomföra det. Antalet utvalda anbudssökande måste dock uppfylla kraven på tillräcklig konkurrens.

Artikel 32

Om de upphandlande myndigheterna kräver uppvisande av intyg som utfärdats av oberoende organ om tjänsternas överensstämmelse med vissa kvalitetssäkringsstandarder, skall de hänvisa till kvalitetssäkringssystem som bygger på relevanta Europastandarder i EN 29 000-serien certifierade av organ som uppfyller Europastandarder i EN 45 000-serien.

Upphandlande enheter skall godta likvärdiga intyg från organ som är etablerade i andra medlemsstater. De skall också godta andra bevis om likvärdiga kvalitetssäkringsåtgärder från tjänsteproducenter som inte har tillgång till sådana intyg eller inte har möjlighet att skaffa dem inom de gällande tidsfristerna.

Artikel 33

Grupper bestående av leverantörer, entreprenörer eller tjänsteproducenter skall ha rätt att lämna anbud eller förhandla. Det kan inte krävas att sådana grupper skall anta en bestämd juridisk form för att få lämna anbud eller förhandla, men den utsedda gruppen kan tvingas att anta juridisk form när den blivit tilldelad kontraktet, om det krävs för att kontraktet skall kunna verkställas på tillbörligt sätt.

2. För de anbudsgivare eller tävlingsdeltagare som enligt lagstiftningen i den medlemsstat där de är etablerade är berättigade att utföra berörd tjänsteverksamhet kan inte nekas detta om den enda grunden är att det enligt lagstiftningen i den medlemsstat där upphandlingen görs krävs att de är antingen fysiska eller juridiska personer.

3. Juridiska personer kan emellertid åläggas att i anbudet eller i ansökan om deltagande ange namn och relevanta yrkeskvalifikationer på den personal som skall vara ansvariga för utförandet av tjänsten.

Artikel 34

1. Utan att det påverkar tillämpningen av nationell lagstiftning och andra författningar om ersättning för vissa tjänster skall de kriterier som de upphandlande enheterna skall följa vid tilldelningen av kontrakt vara

a) antingen, då tilldelningen sker till förmån för det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, olika kriterier allt efter kontraktet i fråga, t.ex. leveranstid, tid för fullgörande, driftkostnader, räntabilitet, kvalitet, estetiska och funktionella egenskaper, tekniska förtjänster, service efter upphandlingen och tekniskt underhåll, skyldigheter beträffande reservdelar, leveransgaranti och pris,

b) eller, enbart det lägsta priset.

2. Beträffande det som uppräknas i punkt 1 a skall den upphandlande enheten i kontraktshandlingarna eller i meddelandet om upphandling ange alla de kriterier som de avser att tillämpa vid tilldelningen, om möjligt i ordning efter deras betydelse.

3. Där kriteriet för tilldelning av kontraktet är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, får den upphandlande enheten överväga olika alternativa utföranden som en anbudsgivare lämnat, när dessa alternativa anbud uppfyller de minimikrav som den upphandlande enheten fastställt. De upphandlande enheterna skall i kontraktshandlingarna ange, vilka minimikrav som gäller för de olika alternativa utförandena och vilka särskilda krav som ställs i samband med att de lämnas. Om alternativa anbud inte får lämnas, skall detta framgå av kontraktshandlingarna.

4. Upphandlande enheter kan inte förkasta ett alternativt anbud, enbart därför att det är grundat på tekniska specifikationer, som är fastställda med hänvisning till europeiska specifikationer eller till nationella tekniska specifikationer, som bedöms överensstämma med de väsentliga kraven i direktiv 89/106/EEG.

5. Om det för ett visst kontrakt visar sig, att anbudssummorna uppenbart ligger onormalt lågt i förhållande till tjänsterna, skall den upphandlande enheten, innan den får förkasta dessa anbud, skriftligen begära detaljupplysningar om anbudet för de delar som den anser vara relevanta och kontrollera dessa delar utifrån inkomna förklaringar. Den får fastställa rimlig tid för lämnande av svar.

Den upphandlande enheten får ta hänsyn till de upplysningar som objektivt grundar sig på bl.a. besparingar i samband med konstruktions- eller produktionsmetoden, eller de valda tekniska lösningarna, eller exceptionellt gynnsamma förhållanden som står anbudsgivaren till buds i samband med genomförandet av kontraktet, eller en varas eller ett arbetes originalitet, som anbudsgivaren föreslår.

Upphandlande enheter får endast förkasta anbud som är onormalt låga till följd av statsstöd, om de har tillfrågat anbudsgivaren och om denne inte har kunnat visa, att stödet i fråga meddelats till kommissionen i enlighet med artikel 93.3 i fördraget eller har fått kommissionens godkännande. Upphandlande enheter som förkastar ett anbud på grund av dessa förhållanden skall meddela kommissionen detta.

Artikel 35

1. Artikel 27.1 gäller inte, när en medlemsstat vid tilldelningen av kontrakt tillämpar andra kriterier, som överensstämmer med gällande regler vid tiden för antagandet av detta direktiv och vars syfte är att ge vissa anbudsgivare företräde, under förutsättning att dessa regler är förenliga med fördraget.

2. Utan hinder av punkt 1, skall detta direktiv, före den 31 december 1992, inte förhindra tillämpning av gällande nationella bestämmelser beträffande upphandling av varor, bygg- eller anläggningsarbeten, som syftar till att begränsa regionala skillnader samt till att främja sysselsättningen i eftersatta regioner eller i regioner som drabbats av industrinedläggning, under förutsättning att dessa bestämmelser är förenliga med fördraget och med gemenskapens internationella förpliktelser.

Artikel 36

1. Denna artikel gäller anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land, med vilket gemenskapen inte har slutit multilaterala eller bilaterala avtal, som tillförsäkrar företag inom gemenskapen en motsvarande och faktisk tillgång till marknaden i tredje land. Den skall gälla om inte gemenskapen eller dess medlemsstater har andra förpliktelser beträffande tredje land.

2. Anbud som lämnas i samband med varuupphandling kan förkastas, om omfånget av varor som ursprungligen kommer från tredje land, enligt rådets förordning (EEG) nr 802/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma definitionen av begreppet varors ursprung, senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3860/87 (16), uppgår till mer än 50 % av det totala värdet av varor som anbudet omfattar.

I denna artikel betraktas de mjukvaror som används i utrustning för telekommunikationsnät som varor.

3. Skulle två eller fler anbud vara likvärdiga enligt de upphandlingskriterier som nämns i artikel 34, skall företräde ges de anbud som inte kan förkastas enligt punkt 2, om inte annat följer av punkt 4. Vid tillämpningen av denna artikel betraktas buden som likvärdiga, om prisskillnaden inte är större än 3 %.

4. Ett anbud skall dock icke ges företräde framför ett annat enligt punkt 3, när dess godkännande skulle medföra, att den upphandlande enheten tvingas anskaffa utrustning, som på grund av olikheter beträffande tekniska egenskaper skulle innebära inkompabilitet och tekniska svårigheter för drift och underhåll eller orimligt stora kostnader.

5. Vid beräkningen av andelen av de varor som ursprungligen kommer från tredje land enligt punkt 2, skall från tillämpningen av denna artikel undantas tredje land som omfattas av bestämmelserna i detta direktiv till följd av ett rådsbeslut enligt punkt 1.

6. Kommissionen skall årligen lämna en rapport till rådet (första gången andra halvåret 1991) om de framsteg man gjort i de multilaterala och bilaterala överläggningarna beträffande den tillgång företagen inom gemenskapen har till marknaden i tredje land inom de områden som omfattas av detta direktiv och vilket resultat dessa överläggningar har givit och om dessa ingångna avtal vunnit praktisk tillämpning.

Mot bakgrund av denna utveckling får rådet, på förslag av kommissionen, med kvalificerad majoritet ändra bestämmelserna i denna artikel.

Artikel 37

1. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de allmänna svårigheter deras företag möter rättsligt eller i praktiken vid upphandling av tjänster i tredje land.

2. Kommissionen skall rapportera till rådet före den 31 december 1994 och regelbundet därefter om öppnandet av tjänstekontrakt i tredje land och om hur förhandlingarna framskrider med dessa länder, särskilt inom ramen för GATT.

3. Om kommissionen på grundval av antingen de rapporter som avses i artikel 2 eller annan information, konstaterar att tredje land vid upphandlingen av tjänster

a) inte ger företag inom gemenskapen samma faktiska tillträde jämfört med vad som ges av gemenskapen till företag från detta land,

b) inte ger företag inom gemenskapen nationell behandling eller samma konkurrensmöjligheter som är tillgängliga för nationella företag, eller

c) ger företag från annat tredje land förmånligare behandling än företag inom gemenskapen,

skall kommissionen kontakta det berörda tredje landet för att försöka rätta till situationen.

4. Under de villkor som anges i artikel 3 kan kommissionen när som helst föreslå att rådet beslutar, att under en period som skall bestämmas i beslutet, tillfälligt upphäva eller begränsa tilldelningen av offentliga tjänstekontrakt till:

a) företag som styrs genom lag i det berörda tredje landet,

b) företag anknutna till företag specificerade under a och som har ett registrerat kontor i gemenskapen men som inte har någon direkt och effektiv förbindelse med ekonomin i en medlemsstat,

c) företag som lämnar anbud på tjänster med ursprung i det tredje landet i fråga.

Rådet skall besluta med kvalificerad majoritet så snart som möjligt.

Kommissionen kan föreslå dessa åtgärder på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat.

5. Denna artikel påverkar inte gemenskapens åtaganden gentemot tredje land.

AVDELNING VI

Slutbestämmelser

Artikel 38

1. Värdet i nationella valutor av de tröskelvärden som anges i artikel 14 skall i princip revideras vartannat år med verkan från det datum som fastställts i direktiv 77/62/EEG beträffande tröskelvärdena för kontrakt på varor och på tjänster inom programvarusektorn, och från det datum som fastställts i direktiv 71/305/EEG beträffande tröskelvärdet för bygg- och anläggningskontrakt. Beräkningen av detta värde skall baseras på dessa valutors dagliga genomsnittsvärde uttryckt i ecu under de sista 24 månaderna fram till sista augusti omedelbart före den revision som skall träda i kraft den 1 januari. Värdena skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning i början av november.

2. Den i punkt 1 fastställa beräkningsmetoden skall tas upp till prövning enligt bestämmelserna i direktiv 77/62/EEG.

Artikel 39

1. Kommissionen skall, beträffande kontrakt som ingås av upphandlande enhet, vars verksamhet är nämnd i artikel 2.2 d, biträdas av en kommitté med rådgivande funktion, kallad Rådgivande kommittén för telekommunikationsupphandling. Kommittén skall utgöras av representanter från medlemsstaterna, under ordförandeskap av en representant från kommissionen.

2. Kommissionen skall rådfråga kommittén beträffande

a) ändringar i bilaga 10,

b) revision av tröskelvärdenas valutavärde,

c) regler för kontrakt ingångna enligt internationella avtal,

d) prövning av detta direktivs tillämpning,

e) de förfaranden som beskrivs i artikel 40.2 beträffande meddelanden och statistiska rapporter.

Artikel 40

1. Bilagorna 1-10 skall revideras enligt det förfarande som fastställts i punkterna 4-8, på så sätt att de uppfyller kriterierna i artikel 2.

2. Villkoren beträffande presentation, utskick, mottagande, översättning, arkivering och distribution av de meddelanden som nämns i artiklarna 21, 22 och 24 och beträffande de statistiska rapporterna som nämns i artikel 42, skall fastställas i syfte att förenkla förfarandet i enlighet med punkterna 4-8.

3. Den nomenklatur som anges i bilagorna 16 A och 16 B och hänvisningar i meddelandena till särskilda rubriker i nomenklaturen kan ändras enligt de förfarande som föreskrivs i artiklarna 4-8.

4. De reviderade bilagorna och villkoren, vilka nämns i punkterna 1 och 2, skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

5. Kommissionen skall bistås av Rådgivande kommittén för offentlig upphandling, och beträffande revisionen av bilaga 10, av den i artikel 39 i detta direktiv nämnda Rådgivande kommittén för telekommunikationsupphandling.

6. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till beslut. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är, efter omröstning om så behövs.

7. Yttrandet skall protokollföras och dessutom har varje medlemsstat rätt att begära att få sin uppfattning tagen till protokollet.

8. Kommissionen skall ta största möjliga hänsyn till det yttrande som kommittén avgett. Den skall underrätta kommittén om det sätt på vilket dess yttrande har beaktats.

Artikel 41

1. De upphandlande enheterna skall bevara ändamålsenlig information beträffande varje enskilt kontrakt, så att de vid senare tillfälle kan motivera beslut avseende

a) kvalifikation och val av entreprenör eller leverantör samt tilldelning av kontrakt,

b) tillämpningen av undantag från användandet av europeiska specifikationer enligt artikel 18.6,

c) tillämpningen av förfaranden utan att dessförinnan uppmana till anbudsgivning enligt artikel 21.2,

d) underlåtenhet att tillämpa bestämmelserna i avdelningarna II, III och IV enligt undantagen i avdelning I.

2. Informationen skall bevaras i åtminstone fyra år från det datum då kontraktet tilldelats, så att den upphandlande enheten under denna period kan förse kommissionen med nödvändiga upplysningar om så behövs.

Artikel 42

1. Medlemsstaterna skall se till, att kommissionen enligt de bestämmelser som skall fastställas i enlighet med de förfaranden som nämns i artikel 40.4 P40.8, årligen får en statistisk rapport beträffande det totala värdet av tilldelade kontrakt som ligger under de tröskelvärden som anges i artikel 14, men som i annat fall skulle omfattas av bestämmelserna i detta direktiv, då detta värde skall fördelas över medlemsstaterna och över de verksamhetskategorier som nämns i bilagorna 1-10.

2. Reglerna skall fastställas enligt det förfarande som nämns i artikel 40, för att säkerställa

a) att valutamässigt sett mindre kontrakt, med tanke på önskemål om förenklat administrativt förfarande, kan utelämnas, under förutsättning att den statistiska användbarheten inte försämras,

b) att den tillhandahållna informationen behandlas konfidentiellt.

Artikel 43

Artikel 2.2 i direktiv 77/62/EEG skall ersättas enligt följande:

"2. Detta direktiv skall inte gälla

a) kontrakt som ingås inom de områden som nämns i artiklarna 2, 7, 8 och 9 i rådets direktiv 90/531/EEG av den 17 september 1990 beträffande förfarandet vid upphandling för enheter verksamma inom sektorerna vatten, energi, transport och telekommunikation (17) eller för kontrakt, som uppfyller kraven enligt artikel 6.2 i nämnda direktiv,

b) varor som sekretessbeläggs, eller om leveransen måste genomföras under särskilda säkerhetsåtgärder enligt gällande lagar och andra författningar i den berörda medlemsstaten, eller när skyddet av en stats grundläggande säkerhetsintressen så kräver.

"

Artikel 44

Kommissionen skall senast fyra år efter detta direktivs ikraftträdande, i nära samarbete med Rådgivande kommittén för offentlig upphandling se över på vilket sätt direktivet tillämpats och dess tillämpningsområde och, om så anses nödvändigt, komma med förslag till ändringar utifrån de framsteg som gjorts främst beträffande öppnandet av marknaden och konkurrensnivån. Beträffande upphandlande enheter som bedriver någon form av verksamhet som avses i artikel 2.2 d, skall kommissionen agera i nära samarbete med Rådgivande kommittén för telekommunikationsupphandling.

Artikel 45

1. Medlemsstaterna skall före den 1 juli 1992 vidta nödvändiga åtgärder för att följa detta direktiv. De skall underrätta kommissionen om detta.

2. Spanien får emellertid föreskriva att de åtgärder som anges i artikel 1 skall träda i kraft först från och med den 1 januari 1997 och Grekland och Portugal får föreskriva att de åtgärder som anges i artikel 1 skall gälla först från och med den 1 januari 1998.

3. Direktiv 90/531/EEG upphör att gälla från det datum då detta direktiv tillämpas av medlemsstaterna och skall gälla utan att det påverkar medlemsstaternas åtaganden avseende tidsfrister föreskrivna i artikel 37 i det direktivet.

4. Hänvisningar till direktiv 90/531/EEG skall tolkas som om det hänvisar till detta direktiv.

Artikel 46

När medlemsstaterna antar de bestämmelser som hänvisas till i artikel 45 skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning då det offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 47

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 48

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 14 juni 1993.

På rådets vägnar

J. TRØJBORG

Ordförande

(1) EGT nr C 337, 31.12.1991, s. 1.

(2) EGT nr C 176, 13.7.1992, s. 136 och EGT nr C 150, 31.5.1993.

(3) EGT nr C 106, 27.4.1992, s. 6.

(4) EGT nr L 185, 16.8.1971, s. 5. Direktivet senast ändrat genom direktiv 89/440/EEG (EGT nr L 210, 21.7.1989, s. 1).

(5) EGT nr L 13, 15.1.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 88/295/EEG (EGT nr L 127, 20.5.1988 s. 1).

(6) EGT nr L 374, 31.12.1987, s. 1.

(7) EGT nr L 374, 31.12.1987, s. 9.

(8) EGT nr L 374, 31.12.1987, s. 12.

(9) EGT nr L 374, 31.12.1987, s. 19.

(10) EGT nr L 193, 18.7.1983, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 90/605/EEG (EGT nr L 317, 16.11.1990, s. 60).

(11) EGT nr L 40, 11.2.1989, s. 12.

(12) EGT nr L 209, 24.7.1992, s. 1.

(13)

(14) EGT nr L 217, 5.8.1986, s. 21.

(15) EGT nr L 36, 7.2.1987, s. 31.

(16)

(17) EGT nr L 40, 11.2.1989, s. 12.

(18) EGT nr L 209, 24.7.1992, s. 1.

(19)

(20) EGT nr L 217, 5.8.1986, s. 21.

(21) EGT nr L 36, 7.2.1987, s. 31.

(22)

(23) EGT nr L 209, 24.7.1992, s. 1.

(24) EGT nr L 185, 16.8.1971, s. 15. Beslutet senast ändrat genom beslut 77/63/EEG (EGT nr L 13, 15.1.1977, s. 15).

(25) EGT nr L 217, 5.8.1986, s. 21.

(26) EGT nr L 36, 7.2.1987, s. 31.

(27)

(28) EGT nr L 217, 5.8.1986, s. 21.

(29) EGT nr L 36, 7.2.1987, s. 31.

(30)

(31) EGT nr C 337, 31.12.1991, s. 1.

(32)

(33) EGT nr C 106, 27.4.1992, s. 6.

(34)

(35)

(36) EGT nr L 374, 31.12.1987, s. 1.

(37) EGT nr L 374, 31.12.1987, s. 9.

(38) EGT nr L 374, 31.12.1987, s. 12.

(39) EGT nr L 374, 31.12.1987, s. 19.

(40)

(41) EGT nr L 40, 11.2.1989, s. 12.

(42) EGT nr L 209, 24.7.1992, s. 1.

(43)

(44) EGT nr L 217, 5.8.1986, s. 21.

(45) EGT nr L 36, 7.2.1987, s. 31.

(46)

(47) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3860/87 (EGT nr L 363, 23.12.1987 s. 30).

(48) EGT nr C 337, 31.12.1991, s. 1.

(49)

(50) EGT nr C 106, 27.4.1992, s. 6.

(51)

(52)

(53) EGT nr L 374, 31.12.1987, s. 1.

(54) EGT nr L 374, 31.12.1987, s. 9.

(55) EGT nr L 374, 31.12.1987, s. 12.

(56) EGT nr L 374, 31.12.1987, s. 19.

(57)

(58) EGT nr L 40, 11.2.1989, s. 12.

(59) EGT nr L 209, 24.7.1992, s. 1.

(60)

(61) EGT nr L 217, 5.8.1986, s. 21.

(62) EGT nr L 36, 7.2.1987, s. 31.

(63)

(64) EGT nr L 297, 29.10.1990, s. 1.

BILAGA I

PRODUKTION, TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AV DRICKSVATTEN

BELGIEN

Enheter inrättade enligt décret du 2 juillet 1987 de la région wallonne érigeant en entreprise régionale de production et d'adduction d'eau le service du ministère de la région chargé de la production et du grand transport d'eau.

Enheter inrättade enligt arrêté du 23 avril 1986 portant constitution d'une société wallonne de distribution d'eau.

Enheter inrättade enligt arrêté du 17 juillet 1985 de l'exécutif flamand portant fixation des statuts de la société flamande de distribution d'eau.

Enheter som producerar eller distribuerar vatten inrättade enligt loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986.

Enheter som producerar eller distribuerar vatten inrättade enligt code communal, article 47 bis, ter et quater sur les régies communales.

DANMARK

Enheter som producerar eller distribuerar vatten i enlighet med artikel 3.3 i lovbekendtgørelse om vandforsyning m.v. af 4. juli 1985.

TYSKLAND

Enheter som producerar eller distribuerar vatten enligt Eigenbetriebsverordnungen eller Eigenbetriebsgesetze i förbundsstaterna (Kommunale Eigenbetriebe).

Enheter som producerar eller distribuerar vatten enligt Gesetze über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit i delstaterna.

Enheter som producerar vatten enligt Gesetz über Wasser- und Bodenverbände vom 10. Februar 1937 och erste Verordnung über Wasser- und Bodenverbände vom 3. September 1937.

(Regiebetriebe) som producerar eller distribuerar vatten enligt Kommunalgesetze och då särskilt Gemeinordnungen der Länder.

Myndigheter inrättade enligt Aktiengesetz vom 6. September 1965, zuletzt geändert am 19. Dezember 1985 eller GmbH-Gesetz vom 20. Mai 1898, zuletzt geändert am 15. Mai 1986, eller med rättsstatus som Kommanditgesellschaft och producerar eller distribuerar vatten med stöd av specialkontrakt med regionala eller lokala myndigheter.

GREKLAND

Atens vattenbolag (Åôáéñåßá Õäñåýóåùò - Áðï÷åôåýóåùò Ðñùôåõïýóçò) inrättat enligt lag 1068/80 av den 23 augusti 1980.

Thessalonikis vattenbolag (Ïñãáíéóìüò Õäñåýóåùò Èåóóáëïíßêçò) verksam enligt presidentdekret 61/1988.

Volos vattenbolag (Åôáéñåßá Õäñåýóåùò Âüëïõ) verksam enligt lag 890/1979.

Kommunala bolag (ÄçìïôéêÝò Åðé÷åéñÞóåéò ýäñåõóçò-áðï÷Ýôåõóçò) som producerar eller distribuerar vatten inrättade enligt lag 1059/80 av den 23 augusti 1980.

Sammanslutningar av lokala myndigheter (Óýíäåóìïé ýäñåõóçò), verksamma enligt lag för lokala myndigheter (Êþäéêáò ÄÞìùí êáé ÊïéíïôÞôùí) införd genom presidentdekret 76/1985.

SPANIEN

- Enheter som producerar eller distribuerar vatten enligt Ley no 7/1985 de 2 de abril de 1985. Reguladora de las Bases del Régimen local och Decreto Real no 781/1986 Texto Refundido Régimen local.

- Canal de Isabel II. Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid de 20 de diciembre de 1984.

- Mancomunidad de los Canales de Taibilla, Ley de 27 de abril de 1946.

FRANKRIKE

Enheter som producerar eller distribuerar vatten enligt

dispositions générales sur les régies, code des communes L 323-1 à L 328-8, R 323-1 à R323-6 (dispositions générales sur les régies), eller

code des communes L 323-8 R 323-4 [régies directes (ou de fait)], eller

décret-loi du 28 décembre 1926, règlement d'administration publique du 17 février 1930, code des communes L 323-10 à L 323-13, R 323-75 à 323-132 (régies à simple autonomie financière), eller

code des communes L 323-9, R 323-7 à R 323-74, décret du 19 octobre 1959 (régies à personnalité morale et à autonomie financière), eller

code des communes L 324-1 à L 324-6, R 324-6 à R 324-13 (gestion déléguée, concession et affermage), eller

jurisprudence administrative, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (gérance), eller

code des communes R 324-6, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (régies intéressées), eller

circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (exploitation aux risques et périls), eller

décret du 20 mai 1955, loi du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte (participation à une société d'économie mixte), eller

code des communes L 322-1 à L 322-6, R 322-1 à R 322-4 (disposition communes aux régies, concessions et affermages).

IRLAND

Enheter som producerar eller distribuerar vatten enligt Local Government (Sanitary Services) Act 1878 to 1964.

ITALIEN

Enheter som producerar eller distribuerar vatten enligt Testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 och Decreto del P.R. del 4 ottobre 1986.

Ente Autonomo Acquedotto Pugliese inrättat enligt RDL 19 ottobre 1919, n. 2060.

Ente Acquedotti Siciliani inrättat enligt leggi regionale 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 81.

Ente sardo Acquedotti e Fognatura inrättat enligt legge 5 luglio 1963 n. 9.

LUXEMBURG

Lokala myndigheter som distribuerar vatten.

Sammanslutningar av lokala myndigheter som producerar eller distribuerar vatten inrättade enligt loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi du 23 décembre 1958 et par la loi du 29 juillet 1981 och loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du grand-duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre.

NEDERLÄNDERNA

Enheter som producerar eller distribuerar vatten enligt Waterleidingswet van 6 april 1957, ändrat genom wetten van 30 juni 1967, 10 september 1975, 23 juni 1976, 30 september 1981, 25 januari 1984, 29 januari 1986.

PORTUGAL

Empresa Pública das Aguas Livres som producerar eller distribuerar vatten enligt Decreto-Lei nº 190/81 de 4 de Julho de 1981.

Lokala myndigheter som producerar eller distribuerar vatten.

STORBRITANNIEN

Water companies som producerar eller distribuerar vatten enligt Water Acts 1945 and 1989.

The Central Scotland Water Development Board som producerar vatten och Water Authorities som producerar eller distribuerar vatten enligt Water (Scotland) Act 1980.

Department of the Environment for Northern Ireland som ansvarar för producerande och distribuerande av vatten enligt Water and Sewerage (Northern Ireland) Order 1973.

BILAGA II

PRODUKTION, TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AV ELEKTRICITET

BELGIEN

Enheter som producerar eller distribuerar elektricitet enligt article 5: Des régies communales et intercommunales i loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique.

Enheter som transporterar eller distribuerar elektricitet enligt loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986.

EBES, Intercom, Unerg eller andra enheter som producerar, transporterar eller distribuerar elektricitet och utfärdar koncession för distribution enligt article 8 - les concession communales et intercommunales i loi du 10 mars 1952 sur les distributions d'énergie électrique.

Société publique de production d'électricité (SPE).

DANMARK

Enheter som producerar eller transporterar elektricitet med stöd av tillstånd enligt § 3, stk. 1, i lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elforsyning, jf. bekendtgørelse nr. 607 af 17. december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesområde.

Enheter som distribuerar elektricitet enligt § 3, stk. 2 i lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elforsyning, jf. bekendtgørelse nr. 607 af 17. december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesområde och med stöd av expropriationstillstånd enligt artiklarna 10-15 i lov om elektriske stærkstrømsanlæg, jf. lovbekendtgørelse nr. 669 af 28. december 1977.

TYSKLAND

Enheter som producerar, transporterar eller distribuerar elektricitet enligt § 2 Absatz 2 i Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz) vom 13. Dezember 1935. Senast ändrad genom Gesetz vom 19. Dezember 1977, och egen produktion av elektriciet i den mån de ligger inom det tillämpningsområde som omfattas av detta direktiv enligt artikel 2.5.

GREKLAND

Äçìüóéá Åðé÷åßñçóç Çëåêôñéóìïý (Offentliga elektricitetsbolag) inrättade enligt lag 1468 av den 2 augusti 1950 Ðåñß éäñýóåùò Äçìüóéáò Åðé÷åéñÞóåùò Çëåêôñéóìïý, och som är verksamma enligt lag 57/85: ÄïìÞ, ñüëïò êáé ôñüðïò äéïßêçóçò êáé ëåéôïõñãßáò ôçò êïéíùíéêïðïéçìÝíçò Äçìüóéáò Åðé÷åßñçóçò Çëåêôñéóìïý.

SPANIEN

Enheter som producerar, transporter eller distribuerar elektricitet enligt artikel 1 i Decreto de 12 de marzo de 1954 som godkänner Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía och enligt Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización administrativa en materia le instalaciones eléctricas.

Red Eléctrica de España SA inrättad enligt Real Decreto 91/1985 de 23 de enero.

FRANKRIKE

Électricité de France, inrättad och verksam enligt loi 46/6288 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

Enheter (sociétés d'économie mixte eller régies) som distribuerar elektricitet enligt vad som avses i artikel 23 i loi 48/1260 du 12 août 1948 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

Compagnie nationale du Rhône.

IRLAND

The Electricity Supply Board (ESB) inrättad och verksam enligt Electricity Supply Act 1927.

ITALIEN

Ente nazionale per l'energia elettrica inrättad enligt legge n. 1643, 6 dicembre 1962 approvato con Decreto n. 1720, 21 dicembre 1965.

Enheter som beviljats koncession och är verksamma enligt artikel 4, nr 5 och 8 i Legge 6 dicembre 1962 n.1643 - Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.

Enheter som beviljats koncession och är verksamma enligt artikel 20 i Decreto del Presidente delle Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 - Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diverse dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

LUXEMBURG

Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg som producerar eller distribuerar elektricitet enligt convention du 11 novembre 1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'energie électrique dans le grand-duché du Luxembourg approuvée par la loi du 4 janvier 1928.

Société électrique de l'Our (SEO).

Syndicat de communes SIDOR.

NEDERLÄNDERNA

Elektriciteitsproduktie Oost-Nederland.

Elektriciteitsbedrijf Utrecht-Noord-Holland-Amsterdam (UNA).

Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH)

Elektriciteitsproduktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ).

Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM).

Samenwerkende Elektriciteitsbedrijven (SEP).

Enheter som distribuerar elektricitet med stöd av ett tillstånd (vergunning) utfärdat av länsmyndigheter enligt Provinciewet.

PORTUGAL

Electricidade de Portugal (EDP) inrättad enligt Decreto-Lei nº 502/76 de 30 de Junho de 1976.

Enheter som distribuerar elektricitet enligt artigo 1º do Decreto-Lei nº 344-B/82 de 1 de Setembro de 1982, ändrat genom Decreto-Lei nº 297/86 de 19 de Septembro de 1986.

Enheter som producerar elektricitet enligt Decreto-Lei nº 189/88 de 27 de Maio de 1988.

Oberoende producenter av elektricitet enligt Decreto-Lei nº 189/88 de 27 de Maio de 1988.

Empresa de Electricidade dos acores - EDA, EP, inrättad enligt Decreto Regional nr 16/80 de 21 de Agosto de 1980.

Empresa de Electricidade da Madeira, EP inrättat enligt Decreto-Lei nº 12/74 de 17 de Janeiro de 1974 och regionaliserad enligt Decreto-Lei nº 31/79 de 24 de Fevereio de 1979, Decreto-Lei nº 91/79 de 19 de Abril de 1979.

STORBRITIANNEN

Central Electricity Generating (CEGB), and the Areas Electricity Boards som producerar, transporterar eller distribuerar elektricitet enligt Electricity Act 1947 och Electricity Act 1957.

North of Scotland Hydro-Electricity Board (NSHB) som producerar, transporterar och distribuerar elektricitet enligt Electricity (Scotland) Act 1979.

South of Scotland Electricity Board (SSEB) som producerar, transporterar och distribuerar elektricitet enligt Electricity (Scotland) Act 1979.

Northern Ireland Electricity Service (NIES) inrättad enligt Electricity Supply (Northern Ireland) Order 1972.

BILAGA III

TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AV GAS ELLER VÄRME

BELGIEN

Distrigaz SA verksam enligt loi du 29 juillet 1983.

Enheter som transporterar gas med stöd av tillstånd eller koncession enligt loi du 12 avril 1985 ändrad genom loi du 28 juillet 1987.

Enheter som distribuerar gas och är verksamma enligt loi relative aux Intercommunales du 22 décembre 1968.

Lokala myndigheter, eller sammanslutningar av dessa lokala myndigheter som levererar värme till allmänheten.

DANMARK

Dansk Olie og Naturgas A/S verksam med stöd av ensamrätt enligt bekendtgørelse nr. 869 af 18. juni 1979 om eneretsbevilling til indførsel, forhandling, transport og oplagring af naturgas.

Enheter verksamma enligt lov nr. 249 af 7. juni 1972 om naturgasforsyning.

Enheter som distribuerar gas eller värme med stöd av ett godkännande enligt kapitel IV i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 330 af 29. juni 1983.

Enheter som transporterar gas med stöd av tillstånd enligt bekendtgørelse nr. 141 af 13. mars 1974 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter (installation av pipelines på kontinentalsockeln för transport av kolväte).

TYSKLAND

Enheter som transporterar eller distribuerar gas enligt definitionen i § 2 Absatz 2 i Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft vom 13. Dezember 1935 (Energiewirtschaftsgesetz), senast ändrad genom lag av 19 december 1977.

Lokala myndigheter, eller sammanslutningar av dessa som levererar värme till allmänheten.

GREKLAND

DEP som transporterar eller distribuerar gas enligt ministerbeslut 2583/1987 (ÁíÜèåóç óôç Äçìüóéá Åðé÷åßñçóç Ðåôñåëáßïõ áñìïäéïôÞôùí ó÷åôéêþí ìå ôï öõóéêü áÝñéï) Óýóôáóç ôçò ÄÅÐÁ ÁÅ (Äçìüóéá Åðé÷åßñçóç Áåñßïõ, Áíþíõìïò Åôáéñåßá)

Atens kommunala gasverk S.A. DEFA som transporterar eller distribuerar gas.

SPANIEN

Enheter verksamma enligt Ley n° 10 de 15 junio de 1987

FRANKRIKE

Société nationale des gaz du Sud-Ouest som transporterar gas.

Gaz de France inrättad och verksam enligt loi 46/6288 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

Enheter (sociétés d'économie mixte eller régies) som distribuerar i enlighet med artikel 23 i loi 48/1260 du 12 août 1948 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

Compagnie française du méthane som transporterar gas.

Lokala myndigheter, eller sammanslutningar av dessa som levererar värme till allmänheten.

IRLAND

Irish Gas Board verksam enligt Gas Act 1976 to 1987 och andra enheter styrda genom Statute.

Dublin Corporation, som levererar värme till allmänheten.

ITALIEN

SNAM och SGN e Montedison som transporterar gas.

Enheter som distribuerar gas enligt Testo unico delle leggi sull'assunzione diretta del pubblici servizi da parte del comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 och Decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986.

Enheter som distribuerar värme till allmänheten enligt artikel 10 i Legge 29 maggio 1982, n. 308 - Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali eletriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

Lokala myndigheter, eller sammanslutningar av dessa som levererar värme till allmänheten.

LUXEMBURG

Société de transport de gaz SOTEG SA.

Gaswierk Esch-Uelzecht SA.

Service industriel de la commune de Dudelange.

Service industriel de la commune de Luxembourg.

Lokala myndigheter, eller sammanslutningar av dessa som levererar värme till allmänheten.

NEDERLÄNDERNA

NV Nederlandse Gasunie

Enheter som transporterar eller distribuerar gas med stöd av tillstånd (vergunning) utfärdat av lokala myndigheter enligt Gemeentewet.

Lokala eller provinciella enheter som transporterar eller distribuerar gas till allmänheten enligt Gemeentewet och Provinciewet.

Lokala myndigheter, eller sammanslutningar av dessa lokala myndigheter som levererar värme till allmänheten.

PORTUGAL

Petroquímica e Gás de Portugal, EP Decreto-Lei nº 346-A/88 de 29 Setembro de 1988.

STORBRITANNIEN

British Gas plc eller andra enheter verksamma enligt Gas Act 1986.

Lokala myndigheter, eller sammanslutningar av dessa som levererar värme till allmänheten enligt Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1976.

Electricity Boards som distribuerar värme enligt Electricity Act 1947.

BILAGA IV

UNDERSÖKNING AV FÖREKOMSTEN AV OCH UTVINNING AV OLJA ELLER GAS

Enheter som beviljats fullmakt, tillstånd, licens eller koncession för att undersöka förekomsten av eller utvinna olja och gas enligt följande lagbestämmelser:

BELGIEN

Loi du 1er mai 1939 complétée par l'arrêté royal no 83 du 28 novembre 1939 sur l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz.

Arrêté royal du 15 novembre 1919.

Arrêté royal du 7 avril 1953.

Arrêté royal du 15 mars 1960 loi au sujet de la plate-forme continentale du 15 juin 1969.

Arrêté de l'exécutif régional wallon du 29 septembre 1982.

Arrêté de l'exécutif flamand du 30 mai 1948.

DANMARK

Lov nr. 293 af 10. juni 1981 om anvendelse af Danmarks undergrund.

Lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 1. maj 1979.

TYSKLAND

Bundesberggesetz vom 13. August 1980, senast ändrad den 12 februari 1990.

GREKLAND

Lag 87/1975 som inrättar DEP-EKY (Ðåñß éäñýóåùò Äçìüóéáò Åðé÷åéñÞóåùò Ðåôñåëáßïõ).

SPANIEN

Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974 och dess tillämpningsbestämmelser.

FRANKRIKE

Code minier (décret 56-838 du 16 août 1956) ändrad genom loi 56-1327 du 29 décembre 1956, ordonnance 58-1186 du 10 décembre 1958, décret 60-800 du 2 août 1960, décret 61-359 du 7 avril 1961, loi 70-1 du 2 janvier 1970, loi 77-620 du juin 1977, décret 80-204 du mars 1980.

IRLAND

Continental Shelf Act 1960.

Petroleum and Other Minerals Development Act 1960.

Ireland Exclusive Licensing Terms 1975.

Revised Licensing Terms 1987.

Petroleum (Production) Act (NI) 1964.

ITALIEN

Legge 10 febbraio 1953, n. 136.

Legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificata dalla legge 21 luglio 1967, n. 613.

LUXEMBURG

-

NEDERLÄNDERNA

Mijnwet nr. 285 van 21 april 1810.

Wet opsporing delfstoffen nr. 258 van 3 mei 1967.

Mijnwet continentaal plat 1965, nr. 428 van 23 september 1965.

PORTUGAL

Landområde:

Decreto-Lei nº 543/74 de 16 de Outubro de 1974, nº 168/77 de 23 Abril de 1977, nº 266/80 de 7 de Agosto de 1980, nº 174/85 de 21 de Maio de 1985 och Despacho nº 22 de 15 de Marco de 1979.

Undervattensområde:

Decreto-Lei nº 47973 de 30 de Setembro de 1967, nº 49369 de 11 de Novembro de 1969, nº 97/71 de 24 de Marco de 1971, nº 96/74 de 13 de Marco de 1974, nº 266/80 de Agosto de 1980, nº 2/81 de 7 de Janeiro de 1981 och nº 245/82 de 22 de Junho de 1982.

STORBRITANNIEN

Petroleum (Production) Act 1934 as extended by the Continental Shelf Act 1964.

Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964.

BILAGA V

UNDERSÖKNING AV FÖREKOMSTEN AV OCH UTVINNING AV KOL ELLER ANDRA FASTA BRÄNSLEN

BELGIEN

Enheter som undersöker förekomsten av och utvinner kol eller andra fasta bränslen enligt arrêté du Régent du 22 août 1948 och loi du 22 avril 1980.

DANMARK

Enheter som undersöker förekomsten av och utvinner kol eller andra fasta bränslen enligt lovbekendtgørelse nr. 531 af 10. oktober 1984.

TYSKLAND

Enheter som undersöker förekomsten av och utvinner kol eller andra fasta bränslen enligt Bundesberggesetz vom 13. August 1980, senast ändrad den 12 februari 1990.

GREKLAND

Offentliga elektricitetsbolag som undersöker förekomsten av och utvinner kol eller andra fasta bränslen enligt lag av gruvdrift från 1973, ändrad genom lag av den 27 april 1976. Äçìüóéá Åðé÷åßñçóç Çëåêôñéóìïý.

SPANIEN

Enheter som undersöker förekomsten av och utvinner kol eller andra fasta bränslen enligt Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, ändrad genom Ley 54/1980 de 5 de noviembre och genom Real Decreto Legislativo 1303/1986, de 28 de junio.

FRANKRIKE

Enheter som undersöker förekomsten av och utvinner kol eller andra fasta bränslen genom code minier (décret 58-863 du 16 août 1956), senast ändrat genom loi 77-620 du 16 juin 1977, décret 80-204 et arrêté du 11 mars 1980.

IRLAND

Bord na Mona

Enheter som undersöker förekomsten av och utvinner kol enligt Minerals Development Acts, 1940 to 1970.

ITALIEN

Carbo Sulcis SpA

LUXEMBURG

-

NEDERLÄNDERNA

-

PORTUGAL

Empresa Carbonífera do Douro.

Empresa Nacional de Urânio.

STORBRITANNIEN

British Coal Corporation (BCC) inrättat enligt Coal Industry Nationalization Act 1946.

Enheter som uppbär tillstånd utfärdat av BCC enligt Coal Industry Nationalization Act 1946.

Enheter som undersöker förekomsten av och utvinner fasta bränslen enligt Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969.

BILAGA VI

UPPHANDLANDE ENHETER INOM SEKTORN JÄRNVÄGSTJÄNSTER

BELGIEN

Société nationale des chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

DANMARK

Danske Statsbaner (DSB)

På området inrättade enheter verksamma enligt lov nr. 295 af 6. juni 1948 om privatbanerne, jf. lov nr. 245 af 6. august 1977.

TYSKLAND

Deutsche Bundesbahn

Andra enheter som tillhandahåller allmänna järnvägstransporter enligt § 2 Absatz 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes vom 29. März 1951.

GREKLAND

Ïñãáíéóìüò Óéäçñïäñüìùí ÅëëÜäïò (ÏÓÅ). De grekiska järnvägarnas organisation (OSE).

SPANIEN

Red Nacional de Los Ferrocarriles Españoles.

Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Eusko Trenbideak (Bilbao).

Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV).

FRANKRIKE

Société nationale des chemins de fer français och andra réseaux ferroviaires ouverts au public enligt loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, titre II, chapitre 1er du transport ferroviaire.

IRLAND

Iarnrod Éireann (Irish Rail).

ITALIEN

Ferrovie dello Stato

Enheter som tillhandahåller järnvägstransporter enligt koncession i enlighet med artikel 10 i Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'Industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

Enheter som beviljats koncession och är verksamma enligt särskilda lagar, enligt Titolo XI, Capo II, Sezione I.a del Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

Enheter som tillhandahåller järnvägstransporter enligt koncession i enlighet med artikel 4 i Legge 14 giugno 1949, n. 410 - Concorso dello Stato per la riattivazione del pubblici servizi di trasporto in concessione.

Enheter eller lokala myndigheter som tillhandahåller järnvägstransporter enligt koncession i enlighet med artikel 14 i Legge 2 agosto 1952, n. 1221 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

LUXEMBURG

Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

NEDERLÄNDERNA

Nederlandse Sporwegen NV.

PORTUGAL

Caminhos de Ferro Portugueses.

STORBRITANNIEN

British Railways Boards.

Northern Ireland Railways.

BILAGA VII

UPPHANDLANDE ENHETER INOM SEKTORN TJÄNSTER INOM JÄRNVÄGAR I STADSTRAFIK, SPÅRVAGNAR, TRÅDBUSSAR ELLER BUSSAR

BELGIEN

Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV)/Nationale Maatschappij van Buurtspoortwegen (NMB).

Enheter som tillhandahåller allmänna kommunikationer med stöd av kontrakt utfärdat av SNCV enligt artikel 16 och 21 i arrêté du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars.

Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB),

Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen (MIVA),

Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Gent (MIVG),

Société des transports intercommunaux de Charleroi (STIC),

Sociéte des transports intercommunaux de la région liégeoise (STIL),

Société des transports intercommunaux de l'agglomération verviétois (STIAV), och andra enheter inrättade enligt loi relative à la création de sociétés de transports en commun urbains/Wet betreffende de oprichting van maatschappijen voor stedelijk gemeenschappelijk vervoer av den 22 februari 1962.

Enheter som tillhandahåller allmänna kommunikationer med stöd av kontrakt med STIB enligt artikel 10 eller med andra transportenheter enligt artikel 11 i arrêté royal 140 du 30 décembre 1982 relatif aux mesures d'assainissement applicables à certains organismes d'intérèt public dépendant du ministère des communications.

DANMARK

Danske Statsbaner (DSB)

Enheter som tillhandahållar allmänna busskommunikationer (almindelige rutekørsel) med stöd av tillstånd enligt lov nr. 115 af 29. marts 1978 om buskørsel.

TYSKLAND

Enheter, som med stöd av tillstånd, tillhandahåller allmänna kommunikationer på lokalplanet (Öffentlichen Personennahverkehr) enligt Personenbeförderungsgesetz vom 21. März 1961, senast ändrad 25 juli 1989.

GREKLAND

Çëåêôñïêßíçôá Ëåùöïñåßá Ðåñéï÷Þò Áèçíþí-Ðåéñáéþò, (Elektriska bussar i Aten-Pireusområdet), verksamma enligt dekret 768/1970 och lag 588/1977.

Çëåêôñéêïß Óéäçñüäñïìïé Áèçíþí-Ðåéñáéþò, (Aten-Pireus elektriska järnvägar) verksamma enligt lag 352/1976 och 588/1977.

Åðé÷åßñçóç Áóôéêþí Óõãêïéíùíéþí, (Stadstransportföretag) verksamma enligt lag 588/1977.

Êïéíü Ôáìåßï ÅéóðñÜîåùò Ëåùöïñåßùí, (Förenade bussbolag) verksamma enligt dekret 102/1973.

ÑÏÄÁ (ÄçìïôéêÞ Åðé÷åßñçóç Ëåùöïñåßùí Ñüäïõ) Rhodos kommunala bussbolag Roda.

Ïñãáíéóìüò Áóôéêþí Óõãêïéíùíéþí Èåóóáëïíßêçò. (Thessalonikis stadsbussbolag) verksam enligt dekret 3721/1957 och lag 716/1980.

SPANIEN

Enheter som tillhandahåller allmänna kommunikationer enligt Ley de Régimen local.

Corporación metropolitana de Madrid.

Corporación metropolitana de Barcelona.

Enheter som tillhandahåller allmänna busskommunikationer enligt artikel 71 i Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1987.

Enheter som tillhandahåller allmänna busskommunikationer inom och mellan städer enligt artikel 113 P118 i Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1987.

FEVE, RENFE (eller Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera) som tillhandahåller allmänna busstransporter enligt Disposiciones adicionales. Primera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1957.

Enheter som tillhandahåller allmänna busskommunikationer enligt Disposiciones Transitorias, Tercera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1957.

FRANKRIKE

Enheter som tillhandahåller allmänna kommunikationer enligt artikel 7 II i loi no 82-1153 du 30 décembre 1982, transports intérieurs, orientation).

Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer francais, APTR, och andra enheter som tillhandahåller allmänna kommunikationer med stöd av tillstånd utfärdat av syndicat des transports parisiens enligt ordonnance de 1959 et ses décrets d'application relatifs à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne.

IRLAND

Iarnrod Éireann (Irish Rail).

Bus Éireann (Irish Bus).

Bus Átha Cliath (Dublin Bus).

Enheter som tillhandahåller allmänna kommunikationer enligt den ändrade Road Transport Act 1932.

ITALIEN

Enheter som tillhandahåller allmänna kommunikationer enligt koncession i enlighet med Legge 28 settembre 1939, n. 1822 - Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime de concessione all'industria privata) - Artikel 1, ändrad genom artikel 45 i Decreto del Preisidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.

Enheter som tillhandahåller allmänna kommunikationer enligt artikel 1, n. 4 eller n. 15 i Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 - Approvazione del Testo unico della legge sull'assunzione diretta del pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.

Enheter som stöder sin verksamhet på en koncession enligt artikel 242 eller 255 i Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

Enheter eller lokala myndigheter som stöder sin verksamhet på en koncession enligt artikel 4 i Legge 14 giugno 1949, n. 410, concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

Enheter som stöder sin verksamhet på en koncession enligt artikel 14 i Legge 2 agosto 1952, n. 1221 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamente di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

LUXEMBURG

Chemins de fer du Luxembourg (CFL).

Service communal des autobus municipaux de la ville de Luxembourg.

Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE).

Bussbolag verksamma enligt règlement grand-ducal du 3 février 1978 concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées.

NEDERLÄNDERNA

Enheter som tillhandahåller allmänna kommunikationer enligt kapitel II (Openbaar vervoer) i Wet Personenvervoer van 12 maart 1987.

PORTUGAL

Rodoviaria Nacional, EP.

Companhia Carris de ferro de Lisboa.

Metropolitano de Lisboa, EP.

Servicos de Transportes Colectivos do Porto.

Servicos Municipalizados de Transporte de Barreiro.

Servicos Municipalizados de Transporte de Aveiro.

Servicos Municipalizados de Transporte de Braga.

Servicos Municipalizados de Transporte de Coimbra.

Servicos Municipalizados de Transporte de Portalegre.

STORBRITANNIEN

Enheter som tillhandahåller allmänna kommunikationer enligt London Regional Transport Act 1984.

Glasgow Underground.

Greater Manchester Rapid Transit Company.

Docklands Light Railway.

London Underground Ltd.

British Railways Board.

Tyne and Wear Metro.

BILAGA VIII

UPPHANDLANDE ENHETER INOM SEKTORN FLYGPLATSFACILITETER

BELGIEN

Régie des voies aériennes inrättad enligt arrêté-loi du 20 novembre 1946 portant création de la régie des voies aériennes ändrad genom arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la régle des voies aériennes.

DANMARK

Flygplatser som drivs med stöd av tillstånd § 55, stk. 1, lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985.

TYSKLAND

Flygplatser enligt definition i artikel 38 Absatz 2 Nr. 1 i Luftverkehrszulassungsordnung vom 19. März 1979, senast ändrad genom Verordnung vom 21. Juli 1986.

GREKLAND

Flygplatser som drivs enligt lag 517/1931 som inrättar den civila luftfartstjänsten (Õðçñåóßá ÐïëéôéêÞò Áåñïðïñßáò (ÕÐÁ)).

Internationella flygplatser som drivs enligt presidentdekret 647/1981.

SPANIEN

Flygplatser som sköts av Aeropuertos Nacionales och drivs enligt Real Decreto 278/1982 de 15 de octubre de 1982.

FRANKRIKE

Aéroports de Paris som drivs enligt titre V, articles L 251-1 à 252-1 du code de l'aviation civile.

Aéroport de Bâle - Mulhouse, inrättat enligt convention franco-suisse du 4 juillet 1949.

Flygplatser enligt definition i article L 270-1, code de l'aviation civile.

Flygplatser som drivs enligt cahier de charges type d'une concession d'aéroport, décret du 6 mai 1955.

Flygplatser som drivs med stöd av convention d'exploitation enligt article L/221, code de l'aviation civile.

IRLAND

Flygplatserna i Dublin, Cork och Shannon som drivs av Aer Rianta - Irish Airports.

Flygplatser som drivs med stöd av Public use License utfärdad enligt Air Navigation and Transport Act No 23 1936, Transport Fuel and Power Transfer of Departmental, Administration and Ministerial Functions Order 1959 (SI No 125 of 1959) och Air Navigation (Aerodromes and Visual Ground Aids) Order 1970 (SI No 291 of 1070).

ITALIEN

Civila statliga flygplatser (aerodrol civili istituiti dallo Stato) som nämns i artikel 692 i Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Enheter som driver flygplatsfaciliteter med stöd av koncession utfärdad enligt artikel 694 i Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

LUXEMBURG

Aéroport de Findel.

NEDERLÄNDERNA

Flygplatser som drivs enligt artikel 18 och följande i Luchtvaartwet från den 15 januari 1958, ändrad den 7 juni 1978.

PORTUGAL

Flygplatser som sköts av Aeroportos de Navegacao Aérea (ANA), EP enligt Decreto-Lei nº 246/79.

Aeroporto do Funchal och Aeroporto de Porto Santo, regionaliserade enligt Decreto-Lei nº 284/81.

STORBRITANNIEN

Flygplatser som sköts av British Airports Authority plc.

Flygplatser som är public limited companies (plc) enligt Airports Act 1986.

BILAGA IX

UPPHANDLANDE ENHETER INOM SEKTORN YTTRE ELLER INRE HAMNAR ELLER ANDRA TERMINALFACILITETER

BELGIEN

Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles.

Port autonome de Liège.

Port autonome de Namur.

Port autonome de Charleroi.

Port de la ville de Gand.

La Compagnie des installations maritimes de Bruges - Maatschappij der Brugse haveninrichtingen.

Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut - Intercommunale maatschappij van de linker Scheldeoever (Port d'Anvers).

Port de Nieuwport.

Port d'Ostende.

DANMARK

Hamnar enligt definitionen i artikel 1, I-III i bekendtgørelse nr. 604 af 16. december 1985 om hvilke havne der er omfattet af lov om trafikhavne, jf. lov nr. 239 af 12. maj 1976 om trafikhavne.

TYSKLAND

Yttre hamnar helt eller delvist ägda av lokala myndigheter (Länder, Kreise, Gemeinden).

Inre hamnar underställda Hafenordnung enligt Wassergesetze der Länder.

GREKLAND

Pireus hamn Ïñãáíéóìüò ËéìÝíïò Ðåéñáéþò, inrättad enligt nödfallslag 1559/1950 och lag 1630/1951.

Thessalonikis hamn Ïñãáíéóìüò ËéìÝíïò Èåóóáëïíßêçò, inrättad enligt dekret N.A. 2251/1953.

Andra hamnar som drivs enligt presidentdekret 649/1977 Åðïðôåßá, ïñãÜíùóç ëåéôïõñãßáò êáé äéïéêçôéêüò Ýëåã÷ïò ëéìÝíùí. (Övervakning, drift och administrativ kontroll).

SPANIEN

Puerto de Huelva inrättad enligt Decreto de 2 de octubre de 1969, n° 2380/69. Puertos y Faros. Otorga Régimen de Estatuto de Autonomía al Puerto de Huelva.

Puerto de Barcelona inrättad enligt Decreto de 25 de agosto de 1978, n° 2407/78, Puertos y Faros. Otorga al de Barcelona Régimen de Estatuto de Autonomía.

Puerto de Bilbao inrättad enligt Decreto de 25 de agosto de 1978, n° 2048/78. Puertos y Faros. Otorga al de Bilbao Régimen de Estatuto de Autonomía.

Puerto de Valencia inrättad enligt Decreto de 25 de agosto de 1978, n° 2409/78. Puertos y Faros. Otorga al de Valencia Régimen de Estatuto de Autonomía.

Juntas de Puertos som bedriver verksamhet enligt Ley 27/68 de 20 de junio de 1968; Puertos y Faros. Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomía och enligt Decreto de 9 de abril 1970, n° 1350/70. Juntas de Puertos. Reglamento.

Hamnar som drivs av Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, enligt Ley 27/68 de 20 de junio de 1968, Decreto 1958/78 de 23 de junio de 1978 och Decreto 571/81 de 6 de mayo de 1981.

Hamnar enligt förteckning i Real Decreto 989/82 de 14 de mayo de 1982. Puertos. Clasificación de los de interés general.

FRANKRIKE

Port autonome de Paris inrättad enligt loi 68/917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris.

Port autonome de Strasbourg inrättad enligt convention du 20 mai 1923 entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la constitution du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port godkänd enligt loi du 26 avril 1924.

Andra hamnar längs inre vattenvägar som inrättas eller drivs enligt artikel 6 (navigation intérieure) eller décret 69-140 du 6 février 1969 relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes.

Port autonomes verksamma enligt articles L-111-1 et suivants eller code des ports maritimes.

Port non autonomes verksamma enligt articles R 121-1 et suivants eller code des ports maritimes.

Hamnar som drivs av regionala myndigheter (départements) eller bedriver verksamhet enligt koncession utfärdad av de regionala myndigheterna (départements) enligt article 6 i loi 86-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, départements et l'État.

IRLAND

Hamnar verksamma enligt Harbour Acts to 1946.

Port of Dun Laoghaire verksam enligt State Harbours Act 1924.

Port of Rosslare Harbour verksam enligt Finguard and Rosslare Railways and Harbours Act 1899.

ITALIEN

Statshamnar och andra hamnar som drivs av Capitaneria di Porto enligt Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 32.

Självstyrande hamnar (enti portuali) inrättade enligt särskild lag i enlighet med artikel 19 i Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, 327.

LUXEMBURG

Port de Mertert inrättad och verksam enligt loi du 22 juillet 1963 relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle.

NEDERLÄNDERNA

Havenbedrijven inrättade och verksamma enligt Gemeentewet van 29 juni 1851.

Havenschap Vlissingen, inrättad genom wet van 10 september 1970 houdend een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen.

Havenschap Terneuzen, inrättad genom wet van 8 april 1970 houdend een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Perneuzen.

Havenschap Delfzijl, inrättad genom wet van 31 juli 1957 houdend een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Delfzijl.

Industrie- en hevenschap Moerdijk, inrättad genom gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Industrie- en havenschap Moerdijk van 23 oktober 1970, godkänd genom Koninklijke Besluit nr. 23 van 4 maart 1972.

PORTUGAL

Porto do Lisboa inrättad enligt Decreto Real do 18 Fevereiro de 1907 och verksam enligt Decreto-Lei nº 36976 de 20 de Julho de 1948.

Porto do Douro e Leixoes inrättad enligt Decreto-Lei nº 36977 de 20 de Juhlo de 1948.

Porto de Sines inrättad enligt Decreto-Lei nº 508/77 de 14 de Dezembro de 1977.

Portos de Setúbal, Aveiro, Fígueira de Foz, Viana do Castelo, Portimao e Faro som drivs enligt Decreto-Lei nº 37754 de 18 de Fevereiro de 1950.

STORBRITANNIEN

Harbour Authorities inom ramen för section 57 of the Harbours Act 1964 och som tillhandahåller hamnfaciliteter för befraktare till havs eller på inre vattenvägar.

BILAGA X

DRIFT AV TELEKOMMUNIKATIONSNÄT ELLER TILLHANDAHÅLLANDE AV TELEKOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

BELGIEN

Régie des télégraphes et des téléphones/Regie van Telegrafie en Telefonie.

DANMARK

Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab.

Jydsk Telefon.

Fyns Telefon.

Statens Teletjeneste.

Tele Sønderjylland.

TYSKLAND

Deutsche Bundespost - Telekom.

Mannesmann - Mobilfunk GmbH.

GREKLAND

OTE/Hellenic Telecommunications Organization.

SPANIEN

Compañía Telefónica Nacional de Espana.

FRANKRIKE

Direction générale des télécommunications.

Transpac.

Telecom service mobile.

Société francaise de radiotéléphone.

IRLAND

Telecom Éireann.

ITALIEN

Amministrazione delle poste e delle telecommunicazioni.

Azienda di stato per i servizi telefonici.

Società italiana per l'esercizio telefonico SpA.

Italcable.

Telespazio SpA.

LUXEMBURG

Administration des postes et télécommunications.

NEDERLÄNDERNA

Koninklijk PTT Nederland NV och dess dotterbolag (1).

PORTUGAL

Telefones de Lisboa e Porto, SA.

Companhia Portuguesa Rádio Marconi.

Correios e Telecomunicacoes de Portugal.

STORBRITANNIEN

British Telecommunications plc.

Mercury Communications Ltd.

City of Kingston upon Hull.

Racal Vodafone.

Telecoms Securicor Cellular Radio Ltd (Cellnet).

(1) Med undantag för PTT BV.

BILAGA XI

LISTA ÖVER YRKESVERKSAMHET ENLIGT DEN ALLMÄNNA INDUSTRIELLA KLASSIFIKATIONEN AV EKONOMISKA VERKSAMHETER INOM GEMENSKAPEN

>Plats för tabell>

BILAGA XII

A. ÖPPET FÖRFARANDE

1. Den upphandlande enhetens namn, adress, telefonnummer, telegramadress samt telex- och telefaxnummer.

2. Typ av kontrakt (varor, bygg- och anläggningsarbete eller tjänster, och om det är fråga om ramavtal anges detta).

Tjänstekategori enligt bilaga 16 A eller 16 B och beskrivning (CPC-klassificering).

3. Plats för leverans, byggnation eller utförande av tjänsten.

4. För varor och bygg- och anläggningsarbete

a) Slag och mängd av de varor som skall levereras,

eller

slag och omfattning av tjänsterna, allmän beskrivning av entreprenaden.

b) Uppgift huruvida leverantörerna kan lämna anbud på alla de efterfrågade varorna eller delar därav.

Om arbetet eller kontraktet beträffande bygg- och anläggningsarbeten är uppdelat i flera delar, skall storleksordningen på de olika delarna anges liksom möjligheten att lämna anbud på en, flera eller samtliga delar.

c) Beträffande bygg- och anläggningsarbeten:

information om syftet med arbetet eller kontraktet, när det senare även innebär projektering.

5. För tjänster

a) Uppgift huruvida utförandet av tjänsten enligt lag, eller annan författning är förbehållen en viss yrkesgrupp.

b) Hänvisning till lag eller annan författning.

c) Uppgift huruvida juridiska personer skall ange namn på och yrkeskvalifikationer på den personal som är ansvarig för utförandet av tjänsterna.

d) Uppgift huruvida leverantörer kan inge anbud för en del av de berörda tjänsterna.

6. Möjlighet att lämna alternativa anbud.

7. Avvikelser från användningen av europeiska specifikationer enligt artikel 18.6.

8. Tidsfrister för leverans och arbetets slutförande eller tjänsteupphandlingskontraktets varaktighet.

9. a) Adress till den myndighet från vilken kontraktshandlingar och kringdokument kan beställas.

b) I förekommande fall, det belopp och de betalningsvillkor som krävs för att erhålla dessa dokument.

10. a) Sista datum för mottagande av anbud.

b) Adressen till vilken anbuden skall skickas.

c) Det eller de språk på vilka de skall vara avfattade.

11. a) I förekommande fall, de personer som äger rätt att närvara vid öppnandet av anbuden.

b) Datum, tid och plats för öppnandet.

12. I förekommande fall erforderliga depositioner eller garantier.

13. Huvudsakliga villkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de bestämmelser som reglerar villkoren.

14. I förekommande fall, den rättsliga form som den utvalda gruppen leverantörer, entreprenörer eller tjänsteproducenter skall ha vid tilldelning av kontrakt.

15. Ekonomiska och tekniska minimikrav som ställs på den leverantör eller entreprenör som tilldelats kontraktet.

16. Den tid då anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud.

17. Kriterier för tilldelning av kontrakt. Om dessa är andra än lägsta pris skall de nämnas, om detta inte framgår av kontraktshandlingarna.

18. Annan information.

19. I förekommande fall, hänvisning till offentliggörandet i Europeiska gemenskapernas officiella tidning av det periodiska meddelandet i förhand, som berör kontraktet.

20. Datum då den upphandlande enheten skickat meddelandet.

21. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet (upplysningar ombesörjes av nämnda byrå).

B. SELEKTIVT FÖRFARANDE

1. Den upphandlande enhetens namn, adress, telefonnummer, telegramadress samt telex- och telefaxnummer.

2. Typ av kontrakt (varor eller bygg- och anläggningsarbete, och om det är fråga om ramavtal anges detta).

Tjänstekategori enligt bilaga XVI A eller XVI B och beskrivning (CPC-klassificering).

3. Plats för leverans, byggnation eller utförande av tjänsten.

4. För varor och bygg- och anläggningsarbete

a) Slag och mängd av de varor som skall levereras,

eller

slag och omfattning av tjänsterna, allmän beskrivning av entreprenaden.

b) Uppgift huruvida leverantörerna kan lämna anbud på alla de efterfrågade varorna eller delar därav. Om arbetet eller kontraktet beträffande bygg- och anläggningsarbeten är uppdelat i flera delar, skall storleksordningen på de olika delarna anges liksom möjligheten att lämna anbud på en, flera eller samtliga delar.

c) Beträffande bygg- och anläggningsarbeten:

information om syftet med arbetet eller kontraktet, när det senare även innebär projektering.

5. För tjänster

a) Uppgift huruvida utförandet av tjänsten enligt lag, eller annan författning är förbehållen en viss yrkesgrupp.

b) Hänvisning till lag eller annan författning.

c) Uppgift huruvida juridiska personer skall ange namn på och yrkeskvalifikationer på den personal som är ansvarig för utförandet av tjänsterna.

d) Uppgift huruvida leverantörer kan inge anbud för en del av de berörda tjänsterna.

6. Möjlighet att lämna alternativa anbud.

7. Avvikelser från användningen av europeiska specifikationer enligt artikel 18.6.

8. Tidsfrister för leverans och arbetets slutförande eller tjänsteupphandlingskontraktets varaktighet.

9. I förekommande fall, den rättsliga form som den utvalda gruppen leverantörer eller entreprenörer skall ha vid tilldelning av kontrakt.

10. a) Sista datum för mottagande av begäran om deltagande.

b) Adressen till vilken anbuden skall skickas.

c) Det eller de språk på vilka de skall vara avfattade.

11. Sista datum för avsändande av uppmaning om anbudsgivning.

12. I förekommande fall erforderliga depositioner eller garantier.

13. Huvudvillkoren för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter varav detta framgår.

14. Information beträffande leverantörens eller entreprenörens ställning och de ekonomiska och tekniska minimikrav som ställs på honom.

15. Kriterier för tilldelning av kontrakt, om dessa inte framgår av uppmaningen om anbudsgivning.

16. Annan information.

17. I förekommande fall, hänvisning till offentliggörandet i Europeiska gemenskapernas officiella tidning av det periodiska meddelandet i förhand som berör kontraktet.

18. Datum då den upphandlande enheten skickat meddelandet.

19. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet (upplysningar ombesörjes av nämnda byrå).

C. FÖRHANDLAT FÖRFARANDE

1. Den upphandlande enhetens namn, adress, telefonnummer, telegramadress samt telex- och telefaxnummer.

2. Typ av kontrakt (varor , bygg- och anläggningsarbete eller tjänst, och om det är fråga om ramavtal anges detta).

Tjänstekategori enligt bilaga 16 A eller 16 B och beskrivning (CPC-klassificering).

3. Plats för leverans, byggnation eller utförande av tjänsten.

4. För varor och bygg- och anläggningsarbete

a) Slag och mängd av de varor som skall levereras,

eller

slag och omfattning av tjänsterna, allmän beskrivning av entreprenaden.

b) Uppgift huruvida leverantörerna kan lämna anbud på alla de efterfrågade varorna eller delar därav.

Om arbetet eller kontraktet beträffande bygg- och anläggningsarbeten är uppdelat i flera delar, skall storleksordningen på de olika delarna anges liksom möjligheten att lämna anbud på en, flera eller samtliga delar.

c) Beträffande bygg- och anläggningsarbeten:

information om syftet med arbetet eller kontraktet, när det senare även innebär projektering.

5. För tjänster

a) Uppgift huruvida utförandet av tjänsten enligt lag, eller annan författning är förbehållen en viss yrkesgrupp.

b) Hänvisning till lag eller annan författning.

c) Uppgift huruvida juridiska personer skall ange namn på och yrkeskvalifikationer på den personal som är ansvarig för utförandet av tjänsterna.

d) Uppgift huruvida leverantörer kan inge anbud för en del av de berörda tjänsterna.

6. Avvikelser från användningen av europeiska specifikationer enligt artikel 18.6.

7. Tidsfrister för leverans och arbetets slutförande eller kontraktets varaktighet.

8. a) Sista datum för mottagande av anbud.

b) Adressen till vilken anbudet skall skickas.

c) Det eller de språk på vilka de skall vara avfattade.

9. I förekommande fall erforderliga depositioner eller garantier.

10. Huvudsakliga villkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de bestämmelser som reglerar villkoren.

11. I förekommande fall, den rättsliga form som den utvalda gruppen leverantörer, entreprenörer eller tjänsteproducenter skall ha vid tilldelning av kontrakt.

12. Information beträffande leverantörens, entreprenörens eller tjänsteproducentens ställning och de ekonomiska och tekniska minimikrav som ställs på honom.

13. I förekommande fall, namn och adress på de leverantörer, entreprenörer eller tjänsteproducenter som den upphandlande enheten redan utsett.

14. I förekommande fall, datum för tidigare offentliggöranden i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

15. Annan information.

16. I förekommande fall, hänvisning till offentliggörandet i Europeiska gemenskapernas officiella tidning av det periodiska meddelandet i förhand, som berör kontraktet.

17. Datum då den upphandlande enheten skickat meddelande.

18. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet (upplysningar ombesörjes av nämnda byrå).

BILAGA XIII

MEDDELANDE OM KVALIFIKATIONSSYSTEMET

1. Den upphandlande enhetens namn, adress, telefonnummer, telegramadress samt telex- och telefaxnummer.

2. Syftet med kvalifikationssystemet.

3. Adress från vilken reglerna för kvalifikationssystemet kan erhållas (om annan än under punkt 1).

4. I förekommande fall, den tid kvalifikationssystemet gäller.

BILAGA XIV

PERIODISKA MEDDELANDEN I FÖRHAND

A. För varuupphandling

1. Den upphandlande enhetens namn, adress, telefonnummer, telegramadress samt telex- och telefaxnummer eller den avdelning varifrån ytterligare information kan erhållas.

2. Slag och mängd eller värdet av de tjänster eller varor som skall levereras.

3. a) Beräknat startdatum för upphandlingsförfarandet (om känt).

b) Form av anbudsförfarande som skall användas.

4. Annan information (t.ex. om man har för avsikt att publicera en uppmaning till anbudsgivning).

5. Datum då den upphandlande enheten skickat meddelandet.

6. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationen mottagit meddelandet (upplysningar ombesörjes av nämnda byrå).

B. För upphandling av bygg- och anläggningsarbeten

1. Den upphandlande enhetens namn, adress, telefonnummer, telegramadress, telex- och telefaxnummer.

2. a) Plats för byggnation eller anläggning.

b) Slag och omfattning av de tjänster som skall utföras, allmän beskrivning av arbetet eller delar därav.

c) Beräknad kostnad av det arbete som skall utföras.

3. a) Form av anbudsförfarande som skall användas.

b) Det datum då förfarandet beräknas ta sin början med tanke på tilldelning av kontrakt.

c) Det datum då arbetet beräknas påbörjas.

d) Planerad tid för arbetets slutförande.

4. Finansieringsvillkor och översyn av kostnaderna.

5. Annan information (t.ex. om man har för avsikt att publicera en uppmaning till anbudsgivning).

6. Datum då den upphandlande enheten skickat meddelandet.

7. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationen mottagit meddelandet (upplysningar ombesörjes av nämnda byrå).

C. För tjänsteupphandling

1. Den upphandlande enhetens namn, adress, telefonnummer, telegramadress, telex- och telefaxnummer eller den avdelning varifrån kompletterande information kan erhållas.

2. Avsedd total upphandling i var och en av tjänstekategorierna som anges i bilaga XVI A.

3. a) Beräknat startdatum för förfaranden för tilldelning av kontrakt (om känt).

b) Form av tilldelningsförfarande som skall användas.

4. Annan information (t.ex. angivande av att utlysning av tävling kommer att offentliggöras senare).

5. Datum för de upphandlande enheternas avsändande av meddelandet.

6. Datum för mottagande av meddelandet av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer (att tillhandahållas av nämnda byrå).

BILAGA XV

MEDDELANDE OM TILLDELADE KONTRAKT

I. Information som skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning

1. Den upphandlande enhetens namn och adress.

2. Typ av kontrakt (varor, bygg- och anläggningarbete eller tjänster, och om det är fråga om ramavtal anges detta).

3. Åtminstone en kort beskrivning av varornas, bygg- och anläggningsarbetenas eller tjänsternas art.

4. a) Form av inbjudan till anbudsgivning (meddelande om tillämpat kvalifikationssystem, periodiska meddelanden i förhand, uppmaning att lämna anbud).

b) Hänvisning till offentliggörande av meddelandet i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

c) Om kontrakt tilldelats utan föregående anbudsgivning: de relevanta bestämmelserna enligt artikel 20.2 eller artikel 16.

5. Förfarande (öppet, selektivt eller förhandlat).

6. Antalet inlämnade anbud.

7. Datum för tilldelning av kontrakt.

8. Priset för förmånserbjudanden enligt artikel 20.2 j.

9. Namn och adress på leverantörer, entreprenörer eller tjänsteproducenter.

10. I förekommande fall meddelande om att ett kontrakt har blivit eller förväntas bli uppdelat på underleverantörer.

11. Fakultativa upplysningar:

- värde och omfattning av den del av kontraktet som förväntas bli utlagd på tredje person,

- kriterier för tilldelning av kontrakt,

- betalat pris (eller prisklasser).

II. Information som inte skall offentliggöras

12. Antal tilldelade kontrakt (när ett kontrakt har delats mellan flera leverantörer).

13. Värdet av varje tilldelat kontrakt.

14. Varornas eller tjänsternas ursprungsland (ursprung inom eller utom gemenskapen, i senare fall med angivande av tredje land).

15. Har det gjorts undantag för användandet av europeiska specifikationer enligt 18.6. I så fall vilka?

16. Vilka kriterier har använts vid tilldelningen av kontrakt (ekonomiskt mest fördelaktiga, lägsta pris, kriterier som får användas enligt artikel 35)?

17. Tilldelades kontraktet anbudssökande som lämnat alternativa anbud enligt artikel 34.3?

18. Förkastades några anbud enligt artikel 34.5, på grund av att de var alltför låga?

19. Datum då den upphandlande myndigheten översänt meddelandet.

20. För tjänstekontrakt angivna i bilaga XVI B överenskommelse med den upphandlande enheten om offentliggörande av meddelandet (artikel 24.3).

BILAGA XVI A

>Plats för tabell>

BILAGA XVI B

>Plats för tabell>

BILAGA XVII

MEDDELANDEN OM FORMGIVNINGSTÄVLING

1. Namn, adress, telefonnummer, telex- och telefaxnummer till den upphandlande enheten och till den avdelning från vilken man kan få relevanta handlingar.

2. Projektbeskrivning.

3. Tävlingsform: öppen eller selektiv.

4. För öppna tävlingar: slutdatum för mottagande av bidrag.

5. För selektiva tävlingar:

a) förväntat antal deltagare eller omfång,

b) i tillämpliga fall namn på redan utvalda deltagare,

c) kriterier för att välja ut deltagare,

d) slutdatum för mottagande av begäran att få delta.

6, I tillämpliga fall uppgift om när deltagande är förbehållet en viss yrkeskategori.

7. Kriterier för bedömning av bidragen.

8. I tillämpliga fall namn på utvalda juryledamöter.

9. Uppgift om jurybeslut är bindande för myndigheten.

10. I tillämpliga fall nummer och värde av de priser som delas ut.

11. I tillämpliga fall detaljer angående ersättning till samtliga deltagare.

12. Uppgift om prisvinnarna är berättigade att tilldelas eventuella följdkontrakt.

13. Annan information.

14. Datum för avsändande av meddelandet.

15. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet.

BILAGA XVIII

RESULTAT AV FORMGIVNINGSTÄVLINGAR

1. Den upphandlande enhetens namn, adress, telegramadress, telefonnummer, telex- och telefaxnummer.

2. Projektbeskrivning.

3. Totalt antal deltagare.

4. Antal utländska deltagare.

5. Vinnare av tävlingen.

6. I förekommande fall priset/priserna.

7. Annan information.

8. Hänvisning till meddelandet om formgivningstävling.

9. Datum för avsändande av meddelandet.

10. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet.