Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31998L0004_supplement_1.pdf31998L0004.pdf

31998L0004

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/4/EG av den 16 februari 1998 om ändring av direktiv 93/38/EEG om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorernaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 101 , 01/04/1998 s. 0001 - 0016EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/4/EG av den 16 februari 1998 om ändring av direktiv 93/38/EEG om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 57.2, 66 och 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det i artikel 189b i fördraget angivna förfarandet (3) och mot bakgrund av det gemensamma utkastet som godkändes av förlikningskommittén den 26 november 1997, och

med beaktande av följande:

(1) Genom sitt beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar såvitt avser frågor som omfattas av dess behörighet av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna inom Uruguayrundan (1986 1994) (4) godkände rådet på gemenskapens vägnar bland annat avtalet om offentlig upphandling, nedan kallat "avtalet", vars syfte är att införa ett multilateralt system av väl avvägda rättigheter och skyldigheter när det gäller offentlig upphandling för att liberalisera och utvidga världshandeln. Detta avtal har inte direkt effekt.

(2) Genom direktiv 93/38/EEG (5) samordnades de nationella upphandlingsförfarandena för enheter som bedriver verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna för att införa rättvisa konkurrensvillkor för sådana kontrakt i alla medlemsstater.

(3) De avtalsslutande enheter som omfattas av avtalet, rättar sig efter direktiv 93/38/EEG i dettas lydelse enligt det här direktivet och tillämpar samma bestämmelser som gäller för entreprenörer, leverantörer och tjänsteleverantörer i tredje land som undertecknat avtalet, handlar i enlighet med avtalet.

(4) Med tanke på de internationella rättigheter och åtaganden som ett antagande av avtalet medför för gemenskapen, bör det system som tillämpas på anbudsgivare och varor från tredje land som undertecknat avtalet vara det som fastställs i avtalet, vars räckvidd inte omfattar de kontrakt som tilldelas av de upphandlande enheter som avses i artikel 2.1 b) direktiv nr 93/38/EEG, de kontrakt som tilldelas av de upphandlande enheter som bedriver verksamhet som avses i bilagorna III VI och X, tjänstekontrakt enligt bilaga XVI B, kontrakt om forsknings- och utvecklingstjänster enligt kategori 8 i bilaga XVI A, kontrakt om telekommunikationstjänster enligt kategori 5 i bilaga XVI A med referensnummer enligt den allmänna klassificeringen av produkter (CPC) 7524 7526 och kontrakt om finansiella tjänster enligt kategori 6 i bilaga XVI A i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller överförande av värdepapper eller andra finansiella instrument samt i samband med tjänster som utförs av centralbanker.

(5) Vissa av avtalets bestämmelser medför fördelaktigare villkor för anbudsgivare än dem som framgår av direktiv 93/38/EEG.

(6) När upphandlande enheter tilldelar ett kontrakt enligt avtalet måste möjligheterna att få tillgång till offentliga tjänste-, varu- samt bygg- och anläggningskontrakt som i enlighet med fördraget är tillgängliga för företag och produkter från medlemsstater, vara minst lika förmånliga som avtalets villkor för tillgång till offentliga upphandlingskontrakt inom gemenskapen för företag och produkter med ursprung i tredje land som undertecknat avtalet.

(7) Av dessa skäl är det nödvändigt att anpassa och komplettera bestämmelserna i direktiv 93/38/EEG.

(8) Behovet att garantera ett verkligt öppnande av marknaden och en god balans i tillämpningen av upphandlingsreglerna inom dessa sektorer kräver även fortsättningsvis att de enheter som omfattas av direktivet anges på annat sätt än genom hänvisning till deras rättsliga status.

(9) De ändringar som görs i direktiv 93/38/EEG får inte menligt påverka den rättvisa behandlingen av avtalsslutande enheter i den offentliga sektorn i förhållande till dem i den privata sektorn.

(10) I enlighet med artikel 222 i fördraget får medlemsstaternas egendomsordning inte påverkas.

(11) Tillämpningen av direktiv 93/38/EEG måste förenklas samtidigt som jämvikten i gemenskapens gällande lagstiftning om offentlig upphandling inom berörda sektorer måste bibehållas så långt det är möjligt.

(12) Därför bör tillämpligheten av vissa av anpassningarna i direktiv 93/38/EEG utvidgas till att omfatta alla upphandlande enheter och sektorer som omfattas av det här direktivet.

(13) Upphandlande enheter får begära eller ta emot råd som kan användas för att upprätta specifikationer för ett bestämt upphandlingsförfarande förutsatt att dylika råd inte hindrar konkurrensen.

(14) Kommissionen skall åt små och medelstora företag tillhandahålla sådant utbildnings- och informationsmaterial så att de ges möjlighet att obehindrat delta på den ändrade marknaden för offentlig upphandling.

(15) Öppnandet av kontrakt inom de sektorer som omfattas av detta direktiv kan ha en negativ effekt på ekonomierna hos Republiken Grekland och Republiken Portugal vilka kommer att tvingas till stora ansträngningar. Dessa medlemsstater bör i lämplig utsträckning beviljas ytterligare tid för att genomföra det här direktivet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Utan att det påverkar de internationella rättigheter och åtaganden som är en följd av att gemenskapen godtar avtalet, av vilket framgår den ordning som gäller för anbudsgivare och produkter från tredje land som har undertecknat avtalet och vars aktuella räckvidd inte omfattar de kontrakt som tilldelas av de upphandlande enheter som nämns i artikel 2.1 b) i direktiv 93/38/EEG, de kontrakt som upphandlas av de upphandlande enheter som utövar de verksamheter som nämns i bilagorna III, IV, V, VI och X i nämnda direktiv, de tjänstekontrakt som räknas upp i bilaga XVI B i samma direktiv, de tjänstekontrakt avseende forskning och utveckling som faller under kategori 8 i bilaga XVI A i samma direktiv, kontrakt avseende telekommunikationstjänster i kategori 5 i bilaga 1 XVI A i samma direktiv med referensnummer enligt den allmänna klassificeringen av produkter (referensnummer (CPC) 7524, 7525 och 7526) eller kontrakt avseende finansiella tjänster som faller under kategori 6 i bilaga XVI A i samma direktiv i samband med utfärdande, köp, försäljning eller överförande av värdepapper eller andra finansiella instrument samt centralbankstjänster, skall direktiv 93/38/EEG ändras enligt följande:

1. I artikel 14

a) skall punkt 1 ersättas med följande text:

"1. Detta direktiv skall gälla

a) kontrakt som tilldelats av de upphandlande enheter som utövar verksamhet enligt bilaga X (1), om det uppskattade värdet, exklusive mervärdesskatt, av kontraktet uppgår till minst

i) 600 000 ecu för varukontrakt och tjänstekontrakt,

ii) 5 000 000 ecu för bygg- och anläggningskontrakt,

b) kontrakt som tilldelats av de upphandlande enheter som utövar verksamhet enligt bilagorna I, II, VII, VIII och IX (2), om det uppskattade värdet, exklusive mervärdesskatt, av dessa kontrakt uppgår till minst

i) motsvarigheten i ecu till 400 000 särskilda dragningsrätter (SDR) för varukontrakt och tjänstekontrakt enligt bilaga XVI A, med undantag av forsknings- och utvecklingstjänster enligt kategori 8 och sådana telekommunikationstjänster enligt kategori 5 vars CPC-referensnummer är 7524 7526,

ii) 400 000 ecu för andra tjänstekontrakt än dem som nämns i led i),

iii) motsvarigheten i ecu till 5 000 000 särskilda dragningsrätter (SDR) för bygg- och anläggningskontrakt,

c) kontrakt som tilldelats av upphandlande enheter som utövar verksamhet enligt bilagorna III VI (3), om det uppskattade värdet, exklusive mervärdesskatt, av dessa kontrakt uppgår till minst

i) 400 000 ecu för varukontrakt och tjänstekontrakt,

ii) 5 000 000 ecu för bygg- och anläggningskontrakt.

(1) >Plats för tabell>

(2) >Plats för tabell>

(3) >Plats för tabell>

"

b) Följande punkter läggs till:

"14. Motvärdet i nationella valutor för de tröskelvärden som bestäms i punkt 1 skall i princip revideras vartannat år med början den 1 januari 1996. Beräkningen av motvärdena skall baseras på den genomsnittliga dagskursen för dessa valutor uttryckt i ecu under de sista 24 månaderna fram till sista augusti som föregår revideringen per den 1 januari. Motvärdena skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning i början av november.

15. Motvärdena för de tröskelvärden som bestäms i avtalet om offentlig upphandling, som ingåtts inom ramen för de multilaterala förhandlingarna inom Uruguayrundan (*), nedan kallat `avtalet`, uttryckta i ecu skall i princip revideras vartannat år räknat från den 1 januari 1996. Beräkningen av motvärdena skall grundas på den genomsnittliga dagskursen för ecun uttryckt i SDR under de sista 24 månaderna fram till sista augusti som föregår revideringen per den 1 januari. Motvärdena skall offentliggöras enligt vad som anges i punkt 14.

16. Beräkningsmetoden enligt punkterna 14 och 15 skall ses över i enlighet med artikel 5.1 c) andra stycket i direktiv 93/36/EEG.

(*) Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar såvitt avser frågor som omfattas av dess behörighet av de överenskommelser som är resultatet av de multilaterala förhandlingar inom Uruguayrundan (1986 1994) (EGT L 336, 23.12.1994, s. 1)."

2) I artikel 21.2 ersätts punkt c) med följande text:

"c) De upphandlande enheterna skall därefter men innan arbetet med att välja anbudsgivare eller deltagare i en förhandling påbörjas, uppmana samtliga anbudssökande att bekräfta sitt intresse på grundval av närmare upplysningar om kontraktet i fråga. Informationen skall innehålla åtminstone följande upplysningar:

i) Art och mängd, däribland alla möjligheter till ytterligare kontrakt och om möjligt den uppskattade tidsfristen för utnyttjande av sådana möjligheter. När det gäller återkommande kontrakt, art och kvantitet samt, om möjligt, en uppskattning av tidpunkter för efterföljande meddelanden om anbud för de bygg- och anläggningsarbeten, varor eller tjänster som skall upphandlas.

ii) Slag av förfarande: selektivt eller förhandlat.

iii) Datum för när leveransen av varor eller utförandet av bygg- och anläggningsarbetet eller tjänsten skall påbörjas eller avslutas.

iv) Adress och sista datum för inlämnande av en ansökan i syfte att få en uppmaning att lämna anbud samt vilket eller vilka språk ansökningarna skall vara avfattade på.

v) Adressen till den enhet som skall tilldela kontraktet och tillhandahålla de upplysningar som behövs för erhållande av kontraktshandlingar och andra dokument.

vi) Ekonomiska och tekniska villkor samt finansiella garantier och upplysningar som leverantörerna, entreprenörerna eller tjänsteleverantörerna kräver.

vii) Belopp på och betalningsvillkor för det som skall betalas för att få dokumentation om upphandlingsförfarandet.

viii) Typ av kontrakt som avses med anbudsförfarandet: köp, leasing, hyra eller hyrköp eller flera av dessa."

3) I artikel 22 ersätts punkt 1 b) med följande text:

"b) Beträffande bygg- och anläggningskontrakt: väsentliga upplysningar om planerade kontrakt vilkas uppskattade värde är lika med eller överstiger:

- tröskelvärdet enligt artikel 14.1 a) ii) för kontrakt som skall tilldelas av enheter som bedriver sådan verksamhet som avses i bilaga X,

- tröskelvärdet enligt artikel 14.1 b) iii) för kontrakt som skall tilldelas av enheter som bedriver sådan verksamhet som avses i bilagorna I, II, VII, VIII och IX, eller

- tröskelvärdet enligt artikel 14.1 c) ii) för kontrakt som skall tilldelas av enheter som bedriver sådan verksamhet som avses i bilagorna III VI."

4) I artikel 23 skall punkterna 1 och 2 ersättas med följande text:

"1. Denna artikel skall tillämpas på formgivningstävlingar som anordnas inom ramen för förfarande för tilldelning av tjänstekontrakt vilkas uppskattade värde, exklusive mervärdesskatt, är lika med eller överstiger

- tröskelvärdet enligt artikel 14.1 a) i) för kontrakt som skall tilldelas av enheter som bedriver verksamhet som avses i bilaga X,

- tröskelvärdet enligt artikel 14.1 b) i) eller ii) för kontrakt som skall tilldelas av enheter som bedriver sådan verksamhet som avses i bilagorna I, II, VII, VIII och IX, eller

- tröskelvärdet enligt artikel 14.1 c) i) för kontrakt som skall tilldelas av enheter som bedriver sådan verksamhet som avses i bilagorna III VI.

2. Denna artikel skall gälla alla formgivningstävlingar när det totala värdet av prissumman och ersättningar till deltagarna inte är mindre än

- tröskelvärdet enligt artikel 14.1 a) i) för kontrakt som skall tilldelas av enheter som bedriver sådan verksamhet som avses i bilaga X,

- tröskelvärdet enligt artikel 14.1 b) i) eller ii) för kontrakt som skall tilldelas av enheter som bedriver sådan verksamhet som avses i bilagorna I, II, VII, VIII och IX, eller

- tröskelvärdet enligt artikel 14.1 c) i) för kontrakt som skall tilldelas av enheter som bedriver sådan verksamhet som avses i bilagorna III VI."

5) I artikel 24 ersätts punkt 2 med följande text:

"2. De upplysningar som avses i punkt I i bilaga XV och i bilaga XVIII skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. I samband därmed skall kommissionen ta hänsyn till varje känslig kommersiell aspekt som de upphandlande enheterna kan ange, när de lämnar dessa upplysningar i enlighet med punkterna 6, 9 eller 11 i bilaga XV."

6) Artikel 26 ersätts med följande text:

"Artikel 26

1. Vid öppet förfarande skall den av de upphandlande enheterna fastställda tidsfristen för mottagande av anbud vara minst 52 dagar räknat från den dag då meddelandet om upphandling avsänts. Denna tidsfrist kan dock ersättas av en tillräckligt lång tidsfrist för att göra det möjligt för de intresserade att lämna in giltiga anbud, i regel inte kortare än 36 dagar och inte i något fall kortare än 22 dagar räknat från den dag då meddelandet om upphandling avsänts, om de upphandlande enheterna har sänt in ett periodiskt meddelande i förhand till Europeiska gemenskapernas officiella tidning i enlighet med artikel 22.1 och om detta meddelande innehåller de upplysningar som krävs enligt delarna II och III i bilaga XIV till den del som dessa upplysningar är tillgängliga när det meddelande som avses i artikel 22.1 offentliggörs.

Detta periodiska förhandsmeddelande skall dessutom ha sänts in till Europeiska gemenskapernas officiella tidning minst 52 dagar och högst 12 månader före den dag då meddelandet om upphandling enligt artikel 21.1 a sänds in till Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

2. Beträffande selektivt och förhandlat förfarande, med uppmaning i förhand till anbudsgivning, skall följande bestämmelser tillämpas:

a) Tidsfristen för mottagande av ansökan om deltagande till följd av ett meddelande som offentliggjorts i enlighet med artikel 21.1 a), eller till följd av en uppmaning från en upphandlande enhet i enlighet med artikel 21.2 c), skall i regel vara minst 37 dagar räknat från den dag då meddelandet eller uppmaningen avsänts och får inte i något fall understiga den tidsfrist som gäller för offentliggörande enligt artikel 25.3 förlängd med 10 dagar.

b) Tidsfristen för mottagande av anbud kan fastställas enligt överenskommelse mellan den upphandlande enheten och de utvalda anbudssökandena, under förutsättning att alla anbudssökande har haft samma tid på sig att förbereda och lämna in anbud.

c) När det inte är möjligt att uppnå överenskommelse om tidsfristen för mottagande av anbud, skall den upphandlande enheten fastställa en tidsfrist som i allmänhet skall uppgå till minst 24 dagar och inte i något fall får understiga 10 dagar räknat från den dag då inbjudan att lämna in anbud gjorts. Tidsfristen skall dock vara så pass lång att hänsyn kan tas till bl.a. de faktorer som nämns i artikel 28.3."

7) I artikel 28:

a) ersätts punkt 5 med följande:

"5. Begäran om deltagande i kontrakt och uppmaning att avge anbud skall meddelas på snabbast möjliga sätt. Då anbudsansökningar görs per telegram, telex, fax, telefon eller med något annat elektroniskt hjälpmedel får medlemsstaterna kräva att ansökningarna bekräftas per brev som har avsänts före utgången av tidsfristen enligt artikel 26.2."

b) läggs följande punkt till:

"6. Anbuden skall avges skriftligen, direkt eller per post. Medlemsstaterna får godta att anbud lämnas på annat sätt om det går att säkerställa

- att varje anbud innehåller alla upplysningar som behövs för att bedöma det,

- att anbudens sekretess består i avvaktan på utvärdering och

- att anbuden om det är nödvändigt av bevisskäl, bekräftas så snart som möjligt antingen skriftligen eller med översändande av en bestyrkt kopia,

- att öppnandet av anbuden äger rum efter utgången av tidsfristen för deras avgivande."

8) I artikel 30 ersätts punkt 1 med följande text:

"1. Upphandlande enheter kan, om de så önskar, inrätta och tillämpa ett system för kvalifikation av leverantörer, entreprenörer eller tjänsteleverantörer.

Enheter som inrättar eller tillämpar ett system för kvalifikation skall se till att leverantörer, entreprenörer och tjänsteleverantörer när som helst kan begära att bli kvalificerade."

9) I artikel 35 ersätts punkt 1 med följande text:

"1. Artikel 34.1 skall inte gälla när en medlemsstat vid tilldelning av kontrakt tillämpar andra kriterier, som överensstämmer med gällande regler vid tiden för antagandet av detta direktiv och vars syfte är att ge vissa anbudsgivare företräde, under förutsättning att dessa regler är förenliga med fördraget."

10) Artikel 38 utgår.

11) Artikel 41 ersätts med följande text:

"Artikel 41

1. De upphandlande enheterna skall bevara ändamålsenlig information om varje enskilt kontrakt som är tillräckligt omfattande för att de vid senare tillfälle skall kunna motivera beslut om

a) kvalifikation och val av entreprenörer, leverantörer och tjänsteleverantörer samt tilldelning av kontrakt,

b) tillämpning av undantag från användning av europeiska specifikationer enligt artikel 18.6,

c) tillämpning av förfaranden utan att dessförinnan uppmana till anbudsgivning enligt artikel 20.2,

d) underlåtenhet att tillämpa bestämmelserna i avdelningarna II IV enligt undantagen i avdelning I.

2. Informationen skall bevaras i åtminstone fyra år från den dag då kontraktet tilldelas, så att den upphandlande enheten under denna period på begäran kan förse kommissionen med nödvändiga upplysningar.

3. Enheter som utövar någon av de verksamheter som nämns i bilagorna I, II, VII, VIII och IX skall så snart som möjligt informera deltagande leverantörer, entreprenörer och tjänsteleverantörer om de beslut som har fattats om upphandling av kontrakt, och detta skall göras skriftligen om så begärs.

4. De upphandlande enheter som utövar någon av de verksamheter som nämns i bilagorna I, II, VII, VIII och IX skall snarast möjligt efter det att en skriftlig begäran inkommit till varje anbudssökande eller anbudsgivare som har fått avslag meddela anledningen till att hans ansökan eller anbud förkastats och till varje anbudsgivare som har avgivit ett giltigt anbud meddela upplysningar om och fördelarna med det anbud som antagits samt namnet på den anbudsgivare som tilldelats kontraktet.

De upphandlande enheterna kan likväl besluta att vissa upplysningar som rör tilldelning av kontrakt och som nämns i första stycket av denna punkt inte skall lämnas ut, om utlämnande av dem skulle utgöra ett hinder för lagarnas tillämpning, strida mot allmänintresset eller menligt påverka offentliga eller privata företags legitima kommersiella intressen, inbegripet de kommersiella affärsintressen som det företag har som tilldelats kontraktet, eller skulle kunna skada den lojala konkurrensen mellan leverantörer, entreprenörer eller tjänsteleverantörer."

12) I artikel 42 skall följande punkt införas:

"1a) När det gäller verksamhet enligt bilagorna I, II, VII, VIII och IX skall medlemsstaterna se till att kommissionen senast den 31 oktober 1997 får en statistisk rapport om de kontrakt som tilldelats under föregående år och före den 31 oktober varje år enligt de villkor som skall fastställas enligt det förfarande som anges i artikel 40.4 till 40.8. Den statistiska rapporten skall innehålla den information som är nödvändig för kontroll av en riktig tillämpning av avtalet.

Den information som krävs i denna punkt skall inte gälla kontrakt som gäller tjänster i kategori 8 i bilaga XVI A, sådana telekommunikationstjänster i kategori 5 vilkas CPC-referensnummer är 7524 7526 eller tjänster enligt bilaga XVI B."

13) Följande artikel skall föras in:

"Artikel 42a

När de upphandlande enheterna tilldelar kontrakt skall medlemsstaterna i sina förbindelser tillämpa lika förmånliga villkor som dem som förbehålls tredje land vid tillämpning av avtalet. I detta syfte skall medlemsstaterna inom Rådgivande kommittén för offentlig upphandling samråda med varandra om de åtgärder som skall vidtas vid tillämpning av avtalet."

14) Bilagorna XII XV skall ersättas med motsvarande bilagor som framgår av bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa det här direktivet senast den 16 februari 1999. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Dock får Republiken Grekland och Republiken Portugal föreskriva att de bestämmelser som avses i punkt 1 skall gälla senast den 16 februari 2000.

3. När medlemsstaterna vidtar de bestämmelser som avses i punkt 1 skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

4. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i den nationella lagstiftning som de antar inom det område som regleras av detta direktiv och en jämförelsetabell mellan detta direktiv och de nationella bestämmelser som antagits.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 februari 1998.

För Europaparlamentet

J. M. GIL-ROBLES

Ordförande

För rådet

J. CUNNINGHAM

Ordförande

(1) EGT C 138, 3.6.1995, s. 49 och EGT C 28, 29.1.1997, s. 4.

(2) EGT C 256, 2.10.1995, s. 4 och EGT C 212, 22.7.1996, s. 13.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 22.10.1996 (EGT C 347, 18.11.1996, s. 25), rådets gemensamma ståndpunkt av den 20 december 1996 (EGT C 111, 9.4.1997, s. 65) och Europaparlamentets beslut av den 14 maj 1997 (EGT C 167, 2.6.1997, s. 53). Europaparlamentets beslut av den 16 december 1997 och rådets beslut av den 15 december 1997.

(4) EGT L 336, 23.12.1994, s. 1.

(5) EGT L 199, 9.8.1993, s. 84. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

BILAGA

"BILAGA XII

A. ÖPPET FÖRFARANDE

1. Den upphandlande enhetens namn, adress, telegramadress, telefonnummer samt telex- och faxnummer.

2. Slag av kontrakt (varor, bygg- och anläggningsarbete eller tjänster, och om det är fråga om ett ramavtal skall detta anges).

Tjänstekategori enligt bilaga XVI A eller XVI B och beskrivning (CPC-nomenklaturen).

I förekommande fall skall det anges om anbuden infordras med avseende på köp, leasing, hyra eller hyrköp eller en kombination av dessa.

3. Plats för leverans, utförande eller tillhandahållande.

4. För varor och bygg- och anläggningsarbeten:

a) Slag och mängd av de varor som skall levereras. Ange möjligheter när det gäller ytterligare köp och om möjligt en preliminär tidsplan för utnyttjande av möjligheterna. När det är fråga om återkommande kontrakt skall det om möjligt också anges en preliminär tidsplan för ytterligare uppmaningar till anbudsgivning för de efterfrågade varorna eller slag och omfattning av tjänsterna samt en allmän beskrivning av arbetet.

b) Uppgift om leverantörerna kan lämna anbud på alla de efterfrågade varorna eller delar därav.

Om arbetet eller kontraktet i fråga om bygg- och anläggningskontrakt är uppdelat i flera delar skall storleksordningen på de olika delarna anges liksom möjligheten att lämna anbud på en, flera eller samtliga delar.

c) Beträffande bygg- och anläggningskontrakt: information om syftet med arbetet eller kontraktet när det senare även innebär projektering.

5. För tjänster:

a) Slag och omfattning av de tjänster som skall levereras. Ange möjligheter när det gäller ytterligare köp och om möjligt en preliminär tidsplan för utnyttjande av möjligheterna. När det är fråga om återkommande kontrakt skall det om möjligt också anges en preliminär tidsplan för ytterligare uppmaningar till anbudsgivning för de begärda tjänsterna.

b) Uppgift om utförandet av tjänsten enligt lagar eller andra författningar är förbehållet en viss yrkesgrupp.

c) Hänvisning till lagar och författningar.

d) Uppgift om juridiska personer skall ange namn och yrkeskvalifikationer på den personal som är ansvarig för utförandet av tjänsterna.

e) Uppgift om tjänsteleverantörer får lämna anbud för en del av de ifrågavarande tjänsterna.

6. Möjlighet att lämna in alternativa anbud.

7. Undantag från användningen av europeiska specifikationer enligt artikel 18.6.

8. Tidsfrister för leverans eller utförande eller tjänstekontraktets varaktighet och om möjligt datum för påbörjandet.

9. a) Adress från vilken kontraktshandlingar och kringdokument kan beställas.

b) I förekommande fall, belopp och betalningssätt för den avgift som skall betalas för att dessa handlingar skall erhållas.

10. a) Sista datum för mottagande av anbud.

b) Adressen till vilken anbuden skall skickas.

c) Det eller de språk på vilka de skall vara avfattade.

11. a) I förekommande fall, de personer som har rätt att närvara vid öppnandet av anbuden.

b) Datum, tid och plats för öppnandet.

12. I förekommande fall säkerheter och garantier som begärs.

13. Huvudsakliga sätt för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de texter som innehåller villkoren.

14. I förekommande fall, den rättsliga formen för den grupp leverantörer, entreprenörer eller tjänsteleverantörer som tilldelas kontraktet.

15. Ekonomiska och tekniska minimikrav som ställs på den leverantör, entreprenör eller tjänsteleverantör som tilldelats kontraktet.

16. Den tid då anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud.

17. Kriterier för tilldelning av kontrakt. Om dessa är andra än lägsta pris skall de nämnas, om detta inte framgår av kontraktshandlingarna.

18. Annan information.

19. I förekommande fall, hänvisning till offentliggörandet i Europeiska gemenskapernas officiella tidning av det periodiska meddelande som berör kontraktet.

20. Datum då den upphandlande enheten avsänt meddelandet.

21. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet (skall uppges av byrån).

B. SELEKTIVT FÖRFARANDE

1. Den upphandlande enhetens namn, adress, telegramadress, telefonnummer, samt telex- och faxnummer.

2. Slag av kontrakt (varor, bygg- och anläggningsarbete eller tjänster, och om det är fråga om ramavtal skall detta anges).

Tjänstekategori enligt bilaga XVI A eller XVI B och beskrivning av denna (CPC-nomenklaturen).

I förekommande fall skall det anges om anbuden infordras med avseende på köp, leasing, hyra eller hyrköp eller en kombination av dessa.

3. Plats för leverans, utförande eller tillhandahållande.

4. För varor och bygg- och anläggningsarbeten:

a) Slag och mängd av de varor som skall levereras. Ange möjligheter när det gäller ytterligare köp och om möjligt en preliminär tidsplan för utnyttjande av möjligheterna. När det är fråga om återkommande kontrakt skall det om möjligt också anges en preliminär tidsplan för ytterligare uppmaningar till anbudsgivning för de efterfrågade varorna eller slag och omfattning av tjänsterna, allmän beskrivning av arbetet.

b) Uppgift om leverantörerna kan lämna anbud på alla de efterfrågade varorna eller delar därav.

Om arbetet eller kontraktet i fråga om bygg- och anläggningskontrakt är uppdelat i flera delar, skall storleksordningen på de olika delarna anges liksom möjligheten att lämna anbud på en, flera eller samtliga delar.

c) Beträffande bygg- och anläggningskontrakt: information om syftet med arbetet eller kontraktet när det senare även innebär projektering.

5. För tjänster:

a) Slag och omfattning av de tjänster som skall levereras. Ange möjligheter när det gäller ytterligare köp och om möjligt en preliminär tidsplan för utnyttjande av möjligheterna. När det är fråga om återkommande kontrakt skall det om möjligt också anges en preliminär tidsplan för ytterligare uppmaningar till anbudsgivning för de begärda tjänsterna.

b) Uppgift om ifall utförandet av tjänsten enligt lagar eller andra författningar är förbehållet en viss yrkesgrupp.

c) Hänvisning till lagar och andra författningar.

d) Uppgift om juridiska personer skall ange namn och yrkeskvalifikationer på den personal som är ansvarig för utförandet av tjänsterna.

e) Uppgift om tjänsteleverantörer får lämna anbud för en del av de berörda tjänsterna.

6. Möjlighet att lämna in alternativa anbud.

7. Undantag från användning av europeiska specifikationer enligt artikel 18.6.

8. Tidsfrister för leverans eller utförande eller tjänstekontraktets varaktighet och om möjligt, datum för påbörjandet.

9. I förekommande fall, den rättsliga formen för den grupp leverantörer, entreprenörer eller tjänsteleverantörer som tilldelas kontraktet.

10. a) Sista datum för mottagande av begäran om deltagande.

b) Adress till vilken begäran skall skickas.

c) Det eller de språk på vilka en begäran skall vara avfattad.

11. Sista datum för avsändande av uppmaning att lämna anbud.

12. I förekommande fall säkerheter eller garantier som begärs.

13. Huvudsakliga sätt för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de texter som innehåller villkoren.

14. Upplysningar om leverantörens, entreprenörens eller tjänsteleverantörens egna förhållanden och de ekonomiska och tekniska minimikrav som leverantören, entreprenören eller tjänsteleverantören skall uppfylla.

15. Kriterier för tilldelning av kontraktet, om dessa inte framgår av uppmaningen att lämna anbud.

16. Annan information.

17. I förekommande fall, hänvisning till offentliggörandet i Europeiska gemenskapernas officiella tidning av det periodiska meddelande som berör kontraktet.

18. Datum då den upphandlande enheten avsänt meddelandet.

19. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet (skall uppges av byrån).

C. FÖRHANDLAT FÖRFARANDE

1. Den upphandlande enhetens namn, adress, telefonnummer, telegramadress samt telex- och faxnummer.

2. Slag av kontrakt (varor, bygg- och anläggningsarbete eller tjänster och om det är fråga om ett ramavtal skall detta anges).

Tjänstekategori enligt bilaga XVI A eller XVI B och beskrivning av denna (CPC-nomenklaturen).

I förekommande fall skall det anges om anbuden infordras med avseende på köp, leasing, hyra eller hyrköp eller en kombination av dessa.

3. Plats för leverans, utförande eller tillhandahållande.

4. För varor och bygg- och anläggningsarbeten:

a) Slag och mängd av de varor som skall levereras. Ange möjligheter när det gäller ytterligare köp och om möjligt en preliminär tidsplan för utnyttjande av möjligheterna. När det är fråga om återkommande kontrakt skall det om möjligt också anges en preliminär tidsplan för ytterligare uppmaningar till anbudsgivning för de efterfrågade varorna eller slag och omfattning av tjänsterna, allmän beskrivning av arbetet.

b) Uppgift om leverantörerna kan lämna anbud på alla de efterfrågade varorna eller delar därav.

Om arbetet eller kontraktet i fråga om bygg- och anläggningskontrakt är uppdelat i flera delar, skall storleksordningen på de olika delarna anges liksom möjligheten att lämna anbud på en, flera eller samtliga delar.

c) Beträffande bygg- och anläggningskontrakt: information om syftet med arbetet eller kontraktet när det senare även innebär projektering.

5. För tjänster:

a) Slag och omfattning av de tjänster som skall levereras. Ange möjligheter när det gäller ytterligare köp och om möjligt en preliminär tidsplan för utnyttjande av möjligheterna. När det är fråga om återkommande kontrakt skall det om möjligt också anges en preliminär tidsplan för ytterligare uppmaningar till anbudsgivning för de efterfrågade tjänsterna.

b) Uppgift om utförandet av tjänsten enligt lagar eller författningar är förbehållet en viss yrkesgrupp.

c) Hänvisning till lagar och författningar.

d) Uppgift om juridiska personer skall ange namn och yrkeskvalifikationer på den personal som är ansvarig för utförandet av tjänsterna.

e) Uppgift om tjänsteleverantörer får lämna anbud för en del av tjänsterna.

6. Möjlighet att lämna in alternativa anbud.

7. Undantag från användning av europeiska specifikationer enligt artikel 18.6.

8. Tidsfrister för leverans eller utförande eller tjänstekontraktets varaktighet och om möjligt, datum för påbörjandet.

9. I förekommande fall, den rättsliga formen för den grupp leverantörer, entreprenörer eller tjänsteleverantörer som tilldelas kontraktet.

10. a) Sista datum för mottagande av begäran om deltagande.

b) Adress till vilken begäran skall skickas.

c) Det eller de språk på vilka en begäran skall vara avfattad.

11. I förekommande fall erforderliga depositioner eller garantier.

12. Huvudsakliga sätt för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de texter som innehåller villkoren.

13. Upplysningar om leverantörens, entreprenörens eller tjänsteleverantörens egna förhållanden och de ekonomiska och tekniska minimikrav som denne skall uppfylla.

14. Kriterier för tilldelning av kontrakt om dessa inte framgår av uppmaningen att lämna anbud eller av kontraktshandlingarna.

15. I förekommande fall, namn och adress på de leverantörer, entreprenörer eller tjänsteleverantörer som den upphandlande enheten redan utsett.

16. I förekommande fall, datum för tidigare offentliggöranden i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

17. Annan information.

18. I förekommande fall, hänvisning till offentliggörandet i Europeiska gemenskapernas officiella tidning av det periodiska meddelande som berör kontraktet.

19. Datum då den upphandlande enheten avsänt meddelandet.

20. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapens officiella publikationer mottagit meddelandet (skall uppges av byrån).

BILAGA XIII

MEDDELANDE OM ATT DET FINNS ETT KVALIFIKATIONSSYSTEM

1. Den upphandlande enhetens namn, adress, telegramadress, telefonnummer samt telex- och faxnummer.

2. Syftet med kvalifikationssystemet (beskrivning av de varor, tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten eller kategorier av dessa som skall inköpas med hjälp av detta system).

3. De villkor som leverantörer, entreprenörer och tjänsteleverantörer skall uppfylla med tanke på deras kvalificering enligt det system och de metoder med vilka vart och ett av dessa villkor skall kontrolleras. Om beskrivningen av villkoren och kontrollmetoderna är omfattande och bygger på dokument som intresserade leverantörer, entreprenörer och tjänsteleverantörer har tillgång till, räcker det med en sammanfattning av de huvudsakliga villkoren och metoderna och en hänvisning till dessa dokument.

4. Den tid kvalifikationssystemet gäller och formaliteter för förnyande av systemet.

5. Uppgift om att meddelandet tjänar som uppmaning till anbudsgivning.

6. Adress från vilken kompletterande upplysningar och dokumentation om kvalifikationssystemet kan erhållas (när denna adress inte är densamma som i punkt 1).

7. I förekommande fall, annan information.

BILAGA XIV

PERIODISKT MEDDELANDE

I. UPPLYSNINGAR SOM ALLTID SKALL TILLHANDAHÅLLAS

1. Den upphandlande enhetens namn, adress, telegramadress samt telefon-, telex- och faxnummer eller motsvarande uppgifter om den avdelning från vilken ytterligare information kan erhållas.

2. a) För varukontrakt: slag och mängd eller värdet av de tjänster eller varor som skall levereras.

b) För bygg- och anläggningskontrakt: slag och omfattning av tjänsterna, allmän beskrivning av arbetet eller delar därav.

c) För tjänstekontrakt: planerad total upphandling i var och en av tjänstekategorierna i bilaga XVI A.

3. Datum då den upphandlande enheten avsänt meddelandet.

4. Datum då Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer mottagit meddelandet (skall uppges av byrån).

5. I förekommande fall, annan information.

II. UPPLYSNINGAR SOM ALLTID MÅSTE TILLHANDAHÅLLAS NÄR MEDDELANDET TJÄNAR SOM UPPMANING TILL ANBUDSGIVNING ELLER NÄR DET MÖJLIGGÖR EN FÖRKORTAD TIDSFRIST FÖR MOTTAGANDE AV ANSÖKNINGAR ELLER ANBUD

6. Uppgift om att intresserade leverantörer skall meddela den upphandlande enheten sitt intresse för kontraktet eller kontrakten.

7. Tidsgräns för mottagande av begäran om att få en uppmaning att lämna anbud.

III. UPPLYSNINGAR SOM SKALL GES OM DE FINNS TILLGÄNGLIGA NÄR MEDDELANDET TJÄNAR SOM UPPMANING TILL ANBUDSGIVNING ELLER MÖJLIGGÖR EN FÖRKORTAD TIDSFRIST FÖR MOTTAGANDE AV ANSÖKNINGAR ELLER ANBUD

8. Slag och mängd av de varor som skall levereras eller allmän beskrivning av arbetet eller tjänstekategorin enligt bilaga XVI A samt beskrivning (CPC-nomenklaturen) och angivandet av om ett eller flera ramavtal planeras. Ange möjligheter när det gäller ytterligare köp och en preliminär tidsplan för utnyttjande av möjligheterna. När det är fråga om återkommande kontrakt skall det också anges en preliminär tidsplan för ytterligare uppmaningar till anbudsgivning.

9. Ange om anbuden infordras med avseende på köp, leasing, hyra eller hyrköp eller en kombination av dessa.

10. Tidsfrist för leverans eller utförande eller kontraktets varaktighet och om möjligt, datum för påbörjandet.

11. Adress till vilken intresserade företag skall vända sig för att skriftligen visa sitt intresse.

Tidsfrist för mottagande av intresseanmälningar.

Det eller de språk som tillåts för inlämnande av ansökan eller anbud.

12. Villkor av ekonomisk eller teknisk natur, finansiella och tekniska garantier som krävs av leverantörerna.

13. a) Preliminärt datum, (om känt), när förfarandet för tilldelning av kontraktet eller kontrakten skall inledas.

b) Typ av tilldelningsförfarande (selektivt eller förhandlat).

c) Belopp på och betalningsvillkor för belopp som skall betalas för att erhålla dokumentation om hur tilldelningen sker.

BILAGA XV

MEDDELANDE OM TILLDELADE KONTRAKT

I. INFORMATION SOM SKALL OFFENTLIGGÖRAS I EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING (1)

1. Den upphandlande enhetens namn och adress.

2. Slag av kontrakt (varor, bygg- och anläggningsarbeten eller tjänster och, om det är fråga om ett ramavtal anges detta).

3. Åtminstone en kort beskrivning av slag och mängd/omfattning av de varor, arbeten eller tjänster som skall levereras.

4. a) Form av uppmaning till anbudsgivning (meddelande om kvalifikationssystemet, periodiskt meddelande, anbudsförfarande).

b) Hänvisning till meddelandets offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

c) Om kontrakt tilldelats utan uppmaning till anbudsgivning: de relevanta bestämmelserna enligt artiklarna 20.2 eller 16.

5. Förfarande vid tilldelning av kontrakt (öppet, selektivt eller förhandlat).

6. Antalet mottagna anbud.

7. Datum för tilldelning av kontrakt.

8. Priset vid förmånliga inköp enligt artikel 20.2 j).

9. Namn på och adress till den eller de utvalda leverantörerna, entreprenörerna och tjänsteleverantörerna.

10. Ange i förekommande fall om ett kontrakt har blivit eller förväntas bli uppdelat på underleverantörer.

11. Betalat pris eller högsta och lägsta anbudspris som har beaktats vid tilldelning av kontraktet.

12. Frivilliga upplysningar:

- Värde och omfattning av den del av kontraktet som har blivit eller förväntas bli utlagt på tredje person.

- Kriterier för tilldelning av kontraktet.

II. INFORMATION SOM INTE ÄR AVSEDD ATT OFFENTLIGGÖRAS

13. Antal tilldelade kontrakt (när ett kontrakt har delats mellan flera leverantörer).

14. Värdet av varje tilldelat kontrakt.

15. Varornas eller tjänsternas ursprungsland (ursprung inom eller utom gemenskapen, i det senare fallet med angivande av tredje land).

16. Har det gjorts undantag från användningen av europeiska specifikationer enligt artikel 18.6? I så fall vilka?

17. Tillämpade tilldelningskriterier (det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, lägsta pris, kriterier som får användas enligt artikel 35).

18. Tilldelades kontraktet en anbudsgivare som föreslagit alternativ enligt artikel 34.3?

19. Förkastades några anbud enligt artikel 34.5, dvs. på grund av att de låg onormalt lågt?

20. Datum då den upphandlande enheten översänt meddelandet.

21. För kontrakt som gäller tjänster enligt bilaga XVI B: samtycke från den upphandlande enheten om offentliggörande av meddelandet (artikel 24.3).

(1) Upplysningarna i punkterna 6, 9 och 11 anses som upplysningar som inte skall offentliggöras när den upphandlande enheten anser att offentliggörandet kan skada ett påtagligt affärsintresse."

Europaparlamentets, rådets och kommissionens förklaring

Europaparlamentet, rådet och kommissionen erinrar om att skyldigheten i enlighet med artikel 41.4 första stycket att tillhandahålla upplysningar om och fördelarna med det anbud som antagits samt namnet på fördelarna med det anbud som antagits samt namnet på den anbudsgivare som tilldelats kontraktet inte får skada offentliga eller privata företags befogade affärsintressen, i synnerhet inte lämna ut känslig affärsmässig eller teknisk information.

De erinrar även om att leverantörerna, entreprenörerna eller tjänsteproducenterna, inbegripet den som tilldelats kontraktet, i enlighet med artikel 4.4 i rådets direktiv 93/38/EEG kan kräva att den upphandlande enheten i överensstämmelse med nationell lagstiftning skall respektera konfidentiellt innehåll i de upplysningar de lämnar.

Kommissionens förklaring

Kommissionen förklarar, medan den fortlöpande tillförsäkrar efterlevnaden av principen om lika behandling av offentliga och privata enheter, att den kommer att begränsa sitt krav på statistik i enlighet med artikel 42.2 till det absoluta minimum som är nödvändigt för att uppfylla de internationella krav som följer av avtalet om offentlig upphandling i syfte att minska bördan som åligger upphandlande enheter.

Samtidigt med den pågående granskningen av avtalet om offentlig upphandling, avser kommissionen också att försöka förenkla de statistiska kraven på internationell nivå. Om detta uppnås, kommer kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att detta beaktas i de interna statistiska kraven.