Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32002R2195.pdf

32002R2195

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV) (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 340 , 16/12/2002 s. 0001 - 0562Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002

av den 5 november 2002

om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 47.2 och artiklarna 55 och 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(3),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(4), och

av följande skäl:

(1) Användningen av olika nomenklaturer är till men för tillgängligheten och öppenheten vid offentlig upphandling i Europa. Dess inverkan på kvaliteten och tidsfristerna för offentliggörande av meddelanden om upphandling begränsar i praktiken de ekonomiska aktörernas möjlighet att få offentliga upphandlingskontrakt.

(2) I sin rekommendation 96/527/EG(5) uppmanar kommissionen upphandlande enheter och myndigheter att använda den gemensamma terminologin (Common Procurement Vocabulary - CPV) för att beskriva föremålet för den offentliga upphandlingen. Denna terminologi har utarbetats på grundval av vissa befintliga nomenklaturer för att bättre motsvara den offentliga upphandlingens särdrag.

(3) Det är nu lämpligt att genom ett enda klassificeringssystem för offentlig upphandling standardisera de referenser som används av de upphandlande myndigheterna och enheterna för att beskriva föremålet för upphandlingen.

(4) Det är viktigt att medlemsstaterna har tillgång till ett enhetligt referenssystem, som använder samma beskrivning av varorna på de officiella gemenskapsspråken och en motsvarande gemensam alfanumerisk kod och som därmed gör det möjligt att överbrygga språkliga hinder på gemenskapsnivå.

(5) Det är därför lämpligt att genom denna förordning i reviderad version anta CPV, ett enda klassificeringssystem för offentlig upphandling, vars tillämpning omfattas av direktiven om samordning av förfarandena för tilldelning av kontrakt vid offentlig upphandling.

(6) Det bör även upprättas konverteringstabeller i vägledande syfte mellan CPV och "klassificeringen av produkter efter näringsgren i Europeiska ekonomiska gemenskapen (CPA)", "FN:s centrala produktindelning (CPC Prov.)", "Europeiska gemenskapens statistiska näringsgrensindelning (NACE Rev. 1)" och den kombinerade nomenklaturen (KN).

(7) Uppbyggnaden av och koderna i CPV kan behöva anpassas, eller t.o.m. ändras, i enlighet med marknadens utveckling och användarnas behov. Därför är det nödvändigt att föreskriva ett lämpligt revideringsförfarande.

(8) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(6).

(9) Eftersom målet för den föreslagna åtgärden, nämligen att införa ett klassificeringssystem som skall tillämpas vid offentlig upphandling, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför på grund av åtgärdens omfattning och verkningar bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(10) Valet av en förordning i stället för ett direktiv beror på att upprättandet av ett klassificeringssystem för offentlig upphandling inte kräver något införlivande från medlemsstaternas sida.

(11) För att ge användarna möjlighet att vänja sig vid ett enda obligatoriskt klassificeringssystem är det lämpligt att tillämpningen av denna CPV-förordning föregås av en anpassningsperiod.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Härmed fastställs ett enda klassificeringssystem som skall tillämpas vid offentlig upphandling, "gemensam terminologi vid offentlig upphandling" (Common Procurement Vocabulary - CPV).

2. Texten till CPV återfinns i bilaga I.

3. De vägledande konverteringstabellerna mellan CPV och nomenklaturerna "klassificering av produkter efter näringsgren i Europeiska ekonomiska gemenskapen (CPA)", "FN:s centrala produktindelning (CPC Prov.)", "Europeiska gemenskapens statistiska näringsgrensindelning (NACE Rev. 1)" och den kombinerade nomenklaturen (KN) återfinns i bilagorna II, III, IV respektive V.

Artikel 2

De bestämmelser som är nödvändiga för revideringen av CPV skall antas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 3.2.

Artikel 3

1. Kommissionen skall biträdas av den rådgivande kommittén för offentlig upphandling som inrättats genom artikel 1 i rådets beslut 71/306/EEG(7) (nedan kallad "kommittén").

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den 16 december 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 november 2002.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

T. Pedersen

Ordförande

(1) EGT C 25 E, 29.1.2002, s. 1.

(2) EGT C 48, 21.2.2002, s. 9.

(3) EGT C 192, 12.8.2002, s. 50.

(4) Europaparlamentets yttrande av den 13 mars 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 7 juni 2002 (EGT C 281 E, 19.11.2002, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 25 september 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(5) EGT L 222, 3.9.1996, s. 10.

(6) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7) EGT L 185, 16.8.1971, s. 15. Beslutet ändrat genom beslut 77/63/EEG (EGT L 13, 15.1.1977, s. 15).

BILAGA I

GEMENSAM TERMINOLOGI VID OFFENTLIG UPPHANDLING (CPV)

Uppbyggnad av klassificeringssystemet

1. CPV består av en huvudordlista och en tilläggsordlista.

2. Huvudordlistan är uppbyggd i en trädstruktur av koder med upp till nio siffror, vilka motsvaras av en beteckning på upphandlingsobjektet som kan utgöra varor, bygg- och anläggningsarbeten eller tjänster.

Den numeriska koden består av åtta siffror och är uppdelade i:

- Huvudgrupper, identifierade av de två första siffrorna i koden

- Grupper, identifierade av de tre första siffrorna i koden

- Undergrupper, identifierade av de fyra första siffrorna i koden

- Kategorier, identifierade av de fem första siffrorna i koden.

Vardera av de sista tre siffrorna tillför ytterligare en grad av precisering inom varje kategori.

Den nionde siffran är en kontrollsiffra för de tidigare.

3. Tilläggsordlistan kan användas för att komplettera objektbeskrivningen i upphandlingen. Den består av en alfanumerisk kod, vilket motsvaras av en beteckning som gör det möjligt att tillföra ytterligare preciseringar rörande art eller visst syfte för varan som skall upphandlas.

Den alfanumeriska koden är uppbyggd på följande sätt:

- Den första nivån består av en bokstav och motsvarar en avdelning.

- Den andra nivån består av fyra siffror där de första tre utgör en underindelning och den sista siffran är en kontrollsiffra.

>Plats för tabell>

TILLÄGGSORDLISTA

>Plats för tabell>

BILAGA II

KONVERTERINGSTABELL MELLAN CPV OCH CPA 96

>Plats för tabell>

BILAGA III

KONVERTERINGSTABELL MELLAN CPV OCH CPC prov.

>Plats för tabell>

BILAGA IV

KONVERTERINGSTABELL MELLAN CPV OCH NACE Rev. 1

>Plats för tabell>

BILAGA V

KONVERTERINGSTABELL MELLAN CPV OCH KN

>Plats för tabell>