Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32005R2083.pdf

20.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/28


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2083/2005

av den 19 december 2005

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG och 2004/18/EG avseende de tröskelvärden som skall tillämpas vid upphandlingsförfaranden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (1), särskilt artikel 69,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader (2), särskilt artikel 78,

efter att ha hört rådgivande kommittén för offentlig upphandling, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar och på dess behörighetsområden, av avtalen i de multilaterala förhandlingarna inom Uruguayrundan (1986–1994) (3), godkände rådet avtalet om offentlig upphandling, nedan kallat ”avtalet”, som bifogas bilaga 4 till det beslutet. Enligt avtalet skall dess bestämmelser gälla när upphandlingens värde uppnår eller överskrider vissa belopp, nedan kallade ”tröskelvärden”, som uttrycks i särskilda dragningsrätter.

(2)

Ett av syftena med direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG är att upphandlande enheter och myndigheter som tillämpar dessa direktiv samtidigt skall kunna uppfylla kraven i avtalet. Därför bör de tröskelvärden som fastställs i direktiven och som berörs av avtalet kontrolleras och i förekommande fall justeras uppåt eller nedåt av kommissionen, så att de skall motsvara det motvärde i euro, avrundat nedåt till närmaste tusental, som svarar mot tröskelvärdena i avtalet. Tröskelvärdena i direktiven överensstämmer dock inte med de motvärden för tröskelvärdena i avtalet som omräknats för perioden 1 januari 2006–31 december 2007. De bör därför justeras.

(3)

I syfte att minska antalet tillämpliga tröskelvärden har man dessutom i direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG anpassat de tröskelvärden som inte följer av avtalet till de tröskelvärden som följer av detta. Tröskelvärdena bör därför justeras även av detta skäl.

(4)

Dessa ändringar påverkar inte nationella bestämmelser om genomförande av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG från och med de tröskelvärden som är lägre än de som anges i direktiven.

(5)

Direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2004/17/EG skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 16 skall ändras på följande sätt:

a)

I led a skall beloppet ”473 000 EUR” ersättas av ”422 000 EUR”.

b)

I led b skall beloppet ”5 923 000 EUR” ersättas av ”5 278 000 EUR”.

2.

Artikel 61 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 skall beloppet ”473 000 EUR” ersättas av ”422 000 EUR”.

b)

I punkt 2 skall beloppet ”473 000 EUR” ersättas av ”422 000 EUR”.

Artikel 2

Direktiv 2004/18/EG skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 7 skall ändras på följande sätt:

a)

I led a skall beloppet ”154 000 EUR” ersättas av ”137 000 EUR”.

b)

I led b skall beloppet ”236 000 EUR” ersättas av ”211 000 EUR”.

c)

I led c skall beloppet ”5 923 000 EUR” ersättas av ”5 278 000 EUR”.

2.

Artikel 8 första stycket skall ändras på följande sätt:

a)

I led a skall beloppet ”5 923 000 EUR” ersättas av ”5 278 000 EUR”.

b)

I led b skall beloppet ”154 000 EUR” ersättas av ”211 000 EUR”.

3.

I artikel 56 skall beloppet ”5 923 000 EUR” ersättas av ”5 278 000 EUR”.

4.

I artikel 63.1 första stycket skall beloppet ”5 923 000 EUR” ersättas av ”5 278 000 EUR”.

5.

Artikel 67.1 skall ändras på följande sätt:

a)

I led a skall beloppet ”154 000 EUR” ersättas av ”137 000 EUR”.

b)

I led b skall beloppet ”236 000 EUR” ersättas av ”211 000 EUR”.

c)

I led c skall beloppet ”236 000 EUR” ersättas av ”211 000 EUR”.

Artikel 3

Kommissionens förordning (EG) nr 1874/2004 (4) skall upphöra att gälla den 1 januari 2006.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses vara hänvisningar till denna förordning.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2005.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1. Rättat i EUT L 358, 3.12.2004. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/51/EG (EUT L 257, 1.10.2005, s. 127).

(2)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 114. Rättat i EUT L 351, 26.11.2004. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/75/EG (EUT L 323, 9.12.2005, s. 55).

(3)  EGT L 336, 23.12.1994, s. 1.

(4)  EUT L 326, 29.10.2004, s. 17.