Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32008R0213.pdf

15.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 74/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 213/2008

av den 28 november 2007

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV) samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG respektive 2004/18/EG om förfaranden vid offentlig upphandling, när det gäller revidering av CPV

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV) (1), särskilt artikel 2,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet) (2), särskilt artikel 70 d och e,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (3), särskilt artikel 79 f och g, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 2195/2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (Common Procurement Vocabulary – ”CPV”) fastställdes ett enda klassificeringssystem för offentlig upphandling i syfte att standardisera de referenser som används av upphandlande myndigheter och enheter för att beskriva föremålet för upphandlingen.

(2)

Uppbyggnaden av samt koderna och beskrivningarna i CPV bör anpassas eller ändras mot bakgrund av marknadens utveckling och användarnas behov. Några specifika förslag från berörda parter och användare av CPV i syfte att förbättra texten i CPV bör beaktas. Uppbyggnaden av samt koderna och beskrivningarna i CPV bör också uppdateras så att CPV blir ett effektivt verktyg för elektronisk offentlig upphandling.

(3)

För att CPV ska bli mera användarvänlig bör den bli mindre materialinriktad och mer produktinriktad. De produktegenskaper som beskrivs i huvudordlistan i nuvarande bilaga I till förordning (EG) nr 2195/2002 bör följaktligen överföras till tilläggsordlistan i samma bilaga, och de huvudgrupper som nu är starkt materialinriktade bör omfördelas till de övriga huvudgrupperna.

(4)

En rationalisering av rangordningen i CPV genom ett sammanförande och en omfördelning av huvudgrupper med ett begränsat antal koder, som delvis hänger samman, samt av huvudgrupper som kan vålla förvirring, bör göras på ett sådant sätt att användningen av nomenklaturen förenklas genom en mer konsekvent och homogen sammansättning.

(5)

Klassificeringen av försvarsrelaterade utrustningar och tjänster bör förbättras genom att de nuvarande utspridda koderna omgrupperas i nya grupper och undergrupper på ett mer konsekvent sätt och genom att nya koder läggs till, t.ex. militär forskning och teknik.

(6)

Tilläggsordlistans uppbyggnad bör revideras helt så att den får en logisk struktur med avdelningar indelade i grupper som används som ett komplement till huvudordlistan. Tilläggsordlistan bör i förenklingssyfte också innehålla beskrivningar av produkters och tjänsters egenskaper, så att upphandlingsobjekt kan beskrivas fullständigt och antalet koder i huvudordlistan reduceras.

(7)

För klarhetens skull bör bilaga I till förordning (EG) nr 2195/2002 ersättas.

(8)

Bilaga II till förordning (EG) nr 2195/2002, som innehåller detaljerade förteckningar över ändringar som gjordes 2003, har inte längre någon betydelse och bör därför utgå.

(9)

När CPV revideras bör man också uppdatera de vägledande tabellerna i bilagorna III, IV och V till förordning (EG) nr 2195/2002 för konvertering mellan CPV och de tre nomenklaturerna FN:s centrala produktindelning (CPC Prov.), Europeiska gemenskapens statistiska näringsgrensindelning (NACE Rev. 1) och Kombinerade nomenklaturen (KN). För klarhetens skull bör dessa tabeller ersättas.

(10)

När CPV revideras är det lämpligt att även uppdatera förteckningarna över verksamheter och tjänster i bilagorna till direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG med hänvisningar till CPV-koder, så att direktiven blir förenliga med den reviderade CPV utan att deras materiella tillämpningsområde ändras.

(11)

För att man ska få tillräcklig tid att anpassa de elektroniska systemen till den nya CPV bör det föreskrivas att denna förordning ska börja tillämpas sex månader efter offentliggörandet.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från rådgivande kommittén för offentlig upphandling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2195/2002 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

2.

Bilaga II ska utgå.

3.

Bilaga III ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

4.

Bilaga IV ska ersättas med texten i bilaga III till den här förordningen.

5.

Bilaga V ska ersättas med texten i bilaga IV till den här förordningen.

Artikel 2

Direktiv 2004/17/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Tabellen i bilaga XII ska ersättas med texten i bilaga V till den här förordningen.

2.

Tabellen i bilaga XVII A ska ersättas med texten i bilaga VI till den här förordningen.

3.

Tabellen i bilaga XVII B ska ersättas med texten i bilaga VII till den här förordningen.

Artikel 3

Direktiv 2004/18/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Tabellen i bilaga I ska ersättas med texten i bilaga V till den här förordningen.

2.

Tabellen i bilaga II A ska ersättas med texten i bilaga VI till den här förordningen.

3.

Tabellen i bilaga II B ska ersättas med texten i bilaga VII till den här förordningen.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 15 september 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 november 2007.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 340, 16.12.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2151/2003 (EUT L 329, 17.12.2003, s. 1).

(2)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1. Direktivet senast ändrat genom rådets direktiv 2006/97/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 107).

(3)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 114. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/97/EG.


BILAGA I

GEMENSAM TERMINOLOGI VID OFFENTLIG UPPHANDLING (CPV)

Uppbyggnad av klassificeringssystemet

1.

CPV består av en huvudordlista och en tilläggsordlista.

2.

Huvudordlistan är uppbyggd i en trädstruktur av koder med upp till nio siffror, som är knutna till beskrivningar av de varor, byggentreprenader eller tjänster som utgör upphandlingsobjekt.

De numeriska koderna består av åtta siffror med följande uppdelning:

De två första siffrorna identifierar huvudgrupper (XX000000-Y).

De tre första siffrorna identifierar grupper (XXX00000-Y).

De fyra första siffrorna identifierar undergrupper (XXXX0000-Y).

De fem första siffrorna identifierar kategorier (XXXXX000-Y).

Var och en av de tre sista siffrorna tillför ytterligare en grad av precisering inom varje kategori.

Den nionde siffran är en kontrollsiffra för de tidigare.

3.

Tilläggsordlistan kan användas för att komplettera beskrivningen av upphandlingsobjektet. Den består av alfanumeriska koder, som är knutna till beskrivningar som gör det möjligt att tillföra ytterligare preciseringar rörande art eller syfte för de varor som ska upphandlas.

De alfanumeriska koderna är uppbyggda på följande sätt:

Den första nivån består av en bokstav och motsvarar en avdelning.

Den andra nivån består av en bokstav och motsvarar en grupp.

Den tredje nivån består av tre siffror och motsvarar underindelningar.

Den sista siffran är en kontrollsiffra för de tidigare.

HUVUDORDLISTA

CPV-kod

Benämning

03000000-1

Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter

03100000-2

Jordbruks- och trädgårdsprodukter

03110000-5

Grödor, trädgårdshandels- och trädgårdsprodukter

03111000-2

Frön

03111100-3

Sojabönor

03111200-4

Jordnötter

03111300-5

Solrosfrön

03111400-6

Bomullsfrön

03111500-7

Sesamfrön

03111600-8

Senapsfrön

03111700-9

Grönsaksfrön

03111800-0

Fruktfrön

03111900-1

Blomfrön

03112000-9

Råtobak

03113000-6

Växter för sockerframställning

03113100-7

Sockerbetor

03113200-8

Sockerrör

03114000-3

Halm och foderväxter

03114100-4

Halm

03114200-5

Foderväxter

03115000-0

Vegetabiliska råvaror

03115100-1

Vegetabiliska råvaror för textilframställning

03115110-4

Bomull

03115120-7

Jute

03115130-0

Lin

03116000-7

Naturgummi, latex och tillhörande produkter

03116100-8

Naturgummi

03116200-9

Naturlatex

03116300-0

Latexprodukter

03117000-4

Växter för särskilda ändamål

03117100-5

Växter för framställning av parfym eller farmaceutiska produkter, eller för insektsdödande medel el dyl

03117110-8

Växter som används inom parfymframställning

03117120-1

Växter som används för framställning av farmaceutiska produkter

03117130-4

Växter som används för framställning av insektsdödande medel

03117140-7

Växter som används för framställning av svampbekämpningsmedel el dyl

03117200-6

Växtfrön för särskilda ändamål

03120000-8

Trädgårdsväxter och plantskoleprodukter

03121000-5

Trädgårdsväxter

03121100-6

Levande växter, lökar, rötter, skott och sticklingar

03121200-7

Snittblommor

03121210-0

Blomsteruppsättningar

03130000-1

Dryckes- och kryddväxter

03131000-8

Dryckesväxter

03131100-9

Kaffebönor

03131200-0

Tebuskar

03131300-1

Mate

03131400-2

Kakaobönor

03132000-5

Kryddor (ej bearbetade)

03140000-4

Djurprodukter och liknande produkter

03141000-1

Tjursperma

03142000-8

Djurprodukter

03142100-9

Naturhonung

03142200-0

Sniglar

03142300-1

Animaliska livsmedel

03142400-2

Vaxer

03142500-3

Ägg

03143000-5

Produkter från blandat jordbruk

03144000-2

Jordbruksvaror

03200000-3

Spannmål, potatis, grönsaker, frukt och nötter

03210000-6

Spannmål och potatis

03211000-3

Spannmål

03211100-4

Vete

03211110-7

Durumvete

03211120-0

Mjukt vete

03211200-5

Majs

03211300-6

Ris

03211400-7

Korn

03211500-8

Råg

03211600-9

Havre

03211700-0

Malt

03211900-2

Spannmålsprodukter

03212000-0

Potatis och torkade grönsaker

03212100-1

Potatis

03212200-2

Torkade grönsaker och baljfrukter

03212210-5

Torkade grönsaker

03212211-2

Linser för matlagning

03212212-9

Kikärter

03212213-6

Torkade ärter

03212220-8

Baljfrukter

03220000-9

Grönsaker, frukt och nötter

03221000-6

Grönsaker

03221100-7

Rotfrukter och rotknölar

03221110-0

Rotfrukter

03221111-7

Rödbeta

03221112-4

Morötter

03221113-1

Lök

03221114-8

Rovor

03221120-3

Rotknölar

03221200-8

Grönsaksfrukter

03221210-1

Bönor

03221211-8

Bondbönor

03221212-5

Gröna bönor

03221213-2

Rosenbönor

03221220-4

Ärter

03221221-1

Trädgårdsärter

03221222-8

Sockerärter

03221230-7

Paprika

03221240-0

Tomater

03221250-3

Squash

03221260-6

Svamp

03221270-9

Gurka

03221300-9

Salladsväxter

03221310-2

Huvudsallat

03221320-5

Salladsblad

03221330-8

Kronärtskockor

03221340-1

Spenat

03221400-0

Kålväxter

03221410-3

Vitkål

03221420-6

Blomkål

03221430-9

Broccoli

03221440-2

Brysselkål

03222000-3

Frukt och nötter

03222100-4

Tropisk frukt och nötter

03222110-7

Tropisk frukt

03222111-4

Bananer

03222112-1

Ananas

03222113-8

Mangor

03222114-5

Dadlar

03222115-2

Russin

03222116-9

Fikon

03222117-6

Avokador

03222118-3

Kiwifrukt

03222120-0

Kokosnötter

03222200-5

Citrusfrukt

03222210-8

Citroner

03222220-1

Apelsiner

03222230-4

Grapefrukt

03222240-7

Tangeriner

03222250-0

Limefrukter

03222300-6

Icke tropisk frukt

03222310-9

Bär

03222311-6

Korinter

03222312-3

Krusbär

03222313-0

Jordgubbar

03222314-7

Hallon

03222315-4

Tranbär

03222320-2

Äpplen, päron och kvitten

03222321-9

Äpplen

03222322-6

Päron

03222323-3

Kvitten

03222330-5

Stenfrukter

03222331-2

Aprikoser

03222332-9

Persikor

03222333-6

Körsbär

03222334-3

Plommon

03222340-8

Druvor

03222341-5

Bordsdruvor

03222342-2

Vindruvor

03222400-7

Oliver

03300000-2

Jordbruks-, jakt- och fiskeprodukter

03310000-5

Fisk, skaldjur och akvatiska produkter

03311000-2

Fisk

03311100-3

Plattfisk

03311110-6

Sjötunga

03311120-9

Rödspätta

03311200-4

Torskfiskar

03311210-7

Torsk

03311220-0

Sej

03311230-3

Kummel

03311240-6

Kolja

03311300-5

Sill

03311400-6

Tonfisk

03311500-7

Vitling

03311600-8

Skarpsill

03311700-9

Lax

03312000-9

Skaldjur

03312100-0

Ostron

03312200-1

Blötdjur och skaldjur

03312300-2

Akvatiska invertebrater

03313000-6

Akvatiska produkter

03313100-7

Koraller eller liknande produkter

03313200-8

Natursvamp

03313300-9

Sjögräs

03313310-2

Alger

03320000-8

Kreatur, boskap och små djur

03321000-5

Kreatur

03321100-6

Nötkreatur

03321200-7

Kalvar

03322000-2

Boskap

03322100-3

Får

03322200-4

Getter

03322300-5

Hästar

03323000-9

Svin

03324000-6

Levande fjäderfä

03325000-3

Små djur

03325100-4

Kaniner

03325200-5

Harar

03330000-3

Produkter från djur inom jordbruket

03331000-0

Färsk får- och getmjölk

03331100-1

Fårmjölk

03331200-2

Getmjölk

03332000-7

Ull och djurhår

03332100-8

Klippt ull

03332200-9

Djurhår

03333000-4

Färsk komjölk

03340000-6

Öronmärken för djur

03341000-3

Öronmärken för nötkreatur

03400000-4

Skogsbruk och skogsavverkning

03410000-7

Trä

03411000-4

Barrträ

03412000-1

Tropiska träslag

03413000-8

Brännved

03414000-5

Ohyvlat virke

03415000-2

Barrvirke

03416000-9

Träavfall

03417000-6

Träspill

03417100-7

Sågspån

03418000-3

Stockar

03418100-4

Lövträ

03419000-0

Virke

03419100-1

Virkesvaror

03419200-2

Gruvtimmer

03420000-0

Gummi

03421000-7

Balsam

03422000-4

Shellack

03430000-3

Kork

03431000-0

Naturkork

03432000-7

Korgvaror

03432100-8

Flätverk

03440000-6

Skogsprodukter

03441000-3

Prydnadsväxter, gräs, mossor eller lavar

03450000-9

Plantskoleprodukter

03451000-6

Växter

03451100-7

Fröplantor

03451200-8

Blomlökar

03451300-9

Buskar

03452000-3

Träd

03460000-2

Pappersmassa

03461000-9

Trämassa

03461100-0

Kemisk trämassa

09000000-3

Petroleumprodukter, bränsle, elektricitet och andra energikällor

09100000-0

Bränslen

09110000-3

Fasta bränslen

09111000-0

Kol och kolbaserade bränslen

09111100-1

Kol

09111200-2

Kolbränslen

09111210-5

Antracit

09111220-8

Briketter

09111300-3

Fossila bränslen

09111400-4

Träbränslen

09112000-7

Brunkol och torv

09112100-8

Brunkol

09112200-9

Torv

09113000-4

Koks

09120000-6

Gasformiga bränslen

09121000-3

Stadsgas, ledningsgas eller liknande gaser

09121100-4

Stadsgas eller liknande gaser

09121200-5

Ledningsgas

09122000-0

Propan och butan

09122100-1

Propangas

09122110-4

Flytande propangas

09122200-2

Butangas

09122210-5

Flytande butangas

09123000-7

Naturgas

09130000-9

Petroleum och destillat

09131000-6

Flygfotogen

09131100-7

Fotogenliknande flygbränsle

09132000-3

Bensin

09132100-4

Blyfri bensin

09132200-5

Blyad bensin

09132300-6

Etanolbensin

09133000-0

Motorgas (LPG)

09134000-7

Gasolja

09134100-8

Dieselolja

09134200-9

Dieselbränsle

09134210-2

Dieselbränsle (0,2)

09134220-5

Dieselbränsle (EN 590)

09134230-8

Biodiesel

09134231-5

Biodiesel (B20)

09134232-2

Biodiesel (B100)

09135000-4

Brännolja

09135100-5

Eldningsolja

09135110-8

Eldningsolja med låg svavelhalt

09200000-1

Petroleum-, kol- och oljeprodukter

09210000-4

Beredda smörjmedel

09211000-1

Smörjoljor och smörjmedel

09211100-2

Motoroljor

09211200-3

Kompressoroljor

09211300-4

Turbinoljor

09211400-5

Växellådsoljor

09211500-6

Transmissionsoljor

09211600-7

Hydrauloljor

09211610-0

Hydrauloljor

09211620-3

Formoljor

09211630-6

Rostskyddsoljor

09211640-9

Isoleroljor

09211650-2

Bromsvätskor

09211700-8

Teknisk och medicinsk vit olja, paraffinolja

09211710-1

Tekniska vita oljor

09211720-4

Medicinsk vit olja, paraffinolja

09211800-9

Oljor och produkter av petroleum

09211810-2

Tunn olja

09211820-5

Petroleumolja

09211900-0

Dragolja

09220000-7

Vaselin, vaxer och specialdestillat

09221000-4

Vaselin och vaxer

09221100-5

Vaselin

09221200-6

Paraffinvax

09221300-7

Petroleumvax

09221400-8

Restprodukter av petroleum

09222000-1

Specialdestillat

09222100-2

Lacknafta

09230000-0

Råolja

09240000-3

Olje- och kolrelaterade produkter

09241000-0

Bränn- eller oljeskiffer

09242000-7

Kolrelaterade produkter

09242100-8

Kololja

09300000-2

Elektricitet, värme, sol- och kärnenergi

09310000-5

Elektricitet

09320000-8

Ånga, varmvatten och tillhörande produkter

09321000-5

Varmvatten

09322000-2

Ånga

09323000-9

Fjärrvärme

09324000-6

Fjärrvärme på längre avstånd

09330000-1

Solenergi

09331000-8

Solcellsplattor

09331100-9

Solfångare

09331200-0

Solcellsmoduler

09332000-5

Solkraftverk

09340000-4

Kärnbränslen

09341000-1

Uran

09342000-8

Plutonium

09343000-5

Radioaktivt material

09344000-2

Radioisotoper

14000000-1

Gruvprodukter, basmetaller och tillhörande produkter

14200000-3

Sand och lera

14210000-6

Grus, sand, krossad sten och ballast

14211000-3

Sand

14211100-4

Natursand

14212000-0

Granulat, stenflis, stenpulver, bokad sten, grus, krossad sten, stenblandningar, sandblandningar och övrig ballast

14212100-1

Bokad sten och grus

14212110-4

Grus

14212120-7

Bokad sten

14212200-2

Stenmaterial

14212210-5

Blandning av grus och sand

14212300-3

Bokad och krossad sten

14212310-6

Ballast

14212320-9

Krossad granit

14212330-2

Krossad basalt

14212400-4

Jord

14212410-7

Matjord

14212420-0

Alv

14212430-3

Stenflis

14213000-7

Makadam, tjärmakadam och oljesand

14213100-8

Makadam

14213200-9

Tjärmakadam

14213300-0

Oljesand

14220000-9

Lera och kaolin

14221000-6

Lera

14222000-3

Kaolin

14300000-4

Kemiska mineraler och gödningsmineraler

14310000-7

Gödningsmineraler

14311000-4

Naturligt kalcium, aluminiumkalciumfosfat och råa naturliga kaliumsalter

14311100-5

Naturligt kalcium

14311200-6

Aluminiumkalciumfosfat

14311300-7

Råa naturliga kaliumsalter

14312000-1

Svavelkis

14312100-2

Obränt svavelkis

14320000-0

Kemiska mineraler

14400000-5

Salt och ren natriumklorid

14410000-8

Stensalt

14420000-1

Havssalt

14430000-4

Indunstat salt, ren natriumklorid

14450000-0

Saltlake

14500000-6

Liknande gruv- och stenbrottsprodukter

14520000-2

Ädel- och halvädelstenar; pimpsten; smärgel; naturliga slipmedel; övriga mineraler och ädelmetaller

14521000-9

Ädel- och halvädelstenar

14521100-0

Ädelstenar

14521140-2

Damm eller pulver från ädelstenar

14521200-1

Halvädelstenar

14521210-4

Damm eller pulver från halvädelstenar

14522000-6

Industridiamanter; pimpsten; smärgel och övriga naturliga slipmedel

14522100-7

Pimpsten

14522200-8

Industridiamanter

14522300-9

Smärgel

14522400-0

Naturliga slipmedel

14523000-3

Liknande mineraler, ädelmetaller och tillhörande produkter

14523100-4

Mineraler

14523200-5

Guld

14523300-6

Silver

14523400-7

Platina

14600000-7

Metallmalmer och legeringar

14610000-0

Metallmalmer

14611000-7

Järnmalmer

14612000-4

Icke järnhaltiga metallmalmer

14612100-5

Kopparmalmer

14612200-6

Nickelmalmer

14612300-7

Aluminiummalmer

14612400-8

Ädelmetallmalmer

14612500-9

Blymalmer

14612600-0

Zinkmalmer

14612700-1

Tennmalmer

14613000-1

Uran- och toriummalmer

14613100-2

Uranmalmer

14613200-3

Toriummalmer

14614000-8

Diverse malmer

14620000-3

Legeringar

14621000-0

Ferrolegeringar

14621100-1

Ferrolegeringar (ej EKSG)

14621110-4

Ferromangan

14621120-7

Ferrokrom

14621130-0

Ferronickel

14622000-7

Stål

14630000-6

Slagg, krats, järnspill och -skrot

14700000-8

Basmetaller

14710000-1

Järn, bly, zink, tenn och koppar

14711000-8

Järn

14711100-9

Tackjärn

14712000-5

Bly

14713000-2

Zink

14714000-9

Tenn

14715000-6

Koppar

14720000-4

Aluminium, nickel, skandium, titan och vanadin

14721000-1

Aluminium

14721100-2

Aluminiumoxid

14722000-8

Nickel

14723000-5

Skandium

14724000-2

Titan

14725000-9

Vanadin

14730000-7

Krom, mangan, kobolt, yttrium och zirkonium

14731000-4

Krom

14732000-1

Mangan

14733000-8

Kobolt

14734000-5

Yttrium

14735000-2

Zirkonium

14740000-0

Molybden, teknetium, rutenium och rodium

14741000-7

Molybden

14742000-4

Teknetium

14743000-1

Rutenium

14744000-8

Rodium

14750000-3

Kadmium, lutetium, hafnium, tantal och volfram

14751000-0

Kadmium

14752000-7

Lutetium

14753000-4

Hafnium

14754000-1

Tantal

14755000-8

Volfram

14760000-6

Iridium, gallium, indium, tallium och barium

14761000-3

Iridium

14762000-0

Gallium

14763000-7

Indium

14764000-4

Tallium

14765000-1

Barium

14770000-9

Cesium, strontium, rubidium och kalcium

14771000-6

Cesium

14772000-3

Strontium

14773000-0

Rubidium

14774000-7

Kalcium

14780000-2

Kalium, magnesium, natrium och litium

14781000-9

Kalium

14782000-6

Magnesium

14783000-3

Natrium

14784000-0

Litium

14790000-5

Niob, osmium, rhenium och palladium

14791000-2

Niob

14792000-9

Osmium

14793000-6

Rhenium

14794000-3

Palladium

14800000-9

Diverse icke-metalliska mineralprodukter

14810000-2

Slipkroppar

14811000-9

Kvarnstenar, slipstenar och slipskivor

14811100-0

Kvarnstenar

14811200-1

Slipstenar

14811300-2

Slipskivor

14812000-6

Slippulver eller -granulat

14813000-3

Artificiell korund

14814000-0

Artificiell grafit

14820000-5

Glas

14830000-8

Glasfibrer

14900000-0

Återvunna returråvaror

14910000-3

Återvunna returråvaror av metall

14920000-6

Återvunna returråvaror av icke-metall

14930000-9

Aska och restprodukter innehållande metaller

15000000-8

Livsmedel, drycker, tobak o d

15100000-9

Animaliska livsmedel, kött och köttprodukter

15110000-2

Kött

15111000-9

Nötkött

15111100-0

Oxkött

15111200-1

Kalvkött

15112000-6

Fjäderfä

15112100-7

Färskt fjäderfäkött

15112110-0

Gås

15112120-3

Kalkon

15112130-6

Kyckling

15112140-9

Anka

15112300-9

Lever av fjäderfä

15112310-2

Gåslever

15113000-3

Fläskkött

15114000-0

Inälvor

15115000-7

Lamm- och fårkött

15115100-8

Lammkött

15115200-9

Fårkött

15117000-1

Getkött

15118000-8

Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna

15118100-9

Hästkött

15118900-7

Kött av åsna, mula eller mulåsna

15119000-5

Diverse kött

15119100-6

Kaninkött

15119200-7

Harkött

15119300-8

Vilt

15119400-9

Grodlår

15119500-0

Duva

15119600-1

Fiskkött

15130000-8

Köttvaror

15131000-5

Köttkonserver och köttprodukter

15131100-6

Korvköttsprodukter

15131110-9

Korvkött

15131120-2

Korvprodukter

15131130-5

Korv

15131134-3

Blodpudding och övrig blodkorv

15131135-0

Korv gjord på fjäderfäkött

15131200-7

Torkat, saltat, rökt eller kryddat kött

15131210-0

Saltad och rökt skinka

15131220-3

Bacon

15131230-6

Salami

15131300-8

Leverprodukter

15131310-1

Paté

15131320-4

Produkter av gås- eller anklever

15131400-9

Varor av fläskkött

15131410-2

Skinka

15131420-5

Köttbullar

15131490-6

Tillagade rätter av svinkött

15131500-0

Produkter av fjäderfä

15131600-1

Produkter av nöt- och kalvkött

15131610-4

Köttbullar av nötkött

15131620-7

Nötfärs

15131640-3

Nötfärsbiffar

15131700-2

Köttprodukter

15200000-0

Beredd och konserverad fisk

15210000-3

Fiskfiléer, fisklever och rom

15211000-0

Fiskfiléer

15211100-1

Färska fiskfiléer

15212000-7

Fiskägg

15213000-4

Fisklever

15220000-6

Fryst fisk, fiskfiléer och övrig fisk

15221000-3

Fryst fisk

15229000-9

Frysta fiskprodukter

15230000-9

Torkad eller saltad fisk; fisk i saltlake; rökt fisk

15231000-6

Torkad fisk

15232000-3

Saltad fisk

15233000-0

Fisk i saltlake

15234000-7

Rökt fisk

15235000-4

Inlagd fisk

15240000-2

Fisk på burk samt annan beredd eller konserverad fisk

15241000-9

Panerad eller konserverad fisk

15241100-0

Konserverad lax

15241200-1

Beredd eller konserverad sill

15241300-2

Sardiner

15241400-3

Konserverad tonfisk

15241500-4

Makrill

15241600-5

Ansjovis

15241700-6

Fiskpinnar

15241800-7

Panerade fiskprodukter

15242000-6

Tillagade fiskrätter

15243000-3

Fiskprodukter

15244000-0

Kaviar och fiskrom

15244100-1

Kaviar

15244200-2

Fiskrom

15250000-5

Fisk och skaldjur

15251000-2

Frysta skaldjur

15252000-9

Beredda eller konserverade skaldjur

15253000-6

Skaldjursprodukter

15300000-1

Frukt, grönsaker och liknande produkter

15310000-4

Potatis och potatisprodukter

15311000-1

Fryst potatis

15311100-2

Pommes frites

15311200-3

Tärnad, skivad och övrig fryst potatis

15312000-8

Potatisprodukter

15312100-9

Potatismospulver

15312200-0

Förfriterade pommes frites

15312300-1

Potatischips

15312310-4

Smaksatta potatischips

15312400-2

Potatissnacks

15312500-3

Potatiskroketter

15313000-5

Bearbetad potatis

15320000-7

Frukt- och grönsaksjuicer

15321000-4

Fruktjuicer

15321100-5

Apelsinjuice

15321200-6

Grapefruktjuice

15321300-7

Citronjuice

15321400-8

Ananasjuice

15321500-9

Druvjuice

15321600-0

Äppeljuice

15321700-1

Blandningar av okoncentrerade juicer

15321800-2

Juicekoncentrat

15322000-1

Grönsaksjuicer

15322100-2

Tomatjuice

15330000-0

Beredda eller bearbetade frukter och grönsaker

15331000-7

Beredda grönsaker

15331100-8

Färska eller frysta grönsaker

15331110-1

Bearbetade rotfrukter

15331120-4

Bearbetade rotknölar

15331130-7

Bönor, ärtor, paprikor, tomater och andra grönsaker

15331131-4

Bearbetade bönor

15331132-1

Bearbetade ärtor

15331133-8

Spritade ärter

15331134-5

Beredda tomater

15331135-2

Beredda svampar

15331136-9

Beredda paprikor

15331137-6

Böngroddar

15331138-3

Tryffel

15331140-0

Blad- och kålgrönsaker

15331142-4

Bearbetad vitkål

15331150-3

Bearbetade baljväxter

15331170-9

Frysta grönsaker

15331400-1

Grönsaker, konserverade och/eller på burk

15331410-4

Bönor i tomatsås

15331411-1

Vita bönor i tomatsås

15331420-7

Konserverade tomater

15331423-8

Tomater på burk

15331425-2

Tomatpuré

15331427-6

Koncentrerad tomatpuré

15331428-3

Tomatsås

15331430-0

Svamp på burk

15331450-6

Bearbetade oliver

15331460-9

Grönsaker på burk

15331461-6

Surkål på burk

15331462-3

Ärtor på burk

15331463-0

Spritade bönor på burk

15331464-7

Hela bönor på burk

15331465-4

Sparris på burk

15331466-1

Oliver på burk

15331470-2

Sockermajs

15331480-5

Tillfälligt konserverade grönsaker

15331500-2

Grönsaker, konserverade i ättika

15332000-4

Beredda frukter och nötter

15332100-5

Bearbetad frukt

15332140-7

Bearbetade äpplen

15332150-0

Bearbetade päron

15332160-3

Behandlade bananer

15332170-6

Rabarber

15332180-9

Meloner

15332200-6

Sylt och marmelader, fruktgeléer, frukt- eller nötpuré och -massa

15332230-5

Marmelader

15332231-2

Apelsinmarmelad

15332232-9

Citronmarmelad

15332240-8

Fruktgeléer

15332250-1

Fruktmos

15332260-4

Nötmassa

15332261-1

Jordnötssmör

15332270-7

Fruktpuréer

15332290-3

Sylter

15332291-0

Aprikossylt

15332292-7

Björnbärssylt

15332293-4

Svart vinbärssylt

15332294-1

Körsbärssylt

15332295-8

Hallonsylt

15332296-5

Jordgubbssylt

15332300-7

Bearbetade nötter

15332310-0

Rostade eller salta nötter

15332400-8

Konserverad frukt

15332410-1

Torkad frukt

15332411-8

Behandlade korinter

15332412-5

Behandlade russin

15332419-4

Sultanrussin

15333000-1

Vegetabiliska biprodukter

15400000-2

Animaliska eller vegetabiliska oljor och fetter

15410000-5

Råa animaliska eller vegetabiliska oljor och fetter

15411000-2

Animaliska eller vegetabiliska oljor

15411100-3

Vegetabiliska oljor

15411110-6

Olivolja

15411120-9

Sesamolja

15411130-2

Jordnötsolja

15411140-5

Kokosnötsolja

15411200-4

Matolja

15411210-7

Stekolja

15412000-9

Fetter

15412100-0

Animaliska fetter

15412200-1

Vegetabiliska fetter

15413000-6

Returprodukter i fast form från vegetabiliska fetter eller oljor

15413100-7

Oljekakor

15420000-8

Raffinerade oljor och fetter

15421000-5

Raffinerade oljor

15422000-2

Raffinerade fetter

15423000-9

Hydrogenerade eller förestrade oljor eller fetter

15424000-6

Vegetabiliska vaxer

15430000-1

Matfetter

15431000-8

Margarin och liknande produkter

15431100-9

Margarin

15431110-2

Flytande margarin

15431200-0

Magra och fettsnåla bordsmargariner

15500000-3

Mejeriprodukter

15510000-6

Mjölk och grädde

15511000-3

Mjölk

15511100-4

Pastöriserad mjölk

15511200-5

Steriliserad mjölk

15511210-8

Mjölk med lång hållbarhet

15511300-6

Skummjölk

15511400-7

Lättmjölk

15511500-8

Helfet mjölk

15511600-9

Kondenserad mjölk

15511700-0

Mjölkpulver

15512000-0

Grädde

15512100-1

Kaffegrädde

15512200-2

Grädde med en fetthalt av minst 45 viktprocent

15512300-3

Tjock grädde med en fetthalt av minst 63 viktprocent (”clotted cream”)

15512900-9

Vispgrädde

15530000-2

Smör

15540000-5

Ostprodukter

15541000-2

Ost

15542000-9

Färsk ost

15542100-0

Keso

15542200-1

Mjukost

15542300-2

Fetaost

15543000-6

Riven, pulvriserad, blåmögel- och övrig ost

15543100-7

Ädelost

15543200-8

Cheddarost

15543300-9

Riven ost

15543400-0

Parmesanost

15544000-3

Hårdost

15545000-0

Bredbar ost

15550000-8

Blandade mejeriprodukter

15551000-5

Yoghurt och övriga syrade mjölkprodukter

15551300-8

Yoghurt

15551310-1

Naturell yoghurt

15551320-4

Smaksatt yoghurt

15551500-0

Kärnmjölk

15552000-2

Kasein

15553000-9

Laktos eller laktossirap

15554000-6

Vassle

15555000-3

Glass och liknande produkter

15555100-4

Glass

15555200-5

Sorbet

15600000-4

Spannmålsprodukter, stärkelse och stärkelseprodukter

15610000-7

Sädesprodukter

15611000-4

Skalat ris

15612000-1

Mjöl av brödsäd och vegetabiliskt mjöl samt liknande produkter

15612100-2

Vetemjöl

15612110-5

Fullkornsmjöl

15612120-8

Bakmjöl

15612130-1

Vanligt mjöl

15612150-7

Vetemjöl för bakning av finare bakverk

15612190-9

Mjöl blandat med bakpulver

15612200-3

Mjöl av brödsäd

15612210-6

Majsmjöl

15612220-9

Rismjöl

15612300-4

Mjöl och grovt mjöl – vegetabliskt

15612400-5

Mixer för bakverk

15612410-8

Kakmixer

15612420-1

Bakmixer

15612500-6

Bakprodukter

15613000-8

Sädeskornsprodukter

15613100-9

Gryn

15613300-1

Flingor

15613310-4

Färdiga frukostflingor

15613311-1

Cornflakes

15613313-5

Müsli o. d.

15613319-7

Puffat vete

15613380-5

Havregryn

15614000-5

Behandlat ris

15614100-6

Långkornigt ris

15614200-7

Malet ris

15614300-8

Krossat ris

15615000-2

Kli

15620000-0

Stärkelse och stärkelseprodukter; socker och sockerprodukter

15621000-7

Majsolja

15622000-4

Glukos och glukosprodukter; fruktos och fruktosprodukter; socker och sockerprodukter

15622100-5

Glukos och glukosprodukter

15622110-8

Glukos

15622120-1

Glukossirap

15622300-7

Fruktos och fruktosprodukter

15622310-0

Fruktos

15622320-3

Fruktospreparat

15622321-0

Fruktoslösningar

15622322-7

Fruktossirap

15623000-1

Stärkelser

15624000-8

Tapioka

15625000-5

Mannagryn

15626000-2

Vaniljsåspulver

15700000-5

Djurfoder

15710000-8

Tillagat djurfoder för bruksdjur och övriga djur

15711000-5

Fiskmat

15712000-2

Torrfoder

15713000-9

Foder för sällskapsdjur

15800000-6

Diverse livsmedel

15810000-9

Brödprodukter, färska bakverk och kakor

15811000-6

Brödprodukter

15811100-7

Bröd

15811200-8

Småfranskor

15811300-9

Croissanter

15811400-0

Tekakor (”crumpets”)

15811500-1

Färdiga brödprodukter

15811510-4

Smörgåsar

15811511-1

Färdiga smörgåsar

15812000-3

Bakverk och kakor

15812100-4

Bakverk

15812120-0

Pajer

15812121-7

Matpajer

15812122-4

Efterrättspajer

15812200-5

Mjuka kakor

15813000-0

Frukostvaror

15820000-2

Skorpor och kex; bakverk och kakor med konserveringsmedel

15821000-9

Rostade brödprodukter och bakverk

15821100-0

Rostade brödprodukter

15821110-3

Rostat bröd

15821130-9

Knäckebröd

15821150-5

Skorpor

15821200-1

Småkakor

15830000-5

Socker och liknande produkter

15831000-2

Socker

15831200-4

Vitt socker

15831300-5

Lönnsocker och -sirap

15831400-6

Melass

15831500-7

Sockersirap

15831600-8

Honung

15832000-9

Restprodukter från sockerframställning

15833000-6

Sockerprodukter

15833100-7

Efterrätter

15833110-0

Pajbottnar

15840000-8

Kakao: choklad och sötsaker

15841000-5

Kakao

15841100-6

Kakaomassa

15841200-7

Kakaosmör, -fett eller -olja

15841300-8

Osötat kakaopulver

15841400-9

Sötat kakaopulver

15842000-2

Choklad och sötsaker

15842100-3

Choklad

15842200-4

Chokladvaror

15842210-7

Chokladdryck

15842220-0

Chokladkakor

15842300-5

Sötsaker

15842310-8

Karameller

15842320-1

Nougat

15842400-6

Kanderad frukt, nötter eller syltade fruktskal

15850000-1

Pastaprodukter

15851000-8

Mjölprodukter

15851100-9

Okokt pasta

15851200-0

Färdiglagad pasta och couscous

15851210-3

Färdiglagad pasta

15851220-6

Fylld pasta

15851230-9

Lasagne

15851250-5

Couscous

15851290-7

Konserverad pasta

15860000-4

Kaffe, te och liknande produkter

15861000-1

Kaffe

15861100-2

Rostat kaffe

15861200-3

Koffeinfritt kaffe

15862000-8

Kaffesurrogat

15863000-5

Te

15863100-6

Grönt te

15863200-7

Svart te

15864000-2

Te- eller mateprodukter

15864100-3

Tepåsar

15865000-9

Örtteer

15870000-7

Smaktillsatser och kryddor

15871000-4

Vinäger; såser; blandade smaktillsatser; senapspulver och -mjöl; färdig senap

15871100-5

Vinäger och vinägersurrogat/ersättning/substitut

15871110-8

Vinäger o. d.

15871200-6

Såser, blandade smaktillsatser och kryddblandningar

15871210-9

Sojasås

15871230-5

Tomatketchup

15871250-1

Senap

15871260-4

Såser

15871270-7

Blandade smaktillsatser

15871273-8

Majonnäs

15871274-5

Bredbart pålägg

15871279-0

Chutney

15872000-1

Örter och kryddor

15872100-2

Peppar

15872200-3

Kryddor

15872300-4

Örter

15872400-5

Salt

15872500-6

Ingefära

15880000-0

Speciella näringsprodukter

15881000-7

Homogeniserade livsmedel

15882000-4

Dietprodukter

15884000-8

Barnmat

15890000-3

Diverse livsmedel och torrvaror

15891000-0

Soppor och buljonger

15891100-1

Köttsoppor

15891200-2

Fisksoppor

15891300-3

Blandade soppor

15891400-4

Soppor

15891410-7

Soppmix

15891500-5

Buljong

15891600-6

Fond (koncentrerad buljong)

15891610-9

Buljongmix

15891900-9

Grönsakssoppor

15892000-7

Grönsakssafter, vegetabiliska extrakt, peptiska substanser och förtjockningsmedel

15892100-8

Grönsakssafter

15892200-9

Vegetabiliska extrakt

15892400-1

Förtjockningsmedel

15893000-4

Torrvaror

15893100-5

Matmix

15893200-6

Efterrättsmix

15893300-7

Mix för köttsky

15894000-1

Behandlade livsmedel

15894100-2

Veganpaket

15894200-3

Färdiglagad mat

15894210-6

Skolmåltider

15894220-9

Sjukhusmåltider

15894300-4

Färdiga maträtter

15894400-5

Mellanmål

15894500-6

Matvaror för automat

15894600-7

Smörgåspålägg

15894700-8

Charkuterivaror

15895000-8

Snabbmatsprodukter

15895100-9

Hamburgare

15896000-5

Djupfrysta livsmedel

15897000-2

Konserverade livsmedel och stridsransoner

15897100-3

Stridsransoner

15897200-4

Konserverade livsmedel

15897300-5

Matpaket

15898000-9

Jäst

15899000-6

Bakpulver

15900000-7

Drycker, tobak o d

15910000-0

Destillerade alkoholhaltiga drycker

15911000-7

Alkoholhaltiga drycker

15911100-8

Spritdrycker

15911200-9

Likörer

15930000-6

Viner

15931000-3

Vin utan smaktillsatser

15931100-4

Mousserande vin

15931200-5

Bordsvin

15931300-6

Portvin

15931400-7

Madeira

15931500-8

Druvmust

15931600-9

Sherry

15932000-0

Vinbottensats

15940000-9

Cider och övriga fruktviner

15941000-6

Cider

15942000-3

Fruktvin

15950000-2

Odestillerade jästa drycker

15951000-9

Vermut

15960000-5

Maltöl

15961000-2

Öl

15961100-3

Lageröl

15962000-9

Drägg från bryggning eller destillering

15980000-1

Alkoholfria drycker

15981000-8

Mineralvatten

15981100-9

Icke kolsyrat mineralvatten

15981200-0

Kolsyrat mineralvatten

15981300-1

Vatten i fast form

15981310-4

Is

15981320-7

Snö

15981400-2

Smaksatt mineralvatten

15982000-5

Läskedrycker

15982100-6

Saft (koncentrerad fruktsaft)

15982200-7

Chokladmjölk

15990000-4

Tobak, tobaksvaror och tillbehör

15991000-1

Tobaksvaror

15991100-2

Cigarrer

15991200-3

Cigariller

15991300-4

Cigaretter

15992000-8

Tobak

15992100-9

Behandlad tobak

15993000-5

Tobakshandelsvaror

15994000-2

Cigarettpapper och filterpapper

15994100-3

Cigarettpapper

15994200-4

Filterpapper

16000000-5

Jordbruksmaskiner

16100000-6

Jordbruks- och skogsmaskiner för markberedning eller odling

16110000-9

Plogar och skivharvar

16120000-2

Harvar, markberedningsharvar, kultivatorer, ogräsharvar eller hackor

16130000-5

Så- eller planteringsmaskiner

16140000-8

Gödselspridare

16141000-5

Konstgödselspridare

16150000-1

Vältar för gräsmattor och idrottsplaner

16160000-4

Diverse trädgårdsutrustning

16300000-8

Skördetröskor

16310000-1

Slåttermaskiner

16311000-8

Gräsklippare

16311100-9

Gräsklippare eller gräsklippningsmaskiner för parker eller idrottsplatser

16320000-4

Maskiner för höbärgning

16330000-7

Halm- eller foderbalpressar

16331000-4

Upptagarpressar

16340000-0

Skördetröskor och tröskverk

16400000-9

Sprutmaskiner för jordbruk eller trädgårdsskötsel

16500000-0

Självlastande eller avlastande släp- och påhängsvagnar för jordbruk

16510000-3

Självlastande släpvagnar för jordbruk

16520000-6

Avlastningsvagnar för jordbruk

16530000-9

Självlastande påhängsvagnar för jordbruk

16540000-2

Avlastande påhängsvagnar för jordbruk

16600000-1

Specialmaskiner för jordbruk eller skogsbruk

16610000-4

Maskiner för rengöring och sortering av ägg, frukt eller andra jordbruksprodukter

16611000-1

Maskiner för rengöring av jordbruksprodukter

16611100-2

Maskiner för rengöring av ägg

16611200-3

Maskiner för rengöring av frukt

16612000-8

Maskiner för sortering av jordbruksprodukter

16612100-9

Äggsorteringsmaskiner

16612200-0

Fruktsorteringsmaskiner

16613000-5

Maskiner för rengöring och sortering av utsäde, spannmål eller torkade grönsaker

16620000-7

Mjölkningsmaskiner

16630000-0

Maskiner för beredning av djurfoder

16640000-3

Biodlingsutrustning

16650000-6

Utrustning för hönsuppfödning

16651000-3

Äggkläckningsmaskiner

16700000-2

Traktorer

16710000-5

Ledtraktorer

16720000-8

Begagnade traktorer

16730000-1

Dragmotorer

16800000-3

Delar till jordbruks- och skogsmaskiner

16810000-6

Delar till jordbruksmaskiner

16820000-9

Delar till skogsmaskiner

18000000-9

Kläder, skor, väskor och tillbehör

18100000-0

Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör

18110000-3

Arbetskläder för män

18113000-4

Fabriksklädsel

18114000-1

Heltäckande överdragskläder

18130000-9

Specialarbetskläder

18132000-3

Flygarkläder

18132100-4

Flygarjackor

18132200-5

Flygaroveraller

18140000-2

Tillbehör till arbetskläder

18141000-9

Arbetshandskar

18142000-6

Säkerhetsvisir

18143000-3

Skyddskläder

18200000-1

Ytterkläder

18210000-4

Rockar

18211000-1

Caper

18212000-8

Slängkappor

18213000-5

Vindjackor

18220000-7

Impregnerade kläder

18221000-4

Regnkläder

18221100-5

Regncaper

18221200-6

Anoraker

18221300-7

Regnrockar

18222000-1

Affärsklädsel

18222100-2

Kostymer, dräkter

18222200-3

Ensembler

18223000-8

Kavajer och blazrar

18223100-9

Blazrar

18223200-0

Kavajer

18224000-5

Plagg av plastväv eller impregnerade textilier

18230000-0

Diverse ytterkläder

18231000-7

Klänningar

18232000-4

Kjolar

18233000-1

Kortbyxor

18234000-8

Byxor

18235000-5

Tröjor, koftor och liknande plagg

18235100-6

Tröjor

18235200-7

Koftor

18235300-8

Sweatshirts

18235400-9

Västar

18300000-2

Klädesplagg

18310000-5

Underkläder

18311000-2

Underkjolar och underklänningar

18312000-9

Kalsonger

18313000-6

Trosor

18314000-3

Badrockar

18315000-0

Strumpor

18316000-7

Strumpbyxor

18317000-4

Sockor

18318000-1

Nattdräkter

18318100-2

Nattskjortor

18318200-3

Morgonrockar

18318300-4

Pyjamasar

18318400-5

Undertröjor

18318500-6

Nattlinnen

18320000-8

Bysthållare, korsetter, strumpeband och liknande artiklar

18321000-5

Bysthållare

18322000-2

Korsetter

18323000-9

Strumpeband

18330000-1

T-tröjor och skjortor

18331000-8

T-tröjor

18332000-5

Skjortor

18333000-2

Tenniströjor

18400000-3

Specialkläder och tillbehör

18410000-6

Specialkläder

18411000-3

Babykläder

18412000-0

Sportkläder

18412100-1

Träningsoveraller

18412200-2

Sporttröjor

18412300-3

Skidoveraller

18412800-8

Simkläder

18420000-9

Klädesaccessoarer

18421000-6

Näsdukar

18422000-3

Sjalar

18423000-0

Slipsar

18424000-7

Handskar

18424300-0

Engångshandskar

18424400-1

Vantar

18424500-2

Kraghandskar

18425000-4

Bälten

18425100-5

Patronbälten

18440000-5

Hattar och andra huvudbonader

18441000-2

Hattar

18443000-6

Huvudbonader och tillbehör

18443100-7

Pannband

18443300-9

Huvudbonader

18443310-2

Baskrar

18443320-5

Fältmössor

18443330-8

Huvor

18443340-1

Kepsar

18443400-0

Hakband till huvudbonader

18443500-1

Visir

18444000-3

Skyddshuvudbonader

18444100-4

Säkerhetshuvudbonader

18444110-7

Hjälmar

18444111-4

Störthjälmar

18444112-1

Cykelhjälmar

18444200-5

Hårda hattar

18450000-8

Fästen och spännen till kläder

18451000-5

Knappar

18451100-6

Delar till knappar

18452000-2

Säkerhetsnålar

18453000-9

Blixtlås

18500000-4

Smycken, klockor o. d.

18510000-7

Smycken och liknande artiklar

18511000-4

Ädelstenar till smycken

18511100-5

Diamanter

18511200-6

Rubiner

18511300-7

Smaragder

18511400-8

Opaler

18511500-9

Kvartskristaller

18511600-0

Turmaliner

18512000-1

Mynt och medaljer

18512100-2

Mynt

18512200-3

Medaljer

18513000-8

Smycken (varor)

18513100-9

Pärlor

18513200-0

Guldsmide

18513300-1

Varor av ädel metall

18513400-2

Varor av ädelstenar eller halvädelstenar

18513500-3

Silversmide

18520000-0

Ur

18521000-7

Fickur

18521100-8

Glas för armbandsur

18522000-4

Armbandsur

18523000-1

Stoppur

18530000-3

Presenter och priser

18600000-5

Pälsar och pälsartiklar

18610000-8

Pälsartiklar

18611000-5

Pälsskinn

18612000-2

Pälskläder

18613000-9

Artiklar av imitationspäls

18620000-1

Pälsar

18800000-7

Skodon

18810000-0

Skodon förutom sport- och skyddsskor

18811000-7

Vattentäta skodon

18812000-4

Skodon med gummi- eller plastdelar

18812100-5

Sandaler med ovanläder av gummi eller plast

18812200-6

Gummistövlar

18812300-7

Lågskor med ovanläder av gummi eller plast

18812400-8

Strandtofflor

18813000-1

Skodon med ovanläder av skinn

18813100-2

Sandaler

18813200-3

Tofflor

18813300-4

Lågskor

18814000-8

Skodon med ovanläder av textilmaterial

18815000-5

Stövlar

18815100-6

Kängor

18815200-7

Stövletter

18815300-8

Knästövlar

18815400-9

Lårhöga stövlar

18816000-2

Galoscher

18820000-3

Sportskor

18821000-0

Skidpjäxor

18821100-1

Längdåkningspjäxor

18822000-7

Gymnastikskor

18823000-4

Klätterskor

18824000-1

Fotbollsskor

18830000-6

Skyddsskor

18831000-3

Skor med stålhätta

18832000-0

Specialskor

18832100-1

Flygkängor

18840000-9

Skodelar

18841000-6

Ovanläder

18842000-3

Sulor

18843000-0

Klackar

18900000-8

Väskor, sadelvaror, säckar och påsar

18910000-1

Sadelvaror

18911000-8

Sadlar

18912000-5

Ridpiskor

18913000-2

Piskor

18920000-4

Resgods

18921000-1

Resväskor

18923000-5

Portmonnäer och plånböcker

18923100-6

Portmonnäer

18923200-7

Plånböcker

18924000-2

Koffertar

18925000-9

Vattenflaskhållare och hölster

18925100-0

Vattenflaskhållare

18925200-1

Hölster

18929000-7

Necessärer

18930000-7

Säckar och påsar

18931000-4

Resebagar

18931100-5

Ryggsäckar

18932000-1

Sportväskor

18933000-8

Post- och paketsäckar

18933100-9

Postväskor

18934000-5

Väskor/ränslar

18935000-2

Tvättpåsar

18936000-9

Textilpåsar

18937000-6

Förvaringssäckar

18937100-7

Förvaringspåsar

18938000-3

Vadderade kuvert

18939000-0

Handväskor

19000000-6

Skinn och textilier, plast- och gummimaterial

19100000-7

Skinn

19110000-0

Sämskskinn

19120000-3

Skinn från nötboskap eller häst

19130000-6

Får-, getskinn eller svinläder

19131000-3

Får- eller lammskinn

19132000-0

Get- eller killingskinn

19133000-7

Svinläder

19140000-9

Läder från övriga djur, konstläder (fiberläder) och annat läder

19141000-6

Övrigt djurskinn

19142000-3

Konstläder

19143000-0

Läderimitation

19144000-7

Lackskinn

19160000-5

Klockarmband

19170000-8

Läderartiklar för maskiner eller mekaniska redskap

19200000-8

Textilier och tillhörande varor

19210000-1

Väv

19211000-8

Syntetväv

19211100-9

Blandväv

19212000-5

Bomullsväv

19212100-6

Kuddvarstyg

19212200-7

Denim

19212300-8

Kanvas

19212310-1

Kanvasartiklar

19212400-9

Poplin

19212500-0

Vävda band

19212510-3

Bandstroppar

19220000-4

Ylletyger

19230000-7

Linnetyger

19231000-4

Linne

19240000-0

Specialtyger

19241000-7

Lugg

19242000-4

Frotté

19243000-1

Möbeltyger

19244000-8

Gardintyger

19245000-5

Fodertyger

19250000-3

Stickat eller virkat material

19251000-0

Trikåvaror

19251100-1

Luggvaror

19252000-7

Virkat material

19260000-6

Tyg

19270000-9

Fibertyger

19280000-2

Ull, hudar och skinn från djur

19281000-9

Ull

19282000-6

Djurskinn

19283000-3

Fågelskinn och fjädrar

19400000-0

Textilgarn och -tråd

19410000-3

Naturliga textilfibrer

19420000-6

Konstgjorda textilfibrer

19430000-9

Textilgarn och tråd av naturfibrer

19431000-6

Silkesgarn

19432000-3

Ullgarn

19433000-0

Bomullsgarn

19434000-7

Lingarn

19435000-4

Sytråd och garn av naturfibrer

19435100-5

Sytråd

19435200-6

Stickgarn

19436000-1

Garn av vegetabiliska textilfibrer

19440000-2

Syntetgarn eller -tråd

19441000-9

Syntetgarn

19442000-6

Syntettråd

19442100-7

Syntetisk sytråd

19442200-8

Syntetiskt stickgarn

19500000-1

Gummi- och plastmaterial

19510000-4

Gummiprodukter

19511000-1

Innerslangar, slitbanor och fälgband av gummi

19511100-2

Fälgband

19511200-3

Innerslangar

19511300-4

Slitbanor för däck

19512000-8

Ovulkade gummiartiklar

19513000-5

Gummerade textilier

19513100-6

Kordväv

19513200-7

Gummerad textiltejp

19514000-2

Gummiregenerat

19520000-7

Plastprodukter

19521000-4

Polystyrenprodukter

19521100-5

Polystyrenfolie

19521200-6

Polystyrenplattor

19522000-1

Harts

19522100-2

Epoxiharts

19522110-5

Rör av epoxiharts

19600000-2

Skinnrester, textil-, gummi- och plastavfall

19610000-5

Skinnrester

19620000-8

Textilavfall/spill

19630000-1

Gummiavfall

19640000-4

Sopsäckar och soppåsar av polyeten

19700000-3

Syntetgummi och syntetiska fibrer

19710000-6

Syntetgummi

19720000-9

Syntetiska fibrer

19721000-6

Syntetisk fiberkabel

19722000-3

Högstyrkegarn

19723000-0

Entrådigt texturgarn

19724000-7

Syntetiskt monofilament

19730000-2

Konstfibrer

19731000-9

Konstgjorda stapelfibrer

19732000-6

Polypropen

19733000-3

Konstgjort texturgarn

22000000-0

Trycksaker och tillhörande produkter

22100000-1

Tryckta böcker, broschyrer och foldrar

22110000-4

Tryckta böcker

22111000-1

Skolböcker

22112000-8

Textböcker

22113000-5

Biblioteksböcker

22114000-2

Lexikon, kartor och notböcker

22114100-3

Lexikon

22114200-4

Atlaser

22114300-5

Kartor

22114310-8

Fastighetskartor

22114311-5

Blåkopior

22114400-6

Tryckta noter

22114500-7

Uppslagsböcker

22120000-7

Publikationer

22121000-4

Tekniska publikationer

22130000-0

Adresskalendrar

22140000-3

Foldrar

22150000-6

Broschyrer

22160000-9

Häften

22200000-2

Tidningar, facktidskrifter, tidskrifter och veckotidningar

22210000-5

Tidningar

22211000-2

Facktidskrifter

22211100-3

Författningssamlingar

22212000-9

Tidskrifter

22212100-0

Periodiska publikationer

22213000-6

Veckotidningar

22300000-3

Vykort, gratulationskort och andra trycksaker

22310000-6

Vykort

22312000-0

Bilder

22313000-7

Avdragsbilder

22314000-4

Mönster

22315000-1

Fotografier

22320000-9

Gratulationskort

22321000-6

Julkort

22400000-4

Frimärken, checkformulär, sedlar, aktiebrev, reklamtrycksaker, kataloger och manualer

22410000-7

Frimärken

22411000-4

Julfrimärken

22412000-1

Nyutgivna frimärken

22413000-8

Samlarfrimärken

22414000-5

Frimärkshållare

22420000-0

Stämpelpapper

22430000-3

Sedlar

22440000-6

Checkblanketter

22450000-9

Trycksaker med säkerhetstryck

22451000-6

Pass

22452000-3

Postanvisningar

22453000-0

Bilskattemärken

22454000-7

Körkort

22455000-4

ID-kort

22455100-5

ID-armband

22456000-1

Licenser

22457000-8

Inträdeskort

22458000-5

Måttbeställda trycksaker

22459000-2

Biljetter

22459100-3

Reklamdekaler och -klistermärken

22460000-2

Reklamtrycksaker, varukataloger och manualer

22461000-9

Kataloger

22461100-0

Listhållare

22462000-6

Reklammaterial

22470000-5

Manualer

22471000-2

Datormanualer

22472000-9

Instruktionsböcker

22473000-6

Tekniska handböcker

22500000-5

Tryckplåtar, tryckvalsar eller annat tryckmaterial

22510000-8

Offsetplåtar

22520000-1

Utrustning för torretsning

22521000-8

Utrustning för prägling

22600000-6

Bläck

22610000-9

Tryckfärg

22611000-6

Djuptrycksfärg

22612000-3

Tusch

22800000-8

Register, kontoböcker, pärmar, blanketter och övriga trycksaker av papper eller kartong

22810000-1

Register av papper eller kartong

22813000-2

Räkenskapsböcker

22814000-9

Kvittensböcker

22815000-6

Anteckningsböcker

22816000-3

Block

22816100-4

Anteckningsblock

22816200-5

Stenografiblock

22816300-6

Självhäftande block

22817000-0

Almanackor eller agendor

22819000-4

Adressböcker

22820000-4

Blanketter

22821000-1

Valsedlar

22822000-8

Blanketter och formulär

22822100-9

Affärsblanketter i löpande bana

22822200-0

Enskilda blanketter

22830000-7

Övningsböcker

22831000-4

Extrablad till skolanteckningsböcker

22832000-1

Övningspapper

22840000-0

Album för prover

22841000-7

Samlaralbum

22841100-8

Frimärkshäften

22841200-9

Album

22850000-3

Pärmar och tillbehör till dessa

22851000-0

Pärmar

22852000-7

Mappar

22852100-8

Arkivpärmar

22853000-4

Aktförvaringslådor

22900000-9

Diverse trycksaker

22990000-6

Tidningspapper, handgjort papper, annat papper och annan papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål

22991000-3

Tidningspapper

22992000-0

Handgjort papper eller kartong

22993000-7

Ljuskänsligt, värmekänsligt eller termografiskt papper och kartong

22993100-8

Fotopapper

22993200-9

Värmekänsligt papper eller kartong

22993300-0

Termografiskt papper eller kartong

22993400-1

Wellpapp

24000000-4

Kemiska produkter

24100000-5

Gaser

24110000-8

Industrigaser

24111000-5

Väte, argon, ädelgaser, kväve och syre

24111100-6

Argon

24111200-7

Ädelgaser

24111300-8

Helium

24111400-9

Neon

24111500-0

Gaser för medicinskt bruk

24111600-1

Väte

24111700-2

Kväve

24111800-3

Flytande nitrogen

24111900-4

Syre

24112000-2

Oorganiska syreföreningar

24112100-3

Koldioxid

24112200-4

Kväveoxid

24112300-5

Gasformiga oorganiska syreföreningar

24113000-9

Flytande luft och tryckluft

24113100-0

Flytande luft

24113200-1

Tryckluft

24200000-6

Färgämnen och pigment

24210000-9

Oxider, peroxider och hydroxider

24211000-6

Zinkoxid och peroxid, titanoxid, färgämnen och pigment

24211100-7

Zinkoxid

24211200-8

Zinkperoxid

24211300-9

Titanoxid

24212000-3

Oxider och hydroxider av krom, mangan, magnesium, bly och koppar

24212100-4

Kromoxid

24212200-5

Manganoxid

24212300-6

Blyoxid

24212400-7

Kopparoxid

24212500-8

Magnesiumoxid

24212600-9

Hydroxider för förgämnen och pigment

24212610-2

Kromhydroxid

24212620-5

Manganhydroxid

24212630-8

Blyhydroxid

24212640-1

Kopparhydroxid

24212650-4

Magnesiumhydroxid

24213000-0

Släckt kalk

24220000-2

Garvextrakt, färgextrakt, tanniner och färgämnen

24221000-9

Färgextrakt

24222000-6

Garvextrakt

24223000-3

Tanniner

24224000-0

Färgmedel

24225000-7

Garvämnen

24300000-7

Basiska oorganiska och organiska kemikalier

24310000-0

Basiska oorganiska kemikalier

24311000-7

Kemiska grundämnen, oorganiska syror och föreningar

24311100-8

Metalloider

24311110-1

Fosfider

24311120-4

Karbider

24311130-7

Hydrider

24311140-0

Nitrider

24311150-3

Azider

24311160-6

Silicider

24311170-9

Borider

24311180-2

Raffinerat svavel

24311200-9

Halogen

24311300-0

Alkalimetaller

24311310-3

Kvicksilver

24311400-1

Klorväte, oorganiska syror, silicium- och svaveldioxid

24311410-4

Oorganiska syror

24311411-1

Svavelsyra

24311420-7

Fosforsyra

24311430-0

Polyfosforiska syror

24311440-3

Silikolfluorsyra

24311450-6

Svaveldioxid

24311460-9

Kiseldioxid

24311470-2

Klorväte

24311500-2

Hydroxider som basiska oorganiska kemikalier

24311510-5

Metalloxider

24311511-2

Svavelkis och järnoxider

24311520-8

Natriumhydroxid

24311521-5

Kaustiksoda

24311522-2

Flytande natriumkarbonat

24311600-3

Svavelföreningar

24311700-4

Svavel

24311800-5

Karbon

24311900-6

Klor

24312000-4

Metalliska halogener; fixernatronkloriter, klorater och perklorater

24312100-5

Metalliska halogener

24312110-8

Natriumhexafluorsilikat

24312120-1

Klorider

24312121-8

Aluminiumklorid

24312122-5

Ferriklorid

24312123-2

Polyaluminiumklorid

24312130-4

Aluminiumklorväte

24312200-6

Hypokloriter och klorater

24312210-9

Natriumklorit

24312220-2

Natriumhypoklorit

24313000-1

Sulfider, sulfater; nitrater, fosfater och karbonater

24313100-2

Sulfider, sulfiter och sulfater

24313110-5

Diverse sulfider

24313111-2

Vätesulfid

24313112-9

Polysulfider

24313120-8

Sulfater

24313121-5

Natriumtiosulfat

24313122-2

Järnvitriol

24313123-9

Aluminiumsulfat

24313124-6

Natriumsulfat

24313125-3

Järnsulfat

24313126-0

Kopparsulfat

24313200-3

Fosfinater, fosfonater, fosfater och polyfosfater

24313210-6

Natriumhexametafosfat

24313220-9

Fosfater

24313300-4

Karbonater

24313310-7

Natriumkarbonat

24313320-0

Natriumbikarbonat

24313400-5

Nitrater

24314000-8

Metallsalter

24314100-9

Kaliumpermanganat

24314200-0

Oxometalliska syror

24315000-5

Oorganiska kemikalier

24315100-6

Tungt vatten, andra isotoper och föreningar av dessa

24315200-7

Cyanid, cyanidoxid, fulminater, cyanater, silikater, borater, perborater, salter av oorganiska syror eller peroxosyror

24315210-0

Cyanid

24315220-3

Cyanidoxid

24315230-6

Fulminater

24315240-9

Cyanater

24315300-8

Väteperoxid

24315400-9

Piezoelektrisk kvarts

24315500-0

Föreningar av sällsynta jordmetaller

24315600-1

Silikat

24315610-4

Natriumsilikat

24315700-2

Borater

24316000-2

Destillerat vatten

24317000-9

Syntetiska stenar

24317100-0

Syntetiska ädelstenar

24317200-1

Syntetiska halvädelstenar

24320000-3

Basiska organiska kemikalier

24321000-0

Kolväten

24321100-1

Mättade kolväten

24321110-4

Acykliska kolväten

24321111-1

Metan

24321112-8

Etylen

24321113-5

Propen

24321114-2

Buten

24321115-9

Acetylen

24321120-7

Cykliska kolväten

24321200-2

Omättade kolväten

24321210-5

Omättade acykliska kolväten

24321220-8

Omättade cykliska kolväten

24321221-5

Bensen

24321222-2

Toluen

24321223-9

o-Xylener

24321224-6

m-Xylener

24321225-3

Styren

24321226-0

Etylbensen

24321300-3

Klorerade derivat av acykliska kolväten

24321310-6

Tetrakloreten

24321320-9

Koltetraklorid

24322000-7

Alkoholer, fenoler, fenolalkoholer och halogenerade, sulfonerade, nitrerade eller nitrosaterade derivat av dessa; industriella fettalkoholer

24322100-8

Industriella fettalkoholer

24322200-9

Monohydriska alkoholer

24322210-2

Metanol

24322220-5

Etanol

24322300-0

Dioler, polyalkoholer, cykliska alkoholer och derivat

24322310-3

Etylenglykol

24322320-6

Alkoholderivat

24322400-1

Fenoler; fenolalkoholer och fenolderivat

24322500-2

Alkohol

24322510-5

Etylalkohol

24323000-4

Monokarboxyliska industrifettsyror

24323100-5

Sura oljor från raffinering

24323200-6

Karbonsyror

24323210-9

Ättiksyra

24323220-2

Perättiksyra

24323300-7

Omättade monokarbonsyror

24323310-0

Metakrylsyraestrar

24323320-3

Estrar av akrylsyra

24323400-8

Aromatiska polykarbon- och karbonsyror

24324000-1

Organiska föreningar med kvävefunktioner

24324100-2

Aminofunktionsföreningar

24324200-3

Aminoföreningar med syrefunktion

24324300-4

Ureiner

24324400-5

Föreningar med kvävefunktioner

24325000-8

Organiska svavelföreningar

24326000-5

Etrar, organiska peroxider, epoxider, acetaler och hemiacetaler samt organiska föreningar

24326100-6

Aldehydfunktionsföreningar

24326200-7

Keton- och kinonfunktionsföreningar

24326300-8

Organiska peroxider

24326310-1

Etylenoxid

24326320-4

Etrar

24327000-2

Diverse kemiska produkter

24327100-3

Vegetabiliska derivat för infärgning

24327200-4

Träkol

24327300-5

Oljor och produkter utvunna genom destillering av högtempererad stenkolstjära, beck- och becktjära

24327310-8

Stenkolstjära

24327311-5

Kreosot

24327320-1

Beck

24327330-4

Trätjärebeck

24327400-6

Hartsprodukter

24327500-7

Avlut från framställning av trämassa

24400000-8

Konstgödsel och kväveföreningar

24410000-1

Kvävehaltiga gödningsmedel

24411000-8

Salpetersyra

24411100-9

Natriumnitrat

24412000-5

Nitrersyra

24413000-2

Ammoniak

24413100-3

Flytande ammoniak

24413200-4

Ammoniumklorid

24413300-5

Ammoniumsulfat

24420000-4

Fosforgödselmedel

24421000-1

Mineraliska fosforgödselmedel

24422000-8

Kemiska fosforgödselmedel

24430000-7

Animaliska eller vegetabiliska gödselmedel

24440000-0

Diverse gödselmedel

24450000-3

Agrokemiska produkter

24451000-0

Pesticider

24452000-7

Insekticider

24453000-4

Herbicider

24454000-1

Auxinherbicider

24455000-8

Desinfektionsmedel

24456000-5

Rodenticider

24457000-2

Fungicider

24500000-9

Plaster i obearbetad form

24510000-2

Polymerer av eten, i obearbetad form

24520000-5

Polymerer av propen, i obearbetad form

24530000-8

Polymerer av styren, i obearbetad form

24540000-1

Vinylpolymerer i obearbetad form

24541000-8

Polymerer av vinylacetat, i obearbetad form

24542000-5

Akrylpolymerer i obearbetad form

24550000-4

Polyestrar i obearbetad form

24560000-7

Polyamider i obearbetad form

24570000-0

Karbamidhartser i obearbetad form

24580000-3

Aminohartser i obearbetad form

24590000-6

Silikoner i primärform

24600000-0

Sprängämnen

24610000-3

Tillverkade sprängämnen

24611000-0

Krut

24611100-1

Fasta drivmedel

24612000-7

Diverse sprängämnen

24612100-8

Dynamit

24612200-9

Trinitroglycerin

24612300-0

Nitroglycerin

24613000-4

Signalljus, regnraketer, dimsignaler och pyrotekniska artiklar

24613100-5

Skrämselskott för fåglar

24613200-6

Fyrverkerier

24615000-8

Stubiner, tändhattar, tändare, elsprängkapslar

24900000-3

Finkemikalier och andra kemikalier

24910000-6

Lim

24911000-3

Gelatiner

24911200-5

Bindemedel

24920000-9

Eteriska oljor

24930000-2

Fotokemikalier

24931000-9

Fotoplåtar och film

24931200-1

Fotografiska emulsioner

24931210-4

Framkallningsvätska

24931220-7

Fotofixermedel

24931230-0

Framkallningsvätska för röntgenbilder

24931240-3

Fixermedel för röntgenbilder

24931250-6

Odlingssubstrat

24931260-9

Bildförstärkare

24950000-8

Kemiska preparat

24951000-5

Fetter och smörjmedel

24951100-6

Smörjmedel

24951110-9

Borrslam

24951120-2

Silikonfett

24951130-5

Borrvätskor

24951200-7

Oljetillsatser

24951210-0

Pulver för brandsläckare

24951220-3

Brandsläckningsmedel

24951230-6

Brandsläckningspatroner

24951300-8

Hydraulvätskor

24951310-1

Avisningsmedel

24951311-8

Frostskyddsmedel

24951400-9

Kemiskt modifierade fetter och oljor

24952000-2

Modelleringsmassa

24952100-3

Dentalvax

24953000-9

Appreturmedel

24954000-6

Aktivt kol

24954100-7

Nytt aktivt kol

24954200-8

Regenererat aktivt kol

24955000-3

Kemiska toaletter

24956000-0

Peptoner och proteinsubstanser

24957000-7

Kemiska tillsatser

24957100-8

Färdiga bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor

24957200-9

Tillsatser för cement, bruk eller betong

24958000-4

Kemiska produkter för olje- och gasindustrin

24958100-5

Borrhålskemikalier

24958200-6

Flockningsmedel

24958300-7

Slamkemikalier

24958400-8

Gelampuller för förladdning av sprängämnen

24959000-1

Aerosoler och kemikalier i skivform

24959100-2

Aerosoler

24959200-3

Kemiska grundämnen i skivform

24960000-1

Olika slag av kemiska produkter

24961000-8

Kylarvätskor

24962000-5

Vattenreningskemikalier

24963000-2

Rostskyddsmedel

24964000-9

Glycerol

24965000-6

Enzymer

30000000-9

Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara

30100000-0

Kontorsmaskiner, kontorsutrustning och kontorsmateriel, utom datorer, skrivare och möbler

30110000-3

Ordbehandlingsmaskiner

30111000-0

Ordbehandlare

30120000-6

Utrustning för kopiering och offsettryckning

30121000-3

Utrustning för fotokopiering och termokopiering

30121100-4

Fotokopieringsmaskiner

30121200-5

Utrustning för fotokopiering

30121300-6

Reproutrustning

30121400-7

Dupliceringsmaskiner

30121410-0

Telefon-/faxomkopplare

30121420-3

Digitala sändare

30121430-6

Digitala dupliceringsmaskiner

30122000-0

Offsetmaskiner för kontorsbruk

30122100-1

System för digital offsettryckning

30122200-2

Utrustning för digital offsettryckning

30123000-7

Kontors- och företagsmaskiner

30123100-8

Maskiner för biljettkontroll

30123200-9

Bankomater

30123300-0

Stencilduplikatorer

30123400-1

Falsmaskiner

30123500-2

Perforeringsmaskiner

30123600-3

Mynthanteringsmaskiner

30123610-6

Myntsorteringsmaskiner

30123620-9

Mynträkningsmaskiner

30123630-2

Myntinslagningsmaskiner

30124000-4

Delar och tillbehör till kontorsmaskiner

30124100-5

Fixeringsenheter

30124110-8

Olja för fixeringsenhet

30124120-1

Rengöringsvals för fixeringsenhet

30124130-4

Lampor för fixeringsenhet

30124140-7

Rengöringsdyna för fixeringsenhet

30124150-0

Filter för fixeringsenhet

30124200-6

Fixeringsenhetskit

30124300-7

Trumma till kontorsmaskiner

30124400-8

Häftklammerkassetter

30124500-9

Skannertillbehör

30124510-2

Stämpelverktyg

30124520-5

Dokumentmatare för skanner

30124530-8

Transparensadapter för skanner

30125000-1

Delar och tillbehör till kopiatorer

30125100-2

Kolpulverpatroner

30125110-5

Toner för laserskrivare/faxmaskiner

30125120-8

Toner för fotokopieringsmaskiner

30125130-1

Toner för datacentraler samt forsknings- och dokumentationscentrum

30130000-9

Utrustning för postkontor

30131000-6

Postrumsutrustning

30131100-7

Vikmaskiner för papper eller kuvert

30131200-8

Kuverteringsmaskiner

30131300-9

Adresseringsmaskiner

30131400-0

Frankeringsmaskiner

30131500-1

Automatiska brevöppnare

30131600-2

Automatiska brevförslutare

30131700-3

Poststämplingsmaskiner

30131800-4

Frimärksfästare

30132000-3

Sorteringsutrustning

30132100-4

Postsorteringsutrustning

30132200-5

Sedelräknare

30132300-6

Sorteringsmaskiner

30133000-0

Postutrustning

30133100-1

Maskiner för massutskick

30140000-2

Räknare och räknemaskiner

30141000-9

Räknare

30141100-0

Miniräknare

30141200-1

Bordsräknare

30141300-2

Skrivande räknare

30141400-3

Additionsmaskiner

30142000-6

Räknemaskiner och kassaapparater

30142100-7

Räknemaskiner

30142200-8

Kassaapparater

30144000-0

Maskiner med räkneverk

30144100-1

Portofrankeringsmaskiner

30144200-2

Biljettmaskiner

30144300-3

Räkneverk för fordon

30144400-4

Automatisk avgiftsbetalning

30145000-7

Delar och tillbehör till räknare

30145100-8

Räknerullar

30150000-5

Skrivmaskiner

30151000-2

Elektriska skrivmaskiner

30152000-9

Delar och tillbehör till skrivmaskiner

30160000-8

Magnetkort

30161000-5

Kreditkort

30162000-2

Aktiva kort

30163000-9

Betalkort

30163100-0

Bensinkort

30170000-1

Märkningsmaskiner

30171000-8

Datum- och prismärkare

30172000-5

Maskiner för tryckning av ID-kort

30173000-2

Etiketteringsmaskiner

30174000-9

Maskiner för tillverkning av etiketter

30175000-6

Textningsutrustning

30176000-3

Märkapparater för märktejp

30177000-0

Automatiska märkningssystem

30178000-7

Halvautomatiska märkningssystem

30179000-4

Hållare för etikettrullar

30180000-4

Maskiner för endossering och utskrift av checkar

30181000-1

Maskiner för endossering av checkar

30182000-8

Checkskrivare

30190000-7

Diverse kontorsutrustning och kontorsmateriel

30191000-4

Kontorsutrustning, exkl. möbler

30191100-5

Arkiveringsutrustning

30191110-8

Kartoteksnurror

30191120-1

Tidningsställ

30191130-4

Skrivskivor

30191140-7

Tillbehör för personlig identifiering

30191200-6

Stordiaprojektorer

30191400-8

Dokumentförstörare

30192000-1

Kontorsmateriel

30192100-2

Radergummin

30192110-5

Bläck- och tryckfärgsprodukter

30192111-2

Stämpeldynor

30192112-9

Tryckfärg för tryckpressar och skrivare

30192113-6

Bläckpatroner

30192121-5

Kulspetspennor

30192122-2

Reservoarpennor

30192123-9

Fiberpennor

30192124-6

Filtpennor

30192125-3

Markeringspennor

30192126-0

Specialpennor

30192127-7

Pennställ

30192130-1

Blyertspennor

30192131-8

Blyertspennor med stift som vrids eller trycks fram

30192132-5

Blyertsstift

30192133-2

Pennvässare

30192134-9

Pennhållare

30192150-7

Datumstämplar

30192151-4

Sigillstämplar

30192152-1

Sifferstämplar

30192153-8

Textstämplar

30192154-5

Stämpeldynkassetter

30192155-2

Stämpelställ

30192160-0

Raderare

30192170-3

Anslagstavlor

30192200-3

Måttband

30192300-4

Färgband

30192310-7

Färgband för skrivmaskiner

30192320-0

Färgband till skrivare

30192330-3

Färgband på spole till räknemaskin

30192340-6

Färgband till faxmaskiner

30192350-9

Färgband till kassaapparater

30192400-5

Repromateriel

30192500-6

Transparanger

30192600-7

Rittavlor

30192700-8

Skriv- och kontorsmateriel

30192800-9

Självhäftande etiketter

30192900-0

Korrigeringsmedel

30192910-3

Korrigeringsband

30192920-6

Korrigeringsvätska

30192930-9

Korrigeringspennor

30192940-2

Patroner till korrigeringspennor

30192950-5

Elektriska raderapparater

30193000-8

Pärmar, mappar o. d.

30193100-9

Lådinsatser

30193200-0

Brevkorgar och tidskriftssamlare

30193300-1

Hängarkiv

30193400-2

Bokstöd

30193500-3

Broschyrställ

30193600-4

Almanacksställ

30193700-5

Arkivlåda

30193800-6

Memohållare

30193900-7

Manushållare

30194000-5

Material för ritkontor

30194100-6

Kurvmallar

30194200-7

Klisterprickar, ritbordstejp och ritfilm

30194210-0

Klisterprickar och ritbordstejp

30194220-3

Ritfilm

30194300-8

Ritningskit och ritpapper

30194310-1

Ritningskit

30194320-4

Ritningspapper

30194400-9

Överdrag för ritbord

30194500-0

Bokstavsschabloner

30194600-1

Gradskivor

30194700-2

Schabloner

30194800-3

T-linjaler och trianglar

30194810-6

T-linjaler

30194820-9

Trianglar

30194900-4

Skriv- eller ritbordsunderlägg

30195000-2

Tavlor

30195100-3

Planeringstavlor och tillbehör

30195200-4

Elektroniska (interaktiva) skrivtavlor och tillbehör

30195300-5

Namn-/informationstavlor med utbytbara bokstäver och tillbehör

30195400-6

Skrivtavlor och tillbehör

30195500-7

Griffeltavlor och tillbehör

30195600-8

Anslagstavlor och tillbehör

30195700-9

Tavelrengöringsmedel och tillbehör

30195800-0

Hängskenor eller bärlister

30195900-1

Whiteboardtavlor och magnettavlor

30195910-4

Skrivtavlor (whiteboardtavlor)

30195911-1

Tillbehör till whiteboardtavlor

30195912-8

Stativ till whiteboardtavlor

30195913-5

Stativ till blädderblock

30195920-7

Magnettavlor

30195921-4

Tavelsuddar för magnettavlor

30196000-9

Planeringssystem

30196100-0

Möteskalendrar

30196200-1

Agendor och lösblad

30196300-2

Förslagslåda

30197000-6

Mindre kontorsartiklar

30197100-7

Häftklamrar och häftstift

30197110-0

Häftklamrar

30197120-3

Nubb

30197130-6

Häftstift

30197200-8

Ringpärmar och gem

30197210-1

Ringpärmar

30197220-4

Gem

30197221-1

Gemhållare

30197300-9

Brevknivar, häftapparater och hålslag

30197310-2

Brevknivar

30197320-5

Häftapparater

30197321-2

Klammerborttagare

30197330-8

Hålslag

30197400-0

Frimärksfuktare

30197500-1

Sigillvax

30197510-4

Tillbehör till sigillvax

30197600-2

Förädlat papper och kartong

30197610-5

Kartongpapper och -papp

30197620-8

Skrivpapper

30197621-5

Blädderblock

30197630-1

Tryckpapper

30197640-4

Självkopierande eller övrigt kopieringspapper

30197641-1

Termografiskt papper

30197642-8

Kopieringspapper och elektrografiskt papper

30197643-5

Kopieringspapper

30197644-2

Elektrografiskt papper

30197645-9

Kort för tryckning

30198000-3

Lotterimaskiner

30198100-4

Spelautomater

30199000-0

Pappersvaror och övriga föremål

30199100-1

Karbonpapper, stencildupliceringspapper och självkopierande papper

30199110-4

Karbonpapper

30199120-7

Självkopierande papper

30199130-0

Papper utan karbon

30199140-3

Stencildupliceringspapper

30199200-2

Kuvert, korrespondenskort och brevkort

30199210-5

Korrespondenskort

30199220-8

Brevkort

30199230-1

Kuvert

30199240-4

Brevset

30199300-3

Mönstrat eller perforerat papper

30199310-6

Mönstrat eller perforerat tryckpapper

30199320-9

Mönstrat eller perforerat skrivpapper

30199330-2

Papper i löpande bana till skrivare

30199340-5

Blanketter i löpande bana

30199400-4

Gummerat papper eller adhesivpapper

30199410-7

Självhäftande papper

30199500-5

Arkivlådor, brevkorgar, förvaringslådor och liknande föremål

30199600-6

Registerblad

30199700-7

Tryckt kontorsmateriel utom formulär

30199710-0

Tryckta kuvert

30199711-7

Tryckta fönsterkuvert

30199712-4

Tryckta kuvert utan fönster

30199713-1

Tryckta kuvert för röntgenbilder

30199720-3

Brevpapper

30199730-6

Visitkort

30199731-3

Visitkortsfodral

30199740-9

Kort med tryckt hälsning

30199750-2

Kuponger

30199760-5

Etiketter

30199761-2

Streckkodsetiketter

30199762-9

Adresslappar

30199763-6

Stöldskyddsmärken

30199770-8

Lunchkuponger

30199780-1

Skrivunderlägg

30199790-4

Tidtabeller

30199791-1

Planeringskalendrar

30199792-8

Kalendrar

30199793-5

Kalenderställ

30200000-1

Datorer och datamateriel

30210000-4

Databehandlingsmaskiner (maskinvara)

30211000-1

Stordator

30211100-2

Superdator

30211200-3

Maskinvara för stordatorer

30211300-4

Dataplattformar

30211400-5

Konfigurationer

30211500-6

Centralenhet (CPU) eller processorer

30212000-8

Maskinvara för minidatorer

30212100-9

Centralenheter för minidatorer

30213000-5

Persondatorer

30213100-6

Bärbara datorer

30213200-7

Portföljdator

30213300-8

Stationär dator

30213400-9

Centralenheter för persondatorer

30213500-0

Handdatorer

30214000-2

Arbetsstationer

30215000-9

Maskinvara för mikrodatorer

30215100-0

Centralenheter för mikrodatorer

30216000-6

Magnetiska eller optiska läsare

30216100-7

Optiska läsare

30216110-0

Bildläsare

30216120-3

Utrustning för optisk teckenläsning

30216130-6

Streckkodsläsare

30216200-8

Magnetkortsläsare

30216300-9

Hålkortsläsare

30220000-7

Utrustning för digital kartografi

30221000-4

Digitala fastighetskartor

30230000-0

Datorrelaterad utrustning

30231000-7

Datorskärmar och manöverenheter

30231100-8

Dataterminaler

30231200-9

Manöverenheter

30231300-0

Bildskärmar

30231310-3

Platta bildskärmar

30231320-6

Pekskärmar

30232000-4

Kringutrustning

30232100-5

Skrivare och kurvskrivare

30232110-8

Lasertryckare

30232120-1

Matrisskrivare

30232130-4

Färgskrivare

30232140-7

Kurvskrivare

30232150-0

Bläckstråleskrivare

30232600-0

Dataomvandlare

30232700-1

Centralstyrenhet

30233000-1

Lagringsmedier och läsenheter

30233100-2

Minnesenheter

30233110-5

Magnetkortsenheter

30233120-8

Magnetbandsenheter

30233130-1

Skivminnesenheter

30233131-8

Diskettenheter

30233132-5

Fasta skivminnen

30233140-4

Direktminnen

30233141-1

Redundant anordning av oberoende skivminnen (RAID)

30233150-7

Optiska skivminnesenheter

30233151-4

Cd-läsare och/eller cd-brännare

30233152-1

Dvd-läsare och/eller dvd-brännare

30233153-8

Cd- och dvd-läsare och/eller -brännare

30233160-0

Strömbandskassetter

30233161-7

Kassetthanteringsutrustning

30233170-3

Karusellenheter

30233180-6

Lagringsenhet med flashminne

30233190-9

Styrenhet för skivminne

30233300-4

Smartkortläsare

30233310-7

Fingeravtrycksläsare

30233320-0

Kombinerade smartkort- och fingeravtrycksläsare

30234000-8

Lagringsmedier

30234100-9

Magnetskiva

30234200-0

Optiska skivminnen

30234300-1

Cd-skivor

30234400-2

Dvd-skivor

30234500-3

Minnesmedier

30234600-4

Flashminne

30234700-5

Magnetband

30236000-2

Diverse datautrustning

30236100-3

Utrustning för minnesutbyggnad

30236110-6

RAM-minne (Random Access Memory)

30236111-3

DRAM-minne (Dynamic Random Access Memory)

30236112-0

SRAM-minne (Static Random Access Memory)

30236113-7

SDRAM-minne (Synchronous Dynamic Random Access Memory)

30236114-4

RDRAM-minne (Rambus Dynamic Random Access Memory)

30236115-1

SGRAM-minne (Synchronous Graphic Random Access Memory)

30236120-9

ROM-minne (Read-Only Memory)

30236121-6

PROM-minne (Programmable Read-Only Memory)

30236122-3

EPROM-minne (Erasable Programmable Read-Only Memory)

30236123-0

EEPROM-minne (Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory)

30236200-4

Utrustning för databehandling

30237000-9

Delar och tillbehör till datorer

30237100-0

Delar till datorer

30237110-3

Gränssnitt

30237120-6

Datorkontakter

30237121-3

Seriella infraröda portar

30237130-9

Datakort

30237131-6

Elektroniska kort

30237132-3

USB-kort

30237133-0

PCMCIA-adaptrar och -gränssnitt (Personal Computer Memory Card International Association)

30237134-7

Grafikacceleratorkort

30237135-4

Nätverkskort

30237136-1

Ljudkort

30237140-2

Moderkort

30237200-1

Datortillbehör

30237210-4

Antireflexskärmar

30237220-7

Musmattor

30237230-0

Fickminnen

30237240-3

Webbkamera

30237250-6

Artiklar för datorrengöring

30237251-3

Datorrengöringsset

30237252-0

Tryckluft för rengöring

30237253-7

Skyddsöverdrag för datorutrustning

30237260-9

Väggfästen för bildskärmar

30237270-2

Datorväskor

30237280-5

Tillbehör för kraftförsörjning

30237290-8

Handledsstöd för tangentbord

30237295-3

Tangentbordsskydd

30237300-2

Datormateriel

30237310-5

Typsnittskassetter

30237320-8

Disketter

30237330-1

DAT-kassetter (Digital Audio Tape)

30237340-4

DLT-kassetter (Digital Linear Tape)

30237350-7

Datakassetter

30237360-0

LTO-kassetter (Linear Tape-Open)

30237370-3

Inspelningskassetter

30237380-6

Cd-rom

30237400-3

Tillbehör för datainmatning

30237410-6

Datormus

30237420-9

Styrspakar

30237430-2

Ljuspennor

30237440-5

Pekbollar

30237450-8

Tabletter

30237460-1

Tangentbord till datorer

30237461-8

Programmerbara tangentbord

30237470-4

Tangentbord för blindskrift

30237475-9

Elektriska sensorer

30237480-7

Indataenheter

30238000-6

Utrustning för biblioteksautomation

31000000-6

Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning

31100000-7

Elektriska motorer, generatorer och transformatorer

31110000-0

Elektriska motorer

31111000-7

Adaptorer

31120000-3

Generatorer

31121000-0

Generatoraggregat

31121100-1

Generatoraggregat med kompressionständningsmotorer

31121110-4

Kraftomvandlare

31121111-1

Kommutatorer

31121200-2

Generatoraggregat med gnisttändningsmotorer

31121300-3

Vindkraftsgeneratorer

31121310-6

Väderkvarnar

31121320-9

Vindturbiner

31121330-2

Vindturbingeneratorer

31121331-9

Turbinrotorer

31121340-5

Vindkraftpark

31122000-7

Generatoranläggningar

31122100-8

Bränsleceller

31124000-1

Ångturbingenerator och tillbehör

31124100-2

Turbingeneratoraggregat

31124200-3

Styrutrustning för turbingenerator

31126000-5

Likströmsgeneratorer

31127000-2

Nödgenerator

31128000-9

Turbogenerator

31130000-6

Växelströmsgenerator

31131000-3

Enfasmotorer

31131100-4

Drivanordningar

31131200-5

Anoder

31132000-0

Flerfasmotorer

31140000-9

Kyltorn

31141000-6

Vattenkylare

31150000-2

Ballast för urladdningslampor eller urladdningsrör

31151000-9

Statiska omvandlare

31153000-3

Likriktare

31154000-0

Kontinuerlig strömförsörjning

31155000-7

Växelriktare

31156000-4

Diskontinuerlig strömförsörjning

31157000-1

Induktorer

31158000-8

Laddningsanordningar

31158100-9

Batteriladdningsdon

31158200-0

Överladdare

31158300-1

Turboladdare

31160000-5

Delar till elektriska motorer, generatorer och transformatorer

31161000-2

Delar till elektriska motorer och generatorer

31161100-3

Magnetiseringssystem

31161200-4

Gaskylningssystem

31161300-5

Generatorrotorer

31161400-6

Primärvattensystem

31161500-7

Tätoljesystem

31161600-8

Kylvattensystem för statorer

31161700-9

Delar till ånggeneratorer

31161800-0

Delar till gasgeneratorer

31161900-1

System för spänningsreglering

31162000-9

Delar till transformatorer, induktorer och strömriktare

31162100-0

Delar till kondensorer

31170000-8

Transformatorer

31171000-5

Dielektriska vätsketransformatorer

31172000-2

Spänningstransformatorer

31173000-9

Instrumenttransformator

31174000-6

Kraftförsörjningstransformatorer

31200000-8

Eldistributions- och reglerutrustning

31210000-1

Elektrisk utrustning för till- och frånslagning eller skydd av elektriska kretsar

31211000-8

Paneler och säkringslådor

31211100-9

Kopplingspaneler

31211110-2

Kontrollpaneler

31211200-0

Säkringslådor

31211300-1

Säkringar

31211310-4

Strömbrytare

31211320-7

Säkringsblock

31211330-0

Säkringsledningar

31211340-3

Säkringsclips

31212000-5

Effektbrytare

31212100-6

Effektbrytare för kontaktledningar

31212200-7

Multimetrar

31212300-8

Magnetbrytare

31212400-9

Ministrömbrytare

31213000-2

Distributionsutrustning

31213100-3

Distributionslådor

31213200-4

Distributionstransformatorer

31213300-5

Kabeldistributionsskåp

31213400-6

Distributionssystem

31214000-9

Ställverk

31214100-0

Brytare

31214110-3

Frånskiljare

31214120-6

Jordfelsbrytare

31214130-9

Säkerhetsbrytare

31214140-2

Strömbrytare med dimmerfunktion

31214150-5

Valsströmbrytare

31214160-8

Tryckströmbrytare

31214170-1

Vippströmbrytare

31214180-4

Skjutomkopplare

31214190-7

Gränslägesbrytare

31214200-1

Brytarkontakter

31214300-2

Kopplingsutrustning för placering utomhus

31214400-3

Säkringslastbrytare

31214500-4

Elektriska kopplingstavlor

31214510-7

Fördelningstavlor

31214520-0

Kopplingstavla för medelspänning

31215000-6

Spänningsbegränsare

31216000-3

Åskavledare

31216100-4

Blixtskyddsutrustning

31216200-5

Blixtledare

31217000-0

Överspänningsskydd

31218000-7

Samlingsskenor

31219000-4

Skyddslådor

31220000-4

Kretskomponenter

31221000-1

Elektriska reläer

31221100-2

Effektreläer

31221200-3

Reläer för allmän användning

31221300-4

Kabelskoreläer

31221400-5

Växelspänningsreläer

31221500-6

Kvicksilverreläer

31221600-7

Tidreläer

31221700-8

Maximalreläer

31223000-5

Lamphållare

31224000-2

Kopplingar och kontaktelement

31224100-3

Stickproppar och uttag

31224200-4

Koaxialkontakter

31224300-5

Kopplingsdosor

31224400-6

Anslutningskablar

31224500-7

Terminaler

31224600-8

Avbländningsljus

31224700-9

Förgreningsdosor

31224800-0

Kabelskarvningsset

31224810-3

Förlängningssladdar

31230000-7

Delar till eldistributions- eller reglerutrustning

31300000-9

Isolerad metalltråd och kabel

31310000-2

Huvudledningar

31311000-9

Nätanslutningar

31320000-5

Kraftledningskablar

31321000-2

Kraftledningar

31321100-3

Starkströmsluftledningar

31321200-4

Låg- och medelspänningskabel

31321210-7

Lågspänningskabel

31321220-0

Medelspänningskabel

31321300-5

Högspänningskabel

31321400-6

Undervattenskabel

31321500-7

Submarin kabel

31321600-8

Skärmkabel

31321700-9

Signalkabel

31330000-8

Koaxialkablar

31340000-1

Kabeltillbehör, isolerade

31341000-8

Kabelrullar, isolerade

31342000-5

Trunkkablar, isolerade

31343000-2

Kabelskarvar, isolerade

31344000-9

Packboxar, isolerade

31350000-4

Elektriska ledare för databruk och kontroll

31351000-1

Elektriska ledare för behörighetskontrollsystem

31400000-0

Ackumulatorer, primärceller och primärbatterier

31410000-3

Primärceller

31411000-0

Alkaliska batterier

31420000-6

Primärbatterier

31421000-3

Blybatterier

31422000-0

Batterienheter

31430000-9

Elektriska ackumulatorer

31431000-6

Blyackumulatorer

31432000-3

Nickelkadmiumackumulatorer

31433000-0

Nickel-järnackumulatorer

31434000-7

Litiumbatterier

31440000-2

Batterier

31500000-1

Belysningsarmatur och elektriska lampor

31510000-4

Elektriska glödlampor

31511000-1

Slutna strålkastarenheter

31512000-8

Volframglödlampor

31512100-9

Halogenlampor, linjära

31512200-0

Halogenlampor, 2-stift

31512300-1

Halogenlampor, dikroiska

31514000-2

Urladdningslampor

31515000-9

Ultravioletta lampor

31516000-6

Infraröda lampor

31517000-3

Båglampor

31518000-0

Signalljus

31518100-1

Strålkastarbelysning

31518200-2

Nödbelysningsutrustning

31518210-5

Stormlyktor

31518220-8

Ljusstav

31518300-3

Taklyktor

31518500-5

Kvartslampor

31518600-6

Strålkastare

31519000-7

Glödljuslampor och neonlampor

31519100-8

Glödljuslampor

31519200-9

Neonlampor

31520000-7

Lampor och belysningsarmatur

31521000-4

Lampor

31521100-5

Skrivbordslampor

31521200-6

Golvlampor

31521300-7

Bärbara elektriska lampor

31521310-0

Varningsljus

31521320-3

Ficklampor

31521330-6

Uppladdningsbara bärbara elektriska lampor

31522000-1

Julgransbelysning

31523000-8

Upplysta skyltar och namnskyltar

31523100-9

Neonreklamskyltar

31523200-0

Permanenta informationsskyltar

31523300-1

Upplysta namnskyltar

31524000-5

Tak- och väggarmatur

31524100-6

Takarmatur

31524110-9

Operationslampor

31524120-2

Takbelysning

31524200-7

Väggarmatur

31524210-0

Väggbelysning

31527000-6

Spotlights

31527200-8

Utomhusbelysning

31527210-1

Lanternor

31527260-6

Belysningssystem

31527270-9

Plattformsbelysning

31527300-9

Belysning för hushållsbruk

31527400-0

Undervattenslampor

31530000-0

Delar till lampor och belysningsutrustning

31531000-7

Lampglober

31531100-8

Lampor och lysrör

31532000-4

Delar till lampor och belysningsarmatur

31532100-5

Rörlampor

31532110-8

Lysrörslampor

31532120-1

Kompaktlysrör

31532200-6

Cirkellampor

31532210-9

Cirkellysrör

31532300-7

Klotlampor

31532310-0

Kompaktlysrör i klotform

31532400-8

Lampsocklar

31532500-9

Tändapparater för lampor

31532510-2

Tändapparater för fluorescerande belysning

31532600-0

Lampreaktorer

31532610-3

Lysrörsreaktorer

31532700-1

Lampskärmar

31532800-2

Lamparmar

31532900-3

Fluorescerande ljus

31532910-6

Lysrör

31532920-9

Glödlampor och lysrör

31600000-2

Elektrisk utrustning

31610000-5

Elutrustning för motorer och fordon

31611000-2

Installationsutrustning

31612000-9

Elinstallationshylsor för motorer

31612200-1

Startmotorer

31612300-2

Elektrisk signalutrustning för motorer

31612310-5

Blänkare

31620000-8

Akustisk eller visuell signalutrustning

31625000-3

Inbrotts- och brandlarm

31625100-4

Branddetektorer

31625200-5

Brandlarmssystem

31625300-6

Inbrottslarmssystem

31630000-1

Magneter

31640000-4

Elektriska maskiner och apparater med särfunktion

31642000-8

Elektronisk detektorapparatur

31642100-9

Metallrörsdetektorer

31642200-0

Mindetektorer

31642300-1

Plastdetektorer

31642400-2

Detektorer för icke-metalliska föremål

31642500-3

Detektorer för virke

31643000-5

Partikelacceleratorer

31643100-6

Linjära acceleratorer

31644000-2

Diverse utrustning för dataregistrering

31645000-9

Flipperautomater

31650000-7

Isoleringsarmatur

31651000-4

Eltejp

31660000-0

Kolelektroder

31670000-3

Eldelar till maskiner eller apparater

31671000-0

Glashöljen och katodstrålerör

31671100-1

Glashöljen

31671200-2

Katodstrålerör

31680000-6

Elektrisk utrustning och tillbehör

31681000-3

Eltillbehör

31681100-4

Elkontakter

31681200-5

Elektriska pumpar

31681300-6

Elektriska kretsar

31681400-7

Elkomponenter

31681410-0

Elmateriel

31681500-8

Uppladdare

31682000-0

Elektricitetsmateriel

31682100-1

Eldosor

31682110-4

Höljen till eldosor

31682200-2

Instrumentbrädor

31682210-5

Instrumenterings- och styrsystem

31682220-8

Blandningspaneler

31682230-1

Grafiska avläsningstavlor

31682300-3

Medelspänningsutrustning

31682310-6

Medelspänningspaneler

31682400-4

Elektrisk utrustning för luftledningar och luftkablar

31682410-7

Luftkablar med bärlina

31682500-5

Reservelektricitetsaggregat

31682510-8

Reservkraftssystem

31682520-1

Nödstoppssystem

31682530-4

Reservkraftstillförsel

31682540-7

Utrustning till undercentraler

31700000-3

Elektroniska, elektromekaniska och elektrotekniska varor

31710000-6

Elektronisk utrustning

31711000-3

Elektronisk materiel

31711100-4

Elektroniska komponenter

31711110-7

Sändaremottagare

31711120-0

Transorer

31711130-3

Resistorer

31711131-0

Elektriska motstånd

31711140-6

Elektroder

31711150-9

Elektriska kondensatorer

31711151-6

Fasta kondensatorer

31711152-3

Variabla eller reglerbara kondensatorer

31711154-0

Kondensatorbanker

31711155-7

Kondensatornät

31711200-5

Elektroniska resultattavlor

31711300-6

Elektroniska system för tidsregistrering

31711310-9

System för närvaroregistrering

31711400-7

Elektronrör och radiorör

31711410-0

Katodstrålerör för TV-apparater

31711411-7

Bildrör

31711420-3

Mikrovågsrör och mikrovågsutrustning

31711421-0

Magnetroner

31711422-7

Mikrovågsutrustning

31711423-4

Radiolänksutrustning

31711424-1

Klystroner

31711430-6

Vakuumlikriktare

31711440-9

Mottagar- eller förstärkarrör

31711500-8

Delar till elektroniska sammansättningar

31711510-1

Delar till elektriska kondensatorer

31711520-4

Delar till elektriska motstånd, reostater och potentiometrar

31711530-7

Delar till elektronrör

31712000-0

Mikroelektroniska maskiner, apparater och mikrosystem

31712100-1

Mikroelektroniska maskiner och apparater

31712110-4

Elektroniska integrerade kretsar och komponentblock

31712111-1

Telefonkort

31712112-8

SIM-kort

31712113-5

Kort med integrerade kretsar

31712114-2

Integrerade elektroniska kretsar

31712115-9

Komponentblock

31712116-6

Mikroprocessorer

31712117-3

Integrerade kretspaket

31712118-0

Socklar eller fästen för integrerade kretsar

31712119-7

Kretslock

31712200-2

Mikrosystem

31712300-3

Tryckta kretskort

31712310-6

Tryckta kretskort med komponenter

31712320-9

Tryckta kretskort utan komponenter

31712330-2

Halvledare

31712331-9

Fotoelektromotoriska celler

31712332-6

Tyristorer

31712333-3

Dubbeldioder (diacs)

31712334-0

Dubbelriktade tyristorer (triacs)

31712335-7

Optiskt kopplade isolatorer

31712336-4

Kristalloscillatorer

31712340-5

Dioder

31712341-2

Lysdioder

31712342-9

Mikrovågs- eller småsignaldioder

31712343-6

Zenerdioder

31712344-3

Schottkydioder

31712345-0

Tunneldioder

31712346-7

Ljuskänsliga dioder

31712347-4

Effektdioder eller fotodioder

31712348-1

Laserdioder

31712349-8

Radiofrekvensdioder (RF-dioder)

31712350-8

Transistorer

31712351-5

Ljuskänsliga transistorer

31712352-2

Fälteffekttransistorer (FET)

31712353-9

MOS-transistor (Metal Oxide Field Effect Transistors, MOSFET)

31712354-6

Transistorchips

31712355-3

Bipolära darlington- eller radiofrekvenstransistorer

31712356-0

Unijunctiontransistorer

31712357-7

Bipolära transistorer med isolerad grind (IGBT)

31712358-4

Fälteffekttransistor av skikttyp (JFET)

31712359-1

Bipolära skikttransistorer (BJT)

31712360-1

Monterade piezoelektriska kristaller

31720000-9

Elektromekanisk utrustning

31730000-2

Elektroteknisk utrustning

31731000-9

Elektrotekniska varor

31731100-0

Moduler

32000000-3

Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning

32200000-5

Överföringsutrustning för radiotelefoni, radiotelegrafi, radiosändning och television

32210000-8

Utrustning för radio- och TV-sändning

32211000-5

Utrustning för produktion av radio- och TV-program

32220000-1

TV-sändare utan mottagare

32221000-8

Radiofyrar

32222000-5

Kodare för videosignaler

32223000-2

Bildsändare

32224000-9

TV-sändare

32230000-4

Radiosändare med mottagare

32231000-1

Utrustning för interntelevision

32232000-8

Videokonferensutrustning

32233000-5

Radiofrekvensförstärkare

32234000-2

Interntelevision

32235000-9

Slutet övervakningssystem

32236000-6

Radiotelefoner

32237000-3

Walkie-talkies

32240000-7

TV-kameror

32250000-0

Mobiltelefoner

32251000-7

Biltelefoner

32251100-8

Handsfree-utrustning

32252000-4

GSM-telefoner

32252100-5

Mobiltelefoner med handsfree

32252110-8

Mobiltelefoner med handsfree (trådlöst)

32260000-3

Utrustning för dataöverföring

32270000-6

Digital överföringsutrustning

32300000-6

TV- och radioapparater, ljud- eller videobandspelare eller videoavspelare

32310000-9

Rundradiomottagare

32320000-2

TV-utrustning och audiovisuell utrustning

32321000-9

Storbildsprojektorer

32321100-0

Film- och videoutrustning

32321200-1

Audiovisuell utrustning

32321300-2

Audiovisuellt material

32322000-6

Multimedieutrustning

32323000-3

Videomonitorer

32323100-4

Färgskärmar

32323200-5

Svartvita skärmar

32323300-6

Videoutrustning

32323400-7

Utrustning för videoavspelning

32323500-8

TV-övervakningssystem

32324000-0

TV-apparater

32324100-1

Färg-TV-apparater

32324200-2

Svartvita TV-apparater

32324300-3

Televisionsutrustning

32324310-6

Satellitantenner

32324400-4

TV-antenner

32324500-5

Kanalväljare

32324600-6

Digital-tv-boxar

32330000-5

Apparater för ljud- och videoinspelning samt ljud- och videoavspelning

32331000-2

Skivtallrikar

32331100-3

Grammofoner

32331200-4

Kassettbandspelare

32331300-5

Utrustning för ljudåtergivning

32331500-7

Inspelare

32331600-8

MP3-spelare

32332000-9

Bandstationer

32332100-0

Diktafoner

32332200-1

Telefonsvarare

32332300-2

Ljudbandspelare

32333000-6

Videobandspelare eller videoavspelare

32333100-7

Videobandspelare

32333200-8

Videokameror

32333300-9

Videoavspelare

32333400-0

Videospelare

32340000-8

Mikrofoner och högtalare

32341000-5

Mikrofoner

32342000-2

Högtalare

32342100-3

Hörlurar

32342200-4

Öronsnäckor

32342300-5

Mikrofoner och högtalarenheter

32342400-6

Ljudanordningar

32342410-9

Ljudutrustning

32342411-6

Minihögtalare

32342412-3

Högtalarsystem

32342420-2

Studiomixer

32342430-5

Ljudkompressorer

32342440-8

Röstbrevsystem

32342450-1

Röstbandspelare

32343000-9

Förstärkare

32343100-0

Ljudfrekvensförstärkare

32343200-1

Megafoner

32344000-6

Mottagarapparater för radiotelefoni eller radiotelegrafi

32344100-7

Bärbara mottagare för anrop och personsökning

32344110-0

Röstregistreringssystem

32344200-8

Radiomottagare

32344210-1

Radioutrustning

32344220-4

Personsökare

32344230-7

Radiostationer

32344240-0

Radiomast

32344250-3

Radioanläggningar

32344260-6

Radioutrustning och multiplexerad utrustning

32344270-9

Radio- och telefonövervakningssystem

32344280-2

Bärbara radioapparater

32350000-1

Delar till ljud- och videoutrustning

32351000-8

Tillbehör till ljud- och videoutrustning

32351100-9

Videoredigeringsutrustning

32351200-0

Skärmar

32351300-1

Tillbehör till audioutrustning

32351310-4

Ljudkassetter

32352000-5

Antenner och reflektorer

32352100-6

Delar till radio- och radarutrustning

32352200-7

Reservdelar och tillbehör till radar

32353000-2

Ljudinspelningar

32353100-3

Grammofonskivor

32353200-4

Musikkassetter

32354000-9

Filmprodukter

32354100-0

Radiologifilm

32354110-3

Röntgenfilm

32354120-6

Diazofilm

32354200-1

Kinematografisk film

32354300-2

Fotofilm

32354400-3

Polaroidfilm

32354500-4

Videofilmer

32354600-5

Videokassetter

32354700-6

Videoband

32354800-7

Krympfilm

32360000-4

Snabbtelefoner

32400000-7

Nät

32410000-0

Lokalt nät

32411000-7

Stafettnät

32412000-4

Kommunikationsnät

32412100-5

Telekommunikationsnät

32412110-8

Internetnätverk

32412120-1

Intranetnätverk

32413000-1

Integrerat nät

32413100-2

Nätreläer

32415000-5

Ethernet-nät

32416000-2

Flertjänstnät (ISDN-nät)

32416100-3

ISDX-nät

32417000-9

Multimedianät

32418000-6

Radionät

32420000-3

Nätutrustning

32421000-0

Nätkablar

32422000-7

Nätkomponenter

32423000-4

Nätnav

32424000-1

Nätinfrastruktur

32425000-8

Nätoperativsystem

32426000-5

Network publishing-system

32427000-2

Nätsystem

32428000-9

Nätuppgradering

32429000-6

Telenätsutrustning

32430000-6

Globalt nät

32440000-9

Fjärrmät- och terminalutrustning

32441000-6

Fjärrmätutrustning

32441100-7

Övervakningssystem för fjärrmätning

32441200-8

Fjärrmät- och styrutrustning

32441300-9

Telematiksystem

32442000-3

Terminalutrustning

32442100-4

Uttagsplintar

32442200-5

Anslutningsboxar

32442300-6

Terminalemulatorer

32442400-7

Anslutningsplintar

32500000-8

Telekommunikationsmateriel

32510000-1

Trådlös telekommunikationsutrustning

32520000-4

Telekablar och telekommunikationsutrustning

32521000-1

Telekommunikationskablar

32522000-8

Telekommunikationsutrustning

32523000-5

Telekommunikationsanläggningar

32524000-2

Telekommunikationssystem

32530000-7

Satellitbunden kommunikationsutrustning

32531000-4

Satellitkommunikationsutrustning

32532000-1

Parabolantenner

32533000-8

Jordstationer

32534000-5

Satellitplattformar

32540000-0

Växlar

32541000-7

Växelutrustning

32542000-4

Växelbord

32543000-1

Telefonväxlar

32544000-8

Utrustning för automatiska abonnentväxlar

32545000-5

System för automatiska abonnentväxlar

32546000-2

Digital kopplingsutrustning

32546100-3

Digitala telefonväxlar

32547000-9

Vakuumbrytaranläggningar

32550000-3

Telefonutrustning

32551000-0

Telekablar och tillhörande utrustning

32551100-1

Telefonförbindelser

32551200-2

Telefonstationer

32551300-3

Telefoner med hörlurar

32551400-4

Telefonnät

32551500-5

Telefonkablar

32552000-7

Elektrisk utrustning för ledningstelefoni eller ledningstelegrafi

32552100-8

Telefonapparater

32552110-1

Trådlösa telefoner

32552120-4

Hjälptelefoner

32552130-7

Telefonautomater

32552140-0

Utrustning till telefonautomater

32552150-3

Telefoner för synskadade

32552160-6

Telefoner för hörselskadade

32552200-9

Bildskärmsenheter

32552300-0

Telefon- eller telegrafväxlar

32552310-3

Digitala telefonstationer

32552320-6

Multiplexorer

32552330-9

Telefonkontrollapparater

32552400-1

Signalomvandlare för tonfrekvenser

32552410-4

Modem

32552420-7

Frekvensomvandlare

32552430-0

Kodningsutrustning

32552500-2

Text-TV-apparater

32552510-5

Text-TV-terminaler

32552520-8

Teletext-utrustning

32552600-3

Porttelefoner

32553000-4

Delar till elektriska telefon- eller telegrafapparater

32560000-6

Fiberoptiska material

32561000-3

Fiberoptiska kopplingar

32562000-0

Optiska fiberkablar

32562100-1

Fiberoptiska informationskablar

32562200-2

Optiska telekablar

32562300-3

Fiberoptiska kablar för dataöverföring

32570000-9

Kommunikationsutrustning

32571000-6

Kommunikationsinfrastruktur

32572000-3

Kommunikationskablar

32572100-4

Kommunikationskablar med multipla elektriska ledare

32572200-5

Kommunikationskablar med koaxiala ledare

32572300-6

Kommunikationskablar för speciella applikationer

32573000-0

Kommunikationsstyrsystem

32580000-2

Datautrustning

32581000-9

Datakommunikationsutrustning

32581100-0

Datatransmissionskablar

32581110-3

Datatransmissionskablar med multipla elektriska ledare

32581120-6

Datatransmissionskablar med koaxiala ledare

32581130-9

Datatransmissionskablar för speciella applikationer

32581200-1

Faxutrustning

32581210-4

Tillbehör och komponenter till faxutrustning

32582000-6

Databärare

32583000-3

Data- och röstmedia

32584000-0

Datalagringsmedia

33000000-0

Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar

33100000-1

Medicinsk utrustning

33110000-4

Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling

33111000-1

Röntgenapparatur

33111100-2

Röntgenbord

33111200-3

Röntgenlaboratorier

33111300-4

Framkallningsapparatur för röntgenfilm

33111400-5

Apparatur för röntgenfluoroskopi

33111500-6

Tandröntgen

33111600-7

Apparatur för radiografi

33111610-0

Apparatur för MR-undersökning

33111620-3

Gammakameror

33111640-9

Termografer

33111650-2

Mammografiapparatur

33111660-5

Bentäthetsmätare

33111700-8

Angiografilaboratorium

33111710-1

Angiografimateriel

33111720-4

Apparatur för angiografi

33111721-1

Digital angiografiutrustning

33111730-7

Materiel för angioplastik

33111740-0

Utrustning för angioplastik

33111800-9

Anläggning för röntgendiagnostik

33112000-8

Utrustning för medicinsk bildbehandling med ultraljud och doppler

33112100-9

Ekokardiograf

33112200-0

Ultraljudsapparat

33112300-1

Ultraljudsscanners

33112310-4

Färgdoppler

33112320-7

Dopplerutrustning

33112330-0

Utrustning för ekoencefalografi

33112340-3

Ekokardiografer

33113000-5

MRT-utrustning

33113100-6

MR-scanners

33113110-9

MR-kameror

33114000-2

Utrustning för spektroskopi

33115000-9

Utrustning för tomografi

33115100-0

Datortomografer (”CT scanner”)

33115200-1

Datortomografer (”CAT scanner”)

33120000-7

System för registrering och undersökningsutrustning

33121000-4

System för ambulatorisk långtidsregistrering

33121100-5

EEG-apparater

33121200-6

Scintigrafiutrustning

33121300-7

EMG-apparater

33121400-8

Audiometrar

33121500-9

EKG

33122000-1

Oftalmologisk utrustning

33123000-8

Utrustning för kardiovaskulära ändamål

33123100-9

Tensiometer

33123200-0

EKG-apparater

33123210-3

Apparatur för hjärtövervakning

33123220-6

Apparatur för kardioangiografi

33123230-9

Kardiografer

33124000-5

Utrustning och artiklar för diagnostik och radiodiagnostik

33124100-6

Diagnostisk utrustning

33124110-9

Diagnostiska system

33124120-2

Utrustning för ultraljudsdiagnostik

33124130-5

Diagnostiska artiklar

33124131-2

Reagensremsor

33124200-7

Röntgendiagnostisk utrustning

33124210-0

Röntgendiagnostiska artiklar

33125000-2

Utrustning för urologisk undersökning

33126000-9

Utrustning för stomatologi

33127000-6

Utrustning för immunanalys

33128000-3

Medicinsk laser för annat än kirurgi

33130000-0

Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter

33131000-7

Tandläkarinstrument

33131100-8

Tandkirurgiska instrument

33131110-1

Dentaltänger, dentala operationsborstar och dentala sårhakar

33131111-8

Dentaltänger

33131112-5

Dentala operationsborstar

33131113-2

Dentala sårhakar

33131114-9

Dentala putsningsinstrument

33131120-4

Enheter för dental kryokirurgi, dentala djupmätare, dentalelevatorer och dentalslevar

33131121-1

Enheter för dental kryokirurgi

33131122-8

Dentala djupmätare

33131123-5

Dentalelevatorer

33131124-2

Dentalslevar

33131130-7

Fingertutor för tandläkare och dentalpincetter

33131131-4

Fingertutor för tandläkare

33131132-1

Dentalpincetter

33131140-0

Dentala speglar och brotschar

33131141-7

Dentala speglar

33131142-4

Dentala brotschar

33131150-3

Dentala rotspetsplockare, tandstensskrapor och dentalvågar

33131151-0

Dentala rotspetsplockare

33131152-7

Dentala tandstensskrapor

33131153-4

Dentalvågar

33131160-6

Dentalsaxar och dentalknivar

33131161-3

Dentalsaxar

33131162-0

Dentalknivar

33131170-9

Dentalspatlar, pincetter för dentalt bruk och dentala vaxcarverinstrument

33131171-6

Dentalspatlar

33131172-3

Pincetter för dentalt bruk

33131173-0

Dentala vaxcarverinstrument

33131200-9

Suturnålar för tandläkarbruk

33131300-0

Engångsinstrument för tandläkarbruk

33131400-1

Sond för tandläkarbruk

33131500-2

Instrument för tandutdragning

33131510-5

Tandborrar

33131600-3

Instrument för tandfyllning

33132000-4

Tandimplantat

33133000-1

Tillbehör för tandavtryck

33134000-8

Tillbehör för endodonti

33135000-5

Utrustning för tandreglering

33136000-2

Roterande instrument och slipinstrument

33137000-9

Tillbehör för profylaktisk tandvård

33138000-6

Produkter för tandproteser och tandreglering

33138100-7

Tandproteser

33140000-3

Medicinska förbrukningsartiklar

33141000-0

Engångsartiklar för icke-kemiskt medicinskt bruk och hematologiska förbrukningsartiklar

33141100-1

Förbandsartiklar; clips, suturer och ligaturer

33141110-4

Förbandsartiklar

33141111-1

Klisterbandage

33141112-8

Plåster

33141113-4

Bandage

33141114-2

Gasbinda

33141115-9

Vadd för medicinskt bruk

33141116-6

Omläggningsset

33141117-3

Bomullsvadd

33141118-0

Torkar och suddar

33141119-7

Kompresser

33141120-7

Clips, suturer och ligaturer

33141121-4

Kirurgiska suturer

33141122-1

Kirurgiska häftklammer

33141123-8

Behållare för skarpa föremål

33141124-5

Skyddsomslag för vassa föremål

33141125-2

Kirurgisk suturmateriel

33141126-9

Ligaturer

33141127-6

Resorberbara hemostatika

33141128-3

Suturnålar

33141200-2

Katetrar

33141210-5

Ballongkatetrar

33141220-8

Kanyler

33141230-1

Dilatator

33141240-4

Katetertillbehör

33141300-3

Utrustning för venpunktering och blodprovstagning

33141310-6

Injektionssprutor

33141320-9

Nålar för medicinskt bruk

33141321-6

Anestesinålar

33141322-3

Artärnålar

33141323-0

Biopsinålar

33141324-7

Dialysnålar

33141325-4

Fistelnålar

33141326-1

Nålar för radiologiska procedurer

33141327-8

Ventilerade nålar

33141328-5

Epiduralnålar

33141329-2

Amniocentesnålar

33141400-4

Avbitartång och bisturi; operationshandskar

33141410-7

Avbitartång och bisturi

33141411-4

Skalpeller och knivblad

33141420-0

Operationshandskar

33141500-5

Hematologiska förbrukningsartiklar

33141510-8

Blodprodukter

33141520-1

Plasmaderivat

33141530-4

Koaguleringsmedel

33141540-7

Albumin

33141550-0

Heparin

33141560-3

Organ från människa

33141570-6

Blod från människa

33141580-9

Djurblod

33141600-6

Uppsamlingsbehållare och -påsar, dränageset och dylikt

33141610-9

Uppsamlingspåse

33141613-0

Blodpåsar

33141614-7

Plasmapåsar

33141615-4

Urinpåsar

33141620-2

Utrustning för medicinskt bruk för specifika ändamål i förpackningar (sets)

33141621-9

Inkontinensset

33141622-6

Aidsförebyggande set

33141623-3

Förstaförbandslådor

33141624-0

Infusionsaggregat

33141625-7

Diagnoskits

33141626-4

Doseringsutrustning

33141630-5

Blodplasmafilter

33141640-8

Drän

33141641-5

Sonder

33141642-2

Tillbehör till drän

33141700-7

Ortopediska artiklar

33141710-0

Kryckor

33141720-3

Gånghjälpmedel

33141730-6

Halskragar

33141740-9

Ortopediska skodon

33141750-2

Ledproteser

33141760-5

Skenor

33141770-8

Artiklar för behandling av frakturer, spikar och plattor

33141800-8

Förbrukningsartiklar för tandvård

33141810-1

Tandfyllningsmaterial

33141820-4

Tänder

33141821-1

Porslinständer

33141822-8

Akryltänder

33141830-7

Cementbas

33141840-0

Hemostatika för tandläkarbruk

33141850-3

Hygienartiklar för tandvård

33141900-9

Blodlansetter

33150000-6

Apparatur för radioterapi, mekanoterapi, elektroterapi och sjukgymnastik

33151000-3

Apparatur och utrustning för radioterapi

33151100-4

Apparatur för gammaterapi

33151200-5

Apparatur för röntgenbehandling

33151300-6

Spektrografer

33151400-7

Artiklar för radioterapi

33152000-0

Kuvöser

33153000-7

Litotriptor

33154000-4

Utrustning för mekanoterapi

33155000-1

Utrustning för fysisk behandling

33156000-8

Utrustning för psykologiska tester

33157000-5

Utrustning för gasbehandling och annan andningsstödjande utrustning

33157100-6

Masker för inhalation av medicinska gaser

33157110-9

Syrgasmask

33157200-7

Syrgasutrustning

33157300-8

Syrgastält

33157400-9

Andningsapparater för medicinskt bruk

33157500-0

Tryckkammare

33157700-2

Gasbefuktare

33157800-3

Utrustning för syrgastillförsel

33157810-6

Utrustning för syrgasbehandling

33158000-2

Elektrisk, elektromagnetisk och mekanisk behandling

33158100-3

Elektromagnetisk utrustning

33158200-4

Apparatur för elektroterapi

33158210-7

Stimulator

33158300-5

Medicinsk UV-utrustning

33158400-6

Utrustning för mekanisk terapi

33158500-7

Medicinsk IR-utrustning

33159000-9

System för klinisk kemi

33160000-9

Operationsteknik

33161000-6

Utrustning för elektrokirurgi

33162000-3

Apparatur och instrument för operationssalar

33162100-4

Utrustning för operationssalar

33162200-5

Operationsinstrument

33163000-0

Tält för medicinskt bruk

33164000-7

Laparoskopiutrustning

33164100-8

Kolposkop

33165000-4

Utrustning för kryokirurgi och kryoterapi

33166000-1

Utrustning för dermatologiskt bruk

33167000-8

Operationsbelysning

33168000-5

Apparatur för endoskopi och endokirurgi

33168100-6

Endoskop

33169000-2

Kirurgiska instrument

33169100-3

Kirurgisk laser

33169200-4

Kirurgiska korgar

33169300-5

Kirurgiska brickor

33169400-6

Kirurgiska behållare

33169500-7

Kirurgiska spårbarhetssystem

33170000-2

Anestesi och återupplivning

33171000-9

Instrument för anestesi och återupplivning

33171100-0

Anestesiinstrument

33171110-3

Anestesimask

33171200-1

Instrument för återupplivning

33171210-4

Återupplivningsmask

33171300-2

Epiduralset

33172000-6

Apparatur för anestesi och återupplivning

33172100-7

Anestesiutrustning

33172200-8

Utrustning för återupplivning

33180000-5

Funktionellt stöd

33181000-2

Dialysapparater

33181100-3

Apparatur för hemodialys

33181200-4

Dialysfilter

33181300-5

Individuell övervakningsapparatur för hemodialys

33181400-6

Flerpatientsutrustning för hemodialys

33181500-7

Förbrukningsartiklar för vård av njursjuka

33181510-0

Njurdialysvätska

33181520-3

Förbrukningsartiklar för njurdialys

33182000-9

Apparatur för understöd av hjärtfunktioner

33182100-0

Defibrillator

33182200-1

Apparatur för hjärtstimulering

33182210-4

Pacemaker

33182220-7

Hjärtklaffar

33182230-0

Hjärtkammare

33182240-3

Delar och tillbehör till pacemakrar

33182241-0

Batterier till pacemakrar

33182300-2

Utrustning för hjärtkirurgi

33182400-3

Röntgenanläggning för hjärtundersökning

33183000-6

Ortopediska hjälpmedel

33183100-7

Ortopediska implantat

33183200-8

Ortopediska proteser

33183300-9

Utrustning för osteosyntes

33184000-3

Proteser

33184100-4

Kirurgiska implantat

33184200-5

Kärlproteser

33184300-6

Hjärtproteser

33184400-7

Bröstproteser

33184410-0

Invärtes bröstproteser

33184420-3

Utvärtes bröstproteser

33184500-8

Koronara endoproteser

33184600-9

Ögonproteser

33185000-0

Hörapparater

33185100-1

Delar och tillbehör till hörapparater

33185200-2

Cochlea-implantat

33185300-3

Otorhinolaryngologiskt implantat (ÖNH)

33185400-4

Larynxprotes

33186000-7

Utrustning för extrakorporeal cirkulation

33186100-8

Oxygenator

33186200-9

Blod- och vätskevärmare

33190000-8

Diverse medicinktekniska produkter

33191000-5

Utrustning för sterilisering, desinfektion och hygien

33191100-6

Steriliseringsapparat

33191110-9

Autoklaver

33192000-2

Möbler för sjukvårdsändamål

33192100-3

Sjukbäddar

33192110-6

Ortopediska sängar

33192120-9

Sjukhussängar

33192130-2

Inställbara sängar med motor

33192140-5

Terapisoffor för psykiatrisk behandling

33192150-8

Behandlingsbritsar

33192160-1

Bårar

33192200-4

Bord för medicinska ändamål

33192210-7

Undersökningsbord

33192230-3

Operationsbord

33192300-5

Möbler för medicinska ändamål, utom sängar och bord

33192310-8

Sträck- och upphängningsanordningar för sjukhussängar

33192320-1

Upphängningsanordningar för urinpåsar

33192330-4

Infusionsflaskhållare

33192340-7

Möbler för operationssalar utom bord

33192350-0

Medicinskt odlingsskåp

33192400-6

Arbetsutrustning för tandläkare

33192410-9

Tandläkarstolar

33192500-7

Provrör

33192600-8

Lyftanordningar för vårdsektorn

33193000-9

Invalidfordon, rullstolar och tillhörande utrustning

33193100-0

Invalidfordon och rullstolar

33193110-3

Invalidfordon

33193120-6

Rullstolar

33193121-3

Motordrivna rullstolar

33193200-1

Delar och tillbehör till invalidfordon och rullstolar

33193210-4

Delar och tillbehör till invalidfordon

33193211-1

Motorer för invalidfordon

33193212-8

Styranordningar för invalidfordon

33193213-5

Reglage för invalidfordon

33193214-2

Chassi för invalidfordon

33193220-7

Delar och tillbehör till rullstolar

33193221-4

Dynor till rullstolar

33193222-1

Ramar till rullstolar

33193223-8

Säten till rullstolar

33193224-5

Hjul till rullstolar

33193225-2

Däck till rullstolar

33194000-6

Apparatur och instrument för transfusion och infusion

33194100-7

Utrustning för infusion

33194110-0

Infusionspumpar

33194120-3

Infusionsartiklar

33194200-8

Utrustning för transfusion

33194210-1

Utrustning för blodtransfusion

33194220-4

Artiklar för blodtransfusion

33195000-3

Patientövervakningssystem

33195100-4

Monitorer

33195110-7

Andningsmonitorer

33195200-5

Övervakningscentral

33196000-0

Medicinska hjälpmedel

33196100-1

Hjälpmedel för äldre personer

33196200-2

Hjälpmedel för funktionshindrade personer

33197000-7

Medicinsk datautrustning

33198000-4

Sjukvårdsartiklar av papper

33198100-5

Papperskompresser

33198200-6

Steriliseringspåsar eller -förpackningar av papper

33199000-1

Sjukvårdskläder

33600000-6

Läkemedel

33610000-9

Läkemedel för matsmältningsorgan och ämnesomsättning

33611000-6

Medel vid syrarelaterade symtom

33612000-3

Medel vid funktionella mag-tarmsymtom

33613000-0

Laxantia

33614000-7

Antidiarroika och medel vid intestinala infektioner och inflammationer

33615000-4

Diabetesmedel

33615100-5

Insulin

33616000-1

Vitaminer

33616100-2

Provitaminer

33617000-8

Mineralämnen

33620000-2

Läkemedel för blod, blodbildande organ samt hjärta och kretslopp

33621000-9

Läkemedel för blod och blodbildande organ

33621100-0

Antikoagulantia

33621200-1

Hemostatika

33621300-2

Medel vid anemier

33621400-3

Blodsubstitut och infusionsvätskor

33622000-6

Läkemedel för hjärta och kretslopp

33622100-7

Medel vid hjärtsjukdomar

33622200-8

Antihypertensiva medel

33622300-9

Diuretika

33622400-0

Medel vid hemorrojder och varicer

33622500-1

Antihemorrojdalia utvärtes medel

33622600-2

Beta-receptorblockerande medel

33622700-3

Kalciumantagonister

33622800-4

Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet

33630000-5

Hudläkemedel och läkemedel som verkar på rörelseapparaten

33631000-2

Hudläkemedel

33631100-3

Antimykotika för dermatologiskt bruk

33631110-6

Salicylsyra

33631200-4

Hudskyddande och uppmjukande medel

33631300-5

Medel mot psoriasis

33631400-6

Antibiotika och kemoterapeutika för dermatologiskt bruk

33631500-7

Kortikosteroider för dermatologiskt bruk samt dermatologiska medel

33631600-8

Antiseptika och desinfektionsmedel

33631700-9

Medel mot akne

33632000-9

Läkemedel som verkar på rörelseapparaten

33632100-0

Antiinflammatoriska och antireumatiska medel

33632200-1

Muskelavslappnande medel

33632300-2

Giktmedel

33640000-8

Läkemedel som verkar på urin- och könsorgan; hormoner

33641000-5

Läkemedel som verkar på urin- och könsorgan; könshormoner

33641100-6

Antiinfektiva och antiseptiska medel för gynekologiskt bruk

33641200-7

Övriga medel för gynekologiskt bruk

33641300-8

Könshormoner och modulatorer som verkar på könsorganen

33641400-9

Preventivmedel

33641410-2

Orala preventivmedel

33641420-5

Kemiska preventivmedel

33642000-2

Hormonpreparat för systemiskt bruk exkl. könshormoner

33642100-3

Hypofys- och hypotalamushormoner samt analoger

33642200-4

Kortikosteroider för systemiskt bruk

33642300-5

Tyreoideahormoner och antityreoida substanser

33650000-1

Antiinfektiva medel för systemiskt bruk, vacciner, cytostatika/cytotoxiska medel, samt immunmodulerande medel

33651000-8

Antiinfektiva medel för systemiskt bruk

33651100-9

Antibakteriella medel för systemiskt bruk

33651200-0

Antimykotika för systemiskt bruk

33651300-1

Medel mot mykobakterier

33651400-2

Virushämmande medel för systemiskt bruk

33651500-3

Immunserum och immunglobuliner

33651510-6

Antiserum

33651520-9

Antikroppar

33651600-4

Vacciner

33651610-7

Vacciner mot difteri, kikhosta och stelkramp

33651620-0

Vacciner mot difteri och stelkramp

33651630-3

BCG-vacciner (torkade)

33651640-6

Vacciner mot mässling, påssjuka och röda hund

33651650-9

Vacciner mot tyfus

33651660-2

Influensavaccin

33651670-5

Poliovaccin

33651680-8

Vacciner mot hepatit B

33651690-1

Vaccin för veterinärmedicin

33652000-5

Cytostatika/cytotoxiska medel och immunmodulerande medel

33652100-6

Cytostatika/cytotoxiska medel

33652200-7

Läkemedel för endokrin terapi

33652300-8

Immunsuppressiva medel

33660000-4

Läkemedel som verkar på nervsystemet och sinnesorganen

33661000-1

Läkemedel som verkar på nervsystemet

33661100-2

Anestetika

33661200-3

Analgetika

33661300-4

Antiepileptika

33661400-5

Medel vid parkinsonism

33661500-6

Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel

33661600-7

Psykoanaleptika

33661700-8

Övriga medel med verkan på nervsystemet

33662000-8

Läkemedel som verkar på sinnesorganen

33662100-9

Medel vid ögonsjukdomar

33670000-7

Läkemedel som verkar på andningsorganen

33673000-8

Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar

33674000-5

Hostmedel

33675000-2

Antihistaminer för systemiskt bruk

33680000-0

Farmaceutiska artiklar

33681000-7

Nappar, bröstkupor och liknande babyartiklar

33682000-4

Gummiplattor

33683000-1

Gummikuddar

33690000-3

Varia

33691000-0

Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel

33691100-1

Medel mot protozoer

33691200-2

Medel vid maskinfektion

33691300-3

Medel mot ektoparasiter inkl skabbmedel, insektsdödande och repellerande medel

33692000-7

Farmaceutiska lösningar

33692100-8

Infusionslösningar

33692200-9

Produkter för parenteral nutrition

33692210-2

Parenterala näringslösningar

33692300-0

Enteral nutrition

33692400-1

Perfusionslösningar

33692500-2

Injektionslösningar

33692510-5

Intravenösa vätskor

33692600-3

Galeniska lösningar

33692700-4

Glukoslösningar

33692800-5

Dialyslösningar

33693000-4

Övriga terapeutiska medel

33693100-5

Toxiner

33693200-6

Nikotinsubstitut

33693300-7

Beroendebehandlingar

33694000-1

Diagnostiska medel

33695000-8

Övriga icke-terapeutiska medel

33696000-5

Reagens och kontrastmedel

33696100-6

Blodgruppsreagenser

33696200-7

Blodprovsreagenser

33696300-8

Kemiska reagenser

33696400-9

Isotopreagenser

33696500-0

Laboratoriereagenser

33696600-1

Reagenser för elektrofores

33696700-2

Reagenser för urologi

33696800-3

Kontrastmedel

33697000-2

Läkemedelsberedningar utom förbrukningsartiklar för tandvård

33697100-3

Emenaberedningar

33697110-6

Benuppbyggnadscement

33698000-9

Kliniska produkter

33698100-0

Mikrobiologiska kulturer

33698200-1

Körtlar och körtelextrakt

33698300-2

Peptiska substanser

33700000-7

Hygienartiklar

33710000-0

Parfymer, toalettartiklar och kondomer

33711000-7

Parfymer och toalettartiklar

33711100-8

Eau-de-toilette

33711110-1

Deodoranter

33711120-4

Antitranspirationsmedel

33711130-7

Eau-de-cologne

33711140-0

Dofter

33711150-3

Rosenvatten

33711200-9

Kosmetika

33711300-0

Manikyr- eller pedikyrprodukter

33711400-1

Skönhetsmedel

33711410-4

Bomullstops

33711420-7

Makeup-set

33711430-0

Engångsservetter

33711440-3

Cerat

33711450-6

Tatueringar

33711500-2

Hudvårdsprodukter

33711510-5

Solskyddsmedel

33711520-8

Duschtvål

33711530-1

Duschmössor

33711540-4

Parafarmaceutiska krämer och lotion

33711600-3

Hårvårdsprodukter

33711610-6

Schampon

33711620-9

Kammar

33711630-2

Peruker

33711640-5

Hygienkit

33711700-4

Artiklar för mun- och tandhygien

33711710-7

Tandborstar

33711720-0

Tandkräm

33711730-3

Tandpetare

33711740-6

Munvatten

33711750-9

Munspray

33711760-2

Tandtråd

33711770-5

Nappar för spädbarn

33711780-8

Rengöringstabletter för tandproteser

33711790-1

Tandvårdskit

33711800-5

Rakprodukter

33711810-8

Rakcremer

33711900-6

Tvål

33712000-4

Kondomer

33713000-1

Fotvårdsprodukter

33720000-3

Rakhyvlar och manikyr- eller pedikyrset

33721000-0

Rakhyvlar

33721100-1

Rakblad

33721200-2

Rakapparater

33722000-7

Manikyr- eller pedikyrset

33722100-8

Manikyrset

33722110-1

Manikyrredskap

33722200-9

Pedikyrset

33722210-2

Pedikyrredskap

33722300-0

Hårspännen

33730000-6

Ögonvårdsprodukter och korrigerande linser

33731000-3

Kontaktlinser

33731100-4

Korrigerande linser

33731110-7

Intraokulära linser

33731120-0

Glasögonlinser

33732000-0

Lösningar för kontaktlinser

33733000-7

Solglasögon

33734000-4

Glasögon

33734100-5

Bågar och skalmar till glasögon

33734200-6

Glasögonglas

33735000-1

Korgglasögon

33735100-2

Skyddsglasögon

33735200-3

Bågar och skalmar till skyddsglasögon

33740000-9

Hand- och nagelvårdsprodukter

33741000-6

Handvårdsprodukter

33741100-7

Handrengöringsmedel

33741200-8

Handkräm eller kroppslotion

33741300-9

Handsteriliseringsmedel

33742000-3

Nagelvårdsprodukter

33742100-4

Nagelklippare

33742200-5

Nagellack

33750000-2

Babyvårdsprodukter

33751000-9

Engångsblöjor

33752000-6

Amningsinlägg

33760000-5

Toalettpapper, näsdukar, handdukar och servetter

33761000-2

Toalettpapper

33762000-9

Pappersnäsdukar

33763000-6

Pappershanddukar

33764000-3

Pappersservetter

33770000-8

Sanitetspapper

33771000-5

Sanitetsartiklar av papper

33771100-6

Dambindor eller tamponger

33771200-7

Pappersblöjor

33772000-2

Förbrukningsvaror av papper

33790000-4

Laboratorieglas, hygieniskt eller farmaceutiskt glas

33791000-1

Hygienglas

33792000-8

Apoteksglas

33793000-5

Laboratorieglas

33900000-9

Utrustning och tillbehör för obduktion och bårhus

33910000-2

Patologiska dissektionsinstrument och tillbehör

33911000-9

Obduktionssaxar

33912000-6

Dissektionskit för obduktion

33912100-7

Dissektionspincetter för obduktion

33913000-3

Kulsonder för obduktion

33914000-0

Obduktionstråd, obduktionsnålar eller snittklämmor för obduktion

33914100-1

Obduktionstråd

33914200-2

Obduktionsnålar

33914300-3

Snittklämmor för obduktion

33915000-7

Venledare för obduktion

33916000-4

Obduktionssågblad eller tillbehör

33916100-5

Obduktionssågar

33917000-1

Dissektionsbräden eller underlägg

33918000-8

Väskor för kirurgiska obduktionsinstrument eller tillbehör

33919000-5

Instrumentrullar för kirurgiska obduktionsinstrument eller tillbehör

33920000-5

Utrustning och tillbehör för obduktion

33921000-2

Bendammsinsamlare

33922000-9

Likpåsar för transport

33923000-6

Huvudstöd, kroppsbräden och hängvågar för obduktion

33923100-7

Huvudstöd för obduktion

33923200-8

Kroppsbräden för obduktion

33923300-9

Hängvågar för obduktion

33924000-3

Infektionssjukdomskit för obduktion

33925000-0

Identifieringsetiketter eller handledsband för obduktion

33926000-7

Vakuumsugar eller slangar för vätskesamling vid obduktion

33927000-4

Rektaltermometrar för obduktion

33928000-1

Fingeruträtare för obduktion

33929000-8

Vävnadskonstruktionskit för lik

33930000-8

Obduktionsmöbler

33931000-5

Makroarbetsstationer för obduktion eller tillbehör

33932000-2

Obduktionsvaskar eller tillbehör

33933000-9

Obduktionsbord eller tillbehör

33933100-0

Obduktionsbord

33934000-6

Obduktionsbord o. d. för djur

33935000-3

Dissektionsbord o. d. för djur

33936000-0

Arbetsstationer för balsamering eller tillbehör

33937000-7

Fallströmsarbetsstationer för obduktion eller tillbehör

33940000-1

Utrustning och tillbehör för transport och förvaring av lik och kadaver

33941000-8

Förvaringsställ för kadaver

33942000-5

Kadavertransportörer

33943000-2

Saxlyftarvagnar för kadaver

33944000-9

Kylda skåp och frysar för bårhus

33945000-6

Kylrum för bårhus

33946000-3

Obduktionsvagnar

33947000-0

Kadaverbrickor

33948000-7

Kadaverlyftare eller flyttutrustning

33949000-4

Behållare för liktransport

33950000-4

Utrustning och tillbehör för klinisk rättsmedicin

33951000-1

Fingeravtrycks- eller avtrycksmaterial för obduktion

33952000-8

Förruttnelseförebyggande masker

33953000-5

Bloddetektionskit för obduktion eller tillbehör

33954000-2

Insamlingskit för biologiskt bevismaterial

33960000-7

Utrustning och tillbehör för balsamering

33961000-4

Kavitetsinjektorer för balsamering

33962000-1

Vendränslangar för balsamering

33963000-8

Balsameringsvätskor eller kemiska behandlingsmedel

33964000-5

Injektionsslangar för balsamering

33965000-2

Balsameringsvaskar eller tillbehör

33966000-9

Balsameringskit

33967000-6

Injektionsnålar för balsamering

33968000-3

Ögonhättor

33970000-0

Utrustning och tillbehör för bårhus

33971000-7

Bårhusutstyrslar

33972000-4

Bårhuspaket

33973000-1

Bårhussvepen

33974000-8

Bårhusaspiratorer

33975000-5

Härdningsmedel för bårhus

34000000-7

Transportutrustning och transporthjälpmedel

34100000-8

Motorfordon

34110000-1

Personbilar

34111000-8

Herrgårdsvagnar och bilar av sedanmodell

34111100-9

Herrgårdsvagnar

34111200-0

Bilar av sedanmodell

34113000-2

Fyrhjulsdrivna fordon

34113100-3

Jeepar

34113200-4

Terrängfordon

34113300-5

Fordon för terrängkörning

34114000-9

Specialfordon

34114100-0

Utryckningsfordon

34114110-3

Räddningsfordon

34114120-6

Paramedicinska fordon

34114121-3

Ambulanser

34114122-0

Patientfordon

34114200-1

Polisbilar

34114210-4

Fordon för fångtransport

34114300-2

Färdtjänstfordon

34114400-3

Minibussar

34115000-6

Andra personbilar

34115200-8

Motorfordon för transport av färre än tio personer

34115300-9

Begagnade transportfordon

34120000-4

Motorfordon för transport av tio personer eller fler

34121000-1

Bussar

34121100-2

Bussar för kollektivtrafik

34121200-3

Ledade bussar

34121300-4

Tvåvåningsbussar

34121400-5

Låggolvsbussar

34121500-6

Långfärdsbussar

34130000-7

Motorfordon för godstransport

34131000-4

Pickupper

34132000-1

Snöskotrar

34133000-8

Ledade lastbilar

34133100-9

Tankrar

34133110-2

Tankbilar

34134000-5

Lastbilar med flak och tipptruckar

34134100-6

Lastbilar med flak

34134200-7

Tipptruckar

34136000-9

Skåpbilar

34136100-0

Lätta skåpbilar

34136200-1

Varuvagn av skåpbilsmodell

34137000-6

Begagnade lastfordon

34138000-3

Vägtraktorer

34139000-0

Chassier

34139100-1

Förarhyttschassier

34139200-2

Chassier med karosseri

34139300-3

Kompletta chassier

34140000-0

Tyngre motorfordon

34142000-4

Kranbilar och dumprar

34142100-5

Lastbilar med hissflak

34142200-6

Skoplastare

34142300-7

Dumprar

34143000-1

Fordon för vinterväghållning

34144000-8

Motorfordon för särskilda syften

34144100-9

Mobila borrtorn

34144200-0

Beredskapsfordon

34144210-3

Brandfordon

34144211-0

Lastbilar med maskinstege

34144212-7

Brandbilar med vattentank

34144213-4

Brandbilar

34144220-6

Bärgningsfordon

34144300-1

Mobila broar

34144400-2

Fordon för väghållning

34144410-5

Slamsugare

34144420-8

Saltspridare

34144430-1

Gatsopningsfordon

34144431-8

Sopmaskiner med suganordning

34144440-4

Sandningsfordon

34144450-7

Sprinklerfordon

34144500-3

Fordon för avfall och avloppsvatten

34144510-6

Fordon för avfall

34144511-3

Sopbilar

34144512-0

Sopbilar med komprimator

34144520-9

Fordon för tömning av septiska tankar

34144700-5

Nyttofordon

34144710-8

Hjullastare

34144730-4

Fordon för flygplanstankning

34144740-7

Fordon för flygplansbogsering

34144750-0

Fraktfartyg

34144751-7

Grensletruckar

34144760-3

Bokbussar

34144800-6

Husvagnar

34144900-7

Elfordon

34144910-0

Elbussar

34150000-3

Simulatorer

34151000-0

Körsimulatorer

34152000-7

Träningssimulatorer

34200000-9

Karosser, släp- eller påhängsvagnar

34210000-2

Fordonskarosser

34211000-9

Busskarosser, ambulanskarosser och karosser för lastfordon

34211100-9

Busskarosser

34211200-9

Ambulanskarosser

34211300-9

Karosser för lastfordon

34220000-5

Släp-, påhängsvagnar och fraktcontainrar

34221000-2

Fraktcontainrar för särskilda ändamål

34221100-3

Mobila olycksfallsmottagningar

34221200-4

Mobila akutmottagningar

34221300-5

Enheter för kemiska olyckor

34223000-6

Släp- och påhängsvagnar

34223100-7

Påhängsvagnar

34223200-8

Tankfordon

34223300-9

Släpvagnar

34223310-2

Universalsläpvagnar

34223320-5

Hästtransportsläp

34223330-8

Mobila släpvagnsenheter

34223340-1

Släpvagnar för tankbilar

34223350-4

Släpvagnar med maskinstege

34223360-7

Tanksläpvagnar

34223370-0

Tippvagnar

34223400-0

Släp- och påhängsvagnar av husvagnstyp

34224000-3

Delar till släpvagnar, påhängsvagnar och övriga fordon

34224100-4

Delar till släpvagnar och påhängsvagnar

34224200-5

Delar till andra fordon

34300000-0

Delar och tillbehör till fordon och tillhörande motorer

34310000-3

Maskiner och maskindelar

34311000-0

Maskiner

34311100-1

Förbränningsmotorer för motorfordon och motorcyklar

34311110-4

Förbränningsmotorer med gnisttändning

34311120-7

Förbränningsmotorer med kompressionständning

34312000-7

Motordelar

34312100-8

Fläktremmar

34312200-9

Tändstift

34312300-0

Kylare till fordon

34312400-1

Kolvar

34312500-2

Packningar

34312600-3

Transportband av gummi

34312700-4

Drivremmar av gummi

34320000-6

Mekaniska reservdelar utom motorer och motordelar

34321000-3

Axlar och växellådor

34321100-4

Axlar

34321200-5

Växellådor

34322000-0

Bromsar och bromsdetaljer

34322100-1

Bromsutrustning

34322200-2

Skivbromsar

34322300-3

Bromsbelägg

34322400-4

Bromsklossar

34322500-5

Bromsbackar

34324000-4

Hjul, delar och tillbehör

34324100-5

Utrustning för utbalansering av hjul

34325000-1

Ljuddämpare och avgasrör

34325100-2

Ljuddämpare

34325200-3

Avgasrör

34326000-8

Domkrafter för fordon, kopplingar och delar därav

34326100-9

Kopplingar och delar därav

34326200-0

Domkrafter för fordon

34327000-5

Rattar, styrrör och styrhus

34327100-6

Rattar

34327200-7

Styrrör och styrhus

34328000-2

Provbänkar, utrustning för cabrioleter och säkerhetsbälten

34328100-3

Provbänkar

34328200-4

Utrustning för cabrioleter

34328300-5

Säkerhetsbälten

34330000-9

Reservdelar till lastfordon, skåpbilar och bilar

34350000-5

Däck till lätta och tunga fordon

34351000-2

Däck till lätta fordon

34351100-3

Bildäck

34352000-9

Extra kraftiga däck

34352100-0

Lastbilsdäck

34352200-1

Bussdäck

34352300-2

Däck till jordbruksmaskiner

34360000-8

Säten för civilflyg

34370000-1

Säten för motorfordon

34390000-7

Traktortillbehör

34400000-1

Motorcyklar, cyklar och sidovagnar

34410000-4

Motorcyklar

34411000-1

Delar och tillbehör till motorcyklar

34411100-2

Sidovagnar till motorcyklar

34411110-5

Delar och tillbehör till sidovagnar för motorcyklar

34411200-3

Motorcykeldäck

34420000-7

Skotrar och cyklar försedda med hjälpmotor

34421000-7

Motorskotrar

34422000-7

Cyklar försedda med hjälpmotor

34430000-0

Cyklar

34431000-7

Cyklar utan motor

34432000-4

Delar och tillbehör till cyklar

34432100-5

Cykeldäck

34500000-2

Fartyg och båtar

34510000-5

Fartyg

34511100-3

Patrulleringsfartyg

34512000-9

Fartyg och liknande båtar för passagerartrafik eller godstransport

34512100-0

Färjor

34512200-1

Kryssningsfartyg

34512300-2

Bulklastfartyg

34512400-3

Lastfartyg

34512500-4

Godsfartyg

34512600-5

Containerfartyg

34512700-6

Ro-ro-fartyg

34512800-7

Tankfartyg

34512900-8

Bilfartyg

34512950-3

Kylfartyg

34513000-6

Fiskefartyg, räddningsfartyg och andra specialfartyg

34513100-7

Fiskefartyg

34513150-2

Flytande fabriker

34513200-8

Bogserbåtar

34513250-3

Mudderverk

34513300-9

Sjövärdiga flytdockor

34513350-4

Dykfartyg

34513400-0

Flytkranar

34513450-5

Produktionsfartyg

34513500-1

Fartyg för seismiska undersökningar

34513550-6

Sjömätningsfartyg

34513600-2

Fartyg för föroreningsbekämpning

34513650-7

Brandsläckningsfartyg

34513700-3

Räddningsfartyg

34513750-8

Fyrskepp

34514000-3

Flytande eller sänkbara borr- eller produktionsplattformar

34514100-4

Borrskepp

34514200-5

Upphissningsrigg

34514300-6

Oljeborrplattformar

34514400-7

Flytande borrplattformar

34514500-8

Flytande produktionsanläggning

34514600-9

Halvt nedsänkbara riggar

34514700-0

Flyttbara plattformar

34514800-1

Offshoreplattform

34514900-2

Borrplattformar

34515000-0

Flytande konstruktioner

34515100-1

Markeringsbojar

34515200-2

Uppblåsbara flottar

34516000-7

Fendrar

34520000-8

Båtar

34521000-5

Specialbåtar

34521100-6

Bevakningsbåtar

34521200-7

Patrullbåtar för tullen

34521300-8

Patrullbåtar för polisen

34521400-9

Livbåtar

34522000-2

Nöjes- och sportbåtar

34522100-3

Segelbåtar

34522150-8

Katamaransegelbåtar

34522200-4

Räddningsbåtar

34522250-9

Segeljollar

34522300-5

Småbåtar

34522350-0

Glasfiberjollar

34522400-6

Halvstyva jollar

34522450-1

Uppblåsbara båtar

34522500-7

Gummibåtar

34522550-2

Kanoter

34522600-8

Roddbåtar

34522700-9

Trampbåtar

34600000-3

Järnvägs- och spårvägslok, rullande materiel samt tillhörande delar

34610000-6

Lok och tendrar

34611000-3

Lok

34612000-0

Tenderlok och linbanevagnar

34612100-1

Tenderlok

34612200-2

Linbanevagnar

34620000-9

Rullande materiel

34621000-6

Godsvagnar samt fordon för reparation och underhåll av järnväg

34621100-7

Godsvagnar

34621200-8

Fordon för reparation och underhåll av järnväg

34622000-3

Personvagnar för järnväg och spårväg samt trådbussar

34622100-4

Personvagnar för spårväg

34622200-5

Personvagnar för järnväg

34622300-6

Trådbussar

34622400-7

Järnvägsvagnar

34622500-8

Resgodsvagnar och andra specialvagnar

34630000-2

Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande materiel; trafikledningsutrustning för järnvägar

34631000-9

Delar till lok eller rullande materiel

34631100-0

Solida hjul

34631200-1

Buffertar och draganordningar

34631300-2

Tågsäten

34631400-3

Hjulaxlar och däck samt övriga lokdelar eller rullande materiel

34632000-6

Trafikledningsutrustning för järnvägar

34632100-7

Mekanisk signalutrustning

34632200-8

Elektrisk signalutrustning för järnväg

34632300-9

Elinstallationer för järnväg

34640000-5

Framdrivningselement

34700000-4

Flygplan och rymdfarkoster

34710000-7

Helikoptrar, flygplan, rymdfarkoster och andra motordrivna luftfartyg

34711000-4

Helikoptrar och flygplan

34711100-5

Flygplan

34711110-8

Flygplan med fasta vingar

34711200-6

Flygplan utan pilotmanövrering

34711300-7

Pilotmanövrerade flygplan

34711400-8

Specialflygplan

34711500-9

Helikoptrar

34712000-1

Rymdfarkoster, satelliter och uppskjutningsfordon

34712100-2

Rymdfarkoster

34712200-3

Satelliter

34712300-4

Startramper för rymdfarkoster

34720000-0

Ballonger, luftskepp och övriga flygplan utan motor

34721000-7

Glidflygplan och segelflygplan

34721100-8

Drakflyg

34722000-4

Ballonger och luftskepp

34722100-5

Ballonger

34722200-6

Luftskepp

34730000-3

Delar till flygplan, rymdskepp och helikoptrar

34731000-0

Flygplansdelar

34731100-1

Flygmotorer

34731200-2

Turbojetmotorer

34731300-3

Turbopropmotorer

34731400-4

Jetmotorer

34731500-5

Delar till flygmotorer

34731600-6

Delar till turbojet eller turbopropellrar

34731700-7

Helikopterdelar

34731800-8

Flygplansdäck

34740000-6

Utrustning för flygplan eller rymdfarkoster, träningsapparater, simulatorer samt tillhörande delar

34741000-3

Flygutrustning

34741100-4

Utrustning för flygplansuppskjutning

34741200-5

Flygkatapultsystem

34741300-6

Däcklåsutrustning

34741400-7

Flygsimulatorer

34741500-8

Markutrustning för pilotutbildning

34741600-9

Åksjukepåsar

34900000-6

Diverse transportutrustning och reservdelar

34910000-9

Häst- eller handdragna kärror och andra icke-mekaniskt drivna fordon, bagagevagnar och diverse reservdelar

34911000-6

Häst- eller handdragna kärror och andra icke-mekaniskt drivna fordon

34911100-7

Vagnar

34912000-3

Bagagevagnar

34912100-4

Sittvagnar

34913000-0

Diverse reservdelar

34913100-1

Begagnade däck

34913200-2

Regummerade däck

34913300-3

Stötfångare

34913400-4

Fordonsklockor

34913500-5

Fordonslås

34913510-8

Cykellås

34913600-6

Fartygspropellrar

34913700-7

Brandbilsstegar

34913800-8

Ankare

34920000-2

Vägutrustning

34921000-9

Utrustning för väghållning

34921100-0

Gatsopningsmaskiner

34921200-1

Sopmaskiner för start- och landningsbanor

34922000-6

Vägmarkeringsutrustning

34922100-7

Vägmarkeringar

34922110-0

Glaspärlor för vägmarkering

34923000-3

Vägtrafikledningsutrustning

34924000-0

Informationstavlor med uppdaterad information

34926000-4

Parkeringsledningssystem

34927000-1

Utrustning för avgiftsupptagning

34927100-2

Vägsalt

34928000-8

Vägtillbehör

34928100-9

Vägräcken

34928110-2

Mitträcken

34928120-5

Delar till räcken

34928200-0

Stängsel

34928210-3

Trästolpar

34928220-6

Stängselmaterial

34928230-9

Bullerplank

34928300-1

Säkerhetsbarriärer

34928310-4

Säkerhetsräcken

34928320-7

Bröstvärn

34928330-0

Lavinskydd

34928340-3

Snöstaket

34928400-2

Utrustning för allmän plats

34928410-5

Markeringsstolpar

34928420-8

Varningslampor för trafikfara

34928430-1

Fyrar

34928440-4

Busshållplatsstolpar

34928450-7

Pollare

34928460-0

Trafikkoner

34928470-3

Skyltning

34928471-0

Skyltmaterial

34928472-7

Skyltar

34928480-6

Soptunnor och papperskorgar

34928500-3

Gatubelysning

34928510-6

Stolpar för gatubelysning

34928520-9

Lyktstolpar

34928530-2

Gatulyktor

34929000-5

Vägmaterial för motorvägar

34930000-5

Marin utrustning

34931000-2

Anläggning till hamnar

34931100-3

Dockor (sjöfart)

34931200-4

Passagerarlandgångar

34931300-5

Passegerartrappor för ombordstigning på fartyg

34931400-6

Navigationssimulatorer

34931500-7

Sjötrafikledningsutrustning

34932000-9

Radaranläggningar

34933000-6

Navigationsutrustning

34934000-3

Propellerblad

34940000-8

Järnvägsmateriel

34941000-5

Räler och tillbehör till dessa

34941100-6

Stänger

34941200-7

Räler

34941300-8

Spårvägsskenor

34941500-0

Tvärstycken

34941600-1

Spårkorsningar

34941800-3

Spårväxlar

34942000-2

Signalutrustning

34942100-3

Signalmaster

34942200-4

Signallådor

34943000-9

Tågövervakningssystem

34944000-6

Uppvärmningssystem för spårväxlar

34945000-3

Spårriktningsmaskiner

34946000-0

Byggmaterial och tillbehör för järnvägsspår

34946100-1

Byggmaterial för järnvägsspår

34946110-4

Järnvägsräls

34946120-7

Järnvägsmaterial

34946121-4

Laskar och bottensyllar

34946122-1

Moträler

34946200-2

Tillbehör för järnvägsspår

34946210-5

Strömförande räls

34946220-8

Växeltungor, korsningsstycken, växelstag och växlar

34946221-5

Växeltungor

34946222-2

Korsningsstycken

34946223-9

Växelstag

34946224-6

Järnvägsväxlar

34946230-1

Rälssprintar, bottensyllar och syllar

34946231-8

Rälssprintar

34946232-5

Bottensyllar och syllar

34946240-4

Distansklossar och kilar

34947000-7

Syllar och delar av sliprar

34947100-8

Syllar

34947200-9

Delar av sliprar

34950000-1

Bärande utrustning

34951000-8

Arbetsbryggor

34951200-0

Utrustning för slamhantering

34951300-1

Slamtorkningsanläggning

34952000-5

Hydrauliska flakhissar

34953000-2

Ramper

34953100-3

Färjeramper

34953300-5

Passagerargångar

34954000-9

Landgångar

34955000-6

Flytdocka

34955100-7

Flytande förvaringsenhet

34960000-4

Flygplatsutrustning

34961000-1

Bagagehanteringssystem

34961100-2

Bagagehanteringsutrustning

34962000-8

Trafikreglerutrustning

34962100-9

Trafiktornsutrustning

34962200-0

Flygtrafikledning

34962210-3

Flygledningssimulering

34962220-6

Flygledningssystem

34962230-9

Flygledarutbildning

34963000-5

Instrumentlandningssystem (ILS)

34964000-2

Riktade radiofyrar som använder Doppler (DVOR)

34965000-9

Utrustning för avståndsmätning

34966000-6

Radiopejl (RDF) och oriktade radiofyrar (NDB)

34966100-7

Radiopejl (RDF)

34966200-8

Oriktade radiofyrar (NDB)

34967000-3

Kommunikationssystem på flygplats

34968000-0

Övervakningssystem på flygplats och system för flygplatsljus

34968100-1

Övervakningssystem på flygplats (SUR)

34968200-2

Ljussystem (PAPI)

34969000-7

Passagerarbryggor och passagerartrappor för flygplan

34969100-8

Passagerarbryggor för flygplan

34969200-9

Passagerartrappor för flygplan

34970000-7

Trafikregleringssystem

34971000-4

Hastighetskameror

34972000-1

Trafikmätare

34980000-0

Färdbiljetter

34990000-3

Regler-, säkerhets-, signal- och belysningsutrustning

34991000-0

Belysning för utomhusarbete

34992000-7

Skyltar och upplysta skyltar

34992100-8

Upplysta trafikskyltar

34992200-9

Vägskyltar

34992300-0

Gatuskyltar

34993000-4

Vägbelysning

34993100-5

Tunnelbelysning

34994000-1

Lampor för sjömärken

34994100-2

Lampor för riktmärken och belysning av floder

34995000-8

Lampor för flygledning och flygbelysning

34996000-5

Regler-, säkerhets- eller signalutrustning för vägar

34996100-6

Trafikljus

34996200-7

Regler-, säkerhets- eller signalutrustning för inre vattenvägar

34996300-8

Regler-, säkerhets- eller signalutrustning för parkeringsanläggningar

34997000-2

Regler-, säkerhets- eller signalutrustning för flygplatser

34997100-3

Färdskrivare för flygplan

34997200-4

Flygplatsbelysning

34997210-7

Belysning för start- och landningsbanor

34998000-9

Regler-, säkerhets- eller signalutrustning för hamnar

34999000-6

Signalgeneratorer, signalfördelare för antenner och galvanotekniska maskiner

34999100-7

Signalgeneratorer

34999200-8

Signalfördelare för antenner

34999300-9

Galvanotekniska maskiner

34999400-0

Skalmodeller

34999410-3

Flygplansmodeller

34999420-6

Fartygsmodeller

35000000-4

Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning

35100000-5

Nöd- och säkerhetsutrustning

35110000-8

Brandbekämpnings-, nöd- och säkerhetsutrustning

35111000-5

Brandbekämpningsutrustning

35111100-6

Andningsapparater för brandsläckning

35111200-7

Material för brandbekämpning

35111300-8

Brandsläckare

35111310-1

Skumpatroner

35111320-4

Bärbara brandsläckare

35111400-9

Brandräddningsutrustning

35111500-0

Brandbekämpningssystem

35111510-3

Brandbekämpning, handverktyg

35111520-6

Brandbekämpning, skum och liknande medel

35112000-2

Räddnings- och nödutrustning

35112100-3

Livräddningsdockor

35112200-4

Nöddusch

35112300-5

Ögondusch

35113000-9

Säkerhetsutrustning

35113100-0

Säkerhetsutrustning för byggplatser

35113110-0

Skyddssystem för kärnreaktor

35122200-7

Utrustning för nukleärt och radiologiskt skydd, eller mot biologiska och kemiska agens

35113210-4

Kärnsäkerhetsutrustning

35113300-2

Säkerhetsanläggningar

35113400-3

Skydds- och säkerhetskläder

35113410-6

Kläder för biologiskt eller kemiskt skydd

35113420-9

Kläder för nukleärt och radiologiskt skydd

35113430-2

Säkerhetsvästar

35113440-5

Reflekterande västar

35113450-8

Skyddsöverdrag eller skyddskåpa

35113460-1

Skyddssockar eller skyddsstrumpor

35113470-4

Skyddsjackor och skyddsbyxor

35113480-7

Skyddsmuddar

35113490-0

Skyddsrock

35120000-1

Bevaknings- och säkerhetssystem

35121000-8

Säkerhetsmateriel

35121100-9

Sumrar

35121200-0

Sedeldetektor, äkthetskontroll

35121300-1

Säkerhetsinstallationer

35121400-2

Säkerhetspåsar

35121500-3

Förseglingar

35121600-4

Märken

35121700-5

Larmsystem

35121800-6

Konvexa övervakningsspeglar

35121900-7

Radardetektorer

35123000-2

Identifieringsutrustning för byggplats

35123100-3

Magnetiskt kortsystem

35123200-4

Flextidsutrustning

35123300-5

Närvarosystem

35123400-6

Passerkort

35123500-7

Videoidentifieringssystem

35124000-9

Metalldetektorer

35125000-6

Övervakningssystem

35125100-7

Sensorer

35125110-0

Biometriläsare

35125200-8

Stämpelklockor och liknande tidsregistreringssystem

35125300-2

Övervakningskameror

35126000-3

Utrustning för streckkodsläsning

35200000-6

Polisutrustning

35210000-9

Måltavlor

35220000-2

Kravallutrustning

35221000-9

Vattenkanoner

35230000-5

Handklovar

35240000-8

Sirener

35250000-1

Avskräckningsmedel mot hunddjur

35260000-4

Polisskyltar

35261000-1

Informationstavlor

35261100-2

Informationstavlor med uppdatering

35262000-8

Signalutrustning för trafikledning vid väg- och spårkorsningar

35300000-7

Vapen, ammunition och tillhörande delar

35310000-0

Diverse vapen

35311000-7

Svärd, värjor, bajonetter och lansar

35311100-8

Svärd

35311200-9

Värjor

35311300-0

Bajonetter

35311400-1

Lansar

35312000-4

Gaskanoner

35320000-3

Skjutvapen

35321000-0

Lätta skjutvapen

35321100-1

Eldhandvapen

35321200-2

Gevär

35321300-3

Automatvapen

35322000-7

Artilleri

35322100-8

Luftvärnsartilleri

35322200-9

Självgående artilleri

35322300-0

Draget artilleri

35322400-1

Granatkastare

35322500-2

Haubitsar

35330000-6

Ammunition

35331000-3

Ammunition för eldvapen och krigföring

35331100-4

Kulor

35331200-5

Artillerigranater

35331300-3

Granater

35331400-7

Landminor

35331500-8

Patroner

35332000-0

Ammunition för flottan

35332100-1

Torpeder

35332200-2

Sjöminor

35333000-7

Ammunition för luftvapnet

35333100-8

Bomber

35333200-9

Raketer

35340000-9

Delar till eldvapen och ammunition

35341000-6

Delar till lätta skjutvapen

35341100-7

Rörledningsarmatur av brons

35342000-3

Delar till raketavfyrningsramp

35343000-0

Delar till granatkastare

35400000-8

Militärfordon och tillhörande delar

35410000-1

Militära pansarfordon

35411000-8

Stridsvagnar

35411100-9

Huvudstridsvagnar (MBT)

35411200-0

Lätta stridsvagnar

35412000-5

Pansarstridsfordon

35412100-6

Pansarskyttefordon

35412200-7

Pansarbilar

35412300-8

Pansarskyttevagnar

35412400-9

Spanings- och övervakningsfordon

35412500-0

Befäls- och sambandsfordon

35420000-4

Delar till militärfordon

35421000-1

Mekaniska reservdelar till militärfordon

35421100-2

Motorer och motordelar till militärfordon

35422000-8

Elektroniska och elektriska reservdelar till militärfordon

35500000-9

Krigsfartyg och tillhörande delar

35510000-2

Krigsfartyg

35511000-9

Ytstridsfartyg

35511100-0

Hangarfartyg

35511200-1

Jagare och fregatter

35511300-2

Korvetter och patrullbåtar

35511400-3

Amfibiefartyg

35512000-6

Ubåtar

35512100-7

Kärnkraftsdriven strategisk ubåt

35512200-8

Kärnkraftsdriven attackubåt

35512300-9

Dieselelektrisk attackubåt

35512400-0

Obemannade undervattensfarkoster (UUV)

35513000-3

Minkrigföringsfartyg och hjälpfartyg

35513100-4

Minröjare/minsvepare

35513200-5

Hjälpfartyg för forskning

35513300-6

Hjälpfartyg för spaning

35513400-7

Hjälpfartyg: sjukhus, lastbåt, tanker eller roro

35520000-5

Delar till krigsfartyg

35521000-2

Skrov och mekaniska reservdelar till krigsfartyg

35521100-3

Motorer och motordelar till krigsfartyg

35522000-9

Elektroniska och elektriska reservdelar till krigsfartyg

35600000-0

Militärflygplan, robotar och rymdfarkoster

35610000-3

Militärflygplan

35611100-1

Jaktplan

35611200-2

Jaktbombplan/attackflygplan

35611300-3

Bombplan

35611400-4

Militära transportflygplan

35611500-5

Skolflygplan

35611600-6

Havsövervakningsplan

35611700-7

Tankflygplan

35611800-8

Spaningsplan

35612100-8

Stridshelikoptrar

35612200-9

Anti-ubåthelikoptrar

35612300-0

Hjälphelikoptrar

35612400-1

Militära transporthelikoptrar

35612500-2

Räddningshelikoptrar

35613000-4

Obemannade luftfartyg

35613100-5

Obemannade attackluftfartyg

35620000-6

Missiler

35621000-3

Strategiska robotar

35621100-4

Strategiska anti-ballistiska robotar

35621200-5

Interkontinentala ballistiska robotar

35621300-6

Ubåtsbaserade ballistiska robotar

35621400-7

Ballistiska medeldistansrobotar

35622000-0

Taktiska robotar

35622100-1

Jaktrobotar

35622200-2

Attackrobotar

35622300-3

Sjömålsrobotar

35622400-4

Anti-ubåtsraketer

35622500-5

Taktiska anti-ballistiska robotar

35622600-6

Fjärrstyrda pansarvärnsrobotar

35622700-7

Luftvärnsrobotar

35623000-7

Kryssningsrobotar

35623100-8

Luft-/mark-/sjöbaserade kryssningsrobotar

35630000-9

Militära rymdfarkoster

35631000-6

Militära satelliter

35631100-7

Kommunikationssatelliter

35631200-8

Observationssatelliter

35631300-9

Navigationssatelliter

35640000-2

Delar till flygvapnets utrustning

35641000-9

Skrov och mekaniska reservdelar till militär flyg- och rymdutrustning

35641100-0

Motorer och motordelar till militär flyg- och rymdutrustning

35642000-7

Elektroniska och elektriska reservdelar till militär flyg- och rymdutrustning

35700000-1

Elektroniska försvarssystem

35710000-4

Ledning, styrning, kommunikation och IT-system (C4)

35711000-1

Ledning, styrning och kommunikationssystem

35712000-8

Taktisk ledning, styrning och kommunikation

35720000-7

Underrättelseverksamhet, övervakning, målsökning och spaning (ISTAR)

35721000-4

Elektroniska underrättelsesystem

35722000-1

Radar

35723000-8

Luftvärnsradar

35730000-0

Elektroniska stridssystem och motåtgärder

35740000-3

Stridssimulatorer

35800000-2

Persedlar och annan utrusning

35810000-5

Persedlar

35811100-3

Branduniformer

35811200-4

Polisuniformer

35811300-5

Militära uniformer

35812000-9

Stridsuniformer

35812100-0

Kamouflagejackor

35812200-1

Stridsdräkter

35812300-2

Stridsutrustning

35813000-6

Militärhjälmar

35813100-7

Hjälmskydd

35814000-3

Gasmasker

35815000-0

Skottsäkra plagg

35815100-1

Skottsäkra västar

35820000-8

Annan utrusning

35821000-5

Flaggor

35821100-6

Flaggstång

37000000-8

Musikinstrument, sportartiklar, spel, leksaker, hantverk, konsthantverksmateriel och tillbehör

37300000-1

Musikinstrument och delar till dessa

37310000-4

Musikinstrument

37311000-1

Tangentinstrument

37311100-2

Pianon

37311200-3

Dragspel

37311300-4

Orglar

37311400-5

Celestor

37312000-8

Bleckblåsinstrument

37312100-9

Trumpeter

37312200-0

Tromboner

37312300-1

Sousafoner

37312400-2

Saxofoner

37312500-3

Visselpipa

37312600-4

Horn

37312700-5

Saxhorn

37312800-6

Mellofoner

37312900-7

Althorn, barytonhorn, flygelhorn och valthorn

37312910-0

Althorn

37312920-3

Barytonhorn

37312930-6

Flygelhorn

37312940-9

Valthorn

37313000-5

Stränginstrument

37313100-6

Cembalor

37313200-7

Klavikorder

37313300-8

Gitarrer

37313400-9

Violiner

37313500-0

Harpor

37313600-1

Banjor

37313700-2

Mandoliner

37313800-3

Violonceller

37313900-4

Basar

37314000-2

Blåsinstrument

37314100-3

Klarinetter

37314200-4

Oboer

37314300-5

Kornetter och flöjter

37314310-8

Kornetter

37314320-1

Flöjter

37314400-6

Piccolaflöjter

37314500-7

Säckpipor

37314600-8

Munspel

37314700-9

Kazooer

37314800-0

Engelska horn

37314900-1

Okarinor

37315000-9

Musikinstrument med elektrisk förstärkning

37315100-0

Synthesizers

37316000-6

Slaginstrument

37316100-7

Cymbaler

37316200-8

Klockor (instrument)

37316300-9

Tamburiner

37316400-0

Kastanjetter

37316500-1

Trummor (instrument)

37316600-2

Xylophoner

37316700-3

Vibrafoner

37320000-7

Delar och tillbehör till musikinstrument

37321000-4

Tillbehör till musikinstrument

37321100-5

Metronomer

37321200-6

Rörblad

37321300-7

Tillbehör till stränginstrument

37321400-8

Instrumentsträngar eller plektrum

37321500-9

Tillbehör till slaginstrument

37321600-0

Musikinstrumentpåsar eller -fodral eller tillbehör

37321700-1

Musikinstrumentstativ eller notställ

37322000-1

Delar till musikinstrument

37322100-2

Stämskruvar

37322200-3

Speldosor eller -mekanismer

37322300-4

Munstycken

37322400-5

Dämmare

37322500-6

Ljudpinne

37322600-7

Taktpinnar

37322700-8

Putor till piccolaflöjt

37400000-2

Sportartiklar och -utrustning

37410000-5

Utrustning till utomhusidrott

37411000-2

Vintersportutrustning

37411100-3

Skid- och snowboardutrustning

37411110-6

Pjäxor

37411120-9

Skidor

37411130-2

Skidstavar

37411140-5

Bindningar

37411150-8

Snowboards

37411160-1

Skidkläder

37411200-4

Utrustning för skridskoåkning och ishockey

37411210-7

Hockeypuckar

37411220-0

Skridskor

37411230-3

Hockeyklubbor

37411300-5

Polarkläder och utrustning

37412000-9

Vattensportsutrustning

37412100-0

Vattenskidor

37412200-1

Dyk- och snorkelutrustning

37412210-4

Vikter

37412220-7

Lufttuber

37412230-0

Dykregulatorer

37412240-3

Dykinstrument eller tillbehör

37412241-0

Andningsapparater för dykare

37412242-7

Dykutrustning

37412243-4

Dykdräkter

37412250-6

Masker, fenor eller snorklar

37412260-9

Våtdräkter

37412270-2

Torrdräkter

37412300-2

Surf- och simutrustning och tillbehör

37412310-5

Wakeboards, kneeboards eller boogieboards

37412320-8

Vindsurfingutrustning

37412330-1

Surfbrädor

37412340-4

Simglasögon eller simfenor

37412350-7

Skärmseglingsutrustning

37413000-6

Jakt- eller fiskeartiklar

37413100-7

Fiskeredskap

37413110-0

Fiskespö

37413120-3

Fiskelina

37413130-6

Fiskerullar

37413140-9

Fiskedrag

37413150-2

Agn

37413160-5

Sänken

37413200-8

Jaktprodukter

37413210-1

Lockpipor

37413220-4

Vettar

37413230-7

Lerduvekastare

37413240-0

Gevärspipor

37414000-3

Campingutrustning

37414100-4

Liggunderlag

37414200-5

Isskåp

37414300-6

Reparationssatser för tält

37414600-9

Camping- eller friluftskök

37414700-0

Kylare för drycker

37414800-1

Överlevnadsoveraller

37415000-0

Friidrottsutrustning

37416000-7

Fritidsutrustning

37420000-8

Gymnastikutrustning

37421000-5

Gymnastikmattor

37422000-2

Räck, barrer och bommar för gymnastik

37422100-3

Räck och barrer för gymnastik

37422200-4

Gymnastikbommar

37423000-9

Rep, ringar eller klätterutrustning för gymnastik

37423100-0

Rep till gymnastik

37423200-1

Romerska ringar

37423300-2

Klätterutrustning för gymnastik

37424000-6

Hopputrustning för gymnastik

37425000-3

Trampoliner/studsmattor

37426000-0

Balansutrustning

37430000-1

Boxningsutrustning

37431000-8

Boxningsringar

37432000-5

Sandsäckar

37433000-2

Boxhandskar

37440000-4

Träningsutrustning

37441000-1

Utrustning för aerobisk träning

37441100-2

Löpmattor

37441200-3

Trappmaskiner

37441300-4

Träningscyklar

37441400-5

Roddmaskiner

37441500-6

Hopprep

37441600-7

Studsmattor för träning

37441700-8

Träningsbollar

37441800-9

Stepbrädor

37441900-0

Crosstrainer-maskiner

37442000-8

Vikt- och styrketräningsutrustning

37442100-8

Hantlar

37442200-8

Skivstänger

37442300-8

Muskelträningsmaskiner för under- och överkroppen

37442310-4

Muskelträningsmaskiner för underkroppen

37442320-7

Muskelträningsmaskiner för överkroppen

37442400-8

Ställ eller rack för vikter

37442500-8

Träningsvikter

37442600-8

Pilatesmaskiner

37442700-8

Greppstärkare (gripper)

37442800-8

Träningsband och -slangar

37442810-9

Träningsband

37442820-2

Träningsslangar

37442900-8

Universalträningsmaskiner

37450000-7

Utrustning för sporter på plan eller bana

37451000-4

Utrustning för sporter på plan

37451100-5

Basebollar

37451110-8

Basebollstaket

37451120-1

Basebollbaser

37451130-4

Basebollträn

37451140-7

Slaghjälpmedel för baseboll

37451150-0

Basebollhandskar

37451160-3

Skyddsutrustning för baseboll eller softboll

37451200-6

Landhockeyutrustning

37451210-9

Landhockeybollar

37451220-2

Landhockeyklubbor

37451300-7

Bollar för amerikansk fotboll

37451310-0

Blockeringssköldar för amerikansk fotboll

37451320-3

Kicking tees för amerikansk fotboll

37451330-6

Tacklingsdockor

37451340-9

Utrustning för flaggfotboll

37451400-8

Lacrossebollar

37451500-9

Lacrosseklubbor

37451600-0

Kastmaskiner

37451700-1

Fotbollar

37451710-4

Linjemarkeringsutrustning för fotbollsplaner

37451720-7

Fotbollsskydd

37451730-0

Träningshjälpmedel för fotboll

37451800-2

Softbollar

37451810-5

Slagträn för softboll

37451820-8

Softbollhandskar

37451900-3

Handbollar

37451920-9

Handbollsutrustning för skolor

37452000-1

Utrustning för racketsporter och sporter på plan

37452100-2

Badmintonutrustning

37452110-5

Badmintonbollar eller fjäderbollar

37452120-8

Badmintonracketar

37452200-3

Basketbollar

37452210-6

Kompletta basketbolluppsättningar

37452300-4

Skyddsutrustning för floorhockey

37452400-5

Bollar till racketsporter, rackethandtag och -strängar

37452410-8

Bollar till racketsporter

37452420-1

Rackethandtag

37452430-4

Racketsträngar

37452500-6

Racketar

37452600-7

Squashutrustning

37452610-0

Squashbollar

37452620-3

Squashracketar

37452700-8

Tennisutrustning

37452710-1

Tennisbollar

37452720-4

Utrustning för tennisbanor

37452730-7

Tennisracketar

37452740-0

Träningshjälpmedel för tennis

37452800-9

Bollar och pålar till tetherballspel

37452810-2

Bollar till tetherballspel

37452820-5

Pålar till tetherballspel

37452900-0

Volleybollar

37452910-3

Volleybollställningar för gymnastiksalar

37452920-6

Förvaringsutrustning för volleybollar och nät

37453000-8

Utrustning för löpsporter

37453100-9

Kastspjut

37453200-0

Hoppribbor

37453300-1

Diskusar

37453400-2

Kulor för kulstötning

37453500-3

Stavar för stavhopp

37453600-4

Häckar

37453700-5

Stafettpinnar

37460000-0

Utrustning för prickskytte/prickkastning och bordsspel

37461000-7

Bordsspel och tillbehör

37461100-8

Airhockeybord eller tillbehör

37461200-9

Bollar till fotbollsspel

37461210-2

Ersättningsspelare till fotbollsspel

37461220-5

Fotbollsspel

37461300-0

Biljardköer

37461400-1

Shuffleboard

37461500-2

Bordtennisbord

37461510-5

Bordtennisbollar

37461520-8

Bordtennisracketar

37462000-4

Utrustning för prickskytte/prickkastning

37462100-5

Bågskytteutrustning

37462110-8

Armskydd för bågskytte

37462120-1

Pilar

37462130-4

Skyddsnät för bågskytte

37462140-7

Pilbågssträngar

37462150-0

Pilbågar

37462160-3

Bågskyttehandskar

37462170-6

Måltavleställ för bågskytte

37462180-9

Bågskyttetavlor

37462200-6

Dartpilar

37462210-9

Darttavlor

37462300-7

Kastmål

37462400-8

Utrustning för lerduveskytte

37470000-3

Golf- och bowlingutrustning

37471000-0

Golfutrustning

37471100-1

Golfbagar

37471200-2

Golfbollar

37471300-3

Golfklubbor

37471400-4

Golfpeggar

37471500-5

Golfklubbsskydd

37471600-6

Golfhandskar

37471700-7

Greenlagare

37471800-8

Golfkikare

37471900-9

Utrustning för träning av golfputtar

37472000-7

Bowlingutrustning

37480000-6

Maskiner eller instrument för idrotts- och fritidsutrustning

37481000-3

Isbanemaskiner

37482000-0

Resultattavlor

37500000-3

Spel och leksaker; nöjesparksutrustning

37510000-6

Dockor

37511000-3

Dockskåp

37512000-0

Delar eller tillbehör till dockor

37513000-7

Handdockor och marionetter

37513100-8

Dockteatrar

37520000-9

Leksaker

37521000-6

Leksaksinstrument

37522000-3

Leksaker på hjul

37523000-0

Pussel

37524000-7

Spel

37524100-8

Pedagogiska spel

37524200-9

Brädspel

37524300-0

Klassiska spel

37524400-1

Samarbetsspel

37524500-2

Strategispel

37524600-3

Minnesspel

37524700-4

Speltillbehör

37524800-5

Lottospel

37524810-8

Lotterispel

37524900-6

Speluppsättningar

37525000-4

Ballonger och bollar

37526000-1

Leksakshinkar

37527000-8

Leksakståg och leksaksbilar

37527100-9

Leksakståg

37527200-0

Leksaksbilar

37528000-5

Leksaksvapen

37529000-2

Uppblåsbara leksaker och ridleksaker

37529100-3

Uppblåsbara leksaker

37529200-4

Ridleksaker

37530000-2

Artiklar för nöjesfält, spelbord eller sällskapsspel

37531000-9

Spelkort

37532000-6

Videospel

37533000-3

Biljardspel

37533100-4

Biljardbollar

37533200-5

Biljardkrita

37533300-6

Köläder

37533400-7

Biljardtrianglar

37533500-8

Biljardbord

37534000-0

Spelautomat med mynt eller polletter

37535000-7

Karuseller, gungor, skjutbanor och annan nöjesfältsutrustning

37535100-8

Gungor

37535200-9

Lekplatsutrustning

37535210-2

Gungor (lekplatser)

37535220-5

Klätterställningar

37535230-8

Karuseller

37535240-1

Rutschkanor

37535250-4

Gungbrädor

37535260-7

Ihåliga rör för lekplatser

37535270-0

Sandlådor

37535280-3

Utomhusbänkar

37535290-6

Utrustning för vägg- och repklättring

37535291-3

Klätterväggsutrustning

37535292-0

Repklättringsutrustning

37540000-5

Spelmaskiner

37800000-6

Hantverks- och konstmateriel

37810000-9

Konsthantverksmateriel

37820000-2

Konstmaterial

37821000-9

Penslar för konstnärsbruk

37822000-6

Ritpennor

37822100-7

Färgpennor

37822200-8

Ritkol

37822300-9

Tavelkritor

37822400-0

Pastellkritor

37823000-3

Fettäkta papper och övriga pappersvaror

37823100-4

Fettäkta papper

37823200-5

Kalkerpapper

37823300-6

Pergamyn

37823400-7

Transparent eller genomskinligt papper

37823500-8

Konst- och konsttryckspapper

37823600-9

Ritpapper

37823700-0

Kartpapper

37823800-1

Flerskiktspapper och kartong

37823900-2

Kraftliner

38000000-5

Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)

38100000-6

Navigationsinstrument och meteorologiska instrument

38110000-9

Navigationsinstrument

38111000-6

Pejlingsutrustning

38111100-7

Kompasser

38111110-0

Tillbehör till kompasser

38112000-3

Sextanter

38112100-4

Navigations- och positionsbestämningssystem (GPS eller liknande)

38113000-0

Hydrofoner

38114000-7

Ekolod

38115000-4

Radarutrustning

38115100-5

Övervakningsradarutrustning

38120000-2

Meteorologiska instrument

38121000-9

Vindmätare

38122000-6

Barometrar

38123000-3

Utrustning för att registrera nederbörd eller avdunstning

38124000-0

Radiosonder

38125000-7

Nederbördsmätare

38126000-4

Utrustning för mätning vid markytan

38126100-5

Utrustning för att mäta nederbörd eller avdunstning vid markytan

38126200-6

Utrustning för mätning av solstrålning vid markytan

38126300-7

Utrustning för mätning av temperatur eller fuktighet vid markytan

38126400-8

Utrustning för mätning av vindar vid markytan

38127000-1

Väderstationer

38128000-8

Tillbehör till meteorologiska instrument

38200000-7

Geologiska och geofysiska instrument

38210000-0

Geologiska kompasser

38220000-3

Geologiska prospekteringsapparater

38221000-0

Geografiska informationssystem (GIS eller motsvarande)

38230000-6

Elektromagnetiska geofysiska instrument

38240000-9

Geofysiska instrument för gravitationsmätning

38250000-2

Geofysiska instrument med inducerad polarisation

38260000-5

Geofysiska instrument för fältstyrkemätning

38270000-8

Geofysiska instrument för resistivitetsmätning

38280000-1

Gravimetrar

38290000-4

Instrument och apparater för lantmäteri, hydrografi, oceanografi eller hydrologi

38291000-1

Fjärrmätningsutrustning

38292000-8

Hydrografiska instrument

38293000-5

Seismisk utrustning

38294000-2

Teodoliter

38295000-9

Topografisk utrustning

38296000-6

Mätdon

38300000-8

Mätutrustning

38310000-1

Precisionsvågar

38311000-8

Elektroniska vågar och tillbehör

38311100-9

Elektroniska analysvågar

38311200-0

Elektroniska laboratorievågar

38311210-3

Kalibreringsvikter

38320000-4

Ritbord

38321000-1

Ritmaskiner

38322000-8

Pantografer

38323000-5

Räknestickor

38330000-7

Handhållna instrument för längdmätning

38331000-4

Vinkelhakar

38340000-0

Instrument för mängdmätning

38341000-7

Apparater för strålningsmätning

38341100-8

Elektronstrålemätare

38341200-9

Strålningsdosmätare

38341300-0

Instrument för mätning av elektricitetsmängder

38341310-3

Amperemetrar

38341320-6

Voltmetrar

38341400-1

GM-rör

38341500-2

Utrustning för övervakning av kontamination

38341600-3

Strålningsmonitorer

38342000-4

Oscilloskop

38342100-5

Oscillografer

38343000-1

Felövervakningsutrustning

38344000-8

Utrustning för övervakning av föroreningar

38400000-9

Instrument för kontroll av fysikaliska egenskaper

38410000-2

Mätinstrument

38411000-9

Hydrometrar

38412000-6

Termometrar

38413000-3

Pyrometrar

38414000-0

Hygrometrar

38415000-7

Psykometrar

38416000-4

pH-mätare

38417000-1

Termokorsinstrument

38418000-8

Kalorimetrar

38420000-5

Instrument för mätning av flöde, nivå och tryck av vätskor eller gaser

38421000-2

Utrustning för flödesmätning

38421100-3

Vattenmätare

38421110-6

Genomströmningsmätare

38422000-9

Utrustning för nivåmätning

38423000-6

Utrustning för tryckmätning

38423100-7

Tryckmätare

38424000-3

Mät- och reglerutrustning

38425000-0

Flödesmekanisk utrustning

38425100-1

Manometrar

38425200-2

Viskosimetrar

38425300-3

Djupmätare

38425400-4

Utrustning för strukturmätning

38425500-5

Utrustning för koncentrationsmätning

38425600-6

Pyknometrar

38425700-7

Mätinstrument för ytspänning

38425800-8

Densitometrar

38426000-7

Coulometrar

38427000-4

Flödesmätare

38428000-1

Reometrar

38429000-8

Rotametrar

38430000-8

Detektions- och analysutrustning

38431000-5

Detektorer

38431100-6

Gasdetektorer

38431200-7

Rökdetektorer

38431300-8

Feldetektorer

38432000-2

Analysapparatur

38432100-3

Gasanalysatorer

38432200-4

Kromatografer

38432210-7

Gaskromatografer

38432300-5

Rökanalysatorer

38433000-9

Spektrometrar

38433100-0

Masspektrometer

38433200-1

Utrustning för emissionsmätning

38433210-4

Emissionsspektrometrar

38433300-2

Spektrumanalysator

38434000-6

Analysatorer

38434100-7

Expansionsanalysatorer

38434200-8

Ljudmätningsutrustning

38434210-1

Sonometrar

38434220-4

Ljudhastighetsmätare

38434300-9

Bullermätningsutrustning

38434310-2

Decibelmätare

38434400-0

Vibrationsanalysatorer

38434500-1

Biokemiska analysatorer

38434510-4

Cytometrar

38434520-7

Apparater för analys av blod

38434530-0

Mjölkanalysatorer

38434540-3

Biomedicinsk utrustning

38434550-6

Blodkroppsräknare

38434560-9

Kemianalysator

38434570-2

Hematologiska analysatorer

38434580-5

Immunoassay-analysatorer

38435000-3

Vätskedetektorer

38436000-0

Skakapparater och tillbehör

38436100-1

Skakapparater

38436110-4

Erlenmeyerkolvhållare för skakapparater

38436120-7

Erlenmeyerkolvklämmor för skakapparater

38436130-0

Ställ för separertrattar

38436140-3

Skakplatta med klämmor för erlenmeyerkolvar

38436150-6

Petriskålställ för skakapparater

38436160-9

Provrörsställ för skakapparater

38436170-2

Kolvadapter för skakapparater

38436200-2

Rotationsindunstare

38436210-5

Skyddsskärm för rotationsindunstare

38436220-8

Ångtemperatursensor för rotationsindunstare

38436230-1

Vakuumventil för rotationsindunstare

38436300-3

Inkuberade skakapparater

38436310-6

Värmeplattor för laboratorium

38436320-9

Värmeplattor för kolvar

38436400-4

Magnetomrörare

38436410-7

Värmeregulatorer för mekaniska skakapparater med värmeplattor

38436500-5

Mekaniska omrörare

38436510-8

Rotor för mekaniska omrörare

38436600-6

Nedsänkningshomogenisatorer

38436610-9

Dispergeringsutrustning för nedsänkningshomogenisatorer

38436700-7

Ultraljudhomogenisatorer

38436710-0

Prober till ultraljudshomogenisatorer

38436720-3

Omformare till ultraljudshomogenisatorer

38436730-6

Genomströmningskammare för ultraljudshomogenisatorer

38436800-8

Homogenisatorer med roterande blad

38437000-7

Pipetter för laboratorier och tillbehör

38437100-8

Pipetter

38437110-1

Pipettspetsar

38437120-4

Pipettställ

38500000-0

Apparater för kontroll och provning

38510000-3

Mikroskop

38511000-0

Elektronmikroskop

38511100-1

Svepelektronmikroskop

38511200-2

Transmissionselektronmikroskop

38512000-7

Jon- och molekylmikroskop

38512100-8

Jonmikroskop

38512200-9

Molekylmikroskop

38513000-4

Inverterade mikroskop och metallmikroskop

38513100-5

Inverterade mikroskop

38513200-6

Metallmikroskop

38514000-1

Mörkfältsmikroskop och svepsondmikroskop

38514100-2

Mörkfältsmikroskop

38514200-3

Svepsondmikroskop

38515000-8

Fluorescens- och polarisationsmikroskop

38515100-9

Polarisationsmikroskop

38515200-0

Fluorescensmikroskop

38516000-5

Monokulära och binokulära optiska flerlinsmikroskop

38517000-2

Akustiska mikroskop och projektionsmikroskop

38517100-3

Akustiska mikroskop

38517200-4

Projektionsmikroskop

38518000-9

Vidvinkel- och stereomikroskop

38518100-0

Vidvinkelmikroskop

38518200-1

Stereomikroskop

38519000-6

Diverse delar till mikroskop

38519100-7

Belysning för mikroskop

38519200-8

Objektiv till mikroskop

38519300-9

Kamera eller videokamera till mikroskop

38519310-2

Mikroskopkamera

38519320-5

Mikroskopvideokamera

38519400-0

Automatiskt objektbord till mikroskop

38519500-1

Ersättningslampor till laboratoriemikroskop

38519600-2

Okular, kondensorer, kollektorer, okulartuber, objektbord och dammskydd till mikroskop

38519610-5

Okular till mikroskop

38519620-8

Kondensorer till mikroskop

38519630-1

Mikroskopkollektorer

38519640-4

Okulartuber till mikroskop

38519650-7

Objektbord till mikroskop

38519660-0

Dammskydd till mikroskop

38520000-6

Skannrar

38521000-3

Tryckskannrar

38522000-0

Kromatografisk skanner

38527100-6

Dosimetrar för joniseringskammare

38527200-7

Dosimetrar

38527300-8

Sekundärsystem med standarddosimetrar

38527400-9

Fantomdosimetrar

38530000-9

Diffraktionsapparater

38540000-2

Maskiner och apparater för provning och mätning

38541000-9

Lödbarhetsprovare

38542000-6

Servohydrauliska testapparater

38543000-3

Gasdetektorutrustning

38544000-0

Utrustning för narkotikaspårning

38545000-7

Gasanalysset

38546000-4

Sprängämnesdetektorer

38546100-5

Bombdetektorer

38547000-1

Dosimetrisystem

38548000-8

Instrument till fordon

38550000-5

Mätare

38551000-2

Energimätare

38552000-9

Elektroniska mätare

38553000-6

Magnetismmätare

38554000-3

Elmätare

38560000-8

Volymräknare

38561000-5

Varvräknare

38561100-6

Hastighetsmätare för fordon

38561110-9

Takometrar

38561120-2

Taxametrar

38562000-2

Stroboskop

38570000-1

Regler- och styrinstrument

38571000-8

Hastighetsbegränsare

38580000-4

Icke-medicinsk utrustning som för sin funktion är beroende av strålning

38581000-1

Utrustning för bagagegenomlysning

38582000-8

Röntgenutrustning för kontroll

38600000-1

Optiska instrument

38620000-7

Polariserande material

38621000-4

Fiberoptiska apparater

38622000-1

Speglar

38623000-8

Optiska filter

38624000-5

Synhjälpmedel

38630000-0

Astronomiska och optiska instrument

38631000-7

Kikare

38632000-4

Glasögon för användning på natten

38633000-1

Kikarsikten

38634000-8

Optiska mikroskop

38635000-5

Teleskop

38636000-2

Optiska specialinstrument

38636100-3

Lasrar

38636110-6

Industrilasrar

38640000-3

Vätskekristallsanordningar

38641000-0

Periskop

38650000-6

Fotoutrustning

38651000-3

Kameror

38651100-4

Kameralinser

38651200-5

Kamerahus

38651300-6

Kameror för beredning av tryckplåtar eller tryckvalsar

38651400-7

Polaroidkameror

38651500-8

Filmkameror

38651600-9

Digitalkameror

38652000-0

Filmprojektorer

38652100-1

Projektorer

38652110-4

Diaprojektorer

38652120-7

Videoprojektorer

38652200-2

Förstorare

38652300-3

Bildförsvagare

38653000-7

Apparater för fotolaboratorier

38653100-8

Blixtljus

38653110-1

Fotoblixtar

38653111-8

Fotoblixtar i kubform

38653200-9

Förstoringsapparater

38653300-0

Apparater och utrustning för framkallning av film

38653400-1

Filmdukar

38654000-4

Mikrofilms- och mikroficheutrustning

38654100-5

Mikrofilmsutrustning

38654110-8

Mikrofilmsläsare

38654200-6

Mikroficheutrustning

38654210-9

Microficheläsare

38654300-7

Mikromediumutrustning

38654310-0

Mikromediumläsare

38700000-2

Klockregister och liknande; parkeringsmätare

38710000-5

Klockregister

38720000-8

Tidskrivare

38730000-1

Parkeringsmätare

38731000-8

Stafettnätsmätare

38740000-4

Tidur

38750000-7

Kopplingsur

38800000-3

Utrustning för industriell processtyrning och utrustning för fjärrkontroll

38810000-6

Utrustning för industriell processtyrning

38820000-9

Utrustning för fjärrkontroll

38821000-6

Apparatur för radiofjärrkontroll

38822000-3

Fjärrstyrda larmanordningar

38900000-4

Diverse mät- och provinstrument

38910000-7

Utrustning för hygienövervakning och -testning

38911000-4

Manuella kit med provstickor

38912000-1

Automatiska kit med provstickor

38920000-0

Sånings- och matningsutrustning

38921000-7

Analysutrustning för sädeskorn

38922000-4

Fröräknare

38923000-1

Analysutrustning för foder

38930000-3

Fuktmätare

38931000-0

Temperatur- och luftfuktighetsmätare

38932000-7

Fuktighetsmätare

38940000-6

Instrument för nukleär utvärdering

38941000-7

Alfaräknare

38942000-7

Alfa-betaräknare

38943000-7

Betaräknare

38944000-7

Beta-gammaräknare

38945000-7

Gammaräknare

38946000-7

Toppvärdesspänningsmätare (KVP-mätare)

38947000-7

Apparater för mikroanalys av röntgenstrålning

38950000-9

Utrustning för polymeraskedjereaktion (PCR)

38951000-6

Utrustning för polymeraskedjereaktion i realtid (PCR)

38960000-2

Alkolås

38970000-5

Forskningssimulatorer, testsimulatorer och simulatorer för vetenskapligt bruk

39000000-2

Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter

39100000-3

Möbler

39110000-6

Säten, stolar och relaterade produkter, och tillhörande delar

39111000-3

Säten

39111100-4

Snurrstolar

39111200-5

Teaterfåtöljer

39111300-6

Katapultstolar

39112000-0

Stolar

39112100-1

Matsalsstolar

39113000-7

Diverse säten och stolar

39113100-8

Fåtöljer

39113200-9

Soffor

39113300-0

Sittbänkar

39113400-1

Däcksstolar

39113500-2

Stolar utan ryggstöd

39113600-3

Bänkar

39113700-4

Fotstöd

39114000-4

Delar till säten

39114100-5

Stoppning

39120000-9

Bord, skåp, skrivbord och bokhyllor

39121000-6

Skrivbord och bord

39121100-7

Skrivbord

39121200-8

Bord

39122000-3

Skåp och bokhyllor

39122100-4

Skåp

39122200-5

Bokhyllor

39130000-2

Kontorsmöbler

39131000-9

Kontorshyllor

39131100-0

Arkivhyllor

39132000-6

Registersystem

39132100-7

Dokumentskåp

39132200-8

Kartotekskåp

39132300-9

Hängmappar

39132400-0

Roterande registersystem

39132500-1

Rullvagnar för kontor

39133000-3

Montrar

39134000-0

Datormöbler

39134100-1

Datorbord

39135000-7

Sorteringsbord

39135100-8

Sorteringsfack

39136000-4

Klädhängare

39137000-1

Vattenavhärdare

39140000-5

Möbler för hemmet

39141000-2

Köksmöbler

39141100-3

Skåp och hyllor

39141200-4

Bänkskivor

39141300-5

Förvaringsskåp

39141400-6

Färdigmonterade kök

39141500-7

Dragskåp

39142000-9

Trädgårdsmöbler

39143000-6

Sovrumsmöbler, matsalsmöbler och vardagsrumsmöbler

39143100-7

Sovrumsmöbler

39143110-0

Sängar och sängkläder samt särskilda hemtextilier

39143111-7

Sängbottnar

39143112-4

Madrasser

39143113-1

Hemtextilier för särskilda ändamål

39143114-8

Elektriska värmefiltar

39143115-5

Gummilakan

39143116-2

Barnsängar

39143120-3

Sovrumsmöbler utom sängar och sängkläder

39143121-0

Garderober

39143122-7

Byråar

39143123-4

Nattduksbord

39143200-8

Matsalsmöbler

39143210-1

Matbord

39143300-9

Vardagsrumsmöbler

39143310-2

Kaffebord

39144000-3

Badrumsmöbler

39145000-0

Inredning för vinkällare

39150000-8

Diverse möbler och utrustning

39151000-5

Diverse möbler

39151100-6

Ställ

39151200-7

Arbetsbänkar

39151300-8

Modulmöbler

39152000-2

Flyttbara bokhyllor

39153000-9

Konferensmöbler

39153100-0

Bokställ

39154000-6

Utställningsutrustning

39154100-7

Utställningsmontrar och -diskar

39155000-3

Biblioteksmöbler

39155100-4

Biblioteksutrustning

39156000-0

Salongs- och receptionsmöbler

39157000-7

Delar till möbler

39160000-1

Skolmöbler

39161000-8

Förskolemöbler

39162000-5

Skolutrustning

39162100-6

Undervisningsutrustning

39162110-9

Undervisningsmaterial

39162200-7

Hjälpmedel och apparater för undervisning

39170000-4

Butiksmöbler

39171000-1

Glasmontrar

39172000-8

Diskar

39172100-9

Serveringsdiskar

39173000-5

Förvaringsenheter

39174000-2

Butiksskyltar

39180000-7

Laboratoriemöbler

39181000-4

Laboratoriebänkar

39190000-0

Tapeter och övrig beklädnad

39191000-7

Väggbeklädnad av papper eller väggpapp

39191100-8

Tapeter

39192000-4

Textiltapeter

39193000-1

Golvbeläggning av papper eller golvpapp

39200000-4

Inredning

39220000-0

Köksutrustning, hushållsartiklar och materiel för catering

39221000-7

Köksutrustning

39221100-8

Köksgeråd

39221110-1

Porslin

39221120-4

Koppar och glas

39221121-1

Te- eller kaffekoppar

39221122-8

Muggar

39221123-5

Dricksglas

39221130-7

Matbehållare

39221140-0

Vattenbehållare

39221150-3

Termosflaskor

39221160-6

Brickor

39221170-9

Torkställ

39221180-2

Köksredskap

39221190-5

Diskställ

39221200-9

Bordsservis

39221210-2

Tallrikar

39221220-5

Kärl

39221230-8

Fat

39221240-1

Skålar

39221250-4

Glaskaraffer

39221260-7

Kokkärl

39222000-4

Produkter för catering

39222100-5

Engångsartiklar för catering

39222110-8

Engånsgbestick och -tallrikar

39222120-1

Engångskoppar

39222200-6

Matbrickor

39223000-1

Skedar, gafflar

39223100-2

Skedar

39223200-3

Gafflar

39224000-8

Kvastar och borstar och diverse andra artiklar

39224100-9

Kvastar

39224200-0

Borstar

39224210-3

Målarpenslar

39224300-1

Kvastar och borstar och andra artiklar för hushållsändamål

39224310-4

Toalettborstar

39224320-7

Tvättsvampar

39224330-0

Hinkar

39224340-3

Soptunnor

39224350-6

Sopskyfflar

39225000-5

Tändare, artiklar av brännbart material, pyrotekniska produkter, tändstickor och flytande bränsle eller gasbränsle

39225100-6

Cigarrettändare

39225200-7

Pyrofora legeringar

39225300-8

Tändstickor

39225400-9

Gas för tändare

39225500-0

Pyrotekniska produkter

39225600-1

Stearinljus

39225700-2

Flaskor, burkar och småflaskor

39225710-5

Flaskor

39225720-8

Burkar

39225730-1

Småflaskor

39226000-2

Damejeanner, dryckesbackar, kolvar och bobiner

39226100-3

Dryckesbackar

39226200-4

Damejeanner och kolvar

39226210-7

Damejeanner

39226220-0

Kolvar (vätskor)

39226300-5

Spolar eller bobiner

39227000-9

Synålar, strumpstickor och fingerborgar

39227100-0

Synålar eller strumpstickor

39227110-3

Synålar

39227120-6

Strumpstickor

39227200-1

Fingerborgar

39230000-3

Produkter för särskilda ändamål

39234000-1

Kompostbehållare

39235000-8

Polletter

39236000-5

Sprutboxar

39237000-2

Snökäppar

39240000-6

Bestick

39241000-3

Knivar och saxar

39241100-4

Knivar

39241110-7

Bordsknivar

39241120-0

Köksknivar

39241130-3

Bruksknivar

39241200-5

Saxar

39254000-7

Urmakeriprodukter

39254100-8

Klockor

39254110-1

Väckarklockor

39254120-4

Väggur

39254130-7

Glas för klockor

39260000-2

Brevkorgar och skrivbordsutrustning

39261000-9

Brevkorgar

39263000-3

Skrivbordsutrustning

39263100-4

Skrivbordsset

39264000-0

Tillbehör för ringpärmar eller mappar

39265000-7

Hakar och hyskor

39270000-5

Artiklar för religiöst bruk

39290000-1

Diverse inredning

39291000-8

Tvätterimateriel

39292000-5

Griffeltavlor eller andra skriv- eller rittavlor eller skriv- eller ritredskap

39292100-6

Skrivtavlor (svarta tavlor)

39292110-9

Tavelsvampar

39292200-7

Griffeltavlor

39292300-8

Ritmateriel

39292400-9

Skrivmateriel

39292500-0

Linjaler

39293000-2

Konstgjorda produkter

39293100-3

Konstgjord frukt

39293200-4

Konstgjorda blommor

39293300-5

Konstgräs

39293400-6

Konstgjord gräsmatta

39293500-7

Bijouterier

39294000-9

Apparater och utrustning för demonstrationsändamål

39294100-0

Informations- och marknadsföringsprodukter

39295000-6

Paraplyer, parasoller; promenadkäppar och sittkäppar

39295100-7

Parasoller

39295200-8

Paraplyer

39295300-9

Sittkäppar

39295400-0

Promenadkäppar

39295500-1

Delar, beslag och tillbehör till paraplyer, parasoller, promenadkäppar och liknande artiklar

39296000-3

Begravningsmateriel

39296100-4

Kistor

39297000-0

Utrustning för kaserner

39298000-7

Statyetter, prydnadsföremål; foto- eller tavelramar samt speglar

39298100-8

Fotoramar

39298200-9

Tavelramar

39298300-0

Blomvaser

39298400-1

Statyetter

39298500-2

Prydnadsföremål

39298600-3

Glober

39298700-4

Troféer

39298800-5

Akvarier

39298900-6

Diverse inredningsartiklar

39298910-9

Julgran

39299000-4

Glasvaror

39299100-5

Glasampuller

39299200-6

Säkerhetsglas

39299300-7

Glasspeglar

39300000-5

Diverse utrustning

39310000-8

Cateringutrustning

39311000-5

Lättare cateringutrustning

39312000-2

Utrustning för matberedning

39312100-3

Skärmaskiner för kött

39312200-4

Utrustning för personalmatsalar och lunchrum

39313000-9

Hotellutrustning

39314000-6

Utrustning för industrikök

39315000-3

Restaurangutrustning

39330000-4

Desinfektionsutrustning

39340000-7

Utrustning för gasnät

39341000-4

Gastrycksutrustning

39350000-0

Utrustning för avloppsrening

39360000-3

Förseglingsutrustning

39370000-6

Vattenanläggningar

39500000-7

Textilvaror

39510000-0

Hushållstextilier

39511000-7

Filtar och reseplädar

39511100-8

Filtar

39511200-9

Reseplädar

39512000-4

Sänglinne

39512100-5

Lakan

39512200-6

Påslakan

39512300-7

Madrassöverdrag

39512400-8

Duntäcken

39512500-9

Örngott

39512600-0

Bolstervar

39513000-1

Bordslinne

39513100-2

Bordsdukar

39513200-3

Bordsservetter

39514000-8

Badrums- och kökslinne

39514100-9

Handdukar

39514200-0

Kökshanddukar

39514300-1

Rullhanddukar

39514400-2

Handduksautomater

39514500-3

Tvättlappar

39515000-5

Gardiner, draperier, gardinkappor och rullgardiner

39515100-6

Gardiner

39515110-9

Tyngre gardiner

39515200-7

Draperier

39515300-8

Gardinkappor

39515400-9

Rullgardiner

39515410-2

Jalusier för inomhusbruk

39515420-5

Rullgardiner av textilmaterial

39515430-8

Persienner

39515440-1

Vertikala persienner

39516000-2

Inredningsartiklar

39516100-3

Inredningstextilier

39516110-6

Kuddar

39516120-9

Huvudkuddar

39518000-6

Sjukhuslinne

39518100-7

Operationsdukar

39518200-8

Operationslakan

39520000-3

Konfektionssydda textilier

39522000-7

Presenningar, båtsegel, segelbrädor eller flottar, markiser, jalusier, tält- och campingprodukter

39522100-8

Presenningar, markiser och jalusier

39522110-1

Presenningar

39522120-4

Solsegel

39522130-7

Markiser

39522200-9

Kamouflagemönstrade överdrag

39522400-1

Segel

39522500-2

Textilier för campingbruk

39522510-5

Luftmadrasser

39522520-8

Tältsängar

39522530-1

Tält

39522540-4

Sovsäckar

39522541-1

Fjäder- eller dunsovsäckar

39523000-4

Fallskärmar

39523100-5

Styrbara fallskärmar

39523200-6

Rotochutes

39525000-8

Diverse konfektionssydda textilier

39525100-9

Dammtrasor

39525200-0

Tygfilter

39525300-1

Flytvästar

39525400-2

Brandfiltar

39525500-3

Myggnät

39525600-4

Disktrasor

39525700-5

Livbälten

39525800-6

Trasor

39525810-9

Putsdukar

39530000-6

Större och mindre mattor

39531000-3

Mattor

39531100-4

Knutna mattor

39531200-5

Vävda matttor

39531300-6

Tuftade mattor

39531310-9

Mattplattor/bitar

39531400-7

Heltäckningsmattor

39532000-0

Dörrmattor

39533000-7

Mindre mattor

39534000-4

Industrimattor

39540000-9

Diverse tågvirke, rep, segelgarn och nät

39541000-6

Tågvirke, rep, segelgarn och nät

39541100-7

Segelgarn, tågvirke och rep

39541110-0

Rep

39541120-3

Tågvirke

39541130-6

Snöre

39541140-9

Segelgarn

39541200-8

Textilnät

39541210-1

Knutna nät

39541220-4

Lyftband

39542000-3

Lump

39550000-2

Artiklar av fibertyg

39560000-5

Diverse textilier

39561000-2

Tyll, spets, band, kantband och broderier

39561100-3

Band, kantband

39561110-6

Band

39561120-9

Textilband

39561130-2

Textiletiketter och -märken

39561131-9

Textiletiketter

39561132-6

Textilmärken

39561133-3

Insignier

39561140-5

Prydnadsband

39561141-2

Flätade snoddar

39561142-9

Epåletter

39561200-4

Nättyg

39562000-9

Filttyg

39563000-6

Textilvadd, garn, tyg och artiklar för tekniskt bruk

39563100-7

Textilvadd

39563200-8

Metallgarn

39563300-9

Metalltrådsväv

39563400-0

Impregnerade textilier, belagd väv eller vävplast

39563500-1

Textilartiklar för tekniskt bruk

39563510-4

Textilslangar

39563520-7

Textila transportremmar

39563530-0

Ventilationskanaler

39563600-2

Kviltvaror

39700000-9

Hushållsapparater

39710000-2

Elektriska hushållsapparater

39711000-9

Elektriska hushållsapparater för livsmedel

39711100-0

Kylskåp och frysar

39711110-3

Kylfrysar

39711120-6

Frysar

39711121-3

Frysboxar

39711122-0

Hushållsfrysar

39711123-7

Frysskåp

39711124-4

Industrifrysar

39711130-9

Kylskåp

39711200-1

Matberedare

39711210-4

Stavmixrar

39711211-1

Mixrar

39711300-2

Elektrotermiska apparater

39711310-5

Elektriska kaffebryggare

39711320-8

Elektriska tekokare

39711330-1

Elektriska brödrostar

39711340-4

Tallriksvärmare

39711350-7

Våffeljärn

39711360-0

Ugnar

39711361-7

Elektriska ugnar

39711362-4

Mikrovågsugnar

39711400-3

Grillar, spishällar, värmeplattor och kokplattor

39711410-6

Ugnar för grillning på spett

39711420-9

Spishällar

39711430-2

Värmeplattor

39711440-5

Kokplattor

39711500-4

Konservöppnare

39712000-6

Elektriska hushållsapparater för personhygien

39712100-7

Hårklippningsmaskiner

39712200-8

Hårvårdsapparater

39712210-1

Hårtorkar

39712300-9

Handtorkar

39713000-3

Elektriska hushållsapparater för rengöring; strykjärn

39713100-4

Diskmaskiner

39713200-5

Tvätt- och torkmaskiner

39713210-8

Tvättpelare

39713211-5

Tork- och pressenheter

39713300-6

Avfallskomprimatorer

39713400-7

Golvvårdsmaskiner

39713410-0

Skurmaskiner

39713420-3

Polermaskiner

39713430-6

Dammsugare

39713431-3

Tillbehör till dammsugare

39713500-8

Elektriska strykjärn

39713510-1

Ångstrykjärn

39714000-0

Fläkt- eller cirkulationshuvar

39714100-1

Ventilatorer

39714110-4

Frånluftsfläktar

39715000-7

Vattenvärmare och byggnadsuppvärmning; sanitär utrustning

39715100-8

Elektriska vattenvärmare av förrådstyp eller andra vattenvärmare samt doppvärmare

39715200-9

Värmeutrustning

39715210-2

Centralvärmeutrustning

39715220-5

Elektriska uppvärmningsmotstånd

39715230-8

Elektrisk utrustning för jorduppvärmning

39715240-1

Elektrisk utrustning för byggnadsuppvärmning

39715300-0

VA-utrustning

39716000-4

Delar till elektriska hushållsapparater

39717000-1

Fläktar och luftkonditioneringsapparater

39717100-2

Fläktar

39717200-3

Luftkonditioneringsapparater

39720000-5

Icke-elektriska hushållsapparater

39721000-2

Hushållsutrustning för matlagning eller uppvärmning

39721100-3

Hushållsapparater för matlagning

39721200-4

Gasolkylskåp

39721300-5

Icke-elektriska luftvärmare eller varmluftsfläktar

39721310-8

Luftvärmare

39721320-1

Lufttorkar

39721321-8

Tryckluftstorkar

39721400-6

Icke-elektriska vattenvärmare av förrådstyp och andra icke-elektriska vattenvärmare

39721410-9

Gasapparater

39721411-6

Gasvärmare

39722000-9

Delar till spisar, tallriksvärmare och hushållsapparater

39722100-0

Ugnsdelar

39722200-1

Spisdelar

39722300-2

Delar till tallriksvärmare

39800000-0

Rengörings- och polermedel

39810000-3

Doftprodukter och vaxer

39811000-0

Doft- och rumdeodoriseringsprodukter

39811100-1

Luftfräschare

39811110-4

Behållare för luftfräschare

39811200-2

Luftrenare

39811300-3

Luktborttagningsmedel

39812000-7

Polermedel och krämer

39812100-8

Bonvax

39812200-9

Skokräm

39812300-0

Vax för polering

39812400-1

Sopspån

39812500-2

Beläggningsmaterial

39813000-4

Skurmedel och -pulver

39820000-6

Organiska ytaktiva medel

39821000-3

Rengöringsmedel med ammoniak

39822000-0

Rengöringsmedel med kaustiksoda

39830000-9

Rengöringsmedel

39831000-6

Tvättmedel

39831100-7

Fettlösare

39831200-8

Tvätt, disk och rengöringsmedel

39831210-1

Maskindiskmedel

39831220-4

Avfettningsmedel

39831230-7

Produkter för nedbrytning av fett

39831240-0

Rengöringssammansättningar

39831250-3

Sköljmedel

39831300-9

Golvrengöringsmedel

39831400-0

Skärmrengörare

39831500-1

Bilrengöringsmedel

39831600-2

Toalettrengöringsmedel

39831700-3

Tvålautomater

39832000-3

Diskmedel

39832100-4

Pulverdiskmedel

39833000-0

Dammskyddsmedel

39834000-7

Rengöringsmedel för smycken

41000000-9

Uppsamlat och renat vatten

41100000-0

Naturligt vatten

41110000-3

Dricksvatten

41120000-6

Odrickbart vatten

42000000-6

Industrimaskiner

42100000-0

Maskiner för produktion och användning av mekanisk energi

42110000-3

Turbiner och motorer

42111000-0

Motorer

42111100-1

Utombordsmotorer

42112000-7

Turbininstallationer

42112100-8

Ångturbiner

42112200-9

Vattenturbiner

42112210-2

Vattenhjul

42112300-0

Gasturbiner

42112400-1

Turbinutrustning

42112410-4

Turbininstrument

42113000-4

Turbindelar

42113100-5

Delar till ångturbiner

42113110-8

Bottenplattor

42113120-1

Höljen

42113130-4

Luftkylningssystem för kondensatorer

42113150-0

Smörjoljesystem

42113160-3

Fuktavskiljare

42113161-0

Avfuktare

42113170-6

Rotationsutrustning

42113171-3

Rotorer

42113172-0

Blad

42113190-2

Baxningsutrustning

42113200-6

Delar till vattenturbiner

42113300-7

Delar till gasturbiner

42113310-0

Luftintagssystem

42113320-3

Gasinsprutningsmoduler

42113390-4

Bränngassystem

42113400-8

Delar till vattenhjul

42120000-6

Pumpar och kompressorer

42121000-3

Hydrauliska eller pneumatiska drivmotorer och motorer

42121100-4

Hydrauliska eller pneumatiska cylindrar

42121200-5

Hydrauliska maskiner

42121300-6

Tryckluftsmaskiner

42121400-7

Hydrauliska motorer

42121500-8

Tryckluftsmotorer

42122000-0

Pumpar

42122100-1

Vätskepumpar

42122110-4

Pumpar för brandsläckning

42122120-7

Tankningsutrustning för helikoptrar

42122130-0

Vattenpumpar

42122160-9

Kylpumpar

42122161-6

Kylvattenpumpar

42122170-2

Smörjoljepumpar

42122180-5

Bränslepumpar

42122190-8

Betongpumpar

42122200-2

Oscillerande deplacementpumpar för vätskor

42122210-5

Hydrauliska pumpenheter

42122220-8

Avloppspumpar

42122230-1

Doseringspumpar

42122300-3

Tryckstegringspumpar för vätskor

42122400-4

Centrifugalpumpar och vätskeelevatorer

42122410-7

Pumpar för medicinskt bruk

42122411-4

Nutritionspumpar

42122419-0

Perfusionspumpar

42122420-0

Vätskeelevatorer

42122430-3

Centrifugalpumpar

42122440-6

Rotationspumpar

42122450-9

Vakuumpumpar

42122460-2

Luftpumpar

42122480-8

Pumphjul

42122500-5

Laboratoriepumpar och tillbehör

42122510-8

Peristaltiska pumpar

42123000-7

Kompressorer

42123100-8

Gaskompressorer

42123200-9

Rotationskompressorer

42123300-0

Kompressorer för kylutrustning

42123400-1

Luftkompressorer

42123410-4

Monterade luftkompressorer

42123500-2

Turbokompressorer

42123600-3

Oscillerande deplacementkompressorer

42123610-6

Tryckluftsaggregat

42123700-4

Centrifugalkompressorer

42123800-5

Kompressorer till civilflyg

42124000-4

Delar till pumpar, kompressorer eller motorer

42124100-5

Delar till motorer

42124130-4

Delar till tryckluftsmotorer

42124150-0

Delar till hydrauliska drivmotorer

42124170-6

Delar till reaktionsmotorer

42124200-6

Delar till pumpar eller vätskeelevatorer

42124210-9

Delar till bränsle-, hand- och betongpumpar

42124211-6

Delar till bränslepumpar

42124212-3

Delar till handpumpar

42124213-0

Delar till betongpumpar

42124220-2

Delar till oscillerande deplacementpumpar

42124221-9

Delar till pumpenheter

42124222-6

Delar till doseringspumpar

42124230-5

Delar till roterande kolvcentrifugalpumpar

42124290-3

Delar till centrifugalpumpar

42124300-7

Delar till luft- eller vakuumpumpar, luft- eller gaskompressorer

42124310-0

Delar till luftpumpar

42124320-3

Delar till vakuumpumpar

42124330-6

Delar till luftkompressorer

42124340-9

Delar till gaskompressorer

42130000-9

Kranar, ventiler och liknande anordningar

42131000-6

Kranar och ventiler

42131100-7

Funktionsindelade ventiler

42131110-0

Radiatorventiler för centralvärme

42131120-3

Slussventiler

42131130-6

Temperaturregulatorer

42131140-9

Reducer-, regler-, back- eller säkerhetsventiler

42131141-6

Reducerventiler

42131142-3

Reglerventiler

42131143-0

Flödesstyrande ventiler

42131144-7

Processtyrningsventiler

42131145-4

Spärrventiler

42131146-1

Backventiler

42131147-8

Säkerhetsventiler

42131148-5

Stängventiler

42131150-2

Vattentornsventiler

42131160-5

Vattenposter

42131170-8

Tryckventiler till gascylindrar

42131200-8

Konstruktionsindelade ventiler

42131210-1

Knivventiler

42131220-4

Vattenutsläppsventiler

42131230-7

Slussventiler

42131240-0

Kägelventiler

42131250-3

Nålventiler

42131260-6

Kulventiler

42131270-9

Kikventiler

42131280-2

Vridspjällventiler

42131290-5

Membranventiler

42131291-2

Slidventiler

42131292-9

Klaffventiler

42131300-9

Ventilpaket med instrument och övriga ventilpaket

42131310-2

Ventilträd för oljeplattformar

42131320-5

Chokeförgreningsrör

42131390-6

Ventilpaket

42131400-0

Sanitetsarmatur

42132000-3

Delar till kranar och ventiler

42132100-4

Manöverdon för ventiler

42132110-7

Elektriska manöverdon för ventiler

42132120-0

Hydrauliska manöverdon för ventiler

42132130-3

Pneumatiska manöverdon för ventiler

42132200-5

Krandelar

42132300-6

Ventildelar

42140000-2

Växlar, växellådor och drivelement

42141000-9

Vanliga växlar, växellådor och drivelement

42141100-0

Transmissionsaxlar, kamaxlar och vevaxlar

42141110-3

Transmissionsaxlar

42141120-6

Kamaxlar

42141130-9

Vevaxlar

42141200-1

Lagerhus

42141300-2

Växlar och växellådor

42141400-3

Svänghjul och remskivor

42141410-6

Vinschar

42141500-4

Kopplingar

42141600-5

Taljor

42141700-6

Axelkopplingar

42141800-7

Kardanknutar

42142000-6

Delar till växellådor och drivelement

42142100-7

Delar till växellådor

42142200-8

Delar till drivelement

42150000-5

Kärnreaktorer och delar till dessa

42151000-2

Kärnreaktorer

42152000-9

Delar till kärnreaktorer

42152100-0

Kylsystem för reaktorer

42152200-1

Delar till kärnreaktortankar

42160000-8

Panncentraler

42161000-5

Varmvattenpannor

42162000-2

Ångpannor

42163000-9

Ånggeneratorer

42164000-6

Hjälpapparater för användning tillsammans med ånggeneratorer

42165000-3

Kondensorer för ångpannor

42200000-8

Maskiner för beredning av livsmedel, drycker och tobak samt tillhörande delar

42210000-1

Maskinell utrustning för livsmedels-, dryckes- och tobaksberedning

42211000-8

Mejerimaskiner

42211100-9

Mjölkseparatorer

42212000-5

Maskiner för beredning av spannmål eller torkade grönsaker

42213000-2

Maskiner för framställning av alkoholhaltiga drycker eller fruktdrycker

42214000-9

Ugnar, torkar för jordbruksprodukter och utrustning för matlagning eller uppvärmning

42214100-0

Ugnar för matlagning

42214110-3

Grillar

42214200-1

Torkar för jordbruksprodukter

42215000-6

Maskiner för industriell beredning eller framställning av mat eller dryck

42215100-7

Skärmaskiner för livsmedel

42215110-0

Skärmaskiner för bröd

42215120-3

Baconskivare

42215200-8

Maskinell utrustning för matberedning

42215300-9

Pastamaskiner

42216000-3

Maskiner för beredning av tobak

42220000-4

Delar till maskiner för livsmedels-, dryckes- och tobaksberedning

42221000-1

Delar till maskiner för livsmedelsframställning

42221100-2

Delar till mejerimaskiner

42221110-5

Delar till mjölkningsmaskiner

42222000-8

Delar till maskiner för dryckesberedning

42223000-5

Delar till maskiner för tobaksberedning

42300000-9

Industri- eller laboratorieugnar och förbränningsugnar

42310000-2

Ugnsbrännare

42320000-5

Ugnar för förbränning av avfall

42330000-8

Smältugnar

42340000-1

Ugnar, ej för hushållsbruk

42341000-8

Kommersiella ugnar

42350000-4

Krematorieugnar

42390000-6

Delar till ugnsbrännare eller ugnar

42400000-0

Lyft- och hanteringsutrustning samt delar till sådan utrustning

42410000-3

Lyft- och hanteringsutrustning

42411000-0

Taljor och lyftblock

42412000-7

Gruvspel, vinschar och nock