Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1031

Utkom från trycket den 11 oktober 2011
Lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster;
utfärdad den 29 september 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs 2) i fråga om lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster3)

1)

Prop. 2010/11:150, bet. 2011/12:FiU8, rskr. 2011/12:4.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG (EUT L 216, 20.8.2009, s. 76, Celex 32009L0081).

3)

Senaste lydelse av

15 kap. 22 § 2010:572

16 kap. 4 § 2010:572

16 kap. 5 § 2010:572

16 kap. 13 § 2010:572.

dels att 15 kap. 22 §, 16 kap. 4, 5 och 13 §§ samt bilagorna 1–3 ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 16 kap. 1, 4, 13 och 16 §§ ska utgå,

dels att nuvarande 16 kap. 1–3, 6–9 och 14–19 §§ ska betecknas 16 kap. 4, 5, 19, 1–3, 8, 7, 13–15, 17 och 18 §§,

dels att 1 kap. 2 §, 4 kap. 2 §, 9 kap. 9 §, 10 kap. 1 §, 15 kap. 2 och 19 §§, de nya 16 kap. 2, 4, 7, 8, 13–15 och 17 §§, 16 kap. 10, 11 och 21 §§ samt 17 kap. 1 och 7 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före nuvarande 16 kap. 2, 3, 5–9, 15, 18 och 19 §§ ska sättas närmast före de nya 16 kap. 5, 19, 6, 1–3, 8, 13, 17 och 18 §§,

dels att det i lagen ska införas sex nya paragrafer, 1 kap. 3 a och 13 a §§, 15 kap. 10 § samt 16 kap. 6, 9 och 16 §§, samt närmast före 1 kap. 3 a och 13 a §§ samt 16 kap. 4, 9 och 16 §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att det i lagen närmast före 16 kap. 1 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Allmänna bestämmelser om avtalsspärr”,

dels att det i lagen ska införas tre nya bilagor, 1–3, av följande lydelse.

Denna lag gäller för upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster för verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster enligt 4–10 §§. Lagen gäller också då en upphandlande enhet anordnar projekttävlingar. Vad som avses med upphandling och upphandlande enhet framgår av 2 kap. 23 § respektive 20 §.

Endast 15 kap. tillämpas i fråga om upphandling som

 1. avser tjänster enligt bilaga 3 (B-tjänster), eller

 2. avser andra kontrakt, vars värde understiger de tröskelvärden som anges i lagen.

I fråga om upphandling som avser tjänster som anges i bilaga 2 (A-tjänster) tillämpas inte 13 kap.

En upphandling som avser både A-tjänster och B-tjänster ska anses vara en upphandling av A-tjänster om värdet av A-tjänsterna överstiger värdet av B-tjänsterna. I annat fall ska upphandlingen i sin helhet anses vara en upphandling av B-tjänster.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt samt CPC- och CPV-referensnummer för A-tjänster och B-tjänster.

Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Denna lag gäller inte för upphandling som

 1. omfattas av lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, eller

 2. är undantagen enligt 1 kap. 7, 8, 9 eller 10 § den lagen.

Undantag på grund av sekretess

Bestämmelserna i denna lag gäller inte för upphandling som omfattas av sekretess.

En upphandlande enhet får tilldela ett kontrakt utan föregående annonsering om

 1. det vid ett förfarande med föregående annonsering inte lämnats några anbudsansökningar eller inte lämnats några anbud eller inte lämnats några lämpliga anbud och de ursprungliga villkoren för kontraktet inte ändrats väsentligt,

 2. det gäller ett kontrakt som är avsett endast för forsknings-, experiment-, studie- eller utvecklingsändamål, och kontraktet inte syftar till vinst eller till att täcka forsknings- och utvecklingskostnader och under förutsättning att det inte försämrar möjligheten till konkurrens vid en senare kontraktstilldelning som i första hand har något sådant syfte,

 3. det som ska upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt kan fullgöras av endast en viss leverantör,

 4. det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet, men synnerlig brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses av den upphandlande enheten, gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid öppet, selektivt eller förhandlat förfarande med föregående annonsering,

 5. det gäller kompletterande leveranser av varor från den ursprungliga leverantören, om

  a) varorna är avsedda som antingen delvis utbyte av eller tillägg till tidigare leveranser, och

  b) ett byte av leverantör skulle medföra att den upphandlande enheten tvingades anskaffa varor som skulle vara tekniskt oförenliga med de först anskaffade eller leda till oproportionerliga tekniska svårigheter avseende drift och underhåll,

 6. det gäller kompletterande byggentreprenader eller tjänster som inte ingår i det ursprungliga projektet eller det ursprungliga kontraktet, om kompletteringarna på grund av oförutsedda omständigheter krävs för att kontraktet ska kunna fullgöras, och under förutsättning att de ska utföras av den ursprungliga leverantören, och om

  a) de inte utan stora tekniska eller ekonomiska olägenheter för den upphandlande enheten kan skiljas från det ursprungliga kontraktet, eller

  b) de, även om de kan avskiljas, är absolut nödvändiga för att det ursprungliga kontraktet ska kunna fullgöras,

 7. det gäller en ny byggentreprenad, som är en upprepning av tidigare byggentreprenader under förutsättning

  a) att de nya arbetena ingår i ett projekt som tidigare varit föremål för ett öppet eller selektivt förfarande,

  b) att arbetena tilldelas samma leverantör,

  c) att det nya kontraktet är i överensstämmelse med det ursprungliga projektet,

  d) att värdet av det nya kontraktet ingått i beräkningen av värdet av det ursprungliga projektet enligt bestämmelserna i 3 kap., och

  e) att det i samband med den ursprungliga upphandlingen annonserats att det nu avsedda förfarandet kunde komma att användas,

 8. det gäller varor som noteras och omsätts på en råvarumarknad,

 9. kontraktet grundar sig på ett ramavtal som upphandlats enligt denna lag,

 10. det är möjligt att anskaffa varor genom att utnyttja särskilt förmånliga erbjudanden som gäller under mycket kort tid, när priset ligger betydligt under det normala marknadspriset, eller

 11. det är möjligt att anskaffa varor på särskilt förmånliga villkor genom att köpa i samband med att en leverantör upphört med sin verksamhet eller trätt i likvidation eller försatts i konkurs eller är föremål för motsvarande förfarande.

4) En upphandlande enhet ska snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats om att sluta ett ramavtal eller att tilldela ett kontrakt och om skälen för besluten. I underrättelsen ska enheten ange den period under vilken avtal enligt 16 kap. 1 § inte får ingås (avtalsspärr).

4)

Senaste lydelse 2010:572.

En skriftlig underrättelse ska snarast möjligt lämnas till anbudssökandena och anbudsgivarna även när en upphandlande enhet beslutar att avbryta en upphandling för vilken det har gått ut inbjudan att lämna anbud samt vid beslut att göra om upphandlingen. I underrättelsen ska skälen för beslutet anges.

  En upphandlande enhet som är en upphandlande myndighet ska utesluta en leverantör från att delta i ett kvalificeringssystem eller en upphandling, om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som innefattar

 1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet5)

  5)

  EUT L 300, 11.11.2008, s. 42 (Celex 32008F0841).

  ,

 2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997 om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i6)

  6)

  EGT C 195, 25.6.1997, s. 1 (Celex 31997F0625/01/).

  , respektive artikel 3.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/742/RIF av den 22 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen rörande korruption inom den privata sektorn7)

  7)

  EGT L 358, 31.12.1998, s. 2 (Celex 31998F0742).

  ,

 3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen8)

  8)

  EGT C 316, 27.11.1995, s. 48 (Celex 31995F1127/03/).

  , eller

 4. penningtvätt enligt definitionen i artikel 1 i rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar9)

  9)

  EGT L 166, 28.6.1991, s. 77 (Celex 31991L0308).

  , ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG10)

  10)

  EGT L 344, 28.12.2001, s. 76 (Celex 32001L0097).

  .

Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet.

Om det finns grundad anledning anta att en leverantör ska uteslutas med stöd av första stycket, får myndigheten begära att leverantören visar att det inte finns någon grund för uteslutning.

Om det finns särskilda skäl, får en upphandlande myndighet avstå från att utesluta en leverantör som dömts för brottslighet enligt första stycket.

11) Vid upphandling enligt detta kapitel tillämpas även

11)

Senaste lydelse 2010:572.

 • 1 kap. (lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser),

 • 2 kap. (definitioner),

 • 4 kap. 4 § (inköpscentraler),

 • 5 kap. (ramavtal),

 • 6 kap. 4 § (uppgifter om ursprung, tillverkning m.m.),

 • 6 kap. 7 § (miljömärken),

 • 6 kap. 14 § (särskilda villkor för fullgörande av kontrakt),

 • 8 kap. 12 § (om någon annan än den upphandlande enheten ska lämna ut förfrågningsunderlaget),

 • 16 kap. (avtalsspärr, överprövning och skadestånd),

 • 17 kap. (upphandlingsskadeavgift), och

 • 18 kap. (tillsyn).

Vid upphandling som avser tjänster som anges i bilaga 3 (B-tjänster) tilllämpas även 6 kap. 1–3, 5, 6 och 8 §§, när värdet av kontraktet uppgår till minst tillämpligt tröskelvärde i 3 kap.

Ett särskilt kvalificeringssystem enligt 11 kap. 2 § får tillämpas vid användning av urvalsförfarande för tilldelning av kontrakt eller ramavtal enligt detta kapitel.

En upphandlande enhet får publicera annonser om upphandlingar på det sätt som gäller för upphandlingar enligt 7 kap.

12) Den upphandlande enheten ska vid förenklat förfarande och urvalsförfarande lämna ut kompletterande upplysningar om förfrågningsunderlaget senast sex dagar före angiven sista dag för att komma in med anbud, förutsatt att sådana upplysningar begärts i god tid.

12)

Tidigare upphävd genom 2010:572.

13) Vid förenklat förfarande och urvalsförfarande ska den upphandlande enheten snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som avses i 9 kap. 9 § och lämna sådana upplysningar som avses i 9 kap. 10 §.

13)

Senaste lydelse 2010:572.

Vid direktupphandling ska den upphandlande enheten, när beslut om leverantör och anbud fattats, underrätta anbudsgivarna om beslutet snarast möjligt.

En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren har fått sådan underrättelse eller sådana upplysningar som avses i första stycket.

14) Avtalsspärr gäller inte

14)

Senaste lydelse av tidigare 7 § 2010:572.

 1. vid tilldelning av kontrakt efter upphandling utan föregående annonsering med stöd av 4 kap. 2 eller 3 §, eller

 2. vid direktupphandling enligt 15 kap. 3 § andra stycket.

Överprövning

Allmänna bestämmelser om överprövning

15) Efter ansökan av en leverantör som anser sig ha lidit eller kunna komma att lida skada får allmän förvaltningsdomstol överpröva

15)

Senaste lydelse av tidigare 1 § 2010:572.

 1. en upphandling, och

 2. giltigheten av ett avtal som har slutits mellan en upphandlande enhet och en leverantör.

Om den upphandlande enheten har brutit mot de grundläggande principerna i 1 kap. 24 § eller någon annan bestämmelse i denna lag och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada, ska rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse har gjorts.

Överprövning av en upphandling får inte ske efter det att avtal har slutits mellan den upphandlande enheten och en leverantör.

16) Om den upphandlande enheten under pågående överprövning av en upphandling ingår ett avtal i strid med 1, 3, 8, 9 eller 10 §, ska rätten, på yrkande av leverantören, överpröva avtalets giltighet i enlighet med 13–15 §§.

16)

Senaste lydelse av tidigare 14 § 2010:572.

17) Om en ansökan om överprövning av en upphandling har gjorts, fortsätter avtalsspärr enligt 1 eller 3 § att gälla under handläggningen i förvaltningsrätten (förlängd avtalsspärr).

17)

Senaste lydelse av tidigare 9 § 2010:572.

Rätten får besluta att någon förlängd avtalsspärr inte ska gälla.

Interimistiskt beslut vid överprövning av en upphandling

I fall då avtalsspärr enligt 1, 3 eller 8 § inte gäller får rätten besluta att den upphandlande enheten inte får ingå avtal innan något annat har bestämts.

Rätten får avstå från att fatta beslut enligt första stycket, om den skada eller olägenhet som åtgärden skulle medföra kan bedömas vara större än skadan för leverantören.

18) När en förlängd avtalsspärr gäller enligt 8 §, får den upphandlande enheten inte ingå avtal förrän tio dagar har gått från det att förvaltningsrätten har avgjort målet.

18)

Senaste lydelse 2010:1496.

När en förvaltningsrätt eller en kammarrätt har fattat ett beslut enligt 9 §, får avtal inte ingås förrän tio dagar har gått från det att domstolen har avgjort målet eller upphävt beslutet.

När Högsta förvaltningsdomstolen har fattat ett beslut enligt 9 § och beslutat att återförvisa målet till lägre instans, får avtal inte ingås förrän tio dagar har gått från beslutet om återförvisning.

Rätten får besluta att någon tiodagarsfrist inte ska gälla.

19) En ansökan om överprövning av en upphandling ska ha kommit in till förvaltningsrätten före utgången av en sådan avtalsspärr som avses i 1 eller 3 §.

19)

Senaste lydelse 2010:572.

20) Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan en upphandlande enhet och en leverantör är ogiltigt, om avtalet har slutits utan föregående annonsering enligt 7 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 §, 13 kap. 5 § eller 15 kap. 4 §.

20)

Senaste lydelse av tidigare 15 § 2010:572.

Ett avtal ska också förklaras ogiltigt, om det har slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr i 1, 3 eller 8 §, ett interimistiskt beslut enligt 9 § eller tiodagarsfristen i 10 § eller om avtalet har slutits före en underrättelse om tilldelningsbeslut enligt 9 kap. 9 § första stycket eller 15 kap. 19 §. För ogiltighet i sådana fall krävs dessutom att de grundläggande principerna i 1 kap. 24 § eller någon annan bestämmelse i denna lag har överträtts och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada.

21) Om det finns tvingande hänsyn till ett allmänintresse, ska rätten besluta att avtalet får bestå trots att förutsättningarna för ogiltighet enligt 13 § är uppfyllda.

21)

Senaste lydelse av tidigare 16 § 2010:572.

22) Bestämmelserna om ogiltighet i 13 § ska inte tillämpas om en upphandlande enhet genom förhandsinsyn enligt 7 kap. 7 § eller 15 kap. 5 a § har meddelat sin avsikt att upphandla och har iakttagit avtalsspärren vid förhandsinsyn enligt 3 §.

22)

Senaste lydelse av tidigare 17 § 2010:572.

Interimistiskt beslut vid överprövning av ett avtals giltighet

Rätten får besluta att ett avtal inte får fullgöras till dess något annat har bestämts.

Rätten får avstå från att fatta beslut enligt första stycket, om den skada eller olägenhet som åtgärden skulle medföra kan bedömas vara större än skadan för leverantören.

23) En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska, om inte annat följer av andra stycket, ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från det att avtalet slöts.

23)

Senaste lydelse av tidigare 18 § 2010:572.

Ansökan ska dock ha kommit in till förvaltningsrätten innan 30 dagar har gått från det att

 1. Europeiska kommissionen har publicerat en annons enligt 7 kap. 6 § eller ett meddelande enligt 15 kap. 21 §, eller

 2. den upphandlande enheten skriftligen har underrättat anbudssökandena och anbudsgivarna om att avtalet har slutits samt har lämnat en sammanfattning av sådana upplysningar som avses i 9 kap. 10 §.

24) Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol inom ett år från den tidpunkt då avtal har slutits mellan den upphandlande enheten och en leverantör eller har förklarats ogiltigt enligt 13 § genom ett avgörande som har vunnit laga kraft. Väcks inte talan i tid, är rätten till skadestånd förlorad.

24)

Senaste lydelse 2010:572.

25) Allmän förvaltningsdomstol får besluta att en upphandlande enhet ska betala en särskild avgift (upphandlingsskadeavgift) om

25)

Senaste lydelse 2010:572.

 1. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som har vunnit laga kraft fastställt att ett avtal får bestå, trots att det har slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr i 16 kap. 1, 3 eller 8 §,

 2. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som har vunnit laga kraft fastställt att ett avtal får bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse enligt 16 kap. 14 §, eller

 3. enheten har slutit avtal med en leverantör utan föregående annonsering enligt 7 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 §, 13 kap. 5 §, eller 15 kap. 4 eller 6 §.

26) När en ansökan om upphandlingsskadeavgift grundas på 1 § 3 och en eller flera leverantörer har ansökt om överprövning av avtalets giltighet inom de tidsfrister som anges i 16 kap. 17 §, får ansökan inte göras förrän fristen har löpt ut och samtliga beslut med anledning av överprövningen har vunnit laga kraft. Ansökan ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från den tidpunkt då samtliga beslut med anledning av överprövningen har vunnit laga kraft.

26)

Senaste lydelse 2010:572.

När ingen leverantör har ansökt om överprövning av avtalets giltighet inom de tidsfrister som anges i 16 kap. 17 §, ska ansökan ha kommit in till förvaltningsrätten inom ett år från det att avtalet slöts.

Bilaga 1

Förteckning över byggentreprenadkontrakt

 
 
 

NACE

 

Avdelning F

Byggentreprenader

Huvudgrupp

Grupp

Under grupp

Benämning

Anm.

45

 
 
 

Byggverksamhet

 

Omfattar:

– nybyggnad, renovering och normal reparation

 
 

45.1

 
 

Mark- och grundarbeten

 
 
 
 

45.11

 

Rivning av hus; markarbeten

 

Omfattar:

– rivning och rasering av byggnader och andra anläggningar

– röjning av byggplatser

– markarbeten: schaktning, deponering, nivellering av byggplatser, dikesgrävning, bergrensning, sprängning etc.

– iordningställande av gruvarbetsplatser: avtäckning samt annat iordningställande av ägor och platser som innehåller mineraler

Omfattar även:

– dränering av byggplatser

– dränering av jordbruks- eller skogsbruksmark

 
 
 

45.12

 

Markundersökning

 

Omfattar:

– provborrning och tagning av kärnprov för byggande, för geofysiska, geologiska eller liknande ändamål

Omfattar inte:

– borrning av källor för produktion av råpetroleum eller naturgas, jfr 11.20

– brunnsborrning, jfr 45.25

– schaktsänkning, jfr 45.25

– spårning av olje- och naturgasfält, utförande av geofysiska, geologiska och seismiska undersökningar, jfr 74.20

 
 

45.2

 
 

Bygg- och anläggningsarbeten

 
 
 
 

45.21

 

Uppföran de av hus och andra byggnadsverk

 

Omfattar:

– byggande av alla slags byggnader

– byggande av anläggningar inom väg- och vattenbyggnad o.d.:

– broar, inklusive sådana för upphöjda vägar, viadukter, tunnlar och tunnelbanor

– rörledningar för fjärrtransport, fjärrnät för el och telekommunikation

– rörledningar i tätort, tätortsnät för el och telekommunikation samt därmed förknippade arbeten

– montering och uppförande på plats av monteringsfärdiga byggnader

Omfattar inte:

– tjänster i anslutning till råpetroleum- och naturgasutvinning, jfr 11.20

– uppförande av kompletta monteringsfärdiga byggnader av egentillverkade delar av annat material än betong, jfr huvudgrupperna 20, 26 och 28

– anläggning av stadion, simbassänger, idrottshallar, tennisbanor, golfbanor eller andra idrottsanläggningar, exklusive uppförande av byggnader, jfr 45.23

– bygginstallationer, jfr 45.3

– slutbehandling av byggnader, jfr 45.4

– arkitektverksamhet och teknisk konsultverksamhet, jfr 74.20

– projektledning för byggande, jfr 74.20

 
 
 

45.22

 

Takarbeten

 

Omfattar:

– byggande av tak

– taktäckning

– impregnering

 
 
 

45.23

 

Anläggning av vägar, flygfält och idrottsanläggningar

 

Omfattar:

– anläggning av vägar, gator samt andra kör- och gångvägar

– anläggning av järnvägar

– anläggning av start- och landningsbanor på flygfält

– anläggning av stadion, simbassänger, idrottshallar, tennisbanor, golfbanor eller andra idrottsanläggningar, exklusive uppförande av byggnader

– målning av vägmarkeringar och markeringar på parkeringsplatser

Omfattar inte:

– förberedande markarbeten, jfr 45.11

 
 
 

45.24

 

Vattenbyggnad

 

Omfattar:

– anläggning av: vattenleder, hamn- och flodarbeten, småbåtshamnar (marinor), slussar etc.

– dammar, diken o.d.

– muddring

– undervattensarbete

 
 
 

45.25

 

Andra bygg- och anläggningsarbeten

 

Omfattar:

– bygg- eller anläggningsverksamhet som är specialiserad inom något för olika slags konstruktioner gemensamt område och fordrar specialistkompetens eller specialutrustning:

– grundläggning inklusive pålning

– borrning och byggande av brunnar, schaktsänkning

– uppförande av icke egentillverkade stålelement

– bockning av stål

– murning och stenläggning

– resning och nedmontering av byggnadsställningar och arbetsplattformar, inklusive uthyrning av byggnadsställningar och arbetsplattformar

– uppförande av skorstenar och industriugnar

Omfattar inte:

– uthyrning av byggnadsställningar utan resning och nedmontering, jfr 71.32

 
 

45.3

 
 

Bygginstallationer

 
 
 
 

45.31

 

Elinstallationer

 

Omfattar:

– installation i byggnader och andra anläggningar av: elkablar och elarmatur, telekommunikationssystem, elvärmesystem, antenner, brandlarm, tjuvlarm, hissar och rulltrappor, åskledare etc.

 
 
 

45.32

 

Isoleringsarbeten

 

Omfattar:

– installation i byggnader och andra anläggningar av värme-, ljud- eller vibrationsisolering

Omfattar inte:

– impregnering, jfr 45.22

 
 
 

45.33

 

VVS-arbeten

 

Omfattar:

– installation i byggnader och andra anläggningar av: vattensystem samt sanitetsutrustning, gasarmaturer, värme-, ventilations-, kyl- och luftkonditioneringsutrustning inklusive ledningar, sprinklersystem

Omfattar inte:

– installation av elvärmesystem, jfr 45.31

 
 
 

45.34

 

Andra bygginstallationer

 

Omfattar:

– installation av belysnings- och signalsystem till vägar, järnvägar, flygfält och hamnar

– installation i byggnader och andra anläggningar av andra armaturer och anordningar

 
 

45.4

 
 

Slutbehandling av byggnader

 
 
 
 

45.41

 

Puts-, fasad- och stuckaturarbeten

 

Omfattar:

– anbringande på byggnader och andra anläggningar av invändig eller utvändig puts och stuck inklusive närstående basmaterial för putsning

 
 
 

45.42

 

Byggnadssnickeriarbeten

 

Omfattar:

– installation av icke egentillverkade dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, kök med fast inredning, trappor, butiksinredning o.d., av trä eller andra material

– invändig slutbehandling såsom arbete med tak, väggbeklädnader av trä och flyttbara skiljeväggar

Omfattar inte:

– läggning av parkett och andra golvbeläggningar av trä, jfr 45.43

 
 
 

45.43

 

Golv- och väggbeläggningsarbeten

 

Omfattar:

– läggning, uppsättning eller fastsättning i byggnader och andra anläggningar av: vägg- eller golvplattor av keramiskt material, betong eller huggen sten, parkett och andra golvbeläggningar av trä, mattor samt golvbeläggningar av linoleum, inklusive av gummi eller plast, terrazzo-, marmor-, granit- eller skiffergolv eller -väggar, tapeter

 
 
 

45.44

 

Måleri- och glasmästeriarbeten

 

Omfattar:

– invändig och utvändig målning av byggnader

– målning av anläggningar inom väg- och vattenbyggnad o.d.

– installation av glas, speglar etc.

Omfattar inte:

– installation av fönster, jfr 45.42

 
 
 

45.45

 

Annan slutbehandling av byggnader

 

Omfattar:

– installation av privata simbassänger

– rengöring med ånga, blästring och liknande behandling av fasader

– annan slutbehandling av byggnader

Omfattar inte:

– invändig rengöring av byggnader och andra konstruktioner, jfr 74.70

 
 

45.5

 
 

Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare

 
 
 
 

45.50

 

Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare

 

Omfattar inte:

– uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner samt -utrustning utan förare, jfr 71.32

 

Bilaga 2

Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster)

Kategori

Beskrivning

1

 

Underhålls- och reparationstjänster

 

2

 

Landtransport, med undantag av järnvägstransport som omfattas av kategori 18, även säkerhets- och kurirtransporter, med undantag av postbefordran

 

3

 

Flygtransport av passagerare och gods, med undantag av postbefordran

 

4

 

Postbefordran på land, med undantag av järnvägstransport som omfattas av kategori 18, och i luften

 

5

 

Telekommunikationstjänster

 

6

 

Finansiella tjänster:

a) Försäkringstjänster

b) Bank- och investeringstjänster, med undantag av finansiella tjänster i samband med utfärdande, förvärv, försäljning eller överföring av värdepapper eller andra finansiella instrument samt riksbankstjänster. Dessutom undantas tjänster som avser förvärv eller hyra, oavsett finansieringsvillkor, av mark, befintliga byggnader eller annan fast egendom eller som avser rättigheter till sådan egendom. Finansiella tjänster som tillhandahålls samtidigt med, före eller efter köpe- eller hyreskontraktet, oberoende av form, ska dock omfattas av detta direktiv.

 

7

 

Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster

 

8

 

Forsknings- och utvecklingstjänster, med undantag av forsknings- och utvecklingstjänster som inte uteslutande är till förmån för den upphandlande enheten i dess egen verksamhet, under förutsättning att dessa tjänster helt finansieras av den upphandlande enheten

 

9

 

Redovisnings-, revisions- och bokföringstjänster

 

10

 

Marknads- och opinionsundersökningar

 

11

 

Organisationskonsulttjänster, med undantag av medlings- och förlikningstjänster, och därmed sammanhängande tjänster

 

12

 

Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster och integrerade tekniska tjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur, därmed sammanhängande vetenskapliga och tekniska konsulttjänster, teknisk provning och analys

 

13

 

Reklamtjänster

 

14

 

Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning

 

15

 

Förlags- och tryckeritjänster mot arvode eller på kontrakt

 

16

 

Avlopps- och renhållningstjänster, sanering och liknande tjänster

 

Bilaga 3

Förteckning över tjänstekontrakt (B-tjänster)

Kategori

Beskrivning

17

 

Hotell- och restaurangtjänster

 

18

 

Järnvägstransport

 

19

 

Sjötransport

 

20

 

Hjälptjänster och tjänster i anslutning till transporter

 

21

 

Juridiska tjänster

 

22

 

Rekrytering och urval av personal, med undantag av anställningskontrakt

 

23

 

Spanings- och säkerhetstjänster, med undantag av säkerhetstransporter

 

24

 

Undervisning och yrkesutbildning

 

25

 

Hälsovård och socialtjänster

 

26

 

Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet, med undantag av kontrakt som avser förvärv, utveckling, produktion eller samproduktion av program som utförs av radio- och TV-bolag samt kontrakt om sändningstider

 

27

 

Övriga tjänster

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1031

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller för upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)