Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Tillkännagivande (2011:1039) av CPV- och CPC-referensnummer för tjänstekontrakt vid offentlig upphandling

Detta tillkännagivande har ersatts av tillkännagivande (2016:1226) den 16 december 2016.

Utkom från trycket den 11 oktober 2011
beslutat den 29 september 2011.

Vid tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster samt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande referensnummer vid upphandling av tjänster.

Upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Vid tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster gäller följande CPC- och CPV-referensnummer för A-tjänster och B-tjänster enligt

 1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster1) , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG 2) ,

  1)

  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0017).

  2)

  EUT L 216, 20.8.2009, s. 76 (Celex 32009L0081).

 2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster3) , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG, och

  3)

  EUT L 134, 30.4.2004, s. 114 (Celex 32004L0018).

 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV)4) .

  4)

  EGT L 340, 16.12.2002, s. 1 (Celex 32002R2195).

Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster)

Kategori

Beskrivning

CPC-referensnummer

CPV-referensnummer

1

 

Underhålls- och reparationstjänster

 

6112, 6122, 633, 886

 

Från 50100000-6 till 50884000-5 (utom 50310000-1 till 50324200-4 och 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) och från 51000000-9 till 51900000-1

 

2

 

Landtransport, med undantag av järnvägstransport som omfattas av kategori 18, även säkerhets- och kurirtransporter, med undantag av postbefordran

 

712 (utom 71235), 7512, 87304

 

Från 60100000-9 till 60183000-4 (utom 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6) och från 64120000-3 till 64121200-2

 

3

 

Flygtransport av passagerare och gods, med undantag av postbefordran

 

73 (utom 7321)

 

Från 60410000-5 till 60424120-3 (utom 60411000-2, 60421000-5) och 60500000-3

Från 60440000-4 till 60445000-9

 

4

 

Postbefordran på land, med undantag av järnvägstransport som omfattas av kategori 18, och i luften

 

71235, 7321

 

60160000-7, 60161000-4 60411000-2, 60421000-5

 

5

 

Telekommunikationstjänster

 

752

 

Från 64200000-8 till 64228200-2, 72318000-7 och från 72700000-7 till 72720000-3

 

6

 

Finansiella tjänster:

a) Försäkringstjänster

b) Bank- och investeringstjänster, med undantag av finansiella tjänster i samband med utfärdande, förvärv, försäljning eller överföring av värdepapper eller andra finansiella instrument samt riksbankstjänster. Dessutom undantas tjänster som avser förvärv eller hyra, oavsett finansieringsvillkor, av mark, befintliga byggnader eller annan fast egendom eller som avser rättigheter till sådan egendom. Finansiella tjänster som tillhandahålls samtidigt med, före eller efter köpe- eller hyreskontraktet, oberoende av form, ska dock omfattas

 

ex. 81, 812, 814

 

Från 66100000-1 till 66720000-3

 

7

 

Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster

 

84

 

Från 50310000-1 till 50324200-4

Från 72000000-5 till 72920000-5 (utom 72318000-7 och från 72700000-7 till 72720000-3), 79342410

 

8

 

Forsknings- och utvecklingstjänster, med undantag av forsknings- och utvecklingstjänster som inte uteslutande är till förmån för den upphandlande myndigheten eller enheten i dess egen verksamhet, under förutsättning att dessa tjänster helt finansieras av den upphandlande myndigheten eller enheten

 

85

 

Från 73000000-2 till 73436000-7 (utom 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0)

 

9

 

Redovisnings-, revisions- och bokföringstjänster

 

862

 

Från 79210000-9 till 79223000-3

 

10

 

Marknads- och opinionsundersökningar

 

864

 

Från 79300000-7 till 79330000-6 och 79342310-9, 79342311-6

 

11

 

Organisationskonsulttjänster, med undantag av medlings- och förlikningstjänster, och därmed sammanhängande tjänster

 

865, 866

 

Från 73200000-4 till 73220000-0

Från 79400000-8 till 79421200-3 och 79342000-3, 79342100-4, 79342300-6, 79342320-2, 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7, 98362000-8

 

12

 

Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster och integrerade tekniska tjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur, därmed sammanhängande vetenskapliga och tekniska konsulttjänster, teknisk provning och analys

 

867

 

Från 71000000-8 till 71900000-7 (utom 71550000-8) och 79994000-8

 

13

 

Reklamtjänster

 

871

 

Från 79341000-6 till 79342200-5 (utom 79342000-3 och 79342100-4)

 

14

 

Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning

 

874, 82201–82206

 

Från 70300000-4 till 70340000-6 och från 90900000-6 till 90924000-0

 

15

 

Förlags- och tryckeritjänster mot arvode eller på kontrakt

 

88442

 

Från 79800000-2 till 79824000-6

Från 79970000-6 till 79980000-7

 

16

 

Avlopps- och renhållningstjänster, sanering och liknande tjänster

 

94

 

Från 90400000-1 till 90743200-9 (utom 90712200-3)

Från 90910000-9 till 90920000-2 och 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0

 

Förteckning över tjänstekontrakt (B-tjänster)

Kategori

Beskrivning

CPC-referensnummer

CPV-referensnummer

17

 

Hotell- och restaurangtjänster

 

64

 

Från 55100000-1 till 55524000-9 och från 98340000-8 till 98341100-6

 

18

 

Järnvägstransport

 

711

 

Från 60200000-0 till 60220000-6

 

19

 

Sjötransport

 

72

 

Från 60600000-4 till 60653000-0 och från 63727000-1 till 63727200-3

 

20

 

Hjälptjänster och tjänster i anslutning till transporter

 

74

 

Från 63000000-9 till 63734000-3 (utom 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3 och från 63727000-1 till 63727200-3) och 98361000-1

 

21

 

Juridiska tjänster

 

861

 

Från 79100000-5 till 79140000-7

 

22

 

Rekrytering och urval av personal, med undantag av anställningskontrakt

 

872

 

Från 79600000-0 till 79635000-4 (utom 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0) och från 98500000-8 till 98514000-9

 

23

 

Spanings- och säkerhetstjänster, med undantag av säkerhetstransporter

 

873 (utom 87304)

 

Från 79700000-1 till 79723000-8

 

24

 

Undervisning och yrkesutbildning

 

92

 

Från 80100000-5 till 80660000-8 (utom 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1)

 

25

 

Hälsovård och socialtjänster

 

93

 

79611000-0 och från 85000000-9 till 85323000-9 (utom 85321000-5 och 85322000-2)

 

26

 

Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet, med undantag av kontrakt som avser förvärv, utveckling, produktion eller samproduktion av program som utförs av radio- och TV-bolag samt kontrakt om sändningstider

 

96

 

Från 79995000-5 till 79995200-7 och från 92000000-1 till 92700000-8 (utom 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)

 

27

 

Övriga tjänster

 
 
 

Upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Vid tillämpning av lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande CPV-referensnummer för A-tjänster och B-tjänster enligt

 1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/ EG och 2004/18/EG5) , och

  5)

  EUT L 216, 20.8.2009, s. 76 (Celex 32009L0081).

 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV)6) .

  6)

  EGT L 340, 16.12.2002, s. 1 (Celex 32002R2195).

Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster)

Kategorinummer

Ämne

CPV-referensnummer

1

 

Underhålls- och reparationstjänster

 

50000000–5, från 50100000–6 till 50884000–5 (utom 50310000–1 till 50324200–4 och 50116510–9, 50190000–3, 50229000–6, 50243000–0) och från 51000000–9 till 51900000–1

 

2

 

Tjänster för militärt bistånd till utlandet

 

75211300–1

 

3

 

Försvarstjänster, militära försvarstjänster och civila försvarstjänster

 

75220000–4, 75221000–1, 75222000–8

 

4

 

Undersöknings- och säkerhetstjänster

 

Från 79700000–1 till 79720000–7

 

5

 

Landtransport

 

60000000–8, från 60100000–9 till 60183000–4 (utom 60160000–7, 60161000–4) och från 64120000–3 till 64121200–2

 

6

 

Lufttransporttjänster: transporter av passagerare och gods, med undantag av posttransporter

 

60400000–2, från 60410000–5 till 60424120–3 (utom 60411000–2, 60421000–5) från 60440000–4 till 60445000–9 och 60500000–3

 

7

 

Postbefordran på land och i luften

 

60160000–7, 60161000–4, 60411000–2, 60421000–5

 

8

 

Järnvägstransporttjänster

 

Från 60200000–0 till 60220000–6

 

9

 

Sjötransporttjänster

 

Från 60600000–4 till 60653000–0, och från 63727000–1 till 63727200–3

 

10

 

Hjälptjänster och tjänster i anslutning till transporter

 

Från 63100000–0 till 63111000–0, från 63120000–6 till 63121100–4, 63122000–0, 63512000–1 och från 63520000–0 till 6370000–6

 

11

 

Telekommunikationstjänster

 

Från 64200000–8 till 64228200–2, 72318000–7 och från 72700000–7 till 72720000–3

 

12

 

Finansiella tjänster: försäkringstjänster

 

Från 66500000–5 till 66720000–3

 

13

 

Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster

 

Från 50310000–1 till 50324200–4, från 72000000–5 till 72920000–5 (utom 72318000–7 och från 72700000–7 till 72720000–3), 79342410–4, 9342410–4

 

14

 

Forsknings- och utvecklingstjänster och utvärderingsprov, med undantag av forsknings- och utvecklingstjänster som inte uteslutande är till förmån för den upphandlande myndigheten eller enheten i dess egen verksamhet, under förutsättning att dessa tjänster helt finansieras av den upphandlande myndigheten eller enheten

 

Från 73000000–2 till 73436000–7

 

15

 

Redovisnings-, revisions- och bokföringstjänster

 

Från 79210000–9 till 79212500–8

 

16

 

Organisationskonsulttjänster, med undantag av medlings- och förlikningstjänster, och därmed sammanhängande tjänster

 

Från 73200000–4 till 73220000–0, från 79400000–8 till 79421200–3 och 79342000–3, 79342100–4, 79342300–6, 79342320–2, 79342321–9, 79910000–6, 79991000–7, 98362000–8

 

17

 

Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster och integrerade tekniska tjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur, därmed sammanhängande vetenskapliga och tekniska konsulttjänster, teknisk provning och analys

 

Från 71000000–8 till 71900000–7 (utom 71550000–8) och 79994000–8

 

18

 

Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning

 

Från 70300000–4 till 70340000–6 och från 90900000–6 till 90924000–0

 

19

 

Avlopps- och renhållningstjänster: saneringstjänster och liknande tjänster

 

Från 90400000–1 till 90743200–9 (utom 90712200–3), från 90910000–9 till 90920000–2 och 50190000–3, 50229000–6, 50243000–0

 

20

 

Utbildnings- och simuleringstjänster på försvars- och säkerhetsområdet

 

80330000–6, 80600000–0, 80610000–3, 80620000–6, 80630000–9, 80640000–2, 80650000–5, 80660000–8

 

Förteckning över tjänstekontrakt (B-tjänster)

Kategorinummer

Ämne

CPV-referensnummer

21

 

Hotell- och restaurangtjänster

 

Från 55100000–1 till 55524000–9 och från 98340000–8 till 98341100–6

 

22

 

Hjälptjänster och tjänster i anslutning till transporter

 

Från 63000000–9 till 63734000–3 (utom 63711200–8, 63712700–0, 63712710–3), från 63727000–1 till 63727200–3 och 98361000–1

 

23

 

Juridiska tjänster

 

Från 79100000–5 till 79140000–7

 

24

 

Rekrytering och urval av personal, med undantag av anställningskontrakt

 

Från 79600000–0 till 79635000–4 (utom 79611000–0, 79632000–3, 79633000–0) och från 98500000–8 till 98514000–9

 

25

 

Hälsovård och socialtjänster

 

79611000–0 och från 85000000–9 till 85323000–9 (utom 85321000–5 och 85322000–2)

 

26

 

Övriga tjänster

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1039

(Utkom d. 11 okt. 2011.)