Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Upphandlingsförordning (2011:1040)

Denna förordning upphör enligt F (2016:1162) att gälla den 1 januari 2017.

Utkom från trycket den 11 oktober 2011
utfärdad den 29 september 2011.

Förordningens innehåll

Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Föreskrifter om annonsering

Obligatorisk och icke-obligatorisk annonsering av upphandlingar

En annons om upphandling enligt 7 kap., 13 kap. 2 och 5 §§ och 14 kap. 5 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, 7 kap. och 13 kap. 5 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster eller 8 kap. lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska skickas elektroniskt eller på annat sätt till Europeiska kommissionen för publicering. En upphandlande myndighet eller enhet får även offentliggöra upphandlingen på något annat sätt under förutsättning att 7–9 §§ följs.

Information om planerade upphandlingar (förhandsannonsering)

I en förhandsannons enligt 7 kap. 2 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, 7 kap. 3 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster eller 8 kap. 2 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska en upphandlande myndighet eller enhet vid upphandling av varor ange det totala beräknade värdet per varuområde med hänvisning till den CPV-nomenklatur som avses i 2 kap. 5 § lagen om offentlig upphandling, 2 kap. 5 § lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och 2 kap. 5 § lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

I en förhandsannons som avser tjänster ska den upphandlande myndigheten eller enheten ange det totala beräknade värdet i varje tjänstekategori som anges i bilaga 2 (A-tjänster) till respektive lag.

I en förhandsannons som avser byggentreprenader ska den upphandlande myndigheten eller enheten ange väsentliga karakteristika för varje kontrakt eller ramavtal.

En förhandsannons enligt 7 kap. 2 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller 7 kap. 3 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster som avser varor eller tjänster ska snarast möjligt efter varje budgetårs början skickas till Europeiska kommissionen för publicering. Avser förhandsannonsen byggentreprenader ska den skickas så snart det är möjligt.

En förhandsannons enligt 8 kap. 2 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska så snart det är möjligt skickas till kommissionen för publicering.

Förhandsannonsering på upphandlarprofil

En upphandlande myndighet eller enhet får i stället för åtgärderna enligt 4 § offentliggöra förhandsannonsen på myndighetens eller enhetens upphandlarprofil. I sådant fall ska den upphandlande myndigheten eller enheten skicka ett meddelande elektroniskt till Europeiska kommissionen om att offentliggörandet i stället görs på upphandlarprofilen. Förhandsannonsen får inte offentliggöras på upphandlarprofilen innan meddelandet har skickats till kommissionen. Annonsen ska innehålla uppgift om vilken dag meddelandet skickades.

Utformning och offentliggörande av annonser

En upphandlande myndighet eller enhet får välja på vilket av Europeiska unionens språk en annons ska publiceras. Endast texten i den publicerade språkversionen ska gälla.

En upphandlande myndighet eller enhet får inte på egen hand publicera eller på något annat sätt offentliggöra innehållet i en annons innan den har skickats till Europeiska kommissionen.

Första stycket gäller inte efterannonsering enligt 7 kap. 3 § första stycket lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, 7 kap. 6 § första stycket lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster eller 8 kap. 3 § första stycket lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

En annons eller en förhandsannons som publiceras av den upphandlande myndigheten eller enheten på egen hand får inte innehålla någon ytterligare information än den som har skickats till kommissionen eller har offentliggjorts på upphandlarprofilen. Annonsen eller förhandsannonsen ska innehålla uppgift om vilken dag den skickades till kommissionen eller förhandsannonsen offentliggjorts på upphandlarprofilen.

En upphandlande myndighet eller enhet ska kunna visa vilken dag en annons enligt 7 § första stycket har skickats för publicering eller ett meddelande enligt 5 § har skickats till Europeiska kommissionen.

En annons eller ett meddelande som en upphandlande myndighet eller enhet ska skicka till Europeiska kommissionen ska ha det format som framgår av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 842/2011 av den 19 augusti 2011 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling, och om upphävande av förordning (EG) nr 1564/20051) . Även en förhandsannons som en upphandlande myndighet eller enhet offentliggör på upphandlarprofilen och ett meddelande enligt 5 § om sådant offentliggörande ska ha detta format.

1)

EUT L 222, 27.8.2011, s. 1 (Celex 32011R0842).

Vid förfarande med förkortade tidsfrister enligt 8 kap. 8 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller 9 kap. 7 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska en annons eller ett meddelande skickas antingen per telefax eller med ett annat elektroniskt medel.

En annons eller ett meddelande enligt lagen om offentlig upphandling eller lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet som skickas utan hjälp av elektroniska medel ska begränsas till omkring 650 ord.

Annons om förhandsinsyn

En annons om förhandsinsyn enligt 15 kap. 5 a § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, 15 kap. 5 a § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster eller 15 kap. 7 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska innehålla

 1. den upphandlande myndighetens eller enhetens namn och kontaktuppgifter,

 2. föremålet för och värdet av kontraktet,

 3. namn och kontaktuppgifter avseende den eller de som tilldelats kontraktet,

 4. skälen till att upphandlingen inte har annonserats, och

 5. de upplysningar i övrigt som är relevanta.

Särskilda bestämmelser om annonsering enligt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Tilläggsannonsering

För större projekt får förhandsannonsering enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ske utan att information som har tagits in i en tidigare förhandsannons upprepas, om det tydligt anges att den nya annonsen är en tilläggsannons.

Uppgifter om kontrakt som avser forskning och utveckling vid annonsering om resultatet av en upphandling (efterannonsering)

Vid efterannonsering enligt 7 kap. 6 § första stycket lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster i fråga om tilldelning av ett tjänstekontrakt avseende forskning och utveckling och som enligt 4 kap. 2 § 2 samma lag görs utan föregående annonsering, får den upphandlande enheten i stället för uppgifter om tjänsternas art och mängd ange att kontraktet avser forsknings- och utvecklingstjänster.

Om den upphandlande enheten har tilldelat ett tjänstekontrakt som avser forskning och utveckling efter ett förhandlat förfarande med föregående annonsering och behöver begränsa uppgifterna om tjänsternas art och mängd med hänsyn till skyddet av affärshemligheter, ska uppgifterna vid efterannonsering dock vara minst lika utförliga som uppgifterna i annonsen om upphandlingen.

Om den upphandlande enheten använder ett kvalificeringssystem enligt 11 kap. 2 § lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ska de uppgifter som lämnas om tilldelning av kontrakt som avser forskning och utveckling vara minst lika utförliga som beskrivningen av den kategori det hänvisas till i den förteckning över leverantörer som ska upprättas enligt 11 kap. 6 § samma lag.

Föreskrifter om säkerhetsanordningar för utrustning för elektronisk mottagning av handlingar

Säkerhetsanordningarna enligt 9 kap. 3 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, 9 kap. 3 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och 10 kap. 3 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska

 1. göra det möjligt att få fram en exakt tidpunkt när handlingarna togs emot,

 2. inom rimliga gränser säkerställa att ingen har tillgång till de uppgifter som överförts elektroniskt innan angivna tidsfrister för olika åtgärder har löpt ut,

 3. säkerställa att det finns system som innebär att det går att få del av samtliga eller en del av de insända uppgifterna i en upphandling eller projekttävling bara om de personer som är behöriga agerar samtidigt, och

 4. säkerställa att insända uppgifter inte är tillgängliga förrän efter ett bestämt datum för att ta del av uppgifterna.

Föreskrifter om innehåll i protokoll

Protokoll ska utöver det som anges i 9 kap. 12 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och 10 kap. 12 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet innehålla uppgifter om

 1. den upphandlande myndighetens eller enhetens namn och adress samt föremålet för och värdet av kontraktet eller ramavtalet,

 2. namnen på de utvalda anbudssökandena eller anbudsgivarna och skälen till att de valts,

 3. namnen på de anbudssökande eller anbudsgivare som inte godtagits och skälen till det,

 4. namnet på den anbudsgivare som tilldelats kontraktet, skälen till att hans eller hennes anbud valts och, om det är känt, uppgift om hur stor del av kontraktet eller ramavtalet som den utvalda anbudsgivaren avser att lägga ut på tredje man,

 5. skälen till att den upphandlande myndigheten eller enheten beslutat att inte tilldela något kontrakt eller ramavtal, och

 6. skälen till att konkurrenspräglad dialog tillämpats.

Allmän förvaltningsdomstols underrättelseskyldighet

En allmän förvaltningsdomstol ska till Konkurrensverket skicka en dom eller ett slutligt beslut i ett mål om överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster eller lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1040

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2011, då förordningen (2007:1099) om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ska upphöra att gälla.