Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:1160

Utkom från trycket den 9 december 2016
Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet;
utfärdad den 1 december 2016.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 1 kap. 36 §§ lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska ha följande lydelse.

Det finns bestämmelser om offentlig upphandling i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, om upphandling i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna och om upphandling av koncessioner i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner.

Om en upphandling omfattas av såväl denna lag som lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, ska denna lag tillämpas.

Om en upphandling delvis omfattas av denna lag men i övrigt inte omfattas av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, ska denna lag inte tillämpas.

Det som sägs i 4 och 5 §§ gäller bara om tilldelning av ett enda kontrakt är berättigat av objektiva skäl.

Ett beslut att tilldela ett enda kontrakt får inte fattas för att undvika att upphandlingen omfattas av denna lag, lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1160

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)