Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:1168

Utkom från trycket den 9 december 2016
Förordning om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt;
utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver att 1, 2 och 4 §§ förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt ska ha följande lydelse.

1) I 13 kap. 3 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och 13 kap. 4 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna finns bestämmelser om vilka krav som får ställas på en leverantör vid en upphandling.

1)

Senaste lydelse 2010:634.

I 17 kap. 1 § och 19 kap. 2 § lagen om offentlig upphandling samt 16 kap. 1 § och 19 kap. 2 § lagen om upphandling inom försörjningssektorerna finns bestämmelser om särskilda kontraktsvillkor.

2) I denna förordning finns bestämmelser om vissa särskilda kontraktsvillkor för fullgörande av kontrakt enligt 17 kap. 1 § och 19 kap. 2 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller 16 kap. 1 § och 19 kap. 2 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.

2)

Senaste lydelse 2010:634.

Syftet med förordningen är att öka medvetenheten om och efterlevnaden av diskrimineringslagen (2008:567).

3) I kontrakt som tilldelas en leverantör av en tjänst eller byggentreprenad i Sverige enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna ska myndigheten ställa upp villkor som ska ha till ändamål att motverka diskriminering hos leverantören, om kontraktet

3)

Senaste lydelse 2007:1101. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

  1. har en löptid på åtta månader eller längre, och

  2. har ett beräknat värde på minst 750 000 kr.

En upphandling får inte delas upp i syfte att löptid eller beräknat värde ska underskridas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1168

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)