Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:1209 Utkom från trycket den 16 december 2016Lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling;utfärdad den 8 december 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:28, bet. 2016/17:TU5, rskr: 2016/17:71. föreskrivs att det i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling ska införas en ny paragraf, 3 kap. 28 §, och närmast före 3 kap. 28 § en ny rubrik av följande lydelse.3 kap.Vissa kollektivtrafiktjänster28 §28 §Denna lag gäller inte för kontrakt som avser kollektivtrafik på järnväg, med tunnelbana eller på vatten.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONRikard Jermsten(Finansdepartementet)