Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:1211

Utkom från trycket den 16 december 2016
Lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner;
utfärdad den 8 december 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner ska införas en ny paragraf, 3 kap. 36 §, och närmast före 3 kap 36 § en ny rubrik av följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:28, bet 2016/17:TU5, rskr. 2016/17:71.

Upphandling av kollektivtrafik enligt EU:s kollektivtrafikförordning

I lagen (2010:1065) om kollektivtrafik anges vilka bestämmelser i denna lag som ska tillämpas när kollektivtrafik ska upphandlas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)