Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:859 Publicerad den 15 juni 2018Lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandlingUtfärdad den 7 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327. föreskrivs i fråga om lagen (2016:1145) om offentlig upphandling dels att 12 kap. 21 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 3 a §, och närmast före 1 kap. 3 a § en ny rubrik av följande lydelse.1 kap. Undantag från förvaltningslagen3 a §3 a §Om förvaltningslagen (2017:900) är tillämplig i ett ärende om upphandling, ska den upphandlande myndigheten inte tillämpa 10 och 25 §§ i den lagen.12 kap.21 §21 §En begäran om att få tillgång till ett kontrakt ska behandlas skyndsamt.Vid handläggningen av ett ärende om att lämna ut ett kontrakt, ska den upphandlande myndigheten tillämpa bestämmelserna om motivering av beslut och om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till i 32–34 §§ förvaltningslagen (2017:900).Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarARDALAN SHEKARABIMagnus Bengtson(Finansdepartementet)