Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:861

Publicerad den 15 juni 2018
Lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner ska införas en ny paragraf, 1 kap. 3 a §, och närmast före 1 kap. 3 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

Undantag från förvaltningslagen

Om förvaltningslagen (2017:900) är tillämplig i ett ärende om upphandling, ska den upphandlande myndigheten eller enheten inte tillämpa 10 och 25 §§ i den lagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:861

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)