Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1159 Publicerad den 26 juni 2018Lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandlingUtfärdad den 14 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:158, bet. 2017/18:FiU43, rskr. 2017/18:356. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, i lydelse enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2365 av den 18 december 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden. i fråga om lagen (2016:1145) om offentlig upphandling dels att 1 kap. 1 och 4 §§, 2 kap. 1 och 2 §§, 19 kap. 1, 3 och 33 §§, 20 kap. 1, 2 och 13 §§, 21 kap. 1 §, bilaga 2 och rubriken till 19 kap. ska ha följande lydelse, dels att det ska införas sju nya paragrafer, 19 kap. 6 a, 6 b och 35–39 §§, en ny bilaga, bilaga 2 a, och närmast före 19 kap. 6 a, 35, 37 och 38 §§ nya rubriker av följande lydelse.1 kap.1 §1 §Innehållet i denna lag är uppdelat enligt följande:1 kap. – Lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner2 kap. – Blandad upphandling3 kap. – Undantag från lagens tillämpningsområde4 kap. – Allmänna bestämmelser5 kap. – Tröskelvärden6 kap. – Upphandlingsförfaranden7 kap. – Ramavtal, inköpscentraler och annan samordnad upphandling8 kap. – Elektroniska metoder för upphandling9 kap. – Tekniska krav10 kap. – Annonsering av upphandling och inbjudan till anbudssökande11 kap. – Tidsfrister för anbudsansökningar och anbud12 kap. – Kommunikation, information till leverantörer och dokumentation13 kap. – Uteslutning av leverantörer14 kap. – Kvalificering15 kap. – Egen försäkran och utredning om leverantörer16 kap. – Utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt17 kap. – Fullgörande av kontrakt18 kap. – Projekttävlingar19 kap. – Upphandling under tröskelvärdena samt upphandling av tjänster enligt bilaga 2 och bilaga 2 a20 kap. – Avtalsspärr, överprövning och skadestånd21 kap. – Upphandlingsskadeavgift22 kap. – TillsynTill lagen hör följande bilagor:Bilaga 1 – Förteckning över byggentreprenadkontraktBilaga 2 – Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster, utom välfärdstjänster enligt bilaga 2 aBilaga 2 a – Förteckning över välfärdstjänsterBilaga 3 – Definitioner av vissa tekniska specifikationer4 §4 §Om det beräknade värdet av en upphandling eller en projekttävling uppgår till minst det tröskelvärde som gäller enligt 5 kap. 1 § och upphandlingen eller projekttävlingen inte avser en tjänst av sådant slag som anges i bilaga 2 eller bilaga 2 a, ska den genomföras med tillämpning av denna lag utom 19 kap.Om det beräknade värdet av en upphandling eller en projekttävling understiger tröskelvärdet eller om upphandlingen eller projekttävlingen avser en tjänst av sådant slag som anges i bilaga 2 eller bilaga 2 a, ska den genomföras med tillämpning av 19 kap.2 kap.1 §1 §Med ett blandat kontrakt avsesett kontrakt som avser flera olika slag av upphandling (varor, tjänster eller byggentreprenader eller olika slag av tjänster) som alla regleras i denna lag, ellerett kontrakt som avser dels upphandling som regleras i denna lag, dels annan upphandling.Kontrakt enligt första stycket 1 regleras i 2 §. Kontrakt enligt första stycket 2 regleras i 3–12 §§.2 §2 §Om ett blandat kontrakt avser flera olika slag av upphandling som alla regleras i denna lag ska upphandlingen genomföras i enlighet med bestämmelserna för det slag av upphandling som är huvudföremålet för kontraktet.För ett blandat kontrakt som avser både varor och tjänster ska huvudföremålet bestämmas utifrån det högsta av de uppskattade värdena för varorna eller tjänsterna.För ett blandat kontrakt som avser olika slag av tjänster ska huvudföremålet bestämmas utifrån det högsta av de uppskattade värdena för tjänsterna. Detta gäller kontrakt som avserbåde tjänster som anges i bilaga 2 och andra tjänster, ellerbåde tjänster som anges i bilaga 2 a och andra tjänster.19 kap. Upphandling under tröskelvärdena samt upphandling av tjänster enligt bilaga 2 och bilaga 2 a1 §1 §Detta kapitel gäller förupphandling eller projekttävling vars värde beräknas understiga det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 eller 2 §, ochupphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 och bilaga 2 a.För upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 a vars värde beräknas understiga det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 § ska dock endast 35–39 §§ tillämpas.3 §3 §Vid upphandling enligt detta kapitel tillämpas även bestämmelserna om konkurrenspräglad dialog i 4 kap. 6 och 7 §§, 6 kap. 1 § 5 och 20–29 §§, 10 kap. 9 och 10 §§ och 11 kap. 3 §.Vid upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 eller bilaga 2 a, vars värde uppgår till minst det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §, tillämpas även bestämmelserna om tekniska specifikationer i 9 kap. 1–5 och 7–11 §§, om annonsering i 10 kap. 1, 2 och 4 §§ och om individuella rapporter i 12 kap. 15 och 16 §§.Reserverad upphandling för vissa välfärdstjänster enligt bilaga 2 a6 a §6 a §En upphandlande myndighet får reservera deltagandet i en upphandling av tjänster som anges i bilaga 2 a och som omfattas av CPV- koderna 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 85000000-9 till 85323000-9, 98133000-4, 75121000-0, 75122000-7, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5 och 80590000-6, för sådana organisationer somhar som syfte att fullgöra ett offentligt uppdrag som är kopplat till att tillhandahålla sådana tjänster,återinvesterar eventuell vinst för att uppnå syftet enligt 1, ochhar en lednings- och ägarstruktur som grundar sig på personalens ägande eller deltagande eller som kräver aktivt deltagande av personal, användare eller berörda parter.Löptiden för ett kontrakt som tilldelas med stöd av första stycket får inte överstiga tre år.Om en upphandlande myndighet med tillämpning av första stycket har tilldelat en organisation ett kontrakt för en viss tjänst under de senaste tre åren, får myndigheten inte med stöd av samma stycke tilldela den organisationen ett kontrakt för den berörda tjänsten.6 b §6 b §En upphandlande myndighet som avser att reservera deltagandet i en upphandling enligt 6 a § ska i annonsen om upphandling lämna uppgift om detta.33 §33 §En upphandlande myndighet ska på begäran av en berörd leverantör lämna ut en kopia eller en utskrift av ett kontrakt som avser tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 eller bilaga 2 a, och som bevaras enligt 31 § tredje stycket, om kontraktet ingåtts till ett värde av minst 1 000 000 euro.I fråga om utlämnande av ett kontrakt tillämpas 12 kap. 20–24 §§.Upphandling av välfärdstjänster enligt bilaga 2 a vars värde beräknas understiga tröskelvärdetTillämpliga bestämmelser35 §35 §Vid upphandling av sådana tjänster som avses i bilaga 2 a och vars värde beräknas understiga det tröskelvärde som gäller enligt 5 kap. 1 § tillämpas1 kap. (lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner),2 kap. (blandad upphandling),3 kap. (undantag från lagens tillämpningsområde),20 kap. (avtalsspärr, överprövning och skadestånd),21 kap. (upphandlingsskadeavgift), och22 kap. (tillsyn).Om upphandlingen har ett bestämt gränsöverskridande intresse, ska även 4 kap. 1 § tillämpas.36 §36 §En upphandlande myndighet som avser att upphandla en sådan tjänst som anges i bilaga 2 a och vars värde beräknas understiga tröskelvärdet, ska informera om upphandlingen genom att publicera en annons i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig.Första stycket gäller dock inte omvärdet av upphandlingen beräknas understiga 28 procent av det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 § och som gäller för sådana tjänster som anges i bilaga 2 a,förutsättningarna för upphandling utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12–19 §§ är uppfyllda, ellerdet finns synnerliga skäl.Uppskattning av värdet av en upphandling37 §37 §Värdet av en upphandling enligt 36 § ska uppskattas till det totala belopp som ska betalas i upphandlingen. En upphandling får inte delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna i denna lag.Vid beräkningen ska options- och förlängningsklausuler beaktas som om de utnyttjats.Vid uppskattningen av en upphandlings värde ska den upphandlande myndigheten beakta upphandlingar enligt 36 § andra stycket av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret.Information till leverantörer och dokumentation38 §38 §Vid en upphandling som annonserats enligt 36 § första stycket ska den upphandlande myndigheten snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som avses i 12 kap. 12 § och lämna sådana upplysningar som avses i 12 kap. 13 §.Om upphandlingen har skett utan annonsering enligt 36 § andra stycket ska den upphandlande myndigheten, när beslut har fattats om vilken leverantör som ska tilldelas kontraktet, snarast möjligt underrätta anbudsgivarna om beslutet.39 §39 §En upphandlande myndighet ska dokumentera genomförandet av en upphandling. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut under upphandlingens samtliga skeden.I fråga om bevarande av handlingar tillämpas 12 kap. 17 §.Första stycket gäller inte om upphandlingens värde understiger 100 000 kronor.20 kap.1 §1 §Om en upphandlande myndighet är skyldig att skicka en underrättelse om tilldelningsbeslut enligt 12 kap. 12 § första stycket eller 19 kap. 29 eller 38 § och underrättelsen har skickats med ett elektroniskt medel, får den upphandlande myndigheten inte ingå avtal (avtalsspärr) förrän 10 dagar har gått från det att underrättelsen skickades.Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel till någon anbudssökande eller anbudsgivare, får avtal inte ingås förrän 15 dagar har gått från utskickandet.Om en upphandlande myndighet i underrättelsen har angett en längre avtalsspärr än den föreskrivna minimifristen, får avtal inte ingås förrän efter utgången av den angivna perioden.2 §2 §Avtalsspärr gäller intevid tilldelning av kontrakt efter upphandling utan föregående annonsering med stöd av 6 kap. 12–19 §§,vid tilldelning av kontrakt med förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal enligt 7 kap. 7 och 8 §§,vid tilldelning av kontrakt enligt ett dynamiskt inköpssystem, ellervid direktupphandling enligt 19 kap. 7 § tredje stycket eller upphandling enligt 19 kap. 36 § andra stycket.13 §13 §Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan en upphandlande myndighet och en leverantör är ogiltigt, om avtalet har slutitsutan föregående annonsering enligt 10 kap. 1, 2 eller 3 §, 18 kap. 2 § eller 19 kap. 9 § eller 36 § första stycket när det inte har varit tillåtet att använda direktupphandling enligt 19 kap. eller att upphandla enligt 19 kap. 36 § andra stycket,efter en förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal enligt 7 kap. 7 eller 8 § samt 9 § utan att de villkor har följts som framgår av de paragraferna eller av det ramavtal som ligger till grund för konkurrensutsättningen och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada, ellerenligt ett dynamiskt inköpssystem utan att de villkor som anges i 8 kap. 10 eller 12 § har följts och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada.Ett avtal ska också förklaras ogiltigt, om det har slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr i 1, 3 eller 8 §, ett interimistiskt beslut enligt 9 § eller tiodagarsfristen i 10 § eller om avtalet har slutits före en underrättelse om tilldelningsbeslut enligt 12 kap. 12 § första stycket eller 19 kap. 29 § första stycket eller 38 § första stycket. För ogiltighet i sådana fall krävs dessutom att någon av de grundläggande principerna i 4 kap. 1 § eller någon annan bestämmelse i denna lag har överträtts och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada.21 kap.1 §1 §Allmän förvaltningsdomstol får besluta att en upphandlande myndighet ska betala en särskild avgift (upphandlingsskadeavgift), omallmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som fått laga kraft har fastställt att ett avtal får bestå, trots att det har slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr i 20 kap. 1, 3 eller 8 §,allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som fått laga kraft har fastställt att ett avtal får bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse enligt 20 kap. 14 §, ellermyndigheten har slutit avtal med en leverantör utan föregående annonsering enligt 10 kap. 1, 2 eller 3 §, 18 kap. 2 § eller 19 kap. 9 § eller 36 § första stycket.Bilaga 2Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster utom välfärdstjänster enligt bilaga 2 a
Beskrivning
CPV-kod
Administration inom socialtjänsten, utbildningsadministration, hälsovårdsförvaltning och administration avseende kultur 
75124000-1Från 79995000-5 till 79995200-7Från 92000000-1 till 92700000-879950000-8 (Tjänster för organisering av utställningar, mässor och kongresser)79951000-5 (Organisering av seminarier)79952000-2 (Evenemang)79952100-3 (Anordnande av kulturevenemang)79953000-9 (Festivalarrangemang)79954000-6 (Festarrangemang)79955000-3 (Anordnande av modevisningar)79956000-0 (Anordnande av mässor och utställningar) 
Obligatorisk socialförsäkring 
75300000-9 
Bidragstjänster 
75310000-275311000-975312000-675313000-375313100-475314000-075320000-575330000-875340000-1 
Andra samhälleliga och personliga tjänster, inklusive fackföreningstjänster, tjänster utförda av politiska organisationer, tjänster tillhandahållna av ungdomsorganisationer och andra medlemsorganisationstjänster 
98000000-398120000-098132000-798133110-898130000-3 
Tjänster i samband med religionsutövande 
98131000-0 
Hotell- och restaurangtjänster 
Från 55100000-1 till 55410000-7Från 55521000-8 till 55521200-0 (55521000-8 Catering för privata hushåll, 55521100-9 Hemkörning av mat, 55521200-0 Måltidsleveranser)55520000-1 Catering55522000-5 Catering för transportföretag55523000-2 Catering för övriga företag eller övriga institutioner55524000-9 Skolbespisning55510000-8 Matsalstjänster55511000-5 Matsalstjänster och övrig kafeteriaverksamhet för särskild kundgrupp,55512000-2 Drift av matsal55523100-3 Servering av skolmåltider 
Juridiska tjänster, i den mån de inte är undantagna enligt 3 kap. 22 och 23 §§ denna lag 
Från 79100000-5 till 79140000-7 75231100-5 
Övrig statsförvaltning och statliga tjänster 
Från 75100000-7 till 75120000-3 75123000-4Från 75125000-8 till 75131000-3 
Samhällstjänster 
Från 75200000-8 till 75231000-4 
Fängelserelaterade tjänster, tjänster för allmän säkerhet och räddningstjänster, i den mån de inte är undantagna enligt 3 kap. 26 § denna lag 
Från 75231210-9 till 75231230-5Från 75240000-0 till 75252000-7794300000-798113100-9 
Undersöknings- och säkerhetstjänster 
Från 79700000-1 till 79721000-4 (Undersöknings- och säkerhetstjänster, Säkerhetstjänster, Larmövervakningstjänster, Vakttjänster, Övervakningstjänster, Eftersökning, Uppspårning av försvunna, Patrullering, Utfärdande av id-kort, Utredning och Detektivtjänster)79722000-1 (Grafologi)79723000-8 (Avfallsanalys) 
Internationella tjänster 
98900000-2 (Tjänster tillhandahållna av exterritoriala organisationer och organ)98910000-5 (Särskilda tjänster för internationella organisationer och organ) 
Posttjänster 
64000000-6 (Post- och telekommunikationstjänster)64100000-7 (Post- och budtjänster)64110000-0 (Postgång)64111000-7 (Posttjänster för tidningar och tidskrifter)64112000-4 (Posttjänster för brev)64113000-1 (Posttjänster för paket)64114000-8 (Postkassörstjänster)64115000-5 (Förhyrning av postbox)64116000-2 (Poste restantetjänster)64122000-7 (Internpost) 
Diverse tjänster 
50116510-9 (Regummering av däck)71550000-8 (Smedtjänster) 
Bilaga 2 aFörteckning över välfärdstjänster
Beskrivning
CPV-kod
Hälsovård, socialtjänst och närbesläktade tjänster 
75200000-875231200-675231240-879611000-079622000-0 (Tillhandahållande av hemtjänstpersonal)79624000-4 (Förmedling av vårdpersonal)79625000-1 (Förmedling av läkare) Från 85000000-9 till 85323000-998133100-598133000-498200000-598500000-8 (Privata hushåll med anställd personal)Från 98513000-2 till 98514000-9 (Arbetskrafttjänster för hushåll, Bemanningstjänster för enskilda, Tjänster utförda av kontorspersonal för enskilda, kontorspersonal för enskilda, Tillfällig personal för hushåll och Hemtjänst). 
Administration inom socialtjänsten, utbildningsadministration, hälsovårdsförvaltning. 
85321000-585322000-275000000-6 (Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster)75121000-075122000-7Från 80000000-4 (Undervisning och utbildning) till 80660000-8 
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.2. Äldre bestämmelser gäller för sådana upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.På regeringens vägnarARDALAN SHEKARABIMagnus Bengtson(Finansdepartementet)