Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:669

Publicerad den 11 november 2019
Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Utfärdad den 31 oktober 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

1)

Prop. 2018/19:142, bet. 2019/20:FiU16, rskr. 2019/20:18.

dels att rubrikerna närmast före 15 kap. 6 och 7 §§ ska utgå,

dels att 15 kap. 5–7 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 8 kap. 5 § och 15 kap. 7 a §, och närmast före 8 kap. 5 § en ny rubrik av följande lydelse.

Publicering av annonser

5 §

Annonser enligt detta kapitel ska publiceras i en annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

5 §

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska vid ett förenklat förfarande begära anbud genom en annons samt vid ett urvalsförfarande publicera en ansökningsinbjudan genom annonsering.

Vid ett urvalsförfarande får myndigheten eller enheten i sin inbjudan ange det antal leverantörer som den avser att bjuda in. Antalet ska bestämmas med hänsyn till arten av det som ska upphandlas och vara tillräckligt stort för att effektiv konkurrens ska uppnås.

6 §

En upphandlande myndighet eller enhet som avser att tilldela ett kontrakt genom direktupphandling enligt 3 § andra stycket får meddela sin avsikt genom en annons.

7 §

En upphandlande myndighet eller enhet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått ett ramavtal ska genom en annons informera om upphandlingsresultatet senast 48 dagar efter det att kontraktet tilldelats eller ramavtalet ingicks (efterannons).

Första stycket gäller inte vid tilldelning av kontrakt som görs med stöd av ett ramavtal.

7 a §

Annonser enligt detta kapitel ska publiceras i en annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggörandet av annonser enligt detta kapitel.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:669

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)