Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:670 Publicerad den 11 november 2019Lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandlingUtfärdad den 31 oktober 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:142, bet. 2019/20:FiU16, rskr. 2019/20:18. föreskrivs i fråga om lagen (2016:1145) om offentlig upphandling dels att rubrikerna närmast före 19 kap. 11 och 13 §§ ska utgå, dels att 17 kap. 16 §, 18 kap. 2 §, 19 kap. 9 och 11–13 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 10 kap. 5 a §, och närmast före 10 kap. 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.10 kap.Publicering av annonser5 a §5 a §Annonser enligt detta kapitel ska publiceras i en annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.17 kap.16 §16 §En upphandlande myndighet som har ändrat ett kontrakt eller ett ramavtal med stöd av 11 eller 12 § ska upplysa om detta i en annons.En annons enligt detta kapitel ska publiceras i en annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggörandet av annonsen.18 kap.2 §2 §En upphandlande myndighet som avser att anordna en projekttävling ska informera om tävlingen genom en annons. Om myndigheten har för avsikt att därefter genomföra en upphandling enligt bestämmelserna om förhandlat förfarande utan föregående annonsering, ska det anges i annonsen om tävlingen. Myndigheten ska i annonsen ange de kriterier för bedömning av tävlingsbidragen som den avser att använda.Myndigheten ska skicka en efterannons om resultatet av projekttävlingen senast 30 dagar efter det att tävlingen avslutats.Annonser enligt detta kapitel ska publiceras i en annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggörandet av annonser enligt detta kapitel.19 kap.9 §9 §Den upphandlande myndigheten ska vid ett förenklat förfarande begära anbud genom en annons. Myndigheten ska vid ett urvalsförfarande och när ett dynamiskt inköpssystem inrättas publicera en ansökningsinbjudan genom annonsering.Vid ett urvalsförfarande får myndigheten i sin inbjudan ange det antal leverantörer som den avser att bjuda in. Antalet ska bestämmas med hänsyn till arten av det som ska upphandlas och vara tillräckligt stort för att effektiv konkurrens ska uppnås.En annons som har publicerats med anledning av inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem ska finnas tillgänglig under hela det dynamiska inköpssystemets giltighetstid.11 §11 § Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort. En upphandlande myndighet som avser att reservera deltagandet i en upphandling enligt 4 kap. 18 §, ska i annonsen enligt 9 § ange att upphandlingen ska genomföras enligt bestämmelserna om reserverad upphandling.En myndighet som avser att tilldela ett kontrakt genom direktupphandling får informera om sin avsikt genom en annons.12 §12 §En upphandlande myndighet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått ett ramavtal ska genom en annons informera om upphandlingsresultatet senast 30 dagar efter det att avtalet eller ramavtalet ingicks (efterannons).Trots första stycket får myndigheten vid tilldelning av kontrakt enligt ett dynamiskt inköpssystem eller av kontrakt som avser tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 och bilaga 2 a samla efterannonserna kvartalsvis. I sådana fall ska de samlade annonserna skickas för publicering senast 30 dagar efter utgången av varje kvartal.En myndighet behöver inte efterannonsera vid tilldelning av kontrakt som görs med stöd av ett ramavtal.13 §13 §Annonser enligt detta kapitel ska publiceras i en annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggörandet av annonser enligt detta kapitel.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.På regeringens vägnarPER BOLUNDMagnus Bengtson(Finansdepartementet)