Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:672

Publicerad den 11 november 2019
Lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
Utfärdad den 31 oktober 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner

1)

Prop. 2018/19:142, bet. 2019/20:FiU16, rskr. 2019/20:18.

dels att 14 kap. 16 § och 15 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 8 kap. 7 a § och 15 kap. 5 a §, och närmast före 8 kap. 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Publicering av annonser

7 a §

Annonser enligt detta kapitel ska publiceras i en annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

16 §

En upphandlande myndighet eller enhet som har ändrat en koncession med stöd av 11 eller 12 § ska upplysa om detta i en annons.

En annons enligt detta kapitel ska publiceras i en annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggörandet av annonsen.

5 §

En upphandlande myndighet eller enhet som avser att tilldela en koncession enligt detta kapitel, ska informera om sin avsikt genom en förhandsannons. Detta gäller dock inte vid direktupphandling enligt 6 §.

Vid upphandling av koncessioner som avser tjänster av sådant slag som anges i bilaga 3 tillämpas bestämmelserna om annonsering i 8 kap. 2 §, om värdet av koncessionen uppgår till minst det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §.

En upphandlande myndighet eller enhet som har tilldelat en koncession ska efterannonsera om upphandlingsresultatet i enlighet med 8 kap. 6 §.

5 a §

Annonser enligt detta kapitel ska publiceras i en annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggörandet av annonser enligt detta kapitel.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:672

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)