Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:672

Publicerad den 11 november 2019
Lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
Utfärdad den 31 oktober 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner

1)

Prop. 2018/19:142, bet. 2019/20:FiU16, rskr. 2019/20:18.

dels att 14 kap. 16 § och 15 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 8 kap. 7 a § och 15 kap. 5 a §, och närmast före 8 kap. 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Publicering av annonser

Annonser enligt detta kapitel ska publiceras i en annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

En upphandlande myndighet eller enhet som har ändrat en koncession med stöd av 11 eller 12 § ska upplysa om detta i en annons.

En annons enligt detta kapitel ska publiceras i en annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggörandet av annonsen.

En upphandlande myndighet eller enhet som avser att tilldela en koncession enligt detta kapitel, ska informera om sin avsikt genom en förhandsannons. Detta gäller dock inte vid direktupphandling enligt 6 §.

Vid upphandling av koncessioner som avser tjänster av sådant slag som anges i bilaga 3 tillämpas bestämmelserna om annonsering i 8 kap. 2 §, om värdet av koncessionen uppgår till minst det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §.

En upphandlande myndighet eller enhet som har tilldelat en koncession ska efterannonsera om upphandlingsresultatet i enlighet med 8 kap. 6 §.

Annonser enligt detta kapitel ska publiceras i en annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggörandet av annonser enligt detta kapitel.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:672

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)