Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:506

Publicerad den 26 maj 2022
Lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
Utfärdad den 19 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 4 § och rubriken närmast före 3 kap. 4 § lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302.

Allmänt elektroniskt kommunikationsnät och elektronisk kommunikationstjänst

4 §

Denna lag gäller inte för koncessioner som huvudsakligen syftar till att ge en upphandlande myndighet möjlighet att

  1. tillhandahålla eller driva ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät, eller

  2. för allmänheten tillhandahålla en elektronisk kommunikationstjänst.

Allmänt elektroniskt kommunikationsnät och elektronisk kommunikationstjänst har samma betydelse som i lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:506

Denna lag träder i kraft den 3 juni 2022.

På regeringens vägnar

IDA KARKIAINEN
Andreas Hamrén
(Finansdepartementet)