Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1958:272) om tjänstekort

Rubriken har denna lydelse enl. F 1986:977.

Utfärdad: 1958-05-16
<kgp:reprint>Omtryckt i SFS 1989:446</kgp:reprint>

Tjänstekort får utfärdas för den som tjänstgör vid eller innehar uppdrag för statligt eller kommunalt organ och som för sina tjänsteåligganden regelmässigt behöver kunna styrka sin identitet eller tjänsteställning.

SFS 1989:446

I fråga om behörighet att utfärda tjänstekort gäller följande.

Personal

Behörig myndighet

Personal i statens tjänst

 

Den myndighet, institution eller länsstyrelse som personalen hör till eller, om personalen hör till en institution eller länsstyrelse, till någon annan myndighet som institutionen eller länsstyrelsen bestämmer

 

Personal i en kommuns tjänst och de som tjänstgör inom befolkningsskyddet och räddningstjänsten samt det psykologiska försvaret utan att vara anställda där

 

Länsstyrelsen eller den myndighet som länsstyrelsen bestämmer

 

Personal vid byggnads- och reparationsberedskapen

 

Den myndighet som har organiserat beredskapen

 

SFS 2014:1111

Tjänstekort skall gälla för viss tid, högst fem år.

Ett tjänstekort ska innehålla uppgifter om innehavarens namn och tjänst eller uppdrag och vara försett med ett välliknande fotografi av innehavaren och med hans eller hennes namnteckning. Uppgiften om namn ska åtminstone omfatta efternamn och första bokstaven i tilltalsnamn. Ett tjänstekort får även innehålla uppgift om personnummer eller annat identifikationsnummer för innehavaren. På kortet ska det anges vilken myndighet som har utfärdat det, var kontroll av kortet kan göras samt kortets nummer och giltighetstid.

Om någon har arbetsuppgifter som medför en påtaglig risk att han eller hon eller någon närstående utsätts för hot eller våld, får ett särskilt tjänstekort utfärdas om han eller hon

  1. är anställd hos Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen,

  2. är kustbevakningstjänsteman,

  3. är tulltjänsteman,

  4. tillhör fältpersonal hos Skatteverket, Kronofogdemyndigheten eller Försäkringskassan, eller

  5. tillhör sådan fältpersonal hos länsstyrelserna som arbetar med offentlig djurskyddskontroll eller rovdjursfrågor.

På särskilda tjänstekort får namn, uppgift om tjänst eller uppdrag samt namnteckning ersättas med ett tjänstgöringsnummer.

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan och länsstyrelserna får för sina verksamhetsområden meddela närmare föreskrifter om användningen av särskilda tjänstekort.

SFS 2019:1243

Varje myndighet som utfärdat tjänstekort ska föra tjänstekortsregister. I registret ska det för varje kort som utfärdas antecknas nummer, dag för utfärdandet och giltighetstid samt innehavarens namn, personnummer, signalement och tjänst eller uppdrag. I förekommande fall ska också innehavarens tjänstgöringsnummer antecknas i registret.

SFS 2014:1111

Om någon uppgift som förekommer på ett tjänstekort ändras, ska innehavaren genast återlämna kortet till den myndighet som har utfärdat det.

SFS 2014:1111

Innehavare av tjänstekort skall förvara sitt kort på sådant sätt att det inte är åtkomligt för obehöriga.

SFS 1989:446

Om tjänstekort har kommit bort, skall anmälan om detta genast göras till den utfärdande myndigheten.

SFS 1989:446

Om ett tjänstekort har förstörts eller förkommit får, efter utredning, ett nytt tjänstekort utfärdas. Skulle ett förkommet tjänstekort därefter komma till rätta, ska det omedelbart lämnas tillbaka till den myndighet som har utfärdat kortet.

Om den som har tilldelats ett tjänstekort lämnar tjänsten, om han eller hon till följd av ändrad tjänstgöring eller av annan anledning inte längre har behov av tjänstekortet, eller om kortets giltighetstid har löpt ut, ska innehavaren av kortet omedelbart återlämna detta till den myndighet som har utfärdat kortet.

Om den som har tilldelats ett tjänstekort avlider ska den som har hand om den avlidnes bo återlämna kortet till den myndighet som har utfärdat det.

Den myndighet som har utfärdat tjänstekortet ska kontrollera att det återlämnas.

SFS 2014:1111

Ett tjänstekort får återkallas när det finns skäl för det. Innehavaren är skyldig att efter uppmaning utan dröjsmål lämna tillbaka ett tjänstekort som har återkallats.

Om en polisman påträffar ett tjänstekort hos någon som inte är behörig att inneha det, ska han eller hon omhänderta tjänstekortet och underrätta den myndighet som har utfärdat kortet.

SFS 2014:1111

Ett återlämnat tjänstekort ska makuleras och åtgärden ska antecknas i registret.

SFS 2014:1111

Den som skaffar sig tjänstekort i någon annans namn eller som lämnar annan oriktig eller vilseledande uppgift för att få ett tjänstekort döms till böter eller fängelse i högst sex månader, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken.

Den som inte återlämnar ett tjänstekort i fall som avses i 6, 9 eller 10 § eller inte gör anmälan enligt 8 §, döms till böter.

SFS 2014:1111

Regeringen meddelar undantag från bestämmelserna i 2, 4 och 5 §§.

SFS 2014:1111

Polismyndigheten ska fastställa formulär till tjänstekort efter samråd med Försvarsmakten.

Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om tjänstekort efter samråd med Försvarsmakten.

SFS 2014:1111

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1958:272

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1959.

SFS 1967:547

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 1968. Äldre bestämmelser gäller vid 1968 års taxering och vid eftertaxering för år 1968 och tidigare år.

SFS 1989:446

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1989.

SFS 1994:162

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1995:133

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995.

SFS 1996:1308

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1998:36

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1998.

SFS 2000:700

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2000.

SFS 2000:915

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2003:902

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2006:751

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2007:728

Denna förordning träder i kraft d. 15 nov. 2007.

SFS 2011:693

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2011.

SFS 2013:3

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2013.

SFS 2014:1111

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

2. Det som sägs i 6 § behöver inte tillämpas före utgången av 2016 beträffande tjänstekort som har utfärdats av Rikspolisstyrelsen, en polismyndighet eller Statens kriminaltekniska laboratorium, om den ändrade uppgiften endast beror på att den utfärdande myndigheten har upphört men innehavaren alltjämt tjänstgör inom polisen.

SFS 2019:1243

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2020.