Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1980:578) om ordningsvakter

Utfärdad den 12 juni 1980.

Allmänna bestämmelser

I enlighet med vad som föreskrivs i denna lag får den som inte är anställd som polisman förordnas att som ordningsvakt medverka till att upprätthålla allmän ordning.

Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid

  1. allmänna sammankomster som avses i 2 kap. 1 § ordningslagen (1993:1617) och cirkusföreställningar,

  2. offentliga tillställningar som avses i 2 kap. 3 § ordningslagen,

  3. bad- eller campingplatser och lokaler eller platser för idrott, friluftsliv, spel, lek, förströelse eller liknande som allmänheten har tillträde till, eller

  4. lokaler eller utrymmen där alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat serveras till allmänheten med tillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622).

SFS 2019:348

Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid säkerhetskontroll i domstolar enligt vad som anges i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol.

SFS 2001:179

Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid säkerhetskontroll enligt lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och regioner och enligt lagen (2018:1974) om säkerhetskontroll vid Sametingets offentliga sammanträden.

SFS 2019:856

Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid säkerhetskontroll enligt lagen (2021:77) om säkerhetskontroll på frivårdskontor.

SFS 2021:78

Visa lydelse

SFS 2022:1012

Om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt, får ordningsvakter förordnas även i annat fall än som avses i 2–2 c §§.

SFS 2021:78

Kvalifikationskrav

Endast den får förordnas till ordningsvakt som med hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget och har fyllt 20 år. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om ordningsvakternas utbildning.

Rättsfall:

Olämplighet pga. tidigare brott? R 2003:40.

SFS 2014:401

Förordnande

En ordningsvakt förordnas av Polismyndigheten. Förordnandet meddelas för viss tid, högst tre år.

I förordnandet ska det anges för vilken verksamhet och inom vilket område det gäller. Meddelas förordnandet med stöd av 3 §, ska det också innehålla uppgift om tjänstgöringsställe.

SFS 2014:401

Allmänna åligganden

En ordningsvakt lyder under Polismyndigheten. Han eller hon är skyldig att lyda en order som en polisman meddelar i tjänsten, om det inte är uppenbart att ordern inte angår tjänstgöringen som ordningsvakt eller att den strider mot lag eller annan författning.

SFS 2014:401

En ordningsvakt ska hålla Polismyndigheten underrättad om förhållanden som rör hans eller hennes verksamhet och är av sådan art att de bör komma till myndighetens kännedom.

SFS 2014:401

För att verkställa en åtgärd får en ordningsvakt inte använda strängare medel än förhållandena kräver. Han bör i första hand söka vinna rättelse genom upplysningar och uppmaningar.

När en ordningsvakt ingriper skall han se till att åtgärden inte väcker onödig uppmärksamhet eller orsakar större olägenhet än som är oundviklig med hänsyn till dess syfte.

Återkallelse av förordnande

Uppfyller en ordningsvakt inte längre de villkor som anges i 4 §, får Polismyndigheten återkalla förordnandet. Detsamma gäller när det finns något annat särskilt skäl för återkallelse.

Uppkommer fråga om att återkalla ett förordnande och kan det antas att förordnandet kommer att återkallas, får myndigheten besluta att stänga av ordningsvakten från tjänstgöring för tiden till dess frågan om återkallelse har prövats slutligt. Även i annat fall får beslut om avstängning för visst tjänstgöringstillfälle meddelas, om ordningsvakten åsidosätter sina skyldigheter som ordningsvakt.

Om myndighetens beslut inte kan avvaktas får en polisman besluta om avstängning. Ett sådant beslut ska skyndsamt anmälas till Polismyndigheten. Har avstängningen inte redan upphört, ska myndigheten omedelbart pröva om den ska bestå.

SFS 2014:401

Överklagande

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2014:401. SFS2014-0401

Polismyndighetens beslut i ärenden enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Hänvisad författning:

Ang. 1 st. se Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar14 § under FörvProc.

SFS 2014:401

Tystnadsplikt

En ordningsvakt får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon på grund av uppdrag enligt denna lag har fått veta om enskilds personliga förhållanden eller förhållanden av betydelse för rikets säkerhet eller för beivrandet av brott.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Hänvisad författning:

Ang. straff för brott mot tystnadsplikt se BrB 20:3.

SFS 2009:427

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1980:578

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1981. Ett förordnande att vara ordningsvakt som har meddelats före ikraftträdandet skall därefter gälla som förordnande för ordningsvakt enligt denna lag. Förordnandet upphör dock att gälla vid utgången av år 1982, såvida det inte dessförinnan har återkallats eller annars upphört att gälla.

SFS 1989:150

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1989. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

SFS 1998:1554

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1999:330

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1999. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

SFS 2001:179

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2001.

SFS 2009:427

Denna lag träder i kraft d. 30 juni 2009.

SFS 2010:295

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2010.

SFS 2010:1624

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2014:401

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2014 i fråga om 4 § och i övrigt d. 1 jan. 2015.

SFS 2018:1975

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2019.

SFS 2019:348

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2019.

SFS 2019:856

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2021:78

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2021.

SFS 2022:1012

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2023.

Anmärkt författning:

Ordningsvaktsförordning (1980:589), ändr. g. F:ar 1989:151, 1992:211, 1999:331.