Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

Utfärdad: 1982-04-01
<kgp:reprint>Omtryck i SFS 2003:639</kgp:reprint>

Tillämpningsområde

Denna förordning gäller i anslutning till lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall.

Flyttningsgrunder

Utöver vad som framgår av 2 § andra och tredje styckena lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall får ett fordon flyttas i följande fall.

 1. Om det är uppställt på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs.

 2. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering och

  1. försvårar snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg,

  2. det finns stor risk för att fara uppstår, eller

  3. fordonet varit fortlöpande uppställt på samma plats under minst tre dygn.

 3. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering och

  1. fordonet enligt uppgift i vägtrafikregistret är belagt med körförbud enligt fordonsförordningen (2009:211) eller enligt den upphävda fordonsförordningen (2002:925),

  2. det för fordonet enligt uppgift i vägtrafikregistret gäller användningsförbud enligt vägtrafikskattelagen (2006:227), lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt eller lagen (2019:370) om fordons registrering och användning,

  3. fordonet är trafikförsäkringspliktigt enligt trafikskadelagen (1975:1410) och enligt uppgift i vägtrafikregistret saknar föreskriven trafikförsäkring,

  4. fordonet ska vara registrerat men saknar registreringsskylt eller annars inte kan identifieras på platsen,

  5. det till stöd för uppställningen har åberopats ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade som är ogiltigt eller som har anmälts stulet eller förlorat hos Polismyndigheten, eller

  6. fordonets ägare har skulder avseende avgifter enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift som uppgår till mer än 5 000 kronor.

 4. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering

  1. på en parkeringsplats som är reserverad för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade,

  2. i ett körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.,

  3. på en hållplats enligt 3 kap. 54 § trafikförordningen (1998:1276),

  4. på eller inom fem meter före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart, eller

  5. på en gång- eller cykelbana eller i ett cykelfält.

 5. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering på en plats där det gäller förbud mot att stanna eller parkera för fordon annat än för på- eller avlastning av gods.

 6. Om det är uppställt på en offentlig plats som upplåtits för parkering och det huvudsakliga syftet med uppställningen uppenbarligen är något annat än parkering av fordonet.

 7. Om det är ett fordonsvrak.

 8. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering på en parkeringsplats som är reserverad för fordon som avses i 10 kap. 2 § tredje stycket trafikförordningen.

SFS 2019:385

Underrättelse till Kronofogdemyndigheten

Den myndighet som beslutat om flyttning enligt 2 § 3 f ska underrätta Kronofogdemyndigheten om beslutet. Om ett exekutivt förfarande har inletts, ska vidare åtgärder för flyttning inte vidtas så länge det förfarandet pågår. Handläggningen av flyttningsärendet ska återupptas om det exekutiva förfarandet avslutas utan att fordonet säljs eller om verkställighet inte sker i fordonet.

SFS 2014:449

Flyttningsförfarandet och flyttande myndigheter

Beslut om flyttning skall föregås av utredning. Vid utredningen skall protokoll föras. Beslutet skall antecknas på protokollet.

Beslut om flyttning ska verkställas omedelbart, om det behövs med hänsyn till ändamålet med flyttningen.

I andra fall ska ett skriftligt meddelande fästas på fordonet med en uppmaning till ägaren att senast viss angiven dag flytta fordonet. Det ska framgå av meddelandet att fordonet kommer att flyttas om uppmaningen inte följs. Är ägaren känd, ska en kopia av meddelandet skickas till honom eller henne så snart det kan ske.

Andra stycket ska alltid tillämpas om ett fordon ska flyttas med stöd endast av bestämmelserna i 2 § 3 a, b, eller c eller 2 § 8.

SFS 2010:220

[Upphävd g. F (2003:639).]

SFS 2003:639

Undanskaffande av fordonsvrak på andra sätt än genom skrotning skall ske så att det inte uppkommer olägenheter från hälso- och miljövårdssynpunkt.

Ett fordon som inte transporteras till en särskild uppställningsplats skall ställas upp inom synhåll från den ursprungliga uppställningsplatsen. Om det inte lämpligen kan ske, skall fordonet ställas upp inom synhåll från en vägkorsning som är belägen i omedelbar närhet av den ursprungliga uppställningsplatsen.

Kommunen, Polismyndigheten eller Trafikverkets region svarar för de särskilda uppställningsplatserna.

Sådana platser ska vara inhägnade och tillfredsställande bevakade.

SFS 2014:1250

När någon annan myndighet än Polismyndigheten har beslutat eller verkställt flyttning, ska den genast underrätta Polismyndigheten.

SFS 2014:1250

När ett fordon har flyttats så som anges i 7 §, skall ett meddelande om vilken myndighet som verkställt flyttningen genast fästas på fordonet.

Underrättelse om flyttningsbeslut i fråga om ett registrerat fordon skall delges ägaren till fordonet.

SFS 2003:639

En sådan kungörelse som avses i 5 § andra stycket lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall ska anslås senast veckan efter flyttningen om det flyttade fordonet är registrerat och annars så snart det kan ske. Kungörelsen ska finnas tillgänglig hos Polismyndigheten.

SFS 2014:1250

En fordonsägares ersättningsskyldighet bestäms särskilt för var och en av följande åtgärder: 1. transport av fordonet, 2. förvaring av fordonsvrak i avvaktan på att det undanskaffas, 3. skrotning eller undanskaffande på annat sätt av fordonsvrak, 4. förvaring och tillsyn av fordonet på särskild uppställningsplats, 5. värdering av fordonet, 6. kungörelse om flyttning av fordonet.

Ersättningen beräknas med hänsyn till de faktiska utgifterna och i övrigt efter skälig uppskattning av kostnaden för åtgärden.

Om fordonets värde skall avräknas vid beräkning av kostnaderna, skall en särskild värderingsman anlitas.

Ägaren till ett fordon som har flyttats enligt 2 § 1 är inte skyldig att ersätta kostnaderna för flyttningen, om ägaren gör sannolikt att förhållandena vid uppställningen var sådana att han eller hon inte hade anledning att räkna med att fara eller hinder skulle uppstå.

SFS 2003:639

Polismyndigheten ska föra ett register över de fordon som har flyttats. Registret ska innehålla uppgifter

 1. som gör det möjligt att identifiera fordonet,

 2. om var fordonet var uppställt när det flyttades, och

 3. om vart fordonet har flyttats.

Uppgifter enligt första stycket 2 och 3 ska inkludera uppgifter om kommun och län.

SFS 2014:1250

Beslut om att flytta fordon som inte är fordonsvrak får meddelas och verkställas av

 1. Polismyndigheten,

 2. kommunal myndighet i en kommun som svarar för parkeringsövervakning enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. inom det område som parkeringsövervakningen ska omfatta enligt kommunens beslut, och

 3. Trafikverkets region när det gäller flyttning enligt 2 § 2 av fordon som står uppställda inom vägområdet för sådan allmän väg som staten är väghållare för.

På begäran av annan kommun än sådan som avses i första stycket 2 får länsstyrelsen bestämma att en kommunal myndighet får meddela beslut om och verkställa flyttning enligt 2 § 2 a och c.

När två eller flera myndigheter får meddela beslut om och verkställa flyttning av fordon inom samma område ska samråd ske mellan myndigheterna om hur dessa uppgifter ska fördelas.

SFS 2014:1250

Beslut om att enligt 2 § andra och tredje styckena lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall flytta fordon som inte är fordonsvrak får meddelas endast på begäran av markägaren. I fall som avses i 2 § tredje stycket lagen om flyttning av fordon i vissa fall skall markägaren visa att fordonsägaren har underrättats om att fordonet inte får vara parkerat på platsen eller, om fordonets ägare inte anträffats, visa när försöken att underrätta denne påbörjades.

Beslut om att enligt 2 § 2 a flytta fordon som inte är fordonsvrak får meddelas endast efter begäran av den vars verksamhet hindras eller försvåras.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 17 § nu 19 §.

SFS 2004:21

Beslut om att flytta ett fordonsvrak får meddelas och verkställas av

 1. kommunen, och

 2. Trafikverkets region om vraket finns inom vägområde för allmän väg där staten är väghållare.

SFS 2010:279

Polismyndighetens föreskrifter

Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall och denna förordning.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 17 §.

SFS 2014:1250

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1982:198

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1982 då förordningen (1967:421) om flyttning av fordon i vissa fall skall upphöra att gälla. I fråga om fordon som flyttats på grund av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Beslut som en länsstyrelse har fattat enligt 13 § förordningen (1967:421) om flyttning av fordon i vissa fall skall gälla som beslut enligt 16 § tredje stycket denna förordning till dess att länsstyrelsen förordnar annat.

SFS 1993:1420

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994.

SFS 1993:1630

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1994.

SFS 1997:654

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 1997.

SFS 2001:656

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2001.

SFS 2002:931

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2003.

SFS 2003:639

(Omtryck)

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om fordon som har flyttats på grund av ett beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

SFS 2004:21

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2004.

SFS 2004:623

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2004.

SFS 2006:243

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2006.

SFS 2007:98

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2007.

SFS 2009:213

1. Denna förordning träder i kraft d. 29 april 2009.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om fordon som har flyttats på grund av ett beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

SFS 2010:220

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2010.

SFS 2010:279

Denna förordning träder i kraft d. 10 maj 2010.

SFS 2014:449

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2014, men tillämpas inte på sådana skatter och avgifter som har beslutats före ikraftträdandet.

SFS 2014:1036

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2014.

SFS 2014:1047

(Utkom d. 26 aug. 2014.)

SFS 2014:1250

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2016:898

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2017.

SFS 2019:385

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2019.

SFS 2022:1527

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2024 i fråga om 2 och 2 a §§ och i övrigt d. 1 jan. 2023.