Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten

Rubriken har denna lydelse enl. F 2014:1134.

Utfärdad: 1982-06-03

Omtryckt i SFS 1984:729

1 §

Avgifter för polisbevakning ska betalas med belopp som anges i 3 § i följande fall:

 1. När Polismyndigheten har beslutat om ersättningsskyldighet med stöd av 2 kap. 27 § ordningslagen (1993:1617).

 2. När polisbevakning har uppställts som villkor i ett beslut enligt 13 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) som avser undantag från 4 kap. 2, 3, 12–15 a, 17, 17 a eller 18 § eller från lokala trafikföreskrifter som avses i 10 kap. 1 § andra stycket 15 eller 16 samma förordning eller motsvarande bestämmelse i äldre författning.

 3. När polisbevakning av värdetransport har begärts.

När Polismyndigheten med stöd av 8 § andra stycket lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m. har beslutat om ersättningsskyldighet för polisutryckning ska avgift betalas med samma belopp. Det som anges i denna förordning om bevakning gäller för sådant fall utryckning.

De belopp som anges i 3 § ska också tillämpas när en part, en målsägande eller ett vittne, med stöd av en bestämmelse i rättegångsbalken, ska förpliktas att ersätta kostnaderna för att Polismyndigheten har hämtat honom eller henne till förhandling inför domstol. Det som anges i 3 § om bevakning gäller för sådant fall hämtning.

SFS 2014:1134

2 §

Av 2 kap. 27 § ordningslagen (1993:1617) framgår att en avgift som avses i 1 § 1 ska betalas av den som anordnar den allmänna sammankomst eller offentliga tillställning som det är fråga om. I fall som avses i 1 § 2 ska avgiften betalas av den som ansökt om beslutet och i fall som avses i 1 § 3 av den som är ansvarig för transporten.

SFS 2013:940

3 §

Avgiften är

 1. 920 kronor per påbörjad timme för var och en av de polismän som behövs för bevakning av en värdetransport på uppdrag av Riksbanken,

 2. 920 kronor per påbörjad timme för var och en av de polismän som behövs för bevakning i andra fall,

 3. 4 kronor per påbörjad kilometer för varje bil,

 4. 5 kronor per påbörjad kilometer för varje motorcykel,

 5. 320 kronor per påbörjad timme för varje hund,

 6. 390 kronor per påbörjad timme för varje häst,

 7. 1 200 kronor per timme för varje båt, och

 8. 15 200 kronor per flygtimme för varje helikopter.

Avgift ska betalas endast för den tid som går åt för själva bevakningen och för väntetid på grund av bevakningen eller för den sträcka som avverkas under bevakningen. I andra fall än som avses i 2 kap. 27 § ordningslagen (1993:1617) ska avgiften anses utgöra ersättning för alla Polismyndighetens kostnader för bevakningen.

SFS 2014:1134

4 §

Den som innehar en larmanläggning som är direktansluten till larmmottagare vid en polisstation ska för varje fristående objekt som skyddas av anläggningen betala en avgift till staten.

Avgiften är 1 850 kronor per påbörjat kalenderår.

Finns det särskilda skäl får avgiften sättas ned eller efterges.

SFS 2009:586

5 §

Polismyndigheten prövar frågor om skyldighet att betala avgift enligt denna förordning.

Polismyndigheten ska ta ut avgifterna i efterskott. Myndigheten får dock kräva förskottsbetalning eller borgen.

SFS 2014:1134

6 §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2018:942

7 §

Om bevakning som avses i 1 § första stycket 2 utförs av en parkeringsvakt som förordnats av kommunen, får kommunen ta ut avgift för bevakningen med belopp som anges i 3 §. Det som sägs i 5 och 6 §§ om Polismyndigheten ska i sådant fall gälla kommunen.

SFS 2014:1134

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1982:789

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 1982, då kungörelsen (1964:793) om ersättning till statsverket vid anlitande av polismän för polisbevakning på enskild bekostnad skall upphöra att gälla.

Avgiften enligt 4 § denna förordning utgör 200 kronor för år 1982.

Äldre bestämmelser skall gälla om kostnaden uppstått före d. 1 sept. 1982.

SFS 1984:729

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1984.

SFS 1989:904

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1990. Äldre bestämmelser skall gälla i fråga om kostnader som har uppstått före ikraftträdandet.

SFS 1993:1629

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1994.

SFS 1998:1287

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1999.

SFS 1999:365

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 2000:115

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2000.

SFS 2000:1177

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2003:387

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2003. Äldre bestämmelser skall gälla i fråga om kostnader som har uppstått före ikraftträdandet.

SFS 2009:586

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2009. Äldre bestämmelser ska gälla i fråga om kostnader som har uppstått före ikraftträdandet.

SFS 2013:940

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som ägt rum före ikraftträdandet.

SFS 2014:1134

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

SFS 2018:942

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

Anmärkt författning:

Lag (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.F (1983:1099) om anslutning av larmanläggningar till PolismyndighetenF (1992:208) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.Lag (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler.