Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 1999:337.

Utfärdad den 29 januari 1987

Inledande bestämmelse

Med parkeringsövervakning avses i denna lag övervakning av efterlevnaden av sådana föreskrifter om parkering eller stannande av fordon som omfattas av ett förordnande enligt 1 § lagen (1976:206) om felparkeringsavgift.

Beslut om kommunal parkeringsövervakning

Om det för parkeringsövervakningen i en kommun behövs parkeringsvakter, får kommunen besluta att den själv skall svara för övervakningen.

I beslutet skall anges det område som parkeringsövervakningen skall omfatta och det minsta antal parkeringsvakter som behövs där.

Kommunen ska underrätta Polismyndigheten om beslut enligt 2 § och om ändringar i sådana beslut.

SFS 2014:724

Samråd

Kommunen ska samråda med Polismyndigheten om den allmänna inriktningen och omfattningen av parkeringsövervakningen.

Samråd ska också ske, om Polismyndigheten begär det med anledning av en händelse som beräknas kräva särskilda insatser i fråga om parkeringsövervakning.

SFS 2014:724

Personal

Parkeringsövervakningen skall fullgöras av parkeringsvakter som har genomgått lämplig utbildning för uppgiften.

Föreskrifter om personalens utbildning och utrustning meddelas av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer.

Parkeringsvakter förordnas av kommunen.

Till parkeringsvakter får förordnas arbetstagare hos

  1. kommunen,

  2. andra kommuner,

  3. kommunala parkeringsaktiebolag,

  4. sådana kommunala trafikaktiebolag som inom kommunen bedriver linjetrafik enligt yrkestrafiklagen (2012:210),

  5. sådana bevakningsföretag som omfattas av lagen (1974:191) om bevakningsföretag.

Som ett förordnande enligt första stycket ska också anses ett beslut av kommunen om anställning som parkeringsvakt eller motsvarande.

Rättsfall:

Fråga om den som på grund av meddelat förordnande arbetat som parkeringsvakt haft behörighet som sådan H 2002:565.

Anmärkt författning:

F (1987:26) om parkeringsvakter i kommuner.

SFS 2012:213

Beslut om utvidgade uppgifter för parkeringsvakter

Rubriken införd g. SFS1999-0337

Kommunen kan efter samråd med Polismyndigheten besluta att parkeringsvakter får tas i anspråk för att biträda polismän vid fullgörande av trafikövervakningsuppgifter.

SFS 2014:724

[Upphävd g. Lag (2004:1168).]

SFS 2004:1168

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1987:24

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 1987, då lagen (1964:321) om kommunal trafikövervakning skall upphöra att gälla.

SFS 1991:717

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1991.

SFS 1998:502

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 1998.

SFS 1999:337

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 2004:1168

Ett förordnande som avses i 8 § och som gäller vid utgången av juni 2005 upphör att gälla senast vid utgången av juni 2010.

SFS 2012:213

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2012.

SFS 2014:724

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.