Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

Denna lag upphör enligt Lag (2009:62) att gälla den 15 mars 2009.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2009:62).

Utfärdad den 10 juni 1993.
Utkom från trycket den 23 juni 1993

Inledande bestämmelse

Med penningtvätt avses i denna lag sådana åtgärder med avseende på egendom som har förvärvats genom brott, som kan medföra att denna egenskap hos egendomen fördöljs, att den brottslige får möjlighet att undandra sig rättsliga påföljder eller att återskaffandet av egendomen försvåras, samt sådana åtgärder som innefattar förfogande över och förvärv, innehav eller brukande av egendomen.

Med penningtvätt avses även åtgärder med annan egendom än som avses i första stycket, om åtgärderna är ägnade att dölja att någon har berikat sig genom brottslig gärning.

SFS 1999:162

Tillämpningsområde

Bestämmelserna i denna lag gäller fysiska och juridiska personer som driver

 1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

 2. livförsäkringsrörelse,

 3. verksamhet av det slag som beskrivs i 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

 4. verksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

 5. försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,

 6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

 7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

 8. verksamhet som fastighetsmäklare enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400),

 9. verksamhet för kasinospel enligt kasinolagen (1999:355),

 10. verksamhet som godkänd eller auktoriserad revisor, eller

 11. yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka storleken på en skatt eller avgift (skatterådgivare).

Lagen gäller endast sådan mot kunder inriktad verksamhet som avses i första stycket. I fråga om verksamheter som avses i första stycket 1–7 gäller lagen även filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvudkontor i utlandet.

Bestämmelser om uppgiftsskyldighet för vissa andra fysiska och juridiska personer finns i 9 c §.

SFS 2007:538

Bestämmelserna i denna lag gäller även för advokater och biträdande jurister på advokatbyrå samt andra oberoende jurister som driver yrkesmässig verksamhet när de

 1. hjälper till vid planering eller genomförande av transaktioner för en klients räkning vid

  a) köp och försäljning av fastigheter eller företag,

  b) förvaltning av klientens pengar, värdepapper eller andra tillgångar,

  c) öppnande eller förvaltning av bank-, spar- eller värdepapperskonton,

  d) anskaffande av nödvändigt kapital för bildande, drift eller ledning av företag,

  e) bildande, drift eller ledning av bolag, föreningar och stiftelser, eller

 2. handlar i en klients namn för dennes räkning vid finansiella transaktioner eller transaktioner med fastigheter.

SFS 2004:1182

Bestämmelserna i denna lag gäller även fysiska och juridiska personer som driver yrkesmässig handel med eller auktionsförsäljning av antikviteter, konst, ädelstenar, metaller, skrot eller transportmedel i de fall betalning görs kontant med ett belopp motsvarande 15 000 euro eller mer.

SFS 2004:1182

Förbud att medverka vid vissa transaktioner

Att förfaranden som avses i 1 § kan vara straffbara som penninghäleri eller penninghäleriförseelse framgår av 9 kap. 6 a och 7 a §§ brottsbalken.

Fysiska och juridiska personer som avses i 2 § första stycket samt 2 a och 2 b §§ får inte heller annars medvetet medverka vid transaktioner som kan antas utgöra penningtvätt.

SFS 2004:1182

Identitetskontroll

Den fysiska eller juridiska personen skall kontrollera identiteten hos den som vill inleda en affärsförbindelse med den fysiska eller juridiska personen.

Identitetskontroll skall utföras också beträffande annan än den som avses i första stycket vid transaktioner som uppgår till ett belopp motsvarande 15 000 euro eller mer. Detsamma gäller om transaktionen understiger 15 000 euro men kan antas ha samband med en annan transaktion och tillsammans med denna uppgår till minst detta belopp. Om summan inte är känd vid tidpunkten för en transaktion, skall identiteten kontrolleras så snart summan av transaktionerna uppgår till minst 15 000 euro.

När en affärsförbindelse inleds eller en transaktion sker med någon på distans, skall den fysiska eller juridiska personen vidta de särskilda åtgärder som krävs för att säkerställa den andra personens identitet.

I 4 och 5 §§ kasinolagen (1999:355) finns särskilda bestämmelser för kasinon om identitetskontroll.

SFS 2004:1182

Identitetskontroll behöver inte utföras beträffande fysiska eller juridiska personer med verksamhet som anges i 2 § första stycket 1–7, som

 1. hör hemma inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller

 2. hör hemma i en stat utanför det området om staten har bestämmelser om åtgärder mot penningtvätt som motsvarar dem som föreskrivs i rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG1) .

  1)

  EGT L 344, 28.12.2001, s. 76 (Celex 32001L0097).

Identitetskontroll behöver inte heller utföras om en transaktion görs till ett konto som tillhör någon vars identitet tidigare har kontrollerats enligt denna lag.

SFS 2004:1182

Livförsäkringsföretag och försäkringsförmedlare enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling behöver inte utföra identitetskontroll med anledning av ett försäkringsavtal vars årliga premie uppgår till ett belopp motsvarande högst 1 000 euro eller vars engångspremie uppgår till ett belopp motsvarande högst 2 500 euro. Identitetskontroll behöver inte heller göras med anledning av betalningar som görs från ett konto som har öppnats hos ett kreditinstitut som hör hemma inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

SFS 2005:409

Om det kan antas att den som vill inleda en affärsförbindelse med den fysiska eller juridiska personen eller göra en sådan transaktion som avses i 4 § andra stycket inte handlar för egen räkning, skall den fysiska eller juridiska personen på lämpligt sätt söka skaffa sig kännedom om identiteten hos den för vars räkning han handlar.

Första stycket gäller inte i de fall som anges i 4 a § eller när särskilda skäl talar för att kontrollen är obehövlig.

SFS 2004:1182

Gransknings- och uppgiftsskyldighet

En fysisk eller juridisk person som lämnar uppgifter med stöd av 9 § får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt, om den fysiska eller juridiska personen hade anledning att räkna med att uppgiften borde lämnas. Den som lämnar uppgifter med stöd av 9 c § får inte heller göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt. Detsamma gäller en styrelseledamot eller en anställd som lämnar uppgifter för den fysiska eller juridiska personens räkning.

I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag2) eller artiklarna 37–41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)3) tillämpas bestämmelsen om styrelseledamot i första stycket på ledamot i tillsynsorganet. Detsamma gäller bestämmelsen om styrelseledamöter i 11 § om meddelandeförbud.

2)

EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

3)

EUT L 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435).

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt 21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ framgår att bestämmelserna i andra stycket skall tillämpas också på ledamöter i ett europabolags eller ett europakooperativs lednings- eller förvaltningsorgan.

I 29 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551), 13 kap. 2 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 5 kap. 2 § stiftelselagen (1994:1220) och 37 § revisionslagen (1999:1079) finns särskilda bestämmelser om ansvar för revisorer i aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och vissa andra företag.

SFS 2006:606

Meddelandeförbud

Den fysiska eller juridiska personen, dess styrelseledamöter eller anställda får inte röja för kunden eller för någon utomstående att en granskning har genomförts eller att uppgifter har lämnats enligt 9 eller 9 c § eller att polisen genomför en undersökning.

För advokater och biträdande jurister på advokatbyrå gäller förbudet mot att röja de omständigheter som avses i första stycket under 24 timmar från det att en granskning har inletts, uppgifter har lämnats till polisen eller polisen har inlett en undersökning. Detsamma gäller för godkända och auktoriserade revisorer när de har vidtagit åtgärder som har anknytning till revisionsverksamhet.

SFS 2004:1182

Finansinspektionens underrättelseskyldighet

Om Finansinspektionen vid en inspektion av en fysisk eller juridisk person eller på annat sätt får kännedom om transaktioner som kan antas utgöra penningtvätt, skall inspektionen underrätta Rikspolisstyrelsen eller den polismyndighet som regeringen bestämmer om transaktionerna.

SFS 2004:1182

Interna rutiner och utbildning

Den fysiska eller juridiska personen skall ha rutiner för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och skall svara för att de anställda får behövlig information och utbildning för ändamålet.

Om en fysisk person som omfattas av 2 § första stycket, 2 a eller 2 b § driver sin verksamhet som anställd hos en juridisk person, skall skyldigheten enligt första stycket gälla den juridiska personen.

SFS 2004:1182

Bemyndiganden

Rubriken införd g. . SFS2004-1182

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. identitetskontroll enligt 4 och 6 §§,

 2. vilka stater som uppfyller villkoret enligt 4 a § första stycket 2,

 3. i vilken utsträckning handlingar eller uppgifter som använts vid identitetskontroll skall bevaras enligt 8 §, och

 4. vilka rutiner som skall följas samt vilken information och utbildning som skall tillhandahållas enligt 13 §.

SFS 2004:1182

Ansvarsbestämmelse

Rubriken införd g. . SFS1999-0162

Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

 1. åsidosätter gransknings- eller uppgiftsskyldigheten enligt 9 §, eller

 2. bryter mot meddelandeförbudet i 11 §.

SFS 1999:162

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:768

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 1993:768 har enligt förordning 1993:1646 trätt i kraft d. 1 jan. 1994.)

SFS 1999:162

(Omtryck)

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1999.

2. I fråga om transaktioner som företagits före ikraftträdandet tillämpas 9 § i dess äldre lydelse och skall 14 § 1 nya lydelsen inte gälla.

SFS 2000:952

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2002:152

Denna lag träder i kraft d. 27 april 2002.

SFS 2004:313

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2004:1182

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.

2. Vad som sägs i 2 § första stycket 7 om fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder skall också gälla sådan verksamhet som drivs med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder.

SFS 2005:409

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005, men tillämpas inte på försäkringsmäklare som utövar verksamhet enligt lagen (1989:508) om försäkringsmäklare med stöd av punkten 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (2005:405) om försäkringsförmedling. För dessa gäller äldre bestämmelser.

SFS 2005:916

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:535

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2006:606

Denna lag träder i kraft d. 18 aug. 2006.

SFS 2007:538

Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2007.