Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1998:620) om belastningsregister

Utkom från trycket den 24 juni 1998
Utfärdad den 11 juni 1998.

Belastningsregister

Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett belastningsregister. Myndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i registret.

SFS 2014:593

Förhållandet till andra bestämmelser om personuppgiftsbehandling

Rubriken införd g. SFS2013-0331

Denna lag gäller utöver brottsdatalagen (2018:1177).

SFS 2019:431

Vid behandling av personuppgifter som inte omfattas av brottsdatalagen (2018:1177) kompletterar denna lag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Vid behandling av personuppgifter enligt första stycket gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 1 b § upphävd g. Lag 2018:1243.

SFS 2019:431

Användning av Ecris-TCN

Visa lydelse

SFS 2022:735

Ändamål

Belastningsregistret ska föras för att ge information om sådana belastningsuppgifter som behövs i verksamhet hos

 1. Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket och Kustbevakningen för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet och utreda brott,

 2. åklagarmyndigheter för beslut om förundersökning och åtal samt för utfärdande av strafföreläggande,

 3. allmänna domstolar för straffmätning och val av påföljd, och

 4. Polismyndigheten och andra myndigheter vid sådan lämplighetsprövning, tillståndsprövning eller annan prövning som anges i författning.

Registret får användas också för att till en enskild lämna uppgifter som är av särskild betydelse i hans eller hennes verksamhet.

SFS 2019:431

Innehåll

Domar eller beslut som har meddelats i Sverige

Registret ska innehålla uppgifter om den som

 1. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott,

 2. har ålagts förvandlingsstraff för böter,

 3. med tillämpning av 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd,

 4. på grund av åklagares beslut enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken, 9 eller 17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eller 46 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall inte har åtalats för brott, eller

 5. har meddelats

  1. kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud,

  2. tillträdesförbud enligt lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang, dock inte tillträdesförbud enligt 9 a § i den lagen,

  3. förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder, eller

  4. tillträdesförbud enligt lagen (2021:34) om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek.

SFS 2022:407

Domar och beslut som har meddelats i utlandet

Uppgifter om den som avses med en dom eller ett beslut som meddelats i utlandet skall föras in i registret, om uppgiften motsvarar vad som sägs i 3 § och

 1. kommer från en myndighet i en stat som tillhör Interpol, från denna organisation eller från Europol och avser en svensk medborgare eller någon som har hemvist i Sverige eller

 2. lämnas från en stat enligt en överenskommelse mellan Sverige och den staten.

Uppgifter om den som avses med en dom eller ett beslut som har meddelats i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen ska föras in i registret om uppgifterna har överförts till Sverige med stöd av artikel 4.2 i rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll1) .

1)

EUT L 93, 7.4.2009, s. 23 (Celex 32009F0315).

SFS 2012:762

Uppgifter som skall föras in i registret

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter registret ska innehålla om den som ska registreras enligt 3–4 a §§.

SFS 2012:762

Sökbegrepp vid sökning i registret

Rubriken införd g. . SFS2019-0431

Sökförbudet i 2 kap. 14 § brottsdatalagen (2018:1177) hindrar inte att brottsrubriceringar och uppgifter om verkställighet av påföljd används som sökbegrepp vid sökning i belastningsregistret.

SFS 2019:431

Rätt att få uppgifter från registret

Svenska myndigheter

Personuppgifter ur belastningsregistret ska lämnas ut om det begärs av

 1. Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Integritetsskyddsmyndigheten eller Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden för deras tillsynsverksamhet,

 2. Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket, Kustbevakningen, en åklagarmyndighet eller allmän domstol för sådan verksamhet som avses i 2 § första stycket 1–3,

 3. allmän förvaltningsdomstol för prövning enligt 2 § första stycket 4, eller

 4. en myndighet i övrigt i den utsträckning regeringen för vissa slag av ärenden föreskriver det eller för ett särskilt fall ger tillstånd till det.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att en myndighet som avses i första stycket får ha direktåtkomst till registret.

Uppgifter som har förts in i registret med stöd av 4 a § och som avser en gärning som inte motsvarar brott enligt svensk lag eller en gärning som någon har begått innan han eller hon har fyllt 15 år, får dock endast lämnas ut till dem som anges i första stycket 1 och endast om uppgifterna behövs där för tillsynen över Polismyndighetens personuppgiftsbehandling enligt denna lag.

SFS 2020:1111

En myndighet som har rätt att få uppgifter ur registret skall i varje särskilt fall noga pröva behovet av information. En begäran om att få ta del av uppgifter ur registret får göras endast om skälet till det uppväger den olägenhet det innebär för den som berörs.

Uppgifter som är nödvändiga för att framställa rättsstatistiken skall lämnas till den myndighet som ansvarar för att framställa sådan statistik.

Enskilda

En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv. Om sådana uppgifter finns har den enskilde även rätt att få sådan skriftlig information som anges i 4 kap. 3 § första stycket 1–8 brottsdatalagen (2018:1177). Uppgifterna ska på begäran lämnas ut utan avgift en gång per kalenderår.

En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv har rätt att få ett begränsat utdrag ur registret

 1. för att kunna ta till vara sin rätt i ett främmande land eller få tillstånd att resa in, bosätta sig eller arbeta där,

 2. enligt bestämmelser i skollagen (2010:800),

 3. enligt bestämmelser i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,

 4. enligt bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn,

 5. enligt bestämmelser i lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, eller

 6. enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant utdrag som avses i andra stycket 1–3 ska innehålla.

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant utdrag som avses i andra stycket 4–6 ska innehålla.

En begäran om uppgifter ur registret ska vara skriftlig. Polismyndigheten ska säkerställa att begäran görs av en behörig person.

SFS 2019:431

Regeringen får meddela föreskrifter om att personuppgifter ur belastningsregistret ska lämnas ut om det begärs av Sveriges advokatsamfunds styrelse eller disciplinnämnd för tillsyn över att advokater och advokatbolag fullgör sina skyldigheter enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

SFS 2019:606

Om det behövs för att pröva en fråga om anställning eller uppdrag i en verksamhet som avser vård eller som är av betydelse för förebyggande eller beivrande av brott, har en enskild rätt att få uppgifter ur registret om en annan enskild i den utsträckning regeringen för vissa typer av fall föreskriver det.

En enskild, som styrker att hans eller hennes rätt är beroende av uppgifter ur registret om en annan enskild, har rätt att få ta del av dessa uppgifter om regeringen medger att uppgifterna får lämnas ut.

Anmärkt författning:

Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

Utländska myndigheter

Uppgifter ur registret får lämnas till en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt eller av en EU-rättsakt.

SFS 2012:218

Uppgifter ur registret skall lämnas till domstol eller polis- eller åklagarmyndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge om det begärs för utredning i brottmål.

Uppgifter får på begäran även lämnas till domstol eller polis- eller åklagarmyndighet i en stat som är ansluten till Interpol eller till denna organisation om det behövs för att myndigheten eller organisationen skall kunna förebygga, upptäcka, utreda eller beivra brott eller för ett utlänningsärende.

Uppgifter ur registret får efter en begäran som sker med stöd av rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll lämnas ut till en myndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen för något annat ändamål än att användas i ett brottmålsförfarande om motsvarande rätt att få del av uppgifterna finns för en svensk myndighet.

En uppgift som har förts in i registret med stöd av 4 a § får dock inte lämnas ut om Polismyndigheten har underrättats av en behörig myndighet i den stat som har överfört uppgiften om att uppgiften har gallrats i den staten.

SFS 2022:735

Regeringen får meddela föreskrifter om

 1. att uppgifter får lämnas till domstol eller polis- eller åklagarmyndighet i en annan stat än som sägs 11 §, om det behövs för utredning i ett brottmål eller ett utlänningsärende,

 2. att uppgifter om den som är medborgare i en främmande stat eller som har hemvist där får lämnas till en myndighet även i annat fall än som sägs i

  11 eller 12 § och

 3. att de uppgifter som får lämnas ut enligt

  11 och 12 §§ skall begränsas.

Uppgifter om den som avses med ett beslut om överflyttning skall lämnas till den stat från eller till vilken överflyttning har skett

 1. om verkställighet av annan påföljd än böter har förts hit från Danmark, Finland, Island eller Norge eller till någon av dessa stater härifrån,

 2. i fråga om anteckning som gjorts rörande tillämpningen av

  14 eller 21 § lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. och

 3. om verkställighet av påföljd har förts hit från en annan stat eller till någon annan stat härifrån enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom eller lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet.

Utlämnande myndighet

En begäran om att uppgifter ska lämnas ut prövas av Polismyndigheten.

SFS 2014:593

Gallring

En uppgift i registret ska gallras

 1. om en överrätt genom dom eller beslut frikänt den registrerade för den åtalade gärningen,

 2. om en domstol efter resning har meddelat dom eller beslut som avses i 1,

 3. om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har undanröjts,

 4. om överrätt har upphävt ett beslut om förvandlingsstraff för böter,

 5. om åklagares beslut att meddela åtalsunderlåtelse eller straffvarning har återkallats,

 6. om kontaktförbud, förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder eller tillträdesförbud har upphävts, eller

 7. när den registrerade har avlidit.

Rättsfall:

Ansökan att uppgift skall utgå ej nådeämne H 1965:110 A.

SFS 2015:644

Utöver vad som följer av 16 § ska uppgifter om

 1. fängelse- eller förvandlingsstraff för böter gallras tio år efter frigivningen,

 2. fängelsestraff som ska anses helt verkställt genom tidigare frihetsberövande eller från vilket någon genom beslut om nåd helt har befriats gallras tio år efter domen eller beslutet,

 3. fängelsestraff som har fallit bort enligt 35 kap. 8 eller 9 § brottsbalken eller förvandlingsstraff för böter som har fallit bort enligt 18 eller 21 § bötesverkställighetslagen (1979:189) gallras fem år efter det att straffet föll bort,

 4. skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras

  1. tio år efter domen eller beslutet, eller

  2. fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

 5. sluten ungdomsvård gallras tio år efter det att påföljden helt verkställts,

 6. ungdomsvård, ungdomstjänst eller ungdomsövervakning gallras

  1. tio år efter domen eller beslutet, eller

  2. fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

 7. överlämnande till vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall gallras

  1. tio år efter domen eller beslutet, eller

  2. fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

 8. överlämnande till rättspsykiatrisk vård gallras tio år efter utskrivningen,

 9. böter gallras fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot,

 10. att någon enligt 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd gallras

  1. tio år efter domen eller beslutet, eller

  2. fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

 11. åklagares beslut att inte åtala för brott gallras

  1. tio år efter beslutet, eller

  2. tre år efter beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet,

 12. beslut om kontaktförbud och förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder gallras tio år efter beslutet, och

 13. beslut om tillträdesförbud gallras fem år efter beslutet.

SFS 2020:619

Utöver vad som följer av 16 och 17 §§ ska en uppgift som har förts in i registret med stöd av 4 a § gallras så snart Polismyndigheten har underrättats av en behörig myndighet i den stat som har överfört uppgiften om att uppgiften har gallrats i den staten.

En uppgift som har förts in i registret med stöd av 4 a § och är sådan att den inte kan gallras med stöd av 17 §, ska alltid gallras när den utdömda påföljden har verkställts eller annars senast tio år efter den dom eller det beslut som ledde till att uppgiften fördes in i registret.

SFS 2022:735

Om det före utgången av den tid som anges i 17 eller 17 a § har gjorts en ny anteckning enligt 3, 4 eller 4 a § som avser samma person, ska ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret. Detta ska dock inte gälla om den nya anteckningen avser penningböter.

En uppgift ska dock alltid gallras senast tjugo år efter den dom eller det beslut som ledde till att uppgiften fördes in i registret. I fråga om uppgift som avses i 17 § 1 eller 8 gäller detta endast om de tidsfrister som anges där har gått ut.

Ska en uppgift som avses i 3, 4 eller 4 a § gallras enligt denna paragraf, ska även sådana uppgifter som har antecknats i anslutning till uppgiften gallras, om inte regeringen föreskriver annat.

SFS 2022:735

Tystnadsplikt

Den som med stöd av denna lag har fått del av uppgifter om någon annans personliga förhållanden får inte obehörigen röja dessa uppgifter.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Hänvisad författning:

Ang. straff för brott mot tystnadsplikt se BrB 20:3.

SFS 2009:473

Skadestånd vid personuppgiftsbehandling som omfattas av brottsdatalagen

Rubriken har denna lydelse enl. . SFS2019-0431

Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177) ska tillämpas om behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen skett i strid med denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den.

SFS 2019:431

Användningsbegränsningar

Rubriken införd g. SFS2012-0762

Om en svensk myndighet efter begäran har fått uppgifter från en annan medlemsstat i Europeiska unionen med stöd av bestämmelserna i rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll, får uppgifterna användas endast för det ändamål som de begärdes för.

Om den medlemsstat som överfört uppgifterna med stöd av rambeslutet har föreskrivit villkor som begränsar rätten att använda uppgifterna, ska myndigheten följa även dessa villkor.

Första och andra styckena ska gälla oavsett vad som annars är föreskrivet i lag eller annan författning. Uppgifter som har överförts med stöd av rambeslutet får dock alltid användas för att avvärja ett överhängande och allvarligt hot mot den allmänna säkerheten.

SFS 2012:762

Administrativa sanktionsavgifter

Rubriken införd g. . SFS2019-0431

En sanktionsavgift får tas ut av den personuppgiftsansvarige vid överträdelse av bestämmelserna om gallring i 16–18 §§, om överträdelsen skett vid behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen (2018:1177).

Sanktionsavgiften ska bestämmas till högst 10 000 000 kronor.

SFS 2019:431

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:620

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer, då lagen (1963:197) om allmänt kriminalregister och lagen (1965:94) om polisregister m.m. upphör att gälla.

(Lagen 1998:620 träder enl. F 1999:1133 i kraft d. 1 jan. 2000.)

2. Uppgifter i kriminal- och polisregister som förs enligt de upphävda lagarna får stå kvar i högst tjugo år. Bestämmelserna i 7 och 10 §§ lagen (1963:197) om allmänt kriminalregister skall fortfarande gälla för dessa uppgifter.

3. 6–15 §§ samt 19 och 20 §§ i den nya lagen skall gälla även för uppgifter i polis- och kriminalregister enligt punkt 2 samt för uppgifter i vägtrafikregistrets belastningsdel.

SFS 1999:91

(Utkom den 16 mars 1999.)

SFS 1999:1133

(Utkom d. 15 dec. 1999.)

SFS 2000:874

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2001:574

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2001.

SFS 2003:1166

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

2. Beslut om utlämning som har antecknats i registret enligt de äldre bestämmelserna får stå kvar i högst ett år.

SFS 2005:322

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2005:410

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2006:899

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2007:172

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007.

SFS 2008:47

1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2008.

2. Den nya bestämmelsen ska tillämpas även på uppgifter som registrerats före ikraftträdandet.

SFS 2009:102

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2009.

SFS 2009:473

Denna lag träder i kraft d. 30 juni 2009.

SFS 2009:614

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2009.

SFS 2010:481

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:540

1. Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2010.

2. Den nya bestämmelsen ska tillämpas även på uppgifter som registrerats före ikraftträdandet.

SFS 2010:859

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2011:492

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2011.

SFS 2012:218

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2012.

SFS 2012:762

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2013:331

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013.

SFS 2013:853

Denna lag träder i kraft d. 18 dec. 2013.

SFS 2014:593

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2015:83

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2015.

SFS 2015:449

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2015.

SFS 2015:644

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2015:987

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2018:1224

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2018.

SFS 2018:1243

(Publicerad d. 28 juni 2018.)

SFS 2019:431

Denna lag träder i kraft d. 30 juni 2019.

SFS 2019:606

Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2019.

SFS 2020:619

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2021.

SFS 2020:1111

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2021.

SFS 2021:36

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2021.

SFS 2022:407

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2022.

SFS 2022:735

Denna lag träder i kraft d. 28 juni 2022 i fråga om 12 a, 17 a och 18 §§ och i övrigt den dag som regeringen bestämmer.

Anmärkt författning:

F (1999:1134) om belastningsregister – Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2022:7, 8 och 9) om de allmänna domstolarnas rapportering av, resp. hovrätt och HD:s skyldighet att lämna uppgift om, dom och beslut i brottmål till Polismyndigheten etc.