Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1999:163) om penningtvättsregister

Denna lag upphör enligt Lag (2009:62) att gälla den 15 mars 2009.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2009:62).

Utfärdad den 11 mars 1999.
Utkom från trycket den 8 april 1999

Inledande bestämmelser

Denna lag gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling av personuppgifter i fråga om sådan penningtvätt som avses i 1 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt (penningtvättsregister).

Fysiska eller juridiska personer som avses i 2 § första stycket samt 2 a och 2 b §§ lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt får föra penningtvättsregister över sådana uppgifter som den fysiska eller juridiska personen lämnat med stöd av 9 § andra stycket nämnda lag.

SFS 2004:1187

Ändamål

Penningtvättsregister får föras av en fysisk eller juridisk person som avses i 2 §

  1. för att förhindra att den fysiska eller juridiska personen medverkar vid transaktioner som utgör penningtvätt enligt 1 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt, och

  2. för att den fysiska eller juridiska personen skall kunna uppfylla uppgiftsskyldigheten i 9 § andra stycket samma lag.

SFS 2004:1187

Innehåll

Ett penningtvättsregister får endast innehålla

  1. namn, person- eller organisationsnummer och adress,

  2. kontonummer eller motsvarande, samt

  3. de övriga uppgifter som lämnats med stöd av 9 § andra stycket lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt.

Information till den registrerade

Uppgifter ur penningtvättsregister får inte lämnas ut till den registrerade.

Gallring

En uppgift i penningtvättsregistret skall gallras

  1. om den myndighet som avses i 9 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt beslutar att inte inleda eller att lägga ned utredningen om penningtvätt,

  2. om en förundersökning har avslutats utan att åtal väckts med anledning av de lämnade uppgifterna,

  3. om en domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga kraft med anledning av de lämnade uppgifterna, eller

  4. senast ett år efter det att uppgifter lämnats med stöd av 9 § andra stycket nämnda lag.

Samkörning

En fysisk eller juridisk persons penningtvättsregister får inte samköras med motsvarande register hos någon annan.

SFS 2004:1187

Rättelse och skadestånd

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

Tystnadsplikt

Den som är verksam hos en fysisk eller juridisk person som avses i 2 § får inte obehörigen röja uppgift i penningtvättsregister.

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte följa för den som bryter mot förbudet i första stycket.

SFS 2004:1187

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1999:163

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 2004:1187

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.