Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1999:1135) om misstankeregister

Utkom från trycket den 15 december 1999
Utfärdad den 2 december 1999.

Med misstankeregister avses i denna förordning det register som förs med stöd av lagen (1998:621) om misstankeregister.

Misstankeregistrets innehåll

Om förutsättningarna för registrering enligt 3 § lagen (1998:621) om misstankeregister är uppfyllda, ska registret innehålla uppgifter om

  1. namn, personnummer eller samordningsnummer och andra identitetsuppgifter,

  2. de brott som misstanken avser,

  3. ärendenummer och vid vilken myndighet som ärendet handläggs, samt

  4. beslut om strafförelägganden, beslut att väcka åtal eller talan om förvandling av böter.

Detta gäller dock inte om ärendet förs i diarium som avses i 3 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641).

SFS 2009:644

Rätt att få uppgifter ur registret

Myndigheter som har rätt att få fullständiga uppgifter

Uppgifter ur misstankeregistret ska lämnas ut om det begärs av

  1. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar, i ärenden om utlämning för brott, i ärenden om nåd i brottmål eller i andra ärenden enligt 12 kap. 9 § regeringsformen eller i ärenden om överförande av straffverkställighet enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende och i fråga om den som ärendet gäller,

  2. en åklagarmyndighet, i ärenden där en prövning ska göras, i fråga om den som prövningen gäller,

  3. Säkerhetspolisen, i ärenden om anställning eller uppdrag vid myndigheten,

  4. Tullverket i tillståndsärenden och andra ärenden där en lämplighetsprövning ska göras, i fråga om den som prövningen gäller,

  5. en länsstyrelse, i fråga om den som ärendet gäller, om inte annat anges, i ärenden

    1. där länsstyrelsen enligt lag eller förordning ska hämta in sådana uppgifter,

    2. där länsstyrelsen ska göra en lämplighetsprövning,

    3. om godkännande och tillsyn enligt förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.,

    4. om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen (2010:523),

    5. om godkännande och tillsyn enligt förordningen (2011:155) om auktorisation av delgivningsföretag, och

    6. om auktorisation enligt förordningen om auktorisation av delgivningsföretag, i fråga om personer som anges i 4 § första stycket 1 och 2 i den förordningen,

  6. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och förordningen (1998:978) om trafikskolor överväger att ge tillstånd eller godkänna samt i ärenden om körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, tillstånd till yrkesmässig trafik eller taxitrafik, biluthyrning och transporttillstånd eller tillstånd för att få driva en redovisningscentral eller en beställningscentral för taxitrafik, i fråga om den som ärendet gäller,

  7. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende, i fråga om den som ärendet gäller,

  8. Migrationsverket, i ärenden enligt lagen om svenskt medborgarskap eller utlänningslagen (2005:716), dels i fråga om den som ärendet gäller, dels för utredning i ärenden som avses i 5 kap. 3 a § första stycket 1 utlänningslagen, i fråga om någon annan än den som utredningen gäller, och i ärenden enligt lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar, i fråga om den som ärendet gäller,

  9. en passmyndighet utom riket i passärenden, i fråga om den som ärendet gäller,

  10. en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen, i mål om upphävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott enligt utlänningslagen, i fråga om den som ärendet gäller,

  11. en åklagarmyndighet eller allmän domstol i ett ärende enligt lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder, och

  12. en åklagarmyndighet i ett ärende enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1805 av den 14 november 2018 om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande.

Uppgifter om någon annan person än den som prövningen gäller enligt första stycket 8 ska begränsas till uppgifter om misstanke som avser brott enligt 3, 4 eller 6 kap. eller 16 kap. 10 a § brottsbalken.

SFS 2022:716

Myndigheter som har rätt att få uppgifter om brott för vilket åtal väckts

Uppgift om misstanke om brott för vilket åtal har väckts, ska lämnas om det begärs av

  1. Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder,

  2. Kriminalvården, i fråga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita som

    1. övervakare,

    2. förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. eller fängelseförordningen (2010:2010),

    3. personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m.,

    4. biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll eller 33 § fängelseförordningen,

    5. kontrollör enligt 3 kap. 4 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder, eller

    6. särskild koordinator enligt 8 § lagen (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning,

  3. Kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en fråga enligt fängelselagen (2010:610), häkteslagen (2010:611), lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll, lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m. eller lagen om verkställighet av ungdomsövervakning,

  4. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om övervakning, i fråga om den som ärendet gäller,

  5. Riksbanken, i fråga om den som banken avser att anställa som bevaknings- eller transportpersonal,

  6. en statlig eller kommunal myndighet som beslutar om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, i fråga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita som uppdragstagare,

  7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller en kommun, i fråga om den som myndigheten eller kommunen lämplighetsprövar enligt 19 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor,

  8. en socialnämnd, i ärenden om

    1. att utse kontaktperson eller kontaktfamilj enligt 3 kap. 6 b § socialtjänstlagen (2001:453) för en person som inte har fyllt 21 år,

    2. vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn, medgivande att ta emot barn m.m. enligt 5 kap. 2 §, 6 kap. 6, 6 a och 810 §§ socialtjänstlagen,

    3. adoption enligt 6 kap. 1216 §§ socialtjänstlagen,

    4. åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, eller

    5. att utse särskild handläggare enligt 9 § lagen om verkställighet av ungdomsövervakning,

  9. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning

    1. enligt luftfartslagen (2010:500) och luftfartsförordningen (2010:770) överväger att ge certifikat eller tillstånd, eller

    2. enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 2 kap. 2 § järnvägsmarknadslagen (2022:365), 3 kap. 3 och 7 §§ järnvägssäkerhetslagen (2022:367) eller 4 kap. 2 och 5 §§ lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem överväger att ge tillstånd,

  10. Finansinspektionen, i fråga om den som myndigheten lämplighetsprövar enligt

    1. lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

    2. lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

    3. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

    4. lagen (2010:751) om betaltjänster,

    5. försäkringsrörelselagen (2010:2043),

    6. lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

    7. lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

    8. lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,

    9. lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,

    10. lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,

    11. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, eller

    12. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012,

  11. Fastighetsmäklarinspektionen, vid en redbarhets- och lämplighetsprövning av en fastighetsmäklare enligt fastighetsmäklarlagen (2021:516),

  12. Kammarkollegiet, i fråga om den som myndigheten vid prövning enligt förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare avser att auktorisera,

  13. Revisorsinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt revisorslagen (2001:883) överväger att auktorisera eller godkänna,

  14. Skatteverket, för prövning av upplagshavare, skatteupplag och registrerade varumottagare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi, skattebefriade förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi samt lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi eller lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

  15. Totalförsvarets plikt- och prövningsverk och Försvarsmakten, i fråga om dels totalförsvarspliktiga som skrivs in eller är inskrivna för värnplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, dels de som Försvarsmakten avser att anta eller som är antagna till militär utbildning inom myndigheten,

  16. Försvarsmakten, i fråga om den som myndigheten avser att anställa för tjänstgöring i internationella militära insatser,

  17. Läkemedelsverket, i fråga om den som myndigheten överväger att ge tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel eller lagen (1992:860) om kontroll av narkotika,

  18. Kronofogdemyndigheten, för utredning i ärenden enligt skuldsaneringslagen (2016:675) eller lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare, i fråga om den som ärendet gäller,

  19. Riksgäldskontoret, i fråga om den som myndigheten överväger att betala ut ersättning till enligt lagen (1999:158) om investerarskydd, och

  20. Rättsmedicinalverket, när uppgiften behövs för prövning enligt häkteslagen av om ett besök eller elektronisk kommunikation kan tillåtas eller ska kontrolleras.

SFS 2022:1678

Uppgifter för prövning av ett meddelat tillstånd

En myndighet som enligt 3 eller 4 § har rätt att få uppgifter ur misstankeregistret vid tillståndsgivning eller godkännandet har rätt att få motsvarande uppgifter för prövning av ett meddelat tillstånd, godkännande, certifikat eller en beslutad auktorisation.

Uppgifter ur misstankeregistret ska lämnas ut om det begärs av Tullverket i ärenden där en prövning av ett meddelat tillstånd, godkännande eller certifikat ska göras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen och de förordningar som meddelas med stöd av den förordningen.

SFS 2016:335

Direktåtkomst

Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket, Kustbevakningen, åklagarmyndigheter, Kriminalvården och Migrationsverket får ha direktåtkomst till uppgifter i misstankeregistret. Direktåtkomsten ska begränsas till att endast gälla sådana uppgifter som myndigheterna har rätt att få ut enligt lagen (1998:621) om misstankeregister eller denna förordning.

SFS 2014:1159

Transportstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter ur misstankeregistret i ärenden som rör körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, tillstånd till yrkesmässig trafik eller taxitrafik, biluthyrning och transporttillstånd eller tillstånd för att få driva en redovisningscentral eller en beställningscentral för taxitrafik.

En länsstyrelse får ha direktåtkomst till uppgifter ur misstankeregistret i ärenden om godkännande och tillsyn av personal vid bevakningsföretag, i ärenden enligt förordningen (2011:155) om auktorisation av delgivningsföretag och i ärenden om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen (2010:523).

Direktåtkomsten ska begränsas till att endast gälla sådana uppgifter som myndigheterna har rätt att få ut enligt denna förordning. Åtkomsten får endast omfatta uppgifter om misstanke om brott för vilket åtal har väckts och uppgifter om misstanke om brott i övrigt förekommer.

SFS 2020:630

Enskildas rätt att få uppgifter

Uppgift om misstanke om brott för vilket åtal har väckts skall på begäran lämnas ut om det begärs av

  1. ett sådant larminstallationsföretag som avses i lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m., i fråga om den som företaget avser att anställa eller anlita som uppdragstagare för larminstallationer samt

  2. en enskild sammanslutning eller person som beslutar om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda eller vård av barn och ungdom, i fråga om den som den enskilde avser att anställa eller anlita som uppdragstagare.

Uppgift om misstanke om brott för vilket åtal har väckts ska lämnas ut om det begärs av en enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv enligt bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn. Registerutdraget ska endast innehålla uppgifter om brott som avses i 3 kap. 1, 2, 5 och 6 §§, 4 kap. 1–2 och 4–5 §§, 6 kap., 8 kap. 5 och 6 §§, 16 kap. 8, 9 och 10 a §§ brottsbalken, narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling och 11 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622) samt medverkan och försök till sådana brott. I fråga om brott som avses i 6 kap. brottsbalken, narkotikastrafflagen och lagen om förbud mot vissa dopningsmedel ska utdraget också innehålla uppgifter om förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja brott.

SFS 2015:993

Avgift

Avgift skall tas ut för att lämna ut uppgifter till enskilda enligt 8 §.

För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 20–24 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass A tillämpas.

Vilka uppgifter som skall lämnas

Domstolar

En domstol skall tillhandahålla åklagarmyndigheten uppgifter om en dom eller ett beslut som vunnit laga kraft i den del som rör den utdömda påföljden eller avser sådan särskild rättsverkan av brott som innefattar betalningsskyldighet.

Myndigheter

[Upphävd g. F (2014:1159).]

SFS 2014:1159

Tullverket ska i fråga om den som ska registreras enligt 3 § första stycket lagen (1998:621) om misstankeregister, lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som anges i 2 § 1–3 denna förordning. Tullverket ska också lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som krävs för gallring av registret enligt 13 § 1 lagen om misstankeregister.

SFS 2014:1159

En åklagarmyndighet ska i fråga om den som ska registreras enligt 3 § lagen (1998:621) om misstankeregister, lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som anges i 2 § denna förordning. En åklagarmyndighet ska också lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som krävs för gallring av registret enligt 13 § lagen om misstankeregister.

SFS 2014:1159

Ansvar för lämnade uppgifter

Den myndighet som har lämnat uppgifter till Polismyndigheten enligt denna förordning ansvarar för att uppgifterna är riktiga.

Felaktigheter eller ofullständigheter i uppgifter som avses i 12 och 13 §§ ska rättas på det sätt som Polismyndigheten bestämmer efter samråd med den berörda myndigheten.

SFS 2014:1159

Den som i offentlig tjänst tar del av uppgifter ur misstankeregistret och misstänker att registrets innehåll är oriktigt, ska genast anmäla det till Polismyndigheten.

SFS 2014:1159

Rätt att meddela föreskrifter

Polismyndigheten får, efter samråd med Åklagarmyndigheten och Tullverket, föreskriva att registrering enligt 3 § lagen (1998:621) om misstankeregister ska begränsas utöver vad som följer av denna förordning.

SFS 2014:1159

Polismyndigheten får, efter samråd med berörda myndigheter, meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

SFS 2014:1159

SFS 2022:829

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1999:1135

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000.

2. Fram till d. 1 jan. 2009 skall endast tingsrätterna och hovrätterna tillhandahålla åklagarmyndigheten sådana uppgifter som anges i 10 §. Högsta domstolen skall under denna tid i stället tillhandahålla Rikspolisstyrelsen dessa uppgifter.

SFS 2000:551

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2000.

SFS 2000:699

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2000.

SFS 2001:417

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2001.

SFS 2001:690

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2001.

SFS 2001:948

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2001:1270

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2003:388

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2003:1011

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:534

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2004:567

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2004:743

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2004.

SFS 2004:1065

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2004:1193

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2004:1280

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2005:1022

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:55

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2006.

SFS 2006:103

Denna förordning träder i kraft d. 31 mars 2006.

SFS 2006:223

Denna förordning träder i kraft d. 30 april 2006.

SFS 2006:508

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2006.

SFS 2006:787

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2006:1227

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2007:176

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2007.

SFS 2007:582

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2007.

SFS 2007:1453

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2008:774

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2008.

SFS 2008:1217

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:644

Denna förordning träder i kraft d. 30 juni 2009.

SFS 2009:662

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2009.

SFS 2009:688

Denna förordning träder i kraft d. 27 juli 2009.

SFS 2009:1378

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2009:1555

(Utkom d. 30 dec. 2009.)

SFS 2010:33

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2010.

SFS 2010:113

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2010.

SFS 2010:592

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2010.

SFS 2010:1078

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2010.

SFS 2010:1481

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:1638

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:1639

(Utkom d. 14 dec. 2010.)

SFS 2011:147

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2011.

SFS 2011:163

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2011.

SFS 2011:252

(Utkom d. 22 mars 2011.)

SFS 2011:670

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2012:22

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2012.

SFS 2012:254

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2012.

SFS 2012:613

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2012.

SFS 2013:51

Denna förordning träder ikraft d. 1 april 2013.

SFS 2013:224

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2013.

SFS 2013:594

Denna förordning träder i kraft d. 22 juli 2013.

SFS 2013:658

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om ärenden som avser upphävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott och som har kommit in till regeringen före ikraftträdandet.

SFS 2014:399

Denna förordning träder i kraft d. 2 juli 2014.

SFS 2014:1159

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2015:993

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2016:335

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2016.

SFS 2016:695

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2016.

SFS 2016:738

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.

SFS 2016:1036

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.

SFS 2016:1346

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2017.

SFS 2017:1021

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2017.

SFS 2018:707

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:1480

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för beslut enligt lotterilagen (1994:1000) som har meddelats före ikraftträdandet. Det som sägs om Lotteriinspektionen ska då gälla för Spelinspektionen.

SFS 2018:2045

Denna förordning träder i kraft d. 20 jan. 2019.

SFS 2019:144

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2019.

SFS 2019:812

Denna förordning träder i kraft d. 15 dec. 2019.

SFS 2019:1166

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2020:630

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2020.

SFS 2020:797

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2021.

SFS 2020:976

Denna förordning träder i kraft d. 19 dec. 2020.

SFS 2020:1285

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2021.

SFS 2021:523

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2021.

SFS 2021:660

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2021.

SFS 2022:422

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2022.

SFS 2022:716

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2022.

SFS 2022:829

(Publicerad d. 14 juni 2022)

SFS 2022:1678

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2023.

SFS 2022:1738

Denna förordning träder i kraft d. 13 febr. 2023.