Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2000:344) om Schengens informationssystem

Denna lag upphör enligt Lag (2021:1187) att gälla den dag som regeringen bestämmer.

Utkom från trycket den 7 juni 2000
Utfärdad den 25 maj 2000.

En svensk enhet av Schengens informationssystem

Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett register som ska vara den svenska nationella enheten i Schengens informationssystem (SIS). Myndigheten ska också behandla tilläggsinformation enligt 12 §.

Registret ska vara anslutet till den centrala enheten i SIS. Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför enligt denna lag.

SFS 2014:595

Förhållandet till annan reglering

Rubriken införd g. SFS2019-0433

Denna lag gäller utöver brottsdatalagen (2018:1177).

SFS 2019:433

Vid behandling av personuppgifter som inte omfattas av brottsdatalagen (2018:1177) kompletterar denna lag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Vid behandling av personuppgifter enligt första stycket gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

SFS 2019:433

Ändamål

Registret ska vara ett hjälpmedel för de stater som anges i andra stycket att göra framställningar som avses i 3 §, för att främja samarbete som avser polisiära och rättsliga frågor. Av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II)1) , nedan benämnd SIS II-förordningen, framgår att registret också ska vara ett hjälpmedel för att göra framställningar om att en person ska nekas tillträde till eller uppehållstillstånd i Schengenstaterna.

1)

EUT L 381, 28.12.2006, s. 4, Celex 32006R1987.

Det samarbete som avses i första stycket bedrivs mellan de stater (Schengenstaterna) som har tillträtt eller anslutit sig till konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985, som har slutit avtal om samarbete enligt konventionen med dessa stater eller med Europeiska unionens råd, eller som efter beslut av Europeiska unionens råd helt eller delvis tillämpar konventionens bestämmelser.

SFS 2010:380

Innehåll

Framställningar som får föras in i registret

Registret ska innehålla framställningar om

 1. omhändertagande av en person som har efterlysts för överlämnande eller utlämning,

 2. lämnande av uppgift om uppehållsort för en person som har anmälts försvunnen,

 3. tillfälligt omhändertagande av en person med hänsyn till dennes eller någon annans säkerhet,

 4. lämnande av uppgift om uppehållsort för

  • en person som har förelagts att inställa sig för att höras vid domstolsförhandling i brottmål,

  • en åtalad person som ska delges handlingar inom ramen för ett brottmålsförfarande,

  • en person som ska inställa sig för verkställighet av frihetsberövande påföljd, eller

  • en person som ska delges ett föreläggande av ordningsbot eller ett strafföreläggande,

 5. dold övervakning eller särskilda kontrollåtgärder, och

 6. omhändertagande eller annan åtgärd beträffande fordon eller föremål som har efterlysts för att tas i beslag eller för att användas som bevismaterial vid en rättegång i brottmål.

I SIS II-förordningen finns bestämmelser om att registret även ska innehålla framställningar om att en person ska nekas tillträde till eller uppehållstillstånd i Schengenstaterna.

Rättsfall:

En avtalsslutande stat får endast låta registrera en person som är medborgare i ett tredjeland, och som är gift med en medborgare i en medlemsstat, efter att ha fastställt att denna person utgör ett verkligt, aktuellt och tillräckligt allvarligt hot som påverkar ett av samhällets grundläggande intressen C-503/03 kommissionen/Spanien, p. 52.

SFS 2010:380

Kan en person, om vilken uppgifter har registrerats enligt 3 §, förväxlas med en person vars identitet har missbrukats, ska registreringen kompletteras med uppgifter om den andra personen.

Registrering av kompletterande uppgifter enligt första stycket får ske endast om den som uppgifterna avser har lämnat sitt samtycke.

SFS 2010:380

Uppgifter som får registreras när det gäller framställningar som rör personer

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-0380

När det gäller framställningar som rör personer får endast följande uppgifter registreras:

 1. efternamn, förnamn, tidigare använda namn, namn vid födseln och annat namn som personen använder,

 2. särskilda bestående fysiska kännetecken,

 3. fotografier och fingeravtryck,

 4. födelsedatum och födelseort,

 5. kön,

 6. medborgarskap,

 7. om personen kan vara beväpnad eller kan tillgripa våld,

 8. om personen har avvikit från en inrättning där han eller hon med stöd av lag har varit berövad friheten,

 9. syftet med framställningen,

 10. begärd åtgärd,

 11. om en försvunnen person behöver omhändertas eller inte,

 12. den myndighet som har lagt in registreringen,

 13. en hänvisning till det beslut som har föranlett registreringen,

 14. typ av brott som avses i framställningen, samt

 15. övriga uppgifter som ska anges i en europeisk eller nordisk arresteringsorder.

Därutöver får det, om det behövs, förekomma länkar till andra registreringar i registret, och uppgifter om verkställighetsförbud i Sverige med anledning av framställningar från andra Schengenstater.

Kompletterande uppgifter enligt 3 a § får endast avse sådana uppgifter om personen som anges i första stycket 1–6 samt uppgifter om nummer och datum för personens identitetshandlingar.

SFS 2013:335

Krav för att en framställning ska få registreras

Rubriken införd g. SFS2010-0380

En person får bli föremål för registrering endast om uppgifter om efternamn, förnamn, kön, begärd åtgärd och, i förekommande fall, en hänvisning till det beslut som har föranlett registreringen, kan registreras om honom eller henne. Övriga uppgifter enligt 4 § första stycket ska registreras om de finns tillgängliga.

SFS 2010:380

Tillåten behandling

Registret ska endast innehålla uppgifter som har behandlats av behöriga myndigheter i Schengenstaterna, i enlighet med respektive stats nationella lagstiftning.

Polismyndigheten får föra in uppgifter i registret endast om behandling av motsvarande slag av uppgifter är tillåten enligt brottsdatalagen (2018:1177), lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller någon annan författning.

SFS 2018:1704

Polismyndigheten får registrera uppgifter endast om det är nödvändigt för att vidta de åtgärder som anges i 3 § och endast i ärenden som är av sådan vikt att registreringen framstår som berättigad.

SFS 2014:595

Förbud mot registrering av vissa uppgifter

Rubriken har denna lydelse enl. . SFS2019-0433

Polismyndigheten får inte registrera uppgifter i SIS som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, eller uppgifter som rör hälsa eller sexualliv.

SFS 2014:595

Sekretess

Att uppgifter i registret kan omfattas av sekretess följer av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

SFS 2009:486

Rätt att få uppgifter ur registret

Uppgifter som finns i registret ska lämnas ut om det begärs av Säkerhetspolisen, åklagarmyndigheter, Tullverket eller Kustbevakningen när dessa utför undersökningar och andra kontroller än gränskontroller i sin verksamhet för att förebygga och utreda brott.

I SIS II-förordningen finns särskilda bestämmelser om utlämnande av uppgifter ur registret till myndigheter som ansvarar för identifiering av tredjelandsmedborgare i samband med gränskontroller och andra kontroller. I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 av den 20 december 2006 om tillträde till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) för de enheter i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon2) , finns bestämmelser som innebär att en sådan enhet ska ha direktåtkomst till registret.

2)

EUT L 381, 28.12.2006, s. 1, Celex 32006R1986.

Kompletterande uppgifter enligt 3 a § får endast lämnas ut till en myndighet

 1. som har rätt att få ut uppgifter om den registrering enligt 3 § som de kompletterande uppgifterna avser, och

 2. som behöver uppgifterna för att undvika en felaktig identifiering.

Regeringen meddelar föreskrifter om att myndigheter som prövar ansökningar om visering och uppehållstillstånd ska ha tillgång till uppgifter som avses i 3 § andra stycket.

Regeringen meddelar också föreskrifter om att de myndigheter som nämns i första och fjärde styckena får ha direktåtkomst till registret.

SFS 2014:595

Användning av uppgifter i registret

En uppgift, som behandlas i registret, får inte överföras eller göras tillgänglig för ett tredjeland eller en internationell organisation.

En uppgift i registret får inte heller i övrigt användas i något annat syfte än det som den registrerande staten har angett vid registreringen, om inte staten har lämnat sitt samtycke.

Sådana uppgifter om en person, som har registrerats med stöd av 3 a §, får endast användas i syfte att skilja personen från en person som har registrerats med stöd av 3 § eller för att den person vars identitet har missbrukats ska kunna styrka sin identitet.

Fotografier och fingeravtryck får användas för att fastställa någons identitet vid en träff i registret efter en sökning med hjälp av bokstäver, siffror, särskilda tecken eller skiljetecken.

En sökning med hjälp av fingeravtryck för att identifiera en person får göras i samtliga fall.

SFS 2020:1006

Gallring

  Uppgifter som Polismyndigheten har fört in i registret får inte bevaras längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med registreringen. Sådana uppgifter ska gallras om de avser en

 1. framställning som rör en person enligt 3 § första stycket 5, senast ett år efter registreringen,

 2. framställning som rör en person i annat fall än som avses i 1, senast tre år efter registreringen,

 3. framställning som rör ett föremål enligt 3 § första stycket 5, senast fem år efter registreringen, och

 4. framställning som rör ett föremål enligt 3 § första stycket 6, senast tio år efter registreringen.

Polismyndigheten får dock, innan den tid som anges i första stycket har löpt ut, besluta att en uppgift ska stå kvar i registret om det är nödvändigt för att uppnå syftet med registreringen. Ett sådant beslut ska framgå av registret. Om uppgifter står kvar med stöd av ett sådant beslut, ska de gallras eller frågan om bevarande prövas på nytt senast vid utgången av de tidsfrister som anges i första stycket. I sådana fall ska tidsfristen anses löpa från dagen för beslutet.

Uppgifter som har registrerats med stöd av 3 a § ska gallras samtidigt som uppgifterna i den registrering enligt 3 § som de hänför sig till. Uppgifterna ska gallras tidigare om den person som de avser begär det.

SFS 2014:595

Tilläggsinformation

Rubriken införd. g. SFS2010-0380

Tilläggsinformation är information som inte ska registreras i SIS men som hänför sig till registreringar i SIS och som med hjälp av automatiserad behandling utbyts mellan Schengenstaterna

 • i samband med att de lägger in en registrering,

 • efter en träff,

 • när en åtgärd inte kan vidtas, eller

 • när kontroller ska utföras.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 12 § nu 15 §.

SFS 2010:380

Tilläggsinformation får endast användas för att uppnå det syfte för vilket den har överlämnats.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 13 § nu 16 §.

SFS 2010:380

Om tilläggsinformationen utgörs av personuppgifter som har tagits emot från en annan stat, får den bevaras endast under så lång tid som behövs för att uppnå det syfte för vilket den har mottagits. Den får aldrig bevaras längre än ett år efter det att de uppgifter i SIS som den avser har gallrats.

SFS 2014:595

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 12 §.

SFS 2019:433

Skadestånd vid personuppgiftsbehandling som omfattas av brottsdatalagen

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0433

Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177) ska tillämpas om behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen skett i strid med denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 13 §.

SFS 2019:433

Administrativa sanktionsavgifter vid personuppgiftsbehandling som omfattas av brottsdatalagen

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0433

En sanktionsavgift får tas ut av den personuppgiftsansvarige vid överträdelse av bestämmelserna om gallring och bevarande av personuppgifter i 11 och 14 §§, om överträdelsen skett vid behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagen (2018:1177).

Sanktionsavgiften ska bestämmas till högst 10 000 000 kronor.

SFS 2019:433

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:344

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2000:344 träder enl. F 2000:835 i kraft d. 1 dec. 2000.)

SFS 2000:835

(Utkom d. 14 nov. 2000.)

SFS 2003:1170

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2006:345

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2009:486

Denna lag träder i kraft d. 30 juni 2009.

SFS 2010:366

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2012.

SFS 2010:380

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2010:380 träder enl. F 2013:162 i kraft d. 9 april 2013.)

2. Äldre bestämmelser får fortsätta att tillämpas på uppgifter som redan finns i registret, dock längst tre år efter ikraftträdandet. Om en uppgift ändras eller nya uppgifter förs in i registret efter ikraftträdandet ska dock de nya bestämmelserna tillämpas på den framställning som uppgifterna hör till. De nya bestämmelserna ska också tillämpas om det blir träff i registret på en framställning som fanns i registret när denna lag trädde i kraft.

SFS 2011:1175

(Utkom d. 6 dec. 2011.)

SFS 2013:162

(Utkom d. 15 april 2013.)

SFS 2013:335

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013.

SFS 2014:595

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2018:1704

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2019:433

Denna lag träder i kraft d. 30 juni 2019.

SFS 2020:1006

Denna lag träder i kraft d. 28 dec. 2020.

SFS 2021:1187

(Publicerad den 9 december 2021)