Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor

Utkom från trycket den 28 november 2003
Utfärdad den 20 november 2003.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till vad som föreskrivs i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

De begrepp som används i lagen om skydd mot olyckor har samma betydelse i denna förordning.

Enskildas skyldigheter

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

1 §

SFS 2020:883

2 §

SFS 2020:883

Anläggningar med farlig verksamhet

3 §

Länsstyrelsen skall, efter samråd med kommunen, besluta vilka anläggningar som omfattas av ägarens eller verksamhetsutövarens skyldigheter enligt 2 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

4 §

  Om en olycka som kan orsaka allvarliga skador på människor eller i miljön inträffar vid en sådan anläggning som avses i 2 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor eller en överhängande fara för en sådan olycka förelegat, ska anläggningens ägare eller verksamhetsutövaren på anläggningen omgående informera den kommun där anläggningen är belägen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om

 1. omständigheterna kring olyckan eller den befarade olyckan,

 2. vilka farliga ämnen som finns i anläggningen och som kan orsaka allvarliga skador på människor eller i miljön och om några av dessa ämnen läckt ut,

 3. de uppgifter som finns tillgängliga för att möjliggöra en bedömning av följderna för människor och miljö, samt

 4. vilka räddningsåtgärder som har vidtagits.

Så snart det kan ske ska information också lämnas om

 1. vilka sanerings- och restaureringsåtgärder som planeras för att begränsa följderna, samt

 2. vilka åtgärder som planeras för att förhindra att en olycka inträffar igen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska omgående informera regeringen och andra berörda myndigheter om sådana olyckor eller befarade olyckor som avses i första stycket.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om verkställigheten av första och andra stycket.

SFS 2008:1220

Varning

5 §

För varning enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor får den som äger eller utövar verksamhet på en anläggning som avses i 2 kap. 4 § samma lag efter kommunens medgivande använda de varningsanordningar som installerats för varning av befolkningen under höjd beredskap och vid olyckor i fred.

SFS 2006:640

6 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om varning enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

SFS 2008:1220

Eldningsförbud

7 §

En länsstyrelse och en kommun får meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand.

Föreskrifter som en länsstyrelse har meddelat med stöd av första stycket gäller när de har kungjorts eller vid den senare tidpunkt som anges i beslutet. I brådskande fall får föreskrifterna kungöras genom att publiceras i en ortstidning eller läsas upp i radio. Detsamma gäller i fråga om ändring eller upphävande av sådana föreskrifter. .

SFS 2016:653

Kommunens skyldigheter

Förebyggande verksamhet

Sotning och brandskyddskontroll

1 §

En kommun skall meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) enligt 3 kap. 4 § första och andra stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ske.

Kommunen får besluta om brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § tredje stycket lagen om skydd mot olyckor i särskilda fall.

2 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om vilka objekt som från brandskyddssynpunkt omfattas av kraven på rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska även meddela föreskrifter om hur omfattande brandskyddskontrollen ska vara och hur ofta den ska göras.

SFS 2008:1220

Handlingsprogram och planer

3 §

De handlingsprogram som avses i 3 kap. 3 och 8 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska innehålla uppgifter om samverkan med andra kommuner och med statliga myndigheter och enskilda.

I de handlingsprogram som avses i 3 kap. 8 § samma lag ska en kommun i förekommande fall lämna uppgift om hamnar och deras gränser i vatten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela närmare föreskrifter om vad de handlingsprogram som avses i 3 kap. 3 och 8 §§ samma lag ska innehålla och hur de ska struktureras.

SFS 2020:883

4 §

När en kommun antar eller ändrar ett handlingsprogram ska handlingsprogrammet skickas till länsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och till dem som har deltagit i samråd enligt 3 kap. 3 och 8 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

SFS 2020:883

5 §

SFS 2020:883

6 §

Kommunen ska upprätta en plan för räddningsinsatser för

 1. verksamheter som tillhör den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor,

 2. riskanläggningar enligt förordningen (2013:319) om utvinningsavfall som inte omfattas av bestämmelserna i lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och

 3. verksamheter med joniserande strålning på en anläggning som inte är en kärnteknisk anläggning i de fall anläggningens ägare eller verksamhetsutövaren omfattas av skyldigheter enligt 2 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Planen ska ha den omfattning som säkerheten för omgivningen kräver. Planen ska uppdateras och övas minst vart tredje år eller när det till följd av ändrade förhållanden finns anledning till det. Planen ska lämnas in till länsstyrelsen.

För verksamheter enligt första stycket 1 gäller även följande. Planen ska vara upprättad senast inom två år från det att säkerhetsrapporten enligt 10 § samma lag är färdigställd. Om en uppdaterad säkerhetsrapport har upprättats ska planen vara uppdaterad senast ett år från det att den uppdaterade säkerhetsrapporten finns tillgänglig.

När kommunen ska upprätta eller uppdatera en plan ska allmänheten ges möjlighet att lämna synpunkter på planen på lämpligt sätt och i så god tid att kommunen har möjlighet att ta hänsyn till synpunkterna.

SFS 2018:509

6 a §

Den som driver en sådan verksamhet som avses i 6 § första stycket 1 eller 2 ska förse kommunen med de upplysningar som kommunen behöver för att upprätta planen för räddningsinsatser.

SFS 2008:723

6 b §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter som behövs för verkställigheten av 6 och 6 a §§.

SFS 2008:1220

Räddningstjänst

Rubriken införd g. SFS2008-0723

6 c §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter för kommunens användning av de varningsanordningar som installerats för varning av befolkningen under höjd beredskap och vid olyckor i fred.

SFS 2008:1220

Skyldigheter att rapportera vissa iakttagelser och att biträda vid utredning

7 §

Upptäcks i samband med räddningstjänst, sotning, brandskyddskontroll, tillsyn eller undersökning av en olycka enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor en brist eller ett missförhållande som kan leda till en annan olycka än brand, skall räddningsledaren eller den som utför sotning eller brandskyddskontroll, förrättar tillsyn eller undersökning av olyckor underrätta den ansvariga myndigheten om förhållandet.

8 §

En kommun ska biträda vid den utredning som Polismyndigheten eller någon annan myndighet gör med anledning av en olycka vid vilken kommunen ska ansvara för räddningstjänsten eller med anledning av ett tillbud till en sådan olycka.

SFS 2014:1223

Sammanställning av undersökningsrapporter

Rubriken införd g. SFS2020-0883

8 a §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska sammanställa de undersökningsrapporter som kommunerna skickar till myndigheten enligt 3 kap. 10 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Myndigheten får meddela föreskrifter om vad undersökningsrapporterna ska innehålla och hur de ska skickas till myndigheten.

SFS 2020:883

Ledning av räddningstjänsten

Rubriken införd g. SFS2020-0883

8 b §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om kommunens ledningssystem för räddningstjänst samt om märkning av personalens arbetskläder, fordon och annan utrustning.

SFS 2020:883

Behörighet

9 §

Behörig att vara räddningschef eller räddningsledare i kommunal räddningstjänst är den som genomgått särskild utbildning hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller hos Statens räddningsverk.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om vilken utbildning som ska krävas för sådan behörighet.

SFS 2020:883

10 §

Behörig att utföra brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är den som genomgått särskild utbildning hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller hos dess föregångare.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om vilken utbildning som ska krävas för sådan behörighet.

SFS 2008:1220

11 §

Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen.

SFS 2016:159

11 a §

[Upphävd g. F (2016:159).]

SFS 2016:159

12 §

[Upphävd g. F (2016:159).]

SFS 2016:159

Statens skyldigheter

Fjällräddningstjänst

1 §

Polismyndigheten ansvarar för fjällräddningstjänst.

Polismyndigheten ska upprätta ett program för fjällräddningstjänsten. Programmet ska innehålla

 1. uppgifter om vilken förmåga myndigheten har och avser att skaffa sig för att göra räddningsinsatser, och

 2. uppgifter om samverkan med kommuner, regioner, andra statliga myndigheter och berörda organisationer.

Som en del av förmågan ska det anges vilka resurser myndigheten har och avser att skaffa sig.

SFS 2019:1048

Flygräddningstjänst

2 §

Sjöfartsverket ansvarar för flygräddningstjänst.

Bestämmelser om svensk flygräddningstjänst utanför svenskt område finns i 10 kap. 1 § luftfartsförordningen (2010:770).

SFS 2010:782

3 §

För flygräddningstjänsten skall det finnas en räddningscentral.

4 §

Sjöfartsverket ska upprätta ett program för flygräddningstjänsten. Programmet ska innehålla

 1. uppgifter om vilken förmåga styrelsen har och avser att skaffa sig för att göra räddningsinsatser, och

 2. uppgifter om samverkan med kommuner, statliga myndigheter och berörda organisationer.

Som en del av förmågan ska det anges vilka resurser verket har och avser att skaffa sig.

SFS 2008:1220

5 §

När flygräddningstjänsten inom svenskt område avser luftfartyg eller personer från en annan stat, skall luftfartyg och personal från den staten tillåtas att delta i skälig omfattning och medföra önskad utrustning. Rätten att delta är begränsad till de områden där det efterspanade eller förolyckade luftfartyget eller någon ombordvarande kan antas befinna sig.

6 §

Vid flygräddningstjänst inom ett sådant restriktionsområde som avses i bilaga 1 i förordningen (2005:801) om restriktioner för luftfart inom vissa områden eller i 1 kap. 4 § första stycket luftfartsförordningen (2010:770) får andra än militära luftfartyg medverka bara med Försvarsmaktens tillstånd och på de villkor som Försvarsmakten bestämmer.

SFS 2010:782

7 §

Om ett luftfartyg som är registrerat i en annan stat har förolyckats inom svenskt område, ska Sjöfartsverket omedelbart underrätta det konsulat för den staten som är närmast olycksplatsen. Om det inte finns något konsulat i Sverige, ska statens beskickning underrättas.

Om luftfartyget är registrerat hos en internationell organisation, ska underrättelsen lämnas till organisationen.

SFS 2008:1220

Sjöräddningstjänst

8 §

Sjöfartsverket ansvarar för sjöräddningstjänst.

I de delar av havet utanför Sveriges sjöterritorium, där räddningstjänsten enligt internationella överenskommelser ankommer på svenska myndigheter, skall Sjöfartsverket ansvara för räddningsinsatser som avses i 4 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

9 §

För sjöräddningstjänsten skall det finnas en räddningscentral.

10 §

Sjöfartsverket ska upprätta ett program för sjöräddningstjänsten. Programmet ska innehålla

 1. uppgifter om vilken förmåga verket har och avser att skaffa sig för att göra räddningsinsatser, och

 2. uppgifter om samverkan med kommuner, regioner, statliga myndigheter och berörda organisationer.

Som en del av förmågan ska det anges vilka resurser verket har och avser att skaffa sig.

SFS 2019:1048

Efterforskning av försvunna personer i andra fall

11 §

Polismyndigheten ansvarar för efterforskning av försvunna personer i fall som avses i 4 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Polismyndigheten ska upprätta ett program för efterforskningen. Programmet ska innehålla

 1. uppgifter om vilken förmåga myndigheten har och avser att skaffa sig för att göra räddningsinsatser, och

 2. uppgifter om samverkan med kommuner, andra statliga myndigheter och berörda organisationer.

Som en del av förmågan ska det anges vilka resurser myndigheten har och avser att skaffa sig.

SFS 2014:1223

Miljöräddningstjänst till sjöss

12 §

Kustbevakningen ansvarar för miljöräddningstjänst till sjöss.

I de delar av havet utanför Sveriges sjöterritorium och Sveriges ekonomiska zon, där räddningstjänsten enligt internationella överenskommelser ankommer på svenska myndigheter, skall Kustbevakningen ansvara för räddningsinsatser som avses i 4 kap. 5 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

13 §

För miljöräddningstjänsten till sjöss skall det finnas en eller flera ledningscentraler.

14 §

Kustbevakningen skall upprätta ett program för miljöräddningstjänsten till sjöss. Programmet skall innehålla

 1. uppgifter om vilken förmåga myndigheten har och avser att skaffa sig för att göra räddningsinsatser, och

 2. uppgifter om samverkan med kommuner, statliga myndigheter och berörda organisationer.

Som en del av förmågan skall anges vilka resurser myndigheten har och avser att skaffa sig.

Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen och sanering

Ansvar för räddningstjänst

15 §

Länsstyrelsen ansvarar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och för sanering efter sådana utsläpp som avses i 4 kap. 8 § första stycket samma lag.

16 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får efter att ha hört Strålsäkerhetsmyndigheten meddela ytterligare föreskrifter om räddningstjänsten enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

För saneringen enligt 4 kap. 8 § lagen om skydd mot olyckor får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddela ytterligare föreskrifter efter att ha hört Strålsäkerhetsmyndigheten och andra berörda myndigheter och organisationer.

SFS 2008:1220

Information till allmänheten i händelse av en radiologisk nödsituation

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-0509

17 §

Vid tillämpning av 18–20 §§ ska följande uttryck ha nedan angiven betydelse i information till allmänheten.

Radiologisk nödsituation: en plötsligt inträffad händelse som

 1. inbegriper en strålkälla,

 2. har medfört eller kan befaras medföra skada, och

 3. kräver omedelbara åtgärder.

Befolkning som troligen kommer att beröras i händelse av en radiologisk nödsituation: en befolkningsgrupp för vilken det finns utarbetade planer i händelse av en radiologisk nödsituation.

Befolkning som faktiskt kommer att beröras i händelse av en radiologisk nödsituation: en befolkningsgrupp för vilken särskilda skyddsåtgärder vidtas så snart en radiologisk nödsituation som medför risk för strålning uppstår.

SFS 2018:509

18 §

En länsstyrelse ska säkerställa att den befolkning som troligen kommer att beröras i händelse av en radiologisk nödsituation ges information om de hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas och de regler som gäller i en sådan situation.

Länsstyrelsen ska vidare, i fall som avses i 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, säkerställa att den befolkning som faktiskt berörs i händelse av en radiologisk nödsituation omedelbart underrättas om fakta om olyckan, de regler som gäller för befolkningen och de hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela ytterligare föreskrifter om vad denna information ska innehålla.

SFS 2018:509

19 §

En länsstyrelse ska säkerställa att den som inte är sysselsatt i en tillståndspliktig verksamhet enligt strålskyddslagen (2018:396), men som kan komma att delta i räddningsaktioner i händelse av en radiologisk nödsituation, ges lämplig och regelbundet uppdaterad information om de hälsorisker som deras deltagande kan komma att innebära och om de försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid ett sådant tillfälle.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela ytterligare föreskrifter om vad denna information ska innehålla.

SFS 2018:509

20 §

Om det krävs räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst till följd av sådana allvarliga olyckor som avser utsläpp av radioaktiva ämnen och som innebär en radiologisk nödsituation, ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bistå kommunen med uppgifter om hur allmänheten ska informeras.

SFS 2018:509

Program för räddningstjänsten

21 §

En länsstyrelse ska efter att ha hört berörda myndigheter, kommuner och regioner upprätta ett program för räddningstjänsten enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och saneringen enligt 4 kap. 8 § samma lag. Programmet ska behandla

 1. organisation och ledning,

 2. samband,

 3. strålningsmätning,

 4. information till allmänheten,

 5. personella och materiella resurser i länet,

 6. saneringsmetoder, och

 7. andra frågor av betydelse för beredskapen.

De program som upprättas av länsstyrelserna i Uppsala, Kalmar och Hallands län ska dessutom behandla frågor om alarmering, utrymning, utdelning av jodtabletter och sådant bistånd som sägs i 29 §. Uppgifter om biståndet ska även behandlas i det program som ska upprättas av länsstyrelserna i Skåne och Västerbottens län.

SFS 2019:1048

21 a §

Visa lydelse

SFS 2020:317

21 b §

Visa lydelse

SFS 2020:317

21 c §

Visa lydelse

SFS 2020:317

21 d §

Visa lydelse

SFS 2020:317

Ledning

22 §

Till räddningsledare i räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning får endast den utses som har behörighet att vara räddningsledare i kommunal räddningstjänst och som har erfarenhet av att leda stora räddningsinsatser, eller den som har motsvarande kvalifikationer.

Beredskapszon

23 §

Omkring kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Simpevarp ska det finnas en inre beredskapszon och en zon för strålningsmätning (indikeringszon) enligt vad som anges i bilaga till denna förordning.

SFS 2008:439

Beredskapszoner och planeringszoner

24 §

Vid kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Simpevarp ska varning förberedas så att larm kan ges till befolkningen i den inre beredskapszonen.

SFS 2008:439

25 §

De som bor inom den inre beredskapszonen skall på lämpligt sätt informeras om innehållet i det program som avses i 21 §.

26 §

Inom den inre beredskapszonen skall jodtabletter delas ut till allmänheten. Dessutom skall jodtabletter hållas i lager som medger en komplettering av förhandsutdelningen och en begränsad utdelning inom indikeringszonen.

27 §

Länsstyrelsen i Södermanlands län ska i samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Strålsäkerhetsmyndigheten upprätta en beredskapsplan för den kärntekniska anläggningen i Studsvik.

SFS 2008:1220

28 §

En kommun skall biträda länsstyrelsen med beredskapsplaneringen för den inre beredskapszonen.

Inom indikeringszonen skall kommunen biträda länsstyrelsen genom att ställa personal och egendom till förfogande för mätning och inrapportering av mätresultatet.

Personalberedskap

29 §

Inom länsstyrelserna i Uppsala, Kalmar och Hallands län ska organiseras en personalberedskap för räddningstjänsten enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Dessa länsstyrelser samt länsstyrelserna i Skåne och Västerbottens län ska bistå andra länsstyrelser i frågor om sådan räddningstjänst.

SFS 2008:439

Rådgivning

30 §

Vid räddningstjänst enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska Strålsäkerhetsmyndigheten ge råd om strålningsmätningar samt samordna och biträda med strålskyddsbedömningar.

SFS 2008:439

Samordning och övertagande av ansvaret för räddningstjänsten i vissa fall

Samordning

31 §

Om en statlig myndighet har lämpliga resurser för att delta i räddningsinsatser, är myndigheten skyldig att medverka i planläggningen av räddningstjänsten och vid övningar i räddningstjänsten.

32 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela ytterligare föreskrifter om samordning av räddningstjänsten och saneringen efter utsläpp av radioaktiva ämnen.

SFS 2008:1220

Övertagande av ansvaret för räddningstjänsten i vissa fall

33 §

Länsstyrelsen får ta över ansvaret för kommunal räddningstjänst enligt 4 kap. 10 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Om en räddningsinsats även innefattar statlig räddningstjänst ska länsstyrelsen ansvara för att räddningsinsatserna samordnas.

Om flera län berörs av en räddningsinsats får länsstyrelserna komma överens om vilken länsstyrelse som ska ta över ansvaret för räddningstjänsten i kommunerna. Om en räddningsinsats även innefattar statlig räddningstjänst, ska länsstyrelserna komma överens om vilken länsstyrelse som ska ansvara för att räddningsinsatserna samordnas.

SFS 2020:883

34 §

En länsstyrelse ska efter att ha hört kommunerna i länet och berörda myndigheter upprätta de planer som länsstyrelsen behöver för att kunna utöva sitt ansvar enligt 33 §.

Länsstyrelsen ska informera allmänheten om innehållet i planerna.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om innehållet i planerna.

SFS 2008:1220

Information till Europeiska unionens kommission

35 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska informera Europeiska unionens kommission enligt artikel 18 och 21 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och om ändring och senare upphävande av rådets direktiv 96/82/EG, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2015:239

Tillsyn

1 §

I fråga om den statliga räddningstjänsten utövas den centrala tillsynen över efterlevnaden av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen av

 1. Polismyndigheten när det gäller fjällräddningstjänsten och efterforskning av försvunna personer i fall som avses i 4 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor,

 2. Transportstyrelsen när det gäller flygräddningstjänsten och sjöräddningstjänsten,

 3. Kustbevakningen när det gäller miljöräddningstjänsten till sjöss.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utövar tillsynen över frågor som rör samordningen mellan den statliga räddningstjänstens olika grenar.

SFS 2014:1223

2 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska utöva tillsynen över efterlevnaden av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och med stöd av lagen meddelade föreskrifter i frågor som rör planläggningen av räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktiva ämnen enligt 4 kap. 6 § lagen om skydd mot olyckor samt planläggningen av saneringen enligt 4 kap. 8 § samma lag.

SFS 2008:1220

2 a §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt 5 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

SFS 2020:883

Särskilda skyldigheter för kommuner och statliga myndigheter

1 §

När en räddningsinsats är avslutad efter en olycka som inneburit att miljön har blivit skadad, skall räddningsledaren underrätta den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och länsstyrelsen.

Bestämmelser om ersättning

Ersättning till kommun

1 §

Ersättning enligt 7 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor lämnas för den del av kostnaden som överstiger hälften av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för det år då kostnaden uppstod.

SFS 2010:1724

2 §

Självrisken enligt 7 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor utgörs av ett belopp som motsvarar 0,02 procent av det sammanlagda skatteunderlag som står till kommunens förfogande året före det år då kostnaderna uppkommit.

3 §

Frågor om ersättning enligt 7 kap. 2 och 3 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor prövas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

SFS 2008:1220

Ersättning till enskilda

4 §

Ersättning enligt 7 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor lämnas enligt följande. Ersättning för arbete och tidsspillan lämnas enligt de grunder som senast har avtalats i fråga om motsvarande ersättning för sådan personal inom kommunens räddningstjänstverksamhet som inte är anställd på heltid.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om ersättning för resa och uppehälle.

Färd till eller från platsen för ett arbete som avses i 7 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor räknas som medverkan i räddningstjänsten eller övning med den kommunala organisationen för räddningstjänst, om färden har föranletts av arbetet och stått i nära samband med detta.

SFS 2008:1220

Räddningstjänst under höjd beredskap

1 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får besluta om medverkan vid övningar enligt 10 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av 8 kap. 2 § samma lag.

SFS 2008:1220

2 §

Under höjd beredskap får länsstyrelsen föreskriva om undantag från de behörighetskrav som gäller enligt 3 kap. 9 §.

3 §

En länsstyrelse har rätt att besluta om användning av personal inom en kommuns organisation för räddningstjänst för uppgifter som inte berör den kommunen enligt 8 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor för omfördelning mellan kommunerna i länet.

SFS 2006:640

4 §

Ersättningen till en kommun enligt 8 kap. 4 § andra stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor bestäms av länsstyrelsen och betalas ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

SFS 2008:1220

[Utländskt bistånd]

SFS 2005:743

Bilaga

Inre beredskapszon och indikeringszon för kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Simpevarp

Kärnkraftverket i Forsmark

Den inre beredskapszonen omfattar de delar av Tierps och Östhammars kommuner som utgörs av Berkinge, Dyvikens, Forsmarks, Gräsö, Konradslunds, Norrboda, Snesslingebergs, Sunds, Söderboda, Valö, Vamsta, Årböleby och Ängskärs telefonstationsområden.

Indikeringszonen omfattar

dels Tierps, Älvkarleby och Östhammars kommuner,

dels Bladåkers, Faringe, Lena, Rasbokils, Stavby, Tensta, Tuna och Viksta församlingar i Uppsala kommun samt Edebo, Häverö och Singö församlingar i Norrtälje kommun.

Kärnkraftverket i Ringhals

Den inre beredskapszonen omfattar de delar av Kungsbacka och Varbergs kommuner som utgörs av Bua, Derome, Frillesås, Kärradals, Veddige, Väröbacka, Åsa, Åsklosters och Älekärrs telefonstationsområden.

Indikeringszonen omfattar

dels Kungsbacka, Mölndals och Varbergs kommuner,

dels den del av Göteborgs kommun som ligger söder om Göta älv och Säveån,

dels Mjöbäcks församling i Svenljunga kommun, Marks kommun utom församlingarna Fritsla och Skephult samt Falkenbergs kommun utom församlingarna Abild, Asinge, Eftra, Gunnarp, Krogsered, Slöinge och Årstad.

Kärnkraftverket i Simpevarp

Den inre beredskapszonen omfattar den del av Oskarshamns kommun som utgörs av Bussviks, Figeholms, Fliviks, Fårbo, Jämserums, Misterhults, Norra Uvö, Virkvarns och Åby Bro telefonstationsområden.

Indikeringszonen omfattar

dels Oskarshamns kommun,

dels de delar av Borgholms, Hultsfreds, Högsby, Mönsterås, Vimmerby och Västerviks kommuner som ligger inom ett avstånd av 50 km från kärnkraftverket.

SFS 2008:439

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:789

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

2. Genom förordningen upphävs räddningstjänstförordningen (1986:1107). Dock skall följande bestämmelser i den upphävda förordningen fortsätta att tillämpas under år 2004:

a) 8 § till och med den 1 juli 2004, utom i fråga om andra stycket 1 och 4 vilka skall tillämpas under hela 2004,

b) 9 §, 25 § utom i fråga om ingenjörsexamen för skorstensfejare, 26, 28, 30 och 82 §§ under hela 2004.

3. Genom förordningen (SRVFS 2003:5) om upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter om brandsynefrister (SRVFS 1993:1) har det föreskrivits att de sistnämnda föreskrifterna skall upphöra att gälla den 1 januari 2004. Med avseende på de byggnader eller andra anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse enligt 2 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall dock föreskrifterna fortsätta att tillämpas under den tid som bestämmelserna om brandsyn skall gälla enligt fjärde punkten övergångsbestämmelserna till lagen.

4. Genom förordningen (SRVFS 2003:6) om upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1996:6) om sotnings- och kontrollfrister har det föreskrivits att de sistnämnda föreskrifterna skall upphöra att gälla d. 1 jan. 2004. Intill dess att kommunen, med stöd av 3 kap. 1 § denna förordning, meddelat föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) enligt 3 kap. 4 § första och andra stycket lagen om skydd mot olyckor skall ske, skall för rengöringen (sotningen) i tillämpliga delar dock tillämpas de bestämmelser som anges i de upphävda föreskrifterna.

5. Den som vid utgången av 2003 uppfyller kraven för att vara räddningsledare enligt 6 § räddningstjänstförordningen eller enligt åttonde punkten övergångsbestämmelserna till räddningstjänstförordningen skall anses vara behörig att vara räddningsledare enligt lagen om skydd mot olyckor. Detsamma skall gälla i fråga om den som med stöd av andra punkten under 2004 genomgår och avslutar utbildning som skulle ha uppfyllt kraven för att vara räddningsledare enligt 6 § räddningstjänstförordningen.

6. Om det i en lag eller i en annan författning hänvisas till en bestämmelse som har ersatts genom en bestämmelse i denna förordning, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

SFS 2005:6

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2005.

SFS 2005:231

Denna förordning träder i kraft d. 7 juni 2005.

SFS 2005:743

Regeringen föreskriver att 9 kap. förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor skall upphöra att gälla vid utgången av nov. 2005.

SFS 2006:62

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2006.

SFS 2006:640

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2006.

SFS 2007:686

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2007. Ansökningar om behörighet för sådan befattning som avses i 3 kap. 9 § som inkommit före ikraftträdandet, ska dock prövas enligt äldre föreskrifter.

SFS 2008:439

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2008.

SFS 2008:723

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2008.

2. Den plan för räddningsinsatser som avses i 3 kap. 6 § första stycket 2 ska beträffande anläggningar som omfattas av tillstånd eller är i drift d. 1 maj 2008 vara upprättad senast d. 1 maj 2012.

SFS 2008:1220

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2010:782

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2010.

SFS 2010:1724

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:565

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2013:321

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2013.

SFS 2014:1223

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2015:239

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2015.

SFS 2016:159

Denna förordning träder i kraft d. 15 april 2016.

SFS 2016:653

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2016.

SFS 2018:509

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2018.

SFS 2019:1048

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2020:317
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2022 i fråga om 21– 21 c §§ och i övrigt d. 1 juli 2022.

 2. Program, beredskapszoner och planeringszoner enligt de nya bestämmelserna i 21–21 c §§ ska dock gälla först från och med d. 1 juli 2022.

SFS 2020:883

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2021.