Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:62

Utkom från trycket den 28 februari 2006
Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor;
utfärdad den 16 februari 2006.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 11 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor skall ha följande lydelse.

1) Den som är medborgare i ett land som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz och har behörighet för en sådan befattning som avses i 9 och 10 §§, på grund av examens-, utbildnings- eller kompetensbevis över behörighetsgivande högre utbildning från ett annat av dessa länder än Sverige, skall på ansökan hos Statens räddningsverk få motsvarande behörighet här i landet. Har Statens räddningsverk meddelat föreskrifter om villkor enligt 12 § skall dessa vara uppfyllda.

1)

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

Statens räddningsverk skall meddela beslut i sådana ärenden senast fyra månader efter det att alla handlingar som gäller den sökande har lagts fram. Statens räddningsverk skall se till att den sökande får den kännedom om svenska författningar som är nödvändig för att utöva yrket. Om det behövs, skall verket även anvisa den sökande möjlighet att inhämta de kunskaper i svenska språket som krävs för att utöva yrket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:62

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2006.

På regeringens vägnar

LENI BJÖRKLUND
Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)