Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:515

Utkom från trycket den 14 juni 2006
Lag om ändring i polislagen (1984:387);
utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i polislagen (1984:387) skall införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:138, bet. 2005/06:JuU36, rskr. 2005/06:297.

Polisen får bedriva särskilt personsäkerhetsarbete beträffande vittnen och andra hotade personer. Regeringen får meddela föreskrifter om sådant säkerhetsarbete. I sådana föreskrifter får det anges att även andra myndigheter får bedriva särskilt personsäkerhetsarbete.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:515

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK
Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)